Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 11. april 2018
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Erik Nielsen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Erik Nielsen var fraværende.

Til toppen


3. Fællesmøde mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

1. fællesmøde i 2018 mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet.

Afvikling af fællesmøde i henhold til dagsorden.

Sagsfremstilling
 1. Velkomst
 2. Mulighed for fælles indsats for at øge antallet af fremtidsfuldmagter
 3. Forebyggelse/aktivering af ældre med henblik på at reducere indlæggelse/genindlæggelser
 4. Omdannelse af nogle plejecenterpladser til ældreboliger
 5. Økonomi 2018 og budget 2019 samt inddragelse i budgetprocessen
 6. Status på den nye struktur på plejecentrene samt tidsplan med renoveringen af Plejecenter Margrethelund
 7. Drøftelse af vasketøj – hvad er status?
 8. Der ønskes en drøftelse af Boligselskabernes dobbeltindskud, hvis borger på garantiventeliste indplaceres på andet plejecenter end ønsket, og derfor ved først kommende lejlighed ønsker at flytte
 9. Beboerne på plejecenter Stengården, har som det er i dag, kun lov til at opholde sig i aktivitetsområdets fællesareal en gang om ugen. Der ønskes en drøftelse heraf.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning
 1. Velkomst

Ole Jespersgaard bød velkommen og udtrykte, at han ser frem til samarbejdet med Ældrerådet. Ældreområdet er udfordret af en underfinansiering samt flere ældre i de kommende år. Desuden er der i en overgangsperiode et overtal af plejehjemspladser, men på sigt vil der være behov for alle pladserne.

 1. Mulighed for fælles indsats for at øge antallet af fremtidsfuldmagter

Fremtidsfuldmagter kan medvirke til at sikre en hurtig overgang fra en aflastningsplads til en plejehjemsplads, hvis borger ikke er i stand til at tage stilling selv.

Der kan gøres en indsats for at øge antallet af fremtidsfuldmagter i forbindelse med de forebyggende hjemmebesøg, men også fx Ældresagen, besøgsvenner eller andre organisationer, som kan bidrage til at udbredelse af fremtidsfuldmagter.

Forvaltningen er ved at udarbejde informationsmateriale, som vil blive forelagt Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget.

Muligheden for at holde borgermøde for at udbrede kendskab til fremtidsfuldmagter og generelt om områdets tilbud blev også drøftet.

 1. Forebyggelse/aktivering af ældre med henblik på at reducere indlæggelse/genindlæggelser

Nuværende tilbud hos såvel private leverandører og kommunale leverandører blev drøftet. Der var opmærksomhed på, at der skal være en/flere mellemstationer på vejen fra det kommunale tilbud til foreningerne.

Der bør være fokus på at sikre ældre fordelagtig adgang til idrætstilbud.

Ældreomsorgsudvalget holder 2 årlige møder med Social- og Sundhedsudvalget for at sikre fokus på fælles indsatser på sundheds- og forebyggelsesområdet.

 1. Omdannelse af nogle plejecenterpladser til ældreboliger

Udvalget drøfter i øjeblikket, om det er muligt at etablere tryghedspladser i tomme plejehjemspladser. Derudover drøftes behovet for aflastningspladser. Desuden drøftes muligheder for at lave synergi mellem boliger tæt på plejecentre og plejecentrene, fx i Jerslev.

Udvalget er desuden opmærksom på, at der pt. er flere tomme pladser på Kornumgård Plejecenter.

 1. Økonomi 2018 og budget 2019 samt inddragelse i budgetprocessen

Der forelægges en sag på Økonomiudvalgets kommende møde for at imødekomme en del af den underfinansiering, som Ældreomsorgsudvalget står med. Derudover er der kommet ekstra midler på Finansloven, som tilføres området.

Der skal beskrives mulighed for at afdække 1,5% af budgettet svarende til 4,4 mio.kr. til budget 2019.

Ældrerådet ønsker at være inddraget i budgetprocessen og ønsker at forholde sig til de forslag, som fremlægges for Byrådet.

 1. Status på den nye struktur på plejecentrene samt tidsplan med renoveringen af Plejecenter Margrethelund

Udvalget skal drøfte indstilling vedrørende ombygning af Margrethelund, herunder omfang af ombygningen, fremtidig struktur på Margrethelund og hvem der skal stå for ombygningen.

 1. Drøftelse af vasketøj – hvad er status?

Ordningen er under implementering og udvalget vil følge ordningen tæt. Ældrerådet har fået flere henvendelser fra borgere, som er urolige over ordningen. Der opfordres til at sikre en så god kommunikation som muligt for at undgå misforståelser.

Visitationschef Ellen Lykke opfordrede til, at borgerhenvendelser hurtigst muligt videresendes til Visitationen, således at der kan træffes den rigtige beslutning for den enkelte borger.

 1. Der ønskes en drøftelse af Boligselskabernes dobbeltindskud, hvis borger på garantiventeliste indplaceres på andet plejecenter end ønsket, og derfor ved førstkommende lejlighed ønsker at flytte

Drøftelse af mulighederne for at flytte uden indskud, hvis der alene er tale om et ophold af kort varighed. Alle plejecentre undtagen Margrethelund er ejet af en boligforening, og dermed skal der betales indskud. Der er en række borgere, som ikke har råd til at betale indskud, og dermed får borgere hjælp fra Borgerservice til et indskudslån.

Ofte falder borgerne til de steder, hvor de får en bolig, og dermed frafaldes borger ofte det oprindelige ønske om at flytte.

 1. Beboerne på plejecenter Stengården har, som det er i dag, kun lov til at opholde sig i aktivitetsområdets fællesareal en gang om ugen. Der ønskes en drøftelse heraf.

På Stengården har aktivitetsområdet disponering over fællesarealet i den største del af ugen. Det undersøges, om beboerne har faciliteter, der flugter med mulighederne på andre plejecentre. Det bemærkes, at beboerne på Stengården kan deltage i de aktiviteter, der er på centret, men at der alene er et begrænset antal timer i fællesarealet, der alene er forbeholdt Stengårdens beboere.

 1. Evt.

Der blev udtrykt tilfredshed med fællesmødet, og begge parter understregede vigtigheden af at have en løbende dialog.

Erik Nielsen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 12. april 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer