Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 9. januar 2019
Lokale: Mødelokale 336, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

Til toppen


3. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 15. december 2018 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Venteliste er taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Høring af Sundhedsaftalen 2019-2023


Resume

Sagsforløb: ÆR/BE/BK/ÆO/SS/ØK/HAR

I hver valgperiode skal der udarbejdes en sundhedsaftale mellem kommuner og region, som overordnet set fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne indenfor sundhedsområdet. Sundhedskoordinationsudvalget har udarbejdet en høringsversion af ny nordjysk sundhedsaftale for perioden 2019-2023.

Den nye sundhedsaftale er en politisk aftale, som via en vision, bærende principper og 5 pejlemærker med politiske målsætninger sætter retningen for samarbejdet på sundhedsområdet. De konkrete indsatser, der skal til for at udmønte sundhedsaftalen, er ikke fastlagt i sundhedsaftalen men vil blive udviklet i løbet af sundhedsaftaleperioden.

På baggrund af høringssvarene vil Sundhedsaftalen blive tilpasset og fremsendt til endelig godkendelse i kommunerne og regionen i maj-juni 2019. Den nye Sundhedsaftale træder i kraft 1. juli 2019.

Økonomiudvalget skal afgive eventuelle bemærkninger til høringsversionen af Sundhedsaftale 2019-2023.

Sagsfremstilling

I henhold til sundhedsloven skal der i hver valgperiode indgås en regionalt dækkende sundhedsaftale mellem kommunerne og regionen. Sundhedsaftalen udarbejdes af Sundhedskoordinationsudvalget, som består af politiske repræsentanter for regionen, kommunerne samt Praktiserende Lægers Organisation. Almen praksis er ikke en direkte aftalepart, men er en vigtig aktør i forbindelse med udarbejdelse og implementering af sundhedsaftalen.

Sundhedsaftalen er en politisk aftale, der dækker hele Nordjylland og fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne indenfor sundhedsområdet. Den nationale vejledning for sundhedsaftaler fastlægger, at formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af regioner og kommuner, med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed; målet er, at den enkelte borger tilbydes en indsats af høj og ensartet kvalitet, uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for.

Sundhedskoordinationsudvalget har udarbejdet den fremsendte høringsversion af Sundhedsaftale for perioden 2019-2023. Høringsversionen er bl.a. blevet til på baggrund af input fra et tværsektorielt politisk visionsseminar den 22. juni 2018 og et temamøde om borger/patientinddragelse den 3. september 2018. Derudover har Patientinddragelsesudvalget bidraget med input. Kommunalt har sundhedsaftalen været behandlet politisk i både Sundhedspolitisk Dialogforum og KKR.

Høringsversionens indhold

Visionen i høringsversionen lyder, at ”Nordjyderne bliver sundere og oplever et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen, der er til for dem”. Der skal arbejdes henimod visionen gennem 5 politiske pejlemærker opstillet i sundhedsaftalen:

1. Styrket samarbejde med fokus på kerneopgaver og sundhedstilbud tæt på borgerne

2. Bedre forløb og resultater med borgerne som aktive samarbejdsparter

3. Større lighed i sundhed

4. Øget mental sundhed og trivsel er grundlaget for gode leveår

5. Et røgfrit Nordjylland vil give nordjyderne flere raske leveår

Under hvert pejlemærke er opstillet politiske målsætninger, som sundhedsaftalearbejdet skal medvirke til at indfri. I aftalen er der derudover opstillet indikatorer, som vil indgå i den løbende opfølgning på sundhedsaftalen (indikatorsættet vil blive udbygget i løbet af sundhedsaftaleperioden).

Sundhedsaftalen har hele den nordjyske befolkning som målgruppe, men sundhedsaftalen har særlig fokus på tre målgrupper i form af børn og unge med særlige udfordringer, borgere med psykisk sygdom samt borgere med kroniske sygdomme og/eller komplekse problemstillinger.

I arbejdet med at indfri den kommende sundhedsaftale er der i sundhedsaftalen derudover opstillet en række bærende principper, som er den fælles grundforståelse parterne samarbejder ud fra. Det drejer sig bl.a. om lokalt ejerskab, en respektfuld samarbejdskultur og bedst mulig ressourceudnyttelse (herunder opgaveoverdragelse).

Det er vigtigt at bemærke, at den nye sundhedsaftale er en politisk aftale, som sætter retningen for samarbejdet på sundhedsområdet men som (i modsætning til den nuværende sundhedsaftale) ikke på forhånd opstiller konkrete indsatser, der skal udmønte sundhedsaftalen. Disse konkrete indsatser vil blive udviklet i løbet af sundhedsaftaleperioden i et samarbejde mellem parterne. Denne ændring i sundhedsaftalen er sket for at skabe mere fleksibilitet i løbet af aftaleperioden og mere lokalt ejerskab og friere rammer.

Sundhedsaftalen fastlægger ligeledes den politiske organisering for sundhedsaftalen i den kommende periode. Der lægges op til en organisering, hvor de nuværende lokale politiske forankringsgrupper bibeholdes men suppleres med et årligt tværsektorielt politisk mødeforum, ”Sundhedspolitisk Samling”.

Videre proces frem mod godkendelse af ny sundhedsaftale

Høringsversionen af sundhedsaftalen er sendt i høring blandt en række interessenter på sundhedsområdet udover kommunerne og regionen. På baggrund af høringssvarene vil Sundhedsaftalen i februar-april 2019 blive tilpasset af Sundhedskoordinationsudvalget og fremsendes til endelig godkendelse i kommunerne og regionen i maj-juni 2019. Den nye Sundhedsaftale træder i kraft 1. juli 2019.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 6. december 2018 blev punktet "Indledende drøftelse af Sundhedsaftale 2019" behandlet med følgende bemærkninger:

Udvalget får sundhedsaftalen til formel behandling på mødet i januar, og har på nuværende tidspunkt følgende bemærkninger:

 • Der ønskes en belysning af, hvordan ”fys på recept” og ”psykolog på recept” kan foldes ud, og hvilke perspektiver der kan være i det.
 • Formål 5 er meget stramt formuleret, og der efterlyses en blødere formulering, som ikke risikere at udstille gruppen af rygere. Formuleringen må til gengæld gerne omfatte misbrug.

Der holdes møde mellem Sundhedskoordinationsudvalgets formandskab, Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget den 14. januar 2019.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget afgiver eventuelle bemærkninger til høringsversionen af Sundhedsaftale 2019-2023.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ældrerådet indstiller, at der tilføjes i forordet - linje 5:

Den gennemsnitlige levealder er stigende – og der kommer flere ældre. Når vi lever længere, vil et større antal borgere få en eller flere kroniske sygdomme, som kan/skal behandles.

Ældrerådet forventer, at sundhedspolitikken i Brønderslev Kommune præsenteres og sættes på dagsordenen samtidig med de resterende udvalg, således Ældrerådets mening også kan tilkendegives i forhandlingsfasen.

Bilag

Til toppen


5. Elektroniske låse og nøglebokse


Resume

Sagsforløb: ÆR

Der kan ikke længere købes nye reservedele til Brønderslev Kommunes nøglebokse, og nøgleboksene er i dårlig stand. For at sikre at medarbejdere fra bl.a. Frit Valg og Hjemmesygeplejen fortsat har adgang til borgernes hjem på en sikker måde, høres Ældrerådet om, at hvorvidt Ældrerådet finder, at der bør arbejdes videre med renovering af de eksisterende låse eller indkøb af et nyt og moderne låsesystem.

Sagsfremstilling

Hjemmesygeplejen og fritvalgsleverandørerne får i dag adgang til de svageste borgeres hjem ved hjælp af en nøgleboks, som monteres på ydervæggen ved borgerens hoveddør. Nøgleboksen rummer nøglen til borgerens hjem og låses op med en systemnøgle. Nøgleboksene rummer tre overordnede problemstillinger:

 1. Flere af nøgleboksene er i meget dårlig stand, da de har hængt ude i al slags vejr i mange år.
 2. Bliver der en systemnøgle væk, vil finderen af nøglen have adgang til alle nøglebokse i Brønderslev Kommune og dermed alle hjem.
 3. Nøgleboksen sender et signal om, at her bor der et menneske, som vil have svært ved at forsvare sig selv ved overfald og/eller røveri.

Der er i dag ca. 650 nøglebokse i brug i Brønderslev Kommune.

Til brug for omstilling af nøgleboksene ved bortkomne nøgler eller til reparation fordres nye cylindere til nøgleboksene. Den type cylindere, som findes i Brønderslev Kommunes nøglebokse produceres ikke længere, og kommunen har ikke flere på lager.

Ældreomsorgsudvalget blev den 7. februar 2018 orienteret om, at der er nedsat en arbejdsgruppe, som har set på forskellige typer af låsesystemer, der er på markedet i dag.

Arbejdsgruppen har:

 1. vurderet muligheden for at renovere de eksisterende nøglebokse og udskifte cylinderne, så de passer til elektroniske nøgler. Med til denne løsning hører bl.a. også indkøb af flere nøglebokse som erstatning for de nøglebokse, som er i så dårlig stand, at det ikke vil være muligt at renovere dem.
 2. vurderet muligheden for at overgå til nyere og mere moderne låsesystemer, som også giver mere tryghed for borgerne. Fordelene herved vil bl.a. være:
 • Hvis en nøgle bliver væk, kan den hurtigt og nemt spærres ved hjælp af en centralt placeret PC, så ingen låse skal stilles om, og ingen borgere behøver at frygte for, hvem der har adgang til deres hjem.
 • At systemet ikke vil være synligt ude fra og vil derfor ikke sende signaler om, at her bor et menneske, som har behov for hjælp.
 • Det vil være muligt at følge op på, om og hvornår kommunens leverandører er kommet og gået i borgernes hjem.
 • Det vil være muligt at montere låsesystemerne uden at lave skader på borgernes ejendom.

På baggrund heraf anbefaler de medarbejdere, der har indgået i projektet fra Frit Valg, Vej og Park, Visitationen og IT-afdelingen, at der arbejdes videre med implementering af et nyt og moderne låsesystem.

Udgifterne til renovering af de eksisterende nøglebokse og montering af elektroniske låsecylindere her i vil svare til udgiften til montering af et nyt låsesystem.

Der må forventes en samlet udgift de første 4 år på op til 1,5 mio. kr. og på 300.000-400.000 kr. pr. år de følgende år, når ændringerne er fuldt indfaset.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet vurderer, om der skal arbejdes videre med renovering af de eksisterende nøglebokse eller indkøb og implementering af et nyt og moderne låsesystem.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Beslutning

Ældrerådet anbefaler, at der arbejdes videre med indkøb og implementering af nyt og moderne låsesystem.

Til toppen


6. Orientering om plejecenterstrukturen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering om plejecenterstrukturen ved Sundheds- og ældrechef, Uffe Viegh Jørgensen, herunder:

 • Omstillingen af Hellevadlund til ny funktion med træningspladser og aflastningspladser
 • Stenumgård huser fremadrettet handicaptilbud
 • Status på ombygningen af Plejecenter Margrethelund
Beslutning

Ældrerådet forespørger på muligheden om at være repræsenteret i byggeudvalget vedrørende ombygning af Margrethelund.

Til toppen


7. Håndbog til ældre - opslagsværk på kommunens hjemmeside


Resume

Sagsforløb: ÆR

Drøftelse af udkast til digital håndbog.

Håndbogen er tænkt som et opslagsværk for ældre borgere i forhold til Brønderslev Kommunes regler og mange muligheder for vejledning og støtte.

Sagsfremstilling

Håndbogen skal ses som et samlet værktøj til de borgere, der er på vej - eller er gået på pension. Håndbogen indeholder bl.a. oplysninger vedr. pension, efterløn, førtidspension, samt muligheder for forskellige tilskud m.v.

Desuden skal opslagsværket ses som en hjælp til pårørende.

Håndbogen tænkes som en digital løsning, der skal være tilgængelig på Brønderslev Kommunes hjemmeside.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet drøfter udkastet

Indstilling

Ældrerådet, 7. november 2018, pkt. 13:

Det blev aftalt, at Knud Jørgensen drøfter muligheder med sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, og herefter tager kontakt med It-afdelingen for opsætning på Brønderslev Kommunes hjemmeside.

Der vil på næste møde i Ældrerådet komme en kort status.

Supplerende sagsfremstilling til Ældrerådets møde den 9. januar 2019:

Status på projekt håndbog til ældre.

Beslutning

Knud Jørgensen arbejder videre med håndbogen.

Til toppen


8. Institutionsbesøg - Rehabiliteringscenter Mou


Resume

Sagsforløb: ÆR

Institutionsbesøg på Rehabiliteringscenter Mou, 16. januar 2019 kl. 9.30

Beslutning

Til orientering.

Afbud fra Kurt Kristensen til Institutionsbesøg i Mou.

Til toppen


9. Institutionsbesøg - Plejecenter Vivaldi, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: ÆR

Institutionsbesøg Plejecenter Vivaldi Brønderslev, onsdag den 30. januar 2019 kl. 10.30

Beslutning

Til orientering.

Til toppen


10. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering fra udvalgene.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


11. Meddelelser fra formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Meddelelser fra formanden.

 • Orientering fra Danske Ældreråd.
 • Form på Ældrerådsvalg 2021.
 • Næste møde i Ældrerådet den 30. januar flyttes til Sundhedshuset, Tolstrupvej. Mødetid er kl. 08.00 Herefter er der rundvisning på Friplejehjemmet Vivaldi kl. 10.30.
 • Indberetninger på mødeaktivitet, kørsel og diæter ønskes fremover afleveret efter hvert afholdt Ældrerådsmøde.
Beslutning

Mulig foredragsholder til Ældrerådets orienteringsmøde til foråret sættes på dagsordenen til Ældrerådets møde den 30. januar 2019.

Ældrerådsvalg 2021. Der er enighed, om at Ældrerådet ønsker og arbejder henimod fremmødevalg i 2021.

Til toppen


12. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelt.

Beslutning

Der er fremsagt ønske om at drøfte forventninger til funktionen: kontaktperson for plejecentrene. Der oprettes sag til næste møde den 30. januar 2019.

Jonna Raasted ønsker at trække sig som kontaktperson for plejecenter Hellevadlund.

Der ønskes en drøftelse af muligheden for at kunne følge det vedtagne budget 2019 på ældreområdet, eventuelt at få sagen til orientering efter fremlæggelse på møder i Ældreomsorgsudvalget.

Til toppen


13. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Punkter til pressen.

Beslutning

Ingen punkter til pressen

Til toppen


14. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Næste møde i Ældrerådet er den 30. januar 2019.

Beslutning

Næste møde i Ældrerådet er den 30. januar 2019.

Til toppen

Opdateret 10. januar 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer