Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 27. februar 2019
Lokale: Mødelokale 336, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Kurt Kristensen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Der ønskes kort drøftelse af VIVE rapport under punkt 14.

Kurt Kristensen var fraværende.

Til toppen


3. Planlægning af fællesmøde mellem Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget afholder 2 møder om året med Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Møderne mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet er i 2019 berammet til henholdsvis den 3. april og den 9. oktober 2019.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet drøfter punkter til dagsordenen.

Beslutning

Ældrerådet ønsker at sløjfe de to årlige møder for i stedet at afholde en temadag til efteråret i tråd med sidste år.

Kurt Kristensen var fraværende.

Til toppen


4. Kontaktperson fra Ældrerådet til hvert plejecenter, aflastnings-, genoptrænings- samt aktivitetscentre


Resume

Sagsforløb: ÆR

Ældrerådet ønsker drøftelse af funktionen samt korrigering af kontaktperson på Hellevadlund.

Sagsfremstilling

Der ønskes en fast kontaktperson på følgende centre:

 • Aktivitetscenter Grønningen
 • Aktivitetscenter Stengårdscentret
 • Aktivitetscenter Rosendalcentret
 • Plejecenter Elmehøj
 • Plejecenter Hellevadlund
 • Plejecenter Kornumgaard
 • Plejecenter Margrethelund
 • Plejecenter Rosengården
 • Plejecenter Stengårdscentret
 • Plejecenter Støberiet
 • Plejecenter Valdemarsgade
 • Aflastnings- og rehabiliteringscenter Stenumgaard
Indstilling

Ældrerådet, 4. april 2018, pkt. 11:

Fordeling af kontaktpersoner er således:

 • Aktivitetscenter Grønningen Knud Jørgensen
 • Aktivitetscenter Stengårdscentret Gurli Larsen
 • Aktivitetscenter Rosendalcentret Jan Munkholt
 • Plejecenter Elmehøj Kurt Kristensen
 • Plejecenter Hellevadlund Jonna Raasted
 • Plejecenter Kornumgaard Anette Thomsen
 • Plejecenter MargrethelundJonna Raasted
 • Plejecenter Rosengården Kurt Kristensen
 • Plejecenter Stengårdscentret Gurli Larsen
 • Plejecenter Støberiet Erik Nielsen
 • Plejecenter ValdemarsgadeGerda Pedersen
 • Aflastnings- og rehabiliteringscenter Stenumgaard – Ældrerådet afventer den politiske beslutning omkring Stenumgaard.

Det aftales at Inger Møller Nielsen bliver den fremtidige kontaktperson for Plejecenter Vivaldi.

Der forfattes brev til centrene, hvori der gøres opmærksom på meningen med at have en kontaktperson fra Ældrerådet i Brønderslev Kommune, koblet på.

Ligeledes tages kontakt til Flauenskjold og Asaa aktivitetscentre.

Beslutning

Ældrerådet arbejder fremover efter nedenstående retningslinier:

Som kontaktperson til et plejecenter bør følgende opfyldes:

 • Ved lejlighed besøg og hilse på plejecenterlederen
 • Skabe kontakt til det stedlige centerråd/pårørenderåd
 • Opmærksomhed når et plejecenter omtales i medierne
 • Opmærksomhed på venteliste og tomme stuer
 • Opmærksomhed på centrets omdømme i daglig tale
 • Opmærksomhed på sager/områder der bør sættes på dagsordenen i ældrerådet

Kurt Kristensen var fraværende.

Til toppen


5. Evaluering af besøg på Mou genoptræningscenter


Resume

Sagsforløb: ÆR

Evaluering af besøg på Mou genoptræningscenter den 16. januar 2019.

Beslutning

Der er enighed om, at besøget har været utroligt spændende og givende.

Kurt Kristensen var fraværende.

Til toppen


6. Evaluering af besøg på Vivaldi plejehjem den 22. januar 2019


Resume

Sagsforløb: ÆR

Evaluering af besøg på Vivaldi plejehjem den 21. januar 2019.

Beslutning

Der er enighed om, at besøget har været spændende og givende.

Kurt Kristensen var fraværende.

Til toppen


7. Håndbog til ældre - opslagsværk på kommunens hjemmeside


Resume

Sagsforløb: ÆR

Status på arbejdet med håndbog for ældre - v/Knud Jørgensen.

Drøftelse af udkast til digital håndbog.

Håndbogen er tænkt som et opslagsværk for ældre borgere i forhold til Brønderslev Kommunes regler og mange muligheder for vejledning og støtte.

Sagsfremstilling

Håndbogen skal ses som et samlet værktøj til de borgere, der er på vej - eller er gået på pension. Håndbogen indeholder bl.a. oplysninger vedr. pension, efterløn, førtidspension, samt muligheder for forskellige tilskud m.v.

Desuden skal opslagsværket ses som en hjælp til pårørende.

Håndbogen tænkes som en digital løsning, der skal være tilgængelig på Brønderslev Kommunes hjemmeside.

Indstilling

Ældrerådet, 7. november 2018, pkt. 13:

Det blev aftalt, at Knud Jørgensen drøfter muligheder med sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, og herefter tager kontakt med It-afdelingen for opsætning på Brønderslev Kommunes hjemmeside.

Der vil på næste møde i Ældrerådet komme en kort status.

Supplerende sagsfremstilling til Ældrerådets møde den 9. januar 2019:

Status på projekt håndbog til ældre.

Ældrerådet, 9. januar 2019, pkt. 7:

Knud Jørgensen arbejder videre med håndbogen.

Beslutning

Knud Jørgensen arbejder videre med indledning og tager kontakt til Karsten Bach for videreførelse at produktet til hjemmesiden.

Ældrerådet har et ønske om at få håndbogen lagt på forsiden af kommunens hjemmeside.

Kurt Kristensen var fraværende.

Til toppen


8. Planlægning af orienteringsmøde forår 2019


Resume

Sagsforløb: ÆR

Genoptagelse af planlægning af offentligt orienteringsmøde forår 2019.

Indstilling

Ældrerådet, 2. oktober 2018, pkt. 6

Mødedato for forårets orienteringsmøde er fastlagt til torsdag den 2. maj 2019.

Mulige emner:

Fremtidsfuldmagter

Kroniske sygdomme, bl.a. KOL

Telemedicin

Foredrag med formanden for Etisk råd

Fokus på ensomme ældre i eget hjem.

Punktet sættes på til næste møde i Ældrerådet, hvor der tages stilling til forårets emne.

Kurt Kristensen, Knud Jørgensen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Ældrerådet, 7. november 2018, pkt. 17:

Ældrerådet har besluttet, at formanden for Etisk Råd kontaktes med henblik på oplæg vedrørende ensomme ældre i eget hjem, samt telemedicin.

Supplerende sagsfremstilling til Ældrerådets møde den 27. februar 2019:

Da det ikke har været muligt at engagere formanden for Etisk Råd som foredragsholder til forårets orienteringsmøde, arbejdes der nu på en aftale med læge Henning Kirk om oplægget "Den tredje alder". Det kan i den forbindelse blive nødvendigt at ændre datoen for orienteringsmødet.

Ældrerådet afventer bekræftelse fra Athenas ApS.

Beslutning

Orienteringsmøde er nu fastlagt til torsdag den 9. maj kl. 16.30 – 18.00.

Læge Henning Kirk deltager med foredrag omkring den 3. alder.

Kurt Kristensen var fraværende.

Til toppen


9. Meddelelser fra formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Meddelelser fra formanden

 • Tilmelding til repræsentantskabsmøde den 29. april 2019, Nyborg Strand
 • Tilmelding til institutionsbesøg på Fremtidens plejehjem, Carl Klitgaardsvej 5, 9400 Nørresundby - 4. marts 2019 kl. 13.00 - 15.00
 • Byggeriudvalg til ombygning Margrethelund - der skal vælges repræsentant fra Ældrerådet.
 • Servicebusser - køreplan, endelig høring af køreplanforslag 2019-2020
 • Regionsældrerådsmøde 19. februar 2019
 • Indberetninger på mødeaktivitet, kørsel og diæt, afleveres efter hvert ældrerådsmøde.
Beslutning
 • Der bookes overnatning til repræsentantskabsmøde fra søndag til tirsdag.
 • Institutionsbesøg på Fremtidens plejehjem den 4. marts 2019, afbud fra Gerda Pedersen.
 • Vedrørende ombygning af Margrethelund og de kommende byggemøder - både Anette Thomsen og Jonna Raasted ønsker at være repræsenteret.
 • Knud Jørgensen kontakter Teknik og Miljø, vedrørende endelig høring af køreplansforslag 2019-2020. Køreplan – servicebusser. Ældrerådet finder forslaget bekymrende og ønsker at komme i dialog med Teknik og Miljø samt repræsentant fra NT.

Kurt Kristensen var fraværende.

Til toppen


10. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 18. februar 2019 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ældrerådet tager ventelisten til efterretning.

Kurt Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Forslag til omfordeling af midlerne til klippekortsordningen


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

På fællesmødet mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet 16. november 2018 blev fordelingen af klippekortsmidlerne drøftet i forbindelse med at afhjælpe ensomhed blandt hjemmeboende ældre. Udvalg og råd ønskede, at fagforvaltningen på baggrund af drøftelsen udarbejdede et forslag til en omfordeling af klippekortsmidlerne.

Fagforvaltningen foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender forslaget til omfordeling af klippekortsmidlerne.

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Den 16. november 2018 blev der afholdt fællesmøde mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet, hvor et af temaerne handlede om, hvordan ensomhed blandt kommunens hjemmeboende ældre kunne forebygges og afhjælpes via klippekortsordningen.

Den efterfølgende drøftelse tog derfor udgangspunkt i, hvordan midlerne til klippekortsordningen fremadrettet kan fordeles, så den til tilgodeser flest muligt. På nuværende tidspunkt er den samlede klippekortspulje på 3,12 mio. kr., fordelt på plejecentrene og fritvalgsområdet med henholdsvis 2,5 mio. kr. og 620.000 kr.

Der var generel enighed om, at den nuværende fordeling ikke er hensigtsmæssig, idet mange af pengene i dag går til den lille andel af de ældre, der bor på plejecentre, og at beløbet til ældre i eget hjem (herefter hjemmeboende) er for småt. Flertallet mente, at midlerne bør fordeles 50/50 mellem ældre hjemmeboende og ældre på plejecentre.

Samtidig blev der ytret ønske om, at nogle af pengene fremadrettet bruges til at inddrage ældre hjemmeboende i fællesskaber og aktiviteter, for at forebygge og afhjælpe ensomheden blandt denne borgergruppe, således at hjemmeboende, der ønsker, men ikke selv er i stand til det, bliver hjulpet i gang med og ledsaget til en aktivitet 1-2 gange ugentligt.

Fagforvaltningen har nu udarbejdet et forslag til, hvordan klippekortsmidlerne kan fordeles, så det kommer flest muligt til gavn samt forebygger og afhjælper ensomheden blandt de hjemmeboende ældre (jf. bilag).

Forslaget er udarbejdet med afsæt i en satspuljeansøgning, som fagforvaltningen søgte tidligere på året. Puljen skulle dække omkostningerne til at igangsætte et projekt, som ligeledes omhandlende forebyggelse og afhjælpning af ensomhed blandt hjemmehjælpsmodtagere, som ønskede mulighed for at deltage i aktiviteter og fællesskaber gennem ledsagelse.

Med afsæt i ovenstående foreslås klippekortsmidlerne omfordelt således:

Hjælp og ledsagelse

340.000 kr.

Klippekortsordning på Frit valg

1.390.000 kr.

Klippekortsordning på plejecentre

1.390.000 kr.

I alt

3.120.000 kr.

Hjælp og ledsagelse indebærer:

 • Hjemmebesøg, hvor borgeren informeres om og motiveres til at deltage i aktiviteter. Disse foretages af en aktivitetsmedarbejder.
 • Den konkrete hjælp i forbindelse med og ledsagelse til aktiviteten af en hjemmehjælper, borgeren er tryg ved.
 • Transportudgifter til borgeren og medarbejderen til og fra aktiviteten.

Forslaget er udarbejdet ud fra en vurdering af, at ca. 100 borgere vil blive tilbudt/have gavn af ordningen.

Den nye fordeling af klippekortsmidler vil blive evalueret efter 1 år.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender forslaget til omfordeling af klippekortsmidlerne.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 6. februar 2019, pkt. 3:

Godkendt.

Ældrerådet orienteres efterfølgende, idet Ældrerådets planlagte møde i slutningen af januar blev aflyst.

Beslutning

Ældrerådet tager omfordelingen af klippekortsmidler til efterretning.

Ældrerådet ønsker svar på, om satspuljemidler øremærket ensomme ældre, er indeholdt i klippekortsordningen?

Findes der stadig en pulje til betaling af diverse indgangsbilletter for kommunal ledsager i klippekortsordningen?

Ældrerådet ønsker, at der på hjemmesiden oplyses om klippekortordningen.

Kurt Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Sammenligning af sagsbehandlingstider


Resume

Sagsforløb: ÆO/ÆR

Udvalget orienteres om sagsbehandlingstider i forskellige nordjyske kommuner.

På næste udvalgsmøde fremlægges forslag til justering af sagsbehandlingstider, hvor det er muligt.

Sagsfremstilling

Med afsæt i udvalgets fortløbende drøftelser af sagsbehandlingstiderne i Brønderslev Kommunes Visitation er der på udvalgets opfordring indhentet oplysninger om sagsbehandlingstider fra Hjørring, Frederikshavn samt Aalborg kommuner med henblik på at sammenligne med sagsbehandlingstiderne i Brønderslev Kommune (jf. bilag).

På næste møde i Ældreomsorgsudvalget den 6. marts 2019 vil Fagforvaltningen fremlægge forslag til justering af sagsbehandlingstider, hvor det er muligt.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 6. februar 2019, pkt. 6:

Til efterretning.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning og vil fremover have opmærksomhed på sagsbehandlingstiden på aflastningspladser.

Kurt Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Tilsyn med plejecentrene


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

På baggrund af anmeldte tilsynsbesøg på plejehjem og –centre i Brønderslev Kommune fremsendes en samlet årsrapport.

Sagen fremsendes til Ældrerådets og Ældreomsorgsudvalget orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har pligt til at føre tilsyn med løsning af opgaverne på plejehjem og –centre i Brønderslev Kommune.

Der skal føres tilsyn med, at opgaverne løses med den faglige og økonomiske kvalitet, som Byrådet og Ældreomsorgsudvalget inden for lovgivningens rammer har besluttet skal gælde på området.

Brønderslev Kommune har altså pligt til aktivt at kontrollere, at borgerne får den hjælp, de har krav på, og at hjælpen bliver udført med den kvalitet, som Ældreomsorgsudvalget har besluttet. I praksis er tilsynet gennemført i form af 1 anmeldt tilsyn på hvert plejehjem eller –center udført af BDO efter aftale med Visitationen, Ældre og Hjælpemidler. Det er ansatte med en sundhedsfaglig baggrund, der har udført tilsynene.

I 2018 har der - udover de faste temaer for tilsynene - været ført tilsyn med mad og måltider.

BDO har i forlængelse af tilsynsbesøgene udarbejdet rapporter vedrørende hvert plejehjem eller –center. Rapporterne er tilgængelige på Brønderslev Kommunes hjemmeside samt på Plejehjemsoversigten. Derudover har BDO udarbejdet en årsrapport, som sammenfatter konklusionerne i de enkelte tilsynsrapporter. Årsrapporten er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager årsrapporten til efterretning.

Beslutning

Ældrerådet tager årsrapporten til efterretning.

Det havde været ønskeligt, at tilsynene var mere fordelt hen over året, så ikke alle plejecentre tilses i november måned.

Kurt Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Nøgletal fra KL


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Nøgletal fra Kommunaløkonomisk Forum januar 2019.

Fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Kommunaløkonomisk Forum har samlet de vigtigste styringsnøgletal på forskellige sektorområder.

Med denne sag følger nøgletal på:

 • Ældre
 • Sundhed

Nøgletallene kan eventuelt bruges som inspirationskilde til drøftelse i udvalget, herunder om der er nøgletal der ønskes undersøgt yderligere med henblik på at afdække evt. besparelsesmuligheder til brug for det kommende budget. Samtidig giver det et overblik over Brønderslev Kommunes placering på de enkelte udgiftsområder. Hvor opgørelsesmetoden er uændret er Brønderslevs tal for forrige år også oplyst.

Hele rapporten "Brug nøgletal i styringen" er tidligere udleveret.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter nøgletallene, herunder om nogle af nøgletallene ønskes yderligere belyst.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

VIVE rapporten er ligeledes drøftet, og det er aftalt, at Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen på næste ældrerådsmøde kommer med en dybdegående faktabaseret informering.

Kurt Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Orientering om brandsikkerhed på kommunens plejecentre


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering om brandsikkerheden på kommunens plejecentre.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen orienterer.

Beslutning

Punktet er udsat til næste møde.

Kurt Kristensen var fraværende.

Til toppen


16. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering fra udvalgene

Beslutning

I samarbejde med Jobcentret er det nu iværksat, at der modtages voksenlærlinge på SOSU-uddannelsen.

Kurt Kristensen var fraværende.

Til toppen


17. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelt

Beslutning

Der ønskes en orientering om, hvilke kriterier der skal opfyldes, for at blive visiteret til kaldeapparater. Dette optages som punkt til næste ældrerådsmøde.

Kurt Kristensen var fraværende.

Til toppen


18. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Punkter til pressen.

Beslutning
 • VIVE rapport
 • Repræsentanter fra Ældrerådet til byggeudvalget vedrørende ombygning af Margrethelund
 • Ældrehåndbog – Knud Jørgensen
 • Voksenlærlinge på SOSU-uddannelsen

Kurt Kristensen var fraværende.

Til toppen


19. Næste møde


Resume

Sagsforløb:

Beslutning

Økonomikonsulent Kirstine Mathiesen indkaldes til næste ældrerådsmøde til en kort gennemgang af økonomien på ældreområdet.

Kurt Kristensen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 27. februar 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer