Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 27. marts 2019
Lokale: Mødelokale 336 , Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Kurt Kristensen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Kurt Kristensen var fraværende.

Til toppen


3. Årsrapport om velfærdsteknologi 2018


Resume

Sagsforløb: ÆO/SS/HAR/ÆR

Velfærdsteknologi er et område, som Sundhed og Velfærd har øget fokus på henover de sidste par år.

Det er der kommet mange nye og spændende projekter ud af, som årligt bliver samlet i en årsrapport.

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Den velfærdsteknologiske årsrapport for 2018 indeholder en beskrivelse af de nye projekter, der blev igangsat i 2018 og/eller fortsat afprøves i 2018 efter at være blevet igangsat i 2017 samt de kontinuerlige opgaver, der er i forhold til velfærdsteknologien.

Rapporten indeholder også en kort liste over de produkter/projekter, som har været i en undersøgelsesfase i 2018, men som der først tages endelig stilling til i 2019.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 14. marts 2019, pkt. 4:

Til efterretning.

Jan Thaibert var fraværende.

Handicaprådet, 26. marts 2019, pkt. 4:

Handicaprådet tager årsrapporten til efterretning.

Beslutning

Ældrerådet tager rapporten til efterretning med den bemærkning, at når fremtidige rapporter udarbejdes, bør borgerne/brugernes inddragelse og mening også være til syne i rapporten.

Kurt Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 15. marts 2019 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ældrerådet tager venteliste til efterretning.

Kurt Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Forslag til nye sagsbehandlingstider for Visitationen - Ældre og Hjælpemidler


Resume

Sagsforløb: ÆO/ÆR/HAR

Der er udarbejdet forslag til nye sagsbehandlingstider for Visitationen - Ældre og Hjælpemidler.

Ældreomsorgsudvalget har godkendt forslaget.

Til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

På Ældreomsorgsudvalgets møde den 6. februar 2019 blev udvalget orienteret om sagsbehandlingstiderne i henholdsvis Brønderslev, Hjørring, Frederikshavn samt Aalborg kommuner som en del af den fortløbende drøftelse af sagsbehandlingstiderne i Visitationen. Der er nu udarbejdet forslag til nye sagsbehandlingstider i Visitationen - Ældre og Hjælpemidler.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 14. marts 2019, pkt. 6:

Godkendt.

Sagen sættes på det kommende møde i Ældrerådet.

Jan Thaibert var fraværende.

Handicaprådet, 26. marts 2019, pkt. 5:

Handicaprådet finder, at det er fint, at der fastsættes sagsbehandlingstider. Handicaprådet anbefaler, at der løbende følges op på, at sagsbehandlingstiderne overholdes.

Handicaprådet anbefaler, at borgerne hurtigst muligt får besked i de situationer, hvor sagsbehandlingstiden ikke kan overholdes.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning med den bemærkning, at der under "Aflastning" foreslås følgende ændring i forslag til nye sagsbehandlingstider:

 • I akutte situationer:Straks
 • Normalt:Fra 0-2 uger
 • I specielle tilfælde:Fra 0-4 uger

Kurt Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Kvalitetsstandard Hjemmesygeplejen


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Efter Sundhedslovens § 138 er Byrådet ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvisning til personer med ophold i kommunen. Hvordan hjemmesygeplejen leveres, fastsættes nærmere af Byrådet, og beskrives i kommunens kvalitetsstandard.

Brønderslev Kommune har ikke en kvalitetsstandard for Hjemmesygeplejen. Der er nu udarbejdet et udkast, der fremsendes til godkendelse.

Ældrerådet anmodes om at drøfte kvalitetsstandarten.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarder skal beskrive indhold, omfang, udførelse af indsatsen samt opfølgning på den leverede indsats. Samtidig skal de sikre sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de indsatser, der leveres til borgerne af den kommunale Hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for Hjemmesygeplejen skal dermed danne rammen om Hjemmesygeplejens arbejde.

Kvalitetsstandarden tager udgangspunkt i kommunens Ældrepolitik, der har som målsætning, at den der kan selv, vil og skal selv, og tager dermed udgangspunkt i et rehabiliterende sigte.

Kvalitetsstandarden skaber gennemsigtighed for borgerne om, hvad de kan forvente af Hjemmesygeplejen og, hvad der forventes af borgerne.

Ældreomsorgsudvalget godkendte den 12. september 2018 punkt om "Sygeplejeklinikker" og den 5. december 2018 punkt om "Dosisdispenseret medicin". Disse beslutninger er præciseret i kvalitetsstandarden.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender kvalitetsstandard for Hjemmesygeplejen.

Beslutning

Ældrerådet godkender udkast til kvalitetsstandard for Hjemmesygeplejen.

Kurt Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. VIVE rapport


Resume

Sagsforløb: ÆR

Ældrerådet ønsker en gennemgang af fakta for ældreområdet baseret på VIVE rapporten.

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd leverer viden, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og til at styrke kvalitetsudvikling, effektivisering og styring i den offentlige sektor både i kommuner, regioner og nationalt.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen orienterer.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Kurt Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Orientering om brandsikkerhed på kommunens plejecentre


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering om brandsikkerheden på kommunens plejecentre.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen orienterer.

Indstilling

Ældrerådet, 27. februar 2019, pkt. 15:

Punktet er udsat til næste møde.

Kurt Kristensen var fraværende.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Kurt Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Budget 2020 - forslag til råderum


Resume

Sagsforløb: ÆR

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2020” på mødet den 13. februar 2019 igangsættes processen med beskrivelse af forslag til råderum på 1 % i alle fagudvalg.

Den overordnede tidsplan for budget 2020 sendes til orientering i Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Der igangsættes en proces, hvor der findes plads til råderum svarende til 1 % af alle serviceudgifter på alle fagområder.

Fagudvalgene får til opgave i perioden fra februar til april at udarbejde og prioritere forslag til råderum.

Økonomiudvalget orienteres på deres møde den 15. maj 2019, hvorefter forslagene sendes i høring.

I følge tidsplanen skal Handicaprådet høres i juni og september 2019.

Stabsforvaltningen foreslår, Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ældrerådet tager den overordnede tidsplan til efterretning.

Kurt Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Planlægning af fællesmøde mellem Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget afholder 2 møder om året med Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Møderne mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet er i 2019 berammet til henholdsvis den 3. april og den 9. oktober 2019.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet drøfter punkter til dagsordenen.

Indstilling

Ældrerådet, 27. februar 2019, pkt. 3:

Ældrerådet ønsker at sløjfe de to årlige møder for i stedet at afholde en temadag til efteråret i tråd med sidste år.

Kurt Kristensen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Ældrerådets møde den 27. marts 2019:

Formanden for Ældrerådet foreslår, at følgende punkter drøftes:

 • Visioner for fremtiden – i forhold til den demografiske udvikling
 • Temamøde den 7. maj 2019 kl. 16.30 i Brønderslev hallen.
 • Aflastning - akutpladser
 • Efter besøg på Fremtidens plejehjem i Nørresundby, ønskes følgende ideer drøftet:
 • Mulighed for lignende løsning med træningsfaciliteter beliggende på et af kommunens plejecentre, med gratis adgang for pensionister. Bemandet med frivillige hænder.
 • På Fremtidens plejecenter var der ligeledes hver uge en frivillig bemanding, der stiller vejledning og hjælp til rådighed i brugen af eks. Borger.dk
Beslutning

Formandens forslag godkendt.

Kurt Kristensen var fraværende.

Til toppen


11. Planlægning af Temamøde forår 2019


Resume

Sagsforløb: ÆR

Status på planlægning af offentligt temamøde den 9. maj 2019.

Sagsfremstilling

Forårets temamøde er fastlagt til torsdag den 9. maj kl. 16.30 – 18.00.

Læge Henning Kirk deltager med foredrag omkring den 3. alder.

Status på planlægningen af mødet drøftes.

Beslutning

Udkast til annonce til Oplandsavis og Østvendsyssel avis er afsendt. Der produceres flyers til hvert enkelt ældrerådsmedlem til runddeling.

Kurt Kristensen var fraværende.

Til toppen


12. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering fra udvalgene

Beslutning

Sosu-hjælpere på besøg på Ældreomsorgsudvalgsmøde.

Visionsaftale: Bevæg dig for livet.

Kurt Kristensen var fraværende.

Til toppen


13. Meddelelser fra formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

 • 2018 midler til Vivaldi plejehjem
 • Ældrehåndbogen - status.
 • Regionsældrerådsmøde den 13. marts 2019
 • Repræsentantskabsmøde 29. april 2019 Nyborg
 • Nøglebokse
 • Dosisdispenser - testes i øjeblikket i de omkringliggende kommuner.
 • Punkter fra Anette
Beslutning
 • Til Repræsentantskabsmøde er der følgende forslag til ændring i vedtægterne:

Ældrerådsmedlemmer der overværer repræsentantskabsmødet uden stemmeret – har taleret.

 • Der er valgt ny formand, næstformand samt sekretær i Regionsældrerådet.

Kurt Kristensen var fraværende.

Til toppen


14. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelt

Beslutning
 • Efter ønske fra Jonna Raasted giver chef for Visitationen Ellen Lykke en kort gennemgang af begrebet Fællessprog III
 • Ældrerådsmøde den 29. april flyttes til torsdag den 2. maj 2019, grundet Ældrerådets deltagelse i Ældrepolitisk konference 29. april 2019
 • Kvalitetsstandart på Nødkald er omdelt efter ønske fra Anette Thomsen
 • KL´s ”Brug nøgletal i styringen” er omdelt til drøftelse
 • Ældrerådet oplever - til ældrerådsrepræsentantskabsmøder og temamøder i danske ældreråd - at der er stor forskel i de forskellige kommuner på antallet af sager, der sendes til høring i Ældrerådene. Ældrerådet påpeger, at der i Brønderslev Kommune er mange efterretningssager og få høringssager.
 • Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen informerer om at der ansættes musikpædagog tilknyttet plejecentrene. Ligeledes kommer der igen i år Demensven uge med forskellige tiltag i kommunen.
 • Ældrerådet ønsker at invitere leder af aktivitetscentrene i Brønderslev Kommune, Lone Nørgaard Larsen ind på næste ældrerådsmøde til dialog om ensomme enlige ældre

Kurt Kristensen var fraværende.

Til toppen


15. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Punkter til pressen

Beslutning
 • Årsrapport Velfærdsteknologi
 • Nye sagsbehandlingstider i Visitationen

Kurt Kristensen var fraværende.

Til toppen


16. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Næste møde

Beslutning

Næste møde er flyttet til torsdag den 2. maj 2019

Kurt Kristensen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 28. marts 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer