Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 2. maj 2019
Lokale: Mødelokale318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Gurli Margrethe Larsen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Gurli Margrethe Larsen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Til toppen


3. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 12. april 2019 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Ældrerådet tager venteliste samt sagsbehandlingstid til efterretning.

Gurli Margrethe Larsen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Årsrapport over magtanvendelser 2018


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS/HAR/MED-SV

Ifølge Lov om Social Service § 136 er kommunen forpligtet til at følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed over for borgere i kommunens tilbud.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sagsfremstilling

Af Lov om Social Service kapitel 24 fremgår reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.

Reglerne tillader undtagelsesvist magtanvendelse over for personer med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne samt overfor ældre borgere, når indgrebet vurderes at være nødvendigt for at undgå, at personen er til fare for sig selv eller andre.

På Det Specialiserede Voksenområde er der i 2018 indberettet 7 magtanvendelser samt 113 tilfælde af overgreb borger mod borger.

På Ældreområdet er der i 2018 indberettet 55 magtanvendelser samt 3 tilfælde af overgreb borger mod borger.

For de borgere, hvor Brønderslev Kommune ikke er handlekommune, er der fremsendt orientering samt klagevejledning til handlekommunen.

Fokusområder i 2018

Det Specialiserede Voksenområde

I Socialpsykiatrien arbejdes der hver dag med fokus på at minimere magtanvendelse.

Medarbejderne på området arbejder i dagligdagen samt gennem ekstern supervision og drøftelser på p-møde med fokus på, hvilken rolle de har i relationen/samarbejdet med borgerne. Medarbejdernes selvagens og valget af pædagogisk tilgang (bevidsthed om egen verbal og nonverbal kommunikation) har således en udtalt indflydelse på, om konflikter fremmes versus hæmmes og hvorvidt, vi dermed også forebygger udadreagerende adfærd og deraf afledt ”behov” for magtanvendelser.

I 2018 har medarbejderne på Hedebo arbejdet med forebyggelse af magtanvendelser og konflikthåndtering generelt. Medarbejderne har i satspuljeprojekt med Region Nordjylland fået undervisning i konflikthåndtering med særligt fokus på forebyggelse heraf. I denne forbindelse er der uddannet 4 vedligeholdelsesinstruktører, der skal sikre den fortsatte implementering og vedligeholdelse af metoder og teori. I de enkelte teams arbejdes der ved hvert teammøde med eventuelle magtanvendelser, som drøftes i læringsøjemed.

På Handicapområdet arbejdes der ligeledes hver dag bevidst med at undgå magtanvendelser gennem den pædagogiske tilgang, medarbejderne har til borgerne. Området oplever positive tilkendegivelser fra Socialtilsynet i forhold til den måde, der arbejdes forebyggende på.

I 2018 har området igangsat et KRAP-uddannelsesforløb (kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik), som også har en forebyggende effekt i forhold til at brug af magt.Dette uddannelsesforløb strækker sig ind til slut 2019.

Ældreområdet

Ældreområdet har i 2018 fortsat fokus på at inddrage VISO ved tilfælde med komplekse problematikker vedr. borgerne. På området er der blevet undervist i konflikthåndtering og voldsforebyggelse samt tryghed i mødet med borgeren, hvor målet er at mindske magtanvendelser.

På nogle af plejecentrene er der blevet undervist af den fast tilknyttede plejehjemslæge og ekstern konsulent i forhold til, hvordan medarbejderne kan håndtere enkelte borgeres seksualiserede adfærd fagligt og professionelt, ligesom det har været drøftet med den fast tilknyttede plejehjemslæge, hvordan situationer med beboere der slår, sparker og spytter på medarbejderne håndteres. Derudover har der været afholdt møder med demensvejleder for at forebyggemagtanvendelse – efterfølgende har det været med på triageringsmøder og en dialog med de pårørende for at skabe en fælles forståelse.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ældrerådet tager Årsberetningen til efterretning, med anbefaling om, at personalet bliver opdateret via løbende kurser og vidensdeling.

Gurli Margrethe Larsen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Årsrapport utilsigtede hændelser 2018


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS/HAR/MED-SV

Der er udarbejdet årsrapport for utilsigtede hændelser (UTH) for 2018.

Årsrapporten fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

I år 2018 er der rapporteret 1.047 UTH i Sundhed og Velfærd, hvor der i år 2017 var 991 UTH.

UTH fordeler sig således:

Sted

Medicin

Patient uheld

Infektion

Tværsektoriel (indrapporteret udefra)

Andre

I alt

Sundheds- og Ældreområdet

313

315

42

18

15

703

Handicap- og Psykiatriområdet

136

22

6

0

23

187

Visitationen

0

0

0

4

0

4

Private udbydere

84

60

5

4

0

153

I alt

533

397

53

26

38

1.047

Af de rapporterede UTH omhandler medicin i stor udstrækning glemt medicin. Patientuheld er overvejende fald. Hændelserne er opgjort i alvorlighedsgraderne: ”Ingen skade”, ”Mild skade” og ”Moderat skade”, hvor der oftest har været ”Ingen skade”. Der er en UTH af alvorlighedsgraden ”Alvorlig skade” og to ”Dødelig”. Der er ikke rapporteret UTH af borgere/pårørende.

Sundhed og Velfærd har modtaget 26 tværsektorielle UTH, hvor de 17 er internt i Sundhed og Velfærd, og de resterende 9 UTH er fra tværsektorielle samarbejdspartnere.

Fagforvaltningen foretager hændelsesanalyser, hvor årsagen til UTH undersøges, sådan at der kan opnås læring og tiltag til forebyggelse af fremtidige UTH. Her ses en stigning fra 287 hændelsesanalyser i år 2017 til 329 i 2018. Der er etableret tiltag i forhold til UTH omhandlende medicin, patientuheld, infektioner, tværsektorielle UTH samt andet som kommunikationsbrist.

Arbejdet med UTH er godt etableret i Sundhed og Velfærd Brønderslev Kommune. Der har indtil år 2016 været stadig vækst i antallet af rapporterede UTH. I år 2016 og 2017 ses et fald i antallet af indrapporterede UTH, som i 2018 er vendt til en mindre stigning. Det kan skyldes øget fokus på indrapportering. Der har været afholdt brushup kurser omkring UTH i forskellige områder og undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedselever. Det er af stor betydning, at det kvalitative arbejde med UTH fortsat prioriteres, så der laves hændelsesanalyser, der skaber nye forebyggende tiltag. Ligeledes vil der med fordel kunne deles viden om forebyggende tiltag, der er fremkommet via patientsikkerhedsarbejdet inden for Sundhed og Velfærd.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Konsulent Jonna Christiansen deltager under dette punkt.

Beslutning

Ældrerådet tager årsrapport til efterretning og takker for en god gennemgang af UTH.

Gurli Margrethe Larsen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Sagsbehandlingstider i Sundhed og Velfærd


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS/HAR

Ældreomsorgsudvalget orienteres om status for overholdelse af de sagsbehandlingsfrister, som er politisk vedtaget for området.

Sagen fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Baggrund

I retssikkerhedslovens § 3 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal fastsætte en frist for hvor lang tid, der må gå, før der skal være truffet en afgørelse. Med afgørelse menes her en hel eller delvis bevilling af det ansøgte eller afslag på ansøgning om en ydelse eller service.

Den overordnede målsætning er, at Visitationen behandler ansøgninger så hurtigt som muligt.

Visitationen kvitterer for modtagelse af en ansøgning om hjælp og/eller støtte senest 8 dage efter modtagelse af en ansøgning.

Sagsbehandlingstiden opgøres fra det tidspunkt, kommunen modtager en ansøgning og til en afgørelse er sendt til borgeren. Den samlede sagsbehandlingstid afhænger af, hvor hurtigt en sag kan belyses tilstrækkeligt til, der kan træffes en afgørelse. Det drejer sig i mange sager om indhentelse af informationer fra ansøger og samtykke til indhentelse af oplysninger fra andre instanser i og uden for kommunen f.eks. Træningsafdelingen, bostøtteområdet, midlertidige botilbud, læger og psykologer. Ved behandling af alle typer ansøgninger vil sagsbehandleren vurdere, om der er behov for at indsætte midlertidig hjælp, mens ansøgningen behandles.

Sagsbehandlingstiderne er politisk fastsatte. Sagsbehandlingstiderne er vejledende. Mange sager vil blive ekspederet hurtigere end de angivne tidsrammer. Hvis fristen ikke kan overholdes, sikrer sagsbehandleren, at ansøger får skriftlig besked om, hvornår en afgørelse kan forventes. Sagsbehandlingstiderne overholdes selvfølgelig som udgangspunkt.

Sagsbehandlingstiderne fremgår af kommunens hjemmeside som en del af kvalitetsstanderne.

I bilag 1 findes en oversigt over ansøgninger, der i perioden januar – marts 2019, enten er behandlet eller registrerede som ”ansøgte” på Det Specialiserede Område, det vil sige, at de enten afventer sagsbehandling eller er under behandling.

Der er 8 ansøgninger, der ikke er afgjort indenfor den angivne tidsfrist. I 8 af disse sager er sagsbehandlingen dog påbegyndt.

Der er i perioden januar – marts 2019 blevet afgjort 64 sager, heraf har 4 fået afslag. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for perioden har været 17,3 dage.

I bilag 2 findes en oversigt over ansøgninger, der i perioden januar – marts 2019 enten er behandlet eller registrerede som ”ansøgte” på Ældreområdet, det vil sige, at de enten afventer sagsbehandling eller er under behandling.

Der er 42 ansøgninger, der ikke er afgjort indenfor den angiv tidsfrist. Der er i perioden januar – marts 2019 blevet afgjort 1.082 sager, heraf har 13 fået afslag. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for perioden været 3,2 dage.

Der kan endnu ikke trækkes data på hjælpemidler grundet tekniske problemer.

I Visitationen, er der fokus på at overholde sagsbehandlingstiden.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Punktet udsættes.

Ældrerådet ønsker dette punkt drøftet på ekstraordinært møde den 7. maj. 2019. Det har ikke været muligt at se tabellen på IPads, derfor ønskes papirprint omdelt 7. maj 2019.

Gurli Margrethe Larsen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Evaluering af Ældrepolitisk konference


Resume

Sagsforløb: ÆR

Evaluering af Ældrepolitisk konference.

Beslutning

Der er enighed om at årets konference var lærerigt og givende, mange gode foredrag.

Punktet sættes på næste ordinære møde i Ældrerådet, således der kan evalueres på de forskellige workshops.

Ved næste års konference er det aftalt, at det ikke er nødvendigt med overnatning søndag, idet konferencen først starter kl. 11.

Gurli Margrethe Larsen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Til toppen


8. Evaluering af fællesmøde med Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆR

Evaluering af fællesmøde med Ældreomsorgsudvalget.

Beslutning

Der er enighed i Ældrerådet om at fællesmødet forløb godt. Ældrerådet ser med forventning frem til, at de emner der blev drøftet, ønskes arbejdet ind i budgetforhandlingerne, såsom:

 • Mulighed for træning for borgere 65+ på Brønderslev Kommunes plejecentre
 • Akutstuer
 • IT på plejecentrene, f.eks. hjælp til navigering i Borger.dk

Gurli Margrethe Larsen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Til toppen


9. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering fra udvalgene.

Beslutning

Ingen relevante.

Gurli Margrethe Larsen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Til toppen


10. Meddelelser fra formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Meddelelser fra formanden.

 • Orientering vedrørende artikel omhandlende Margrethelund.
 • Messe - Aktiv Seniorliv (Sundhed og livsglæde)
 • Orientering om Centerråd på Støberiet.
 • Temamøde 7. maj
 • Drøftelse af artikel om ældrepleje i Politiken, hvor Brønderslev er nævnt.
 • Vasketøjsordning
Beslutning
 • Artikel omhandlende Margrethelund blev drøftet.
 • Der arbejdes videre på at etablere en messe i 2019 i samarbejde med Frivillighedsrådet.
 • Orientering om Centerråd på Støberiet blev drøftet.
 • Der er 240 tilmeldte til arrangementet den 7. maj 2019 med Læge Henning Kirk.
 • Med udgangspunkt i den økonomiske udmelding i Politikens artikel den 17. april 2019, er der behov for flere midler til ældreområdet i Brønderslev Kommune. Dette ønskes drøftet yderligere på næste ordinære møde den 3. juni 2019.
 • Ældrerådet afventer redegørelse fra Visitationschef Ellen Lykke på vasketøjsordning, som aftalt på sidste møde i Ældrerådet.

Gurli Margrethe Larsen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Til toppen


11. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelt

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Gurli Margrethe Larsen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Til toppen


12. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Punkter til pressen.

Beslutning
 • Inger Møller Nielsen er valgt ind i bestyrelsen ved Danske Ældreråd.
 • Ældrerådet arbejder på at oprette en form for borgerinddragelse med træffetid ved medlemmer af Ældrerådet.
 • Sundhedsfremmende indsats i form af at kunne tilbyde træning på plejecentrene for kommunens ældre borgere.
 • Messe – Aktivt seniorliv.
 • Hjælp til IT på plejecentre.

Gurli Margrethe Larsen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Til toppen


13. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Næste møde i Ældrerådet.

Beslutning

Næste ordinære møde i Ældrerådet er den 3. juni 2019.

Gurli Margrethe Larsen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Til toppen

Opdateret 6. maj 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer