Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 3. juni 2019
Lokale: Mødelokale 336, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Gurli Margrethe Larsen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Til toppen


3. Orientering: Bevæg dig for livet - Senior


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS/FK

Brønderslev Kommune og Bevæg dig for livet indgik i et 2½- årigt projektsamarbejde ”Bevæg dig for livet – Senior” om at aktivere flere af kommunens borgere over 60 år.

Projektet har været med til at etablere en lang række nye aktivitetstilbud i Brønderslev Kommune, og seniormålgruppen har taget tilbuddene til sig.

Halvvejs igennem projektet fremlægges hermed til orientering en status på resultaterne og midtvejsevalueringen af hele Bevæg dig for livet – Senior projektet.

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune og DGI/DAI indgik i juni 2017 et 2½- årigt projektsamarbejde i ”Bevæg dig for livet – Senior” om at aktivere flere af kommunens borgere over 60 år. Bag beslutningen stod både Fritids- og Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Ældreomsorgsudvalget – dog er finansieringen udelukkende kommet fra Social -og Sundhedsudvalget og Fritids- og Kulturudvalget. Der er ansat en projektleder i 18,5 timer/uge, som er organiseret i Afdelingen for Forebyggelse, Rehabilitering og Træning.

I Bevæg dig for livet - Senior er der fokus på at aktivere flere danskere i aldersgruppen 60+ gennem flere målrettede tiltag både i og uden for foreningerne. Målet er, at de samlede aktivitetstilbud til målgruppen skal kortlægges, synliggøres og kommunikeres. Dette skal understøtte Bevæg dig for livet - Seniors overordnede tredelte mål om 1) at fastholde seniorer i foreningsregi, 2) at få flere seniorer i foreninger og 3) at aktivere ikke foreningsvante seniorer.

I Brønderslev Kommune har Bevæg dig for livet – Senior arbejdet med en partnerskabsmodel med kommunens frivillige idrætsforeninger. Partnerskabets indhold har variereret fra forening til forening, men overordnet har det rettet sig mod følgende indsatser i forhold til at få flere medlemmer:

1. Markedsføring af foreningens eksisterende tilbud

2. Afholdelse af åbent hus-arrangementer

3. Gennemførelse af introduktionsforløb

4. Etablering af nye aktivitetstilbud i foreningerne

Den erklærede målsætning om 15 % flere foreningsaktive seniorer frem mod 2019 blev næsten allerede indfriet i 2018, hvor de lokale foreninger oplevede en medlemsfremgang på 12 % svarende til 307 nye seniormedlemmer. Medlemsfremgangen afspejler sig i særdeleshed hos Bevæg dig for livet – Seniors partnerskabsforeninger, der næsten alle har fået flere medlemmer i målgruppen.

I 2019 har en del af indsatserne i Bevæg dig for livet – Senior rettet sig mod andre arenaer end foreningslivet. Det har eksempelvis betydet, at følgende initiativer er blevet søsat:

 • Royal Run på udvalgte plejecentre
 • Opkvalificering af medarbejdere og frivillige på aktivitetsområdet
 • Bibliotekssamarbejde om at få flere fysisk aktive
 • Gåprojekt i samspil med frivillige aktører

Foruden ovenstående indsatser har der siden efteråret 2018 kørt et pilotprojekt – ”Sundhed på Tværs” - i Bevæg dig for livet – Senior regi med henblik på at understøtte borgernes udslusning fra de kommunale rehabiliteringstilbud til foreningslivet. Det overordnede formål med projektet er, at flere borgere der har modtaget et forebyggelses- eller rehabiliteringstilbud i kommunalt regi fastholdes i fysisk aktivitet gennem foreningstilbud i Brønderslev Kommune.

Overordnet set har projektet omhandlet følgende elementer:

 • Brobygning – ledsaget overgang til foreningslivet af kommunalt personale. Foreningstilbud som en del af den udbudte træning
 • Netværksdannelse mellem idrætsforeninger og sundhedscentre
 • Opkvalificering af idrætsforeningernes instruktører og bestyrelsesmedlemmer i forhold til nye målgrupper

Projektet har givet værdifulde erfaringer og en samarbejdsmodel mellem foreninger og personalet i sundhedscentrene. Samtidig har det allerede kastet en række nye medlemskaber af sig fra borgergrupper, der ellers kan være svære at finde relevante foreningstilbud til.

National midtvejsevaluering

På tværs af de 5 Bevæg dig for livet – Senior kommuner er der i foråret lavet en midtvejsevaluering i samarbejde med Ineva.(bilag 1)

De involverede Bevæg dig for livet - Senior kommuner udtrykker stor tilfredshed med en tilpasset model, der imødekommer lokale behov. Samtidigt oplever både kommuner og idrætsorganisationer at have skabt gensidig værdi.

Projektet vurderes at have bidraget positivt til tilblivelsen samt videreudviklingen af frugtbare tværsektorielle samarbejder og relationer mellem særligt sundhedsforvaltningerne og kultur- og fritidsforvaltningerne i kommunerne. For at understøtte det tværsektorielle samarbejde bedst muligt opleves ledelsesmæssig opbakning at være en nødvendighed. Dette primært fra den kommunale ledelse i de involverede forvaltninger. Delprojektlederens rolle som koordinerende organ opleves værdifuld og vigtig for Bevæg dig for livet – Seniors visionsarbejde.

Fremadrettet anbefales det at bibeholde og udvikle netværksmøder, hvor interesserede kommuner uden for Bevæg dig for livet - visionssamarbejdet inviteres ind til deling af gode erfaringer med projektet. Dette vurderes at kunne inspirere til at indarbejde visionselementer eller konkrete aktiviteter i kommuner uden for Bevæg dig for livet -regi og derved skabe større opmærksomhed omkring Bevæg dig for livet - Senior.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Konsulent Morten Borregaard Poulsen deltager under dette punkt.

Beslutning

Fin gennemgang af projektet og status. Ældrerådet er enige om, at det er et flot resultat Brønderslev Kommune har fået.

Orienteringen er taget til efterretning.

Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 15. maj 2019 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Chef for Visitationen Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Ventelisten er taget til efterretning.

Opgørelse for ansøgninger til plejeboliger 2017/2018 udleveret, Ældrerådet ønsker begrundelsen for afvisningerne oplyst.

Ligeledes er redegørelse for vasketøjsordning i kommunen udleveret. Ældrerådet ønsker oplyst, hvor mange borgere der er på ordningen.

Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Godkendelse af kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i plejebolig/aflastning


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der er udarbejdet udkast til ny kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i plejebolig/aflastning efter servicelovens § 84, stk. 2.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende udkastet til kvalitetsstandarden.

Til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Ifølge servicelovens § 138 skal kommunalbestyrelsen træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter denne lov samt følge disse beslutninger op.

Kvalitetsstandarder skal beskrive indhold, omfang, udførelse af indsatsen samt opfølgning på den leverede indsats. Samtidig skal de sikre sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de indsatser, der leveres til borgerne af de kommunale og private leverandører.

Kvalitetsstandarder skal revideres én gang årligt.

Der er udarbejdet udkast til en ny kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i plejebolig/aflastning efter servicelovens § 84, stk. 2. Der er ikke tidligere udarbejdet en kvalitetsstandard for ydelsen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender udkastet til kvalitetsstandarden.

Chef for Visitationen Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning og roser beskrivelsen. Der er enighed om, at kvalitetsstandarten skal linkes til Ældrehåndbogen på kommunens hjemmeside.

Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Drøftelse af ensomhed blandt ældre med fokus på borgerinddragelse og samskabelse


Resume

Sagsforløb: ÆR

Besøg af afdelingsleder for aktivitet og frivillige, Lone Nørgaard Larsen.

Sagsfremstilling

Drøftelse af ensomme enlige ældre, hvad gør vi i Brønderslev Kommune? Hvordan får vi borgerinddragelse og samskabelse?

Leder af aktivitet og frivillige, Lone Nørgaard Larsen deltager under dette punkt.

Beslutning

Leder af aktivitet og frivillige, Lone Nørgaard Larsen, var forhindret til dagens møde. Punktet sættes på den 14. august 2019.

Ældrerådet har drøftet følgende:

 • Projekt i Grindsted Plantage for ensomme ældre, tovholder er Knud Jørgensen
 • Etablering af centerråd på Plejecenter Margrethelund, tovholder er Jonna Raasted.
 • Det er besluttet, at Ældrerådet etablerer træffetid på plejecentre. Som forsøg aftales opstart på Støberiet den 2. september 2019 kl. 14- 16 samt på Margrethelund den 17. september 2019 kl. 14-16. Rammen for træffetid på plejecentre aftales og klargøres på Ældrerådets møde den 14. august 2019.
 • Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen redegjorde for artikel i Nordjyske angående ”pedelfunktion” i oplandsbyerne. Artikel sendes rundt til Ældrerådet

Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Til toppen


7. Orientering fra Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering fra Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen.

Sagsfremstilling

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen orienterer om status på:

 • Plejecenter Margrethelund
 • Sekoia - skærmløsninger
 • Studietur til Viborg Kommune - erfaringsudveksling med virtuel hjemme- og sygepleje
Beslutning
 • I forbindelse med budgetforhandlingerne før sommerferien anses det, at der er truffet afgørelse om Margrethelund.
 • Sekoia er sat i gang på Støberiet, det får stor ros både af medarbejdere, borgerne samt pårørende. Det frigiver tid til borgerne, og skal nu rulles ud på de resterende plejecentre.
 • Studietur med skærmopkald i hjemmeplejen var en succes. Brønderslev Kommune starter op efter sommerferien i det små.

Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Til toppen


8. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2019


Resume

Sagsforløb: ÆO

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2019.

Ældreomsorgsudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2019.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Budgetopfølgningen på udvalgets område findes i vedlagte bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Konsulent Kirstine R. Mathiesen deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 8. maj 2019, pkt. 5:

Udvalget har fremsendt sag om plejecenterområdets økonomi i lyset af beslutningerne om plejecenterstrukturen. Denne sag er behandlet på Økonomiudvalgets møde den 20. marts 2019.

Udvalget er opmærksom på den indarbejdede besparelse på sygeplejeområdet på 3 mio.kr. i 2019 og 4 mio.kr. i 2020. Det er forventningen, at besparelsen kan opnås i 2020, men det er endnu for tidligt at vurdere, om målet på 3 mio.kr. fuldt ud kan nås i 2019. Dette vil fremgå af budgetopfølgning 2.

Endelig vurderer udvalget, at merudgifterne til hjælpemidler og boligydelse er uomgængelige.

Beslutning

Fin gennemgang på baggrund af sagsfremstillingen.

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Træning før hjælpemidler


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

På baggrund af drøftelserne på fællesmødet mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet den 16. november 2018, anmodes Ældreomsorgsudvalget om at godkende, at der igangsættes et pilotprojekt, som skal afdække, hvorvidt investering i træning kan føre til øget grad af selvhjulpenhed.

Til kommentering i Ældrerådet.

Sagsfremstilling

På fællesmødet mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet den 16. november 2018 blev temaet ”Hjælpemidler: Egenmestring – skal/skal ikke?” drøftet. Der var generelt enighed om, at borgere, der kan genoptrænes, skal tilbydes træning, før der bevilges hjælpemidler eller hjemmehjælp. Dog under forudsætning af, at der tages udgangspunkt i borgerens ønsker, og hvor borgeren er i sit liv.

Med udgangspunkt i drøftelserne fra fællesmødet ønsker Fagforvaltningen at igangsætte pilotprojektet ”Træning før hjælpemidler”, som skal afdække, hvorvidt investering i træning til borgere, der er bevilget toiletforhøjere kan føre til en øget grad af selvhjulpenhed, så borger kan klare sig længst muligt i eget hjem med øget livskvalitet til følge.

Målgruppen til pilotprojektet er udvalgte borgere, der er bevilget toiletforhøjer og modtager varig hjælp, og som vurderes at have rehabiliteringspotentiale.

Pilotprojektet tager afsæt i Brønderslev Kommunes ældrepolitik "Et aktivt ældreliv – den, der kan selv, vil og skal selv", og der udarbejdes en beskrivelse af pilotprojektet, som forelægges udvalget til godkendelse i august 2019.

Pilotprojektet forventes påbegyndt primo september 2019 og afsluttet medio januar 2020, hvorefter erfaringerne fra projektet forelægges udvalget.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender, at der udarbejdes en beskrivelse af pilotprojektet ”Træning før hjælpemidler”.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning, det er et godt projekt, og det bliver spændende at få en evaluering efter endt afslutning.

Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Til toppen


10. Evaluering af Ældrepolitisk konference


Resume

Sagsforløb: ÆR

Evaluering af Ældrepolitisk konference med opsummering af workshops.

Indstilling

Ældrerådet, 2. maj 2019, pkt. 7:

Der er enighed om, at årets konference var lærerig og givende med mange gode foredrag.

Punktet sættes på næste ordinære møde i Ældrerådet, således der kan evalueres på de forskellige workshops.

Ved næste års konference er det aftalt, at det ikke er nødvendigt med overnatning søndag, idet konferencen først starter kl. 11.

Gurli Margrethe Larsen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Beslutning

Drøftelse af de enkelte workshops, der er overvejende stor tilfredshed med udbyttet i Ældrerådet.

Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Til toppen


11. Drøftelse af seniormesse - aktivt seniorliv


Resume

Sagsforløb: ÆR

Drøftelse af afholdelse af seniormesse 2020 - aktivt seniorliv

Beslutning

Det er aftalt, at seniormessen skal koble sig på Forårsmessen i Brønderslev-Hallen, der afholdes den 18. og 19. april 2020.

Der er nedsat en styregruppe der består af:

Ældresagen og Idrætssamvirket, Frivilligrådet, Lions samt Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet.

Det undersøges, om det er muligt med et lignende arrangement i Dronninglund.

Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Til toppen


12. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering fra udvalgene

Beslutning
 • Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen orienterede om den ny dimensionering af elever fra 2020, og de konsekvenser det kan få.
 • Der ansættes en musikpædagog til kommunens plejecentre.

Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Til toppen


13. Meddelelser fra formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Meddelelser fra formanden:

 • Sundhedsaftalen
 • Danske Ældreråd
 • Regions-ældrerådsmøde
 • Bogudgivelse
 • Bredbåndspulje
 • Jubilæumsfest for centerråd
 • Orientering om kørsel til aktivitet
 • Orientering om serviceniveau
 • Valg af repræsentant til midtbyråd i Hjallerup
Beslutning

Orientering fra Formand Inge Møller Nielsen:

Budget 2020, nedenstående er taget med videre i budgetforhandlingerne:

 • Træning på plejecentre
 • It-hjælp på plejecentre
 • Akutpladser
 • Ældrerådet påpeger, at der skal afsættes midler til ensomme ældre samt ansættes flere i plejesektoren.
 • Ældrerådet er opmærksomme på, at Værdighedsmilliarden fra 2020 overgår til bloktilskud fordelt efter ældrenøglen.
 • Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen kommer med status på den fremtidige værdighedsmilliard.
 • Ældrerådet imødeser udkast til den færdige Værdighedspolitik, således der bliver mulighed for at kommentere.
 • Sundhedsaftalen er udsat.
 • Formand Inger Møller Nielsen er valgt som næstformand i Danske Ældreråd.
 • Jonna Raasted orienterede om nyt i Regionsældrerådet. Der er valgt ny bestyrelse, og der arbejdes i øjeblikket på patientbefordring.
 • Bogudgivelse i Hjallerup den 19. juni 2019 fra kl. 16 – 18.
 • Den 19. juni 2019 afholdes jubilæumsfest for centerråd, formand Inger Møller Nielsen deltager.
 • Orientering om kørsel til aktivitet er drøftet.
 • Orientering om serviceniveau er drøftet.
 • Jan Lindegaard Munkholt er valgt som repræsentant til midtbyråd i Hjallerup.

Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Til toppen


14. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelt

Beslutning
 • Den 1. oktober 2019 markeres FN´s verdensmål ”mindre ulighed” – dette sættes på dagsordenen til 14. august 2019.
 • TV2 Nord laver i øjeblikket reportage vedrørende Udkantsdanmark. Jonna Raasted er kontaktet, og der er drøftet patientbefordring.
 • Der er efterlyst orientering om mulige aktiviteter i Hjallerup for nytilflyttede.

Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Til toppen


15. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Punkter til pressen

Beslutning
 • Budget 2020
 • Ensomme ældre
 • Seniormesse
 • Bevæg dig for livet
 • Træffetider

Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Til toppen


16. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Næste møde i Ældrerådet er den 14. august 2019

Beslutning

Næste møde i Ældrerådet er den 14. august 2019.

Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Til toppen


17. Avisartikel fra Politiken


Resume

Sagsforløb: ÆR

Af avisartikel fra Politiken af 17. april 2019 fremgår det, at der er behov for flere midler til Ældreområdet.

Dette ønskes drøftet i Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Uddrag af avisartikel fra Politiken af 17. april 2019:

”I 2025 vil der være 80.000 flere ældre over 80 år end i 2018 – knap en tredjedel flere på blot 7 år. Ifølge kommunerne kræver det 7 milliarder ekstra på plejeområdet."

Beslutning

Artikel drøftet, og der er stadig opmærksomhed på artiklen og besparelser på ældreområdet.

Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Bilag

Til toppen

Opdateret 3. juni 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer