Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 14. august 2019
Lokale: Mødelokale 336, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Kurt Kristensen og Gerda Pedersen forlod mødet henholdsvis kl. 10.00 og kl. 10.30 og deltog ikke i behandlingen af pkt. 4.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Ombygning af Margrethelund


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS

Ældreomsorgsudvalget skal indstille, hvilket scenarie Margrethelund skal ombygges efter med henblik på, at denne indstilling kan indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

Til drøftelse og kommenteringen i Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Byrådet fik på temamødet den 27. juni 2019 en præsentation af de forskellige scenarier for ombygning af Margrethelund, som er udarbejdet. I forlængelse heraf bad Byrådet om, at der blev udsendt en oversigt til brug for den politiske stillingtagen til, hvilket scenarie Margrethelund skal ombygges efter. Oversigten er vedlagt som bilag, og heraf fremgår den kommunale anlægsøkonomi og antallet af boliger i de forskellige scenarier.

Fra Byrådet træffer beslutning om valg af scenarie til ombygningen er færdig, må der forventes en planlægnings- og byggeperiode på 4-5 år, og dermed går der nogle år inden alle de skitserede funktioner i det valgte scenarie er til rådighed.

Da en række af scenarierne omhandler en mulig placering af træningsfunktioner fra Sofielund på Margrethelund forudsættes det, at Social- og Sundhedsudvalget forholder sig til spørgsmålet om en evt. flytning af træningsfunktionerne inden Ældreomsorgsudvalget laver den endelige indstilling om valg af scenarie. Ældreomsorgsudvalgets indstilling forudsættes at indgå i drøftelserne om budget 2020.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget træffer beslutning om valg af scenarie for ombygning af Margrethelund.

Direktør Henrik Aarup-Kristensen deltager under dette punkt.

Beslutning

Ældrerådet anbefaler, at der bygges et nyt plejecenter som erstatning for Margrethelund. Samtidig vil det være ønskeligt, at det fremtidige Sundhedshus (Sofienlund) placeres tæt på, eller i forlængelse af det nye plejecenter.

Ældrerådet forventer, at der bliver taget højde for den fremtidige voksende alderssammensætning, og hvilken strategi der ligges på hele plejecenterområdet i Brønderslev Kommune, inden den endelige beslutning træffes.

I og med at sygehuset ikke er en kommunal - men regional opgave, bør det slet ikke tænkes ind.

Bilag

Til toppen


4. Besøg af Aktivitetsleder Lone Nørgaard Larsen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Besøg af afdelingsleder for aktivitet og frivillige, Lone Nørgaard Larsen.

Sagsfremstilling

Drøftelse af ensomme enlige ældre, hvad gør vi i Brønderslev Kommune? Hvordan får vi borgerinddragelse og samskabelse?

Leder af aktivitet og frivillige, Lone Nørgaard Larsen deltager under dette punkt.

Beslutning

Ældrerådet takker for en rigtig god gennemgang af arbejdet med ensomme ældre.

Kurt Kristensen og Gerda Pedersen var fraværende.

Til toppen


5. Godkendelse af pilotprojektbeskrivelse "Træning før hjælpemidler"


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget foreslås at godkende den udarbejdede beskrivelse af pilotprojektet "Træning før hjælpemidler".

Til udtalelse i Ældrerådet.

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 12. juni 2019 godkendte Ældreomsorgsudvalget, at der blev arbejdet videre med pilotprojektet "Træning før hjælpemidler".

Der er nu udarbejdet en beskrivelse af pilotprojektet (jf. bilag), som påtænkes at blive igangsat primo september 2019 og afsluttet i marts 2020. Erfaringerne fra projektet vil blive forelagt Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget til orientering medio 2020.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet godkender pilotprojektbeskrivelsen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Drøftet i Ældrerådet og taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Sagsbehandlingstider i Sundhed og Velfærd


Resume

Sagsforløb: HAR/ÆR/ÆO/SS

Orientering om status på overholdelse af de sagsbehandlingsfrister, der er politisk vedtaget for Sundhed og Velfærd.

Sagsfremstilling

I retssikkerhedslovens § 3 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal fastsætte en frist for hvor lang tid, der må gå, før der skal være truffet en afgørelse. Med afgørelse menes her en hel eller delvis bevilling af det ansøgte eller afslag på ansøgning om en ydelse eller service.

Den overordnede målsætning er, at Visitationen behandler ansøgninger så hurtigt, som det er muligt.

Visitationen kvitterer for modtagelse af en ansøgning om hjælp og/eller støtte senest 8 dage efter modtagelse af en ansøgning.

Sagsbehandlingstiden opgøres fra det tidspunkt kommunen modtager en ansøgning og til en afgørelse er sendt til borgeren. Den samlede sagsbehandlingstid afhænger af, hvor hurtigt en sag kan belyses tilstrækkeligt til, at der kan træffes en afgørelse. Det drejer sig i mange sager om indhentelse af informationer fra ansøger og samtykke til indhentelse af oplysninger fra andre instanser i og uden for kommunen f.eks. Træningsafdelingen, bostøtteområdet, midlertidige botilbud, læger og psykologer. Ved behandling af alle typer ansøgninger vil sagsbehandleren vurdere, hvorvidt der er behov for at indsætte midlertidig hjælp, mens ansøgningen behandles.

Sagsbehandlingstiderne er politisk fastsatte. Sagsbehandlingstiderne er vejledende. Mange sager vil blive ekspederet hurtigere end de angivne tidsrammer. Hvis fristen ikke kan overholdes, sikrer sagsbehandleren, at ansøger får skriftlig besked om, hvornår en afgørelse kan forventes. Sagsbehandlingstiderne overholdes selvfølgelig som udgangspunkt.

Sagsbehandlingstiderne fremgår af kommunens hjemmeside som en del af kvalitetsstandarderne.

I bilag 1 er en oversigt over ansøgninger, der i perioden januar–juni 2019 enten er behandlet eller er registrerede som ”ansøgte” på Det Specialiserede Område. Det vil sige, at ansøgningen enten afventer sagsbehandling, eller er under behandling.

Der er i perioden januar–juni 2019 blevet afgjort 136 sager, fordelt på 100 personer, heraf har 9 fået afslag. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for perioden har været 27 dage.

Der er 19 ansøgninger, der ikke er afgjort indenfor den angivne tidsfrist. I 19 sager er sagsbehandlingen dog påbegyndt.

I bilag 2 er en oversigt over ansøgninger, der i perioden januar–juni 2019 enten er behandlet eller er registrerede som ”ansøgte” på Ældreområdet. Det vil sige, at ansøgningen enten afventer sagsbehandling, eller er under behandling.

Der er i perioden januar – juni 2019 blevet afgjort 2.120 sager, fordelt på 1.095 personer, heraf har 42 fået afslag. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for perioden har været 3,5 dage.

Der er 89 ansøgninger, der ikke er afgjort indenfor den angivne tidsfrist.

Der kan endnu ikke trækkes data på hjælpemidler grundet tekniske problemer.

I Visitationen er der fokus på at overholde sagsbehandlingstiden.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Handicaprådet, 13. august 2019, pkt. 5:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Handicaprådet vil gerne opfordre til, at myndighed ser på formuleringerne i de breve, som oplyser borgerne om sagsbehandlingstiden. Brevene kan formuleres mere imødekommende.

Margit Chemnitz, Bettina Bøcker Kjeldsen og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Beslutning

Drøftet i Ældrerådet og taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Orientering om ny lovgivning vedr. Forebyggende hjemmebesøg og tilpasset kvalitetsstandard


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Folketinget godkendte den 24. april 2019 en ny lov vedrørende forebyggende hjemmebesøg, som trådte i kraft den 1. juli 2019.

Med den nye lov ændres kravene til de kommunale tilbud om forebyggende hjemmebesøg. I dag bliver alle borgere tilbudt et forebyggende hjemmebesøg, når de fylder 75 år. Med den nye lov skal ældre på 70 år, som bor alene, også have tilbud om et forebyggende hjemmebesøg.

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Lovændringen medfører, at alle borgere, der bor alene på adressen, skal tilbydes et forebyggende hjemmebesøg i det år, de fylder 70 år. Dette skal ske med henblik på at opspore og forebygge ensomhed tidligere blandt de ældre.

Kommunerne skal fortsat tilbyde forebyggende hjemmebesøg til alle 75- og 80-årige borgere samt årlige besøg til alle ældre fra de er 82 år. Kommunerne skal derimod ikke længere automatisk tilbyde forebyggende hjemmebesøg til borgere i det år, hvor de fylder 81 år. Med lovgivningen følger også en udvidelse af den kommunale forpligtelse til at tilbyde behovsbestemte forebyggende hjemmebesøg til de borgere, som er i særlig risiko for nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne, således at denne også omfatter 81-årige.

Den kommunale opgave fremadrettet

Lovændringen medfører således en række ændringer i, hvilke borgere, der skal modtage forebyggende hjemmebesøg. Modtagerne vil pr. 1. juli 2019 være:

 • Borgere på 70 år, der bor alene
 • Borgere på 75 år
 • Borgere på 80 år
 • Borgere på 82 år
 • Borgere i alderen 65-81 år, som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne.

Borgere, der bor på plejecenter, eller borgere i eget hjem, der i forvejen er visiteret til både praktisk og personlig hjælp, tilbydes ikke et forebyggende hjemmebesøg.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foretager pr. 1. juli 2019 de tilpasninger i opgavevaretagelsen, der er nødvendige for at kunne efterleve den nye lovgivning på området. I bemærkningerne til lovforslaget vurderes det ikke at have økonomiske konsekvenser, da det forventes, at ændringerne i målgrupperne opvejer hinanden.

Borgere, der pr. 1. juli er berettiget til et tilbud om forebyggende hjemmebesøg efter reglerne fra før 1. juli 2019, men som endnu ikke er blevet tilbudt et sådant, skal fortsat tilbydes et forebyggende hjemmebesøg.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har tilpasset Kvalitetsstandarden for Forebyggende hjemmebesøg, Servicelovens § 79a til den nye lovgivning (se bilag).

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet tager orienteringen til efterretning og godkender den tilrettede kvalitetsstandard.

Beslutning

Drøftet i Ældrerådet og taget til efterretning med den bemærkning, at det med fordel kunne annonceres i lokalaviserne én gang årligt, hvorledes regelsættet er.

Bilag

Til toppen


8. Drøftelse af rammerne for månedlig træffetid hos Ældrerådet.


Resume

Sagsforløb: ÆR

Drøftelse og videre planlægning af træffetid hos Ældrerådet - et tilbud til Brønderslev Kommunes ældre borgere og pårørende.

Sagsfremstilling

Ældrerådet ønsker i en forsøgsperiode at oprette en månedlig træffetid, hvor det vil være muligt for ældre borgere og pårørende at:

 • Stille spørgsmål til Ældrerådet
 • Søge råd og vejledning
 • Få en generel snak om ældrepleje

Der opstartes på Plejecenter Støberiet den 2. september 2019 kl. 14.00 - 16.00 samt på Plejecenter Margrethelund den 17. september 2019 kl. 14.00 - 16.00.

Beslutning

Der er enighed om, at formand og næstformand starter projektet op, og der evalueres på Ældrerådsmøde i oktober.

Der publiceres et opslag til alle pleje- og aktivitetscentre samt sættes notits i lokalaviserne.

Til toppen


9. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering fra udvalgene.

Beslutning

Der er orienteret om madordningen samt økonomien vedrørende SOSU-assistenter.

Til toppen


10. Meddelelser fra formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Meddelelser fra formanden:

 • Temadage og møder i efteråret.
 • Ældrerådets orienteringsmøde efterår 2019.
Beslutning
 • Der afholdes Temadag i Aalborg den 10. oktober 2019. Send mail til sekretær for tilmelding
 • Konference i Vingstedcentret den 26. november 2019. Send mail til sekretær for tilmelding
 • Foredrag om demens i Musikkens Hus den 16. september 2019. Her sørger medlemmer af ældrerådet selv for tilmelding ved deltagelse
 • Der afholdes formands- næstformandsmøde den 27. august 2019
 • Aftalt at der fremover afholdes et årligt orienteringsmøde sammen med Ældreomsorgsudvalget
 • Der arbejdes videre på at afholde en temadag for ældrerådets medlemmer til foråret
 • Sidste møde i november forsøges afholdt hos Center for hjælpemidler og velfærdsteknologi, Aalborg

Til toppen


11. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelt.

Beslutning

Ældrerådet har erfaret, at der etableres vej lige op ad Stengårdscentret. Jan Lindegaard Munkholt rejser spørgsmålet på næste møde i byfornyelsesudvalget.

Til toppen


12. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Punkter til pressen.

Beslutning

Etablering af træffetid samt nyt om Margrethelund.

Til toppen


13. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Næste møde i Ældrerådet er onsdag den 4. september 2019.

Beslutning

Næste møde i Ældrerådet er onsdag den 4. september 2019.

Til toppen

Opdateret 14. august 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer