Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 4. september 2019
Lokale: Mødelokale 336, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Online selvbetjeningsløsning til madservice


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Som en del af arbejdet i Brønderslev Kommune med at forbedre og effektivisere arbejdsgange gennem digitalisering foreslår fagforvaltningen, at der indføres en digital selvbetjeningsløsning til madservice. I Hjørring Kommune er samme tiltag gennemført med succes.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

I Brønderslev Kommune arbejdes der løbende med forbedring og effektivisering af arbejdsgange ved hjælp af digitalisering. En ny digital selvbetjeningsløsning til madservice ses således som en del af dette arbejde.

Sundheds- Ældre og Handicapforvaltningen i Hjørring Kommune har i 2017 haft et succesfuldt arbejde med indførelse af selvbetjeningsløsning til madservice. Både medarbejdere, leverandører såvel som borgere har tilkendegivet, at selvbetjeningsløsningen er en succes.

På den baggrund foreslår Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd, at der indføres en digital selvbetjeningsløsning til madservice i Brønderslev Kommune.

Løsningen indeholder følgende digitaliserede arbejdsgange:

  • Ansøgning om visitation til madservice
  • Samtykkeerklæring
  • Fuldmagt til betaling ved træk i pension
  • Pause/genoptage tilmeldingen til madservice

Selvbetjeningsløsningen håndterer således hele processen fra ansøgning til valg af mad og betalingsmetode samt digital underskrift.

Ansøgning via selvbetjeningsløsningen foretages på en PC/Tablet og kan benyttes af borger enten alene eller sammen med en pårørende eller en medarbejder.

I forhold til Visitationen medfører selvbetjeningsløsningen, at der ikke længere foretages registreringer i Nexus. I stedet vil Visitationen fremover have til opgave at vejlede og rådgive borgerne i forbindelse med anvendelse af selvbetjeningsløsningen inden for Visitationens almindelige åbningstid.

Samlet set vil selvbetjeningsløsningen gøre det nemmere og mere tilgængeligt for borgerne at bestille samt afbestille mad efter behov. Det vil samtidig aflaste sagsbehandlingen i Visitationen.

Opsætning af selvbetjeningsløsningen vurderes at være teknisk mulig med det udstyr, kommunen har til rådighed i dag. Derfor kan løsningen implementeres uden udgifter udover konsulenttimer til opsætning og test.

Forvaltningen forventer at have løsningen klar til drift den 1. januar 2020. Tiden indtil da bruges på opsætning og test.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender indførelsen af en digital selvbetjeningsløsning til madservice.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


4. Status på ombygningen af Plejecenter Margrethelund


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering og status på Plejecenter Margrethelund.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Orientering og status på Plejecenter Margrethelund.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning med følgende bemærkning:

Ældrerådet påpeger, at det er beklageligt, at byggeriet ikke længere er kommunalt ejet, men nu overgår til en boligforening, idet Brønderslev Kommune således ikke længere har mulighed for at tilbyde plejeboliger, hvor der ikke betales indskud.

Til toppen


5. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 15. august 2019 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2019


Resume

Sagsforløb: ÆO

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2019.

Ældreomsorgsudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Økonomikonsulent Kirstine R. Mathiesen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2019.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Stabsforvaltningen foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 21. august 2019, pkt. 3:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Udvalget konstaterer med tilfredshed, at besparelsen på sygeplejeområdet er opnået.

Udvalget konstaterer, at merudgifterne til Asaa Friplejehjem og boligydelse er uomgængelige og ikke styrbare. Derudover er udgifterne til hjælpemidler vanskeligt styrbare som følge af stigende målgruppe, udvikling af nye hjælpemidler m.v.

Med henblik på at nedbringe den samlede merudgift på udvalgets område indarbejdes en reduktion af overførte midler fra tidligere år på 3 mio.kr. i 2019.

Jan Thaibert var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Drøftelse af mulighed for fremtidige seniorboliger i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: ÆR

Ældrerådet ønsker at drøfte ideer og muligheder for etablering af fremtidige seniorboliger i Brønderslev Kommune.

Beslutning

Ønskeligt at der afsættes arealer til seniorvenlige boliger i hele kommunen.

Formand Inger Møller Nielsen inviterer Ældreomsorgsudvalget til en drøftelse af ideerne og undersøger samtidig muligheden for et fælles møde med OK-Fonden.

Til toppen


8. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering fra udvalgene

Beslutning

Ældrerådet gør opmærksom på, at sagen vedrørende godkendelse af budgetudkast for 2020 for kommunale plejecentre samt ældreboliger i Jerslev burde have været sendt til Ældrerådets orientering.

Det samme gør sig gældende for sagen vedrørende samarbejde mellem ældreområdet og Job- og Ungecenter om kvalificeret arbejdskraft. Sagen sættes på til orientering på næste Ældrerådsmøde, den 2. oktober 2019.

Til toppen


9. Meddelelser fra formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Meddelelser fra formanden.

  • Evaluering af første træffetid på Plejecenter Støberiet.
  • Tilmelding til Temadag Aalborg den 10. oktober 2019
  • Tilmelding til Vingsted centret den 26. oktober 2019
  • Nyt fra Danske Ældreråd
  • Orientering om, arbejdet med Forårsmesse, Aktive Seniorer
  • Sidste ældrerådsmøde i 2019 afholdes den 27. november 2019, på Center for velfærdsteknologi, Aalborg
Beslutning

Den første afholdte træffetid på Plejecenter Støberiet er veloverstået, der evalueres løbende.

Til toppen


10. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelt

Beslutning

Intet.

Til toppen


11. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Punkter til pressen

Beslutning

Formand Inger Møller Nielsen orienterer om træffetid samt drøftelse af seniorboliger.

Til toppen


12. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Næste møde i Ældrerådet er den 2. oktober 2019.

Til toppen

Opdateret 4. september 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer