Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 2. oktober 2019
Lokale: Mødelokale 336, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Knud Jørgensen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Knud Jørgensen var fraværende.

Til toppen


3. Budget 2020 – høring af budgetforslag til 1. behandling


Resume

Sagsforløb: MED for Sundhed og Velfærd/ HAR/ÆR

Budget til 1. behandling samt opmærksomhedslisten udsendes til høring.

Ældrerådet anmodes om høringssvar indenfor udvalgets område.

Sagsfremstilling

Det tekniske budgetgrundlag som fremsendes til 1. behandling samt opmærksomhedslisten fremsendes hermed til høring i Ældrerådet

I det tekniske budgetgrundlag til 1. behandling er indeholdt pris- og lønfremskrivninger samt lov- og cirkulæreprogram.

Fagudvalgene og Økonomiudvalget har behandlet opmærksomhedslisten, som indeholder ændrede forudsætninger på service- samt øvrige driftsområder. Punkter på opmærksomhedslisten er ikke indarbejdet i det tekniske budgetgrundlag.

Budget til 1. behandling fremsendes inden mødet.

Fristen for høringssvar er den 7. oktober 2019 kl. 12.00.

Beslutning

Ældrerådet anbefaler, at Byrådet sikrer en kontinuerlig fremskrivning af budgetterne for ældreområdet i de kommende år, således det følger demografien.

Knud Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Orientering om tidsplan for indkøb af elektroniske låse


Resume

Sagsforløb: ÆO/ÆR

Ældreomsorgsudvalget besluttede den 3. april 2019 at overgå fra nøglebokse til elektroniske låse.

Tidsplan for implementeringen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget besluttede den 3. april 2019 at overgå fra nøglebokse til elektroniske låse, og udvalget besluttede at se nærmere på 2 leverandører. Efterfølgende har Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd haft drøftelser med en lokal leverandør af elektroniske nøglebokse som alternativ til elektroniske låse.

Fagforvaltningen er nu klar til at arbejde videre med implementering af elektroniske låse/nøglebokse som besluttet af Ældreomsorgsudvalget den 3. april 2019. Nedenstående tidsplan for indkøb og implementering af de elektroniske låse/nøglebokse fremsendes til udvalgets orientering.

1. oktober 2019

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd udsender materialer til de potentielle leverandører, hvori der anmodes om 3 endelige tilbud på elektroniske låse/nøglebokse løsning

1. november 2019

Tilbudsfrist

1. december 2019

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har truffet afgørelse om, hvilken leverandør, der ønskes indgået en aftale med

20. december 2019

Købsaftale er indgået

1. februar 2020

Gradvis implementering af den elektroniske løsning igangsættes

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen om tidsplanen til efterretning.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 11. september 2019, pkt. 5:

Til efterretning. Udvalget ønsker et notat om økonomien, når tilbuddene foreligger.

Ole Jespersgaard og Jan Thaibert var fraværende.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Knud Jørgensen var fraværende.

Til toppen


5. Økonomiske vilkår under uddannelse for social- og sundhedshjælpere i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: ÆO/ÆR

Social- og sundhedshjælpere, med orlov fra Brønderslev Kommune til at uddanne sig til social- og sundhedsassistenter, får for nuværende voksenelevløn under uddannelse. Andre kommuner har valgt, at aflønning som social- og sundhedshjælper med tillæg fortsætter under uddannelsen i de tilfælde, hvor den er højere end voksenelevløn.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ved forhandling, pr. 31. maj 2018, af forhåndsaftale for social- og sundhedspersonale ansat i Ældreområdet i Brønderslev Kommune aftaltes, at der foretages en individuel vurdering af den samlede lønindplacering ved ansættelse som social- og sundhedsassistent efter endt efteruddannelse fra social- og sundhedshjælper i Brønderslev Kommune.

 • Er lønnen lig med eller lavere end den løn, som medarbejderen oppebar umiddelbart forud for start på efteruddannelse, skal der laves en individuel aftale, så der opnås en ny lønindplacering, der sikrer den nyuddannede social- og sundhedsassistent en lønfremgang svarende til et løntrin.
 • Der modregnes fremadrettet i de individuelt aftalte løndele i takt med centralt aftalte tillæg udløses.
 • Der bør efter konkret vurdering bevilges orlov til social- og sundhedshjælpere, der ønsker at efteruddanne sig til social- og sundhedsassistent.

I aftalen er ikke medtaget aflønning under uddannelse, hvor der for de aktuelt ansatte social- og sundhedsassistentelever for nuværende udbetales voksenelevløn. Andre kommuner, bl.a. Aalborg Kommune, har valgt, at den enkelte medarbejder/elev bevarer sin løn med tillæg som social- og sundhedshjælper under uddannelsen.

Med udgangspunkt i tre social- og sundhedsassistentelever, under ordning for uddannelse af social- og sundhedshjælpere, ses at differencen i lønningerne før og efter ansættelsen som voksenelev har et spænd fra 3.277 kr. til 9.155 kr. pr. måned i gennemsnit for den enkelte elev. Beregningen er taget på baggrund af parametrene: grundløn, løn og arbejdstidsbestemte tillæg.

Årligt betyder det en merudgift på mellem 39.324 kr. til 109.860 kr. pr. elev.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget vurderer, om der skal tilbydes at bevare løn og tillæg som social- og sundhedshjælper under uddannelse, i de tilfælde hvor lønnen er højere end voksenelevløn.

Økonomi

Økonomi har valideret beregningerne og er enig i betragtningerne om denne årlige merudgift pr. elev. Der er ikke afsat budget til denne merudgift, dog kan overførslen fra 2018 dække den forventede merudgift for 2019.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 8. maj 2019, pkt. 9:

Udvalget tilslutter sig, at der søges indgået en aftale om at gøre det økonomisk mere attraktivt at lade sig videreuddanne SOSU-hjælpere til SOSU-assistenter.

Ole Jespersgaard var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 11. september 2019:

Som opfølgning på udvalgsbeslutning den 8. maj 2019, er der indgået aftale med FOA. Denne aftale betyder, at ansatte social- og sundhedshjælpere, der vælger at læse videre til social- og sundhedsassistenter, vil bibeholde deres tillæg ved uddannelsens start.

Aftalen er lavet for en 3-årig periode, hvorefter aftalen evalueres, og der tages stilling til, om den eventuelt skal fortsætte.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Ældreomsorgsudvalget, 11. september 2019, pkt. 3:

Til efterretning.

Ole Jespersgaard og Jan Thaibert var fraværende.

Beslutning

Ældrerådet roser initiativet, og ser frem til at følge udviklingen.

Knud Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 16. september 2019 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Knud Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Opsamling af aktiviteter i Ældrerådet fra januar 2018 til september 2019


Resume

Sagsforløb: ÆR

Opsamling af aktiviteter i Ældrerådet i perioden januar 2018 til september 2019 ved formand Inger Møller Nielsen

Sagsfremstilling

Formand Inger Møller Nielsen orienterer om udarbejdelsen af notat med aktiviteter og tiltag, der er udarbejdet i perioden januar 2018 til september 2019.

Beslutning

Ældrerådet roser initiativet.

Knud Jørgensen var fraværende.

Til toppen


8. Evaluering af træffetid på plejecentrene Margrethelund og Støberiet


Resume

Sagsforløb: ÆR

Evaluering af træffetid på plejecentrene Margrethelund og Støberiet i september måned 2019.

Beslutning

Ældrerådet beslutter at afprøve træffetiden i 2020. Der arbejdes videre med at finde et neutralt mødested, eventuelt bibliotekerne. Dette og den præcise mødetid aftales på næste møde i Ældrerådet.

Knud Jørgensen var fraværende.

Til toppen


9. Ældrerådets orienteringsmøde Forår 2020


Resume

Sagsforløb: ÆR

Drøftelse af ideer og indledende forberedelser til afholdelse af Ældrerådets orienteringsmøde forår 2020

Beslutning

Ældrerådet arbejder videre med orienteringsmøde Forår 2020. Der er enighed om, at arrangementet skal placeres i Hjallerup.

Den videre planlægning finder sted på næste møde i ældrerådet.

Knud Jørgensen var fraværende.

Til toppen


10. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering fra udvalgene.

Beslutning

Jan L. Munkholt orienterede om nyt fra Midtbyrådet.

Jonna Raasted orienterede om ny vision for Brønderslev Kommune. Aftalt er, at orientering kommer på første møde i Ældrerådet i januar 2020.

Knud Jørgensen var fraværende.

Til toppen


11. Meddelelser fra formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Meddelelser fra formanden.

 • Fælles Temamøde med Ældreomsorgsudvalget 15. november 2019 kl. 9.00 - 13.00.
 • Senior-bofællesskaber i Brønderslev Kommune.
 • Ældresagen, møde i Brønderslev Hallen 24. september 2019.
 • Regionsmøde i Danske Ældreråd.
 • Stadfæstelse i Ankestyrelsen vedrørende hovedrengøring. Sag fra Hjørring Kommune.
 • Plejehjemslæger.
Beslutning

Punkter til fællesmøde med Ældreomsorgsudvalget sættes på næste møde i Ældrerådet den 6. november 2019. På nuværende tidspunkt er følgende to punkter meldt ind:

 • Klippekort
 • Akutpladser

Drøftelse af muligheder for at få etablering af senior-bofællesskaber sat på dagsordenen. Formand Inger Møller Nielsen planlægger et samarbejde med Ældreomsorgsudvalget, og der etableres i starten af 2020 en temadag, med fagfolk og besøg hos eksisterende bofællesskaber.

Formand Inger Møller Nielsen orienterede om besøg hos Ældresagen.

Formand og næstformand orienterede om regionsmøde. Der er etableret et godt samarbejde mellem kommunernes deltagere, gode aktuelle emner drøftes, og der erfaringsudveksles.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen orienterede om sag fra Hjørring Kommune vedrørende hovedrengøring. Dette kommer ikke til at medføre ændringer i Brønderslev Kommune, som beskrevet i Brønderslev Kommunes kvalitetsstandard for rengøring.

Der er etableret et godt samarbejde med læger på næsten alle kommunens plejecentre. Der mangler nu kun Plejecenter Kornumgård.

Følgende deltager i temadagen i Aalborg den 10. oktober 2019.

Inger Møller Nielsen, Anette Thomsen, Jonna Raasted, Knud Jørgensen, Erik Nielsen, Kurt Kristensen og Jan Lindegaard Munkholt.

Knud Jørgensen var fraværende.

Til toppen


12. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelt.

Beslutning

Jonna Raasted orienterede om deltagelse i arrangement i Musikhuset, Aalborg. Alzheimerforeningen stod for Huskeugen.

Gerda Pedersen orienterede om borgerhenvendelser, disse blev videregivet til sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen orienterede om, at der er indgået aftale med Regionen om IV-behandling i hjemmet, samt om at KOL-patienter, der afleveres til behandling og undersøgelse på sygehusene, kan få hjælp fra frivillige, i tidsrummet fra kl. 08.00 til kl. 13.00, til at blive hjulpet fra hovedindgangen ind til undersøgelse. Der ringes blot til sygehuset og aftales nærmere.

Knud Jørgensen var fraværende.

Til toppen


13. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Punkter til pressen.

Beslutning

Intet.

Knud Jørgensen var fraværende.

Til toppen


14. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Næste møde i Ældrerådet er den 6. november 2019.

Beslutning

Til efterretning.

Knud Jørgensen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 6. november 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer