Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 6. november 2019
Lokale: Mødelokale 336, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Inger Møller Nielsen og Kurt Kristensen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Inger Møller Nielsen og Kurt Kristensen var fraværende.

Til toppen


3. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 15. oktober 2019 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning med den bemærkning, at der bør være opmærksomhed på den stigning over tid, der ses, når der læses på graferne.

Inger Møller Nielsen og Kurt Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Budget 2020 - orientering ved Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Budget 2020 - orientering ved Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen

Beslutning

Taget til efterretning med den bemærkning at Ældrerådet ønsker at få følgende besvaret:

Klippekort:

 • Kriterierne for at modtage klippekort.
 • Hvor meget er på nuværende tidspunkt forbrugt af budgettet?
 • Hvilket materiale sendes ud til borgerne?
 • Hvordan informeres, og hvilket materiale modtager medarbejderne?

Borgere på plejecentre:

 • Hvor mange borgere har vi, der kommer fra andre kommuner?
 • Hvor mange borgere fra Brønderslev Kommune har ønske om at komme til anden kommune?

Slides brugt på mødet sendes til Ældrerådet.

Inger Møller Nielsen og Kurt Kristensen var fraværende.

Til toppen


5. Orientering om deltagelse i Huskeugen 2019


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Tilbagemeldinger på de planlagte arrangementer i Huskeugen 2019.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sagsfremstilling

Alzheimerforeningen har siden 2010 afholdt Huskeuge i uge 38. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd arrangerede i den forbindelse forskellige aktiviteter, som henvendte sig til demensramte, deres pårørende og andre, der gerne ville vide mere om demens.

Arrangementerne blev annonceret i Oplandsavisen, og der blev hængt plakater op med tilhørende programmer i Borgerservice, på biblioteket, på aktivitets- og plejecentre. Der blev ligeledes lavet et opslag på Brønderslev Kommunes Facebook og hjemmeside.

Mandag 16. september: Spis sammen på Café KOX

Det øvre loft for tilmeldinger til arrangementet var sat til 30 deltagere, og der var 29 tilmeldte.

Aftenen forløb rigtig godt. Der var en god og hyggelig snak ved de forskellige borde. Efter arrangementet foreslog deltagerne selv at mødes igen til jul til et lignende arrangement.

Tirsdag 17. september: Naturvandring i Lunken

Der var i alt 11 deltagere fra ”Aktiv med demens”, som normalt mødes på mandage, men havde flyttet holdet til tirsdag, så de kunne deltage.

Dagen i Lunken var en rigtig god og spændende oplevelse. Der blev startet med kaffe og kiks med hjemmelavet honning. Naturvejlederen var rigtig god til at fortælle om, hvordan naturen havde været før, og hvorfor den så ud, som den gjorde nu. Han var også dygtig til at inddrage og omsætte de ting, der kom fra deltagernes side.

Alle deltagerne gav udtryk for, at det var en spændende eftermiddag, og de kunne godt tænke sig at komme på en tur ud at samle svampe. Naturvejlederen forslog selv en tur til foråret.

Torsdag 19. september: Foredrag v/ praksiskonsulent og demenskoordinatorer – Hjallerup Kro

Der var desværre kun 7 fremmødte, men alle mente, at foredragene havde været meget oplysende og lærerige. Grunden til det lave fremmøde kan skyldes manglende mediedækning/omtale.

Fredag 20. september: Sang og musik på Støberiet og Margrethelund

Bo Young – Jodle Birges søn – optrådte på Støberiet og Margrethelund.

På Margrethelund deltog både beboere på plejehjemmet og udefrakommende. På Støberiet deltog beboere, beboere fra Valdemarsgade og deltagere ude fra byen.

Bo Young var god til at fange de ældre med sine sange, som de både kunne relatere til, huske og ikke mindst synge med på. Deltagerne syntes, det var et rigtig godt arrangement, fordi det var musik, de kendte.

Lørdag 21. september: Alzheimerforeningens landsindsamling

Demenskoordinatorerne har meldt tilbage, at der har været indsamlere tilmeldt fra Brønderslev.

Søndag 22. september: Demensvenlig gudstjeneste

Der var i alt 32 deltagere fra Støberiet, Valdemarsgade og udefrakommende.

Deltagerne havde haft en rigtig god oplevelse. Gudstjenesten handlede om høst af æbler, og præsten var god til at få sat gang i tankerækker (associationer) med sin prædiken. Der blev også sunget velkendte salmer og sagt trosbekendelse.

Samlet set har Huskeugen 2019 fået meget positive tilbagemeldinger fra deltagerne.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Et godt initiativ. Taget til efterretning.

Inger Møller Nielsen og Kurt Kristensen var fraværende.

Til toppen


6. Sundhedspolitik - 1. høring


Resume

Sagsforløb: FR/TM/ÆR/FK/BS/BE/ÆO/ØK

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har på baggrund af temadrøftelser i Social- og Sundhedsudvalget udarbejdet 1. udkast til Sundhedspolitik og pejlemærker.

Social- og Sundhedsudvalget fremsender 1. udkast til Sundhedspolitik til høring i relevante fagudvalg, udvalg og råd.

Sagsfremstilling

Kommunen er den vigtigste offentlige aktør i forhold til at fremme sundhed og forebygge sygdom i borgerens nærmiljø. Alle borgere er på forskellige tidspunkter i deres liv i kontakt med kommunen f.eks. sundhedsplejen, dagtilbud, skoler, socialområdet, jobcentre og ældreplejen – og alle borgere bruger kultur- og fritidstilbud, færdes i byrummet og i naturen og lever deres liv i vores fælles samfund. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har på baggrund af drøftelser i Social- og Sundhedsudvalget udarbejdet 1. udkast til en Sundhedspolitik med tilhørende pejlemærker.

Høringsversionens indeholder

Sundhedspolitikken har til formål at sætte retning for arbejdet med at øge sundheden blandt borgerne i kommunen. Politikken kommer til at indeholde en række pejlemærker, som skal sætte en fælles retning for hvordan vi kan gøre en forskel for borgernes sundhed.

Social- og Sundhedsudvalget har prioriteret en proces, hvor det i høj grad er muligt for høringsparterne at komme med relevante input, inden der foreligger endelig version til politisk godkendelse. Fagudvalg, udvalg og råd bedes derfor kommentere på politikkens indhold i forhold til ønsker og problematikker, som de gerne ser, at politikken tager højde for, samt hvorvidt pejlemærkerne er relevante og fyldestgørende.

Høringsversionens 6 pejlemærker:

1. Gode muligheder for at leve et sundt og aktivt liv

2. Lighed i sundhed

3. En sund start på livet

4. En plads i fællesskabet

5. Byens rum fremmer det sunde valg

6. Mindre rygning og et reduceret alkoholforbrug vil give flere raske leveår

Videre proces frem mod godkendelse af ny Sundhedspolitik

Social- og sundhedsudvalget drøfter efter høringsrunden alle kommentarer og input, og Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd udarbejder endeligt udkast til Sundhedspolitik. Politikken sendes til høring igen inden endelig godkendelse i Byrådet.

Sundhedspolitikken gælder for alle borgere i Brønderslev Kommune, og der er fokus på brede sundhedsfremmende tiltag, som gavner alle borgere, men samtidig er der et underliggende fokus på borgergrupper, som i perioder kan have brug for en ekstra indsats eller er særligt udsatte.

Sundhedspolitikken står ikke alene og skal tænkes sammen med Byrådets vision 2025 – et godt sted at leve, bevæg dig for livet og Sundhedsaftalen 2019-2023.

Frist for høringssvar er torsdag den 21. november 2019 kl. 12:00.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet drøfter og giver sparring på udkast til pejlemærker og sundhedspolitik.

Beslutning

Gode visioner, som Ældrerådet håber, der kan blive økonomi til at føre ud i livet.

Inger Møller Nielsen og Kurt Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Planlægning af træffetid ved Ældrerådet 2020


Resume

Sagsforløb: ÆR

Planlægning af træffetid ved Ældrerådet 2020

Sagsfremstilling

Der planlægges sted og fastsættes datoer for træffetid ved Ældrerådet 2020.

Beslutning

Formand og næstformand arbejder videre med at få træffedagene arrangeret på bibliotekerne. Foreløbigt bliver det 14. januar og 28. januar 2020.

Inger Møller Nielsen og Kurt Kristensen var fraværende.

Til toppen


8. Evaluering af temadag den 10. oktober


Resume

Sagsforløb: ÆR

Evaluering af Danske Ældreråds temadag, Kommunens sundhedsfaglige opgaver, den 10. oktober 2019 i Aalborg.

Beslutning

En god og lærerig dag. To gode oplæg ved direktør for Sundhed og Velfærd, Henrik Aarup-Kristensen og afdelingsleder Finn Bernhard, Ældrecenter Lundgården, Vrå.

Ældrerådet tager initiativ til at besøge Ældrecentret i Vrå og inviterer Ældreomsorgsudvalget med på rundvisning.

Inger Møller Nielsen og Kurt Kristensen var fraværende.

Til toppen


9. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering fra udvalgene

Beslutning

Jonna Raasted ønsker, at punktet, Intravenøs behandling, havde været til orientering i Ældrerådet.

Punktet sættes på Ældrerådsmøde om 3-4 måneder, når de første erfaringer er i hus. Eventuelt med et oplæg fra sygeplejerske.

Ligeledes havde det været ønskeligt med information om ny leverandør på hjemmeplejen.

Inger Møller Nielsen og Kurt Kristensen var fraværende.

Til toppen


10. Meddelelser fra formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Meddelelser fra formanden.

Drøftelse af modtaget svar vedrørende borgersag - hjælpemiddel.

Tilmelding til ældrekonference i Vingsted.

Planlægning af sidste ældrerådsmøde i 2019, Center for velfærdsteknologi.

Beslutning

Drøftelse af modtaget svar vedrørende tildeling af hjælpemiddel. Ældrerådet ser ikke det modtagne svar som tilfredsstillende, og ønsker i den forbindelse en mundtlig dialog.

Tilmelding til ældrekonference i Vingsted

 • Jan Lindegaard Munkholt
 • Anette Thomsen
 • Gerda Pedersen
 • Jonna Raasted
 • Inger Møller Nielsen
 • Kurt Kristensen

Planlægning af sidste ældrerådsmøde i 2019, Center for velfærdsteknologi.

6. december 2019. Regionsældrerådsmøde med Ulla Astman. Deltagelse af Anette Thomsen, Gerda Pedersen, Inger Møller Nielsen og Jonna Raasted.

Inger Møller Nielsen og Kurt Kristensen var fraværende.

Til toppen


11. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelt

Beslutning

På temamødet med Ældreomsorgsudvalget den 15. november 2019 ønskes en drøftelse af klippekort og den demografiske udvikling.

Kurt Jørgensen pointerer, at det er ønskeligt, at Ældrerådet kan melde ind med punkter til temamøde med Ældreomsorgsudvalget 15. november 2019.

Inger Møller Nielsen og Kurt Kristensen var fraværende.

Til toppen


12. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Punkter til pressen.

Beslutning

Ingen punkter.

Inger Møller Nielsen og Kurt Kristensen var fraværende.

Til toppen


13. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Næste ordinære møde i Ældrerådet er onsdag den 27. november 2019.

Der afholdes fællesmøde mellem Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget den 15. november 2019 kl. 09.00 i byrådssalen.

Beslutning

Til efterretning.

Inger Møller Nielsen og Kurt Kristensen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 7. november 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer