Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 8. januar 2020
Lokale: Mødelokale 336, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Gerda Pedersen var fraværende til pkt. 1 og 2.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Gerda Pedersen var fraværende.

Til toppen


3. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 16. december 2019 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Gerda Pedersen ankom under behandlingen af dette punkt.

Bilag

Til toppen


4. Sygeplejeklinikker


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Stillingtagen til forslag om udvidelse af kapacitet i Brønderslev Sygeplejeklinik og forslag om afvikling af sygeplejeklinikkerne i Agersted og Asaa.

Ældrerådet anmodes om høringssvar.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget besluttede på møde den 4. december 2019, at der ønskes en beskrivelse af sygeplejeklinikker i hele kommunen, herunder en vurdering af hvordan kapaciteten passer på de øvrige sygeplejeklinikker.

Der er pt. en stigning i antallet af borgere, der anvender sygeplejeklinik fremfor hjemmebesøg, og det vurderes, at der er yderligere potentiale i at øge antallet af borgere, der benytter sygeplejeklinikkerne i de 3 største byer i kommunen.

Statistikken viser, at der er fuldt belagt i sygeplejeklinikken i Brønderslev, mens der er for få besøgende til klinikkerne i Asaa og Agersted.

Sygeplejeklinikker med et højt flow af borgere er effektive, da sygeplejersken ikke bruger tid på at køre på vejene. Vej-tid kan nemt være 60 min. på en rute på en dag. På et år vil det være 200 hverdage x 535 kr., som er timeprisen på Hjemmesygepleje, hvilket er godt 100.000 kr. Dertil kommer leasing af bil og benzin.

Et højt flow af borgere betyder også, at der kan betjenes flere borgere på en dag, hvorved effektiviteten/besparelsen er endnu større.

En klar fordel for borgerne er, at de har et fastlagt tidspunkt i klinikken og ikke skal vente på hjemmesygeplejersken. Det fordrer også rehabilitering ved at borger selv skal bevæge sig til klinikken. Endelig giver det gode arbejdsforhold for sygeplejersken, da der kan tilrettelægges de optimale arbejdsstillinger i klinikken.

Udgifter til leje af lokale i Sundhedshuset i Brønderslev er pt. ikke afklaret, men der er tomme lokaler, der er egnede til formålet.

Ved afviklingen af Asaa sygeplejeklinik vil Hjemmesygeplejen ikke længere have udgift til leje og rengøring, hvilket udgør ca. 20.000 kr. på årsbasis. I Agersted er der ingen husleje forbundet med klinikken.

Der forventes opnået en driftsbesparelse ved etablering af yderligere behandlingskapacitet i Brønderslev, som skal medgå til finansiering af den yderligere besparelse på sygeplejen, jf. udmøntning af budget 2020.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender

 • at der igangsættes etablering af endnu en sygeplejeklinik i Sundhedshuset.
 • at der ikke foretages ændringer af sygeplejeklinikkerne i Hjallerup og Dronninglund
 • at der igangsættes en afvikling af sygeplejeklinikkerne i Agersted og Asaa.
Personale

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ifølge Budgetaftalen for 2020 skal der bredt på Ældreområdet findes 1,5 mio. kr. På Ældreomsorgsudvalgets møde den 4. december 2019 (punkt 8) blev det besluttet, at 1,05 mio. kr. skulle findes ved at effektivisere driften, herunder 0,25 mio. kr. på Fælles vagter og sygepleje. Tilpasning af sygeplejeklinikker medvirker til at udmønte denne besparelse.

Beslutning

Ældrerådet godkender indstillingen og støtter op om forslaget.

Til toppen


5. "Aktiv med Demens" - ny satspulje til forlængelse af Aktivitets- og Rådgivningscentre for borgere med demens


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Brønderslev Kommune har siden foråret 2018 deltaget i satspuljeprojektet ”Aktiv med Demens” i et samarbejde mellem Aalborg Kommune og 7 andre nordjyske kommuner. Projektmidlerne udløb ved udgangen af 2019.

Regeringen har den 20. november 2019 indgået aftale om ny satspulje til videreførelse af de eksisterende 13 rådgivnings- og aktivitetscentre for borgere med demens.

Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal fortsætte samarbejdet med de øvrige kommuner om ”Aktiv med Demens” med fortsat støtte fra satspuljen.

Ældrerådet anmodes om høringssvar.

Sagsfremstilling

Aalborg, Mariagerfjord, Morsø, Thisted, Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Brønderslev kommuner fik sammen med Alzheimerforeningen samt musikterapeutuddannelsen på Aalborg Universitet tildelt 5,4 mio. kr. fra en SATSpulje til etablering af et ikke-visiteret rådgivnings- og aktivitetscenter for borgere med demens og deres pårørende. Den primære målgruppe er yngre hjemmeboende og tidligt diagnosticerede borgere med let til moderat demens.

Rådgivnings- og aktivitetscentret er etableret i Aalborg Kommune med projektleder og projektmedarbejdere og en række aktiviteter, mens der i de øvrige kommuner er etableret satellitter med færre aktiviteter, som hidtil er blevet varetaget af såvel kommunale medarbejdere og frivillige samt projektmedarbejdere fra centret i Aalborg.

Projektmidlerne var oprindeligt annonceret til at udløbe ved udgangen af 2019, og Ældreomsorgsudvalget besluttede på møde den 12. juni 2019, at Brønderslev Kommune på linie med de øvrige kommuner skulle udtræde af projektet ved satspuljens udløb, da en fortsættelse af samarbejdet uden puljestøtte, ville koste Brønderslev Kommune 240.000 kr. om året.

Nu har Regeringen imidlertid indgået en nye satspuljeaftale, som indebærer, at der afsættes 52 mio. kr. til videreførelse af de eksisterende 13 rådgivnings- og aktivitetscentre for borgere med demens i årene 2020-2023.

De 52 mio. kr. fordeles med 20 mio. kr. i 2020, 17 mio. kr. i 2021, 10 mio. kr. i 2022 og 5 mio. kr. i 2023. Midlerne vil som udgangspunkt blive fordelt forholdsmæssigt ud fra udmøntningen af den oprindelige pulje (hvor der samlet blev udmøntet 35,5 mio. kr. for 2017-2019). Under forudsætning af finanslovens vedtagelse vil de afsatte midler for 2020 blive udmøntet hurtigst muligt med virkning fra den 1. januar 2020.

Udmøntningen vil ske inden for de samme rammer som den oprindelige pulje. Målgrupperne er stadig yngre med demens, hjemmeboende med demens i et tidligt stadie samt pårørende, og der skal være fokus på sociale og fysiske aktiviteter samt samværs- og rådgivningstilbud.

De samarbejdende kommuner i ”Aktiv med Demens” skal derfor fremsende en revideret projektbeskrivelse samt revideret budget senest den 31. januar 2020, hvis samarbejdspartnerne ønsker at fortsætte projektet og få del i midlerne.

For Brønderslev Kommune har deltagelse i ”Aktiv med Demens” givet nyt fokus og nye input og inspiration til demensindsatsen, og kommunen har dermed profiteret af at være med.

Der er nu følgende faste aktiviteter, som er blevet til i et samarbejde mellem Aktivitetsområdet, Demenskoordinatorerne, frivillige bl.a. fra Alzheimerforeningen og projektmedarbejder fra centret i Aalborg, og begge aktiviteter oplever stigende antal deltagere.

 • Café på Grønningen i Brønderslev en gang om ugen for borgere med demens i et tidligt stadie og de pårørende. Aktiviteterne planlægges på månedsbasis med afsæt i deltagerne – hver anden gang en udflugt/tur.
 • Motionstilbud til borgere med demens og deres pårørende, som har lyst til bevægelse og socialt samvær en gang om ugen.

På styregruppemøde i ”Aktiv med Demens” den 13. december 2019 blev der, på baggrund af de hidtidige erfaringer, fremlagt og drøftet et forslag til et fortsat projektsamarbejde i en mere decentral model. Aalborg Kommune vil fortsat varetage projektledelsen, mens midler til projektmedarbejdere og aktiviteter fordeles mellem de deltagende kommuner efter befolkningstal.

På det grundlag tilkendegav alle deltagende kommuner med undtagelse af Rebild, at de var interesserede i at fortsætte samarbejdet og indsende ansøgning om at få andel i de nye puljemidler. Enkelte – herunder Brønderslev Kommune - under forudsætning af politisk godkendelse.

På baggrund af de hidtidige erfaringer fra projektet lægges der nu op til en mere decentral model i en videreførelse, hvor flere økonomiske midler lægges ud til de deltagende kommuner. Det vil for Brønderslev Kommunes vedkommende betyde mulighed for at modtage følgende beløb i perioden 2020-2023:

År

2020

2021

2022

2023

Til Brønderslev

176.224 kr.

151.552 kr.

88.699 kr.

42.797 kr.

En fortsættelse af projektsamarbejdet med puljemidler lagt ud til lokal projektmedarbejder og lokale aktiviteter vil give Brønderslev Kommune mulighed for yderligere at udvikle indsatsen til målgruppen lokalt og forankre den i løbet af den næste 4-års projektperiode. Samarbejdet vil ligeledes give mulighed for at fortsætte med fælles erfa-gruppe, kompetenceudvikling, pårørendekurser, uddannelse af frivillige m.v. på tværs af de samarbejdende kommuner.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender, at Brønderslev Kommune deltager i en fælles ansøgning til satspuljen om forlængelse af projekt ”Aktiv med Demens” i en mere decentral samarbejdsmodel i årene 2020-2023.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at det nye satspuljeprojekt løber fra 2020 til og med 2023.

Beslutning

Ældrerådet godkender indstillingen og støtter op om forslaget.

Bilag

Til toppen


6. Årsberetning 2019


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet årsberetning for 2019.

Ældrerådet anmodes at drøfte årsberetningen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der udarbejdes årsberetning 2019 med de ændringer, der er vedtaget på mødet i dag.

Bilag

Til toppen


7. Vision for pejlemærker 2020


Resume

Sagsforløb: ÆR

Drøftelse af de ønskede visioner og pejlemærker der skal sættes fokus på i 2020.

Sagsfremstilling

Drøftelse af de ønskede visioner og pejlemærker der skal sættes fokus på i 2020

Beslutning

29. januar 2020 udvides Ældrerådets møde med 1 time, hvor de indkomne forslag drøftes og planlægning igangsættes.

Knud Jørgensen, Annette Thomsen, Jonna Raasted og Inger Møller Nielsen udarbejder beskrivelse af de foreslåede ideer. Sendes med dagsordenen til næste møde.

Til toppen


8. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering fra udvalgene

Beslutning

Intet at bemærke.

Til toppen


9. Meddelelser fra formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Meddelelser fra formanden:

 • Tilmelding til Danske Ældreråds Temadag i Aalborg den 4. marts 2020
 • Ældrerådets Orienteringsmøde Forår 2020 i Hjallerup den 22. april 2020
 • Orientering fra Patientrettigheds nævnet
 • Ombygning af Margrethelund
 • Rammebesparelse
 • Referat fra Regionsmøde
 • Træffetider 14. og 27. januar 2020
 • Ønske om mødetid ændret på fremtidige Ældrerådsmøder til kl. 09.30.
Beslutning
 • Tilmelding til Danske Ældreråds Temadag i Aalborg den 4. marts 2020

Kurt Kristensen, Jonna Rasted, Erik Nielsen, Jan Lindegaard Munkholt, Annette Thomsen, Inger Møller Nielsen tilmeldes.

 • Ældrerådets Orienteringsmøde Forår 2020 i Hjallerup den 22. april 2020

Dato forsøges ændret, da andet arrangement er fastlagt i Dronninglund på denne dato.

 • Orientering fra Patientrettigheds nævnet

Jonna Raasted orienterede bl.a. vedrørende Sundhedsaftalen med aktive borgere som samarbejdspartnere. Igangværende KOL-projekt, også med fokus på borgerinddragelse.

 • Ombygning af Margrethelund

Model 3. er vedtaget.

Som deltager i styregruppen for Byggeudvalget vælges Jonna Raasted.

 • Rammebesparelse

Orientering fra Inger. Hvis der ændres i det eksisterende budget, skal Ældrerådet høres

 • Referat fra Regionsmøde

Annette Thomsen, Jonna Raasted og Inger Møller Nielsen deltog - en spændende dag.

 • Træffetider:

14. januar på Brønderslev Bibliotek kl. 14-16

27. januar på Dronninglund Bibliotek kl. 14-16

 • Ønske om mødetid ændret på fremtidige Ældrerådsmøder til kl. 09.30.

Resten af året er planlagt med den nye mødetid.

Til toppen


10. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelt

Beslutning

Chef for Visitationen Ellen Lykke deltog under dette punkt.

 • Fremsendte redegørelse vedrørende tøjvask er drøftet. Ældrerådet er nysgerrige på, hvor mange nye borgere, der er koblet på ordningen i løbet af 2019. Chef for Visitationen Ellen Lykke fremskaffer tal til næste møde
 • Klippekortordning drøftet, og der er i Ældrerådet enighed om, at der bør være mere oplysning til beboere og pårørende på plejecentrene omkring klippekortordningen. Ønskeligt at den gøres mere synlig
 • De afsatte midler til klippekortordningen blev ikke opbrugt i 2019. Ældrerådet gør opmærksom på, at beløbet ikke bør beskæres i 2020 og fremadrettet
 • Revisitering drøftet med Chef for Visitationen Ellen Lykke. Der revisiteres løbende, men i forhold til gældende regler, så kan det ikke opfyldes med fuld revisitering til alle borgere en gang årligt
 • Frivilliges beføjelser på plejehjem drøftet. Ældrerådet følger op på, om der foreligger samarbejdsaftaler på alle plejecentre i kommunen

Til toppen


11. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Punkter til pressen

Beslutning

Årsberetning 2019.

Til toppen


12. Næste møde i Ældrerådet


Resume

Sagsforløb: ÆR

Næste møde i Ældrerådet er 29. januar 2020

Beslutning

Næste møde i Ældrerådet er 29. januar 2020.

Mødet udvides med 1 time til at drøfte visioner.

Til toppen

Opdateret 9. januar 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer