Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 26. februar 2020
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Intet.

Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Til toppen


3. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 14. februar 2020 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Orientering om vasketøjsordningen


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der er aktuelt forespurgt fra henholdsvis Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget om, hvor mange borgere, der har været i kommunens vasketøjsordning i 2019.


Status på ordningen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Som en del af budgetforliget 2018 besluttede Byrådet at udlicitere hjælp til vask af tøj for borgere, som er visiteret hertil, og som kan klare sig med vask af tøj hver 14. dag. Ordningen blev igangsat marts 2018, hvilket ses af udvalgssag fra 7. december 2017 ” Orientering om tidsplan for udlicitering af tøjvask”.

Med udgangen af december 2019 benyttede 88 unikke borgere sig af vasketøjsordningen.

I 2019 har der været et fald i antallet af borgere, der benytter vasketøjsordningen. Fra 110 unikke borgere til 88 unikke borgere. Et fald på 22 unikke borgere i perioden.

Årsagen til faldet er blandt andet:

 • Der er flere af borgerne, som har været med i ordningen, der i perioden er flyttet i plejebolig.
 • Der kan også være borgere, der bliver så demente, at de ikke kan indgå i ordningen, som derfor overgår til tøjvask ved hjemmeplejen.
 • Nye borgere, som har behov for hjemmepleje, finder ofte selv en løsning på tøjvask, hvis de har mulighed herfor, så derfor ikke så stor tilgang.

I henhold til kvalitetsstandarden for praktisk hjælp – rengøring, tøjvask og indkøb – i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven § 83, stk. 1, nr. 2, gives der som udgangspunkt hjælp til tøjvask hver 14. dag.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Til toppen


5. Patientsikkerhed, årsrapport 2019


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS/HAR/MED-SV

Der er udarbejdet årsrapport for patientsikkerhed, 2019. Rapporten dækker alle områder i Sundhed og Velfærd, private leverandører og Sundhedsplejen.

Rapporten erstatter tidligere års rapporter om utilsigtede hændelser.

Årsrapporten fremsendes til orientering for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Når der arbejdes med patientsikkerhed, arbejdes der både proaktivt og reaktivt.

Det proaktive arbejde består i at forhindre/forebygge, at der sker utilsigtede hændelser (UTH). Omvendt arbejdes der reaktivt, når den utilsigtede hændelse ér sket, og man forsøger at forebygge, at det sker igen.

Det proaktive arbejde har i 2019 bestået af indsatser vedrørende:

 • Medicinadministration.
 • Implementering af værktøj med kliniske og infektionhygiejniske procedurer.
 • Faldforebyggelse.
 • Øget fokus på aftaler med behandlende læge og borger/pårørende vedrørende genoplivning.

Det reaktive arbejde omhandler utilsigtede hændelser

Der blev i 2019 i alt indrapporteret 2.022 utilsigtede hændelser. Det er en stigning på 975 indrapporteringer sammenlignet med 2018.

Stigningen handler ikke om, at der er flere utilsigtede hændelser men om, at arbejdsgangen omkring indrapporteringen er blevet lettere, hvorfor der er blevet indrapporteret flere utilsigtede hændelser.

Stigningen skyldes flere ting:

 • Styrelsen for Patientsikkerhed åbnede i oktober 2019 mulighed for en ny indrapporteringsform på 2 områder (”Samlerapportering”):
 • 1 – Medicin ikke givet (der blev samlerapporteret 374 hændelser i 4. kvartal 2019)
 • 2 – Fald (der blev samlerapporteret 371 hændelser i 4. kvartal 2019)
 • Begge muligheder for samlerapportering findes kun, hvis hændelsens alvorlighedsgrad svarer til ”ingen” eller ”mild” skade.
 • Hændelserne indrapporteres samlet 1 gang om måneden, hvilket har lettet arbejdsgangen betydeligt.
 • Stigningen i Brønderslev Kommune afspejler pilotkommunerne, hvor der sås en stigning på op imod 300 % på baggrund af samlerapportering.
 • Nye interne arbejdsgange i kommunen, der har gjort indrapporteringen nemmere.
 • I forbindelse med de nye arbejdsgange, både interne og samlerapportering, har kommunens risiko manager haft samlet alle sagsbehandlere, hvilket også har været med til at øget fokus på indrapporteringer.

Fra 2020 vil sagsbehandlerne blive samlet 1 gang om året.

Fokusområder i 2020 vil være:

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Ældrerådet bemærker, at antallet af indrapporterede utilsigtede hændelser er væsentlig mindre hos de private leverandører.

Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Nøgletal fra KL


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Nøgletal fra Kommunaløkonomisk Forum januar 2020.

Sagen fremsendes til Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Kommunaløkonomisk Forum har samlet de vigtigste styringsnøgletal på forskellige sektorområder.

Med denne sag følger nøgletal på:

 • Ældre
 • Sundhed

Nøgletallene kan bruges som inspirationskilde til drøftelse i de politiske udvalg herunder, hvorvidt der er nøgletal, der ønskes undersøgt yderligere med henblik på at afdække evt. besparelsesmuligheder til brug for det kommende budget. Samtidig giver det et overblik over Brønderslev Kommunes placering på de enkelte udgiftsområder.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter de relevante nøgletal, herunder om nogle af nøgletallene ønskes yderligere belyst.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning, og ønsker at medvirke til, at der lægges pres på Danske Ældreråd i forhold til ens normeringer på plejecentrene.

Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Tilsyn med plejecentrene


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

På baggrund af anmeldte tilsynsbesøg på plejehjem og plejecentre i Brønderslev Kommune fremsendes en samlet årsrapport til Ældrerådet til orientering.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har pligt til at føre tilsyn med løsning af opgaverne på plejehjem og plejecentre i Brønderslev Kommune.

Der skal føres tilsyn med, at opgaverne løses med den faglige og økonomiske kvalitet, som Byrådet og Ældreomsorgsudvalget inden for lovgivningens rammer har besluttet, skal gælde på området.

Brønderslev Kommune har pligt til aktivt at kontrollere, at borgerne får den hjælp, de har krav på, og at hjælpen bliver udført med den kvalitet, som Ældreomsorgsudvalget har besluttet. I praksis er tilsynet gennemført i form af 1 anmeldt tilsyn på hvert plejehjem eller plejecenter udført af BDO efter aftale med Visitationen, Ældre og Hjælpemidler. Det er ansatte med en sundhedsfaglig baggrund, der har udført tilsynene.

Tilsynene er gennemført ud fra 5 fokusområder:

 • Dokumentation
 • Pleje, omsorg og praktisk hjælp
 • Hverdagsliv
 • Kompetencer og udvikling
 • Kommunikation og adfærd

I hvert af de 5 fokusområder er plejehjemmet eller plejecentret tildelt scoren 1-5. I de tilfælde, hvor et plejehjem eller plejecenter har fået scoren 3 eller derunder, har Visitationen, Ældre og Hjælpemidler udbedt sig en handleplan. Der er i et tilfælde i 2019 udarbejdet handleplan til Visitationen.

BDO har i forlængelse af tilsynsbesøgene udarbejdet rapporter vedrørende hvert plejehjem eller plejecenter. Rapporterne er tilgængelige på Brønderslev Kommunes hjemmeside samt på Plejehjemsoversigten. Derudover har BDO udarbejdet en årsrapport, som sammenfatter konklusionerne i de enkelte tilsynsrapporter.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager årsrapporten til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældrerådet orienteres om gennemførelse af tilsyn med Brønderslev Kommunes leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har pligt til at føre tilsyn med løsning af opgaverne hos kommunens leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp.

Der skal føres tilsyn med, at opgaverne løses med den faglige og økonomiske kvalitet, som Byrådet og Ældreomsorgsudvalget inden for lovgivningens rammer har besluttet, skal gælde på området.

Brønderslev Kommune har pligt til aktivt at kontrollere, at borgerne får den hjælp, de har krav på, og at hjælpen bliver udført med den kvalitet, som Ældreomsorgsudvalget har besluttet. I praksis er tilsynet gennemført i form af 1 anmeldt tilsyn hos de private leverandører og 1 anmeldt besøg hos hvert team i Frit Valg. Tilsynet er udført af BDO efter aftale med Visitationen, Ældre og Hjælpemidler. Det er ansatte med en sundhedsfaglig baggrund, der har udført tilsynene.

Tilsynene er gennemført ud fra 5 fokusområder:

 • Dokumentation
 • Personlig pleje
 • Praktisk hjælp
 • Kommunikation og adfærd
 • Kompetencer og udvikling

I hvert af de 5 fokusområder er leverandørerne tildelt scoren 1-5. I de tilfælde, hvor en leverandør har fået scoren 3 eller derunder har Visitationen, Ældre og Hjælpemidler udbedt sig en handleplan.

Der er udarbejdet handleplan til Visitationen i 2 tilfælde.

BDO har i forlængelse af tilsynsbesøgene udarbejdet rapporter vedrørende hver leverandør eller team. Rapporterne er tilgængelige på Brønderslev Kommunes hjemmeside.

Tilsyn på Frit Valg er opstartet i 2019. Fra 2020 udarbejdes årsrapport på samme måde som på plejecenterområdet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Til toppen


9. Tiltag til forebyggelse og bekæmpelse af ensomhed


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende tiltag til forebyggelse og bekæmpelse af ensomhed blandt ældre borgere i Brønderslev Kommune.

Fremsendes til drøftelse i Ældrerådet.

Sagsfremstilling

I budget 2020 er der afsat en pulje på 500.000 kr. på Ældreomsorgsudvalgets budgetområde til bekæmpelse af ensomhed. Der er ikke fastlagt rammer i budgettet eller Finansloven.

Ensomhed er en individuel følelse, der kan opstå, når en persons ønskede sociale kontakt ikke stemmer overens med den faktiske sociale kontakt. Følelsen af ensomhed har negativ betydning for en persons generelle trivsel, livskvalitet og helbred, da ensomhed øger risikoen for sygdomme såsom hjerte-kar-sygdomme, demens, depression mm.

Ældre mennesker er især udsatte for at føle sig ensomme, hvis de bliver alene, får nedsat hørelse eller syn, bliver immobile og derved får svært ved at komme ud af sit hjem.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd ønsker at bruge en andel af puljen i budgettet til at afholde to workshops i henholdsvis Brønderslev og Dronninglund, hvor borgere, frivillige foreninger og fagprofessionelle indenfor ældreområdet skal inviteres til at dele erfaringer, viden og forslag til, hvilke tiltag der kan forebygge og bekæmpe ensomhed blandt ældre. De indkomne erfaringer og forslag skal samles til et idékatalog, hvor Fagforvaltningen skal tage stilling til, hvilke tiltag der skal implementeres i kommunen.

Fagforvaltningen ønsker at indgå et samarbejde med Lone Nedergaard, der er stifter af virksomheden "Grib - dig selv" om afholdelse af workshops og udarbejdelse af idékatalog. Der skal efterfølgende dannes en arbejdsgruppe bestående af relevante aktører, der skal sikre implementeringen af de udvalgte tiltag.

Fagforvaltningen vurderer, at der vil være udgifter for 50.000 kr. til afholdelse af workshops og udarbejdelse af idékatalog. Udgifterne til implementeringen vil afhænge af de udvalgte tiltag.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender tiltag til forebyggelse og bekæmpelse af ensomhed blandt ældre borgere i Brønderslev Kommune.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ældrerådet støtter op om Fagforvaltningens forslag til tiltag.

Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Til toppen


10. NOPII projekt - Totalløsning til Intelligent Medicinhåndtering (TIM)


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Brønderslev Kommune har sammen med 8 andre nordjyske kommuner været en del af NOPII projektet”Totalløsning til Intelligent Medicinhåndtering (TIM)”. Projektet afsluttes 31. marts 2020, og der skal træffes beslutning om, hvorvidt Brønderslev Kommune skal tilslutte sig kontraktens rammeaftale og dermed implementere løsningen.

Fremsendes til drøftelse i Ældrerådet.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

De 9 nordjyske kommuner iNOPII projektet: Aalborg, Vesthimmerland, Hjørring, Jammerbugt, Brønderslev, Thisted, Rebild, Frederikshavn og Mariagerfjord, gennemførte i 2017 et innovativt udbud og indgik en kontrakt med virksomhedskonsortietMedicCareom en totalløsning til medicinhåndtering. Pilotfasen, hvor løsningenudviklesogtestesi Hjørring, Vesthimmerland og Aalborg Kommune, afsluttes pr. 31. marts 2020.

Projektets overordnede formål var at sikre, at borgerne tog deres medicin i det korrekte tidsrum og i den korrekte dosis ved hjælp af pillerobotten MedimiSmart. Derudover var formålet at øge livskvaliteten for borgere i eget hjem, der modtager hjælp til dosering samt at den sundhedsfaglige kvalitet øges, samtidig med at omkostningerne vedrørende dosering, påmindelse og givning af medicin reduceres.

Pillerobotten består af en maskine, der indeholder kassetter med borgerens medicin. Pillerobotten findes i 3 størrelser, der kan indeholde henholdsvis 8, 12 eller 16 kassetter. Kassetterne findes ligeledes i 2 forskellige størrelser afhængig af, hvor store pillerne er. Pillerobotten indeholder som udgangspunkt medicin til 14 dage – afhængig af hvor meget medicin, den enkelte borger får. Derudover kan pillerobotten påminde borgeren om medicin, der ikke er i selve pillerobotten (fx mixtur, sprøjter, cremer osv.)

Kassetterne pakkes på Svane Apoteket i Frederikshavn og leveres og installeres af Falck. Falck varetager ligeledes supportfunktionen.

Pillerobotten er blevet evalueret af både Alexandra Instituttet og af LSI (Life Sciense Innovation North). Uddrag fra evalueringsrapporten fra Alexandra Instituttet:

Borgere:

 • 48 % af borgerne, der har testetpillerobotten, vil gerne fortsætte med at anvende maskinen, hvorimod 33 % ønsker at stoppe eller er stoppet med at testepillerobotten
 • 50 % af borgerne i de tre kommuner ønsker at anbefalepillerobottentil andre
 • 48 % af borgerne, der har testetpillerobotten, erklærer sig ‘helt enig’ eller ‘enig’ i, at medarbejderne har bedre indsigt i borgerens piller, før testen afMedimiSmart
 • 38 % af borgerne, der har testetpillerobotten, er glade for, atpillerobottenhjælper dem til at huske medicinen, da de ellers er bange for at glemme pillerne
 • 23 % af de borgere, der testerpillerobotten, føler, at de har fået bedre styr på deres medicin, hvorimod 55 % af de adspurgte borgere er ‘uenig’ eller ‘helt uenig’ i udsagnet.
 • Hver tredje borger vil gerne være fri for, at der kommer kommunale medarbejdere i hjemmet i forbindelse med medicinhåndtering. Omvendt ønsker 52 % af borgerne, at de kommunale medarbejdere fortsat kommer i hjemmet.

Organisation/medarbejdere:

 • 61 % af medarbejderne i spørgeskemaundersøgelsen vil efter at have deltaget i TIM-projektet anbefalepillerobottentil andre kommuner, da den for nogle borgere kan give en større frihed og fleksibilitet i borgerens liv.
 • 17 % af medarbejderne ønsker ikke at anbefalepillerobottentil andre kommuner, dels fordi det er en dyr løsning, og dels fordi det giver en dårligere indsigt i brugernes liv og dermed et dårligere udgangspunkt for Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom (TOBS).
 • Medarbejderne ser borgeren, der kun modtager hjælp til medicinhåndtering som den oplagte kandidat tilpillerobotten, ligesom de vurderer, at maskinen vil give størst værdi til borgere, der er ny-visiterede til medicinhåndtering.

I de sidste deleaf projektet er driftssikkerheden meget høj, og der er 99.97 % korrekte dispenseringer.I evalueringen fra Alexandra Instituttet er der lavet en businesscase for 2019-2025. Her opgøres driftsbesparelserne (lønomkostninger til færre fysiske besøg) samt transportbesparelserne (færre kørte km.) lavere end den licens, der betales for pillerobotten. De samlede bruttogevinster er dermed negative. Brønderslev Kommune vil dermed ikke opnå en økonomisk gevinst ved at tilslutte sig rammeaftalen. Derimod vil kommunen være med til at tilbyde borgerne en innovativ løsning, der har høj sikkerhed i sine doseringer. Der er udarbejdet en lokal businesscase/udregning for Brønderslev Kommune, som er vedhæftet som bilag.

Undervejs i projektet skulle testfasen være afsluttet pr. 1. juli 2019,men de tre testkommuner valgte at fortsætte med at optage borgere til videre testog implementeringaf løsningen. Baggrunden for dette var,at kommunerne kun lykkedes med at optage ca.50 % af det samlede forventede antal borgere (100 borgere) i testperioden. Det viste sig undervejs i projektet, at udvælgelseskriterierne for borgerne måtte udvides, så der kunne inkluderes flere borgere i projektet. Af den grund foreslås det, at Brønderslev Kommune hjemtager i størrelsesordenen 4 pillerobotter. Til sammenligning har testkommunerne Aalborg, Hjørring og Vesthimmerland fundet borgere til henholdsvis 24, 20 og 13 pillerobotter – heraf er henholdsvis 17, 8 og 7 stadig aktive pr. 1. januar 2020.

Pris jf. kontrakten:

Antal enheder

Vederlag pr. enhed pr. måned

1 - 100

3.041 kr.

101 - 300

2.301 kr.

301 - 500

1.906 kr.

501 - 700

1.756 kr.

> 700

1.731 kr.

Detmånedligevederlager proportional meddet totaleantal lejede løsningerunder rammeaftalen,hvorfor prisen bliver billigere, jo flere kommuner der vælger at implementere løsningen.Den enkelte kommune er først forpligtet til at betale vederlag fra det tidspunkt, hvor derreeltleveresenhedertil kommunen. Den rammeaftale, der skal tages stilling til, er tidsbegrænset til 31. marts 2022, og kommunen forpligter sig ikke på indkøb af et bestemt antal pillerobotter.

Evalueringsrapporten fra Alexandra Instituttet er ligeledes vedhæftet som bilag.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter sagen og godkender, at Brønderslev Kommune tilslutter sig rammeaftalen.

Personale

Der er ingen personalemæssige konsekvenser ved tilslutning til rammeaftalen.

Økonomi

Ud fra de antagelser, der er taget i forbindelse med udregningerne, har Økonomiafdelingen ingen bemærkninger.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning, og ønsker at følge udviklingen.

Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Planlægning af fællesmøde mellem Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget afholder 2 møder om året med Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Møderne mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet er i 2020 berammet til henholdsvis den 15. april og den 27. november 2020. Mødet i november bliver afholdt som temamøde.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet drøfter punkter til dagsordenen.

Beslutning

Ældrerådet ønsker følgende 5 punkter til drøftelse:

 • Fremtidssikring af klippekort
 • Drøftelse af fremtidige aflastningspladser, eventuelt på Elmehøj
 • Bekæmpelse af ensomhed, igangsættelse af projekter
 • Drøftelse af sygeplejeklinikker
 • Budget 2021

Ældrerådet forventer, at ovenstående punkter bliver en del af dagsordenen.

Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Til toppen


12. Projekter inden for "Projekt Ensomhed"


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering om status på projekter inden for ”Projekt Ensomhed”.

Sagsfremstilling

Samskabelse for Dronninglund og Omegn

Jonna Raasted foreslår, at der arbejdes videre med et projekt baseret på frivillighed blandt lokale foreninger og institutioner i Dronninglund om omegn.

Tankerne bag dette projekt er, at man sammen bliver bedre til at udvikle nye og bedre løsninger på en række områder.

Jonna Raasted vil på mødet orientere nærmere om tankerne bag dette forslag og efterfølgende udarbejde oplæg til projektet.

Madkursus og praktiske gøremål for enlige mænd

Annette Thomsen foreslår, at der arbejdes videre med et projekt med opstart af kursus i Hjallerup, baseret på frivillighed og med egenbetaling.

Baggrunden for dette forslag er, at mange mænd ikke længere får varm mad, når de bliver alene, ligesom daglige praktiske gøremål kan blive en udfordring.

Annette Thomsen vil på mødet orientere nærmere om tankerne bag dette forslag og efterfølgende udarbejde oplæg til projektet.

Aktivitetstilbud i Grindsted Plantage

Status på aktivitetstilbud Grindsted Plantage, der er et samarbejde mellem Ældrerådet, Frivilligrådet, Ældresagen og Røde Kors i Brønderslev.

Der vil blive etableret et samarbejde med Vej og Park om naturpleje, stivedligeholdelse, etablering af mountainbike stier, rollatorstier, naturlegeplads og oprettelse af shelter- og bålplads.

Knud Jørgensen vil på mødet orientere om status på projektet.

For alle projekterne gælder, at de baserer sig på frivillighed, og der er ingen kommunal økonomi i projekterne, hverken i form at tilskud eller personaleressourcer.

Personale

Ingen.

Beslutning

Jonna Raasted ønsker et samarbejde med foreninger om borgerinddragelse, hvor hele ensomhedsproblemet i området bliver drøftet.

Annette Thomsen får et samarbejde i gang med kirke, præst og menighedsrådsformanden.

Knud Jørgensen orienterer om, at der er opstartsmøde den 25. marts 2020 i Grindsted Plantage.

Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Til toppen


13. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering fra udvalgene

Beslutning

Intet.

Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Til toppen


14. Meddelelser fra formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Meddelelser fra formanden.

 • Regionsmøde 18. februar 2020
 • Temadag 4. marts 2020
 • Fællesmøde Ældreråd og Ældresagen 11. marts 2020
 • Repræsentantskabsmøde 2020 afholdes den 27. og 28. april i Nyborg. Tilmelding ønskes. Mødestart er kl. 11.00, hvorfor der ikke arrangeres overnatning fra søndag til mandag. Der tages stilling til kørsel i egen bil eller tog.
 • Seniormesse
 • Offentlig transport til og fra Sundhedscentret i Brønderslev, oversigt udleveres.
 • NT Høring, brev sendt til Ældrerådet
 • Sygeplejeklinikker.
 • Buskørsel til Orienteringsmødet 6. maj i Hjallerup.
 • Status på møde omkring seniorboliger.
 • Margrethelund.
Beslutning

Meddelelser fra formanden.

 • Regionsmøde 18. februar 2020
 • Temadag 4. marts 2020
 • Fællesmøde Ældreråd og Ældresagen 11. marts 2020.
  Der sendes dagsorden ud til Ældrerådets medlemmer.
 • Repræsentantskabsmøde 2020 afholdes den 27. og 28. april i Nyborg.
  Tilmelding ønskes. Mødestart er kl. 11.00, hvorfor der ikke arrangeres overnatning fra søndag til mandag. Der tages stilling til kørsel i egen bil eller tog.
  Der er aftalt at bestille togbilletter.
 • Seniormesse
 • Offentlig transport til og fra Sundhedscentret i Brønderslev, oversigt udleveres.
 • NT Høring, brev sendt til Ældrerådet.
  Jonna Raasted og Knud Jørgensen kontakter NT
 • Sygeplejeklinikker.
 • Buskørsel til Orienteringsmødet 6. maj i Hjallerup.
  Rute og tidsplan kommer til at fremgå af indbydelsen.
 • Status på møde omkring seniorboliger.
  Hermed officiel henvendelse fra Ældrerådet. Der afventes indbydelse til samarbejdsmøde mellem Ældrerådet, Ældreomsorgsudvalget samt boligforeningerne.
 • Margrethelund.
  Procesplan forelagt Ældrerådet.

Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Til toppen


15. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelt

Beslutning

Intet.

Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Til toppen


16. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Punkter til pressen

Beslutning

Ældrerådet orienterer pressen om Ensomhedsprojektet i Grindsted Plantage samt tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp.

Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Til toppen


17. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Næste møde i Ældrerådet er 1. april 2020

Beslutning

Næste møde i Ældrerådet er 1. april 2020.

Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Til toppen

Opdateret 26. februar 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer