Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 7. april 2020
Lokale: Virtuelt møde
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Orientering vedrørende Covid19


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering i Ældrerådet af Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen

Sagsfremstilling

Der vil på mødet blive givet en aktuel status på Covid19

Herunder:

  • Plejecentreområdet – her under Valdemarsgade
  • Dagtilbud
  • Frit Valg – ydelser og drift
  • Sygeplejen
  • Akutpladser – 12 ekstra pladser på Margrethelund
  • Bemanding fra andre områder i kommunen

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen præsenterede en grundig status.

Til toppen


4. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 15. marts 2020 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Forslag til ombygning af køkken på Plejecenter Stengården


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at medtage forslag til ombygning af produktionskøkkenet på Plejecenter Stengården i budget 2021.

Sagen fremsendes til drøftelse i Ældrerådet.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Plejecenter Stengården har 29 almindelige plejeboliger/lejligheder fordelt på tre etager.

På nuværende tidspunkt har plejecentrets beboere mulighed for fællesspisning én gang ugentligt, da dette kun kan foregå i stueetagen, når Aktivitetscenter Stengårdscentret ikke benytter lokalerne. Dette skyldes, at indretningen af produktionskøkkenet i stueetagen ikke kan rumme alle beboere. Derudover er fællesstuerne på 1. og 2. sal for små til fællesspisning, da disse oprindeligt blev etableret som TV-stuer for ældreboligerne, som Plejecenter Stengården oprindeligt er opført som.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har indhentet prisoverslag for ombygning af produktionskøkkenet i stueetagen, således der bliver opholdsrum med køkken, hvor beboerne har mulighed for ophold og fællesspisning alle ugens dage. Bygningsafdelingen har været inddraget i processen.

Udgifterne til ombygningen vil være 667.000kr. ekskl. moms jf. vedhæftede bilag. Udgifterne udgør tilbud om boligforandring inkl. internt honorar og uforudsete udgifter, køkken og montering samt inventar i form af stole, borde, skabe mm.

Ombygningen vil ikke få betydning for aktiviteter og arrangementer i Aktivitetscenter Stengårdscentret.

Sundby-Hvorup Boligselskab kan bidrage med 100.000 kr. inkl. moms til ombygningen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget medtager forslag til ombygning af produktionskøkkenet på Plejecenter Stengården til budget 2021.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der ikke endnu er afsat midler til ombygningen af køkken på Plejecenter Stengården i 2021.

Beslutning

Taget til efterretning. Ældrerådet bakker forslaget op, og ser det som et positivt initiativ.

Bilag

Til toppen


6. Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/BE/ØK

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har fået tildelt puljemidler til nedbringelse af sygefravær i Brønderslev Kommunes ældrepleje.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Som led i aftalen om Finansloven 2018 har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering afsat en pulje, der har til formål at støtte nye kommunale initiativer, der systematisk skal nedbringe sygefraværet i ældreplejen.

Puljens kerneelementer er følgende:

  • Tiltag til forebyggelse af sygefravær
  • Et systematiseret samarbejde mellem Jobcentrets sygedagpengeafdeling, HR og Ældreområdet
  • Fremrykket indsats for sygemeldte
  • Gradvis tilbagevenden efter sygemelding

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har i den forbindelse ansøgt om og fået tildelt puljemidler i perioden fra den 1. april 2020 til den 31. december 2021 til at forebygge sygefravær, reducere varigheden af sygefraværet og nedbringe antallet af sygemeldte medarbejdere i ældreplejen. Dette ved at foretage en kortlægning og analyse af ældreplejens sygefravær med henblik på at få viden om, hvilke faktorer der gør sig gældende lokalt. Kortlægningen og analysen skal danne grundlag for en strategi med afsæt i puljens kerneelementer, som skal behandles og godkendes på politisk niveau. Indsatsen adresserer herudover også direkte et af aftalepunkterne i budgetaftalen for 2020.

Projektet sammentænkes med de puljemidler, Brønderslev Kommunes HR-afdeling har fået til at nedbringe sygefraværet på offentlige arbejdspladser for at sikre god implementering og forankring af strategien.

Baggrunden for ansøgningen er, at ældreplejen i 2019 havde et gennemsnitligt sygefravær på 8,36 % i Frit Valg og 7,16 % på Plejecenterområdet. Derudover er ældreplejen et område med mangel på arbejdskraft. Dette kan udfordre kvaliteten i opgaveløsningen, effektiviteten og udgifterne til indsatsen overfor den sygemeldte. I ældreplejen indtager kommunen rollen som arbejdsgiver for de ansatte og har således ansvaret for arbejdsmiljø og forebyggelse af sygefravær. Derudover har kommunen en rolle indenfor fastholdelse og opfølgning overfor den sygemeldte.

Puljemidlerne er på 972.060 kr., der skal anvendes til frikøb af medarbejdere, projektledelse og ekstern konsulentbistand til analyse, strategi og implementeringsstøtte.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget godkender projektet til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen.

Personale

For hele projektperioden er der givet puljemidler til frikøb af 35 timer til konsulenter fra henholdsvis HR og Jobcentrets sygedagpengeafdeling, 1422 timer til tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og relevante medarbejdere samt 8 timers projektledelse ugentligt.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at projektet til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen strækker sig over en toårig periode, og at Brønderslev Kommune er tildelt 972.060 kr. Der skal aflægges halvårlige delregnskaber, og efter projektets afslutning skal der aflægges endeligt regnskab.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning, og ser meget positivt på initiativet.

Bilag

Til toppen


7. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering fra Jonna Raasted om prøvesmagning hos Nordjysk Mad.

Orientering fra udvalgene.

Beslutning

Intet at bemærke.

Til toppen


8. Meddelelser fra formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Meddelelser fra formanden.

Fællesmøde 15. april 2020 med Ældreomsorgsudvalget er udsat.

Nyt fra Danske Ældreråd

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


9. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Punkter til pressen

Beslutning

Formand, Inger Møller Nielsen kontakter pressen vedrørende den gode historie om plejecentrene, initiativ til projekt sygefravær samt tiltag med hjælp til pårørende med demens.

Til toppen


10. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Næste møde i Ældrerådet er onsdag den 29. april 2020.

Beslutning

Næste møde i Ældrerådet er onsdag den 29. april 2020 via Skype.

Til toppen


11. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelt

Beslutning

Intet.

Til toppen

Opdateret 8. april 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer