Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 29. april 2020
Lokale: Virtuelt møde
Tidspunkt: Kl. 09:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 15. april 2020 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Redegørelse for anvendelse af klippekort på plejecentre i 2019


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der er aktuelt forespurgt fra henholdsvis Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget om en redegørelse for anvendelsen af klippekort på plejecentre i 2019.

Status på ordningen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sagsfremstilling

Med Finansloven 2017 udvides målgruppen for klippekortsordningen fra at være alene til hjemmeboende ældre til også at gælde ældre på plejehjem. Indholdet af den nye ordning er endvidere den samme som ordningen fra 2015, hvor ældre plejehjemsbeboere kan få ekstra støtte i 30 minutter ugentligt. Klippekortet skal dog anvendes til aktiviteter, der ligger ud over den eksisterende plejeindsats, som eksempelvis ledsagelse ud af plejehjemmet.

Med virkning fra 2019 er finansieringen af klippekortsordningen overgået til bloktilskuddet, og dermed bortfalder kravet om efterfølgende redegørelse for anvendelsen af midlerne.

I et fælles temamøde den 16. november 2018 mellem Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget om fremtidig brug af klippekortsordning blev det foreslået at ændre fordelingen af midlerne for at tilgodese flest mulige.Ældreomsorgsudvalget vedtog på den baggrund i møde den 6. februar 2019 en ny fordeling af klippekort til borgere i Brønderslev Kommune.

Der er en samlet klippekortspulje på 3,12 mio. kr., der fordeles mellem plejecentrene og Frit Valgsområdet:

Med afsæt i ovenstående er fordelingen således:

Hjælp og ledsagelse

340.000 kr.

Klippekortsordning på Frit Valg

1.390.000 kr.

Klippekortsordning på plejecentre

1.390.000 kr.

I alt

3.120.000 kr.

Klippekort på plejecentre

Klippekortsordningen indebærer, at plejehjemsbeboerne får det, der svarer til omkring en halv times ekstra hjælp og støtte en gang om ugen. Klippekortet er borgerens tid, og beboerne skal selv være med til at bestemme, hvad hjælpen skal anvendes til. Hjælpen kan både anvendes til mindre aktiviteter eller spares op og anvendes til aktiviteter, der tager længere tid.

Derudover er hensigten, at klippekortet skal anvendes til aktiviteter, der ligger ud over den eksisterende plejeindsats.

I den oprindelige beskrivelse af klippekortordningen fremgik det, at kommunen skulle sikre, at alle plejehjemsbeboerne får tilbud om og kan benytte ordningen. Det gælder også de svageste beboere, f.eks. beboere med demens. Desuden skal kommunen tilrettelægge en oplysnings- og informationsindsats for at skabe opmærksomhed om klippekortsordningen. Hvis plejehjemsbeboere på trods af ovenstående initiativer takker nej til tilbuddet om ekstra hjælp, kan den tid, borgeren er blevet tilbudt, anvendes til ekstra hjælp til de andre plejehjemsbeboere.Disse rammer kan fraviges efter lokal beslutning, efter finansieringen er overgået til bloktilskuddet.

Alle plejecentre er blevet spurgt, om de har anvendt den tildelte andel, og hvad denne er brugt til indenfor kategorierne ”praktiske opgaver”, ” sociale aktiviteter” og ”ledsagelse udenfor plejecenter”. Herunder ses, hvad der er forbrugt i procent af tildelingen i 2019. Ligeledes fordeling i procent på de enkelte opgaver.

Anvendelse af klippekort på plejecentre i 2019:

Plejecenter

Fordeling af forbrugt beløb

Tildeling i 2019

Forbrugt af tildelt beløb

i %

Praktiske opgaver

Sociale aktiviteter

Ledsagelse udenfor plejecenter

Støberiet

24 %

65 %

11 %

188.482 kr.

92 %

Valdemarsgade

4 %

70 %

26 %

125.654 kr.

101 %

Elmehøj

62 %

25 %

13 %

74.607 kr.

121 %

Hellevadlund

52 %

27 %

22 %

70.680 kr.

71 %

Rosengården

5 %

80 %

15 %

98.167 kr.

122 %

Margrethelund

9 %

67 %

24 %

270.943 kr.

91 %

Stengården

3 %

93 %

4 %

113.874 kr.

104 %

Vivaldi

15 %

84 %

1 %

172.775 kr.

101 %

Kornumgård

25 %

50 %

25 %

274.870 kr.

100 %

I alt

1.390.052 kr.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning med den bemærkning, at det ønskes undersøgt, hvorvidt den enkelte borger på plejehjem høres i brugen af klippekort.

Chef for Visitationen Ellen Lykke undersøger til næste Ældrerådsmøde.

Til toppen


5. Statistik over Ankestyrelsens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet


Resume

Sagsforløb: DIR/BE/SS/BS/ÆO

Ankestyrelsen har udarbejdet en rapport, der viser styrelsens afgørelser i klagesager for 2019. Rapporten viser, at Brønderslev Kommunes omgørelsesprocent er på 36 %, hvilket er 3 procentpoint højere end på landsplan.

Ankestyrelsen har i alt afgjort 154 sager i Brønderslev Kommune. Her er 89 stadfæstet, i 17 sager er afgørelsen ophævet/ændret, i 33 tilfælde er sagen blevet hjemvist og i 15 tilfælde er sagen blevet afvist.

Sagen fremsendes til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i 2019 afgjort 154 sager fra Brønderslev Kommune på social- og beskæftigelsesområdet.

Nedenfor gennemgås de enkelte lovområder i forhold til de klager, som Ankestyrelsen har afgjort.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)

Der er afgjort 11 klager inden for LAB-loven. Kommunens afgørelse er blevet stadfæstet i 7 af sagerne. I 2 sager er kommunens afgørelse blevet sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen igen, i 1 sag er kommunens afgørelse blevet ændret og 1 sag er blevet afvist.

Lov om aktiv socialindsats (LAS)

Der er afgjort 26 klagesager inden for aktivloven. Kommunens afgørelse er blevet stadfæstet i 19 af sagerne. I 3 sager er kommunens afgørelse blevet ændret, 3 sager er blevet sendt tilbage til kommunen, der har skulle behandle sagen igen og 1 sag er blevet afvist.

Lov om social pension (PL)

Inden for lov om social pension er der afgjort 2 klager over kommunens afgørelse. I begge sager er kommunens afgørelser blevet stadfæstet.

Sygedagpenge (SDP)

Inden for sygedagpengeområdet er der afgjort 30 klagesager. I 3 sager er kommunens afgørelse blevet ændret, 4 sager er sendt tilbage til kommunen, der har skulle behandle sagen igen, og 3 sager er blevet afvist. I de resterende 20 sager har Ankestyrelsen stadfæstet kommunens afgørelser.

Serviceloven (SL)

Inden for servicelovens område er der afgjort 76 klagesager. Heraf er kommunens afgørelse blevet stadfæstet i 37 af sagerne, 10 afgørelser er blevet ændret, 24 er sendt tilbage kommunen til fornyet behandling og 5 sager er afvist.

Foruden ovenstående har der været 9 klager indenfor kategorien "øvrige", der dækker over almenboligloven, andre love (tidligere nævnsområder), boligstøtteloven, dagtilbudsloven, integrationsloven, kontantydelsesloven, lom om kompensation for handicappede i erhverv, repatrieringsloven og seniorjobloven. Her er kommunens afgørelse blevet stadfæstet i 4 af sagerne, og i de resterende 5 er klagen afvist.

Overordnet set er omgørelsesprocenten i Brønderslev Kommune 3 procentpoint højere end på landsplan. Brønderslev Kommune har en omgørelsesprocent på 36 og for hele landet er omgørelsesprocenten 33 i 2019. Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i forhold til andelen af alle klager, eksklusiv de afviste/bortfaldne sager.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 15. april 2020, pkt. 8:

Til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Tilbud til borgere med demens i tidligt stadie


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget har ønsket en oversigt over Brønderslev Kommunes tilbud til borgere med demens i tidligt stadie.

Oversigten fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sagsfremstilling

I Brønderslev Kommune er der et bredt udvalg af tilbud til alle borgere med demens. Borgere med demens i et tidligt stadie, som har et vist aktivitetsniveau, er fysisk mobile og selv kan klare at komme afsted til aktiviteterne samt yngre borgere med demens har dog ofte andre behov og derfor tilbydes denne målgruppe følgende tilbud. Det er dog vigtigt at nævne, at målgruppen er ny og ikke særlig stor og det afspejler de tilbud, der er (dette gælder også i andre danske kommuner).

Aktiv med demens

Siden 2018 har Brønderslev Kommune været en del af ”Aktiv med demens” – et satspuljeprojekt i samarbejde med 7 andre nordjyske kommuner, musikterapeutuddannelsen og Alzheimerforeningen, der henvender sig til yngre borgere med demens og borgere med demens i et tidligt stadie samt deres pårørende.

Puljen, som finansierer projektet, er netop blevet forlænget til 2023, og de 7 ud af 8 kommuner har indsendt en revideret ansøgning med ønske om at fortsætte projektet i en mere decentral model. Ældreomsorgsudvalget besluttede på mødet den 15. januar 2020, at Brønderslev Kommune skulle deltage i den fornyede ansøgning. Det forventes, at ansøgningen godkendes.

I den første del af projektet (2018-19) blev der etableret et åbent og ikke-visiteret aktivitets- og rådgivningscenter fysisk placeret i Aalborg. Derudover blev der oprettet satellitter i alle deltagende kommuner, hvor de lokale aktiviteter blev drevet af både kommunale aktivitetsmedarbejdere, frivillige samt projektmedarbejdere fra rådgivningscenteret i Aalborg.

I anden del af projektet (2020-2023) vil en del af puljemidlerne blive decentraliseret, dvs. midler kommer ud til de enkelte kommuner. Det giver Brønderslev Kommune mulighed for at udvikle yderligere på indsatsen til målgruppen og samtidig forankre den henover den næste 4-årige projektperiode. Brønderslev Kommune vil fortsat være en del af det fælles i projekt fx erfagruppe, kompetenceudvikling, pårørendekurser, uddannelse af frivillige osv. på tværs af alle de deltagende kommuner. Det er fortsat også muligt for borgerne at benytte sig af de andre deltagende kommuners tilbud.

Der videreføres nu følgende faste aktiviteter. Begge aktiviteter er primært til borgere med demens i et tidligt stadie samt deres pårørende, og begge aktiviteter oplever stigende antal deltagere:

 • Café på Grønningen. Én gang om ugen er der café med aktiviteter fx spil, gåture, ture ud af huset (til fx golfbanen, Bryghuset Venidia, vildmoseporten, kroket, naturture med vejleder, stranden og Aalborg Zoo.) Aktiviteterne planlægges på månedsbasis med afsæt i brugernes ønsker og behov. Hver anden gang er aktiviteten en udflugt/tur ud af huset.
 • Motionstilbud til borgere og pårørende sammen. Tilbuddet er til dem, der har lyst til bevægelse og socialt samvær. Motionen varetages af en aktivitetsmedarbejder og tilbydes én gang om ugen i Bien. I forbindelse med motionen tilbydes socialt samvær i form af kaffe, snak og mulighed for at danne netværk med ligestillede.

Når det endelige tilsagn om forlængelse af puljemidlerne kommer fra Ministeriet, vil der blive nedsat en ny arbejdsgruppe i Brønderslev Kommune, som også kommer til at bestå af repræsentanter fra bruger og pårørende. Arbejdsgruppen skal drøfte idéer og ønsker til nye tiltag, der er målrettet borgere med demens i tidligt stadie samt deres pårørende.

Brønderslev Kommunes deltagelse i ”Aktiv med Demens” har givet kommunen nyt fokus, nye input og inspiration til demensindsatsen og har dermed profiteret af at være med. Det har skabt gode venskaber og et netværk med ligesindede.

Demenskoordinatorerne

Kommunens demenskoordinatorer har stort fokus på at rådgive og vejlede yngre borgere med demens samt dem med demens i et tidligt stadie til bl.a. at bibeholde de fritidsaktiviteter, de i forvejen har, og som de er kendte i. Det er med til at give dem gode oplevelser og fastholde dem i oplevelser, der giver dem glæde og velvære.

Livscaféen

I 2020 har Brønderslev Bibliotek fået midler til at afholde et 8-ugers projekt ”Livscaféen”. Projektet består af aktiviteter som fx fortællekoncerter, seniordans og lokalhistoriske gåture og kommer som udgangspunkt til at foregå på Dronninglund Bibliotek. Projektet henvender sig til ældre borgere, der ikke i forvejen er aktive i foreningslivet og er derfor ikke et tilbud særskilt til borgere med demens i tidligt stadie, men det er yderst relevant for målgruppen. Formålet med aktiviteterne er nemlig at holde krop og sind friske på mange forskellige måder og dermed kan borgere med demens i tidligt stadie få inspiration til, hvordan de kan fortsætte med at sikre stimulering af krop og sind fremadrettet samtidig med, det giver socialt samvær med andre på selve aktivitetsarrangementerne.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen

Beslutning

Taget til efterretning.

Ældrerådet roser udvalget af aktiviteter.

Til toppen


7. Bevæg dig for livet - Senior: Ny partnerskabsaftale og slutevaluering


Resume

Sagsforløb: ÆO/FK/SS/ÆR

Brønderslev Kommune og Bevæg dig for livet har forlænget projektsamarbejdet ”Bevæg dig for livet – Senior” om at aktivere flere af kommunens borgere over 60 år. Anden fase af projektet løber fra den 1. april 2020 og frem til den 31. december 2021.

Projektet har bidraget til etablering af en lang række nye aktivitetstilbud i Brønderslev Kommune, og seniormålgruppen har taget tilbuddene til sig. Derudover har det skabt værdifulde samarbejder på tværs af forvaltninger i kommunen.

Den forlængede partnerskabsaftale samt den nationale slutevaluering fremsendes hermed til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune og DGI/DAI indgik i juni 2017 et 2½-årigt projektsamarbejde i ”Bevæg dig for livet – Senior” (BDFL-Senior) om at aktivere flere af kommunens borgere over 60 år. Bag beslutningen stod både Fritids- og Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Ældreomsorgsudvalget – dog er finansieringen udelukkende kommet fra Social -og Sundhedsudvalget og Fritids- og Kulturudvalget. Der er ansat en projektleder 18,5 time/uge, som er organiseret i Afdelingen for Forebyggelse, Rehabilitering og Træning.

BDFL–Senior og Brønderslev Kommune har forlænget projektsamarbejdet med en ny partnerskabsaftale (bilag 1), der løber frem til 31. december 2021. I projektets anden fase er ambitionen at fortsætte med de gode erfaringer og tiltag, der allerede er gjort – herunder understøttelse af foreningslivets aktiviteter til seniormålgruppen. Derudover vil der i den næste 2-årige periode være fokus på følgende initiativer:

 1. Fortsat være undersøgende og nysgerrig på andre arenaer, hvor seniorerne kunne motiveres til at bevæge sig. F.eks. på aktivitetsområdet, men også i selvejende haller, menighedsråd, boligforening etc.
 2. Fortsætte det igangværende arbejde med partnerskabsforeninger og understøtte de aktiviteter, der er igangsat, samt tilbyde nye.
 3. Undersøge hvordan natur og friluftsliv kan aktivere nye seniorer. Herunder en fortsat understøttelse af frivillige gå-værter, og om muligt igangsætte nye indsatser rettet mod gang eller begyndervandring.
 4. Ideudvikle på hvordan events i større og mindre omfang kan motivere målgruppen. Hvordan kan de positive erfaringer med Royal Run udvikles til at omfatte andre event-typer? Evt. med en sammenkobling med andre events i kommunen, så som markeder i lokale byer.
 5. Fortsat understøtte sundhedssamarbejde mellem foreningslivet og kommunens sundhedscentre. Herunder indgår BDFL-Senior også som en vigtig medspiller i satspuljeprojektet Sundhed, Motion og Fællesskab.

Bevæg dig for livet – Senior medfinansierer projektstillingen og bidrager med 75.000 kr. til lønmidler i 2020. I 2021 finansieres projektet således alene af Brønderslev Kommune via det overordnede Bevæg dig for livet samarbejde.

Brønderslev Kommune fik i slutningen af 2019 en bevilling fra satspuljen til forsøg med idræt som led i sundheds- og beskæftigelsesfremmende indsatser – Motion og fællesskab på recept. Det har betydet, at der er ansat en ny projektmedarbejder, der i fællesskab med den nuværende projektleder på BDFL-Senior skal koordinere og udføre opgaverne i relation til det nye satspuljeprojekt, BDFL-Senior og sundhedsfremmende tiltag på handicap- og psykiatriområdet. Den nye projektmedarbejder er ansat tidsbegrænset frem til 31. december 2021.

National slutevaluering

På tværs af de 5 BDFL-Senior kommuner er der i starten af året lavet en slutevaluering på projektets første fase i samarbejde med konsulentvirksomheden Ineva (bilag 2).

Ifølge evalueringen har BDFL-Senior projektet på det organisatoriske plan bidraget til at øge sammenhængen mellem det lokale foreningsliv og kommunen, samt bidraget til vellykkede tværgående samarbejder mellem Sundhedsforvaltninger og Kultur- og Fritidsforvaltninger i kommunerne. De lokale projektlederes samarbejde med øvrige lokale aktører, såsom kommunale konsulenter, koordinatorer og foreningsrepræsentanter, vurderes i høj grad at være en afgørende faktor for, at projektet er lykkedes.

Projektet vurderes positivt fra et foreningsperspektiv som i høj grad efterspørger konkret og praktisk hjælp i BDFL-Senior samarbejdet. F.eks. til rekruttering og lokal markedsføring. BDFL Senior er lykkedes med at understøtte foreningerne i at sænke barriererne for deltagelse i fysiske aktiviteter for målgruppen.

’Gang’ fremhæves som den mest succesfulde aktivitet i BDFL Senior regi på tværs af kommunerne. Royal Side Run, ”Tag en ven med” og Idræt om dagen har været særligt vellykkede tiltag.

Gennem projektperioden har BDFL Senior skabt flere aktive seniorer både i foreningsregi og i selvorganiserede grupper. Projektet har desuden bidraget til et øget samarbejde mellem idrætsorganisationerne DGI og DAI, kommuner og relevante aktører i lokalsamfundet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 15. april 2020, pkt. 8:

Til efterretning.

Fritids- og Kulturudvalget, 15. april 2020, pkt. 13:

Orienteringen taget til efterretning.

Ældreomsorgsudvalget, 15. april 2020 pkt. 7:

Til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Ældrerådet ser meget positivt på de opnåede resultater og de mange nye aktivitetstilbud, der er etableret i kommunen.

Bilag

Til toppen


8. Orientering vedrørende Covid19


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering i Ældrerådet.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Der vil på mødet blive givet en aktuel status på Covid19

Herunder:

 • Plejecenterområdet – herunder Valdemarsgade og Margrethelund
 • Dagtilbud
 • Frit Valg – ydelser og drift - herunder klippekort og rengøring
 • Sygeplejen
 • Akutpladser – 12 ekstra pladser på Margrethelund
 • Bemanding fra andre områder i kommunen

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen


9. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering fra udvalgene

 • Budget 2021
 • Ensomhed, som følge af plejecentrenes karantæne
Beslutning

Gerda Pedersen refererede fra Økonomiudvalget.

Ældrerådet afventer procedure for Budget 2021.

Kurt Kristensen spurgte ind til status på sygeplejeklinikkerne på Sundhedshuset.

Der arbejdes i øjeblikket på en løsning i Brønderslev.

Til toppen


10. Meddelelser fra formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Meddelelser fra formanden.

 • Træffetider hos Ældrerådet
 • Diæter på Ældrerådsmøder afholdt virtuelt
Beslutning

Træffetider er aflyst.

Diæter bibeholdes trods virtuelt fremmøde.

Til toppen


11. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelt

Beslutning

Gerda Pedersen har prøvesmagt og fået leveret mad fra Danske Madhus, stor ros til kvaliteten.

Til toppen


12. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Punkter til pressen

Beslutning
 • Efterkomme ensomhed i forbindelse med Covid19
 • Opstart på klippekort og rengøring er i gang

Til toppen


13. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Næste møde i Ældrerådet er den 3. juni 2020

Beslutning

Næste møde i Ældrerådet er den 3. juni 2020.

Til toppen

Opdateret 30. april 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer