Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 3. juni 2020
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Knud Jørgensen ønsker budgetønsker drøftet.

Til toppen


3. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 15. maj 2020 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Oversigt over flow i ind- og udflytning på plejecentrene i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: ÆO/ÆR

På baggrund af Ældreomsorgsudvalgets forespørgsel fra 4. december 2019 fremsendes til orientering oversigt over flow i ind- og udflytning på plejecentrene i Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget efterspurgte 4. december 2019 overblik over, hvor lang tid der går fra en plejebolig er blevet tom, til den bliver genbesat.

På den baggrund følger nedenstående oversigt over flow i ind- og udflytning på plejecentrene i Brønderslev Kommune.

Det er forskel på, hvor lang gennemsnitstiden er for henholdsvis kommunale og private plejecentre i kommunen.

Baseret på udtræk af 30 ind- og udflytninger på kommunale plejecentre i kommunen i 2019-2020 går der i gennemsnit 36 dage fra en borger dør, til en ny borger lejer boligen. Dataudtrækket viser, at processen i disse tilfælde svinger mellem at tage 23 dage og 93 dage. Dataudtrækket viser en gennemsnitstid på mellem 33 og 60 dage for de enkelte kommunale plejecentre.

De tre private plejecentre i kommunen, Vivaldi Friplejehjem, Plejehjemmet Kornumgård og Asaa Friplejehjem oplyser, at lejlighederne typisk står klar til genudlejning ca. 5 dage – 45 dage efter dødsfald. De nye lejemål påbegyndes mere fleksibelt hos de private plejecentre, og kan således starte på alle tidspunkter i løbet af en måned (og således ikke udelukkende fra den 1. eller 15. i en måned). Nye borgere flytter desuden også ind på helligdage og i weekender.

Tiden fra en borger dør, til en ny flytter ind i lejligheden, kan deles op i to.

Den første er tiden fra en borger dør, til lejemålet er opsagt. Tiden indebærer elementer som begravelse, skifterettens behandlingstid, tømning af boet og opsigelse af lejemålet. Den anden del er den tid, boligselskabet bruger på istandsættelse, og til boligselskabet sender en klarmelding om, at en ny borger kan overtage boligen samt den nye borgers accept af lejemål. For nogle boligselskabers vedkommende udlejes boligerne pr. 1. eller 15. i kommende måned, mens andre udlejes hurtigst muligt.

Det har således stor betydning for den samlede tid, hvornår på måneden en borger dør. Ligeledes hvor lang tid boligselskabet skal bruge på at istandsætte lejligheden, og hvor lang tid der går, før næste udlejningsperiode påbegyndes.

Overordnet indebærer processen følgende delelementer:

Del 1:

Borger og dennes familie

Del 2:

Boligselskab

·En borger afgår ved døden på et plejecenter

·Kommunal eller privat begravelse

·Der afventes skifteretserklæring

·Boet tømmes

·Lejemålet opsiges af pårørende

·Lejligheden istandsættes

·Boligselskabet sender en klarmelding om, at en ny borger kan overtage boligen

·Ny borger får tilbudt boligen

·Ny borger accepterer boligen og flytter ind

Processen fra en borger dør på et plejecenter, til en ny borger flytter ind, varierer mellem plejecentrene og fra situation til situation. Der ligger mange forklaringer til grund for variationerne. Lejemålene varetages bl.a. af forskellige boligselskaber med forskellige praksis for, hvornår pårørende må tømme lejligheden og får opsagt lejligheden.

Skifterettens behandlingstid har også indvirkning på dette. Desuden er det også forskelligt, hvor hurtige boligselskaberne er til at istandsætte lejlighederne. For nogle boligselskabers vedkommende er der en procedure på op til 14 dage, mens andre bruger eksempelvis 2-3 dage herpå.

Desuden har det betydning for processen, om det er en kommunal eller privat begravelse, om der skal søges værgemål, inden en ny borger kan flytte ind, hvor hurtigt de pårørende får opsagt lejemålet, eller om det er en plads efter § 192, som kommunen selv står for, hvorfor der ikke er et boligselskab involveret, og der således ikke skal afventes på opsigelse af lejemål mm. Der kan således ikke udelukkende påpeges én specifik grund til, hvorfor gennemsnitstiden pr. plejecenter varierer.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 6. maj 2020, pkt. 6:

Udvalget ønsker forelagt en plan for nedbringelse af tidsrum fra en borger dør, til en ny borger flytter ind i den tomme bolig.

Beslutning

Taget til efterretning med følgende bemærkning:

Ældrerådet anbefaler, at der arbejdes videre med opstramning af reglerne for ind- og udflytning i plejeboligerne, bl.a. om flydende overtagelse af boliger, og ikke kun pr. den 1. eller 15., som det ses i dag.

Bilag

Til toppen


5. Redegørelse for anvendelse af klippekort på plejecentre i 2019


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Svar på supplerende spørgsmål stillet af Ældrerådet på mødet den 29. april 2020.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Med Finansloven 2017 udvides målgruppen for klippekortsordningen fra at være alene til hjemmeboende ældre til også at gælde ældre på plejehjem. Indholdet af den nye ordning er endvidere den samme som ordningen fra 2015, hvor ældre plejehjemsbeboere kan få ekstra støtte i 30 minutter ugentligt. Klippekortet skal dog anvendes til aktiviteter, der ligger ud over den eksisterende plejeindsats, som eksempelvis ledsagelse ud af plejehjemmet.

Med virkning fra 2019 er finansieringen af klippekortsordningen overgået til bloktilskuddet, og dermed bortfalder kravet om efterfølgende redegørelse for anvendelsen af midlerne.

I et fælles temamøde den 16. november 2018 mellem Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget om fremtidig brug af klippekortsordning blev det foreslået at ændre fordelingen af midlerne for at tilgodese flest mulige.Ældreomsorgsudvalget vedtog på den baggrund i møde den 6. februar 2019 en ny fordeling af klippekort til borgere i Brønderslev Kommune.

Der er en samlet klippekortspulje på 3,12 mio. kr., der fordeles mellem plejecentrene og Frit Valgsområdet:

Med afsæt i ovenstående er fordelingen således:

Hjælp og ledsagelse

340.000 kr.

Klippekortsordning på Frit Valg

1.390.000 kr.

Klippekortsordning på plejecentre

1.390.000 kr.

I alt

3.120.000 kr.

Klippekort på plejecentre

Klippekortsordningen indebærer, at plejehjemsbeboerne får det, der svarer til omkring en halv times ekstra hjælp og støtte en gang om ugen. Klippekortet er borgerens tid, og beboerne skal selv være med til at bestemme, hvad hjælpen skal anvendes til. Hjælpen kan både anvendes til mindre aktiviteter eller spares op og anvendes til aktiviteter, der tager længere tid.

Derudover er hensigten, at klippekortet skal anvendes til aktiviteter, der ligger ud over den eksisterende plejeindsats.

I den oprindelige beskrivelse af klippekortordningen fremgik det, at kommunen skulle sikre, at alle plejehjemsbeboerne får tilbud om og kan benytte ordningen. Det gælder også de svageste beboere, f.eks. beboere med demens. Desuden skal kommunen tilrettelægge en oplysnings- og informationsindsats for at skabe opmærksomhed om klippekortsordningen. Hvis plejehjemsbeboere på trods af ovenstående initiativer takker nej til tilbuddet om ekstra hjælp, kan den tid, borgeren er blevet tilbudt, anvendes til ekstra hjælp til de andre plejehjemsbeboere.Disse rammer kan fraviges efter lokal beslutning, efter finansieringen er overgået til bloktilskuddet.

Alle plejecentre er blevet spurgt, om de har anvendt den tildelte andel, og hvad denne er brugt til indenfor kategorierne ”praktiske opgaver”, ” sociale aktiviteter” og ”ledsagelse udenfor plejecenter”. Herunder ses, hvad der er forbrugt i procent af tildelingen i 2019. Ligeledes fordeling i procent på de enkelte opgaver.

Anvendelse af klippekort på plejecentre i 2019:

Plejecenter

Fordeling af forbrugt beløb

Tildeling i 2019

Forbrugt af tildelt beløb

i %

Praktiske opgaver

Sociale aktiviteter

Ledsagelse udenfor plejecenter

Støberiet

24 %

65 %

11 %

188.482 kr.

92 %

Valdemarsgade

4 %

70 %

26 %

125.654 kr.

101 %

Elmehøj

62 %

25 %

13 %

74.607 kr.

121 %

Hellevadlund

52 %

27 %

22 %

70.680 kr.

71 %

Rosengården

5 %

80 %

15 %

98.167 kr.

122 %

Margrethelund

9 %

67 %

24 %

270.943 kr.

91 %

Stengården

3 %

93 %

4 %

113.874 kr.

104 %

Vivaldi

15 %

84 %

1 %

172.775 kr.

101 %

Kornumgård

25 %

50 %

25 %

274.870 kr.

100 %

I alt

1.390.052 kr.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Ældrerådet, 29. april 2020, pkt. 4:

Taget til efterretning med den bemærkning, at det ønskes undersøgt, hvorvidt den enkelte borger på plejehjem høres i brugen af klippekort.

Chef for Visitationen Ellen Lykke undersøger til næste Ældrerådsmøde.

Ældreomsorgsudvalget, 6. maj 2020, pkt. 3:

Til efterretning.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 10. juni 2020:

Som udgangspunkt tales der med alle beboere om brugen af klippekort. Mange beboere kommer selv med forslag til, hvordan de vil bruge klippene. I nogle tilfælde får beboerne hjælp til ønsker af deres pårørende. Personalet foreslår også brug af klip, både individuelt eller som fællesarrangement.

Aktiviteterne foregår på alle stederne både som individuelle aktiviteter og som fællesarrangementer.

På demensafsnittene på Margrethelund og Valdemarsgade er der ansat en pædagog til at hjælpe de demente beboere med at gøre brug af klippekortet. Her bliver de pårørende og beboeren allerede ved indflytningssamtalen spurgt, om de har ønsker til brug af klip. Ellers tages ønsker til klip op med de pårørende med jævne mellemrum, eller når der forelægger ønsker. Hvis der ikke er ønsker, opsøger pædagogen beboerne og spørger, om de vil med ud at gå tur, drikke kaffe eller lignende.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ældrerådet ser frem til BDO´s redegørelse ved tilsynene til efteråret, idet det netop er besluttet, at årets tema for tilsyn er klippekort.

Derefter tages stilling til, om der bør foreslås en månedlig/kvartalsvis dokumentation på forbrug fra de enkelte plejecentre.

Til toppen


6. Orientering om status på aktivitetsklippekortet


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget orienteres om status på arbejdet med aktivitetsklippekortet.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

På Ældreomsorgsudvalgsmødet den 4. december 2019 fremsatte udvalget ønske om at få forelagt ny status inden sommeren 2020.

Status

Status er udarbejdet på baggrund af opfølgningsmøde 9. januar 2020, hvor der siden 10. oktober 2019 er blevet visiteret to aktivitetsklippekort.

Der har været stort fokus på og italesættelse af aktivitetsklippekortet, men det er svært at komme videre, da det er en udfordring at spotte borgere, og nogle borgere deltager allerede i aktiviteter eller takker nej til tilbuddet, fordi de er tilfredse nok uden.

Medarbejderne melder desuden tilbage, at de ikke har svært ved at snakke med borgerne om ensomhed, og at de har fået et bedre overblik over aktiviteter i kommunen.

Ifølge Sundhedsprofilen er der 560 ensomme i Brønderslev Kommune.

HVAD GØR VI NU?

Der har været en fin dialog om, at aktivitetsklippekortet også kan bruges som forebyggende indsats.

Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, at der er forskellige definitioner af/former for ensomhed – fx kan man godt være en del af en familie eller et fællesskab og stadig være/føle sig ensom – og alt afhængig af, hvilken slags ensomhed, der er tale om, er det forskellige ting, der kan sættes i værk.

Der skal stadig være fokus på det grundige arbejde, der har været lavet i Frit Valg, da erfaringen viser, at det kræver tålmodighed og tager tid at komme igennem med. Ligesom der også skal være opmærksomhed på, at det ”at komme ud” godt kan være et formål i sig selv, hvor ”til hvad” er sekundært.

Der har indtil nu udelukkende været arbejdet med aktivitetsklippekortet på Fritvalgsområdet, hvorfor det er besluttet også at udvide tilbuddet til at omfatte forebyggelses-/aktivitetsmedarbejderne.

Proces:

 • Der afholdes arbejdsmøde, hvordan arbejdsgangen skal være i forhold til at omfatte forebyggelses-/aktivitetsmedarbejdere.
 • Der udarbejdes et lommekort med 3-5 spørgsmål til at screene for ensomhed. Lommekortet skal fungere som et hjælperedskab til Frit Valg.

Frit Valg har tilbudt at bistå med hjælpere, så vidt det er muligt, hvis forebyggelsesmedarbejderne er udfordrede i forhold til at følge borger til aktivitet.

På grund af COVID-19, har indsatsen med aktivitetsklippekortet imidlertid været sat i bero, så det ikke været muligt at samle de forskellige aktører i forhold til at planlægge, hvordan arbejdsgangen skal være i forhold til at opspore borgere i målgruppen. Tiltaget med også at inddrage forebyggelses- og aktivitetsmedarbejderne er derfor heller ikke igangsat på nuværende tidspunkt.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen


7. Tiltag til forebyggelse og bekæmpelse af ensomhed


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende deltagere til en gruppe i forbindelse med tiltag til forebyggelse og bekæmpelse af ensomhed blandt ældre borgere i Brønderslev Kommune.

Fremsendes til drøftelse i Ældrerådet.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

I budget 2020 er der afsat en pulje på 500.000 kr. på Ældreomsorgsudvalgets budgetområde til bekæmpelse af ensomhed. Der er ikke fastlagt rammer i budgettet eller Finansloven.

Ensomhed er en individuel følelse, der kan opstå, når en persons ønskede sociale kontakt ikke stemmer overens med den faktiske sociale kontakt. Følelsen af ensomhed har negativ betydning for en persons generelle trivsel, livskvalitet og helbred, da ensomhed øger risikoen for sygdomme såsom hjerte-kar-sygdomme, demens, depression mm.

Ældre mennesker er især udsatte for at føle sig ensomme, hvis de bliver alene, får nedsat hørelse eller syn, bliver immobile og derved får svært ved at komme ud af sit hjem.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd ønsker at bruge en andel af puljen i budgettet til at afholde to workshops i henholdsvis Brønderslev og Dronninglund, hvor borgere, frivillige foreninger og fagprofessionelle indenfor ældreområdet skal inviteres til at dele erfaringer, viden og forslag til, hvilke tiltag der kan forebygge og bekæmpe ensomhed blandt ældre. De indkomne erfaringer og forslag skal samles til et idékatalog, hvor Fagforvaltningen skal tage stilling til, hvilke tiltag der skal implementeres i kommunen.

Fagforvaltningen ønsker at indgå et samarbejde med Lone Nedergaard, der er stifter af virksomheden "Grib - dig selv" om afholdelse af workshops og udarbejdelse af idékatalog. Der skal efterfølgende dannes en arbejdsgruppe bestående af relevante aktører, der skal sikre implementeringen af de udvalgte tiltag.

Fagforvaltningen vurderer, at der vil være udgifter for 50.000 kr. til afholdelse af workshops og udarbejdelse af idékatalog. Udgifterne til implementeringen vil afhænge af de udvalgte tiltag.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet godkender tiltag til forebyggelse og bekæmpelse af ensomhed blandt ældre borgere i Brønderslev Kommune.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældrerådet, 26. februar 2020, pkt. 9:

Ældrerådet støtter op om Fagforvaltningens forslag til tiltag.

Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 4. marts 2020, pkt. 3:

Godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 10. juni 2020:

Workshoppene i henholdsvis Brønderslev og Dronninglund afholdes den 1. og 8. oktober 2020 grundet COVID-19 krisen.

I forbindelse med projektet skal der udvælges deltagere til en gruppe, som bliver præsenteret for de erfaringer, viden og forslag til tiltag, som fremkommer af workshoppene. Deltagerne har til opgave at rådgive og anbefale, hvilke tiltag der skal medtages i idékataloget, som efterfølgende bliver fremsendt til drøftelse i Ældreomsorgsudvalget. Derudover skal deltagerne bidrage med kontaktskabelse til relevante parter efter behov.

Fagforvaltningen foreslår følgende deltagere til gruppen:

 • Medlem af Ældreomsorgsudvalget
 • Medlem af Ældrerådet
 • Medlem af Frivilligrådet
 • Medlem af Integrationsrådet
 • Chef for Sundhed og Ældre
 • Områdeleder for Frit Valg
 • Afdelingsleder for Aktivitet og Frivillige
 • Koordinator for Bevæg dig for livet senior
 • Repræsentant for Lions Club

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender deltagere til en gruppe i forbindelse med tiltag til forebyggelse og bekæmpelse af ensomhed blandt ældre borgere i Brønderslev Kommune.

Beslutning

Taget til efterretning. Ældrerådet ser positivt på tiltaget omkring de to workshops.

Jonna Raasted og Uffe Viegh Jørgensen koordinerer tiltag vedrørende Dronninglund området.

Jonna Raasted udvælges som repræsentant for Ældrerådet.

Til toppen


8. Orientering vedrørende Covid19


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering i Ældrerådet

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Der vil på mødet blive givet en aktuel status på Covid19

Herunder:

 • Plejecenterområdet – herunder Valdemarsgade, Støberiet og Margrethelund
 • Dagtilbud
 • Frit Valg – ydelser og drift
 • Sygeplejen
 • Akutpladser – 12 ekstra pladser på Margrethelund
 • Bemanding fra andre områder i kommunen

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen præsenterede en grundig status.

Til toppen


9. Årsberetning om magtanvendelser 2019


Resume

Sagsforløb: ÆR/SS/ÆO/HAR/MED-SV

Ifølge Lov om Social Service § 136 er kommunen forpligtet til at følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed over for borgere i kommunens tilbud.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sagsfremstilling

Reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten fremgår af Lov om Social Service kapitel 24.

Reglerne tillader undtagelsesvist magtanvendelse over for personer med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne samt overfor ældre borgere, når indgrebet vurderes at være nødvendigt for at undgå, at personen er til fare for sig selv eller andre.

På Det Specialiserede Voksenområde er der i 2019 indberettet 16 magtanvendelser samt 83 tilfælde af overgreb borger mod borger.

På Ældreområdet, både kommunale og private plejecentre, er der i 2019 indberettet 433 magtanvendelser samt 73 tilfælde af overgreb borger mod borger. Det bemærkes, at indberetningerne af magtanvendelser særligt omhandler brugen af blød sele, hygiejnesituationer og tilbageførsel til egen bolig. 316 indberetninger vedrører 1 beboer.

For de borgere, hvor Brønderslev Kommune ikke er handlekommune, er der fremsendt orientering samt klagevejledning til handlekommunen.

Fokusområder i 2019

Det Specialiserede Voksenområde

I 2019 har medarbejderne på Hedebo fortsat arbejdet med forebyggelse af magtanvendelser og konflikthåndtering generelt. Medarbejderne har i satspuljeprojekt med Region Nordjylland fået undervisning i konflikthåndtering med særligt fokus på forebyggelse heraf. I denne forbindelse er der uddannet 4 vedligeholdelsesinstruktører, der skal sikre den fortsatte implementering og vedligeholdelse af metoder og teori. I de enkelte teams arbejdes der ved hvert teammøde med eventuelle magtanvendelser, som drøftes i læringsøjemed.

På Handicapområdet arbejdes der ligeledes hver dag forebyggende i forhold til at undgå brugen af magtanvendelser, og er der magtanvendelser, arbejdes der læringsbaseret med disse.

I 2018 igangsatte Handicapområdet et KRAP-uddannelsesforløb (kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik), som også har en forebyggende effekt i forhold til at brug af magt. Dette uddannelsesforløb strakte sig ind til slut 2019, og der arbejdes fortsat med dette i 2020.

I 2019 ansøgte Handicapområdet et indsatsforløb hos Socialstyrelsen, der skal fremme trivsel og tryghed og forebygge voldsomme episoder på botilbud. Forløbene tager afsæt i de nationale retningslinjer på området. Handicapområdet fik tildelt forløbet og har i januar 2020 igangsat det i tre af de afdelinger, som er særligt udfordret af udadrettet adfærd fra borgerne. Medarbejderne vil under forløbet få uddannelse i bl.a., hvordan der undgås magtanvendelser.

Ældreområdet

Ældreområdet har i 2019 haft fokus på at øge personalets faglige viden, så deres tilgang til beboerne bliver mere pædagogisk med henblik på at mindske magtanvendelser.

Alle medarbejdere på demenspladserne, sygeplejersker og SSA fra andre centre har fået undervisning i neuropædagogik og sansestimulering. Dette har givet redskaber og indsigt i forebyggelse af udadreagerende adfærd, både i forhold til indretning af afdelingerne og til tilgangen til beboerne.

Ældreområdet har et tæt samarbejde med demenskoordinatorerne og med Ældrepsykiatrien omkring de mest komplekse beboere for at forebygge udadreagerende adfærd og give en højere grad af livskvalitet både for beboerne og deres pårørende.

Området har desuden arbejdet med indemiljø på alle plejecentrene og anskaffet billeder, skærme mm., som anvendes pædagogisk i dagligdagen, og som kan hjælpe med at skærme borgerne.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Ældrerådet anbefaler, at de tre skærmede boliger på Valdemarsgade gøres kommunale, således der ikke skal betales indskud to gange ved flytning.

Ligeledes foreslås undersøgt, om det er muligt at kategorisere de tre boliger som en midlertidig plads.

Bilag

Til toppen


10. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2020


Resume

Sagsforløb: ÆO/ÆR

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2020.

Ældreomsorgsudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2020.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Staben foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 6. maj 2020, pkt. 5:

Til efterretning.

Udvalget ønsker forelagt en sag om en mere hensigtsmæssig sammensætning af medarbejderressourcer på plejecentrene.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


11. Oplæg til Budgetproces og tidsplan for Budget 2021


Resume

Sagsforløb: ØK/BY/FagMED/ÆR

Den overordnede tidsplan for budget 2021 sendes til orientering i Ældrerådet.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Det gøres opmærksom på, at Budgetproces og tidsplan er vedtaget før Corona-krisen og at det kan medføre ændringer i budgetprocessen og mål for budgettet.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet oplæg til budgetproces samt forslag til tidsplan for budget 2021.

Set i forhold til måltallet "overskud på driften" på 50 mio. kr., jf. Brønderslev Kommunes økonomiske politik, er der en udfordring på ca. 11. mio. kr. i budget 2021.

Inden budgetarbejdet sættes i gang, foreslås det, at der indarbejdes reduktionen af prisfremskrivningen. Puljen udgør 2,6 mio. kr. mellem 2020 og 2021 baseret på KL's skøn for september 2019. Hermed reduceres det resterende krav til besparelser til ca. 8,6 mio. kr. eller ca. 0,5 % af serviceudgifterne. Jf. budgetprocessen foreslås det, at hvert udvalg i de respektive møder i august skal fremsætte forsalg til råderum på 0,5 %.

Der er som de tidligere år mulighed for, at større og principielle beslutninger evt. kan træffes udenfor budgetprocessen, hvor der samtidig er politisk enighed om, at resultatet herfra kan indregnes i budgettet.

Staben foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 22. januar 2020, pkt. 3:

Jf. budgetaftale pålægges udvalgene at igangsætte en proces for at finde råderum for budget 2021, dette kan være via nye metoder, omlægninger, investeringer, effektiviseringer, besparelser o.l., med henblik på at fremlægge forslag/overvejelser på Byrådets temamøde i april.

Udgangspunktet er, at udvalgene vil blive godskrevet, såfremt der iværksættes initiativer i perioden.

Økonomiudvalgets overordnede målsætning er, at alle 4 ”trafiklys” skal være grønne, samt at nye ønsker skal være finansieret indenfor denne ramme

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Byrådet, 29. januar 2020, pkt. 7:

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende:

Martin Bech (Kim Østergaard mødt)

Bettina Bøcker Kjeldsen (Ole Andersen mødt)

Niels Vestergaard Salling

Fag MED for Sundhed og Velfærd, 7. maj 2020, pkt. 3:

Henrik orienterede omkring budgetproces og tidsplan for budget 2021.

Budgetproces og tidsplan fortsætter uanfægtet Covid-19. Overordnet ser budgettet fornuftigt ud.

Der skal afdækkes 0,5% råderum og der er høring i september. Der blev orienteret omkring udligningsaftalen. Der skal fortsat udarbejdet råderumskatalog men med midlerne fra udligningsaftalen bliver processen formentlig en mere positiv proces.

Fraværende:

Pia Kornø, Inga Eriksen, Anette Mellemgaard og Jytte Graven.

Beslutning

Ældrerådet har følgende budgetønsker:

 • En langsigtet plan for plejecentrene, ønske om en 10-årig plan for plejecentre i kommunen
 • Der skal afsættes midler til afvikling af fremmødevalg til Ældrerådsvalg november 2021
 • Værnemidler ønskes indregnet i budgettet
 • Opnormering af flere hænder til sociale aktiviteter på plejecentrene
 • Rengøring opnormeres i private hjem
 • Plejecentre ønskes åbnet for aktiviteter i weekenden
 • Der skal sættes midler af til etablering af Hellevadlund, således det bliver et fuldt udbygget Rehabiliteringscenter
 • Ønske om ansættelser af pædagoger og musikpædagoger på plejecentrene
 • Træningsfaciliteter lukkes op på plejecentrene til brug for den almindelige +65 borgere
 • Aktivitetscentrene åbnes 7 dage om ugen
 • IT-hjælp til borgere på plejecentrene, eventuel således at Borgerservice med fast interval kommer ud på plejecentrene. Dette ønskes etableret, så den almindelige +65 borger også kan komme og få hjælp
 • Ældrerådet vil til stadighed vurdere, om midler, der er berammet til ældresektoren, også bruges på ældresektoren samt sikre, at den demografiske udvikling lægges til grund for hele budgetlægningen
Bilag

Til toppen


12. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering fra udvalgene

Sagsfremstilling

Orientering fra udvalgene

Beslutning

Gerda Pedersen orienterede fra Økonomiudvalget.

Knud Jørgensen oplyste, at Vågerne fremover årligt modtager 10.000 kr. fra Social- og Sundhedsudvalget (tilskud til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18).

Til toppen


13. Meddelelser fra formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Meddelelser fra formanden.

 • Træffedage
 • Tema/orienteringsdag
 • Seniormesse
 • Fremmødevalg
 • Evaluering af møde med Ældresagen
 • Skærmløsninger
 • Medicindosering
 • Seniorboliger
Beslutning
 • Træffedage udsættes til 2021
 • Tema/orienteringsdag udsættes til 2021
 • Der arbejdes på etablering af Seniormesse 2021.
 • Ældrerådet takker nej til deltagelse i arrangement, som Lions forventer at afholde i september 2020
 • Der arbejdes videre med planerne om fremmødevalg i 2021. Inger Møller Nielsen fremsender opgørelse fra Danske ældreråd til sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen
 • Ældreråd og Ældresagen mødes 1 gang årligt
 • Skærmløsninger sættes på dagsordenen til næste møde
 • Medicindosering sættes på dagsordenen til næste møde
 • Seniorboliger. Der forventes afholdt møde med interessenter til efteråret
 • Der arbejdes på opførelse af 18 seniorboliger på hver 99 kvm. i Dronninglund midtby (den gamle realskole) med fællesareal og gæsteværelser. Boligerne er indflytningsklar pr.1. juni 2021

Til toppen


14. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelt

Beslutning

Anette Thomsen spørger til Træning af kronikere, efter nedlukningen.

Træning før hjælp sættes på dagsordenen til næste møde.

Erik Nielsen påpeger, at det er glædeligt at se Danske Ældreråd være mere aktive i pressen.

Jonna Raasted oplyser, at første ombygningsmøde vedrørende Margrethelund finder sted den 24. juni 2020.

Knud Jørgensen oplyser, at projektet i Grindsted Plantage starter den 16. juni 2020 kl. 9.30.

Til toppen


15. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Punkter til pressen

Sagsfremstilling

Punkter til pressen

Beslutning

Budgetønsker og aflysning af arrangementer.

Til toppen


16. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Næste møde i Ældrerådet er 12. august 2020

Beslutning

Næste møde i Ældrerådet er 12. august 2020.

Til toppen

Opdateret 3. juni 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer