Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 12. august 2020
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Annette Thomsen og Gurli Margrethe Larsen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Punkt 5 udgår, da det indgår i budgetdrøftelserne.

Annette Thomsen og Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Til toppen


3. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 10. juli 2020 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Annette Thomsen og Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Orientering vedrørende Covid19


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering i Ældrerådet.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Der vil på mødet blive givet en aktuel status på Covid19.

Fagforvaltningen for Sundhed og Ældre foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Grundig orientering fra sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen.

Taget til efterretning.

Annette Thomsen og Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Til toppen


5. Skærmløsninger - virtuel hjemme- og sygepleje


Resume

Sagsforløb: ÆR

Foreløbig status på arbejdet med skærmløsninger i hjemme- og sygeplejen.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Sammen med firmaet Viewcare, har Brønderslev Kommune indgået aftale om at teste skærmbesøg i hjemmesygeplejen og Frit Valg frem til år 2024. Målet er at omlægge 220.000 besøg fra fysiske besøg til skærmbesøg frem til år 2024.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Til toppen


5. Budgetønske til skærmbesøg


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/ØK

Drøftelse af budgetønske til finansiering af skærmbesøg i hjemmesygeplejen og frit valg i 2021.

Sagsfremstilling

Sammen med firmaet ViewCare har Brønderslev Kommune indgået en aftale om at teste skærmbesøg i hjemmesygeplejen og frit valg frem til 2024. Målet er at omlægge 220.000 besøg fra fysiske besøg til skærmbesøg frem til 2024.

Status juli 2020

Inden opstarten af de første skærmbesøg lå et analysearbejde, hvor ViewCare – ved gennemgang af kommunens borgere – vurderede, hvor mange borgere, der havde besøg, der kunne omlægges til skærmbesøg. Disse borgere gennemgik medarbejderne efterfølgende og fandt, at endnu flere borgere egnede sig (på papiret) til at få omlagt besøg til skærmbesøg. Målet er derfor, at 120 borgere omlægges til skærmbesøg inden udgangen af 2024.

I september 2019 leverede Brønderslev Kommune de første opkald til borgere via skærm. Som det ses af graf 1 i bilaget, er Brønderslev Kommune kommet godt fra start med skærmbesøg.

Akkumuleret har Brønderslev været med – eller forud – for den plan, der var lagt i forhold til det samlede antal omlagte besøg.

I marts 2020 blev Brønderslev Kommune som alle andre ramt af Corona-krisen. Det afspejler sig også i udviklingen af projektet om skærmbesøg. Der skete pludseligt et fald i antallet af skærmbesøg, hvilket skyldtes, at medarbejderne havde alt deres fokus på Covid19 og håndteringen heraf. Her tænkes særligt på de nye retningslinjer, der skulle følges ude hos borgerne. Medarbejderne blev underlagt et stort informationsniveau, der med stor sandsynlighed har medført, at fokus på skærmbesøg blev skubbet i baggrunden. Det samme gælder for ledelsen, der fik massive mængder informationer om Covid19, som medførte, at fokus på skærmbesøg trådte i baggrunden for denne nye virkelighed og hverdag.

Pr. juli 2020 er der omlagt 5607 besøg til skærmbesøg. Ifølge planen skulle der være omlagt 3744 besøg. Brønderslev Kommune er derfor med i forhold til den oprindelige plan. Se graf 2 i bilaget. Kurven for antal skærmbesøg pr. måned er ved at knække og blive opadgående igen. I løbet af sensommeren er der planlagt et øget fokus på skærmbesøg, hvor en række tiltag skal give projektet nyt liv og energi.

Erfaringer med skærmbesøg

Generelt er der gode erfaringer med brugen af skærmbesøg. Teknikken fungerer og måden at vejlede borger over skærm giver god mening, når borger selv er motiveret for det. Skærmbesøg egner sig rigtig godt til nogle opgaver og mindre godt til andre opgaver. Funktionen med kollegakald, hvor skærmen bruges til sparring mellem kollegaer, bliver brugt mere og mere og har bl.a. affødt et testforløb med et plejecenter, som har fået stillet en skærm til rådighed til at foretage sparring med hjemmesygeplejen i aften- og nattetimerne.

De udfordringer, der har været, har bl.a. skyldtes, at borgerne ikke altid kan finde ud af teknikken og kommer til at slukke strømmen eller selve skærmen, hvorved skærmopkaldet ikke kan gennemføres. Eller at Kriminalforsorgen ikke vil acceptere, at borger indtager antabus, mens hjemmesygeplejen ser med på en skærm.

Alt i alt vejer de gode erfaringer tungt og både hjemmesygeplejen og frit valg har et stort ønske om at fortsætte med projektet.

Uddybning af budgetønsket

ViewCare har udregnet, at et gennemsnitligt fysisk besøg varer 13,8 minutter (uden kørsel) i Brønderslev Kommune. Når skærmbesøgene er fuldt implementeret, vil et skærmbesøg i gennemsnit tage 1,3 min. Pt. tager et gennemsnits skærmbesøg 2,19 min. Minutprisen for et skærmbesøg er 7,2 kr.

Et gennemsnitligt fysisk besøg koster (13,8 min. X 7,2 kr.)

=

99,72 kr.

Gennemsnitlig kørselsomkostning pr. besøg (4 km. X 2 kr.)

=

8 kr.

I alt

=

107,72 kr.

Et gennemsnitligt skærmbesøg koster (1,3 min x 7,2 kr.)

=

9,39 kr.

Differencen (107,72 kr. – 9,39 kr.)

98,33 kr.

Ved at omlægge et gennemsnitligt fysisk besøg til et gennemsnitligt skærmbesøg, frigives der 98,33 kr./besøg.

Målet er at omlægge 1,8 besøg/borger til skærmbesøg. Pr. juli 2020 er 0,8 besøg/borger omlagt til skærmbesøg.

At omlægge fysiske besøg til skærmbesøg er en stor kulturforandring – både hos medarbejderne og hos borgerne. Det er en proces, der tager tid og som møder modstand på vejen, fordi det for nogle medarbejdere strider mod de værdier, deres uddannelse (i sin tid) byggede på. Dermed har ledelsen en stor opgave indenfor forandringsledelse, hvor der samtidig skal bruges datadreven ledelse – et nyt område for hjemmesygeplejen og hjemmeplejen, som tidligere har været drevet ud fra et omsorgsperspektiv. Der er derfor brug for nye kompetencer – både fra medarbejderne, fra ledelsen og fra borgerne og det tager derfor længere tid at realisere gevinsterne ved skærmbesøg end først forventet. På sigt vil Brønderslev Kommune dog opleve en serviceforbedring, fordi der kan tilbydes optimerede besøg, hvor den rehabiliterende tilgang er det essentielle.

Udover ovenstående har hjemmesygeplejen i 2020 skullet finde 4,2 mio. kr. i forhold til forbruget i 2018. Hjemmesygeplejen har derfor ikke mulighed for at finansiere projektet frem til, det giver det forventede afkast. Det er forventeligt, at der i 2020 kan hentes et provenu i både hjemmesygeplejen og især i frit valg. I frit valg vil der kunne ændres på visiteringen, således at der i stedet for de gennemsnitlige 13,8 min for et fysisk besøg, visiteres 1,3 min eller lignende fremadrettet.

I aftalen med ViewCare betales en årlig omkostning, for hvilken der modtages den nødvendige støtte og support til at nå i mål med skærmbesøgene. Dette indebærer bl.a. et ubegrænset antal skærme til rådighed, løbende opfølgningsmøder med afdelingsledere og udvalgte medarbejdere samt styregruppemøder. I 2021 beløber denne omkostning sig til 2.139.000 kr.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget godkender budgetønsket på 2.139.000 kr. til at videreføre projektet om skærmbesøg i hjemmesygeplejen og frit valg i 2021.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udgår.

Annette Thomsen og Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Valgmetode for afvikling af Ældrerådsvalg 2021


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/ØK/BY

Efter ønske fra Ældrerådet anmodes Byrådet om at træffe beslutning om valgmetode for afvikling af Ældrerådsvalget i november 2021.

Konsulent Linn Luu deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

I november 2021 skal der afvikles valg til Ældrerådet i Brønderslev Kommune. Der skal vælges ni kandidater og to suppleanter.

Af gældende vedtægter for Ældrerådet i kommunen fremgår følgende af § 5 Valg:

Byrådet og Ældrerådet sørger for, at der afholdes valg hvert 4. år og fastlægger de nærmere retningslinjer for valget. Kommunen afholder alle udgifter i forbindelse med valget. Valget afholdes i samme måned som valg til Byrådet. Personer, der har fast ophold i kommunen, og som er fyldt 60 år, har valgret og er valgbare til Ældrerådet. Valget kan afholdes som brevstemmevalg eller fremmødevalg.

I Brønderslev Kommune er der ca. 10.000 vælgere til Ældrerådet. Ældrerådsvalget har hidtil været afviklet som brevstemmevalg. Ved seneste Ældrerådsvalg i 2017 var stemmeprocenten på 48,1 %.

Den gennemsnitlige stemmeprocent for kommuner, der afvikler ældrerådsvalg som fremmødevalg er 63,8 %, mens den gennemsnitlige stemmeprocent for kommuner, der bruger brevstemme som valgmetode er 43,7 %. Eksempelvis steg stemmeprocenten i Vesthimmerlands Kommune fra 47,4 % i 2013 til 69,3 % i 2017 ved en ændring af valgmetoden fra brevstemme til fremmøde.

Udgifterne ved fremmødevalg vil være 310.000 kr., såfremt valget afvikles samme dag og sted som kommunalvalget, hvoraf 160.000 kr. vil være engangsudgifter det første år.

Udgifterne ved brevstemmevalg vil være 270.000 kr., hvilket især skyldes øget portoudgifter sammenlignet med forrige ældrerådsvalg.

Ved seneste kommunalvalg blev det vurderet, at de fysiske rammer kan rumme ældrerådsvalg som fremmødevalg. Udgifterne ved fremmødevalg er kalkuleret efter, at der overvejende findes frivillige til valgstyring og optælling af stemmer.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet træffer beslutning om valgmetode og medtager udgifterne hertil i budgetlægningen for 2021.

Personale

Ingen.

Økonomi

Udgifterne til Ældrerådsvalg budgetteres på Politikområde 101-Politisk Virksomhed.

Nedenfor er vist et sammendrag over de forventede udgifter ved Fremmødevalg og Brevvalg.

Det bemærkes, at stigningen i udgifterne ved brevvalg hovedsagelig skyldes en stigning i portoudgiften.

Beslutning

Ældrerådet anbefaler, at der arbejdes videre med fremmødevalg. Ældrerådet er indstillet på, at frivilligt mandskab skal indhentes til opgaven.

Annette Thomsen og Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Til toppen


7. Opfølgning på pejlemærker for 2020


Resume

Sagsforløb: ÆR

Drøftelse og opfølgning på pejlemærker opsat for vision 2020.

Sagsfremstilling

Opsummering og drøftelse af de ønskede visioner og pejlemærker der er opsat i 2020:

Ønsker til Budget 2021:

 • En langsigtet plan for plejecentrene, ønske om en 10-årig plan for plejecentrene i Brønderslev Kommune
 • Der skal afsættes midler til afvikling af fremmødevalg til Ældrerådsvalg november 2021
 • Værnemidler ønskes indregnet i budget
 • Opnormering af flere hænder til sociale aktiviteter på plejecentrene
 • Opnormering af rengøring i private hjem
 • Plejecentre ønskes åbnet op for aktiviteter i weekenden
 • Aktivitetscentrene åbnes 7 dage om ugen
 • Der skal afsættes midler til etablering af Hellevadlund, således det bliver et fuldt udbygget rehabiliteringscenter
 • Ønske om ansættelse af pædagoger og musikpædagoger på plejecentrene
 • Træningsfaciliteter lukkes op på plejecentrene til brug for den almindelige +65 borger
 • IT-café, hjælp til ældre borgere. Ønskes placeret på et eller flere af kommunens plejecentre, evt i rul.

Opmærksomhedspunkter:

 • Økonomi - er der sammenhæng mellem økonomi og den demografiske udvikling? En langsigtet plan
 • Skærmløsninger
 • Klippekort - herunder også synligheden af klippekortets eksistens
 • Ensomhedsprojekter
  • Madkursus og praktiske gøremål for enlige mænd, opstart i Hjallerup
  • Genetablering af Grindsted Plantage
  • Samskabelsesprojekt i Dronninglund og omegn
  • Etablere samarbejde og afholde fællesmøder mellem unge og ældre
 • Akutpladser
 • Seniorboliger
 • Samarbejde med Ældresagen og andre interesseorganisationer
 • Træffetider
Beslutning

Taget til efterretning.

Annette Thomsen og Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Til toppen


8. Ældrerådet på Facebook


Resume

Sagsforløb: ÆR

Ældrerådet ønsker drøftelse af etablering af Facebookside.

Sagsfremstilling

Siden skal anvendes til bl.a. oplysning om kommende arrangementer samt nuværende og fremtidige projekter. Facebooksiden ønskes etableret således, at der ikke kan kommenteres

på opslag. Ligeledes ønskes drøftelse af vedligehold af Facebooksiden.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ældrerådet ønsker, at der arbejdes videre på synliggørelse af ældrerådet på Facebook.

De videre tiltag og muligheder undersøges og drøftes på næste møde, den 7. september 2020.

Annette Thomsen og Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Til toppen


9. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering fra udvalgene

Beslutning

Intet.

Annette Thomsen og Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Til toppen


10. Meddelelser fra formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Meddelelser fra formanden:

 • Temadag 8. oktober 2020
 • Repræsentantskabsmøde og konference 24. november 2020
 • Referat fra Regionsmøde
 • Nyt fra Danske Ældreråd
 • Fællesmøde med Ældresagen
 • Orientering fra ombygning på Margrethelund
 • Covid19, rengøring på plejecentre

Projekter:

 • Projekt ensomhed Dronninglund
 • Projekt ensomhed Grindsted Plantage
 • Seniorboliger
 • Bybusser Brønderslev

Følgende punkter sættes på dagsordenen den 7. september 2020:

 • Medicindosering
 • Træning før hjælpemidler
Beslutning

Tema dag 8. oktober 2020

Pt. er følgende tilmeldt: Erik Nielsen, Jan Lindegaard Munkholt, Gerda Pedersen, Kurt Kristensen, Jonna Raasted og Inger Møller Nielsen.

Konference Vingsted den 24. november 2020. Tilmeldinger modtages på Ældrerådsmøde den 23. september 2020.

Regionsmøde. Drøftelse af hvordan andre ældreråd har været involverede i Covid19.

Sikker Seniorliv - foredrag fra Thisted Kommune.

Danske Ældreråd. Drøftelser af udsendelser fra plejehjem.

Fællesmøde med ældresagen. Knud Jørgensen kontakter Ældresagen for fastsættelse af dato.

Ombygningen af Margrethelund. Jonna Raasted orienterer om at byggeriets forventede opstart er sommer 2021.

Rengøring på plejecentre drøftet.

Der afholdes fællesmøde på ensomhedsprojekt:

08. oktober 2020 på Dronninglund Rådhus kl. 17.00

26. oktober 2020, på Brønderslev Kommune kl. 13.00

Grindsted Plantage er en succes. Pt. Mødes 14 borgere hver tirsdag og torsdag fra 9-12.

Etablering af 18 seniorboliger i Dronninglund, Frikvarteret er området døbt. Torsdag den 13. august 2020 kl. 11.30 tages første spadestik på grunden. Alle er velkomne.

Den 23. september 2020 kl.19.30 i Sognegården Dronninglund afholdes der orienteringsmøde fra bygherren. Alle interesserede er velkomne.

Bybusser Brønderslev. Knud Jørgensen kontakter NT.

Annette Thomsen og Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Til toppen


11. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelt

Beslutning
 • Arrangementet Huskeugen 2020 i uge 38, hvor der bl.a. arrangeres spis sammen for demente og pårørende samt gammeldags bal på Jerslev Kro.

Såfremt Sundhedsstyrelsens anbefalinger overholdes, støtter Ældrerådet op om arrangementerne i Huskeugen.

 • Plejecentret Lundgården i Vrå med særlig demens by, er tidligere på året ønsket besøgt. Dette udskydes grundet Covid19, til 2021.
 • Ældrerådet ønsker at invitere uddannelsesvejleder og elevansvarlig, Jonna Christiansen ind til drøftelse af uddannelsen SOSU-elever, i kraft af de udsendelser der har være fremme i medierne med plejepersonale.

Status på arbejdet med skærmløsninger i hjemme- og sygeplejen.

Orientering v. sundheds- og ældrechef Uffe Vieg Jørgensen:

Pr. juli 2020 har Brønderslev Kommune 48 skærme opstillet hos borgere. Løsningen fungerer med stor tilfredshed både hos borgere og personale.

I øjeblikket metodeudvikles og der sættes øges fokus på skærmbesøg i sensommeren. Målet og potentialet er således, at 120 borgere omlægges til skærmbesøg inden udgangen af 2024.

Skærmbesøg er frivilligt og erstatter ikke besøg, men det er et godt supplement.

Når skærmbesøgene er fuldt implementeret, vil et skærmbesøg i gennemsnit tage 1,3 min. Til sammenligning varer et gennemsnitligt fysisk besøg (uden kørsel) 13,8 minutter.

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning, og glæder sig til at følge udviklingen

Annette Thomsen og Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Til toppen


12. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Punkter til pressen

Beslutning

Budgetønsker til 2021.

Annette Thomsen og Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Til toppen


13. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Næste møde i Ældrerådet er 7. september 2020

Beslutning

Mødet den 23. september er med deltagelse af borgmester Mikael Klitgaard og udvalgsformand Ole Jespersgaard.

Mødet afholdes kl. 8.00 i lokale 318.

Annette Thomsen og Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 13. august 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer