Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 7. september 2020
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆO

Der foreligger venteliste pr. 14. august 2020 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Budget 2021 - høring af budgetforslag til 1. behandling


Resume

Sagsforløb: ÆR

Budget til 1. behandling samt opmærksomhedsliste og forslag til råderumspulje udsendes til høring.

Ældrerådet anmodes om høringssvar indenfor udvalgets område.

Sagsfremstilling

Det tekniske budgetgrundlag som fremsendes til 1. behandling samt opmærksomhedsliste og forslag til råderumspulje fremsendes hermed til høring.

I det tekniske budgetgrundlag til 1. behandling er indeholdt pris- og lønfremskrivning samt lov- og cirkulæreprogram.

Fagudvalgene og Økonomiudvalget har behandlet opmærksomhedslisten, som indeholder ændrede forudsætninger på service- samt øvrige driftsområder. Punkter på opmærksomhedslisten er ikke indarbejdet i det tekniske budgetgrundlag.

Frist for høringssvar er 11. september kl. 12.00

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning med følgende bemærkninger:

Ældrerådet henstiller til, at der bliver taget højde for den beskrevne demografikudvikling.

Ligeledes henstiller Ældrerådet til, at de fremsendte budgetforslag til Ældreomsorgsudvalget bliver taget med ved den endelige budgetlægning.

Bilag

Til toppen


5. Drøfte emner til besøg af borgmester Mikael Klitgaard og udvalgsformand Ole Jespersgaard


Resume

Sagsforløb: ÆR

Besøg af borgmester Mikael Klitgaard og udvalgsformand Ole Jespersgaard på Ældrerådets møde den 23. september 2020.

Sagsfremstilling

Klargøring af emner til drøftelse ved besøg af borgmester Mikael Klitgaard og udvalgsformand Ole Jespersgaard på Ældrerådets møde den 23. september 2020.

Personale

Ingen.

Beslutning

Punkter drøftet, liste fremsendes til borgmester Mikael Klitgaard.

Til toppen


6. Ældrerådet på Facebook


Resume

Sagsforløb: ÆR

Ældrerådet ønsker drøftelse af etablering af Facebookside.

Sagsfremstilling

Siden skal anvendes til bl.a. oplysning om kommende arrangementer samt nuværende og fremtidige projekter. Facebooksiden ønskes etableret således, at der ikke kan kommenteres

på opslag. Ligeledes ønskes drøftelse af vedligehold af Facebooksiden.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældrerådet, 12. august 2020, pkt. 8:

Ældrerådet ønsker, at der arbejdes videre på synliggørelse af ældrerådet på Facebook.

De videre tiltag og muligheder undersøges og drøftes på næste møde den 7. september 2020.

Annette Thomsen og Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Ældrerådets møde den 7. september 2020

Der tages stilling til, hvorvidt Ældrerådet ønsker at gøre brug af Brønderslev Kommunes facebookside, hvor kommentarfeltet vil være aktivt, eller etablering af egen facebookside, hvor det således vil være muligt at undlade kommentarfelt.

Hvis Ældrerådet vælger at etablere egen facebookside, skal der udpeges ansvarlig redaktør blandt Ældrerådets medlemmer.

Beslutning

Ældrerådet ønsker at komme ind under kommunens facebookside.

Til toppen


7. Orientering om procedure ved modtagelse af klager på ældreomsorg


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering i Ældrerådet.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ældrerådet ønsker en kort gennemgang af proceduren i Fagforvaltningen, ved modtagelse af klager på ældreomsorg.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Til toppen


8. Ansættelse af afløsere som social- og sundhedshjælperelever med forkortet uddannelsesvarighed


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Orientering om ansættelse af afløsere som social- og sundhedshjælperelever med forkortet uddannelsesvarighed.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har i år 2020 for første gang ansat tre afløsere fra Frit Valg Området som social- og sundhedshjælperelever med afkortning af uddannelsesforløbet som følge af erfaring.

De har fulgt et EUV1-forløb (erhvervsuddannelse for voksne), hvor uddannelsen er berammet til maksimalt 17 uger, imens et ordinært uddannelsesforløb varer 1 år og 2 måneder. Afkortningen består i, at eleverne følger et teoretisk forløb og ikke kommer i praktik. Desuden er det ikke et krav, at de inden hovedforløbet på uddannelsen deltager i Grundforløb 2 for social- og sundhedshjælperelever, som har en varighed af 20 uger.

De tre elever har alle været dygtige afløsere, og har haft meget erfaring, hvortil de har kunnet koble den lærte teori, og de har på baggrund af dette alle afsluttet uddannelsen meget tilfredsstillende.

For nogle afløsere vil det være mere overskueligt at tage en uddannelse på 17 uger frem for den ordinære uddannelse. Det forventes derfor, at flere vil kunne være interesseret i uddannelsen.

Uddannelsesforløbet henvender sig til ufaglærte med relevant erhvervserfaring inden for såvel plejecentre som hjemmepleje.

Optagelseskravene er, at ansøgeren skal:

 • være fyldt 25 år ved uddannelsens start
 • kunne dokumentere minimum 2 års relevant erhvervserfaring inden for de seneste 4 år, inden for både plejecenter og hjemmepleje, med erfaring fra flere vagtlag med hovedvægt på dagvagter og minimum 24 timer om ugen i gennemsnit på lønseddel
 • kunne dokumentere kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014, svarende til 3 timer
 • kunne dokumentere kompetencer svarende til Førstehjælp på erhvervsuddannelserne, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. august 2016, svarende til 12 timer

Brønderslev Kommune har en lønudgift til social- og sundhedshjælperelever på EUV1-uddannelsen på 20.000 kr., hvorimod en ordinær social- og sundhedshjælperelev som voksenelev koster 241.000 kr.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at der fremover ansættes flere afløsere som EUV1-elever.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Ældrerådet er bekymret for fagligheden i forhold til den korte uddannelse. Men med sundheds-og ældrechef Uffe Viegh Jørgensens redegørelse for rekrutteringen af kursisterne, skønnes fagligheden at være tilstrækkeligt til stede.

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Til toppen


9. Ansøgning til EU pulje


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har indsendt en ansøgning til en EU-pulje, hvor der søges om midler til at udvikle en innovativ måde at opsamle urin fra ældre borgere.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

En medarbejder, der indsendte en god idé til den velfærdsteknologiske idébank, blev startskuddet til en ansøgning til en EU-pulje. Medarbejderen påpegede, hvor svært det kan være at opsamle urin til urinprøver fra ældre borgere og undrede sig over, der ikke var udviklet et produkt, der gjorde denne arbejdsgang lettere. Da EU kort efter offentliggjorde puljen ”healthy aging through digital solutions and ecosystems”, greb Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd muligheden for at få udviklet et produkt, som medarbejderne efterspørger i hverdagen.

Når urin skal opsamles i dag, foregår det ofte ved, at medarbejderen hjælper borgeren på toilettet, hvor borgeren urinerer i et bækken, hvorefter urinen testes og overføres til et lille glas, som skal afleveres hos borgerens egen læge til yderligere tests. For borgere med fx demens, inkontinens eller fysiske udfordringer, kan det være svært og hårdt at skulle sidde på toilettet, indtil der er kommet nok urin i bækkenet. Det kan også give dilemmaer omkring værdighed, når en medarbejder er nødt til enten at vente på toilettet sammen med borgeren eller forlade borgeren på toilettet, mens medarbejderen hjælper den næste borger på kørelisten og derefter vende tilbage til borgeren på toilettet igen.

I august 2020 blev der derfor indsendt en ansøgning til EU-puljen i samarbejde med Vorarlberg University of applied scienses GmbH (et Universitet fra Østrig), Texible GmbH (et tekstilfirma fra Østrig), LifeSense Group B.V. (et hollandsk firma, der udvikler produkter til inkontinens) samt Archipel Zorggroup (en samling af 12 hollandske plejehjem). Ansøgningen søger om midler til at udvikle et innovativt produkt, der dels er nemt at påsætte borgeren, dels kan opsamle urin, mens borgeren går, står eller ligger. Produktet vil indeholde en sensor, der registrerer, når der er opsamlet den passende mængde urin og derefter giver en alarm til medarbejderen via en app. På den måde kan borgeren få ro til at lave urinprøven og medarbejderen kan fortsætte sin køreliste uden forsinkelser og uden bekymringer om at gå fra en borger, der sidder på toilettet.

I projektet skal Brønderslev Kommune fungere som slutbruger. Det vil sige, at kommunens rolle bl.a. bliver at bidrage med viden om praksis, bidrage med både medarbejdere og borgere til selve udviklingen af produktet samt agere testcenter, når prototypen er udviklet. Brønderslev Kommune får dermed en stor og afgørende rolle i projektet, såfremt EU godkender ansøgningen.

Denne EU-pulje er en mindre pulje. Der kan max gives 300.000 euro pr. projekt og Brønderslev kan max modtage 100.000 euro. Det samlede budget for projektet er 298.980 euro og Brønderslev Kommune har søgt om 67.950 euro. Der forventes svar på ansøgningen medio november 2020 og godkendes ansøgningen, opstartes projektet 12. april 2021.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning med den bemærkning, at det er glædeligt, hvordan en medarbejders ide bliver omsat til handling.

Ældrerådet ser frem til at høre om det færdige produkt.

Til toppen


10. Orientering vedrørende Covid19


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering i Ældrerådet.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Der vil på mødet blive givet en aktuel status på Covid19.

Fagforvaltningen for Sundhed og Ældre foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til

efterretning.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Til toppen


11. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering fra udvalgene

Beslutning

Ældreomsorgsudvalget havde den 19. august 2020 følgende punkt til behandling:

Mulighed for åben fællesspisning på Plejecenter Rosengården.

Ældrerådet gør i den forbindelse opmærksom på manglende høring.

Til toppen


12. Meddelelser fra formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Meddelelser fra formanden.

Sagsfremstilling
 • Bindende tilmelding til Danske Ældreråds Repræsentantskabsmøde samt Ældrekonference den 24. november 2020
 • Nyt fra Regions-ældrerådsmøde
 • Byrådet har den 2. september 2020 godkendt, at Ældrerådsvalget i 2021 afholdes som fremmødevalg
 • 4. november 2020 får Ældrerådet får besøg af faglig leder Mona Jensen og konsulent Linn Lou, der orienterer om fremmødevalg 2021
 • Masker til udlevering ved flex kørsel til aktivitet. Retningslinier fra NT rundsendt til Ældrerådet
 • Knud Jørgensen orienterer om nyt fra NT vedrørende bybusser i Brønderslev
 • 4. november 2020 drøftelse af plejeområdet for demente
Beslutning
 • Bindende tilmelding til Danske Ældreråds Repræsentantskabsmøde samt Ældrekonference den 24. november 2020

Jonna Raasted, Erik Nielsen, Jan Lindegaard Munkholt, Anette Thomsen, Gurli Margrethe Larsen, Inger Møller Nielsen og Kurt Kristensen tilmeldes.

 • Nyt fra Regions-ældrerådsmøde.

Orientering fra møde ved Inger Møller Nielsen og Jonna Raasted.

 • Byrådet har den 2. september 2020 godkendt, at Ældrerådsvalget i 2021 afholdes som fremmødevalg.

Orientering.

 • 4. november 2020 får Ældrerådet får besøg af faglig leder Mona Jensen og konsulent Linn Lou, der orienterer om fremmødevalg 2021

Orientering.

 • Masker til udlevering ved flexkørsel til aktivitet. Retningslinjer fra NT rundsendt til Ældrerådet.

Orientering.

 • Knud Jørgensen orienterer om nyt fra NT vedrørende bybusser i Brønderslev

Service bus til Sundhedscentret, Ældrerådet afventer høring sidst på året med forslag til ny køreplan. Jonna Raasted undersøger flexbus på landet.

 • 4. november 2020 drøftelse af plejeområdet for demente

Orientering fra Inger Møller Nielsen og Knud Jørgensen.

Hovedtanken er, at der arrangeres et temamøde hvor fokus rettes på at sikre, at der også i fremtiden er ordentlige forhold for demente borgere.

Ældrerådet ønsker at invitere plejecenterleder, medarbejder samt pårørende ind til drøftelse.

På Ældrerådsmødet den 23. september 2020 drøftes videre på indhold til temamøde.

Til toppen


13. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelt

Beslutning

Jonna Raasted orienterer fra ombygningen af Margrethelund, og gør opmærksom på, at hun gerne indsamler ideer fra Ældrerådet.

Seniorboliger i Dronninglund forventes indflytningsklar 1. december 2020. Jonna Raasted orienterer om byggeriet – der også indeholder servicebygning og værksted til gavn for beboerne.

Knud Jørgensen orienterer om arbejdet vedrørende afholdelse af fællesarrangement med Ældresagen i marts måned 2021. Tema omhandler døden.

Til toppen


14. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Punkter til pressen

Beslutning

Ingen punkter.

Til toppen


15. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Næste møde i Ældrerådet er onsdag den 23. september 2020 kl. 08.00 i lokale 318.

Beslutning

Mødetidspunkt ændres til kl. 9.00. Borgmester Mikael Klitgaard og udvalgsformand Ole Jespersgaard deltager kl. 9.30.

Til toppen

Opdateret 7. september 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer