Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 23. september 2020
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 15. september 2020 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Træning før hjælpemidler - orientering omkring status på projektet


Resume

Sagsforløb: ÆR

Status på pilotprojektet: Træning før hjælpemidler.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ældrerådet ønsker en status på pilotprojektet: Træning før hjælpemidler.

Beslutning

Træningsafdelingen har gennemført 2 hold trods covid-19.

1. oktober 2020 udarbejdes evaluering.

Til toppen


5. Medicinhåndtering - status på implementering


Resume

Sagsforløb: ÆR

Status på implementeringen af Totalløsning til Intelligent Medicinhåndtering (TIM).

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ældrerådet ønsker en orientering om status på implementeringen af Totalløsning til Intelligent Medicinhåndtering (TIM).

Beslutning

Hjemmesygeplejen modtager i uge 39 to robotter til afprøvning hos borgere. Der evalueres senere.

Til toppen


6. Besøg af Borgmester, udvalgsformand samt direktør for Sundhed og Velfærd


Resume

Sagsforløb: ÆR

Besøg af Borgmester Mikael Klitgaard, udvalgsformand Ole Jespersgaard og direktør for Sundhed og Velfærd, Henrik Aarup-Kristensen.

Sagsfremstilling

Ældrerådet ønsker en drøftelse af nedenstående punkter:

 • Ensomhed
 • Budget 2021
 • Normeringer
 • Opmærksomhedspunkter

Uddybende liste er fremsendt til borgmester og udvalgsformand.

Beslutning

Fraværende: Udvalgsformand Ole Jespersgaard.

En god og konstruktiv drøftelse med Borgmester Mikael Klitgaard af de fremsendte punkter.

Det er nu op til Ældrerådet at fastholde de beskrevne ønsker og fortsætte arbejdet på etablering af disse.

Borgmesteren orienterede om merbevillingen til ældreområdet i Budget 2021.

Drøftelse af servicebusser. Det blev aftalt, at der udarbejdes en sagsfremstilling, hvori det undersøges, om servicebusser på udvalgte tidspunkter kan benyttes til tiltag med ensomme og demente.

Små foreninger der modtager puljepenge eller andre §-midler, er ramt af stigende bankgebyrer.
Der ses en tendens til, at en stor andel af de modtagne puljepenge forsvinder i gebyrer. Der arbejdes for at de berørte foreninger enten kan registreres under Brønderslev Kommunes bankaftaler, eller ved næste udbud at opstille et forretningskrav vedrørende gebyrer.

Drøftelse af kommunale tilsyn, sundhedsfaglige tilsyn samt ældretilsyn.

Den generelle holdning er, at flere tilsyn ikke kan forebygge fejl på plejecentre, botilbud m.v., men en almindelig observation af området fra kommune, Ældreomsorgsudvalg og Ældreråd er at foretrække.

Boformer.

Der er enighed om at rette henvendelse til OK-Fonden og PFA for drøftelse af boformer til ældre. Der ønskes etableret møde i samarbejde med Ældreomsorgsudvalget.

Til toppen


7. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering fra udvalgene

Beslutning
 • Byrådsmøde: Fremmødevalg godkendt.
 • Social- og Sundhedsudvalget: Punkt vedrørende høring af udkast til praksisplan for almen praksis

Til toppen


8. Meddelelser fra formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Meddelelser fra formanden.

 • Invitation til borgermøde om tiltag til forebyggelse af ensomhed blandt ældre
 • Planlægning af temadrøftelse den 4. november 2020
 • Orientering vedrørende ombygning af Margrethelund ved Jonna Raasted
 • Orientering vedrørende møde med Danske seniorer ved Jonna Raasted
Beslutning
 • Borgermøder om tiltag til forebyggelse af ensomhed blandt ældre aflyses pga. Covid-19
 • Temadrøftelse 4. november 2020. Formand Inger Møller Nielsen udarbejder dagsorden sammen med sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen. Der er inviteret pårørende til borgere på plejecentre, leder af plejecentre, konsulent, demensvisitator samt leder af aktivitetsområdet, til drøftelse og dialog
 • Jonna Raasted orienterede vedrørende ombygning af Margrethelund, næste styregruppemøde er mandag den 28. september 2020
 • Jonna Raasted har været hos Danske Seniorer og fortælle om arbejdet i Ældrerådet, projekt ensomhed samt seniorboliger
 • Fremmødevalg, konsulent Linn Lou er koblet til projektet. Linn Lou deltager på næste møde i Ældrerådet den 4. november 2020. Her udpeges 3 medlemmer til valgbestyrelsen
 • Knud Jørgensen spørger til, hvornår de 0.5 mio. kr., der er sat af til ensomhed, kan søges. Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen oplyser, at der forventes afholdt borgermøder i starten af 2021.

Til toppen


9. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelt

Beslutning
 • Møde i Aabybro den 8. oktober 2020 gennemføres
 • Repræsentantskabsmøde og konference den 24. november 2020 i Vingsted. Formand Inger Møller Nielsen afventer, om mødet bibeholdes
 • Tv2-Nord har haft et rigtigt godt indslag om ensomhedsprojektet i Grindsted Plantage

Til toppen


10. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Punkter til pressen

Beslutning

Temamødet den 4. november 2020, hvor arbejdet med demente er på dagsordenen.

Til toppen


11. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Næste møde i Ældrerådet er 4. november 2020 kl. 09.30.

Beslutning

Næste møde i Ældrerådet er 4. november 2020 kl. 09.30.

Til toppen

Opdateret 24. september 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer