Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 4. november 2020
Lokale: Virtuelt møde via Teams
Tidspunkt: Kl. 09:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Ældrerådsvalg 2021 - Valgbestyrelse og foreløbig tidsplan


Resume

Sagsforløb: ÆR

Ældrerådet anmodes om at vælge formand og medlemmer til valgbestyrelsen for Ældrerådsvalget i 2021 samt drøfte foreløbig tidsplan.

Konsulent Linn Lou deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 2. september 2020 - efter forslag fra Ældrerådet - besluttet at ældrerådsvalget i 2021 skal afvikles som fremmødevalg samme dag og sted som kommunalvalget.

I forbindelse med koordineringen af ældrerådsvalget i 2021 skal der vælges en valgbestyrelse, der har kompetencen i forhold til beslutninger vedrørende afviklingen af valget. Ved ældrerådsvalget i 2017 bestod valgbestyrelsen af fem medlemmer, heraf tre medlemmer fra Ældrerådet og to medlemmer fra Byrådet. Eftersom ældrerådsvalget afvikles samme dag og sted som kommunalvalget, foreslår borgermester Mikael Klitgaard og formand for Ældreomsorgsudvalget Ole Jespersgaard, at valgbestyrelsen udelukkende skal bestå af medlemmer fra Ældrerådet.

Der er udarbejdet en foreløbig tidsplan med vigtige datoer i forhold til afvikling af ældrerådsvalg i 2021. Tidsplanen indeholder datoer, hvor sammenfald med fristerne i forhold til kommunalvalget er vigtig. Tidsplanen vil blive udvidet med opgaver efter drøftelser i valgbestyrelsen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet vælger formand og medlemmer til valgbestyrelsen samt drøfter forslag til foreløbig tidsplan.

Personale

Ingen.

Beslutning

Tidsplan gennemgået af konsulent Linn Lou og taget til efterretning.

Følgende blev valgt til valgbestyrelsen:

Inger Møller Nielsen

Jan Lindegaard Munkholt

Kurt Kristensen

Bilag

Til toppen


4. Høring af Sundhedspolitik


Resume

Sagsforløb: HAR/FR/BS/ÆR/FK/BE/ÆO/ØK/TM

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har på baggrund af 1. høringsrunde og behandlingen af de indkomne høringssvar udarbejdet en endelig høringsversion af Sundhedspolitik og pejlemærker.

Social- og Sundhedsudvalget fremsender Sundhedspolitikken til høring i relevante fagudvalg, udvalg og råd forud for den endelige godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Kommunen er den vigtigste offentlige aktør i forhold til at fremme sundhed og forebygge sygdom i borgerens nærmiljø. Alle borgere er på forskellige tidspunkter i deres liv i kontakt med kommunen
f.eks. sundhedsplejen, dagtilbud, skoler, socialområdet, jobcentre og ældreplejen – og alle borgere bruger kultur- og fritidstilbud, færdes i byrummet og i naturen og lever deres liv i vores fælles samfund.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet høringsversion til en Sundhedspolitik med tilhørende pejlemærker for Brønderslev Kommune.

Sundhedspolitikken har til formål at sætte retning for arbejdet med at øge sundheden blandt borgerne i kommunen. Politikken kommer til at indeholde en række pejlemærker, som skal sætte en fælles retning for, hvordan Brønderslev Kommune kan gøre en forskel for borgernes sundhed.

Sundhedspolitikken indeholder 6 pejlemærker:

 • Gode muligheder for at leve et sundt og aktivt liv
 • Lighed i sundhed
 • En sund start på livet
 • En plads i fællesskabet
 • Byens rum fremmer det sunde valg
 • Mindre rygning og et reduceret alkoholforbrug vil give flere raske leveår

Sundhedspolitikken er gældende for alle borgere i Brønderslev Kommune, og der er fokus på brede sundhedsfremmende tiltag, som gavner alle borgere, men samtidig er der et underliggende fokus på borgergrupper, som i perioder kan have brug for en ekstra indsats eller er særligt udsatte. Sundhedspolitikken står ikke alene og skal tænkes sammen med Byrådets vision 2025 – et godt sted at leve, bevæg dig for livet, Sundhedsaftalen 2019-2023 og FN's verdensmål.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet drøfter Sundhedspolitikken.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ældrerådet anbefaler, at de frivillige sociale foreninger får en mere fremtrædende rolle i forhold til at kunne hjælpe udsatte borgere, der ikke typisk selv henvender sig ved brug for hjælp. Specielt set i lyset af, at det gamle begreb familielæge forsvinder.

Bilag

Til toppen


5. Orientering vedrørende Covid19


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering i Ældrerådet

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Der vil på mødet blive givet en aktuel status på Covid19.

Herunder:

 • Plejecenterområdet
 • Dagtilbud
 • Frit Valg
 • Sygeplejen
 • Træning og rehabilitering

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen


6. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 15. oktober 2020 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Etablering af aflastningspladser og rehabiliteringscenter på Hellevadlund Plejecenter


Resume

Sagsforløb: ÆO/ÆR

Arbejdet med etablering af aflastningspladser og rehabiliteringspladser på Hellevadlund Plejecenter blev sat i stå på grund af Covid 19 i foråret 2020. Arbejdet genoptages nu.

Sagen fremsendes til orientering for Ældrerådet

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af Budget 2020 blev der afsat 0,5 mio. kr. til etablering af et rehabiliteringscenter i stueetagen og de to mindste boliger på 1. sal på Plejecenter Hellevadlund samt aflastningspladser i den øvrige del af bygningen.

I forbindelse med hjemsendelsen af medarbejdere på grund af Covid 19 i foråret 2020 blev arbejdet omkring Hellevadlund sat i stå. I den mellemliggende periode er den del af Hellevadlund Plejecenter, der skal omdannes til rehabiliteringscenter, blevet tømt for plejeboligbeboere.

Arbejdet genoptages nu, og Ældreomsorgsudvalget vil på mødet modtage en tidsplan for det videre arbejde.

Såfremt udgifterne overstiger 0,5 mio. kr., søges merudgifterne finansieret indenfor eksisterende budgetter.

Tidsplan foreligger til mødet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 30. september 2020, pkt. 3:

Revideret tidsplan forelagt. Rehabiliteringscentret forventes at åbne i sommeren 2021.

Der orienteres løbende om projektets fremdrift og økonomi.

Orienteringen taget til efterretning.

Christen Bager var fraværende.

Beslutning

Tidsplanen er taget til efterretning.

Ældrerådet undres over, at ombygningen estimeres med en varighed på over 3 år.

Bilag

Til toppen


8. Nedbringelse af tiden for genudlejningsflow på plejecentre


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget skal træffe beslutning om, hvorvidt plejecentrene i særlige tilfælde fremadrettet skal stå for tømning af plejecenterboligerne og opmagasinering af indboet.

Til udtalelse i Ældrerådet.

Sagsfremstilling

I forlængelse af udvalgssagen den 6. maj 2020 om Flow i ind- og udflytning på plejecentre, ønskede udvalget at få forelagt en plan for nedbringelse af tidsrum fra en borger dør, til en ny borger flytter ind i den tomme bolig. Fagforvaltningen har siden iværksat forskellige tiltag, og fundet enkelte steder, hvor det anses som muligt at optimere processerne i genudlejningsflowet.

Dialog med boligselskaberne og Ejendomsservice

Et led i processen med at nedbringe den samlede tid har været en drøftelse med de relevante boligselskaber om deres rolle i denne proces. Fagforvaltningen har derfor i løbet af sommeren 2020 afholdt møder med de tre boligselskaber, henholdsvis Fredensbo, Sundby-Hvorup og P.M., som henholdsvis ejer eller varetager administrationen af de kommunale plejecentre i Brønderslev Kommune. Fagforvaltningen arrangerer endnu et møde med Boligforeningen P.M. med henblik på dialog om nedbringelse af de pårørendes opsigelsesperiode, som her er længere end på de andre plejecentre.

Møderne har omhandlet tidsramme for genudlejning af plejecenterboliger, herunder særligt muligheden for fleksibilitet i forhold til indflytningsdato. Der var en god dialog på møderne om at fortsætte arbejdet med at fremme hurtig genudlejning af plejecenterboligerne, og boligselskaberne har fremsendt en række oplysninger, der har forbedret det datagrundlag, som forelå til mødet den 6. maj 2020. Dette uddybes i vedlagte bilag 1 og bilag 2.

I nogle tilfælde er der udfordringer med at finde nye lejere. Det betyder, at der går længere tid inden en tom bolig er lejet ud. Dette kan skyldes, at der i perioder ikke er nogen på ventelisten (særligt til demensboligerne), hvorfor disse lejligheder i perioder står tomme. I andre tilfælde afslår den første borger, som bliver tilbudt boligen, hvorfor boligen skal tilbydes en anden eller en tredje borger, hvilket forlænge flowet. Dette uddybes i bilag 3.

Fagforvaltningen har endvidere været i dialog med Ejendomsservice angående procedure for tømning og syn af lejlighederne på Plejecenter Margrethelund, som hører under kommunens administration.

Processen med iværksættelse af de ovenstående forskellige tiltag har medvirket til at skærpe vigtigheden af et hurtigt flow i genudlejningerne overfor alle involverede aktører.

Tømning af boet

Udvalget har tidligere drøftet muligheden for, at plejecentrene kunne varetage opgaven med tømning af boliger for at fremme genudlejningsflowet, og bedt om at få belyst muligheden herfor.

Plejecenterområdet oplyser, at mange pårørende ofte er hurtige til at få tømt lejlighederne. I visse tilfælde må tømningen af boet dog udsættes, da der afventes en skifteretsattest. Hvis plejecenterboligen skal tømmes, inden der er taget stilling til boets behandling, kan det ske på to måder.

Hvis der er en god kontakt med de pårørende og de pårørende er enige om forløbet, kan de pårørende i samarbejde med plejecentret udfylde en rydningserklæring, der sendes til skifteretten. I erklæringen kvitterer de pårørende for, hvilke indbo-genstande, de har fået udleveret, og de kvitterer for, at de forpligtiger sig til at tilbagelevere de pågældende indbo-genstande, såfremt Skifteretten efterfølgende træffer beslutning om at udlevere boet til en anden berettiget. Denne mulighed anvender plejecentrene allerede.

Såfremt der ikke er god kontakt til eller medvirken fra de pårørende, anbefales brugen af en rydningserklæring ikke. I det tilfælde kan plejecentret vælge at tømme boligen og således flytte indboet til opmagasinering andetsteds, så længe dette kan ske forsvarligt mens skifterettens behandling af boet afventes. Kommunen bærer det juridiske ansvar for indbogenstandene. Udgifterne forbundet med tømning af boet tilfalder som udgangspunkt kommunen.

Plejecenterområdet oplyser, at der ikke er tilstrækkeligt med lokaler til opmagasinering af den afdødes ejendele på plejecentrenes matrikler. Træffes der beslutning om, at boet skal kunne tømmes kommunalt, vil det derfor for hovedparten af plejecentrene blive nødvendigt at indgå aftaler med virksomheder til opmagasinering og hyring af flyttefolk. Endvidere skal kommunen fastlægge generelle retningslinjer for opmagasinering og rydning af afdødes indbo, herunder retningslinjer for kontakt til arvingerne, registrering og særlig opbevaring af værdigenstande, udlevering af indbo med videre for at sikre, at opbevaringen sker på betryggende måde og værne om personalet, så disse ikke skal stilles ansvarlige for afdødes værdigenstande.

Alternativt må man acceptere, at genudlejningsflowet i visse tilfælde forlænges og bevare nuværende niveau for genudlejningsflow.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget træffer beslutning om, hvorvidt plejecentrene fremadrettet skal stå for tømning af plejecenterboligerne og opmagasinering af indboet i de tilfælde, det kan blive nødvendigt.

Beslutning

Til trods for, at der gennem en længere periode har været fokus på nedbringelsen, ser det ikke ud til at have båret frugt endnu.

Ældrerådet anbefaler, at der fortsat arbejdes med at nedbringe genudlejningsflowet.

Bilag

Til toppen


9. Afrapportering på Træning før hjælpemidler


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Med afsæt i drøftelserne på fællesmødet mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet den 16. november 2018, blev pilotprojektet ”Træning før hjælpemidler” igangsat, og er nu afsluttet. Der er nu udarbejdet evaluering og anbefaling på baggrund af projektet.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sagsfremstilling

På fællesmødet mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet den 16. november 2018 blev temaet ”Hjælpemidler: Egenmestring – skal/skal ikke?” drøftet. Der var generelt enighed om, at borgere, der kan genoptrænes, skal tilbydes træning, før der bevilges hjælpemidler eller hjemmehjælp, hvilket er i overensstemmelse med Brønderslev Kommunes ældrepolitik – ”Et aktivt ældreliv – den, der kan selv, vil og skal selv”.

Med afsæt i disse drøftelser besluttede Ældreomsorgsudvalget den 21. august 2019 at igangsætte pilotprojektet ”Træning før hjælpemidler”, som havde til formål at afdække, hvorvidt investering i træning fører til en øget grad af selvhjulpenhed, så borger kan klare sig længere i eget hjem med øget livskvalitet til følge. Projektet skulle køre fra primo september 2019 til marts 2020, men grundet COVID-19 har der imidlertid været en forsinkelse af færdiggørelsen af projektet, men der er nu udarbejdet evaluering af projektet og lavet en anbefaling på baggrund af evalueringen.

Projektets succeskriterie var, at de borgere, der gennemførte træningsforløbene, efterfølgende ville have et nedsat behov for hjælp, og målgruppen omfattede udvalgte borgere, der var bevilget toiletforhøjer, modtog hjælp fra fritvalgsleverandør og havde rehabiliteringspotentiale.

Der er i projektperioden kørt to hold igennem med 6 deltagere på hvert hold, som har været i målgruppen og har ønsket at deltage. På hvert hold har 1 af deltagerne ikke gennemført forløbet, og 1 er aldrig startet op. Det vil sige, at 8 af de 12 deltagere har gennemført træningsforløbet.

Overordnet viser testene, at en intensiv træningsindsats har gjort det muligt at fastholde – og ovenikøbet forbedre – deltagernes funktionsniveau og selvhjulpenhed, hvilket understøttes af medarbejderne i frit valgs oplevelser af ændringer i deltagernes funktionsniveau – både under og efter træningsforløbet (jf. bilag 1).

Økonomisk peger resultaterne på, at et intensivt træningsforløb inden – eller eventuelt suppleret af – bevilling af et hjælpemiddel, kan forbedre eller fastholde funktionsniveauet og dermed udskyde behovet for hjælp.

Det vurderes således, at projektet har været en succes, da behovet for yderligere hjælp udskydes ved en intensiv træningsindsats.

Anbefaling

Det anbefales, at det intensive træningsforløb/projektpakken (jf. bilag 2) fremover indgår som en del af 83a-rehabiliteringsforløbene til borgere, som udelukkende har behov for et hjælpemiddel, da dette ikke er udgiftsdrivende for kommunen.

Det vil sige, at borgere som søger om et hjælpemiddel, fx en rollator, badebænk, toiletstol mv., tilbydes det intensive træningsforløb – enten alene eller suppleret af hjælpemidlet. Formålet med indsatsen vil være at afhjælpe behovet for hjælpemidlet, hvis det er muligt og på længere sigt udsætte behovet for hjælp.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager evalueringen til efterretning og beslutter, hvorvidt projektpakken skal indgå som en del af 83a-rehabiliteringsforløbene.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Ældrerådet efterspørger, hvilken gruppe der udpeges til at deltage i projektet fremadrettet.

Ældrerådet anbefaler, at projektpakken fastholdes og ønsker, at den indgår som en fast bestanddel af rehabiliteringen fremadrettet.

Bilag

Til toppen


10. Budget 2021 - orientering


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering i Ældrerådet.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Der vil på mødet blive givet en orientering omkring Budget 2021, herunder opfølgning på budgetønsker.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Ældrerådet vil fremadrettet arbejde med, at de ønsker, der er fremsat til Ældreomsorgsudvalget, indfries til næste år.

Det gælder:

 • Opnormering af rengøring hos pensionister
 • Åbning af aktivitetsstederne – 7 dage om ugen
 • Flere medarbejdere der kan understøtte det sociale arbejde på plejecentrene, samt større fokus på udbredelsen af klippekort

Punktet ønskes herefter på dagsordenen ved hvert Ældrerådsmøde for at kunne følge udviklingen.

Til toppen


11. Mødekalender 2021 for Ældrerådet


Resume

Sagsforløb: ÆR

Byrådet har den 2. september 2020 godkendt forslag til mødekalender for 2021.

Ældrerådet skal tage stilling til, om mødekalenderen for 2021 kan godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 2. september 2020 godkendt forslag til mødekalender for 2021.

Der er planlagt et møde pr. måned i Ældrerådet. Mødedagen er fastsat til onsdage, kl. 09.30 på Rådhuset i Brønderslev.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42). I uge 26 og 33 må der ikke være møder i de stående udvalg.

Møder i råd, nævn og øvrige organer skal planlægges holdt senest 1 uge før møder i de politiske udvalg,

Staben foreslår, at Ældrerådet godkender mødekalender 2021 endeligt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ældrerådet godkender mødekalender for 2021. Der ønskes dato for de to fællesmøder, der afholdes med Ældreomsorgsudvalget.

Bilag

Til toppen


12. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering fra udvalgene

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


13. Meddelelser fra formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Meddelelser fra formanden.

 • Temamødet omkring demens udsættes til næste møde i Ældrerådet den 25. november 2020
 • Fællesmøde Ældreråd og Ældreomsorgsudvalg den 27. november 2020
 • Klage sendt til NT vedrørende udkantsområderne i kommunen
 • Orientering fra Regionsældrerådsmøde.
 • Orientering fra temamøde i Danske Ældreråd Aabybro
Beslutning
 • Temamødet omkring demens udsættes til næste møde i Ældrerådet den 25. november 2020
 • Fællesmøde Ældreråd og Ældreomsorgsudvalg den 27. november 2020

Fællesmøde aflyses indtil fysisk fremmøde er muligt.

 • Klage sendt til NT vedrørende udkantsområderne i kommunen

Jonna Raasted orienterer omkring klage på bustider.

 • Orientering fra Regionsældrerådsmøde.
 • Orientering fra temamøde i Danske Ældreråd Aabybro

Til toppen


14. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelt

Beslutning
 • Anette Thomsen orienterer omkring Aktiv patientstøtte. www.aktivpatientstotte.dk
 • Jonna Raasted orienterer omkring nyt fra ombygningen på Margrethelund

Til toppen


15. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Punkter til pressen

Beslutning
 • Budget 2021
 • Ombygning Hellevadlund

Til toppen


16. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Næste møde i Ældrerådet er onsdag den 25. november 2020

Beslutning

Næste møde i Ældrerådet er onsdag den 25. november 2020 – der afventes information om, hvorvidt mødet afholdes virtuelt eller ved fysisk fremmøde. Byrådssalen er forhåndsreserveret.

Til toppen

Opdateret 5. november 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer