Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 25. november 2020
Lokale: Virtuelt møde via Teams
Tidspunkt: Kl. 09:30


Indholdsfortegnelse



1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Strategi til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/BE/ØK

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet en strategi og redskabskatalog til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen.

Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til, om de kan godkende strategien og redskabskataloget.

Fremsendes til orientering i Ældrerådet.

Konsulent Linn Lou deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Med puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd i tæt samarbejde med HR og Jobcentret udarbejdet en strategi og dertilhørende redskabskatalog til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen.

Strategien sætter retningen og konkrete mål for det fremadrettede arbejde med "Retningslinje for opfølgning på nærvær/fravær" i ældreplejen. Samtidig udfolder strategien særlige forhold, der gør sig gældende i ældreområdet såsom kultur og italesættelse af fravær samt understøttelse af ledelsen. Strategien rummer derudover en præcisering af det interne tværorganisatoriske samarbejde omkring håndtering af sygefravær på tværs af ældreområdet, HR og Jobcentret. Redskabskataloget indeholder redskaber, der kan understøtte implementeringen af strategien.

Strategien og redskabskataloget er udarbejdet på baggrund af en omfattende kvalitativ og kvantitativ analyse af ældreområdet, hvis formål var at afdække to analysespørgsmål, herunder 1) hvad karakteriserer sygefraværet blandt medarbejdere i Frit Valg og Plejecenterområdet i dag samt 2) afdækning af hvordan medarbejdere og ledere arbejder med sygefravær og sygemeldinger i praksis og hvordan samarbejdet fungerer med HR og Jobcentret.

Strategien og redskabskataloget har været til høring i Lokal Med for Frit Valg og Plejecenterområdet, som er positive overfor strategien. Af høringssvarene fremgår, at der efterlyses en pixiudgave af strategien. Dette vil der blive udarbejdet i forbindelse med implementeringen af strategien.

For at kunne nå målsætningen med en reduktion i sygefraværet på 15 % inden 2022 skal to medarbejdere for hvert plejecenter og Frit Valg afdeling understøtte lederne i at oversætte strategien til praksis og tilpasse den lokale forhold. Derudover vil der løbende være opfølgning på implementeringen af strategien i 2021.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget godkender strategien og redskabskataloget til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen.

Personale

Der skal vælges to medarbejdere for hvert plejecenter og Frit Valg afdeling, som skal understøtte lederne i at oversætte strategien til praksis og tilpasse den til lokale forhold. Der er budgetteret med 4 timer ugentligt pr. medarbejder til denne opgave.

Økonomi

Økonomi bemærker, at man har fået tilsagn om tilskud til finansieringen af dette projekt fra STAR på i alt 972.060 kr. i 2020 og 2021.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning og ser frem til at følge strategien op med en orientering i slutningen af år 2021.

Bilag

Til toppen


4. Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2020


Resume

Sagsforløb: ÆR

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2020.

Sagen fremsendes til orientering i Ældrerådet.

Økonomikonsulent Jonas Myrup Kristiansen deltager under dette punkt

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2020.

Staben foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. Budgetgennemgangen tages op i starten af 2021, hvis der opstår spørgsmål efterfølgende.

Til toppen


5. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 16. november 2020 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Ældrerådet foreslår, ved tomme stuer på Plejecenter Valdemarsgade, at man kunne inddrage disse midlertidigt til aflastningspladser for hjemmeboende demente, velvidende at det kræver en ekstra indsats med flytning og opbevaring.

Bilag

Til toppen


6. Godkendelse af kvalitetsstandarder på ældre- og hjælpemiddelsområdet


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Kvalitetsstandarder på ældre- og hjælpemiddelsområdet er blevet revideret. Der er udarbejdet 2 nye kvalitetsstandarder.

Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til, om de reviderede, de uændrede og de nye kvalitetsstandarder kan godkendes samt at kvalitetsstandarden for madservice udgår.

Til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Ifølge servicelovens § 138 skal Byrådet "træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter denne lov samt følge disse beslutninger op".

Kvalitetsstandarder skal beskrive indhold, omfang, udførelse af indsatsen samt opfølgning på den leverede indsats. Samtidig skal de sikre sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de indsatser, der leveres til borgerne af de kommunale og private leverandører.

De forskellige pakkestørrelser fremgår ikke af kvalitetsstandarderne. Disse er beskrevet i visitationsredskabet, som visitatorerne anvender til den konkrete udmøntning af serviceniveauet.

Kvalitetsstandarder skal revideres én gang årligt.

Nye kvalitetsstandarder

Der er udarbejdet nye kvalitetsstandarder for SEL § 118 Pasning af nærtstående samt §§ 119-121 Plejevederlag til pasning af døende, da borgere, der ansøger om disse indsatser, ofte er i en presset situation, som gør det svært at huske alt det, der er talt om. Begge kvalitetsstandarder er derfor lavet for at kunne udlevere skriftligt materiale til borgere.

Specifikt for kvalitetsstandarden for Plejevederlag til pasning af døende, ønskes en politisk beslutning om, at plejevederlaget stoppes i forbindelse med ophold på hospice efter 14 dage.

Reviderede kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarderne er revideret med henblik på at præcisere indholdet, så ydelsernes rammer bliver tydeligere - både for medarbejdere og borgere.

Der er foretaget ændringer eller tilføjelser til følgende kvalitetsstandarder:

 • Boligindretning

Sagsbehandlingsfrist ændret fra 12 til 9 måneder, og Levering af indsats ændret, idet Brønderslev Kommune ikke længere har indkøbsaftaler med håndværkere, hvorfor Visitationen frit kan vælge håndværker. Det afspejler således gældende praksis.

 • Forebyggende hjemmebesøg

Afsnit slettet under Indhold, da det går igen under Omfang/varighed.

 • Fribefordring

Klagemulighed er rettet til Styrelsen for patientklager, og ikke Styrelsen for patientsikkerhed, så det svarer til gældende praksis.

 • Hjemmesygepleje

Tilrettet lovgivningen under Målgruppe/tildelingskriterier.

 • Hjælpemidler og forbrugsgoder til midlertidigt brug

Afsnit under Målgruppe/tildelingskriterier og tildeling slettet, så det svarer til den gældende praksis på området.

 • Individuel handicapkørsel

Ankemulighed er slettet, da det er NT’s ansvar at gøre opmærksom på dette i deres klagevejledning.

 • Nødkald

Tilføjet afsnit om nøglebokse, da nogle borgere ønsker en nøgleboks af tryghedshensyn. Det er derfor hensigtsmæssigt, at det fremgår i hvilke situationer, man kan få den.

 • Periodevis aflastning

Margretelund tilføjet, da indsatsen nu også leveres her

 • Rehabiliteringsforløb

Mulighed for frit valg af leverandør er slettet, da Ældreomsorgsudvalget den 6. maj 2020 besluttede, at rehabiliteringsforløb efter SEL § 83a ikke er omfattet af frit valg fra 1. januar 2021.

 • Støtte til køb af bil

Økonomirammer rettet til 2020-niveau

Kvalitetsstandarder uden ændringer

I følgende kvalitetsstandarder er der ingen indholdsmæssige ændringer, men alene mindre sproglige eller tekniske præciseringer:

 • Afløsning-aflastning
 • Aktivitetstilbud til demente
 • Forbrugsgoder
 • Hjælpemidler
 • Klippekort
 • Midlertidigt ophold i plejebolig/aflastning
 • Personlig pleje
 • Praktisk hjælp
 • Støtte og vejledning
 • Ældreboliger

Kvalitetsstandarder, der udgår

Madservice udgår som kvalitetsstandard, da det bliver gjort til en selvbetjeningsløsning i 2021.

Kvalitetsstandarder, der afventer afklaring

Følgende kvalitetsstandarder forelægges udvalget, så snart de er færdigreviderede:

 • Døgnkost på plejecentre
 • Hjælp til beboere i plejebolig
 • Omsorgs- og specialtandpleje

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender

 • de reviderede og de uændrede kvalitetsstandarder.
 • de nye kvalitetsstandarder, herunder at det for Plejevederlag til pasning af døende godkendes, at plejevederlaget stoppes i forbindelse med ophold på hospice efter 14 dage.
 • at kvalitetsstandarden for madservice udgår.
Personale

Ingen.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning med følgende bemærkninger:

 • Ældrerådet anbefaler, at kvalitetsstandarderne skrives i et sprog, der er let tilgængeligt for den enkelte borger
 • Ældrerådet anbefaler, at sagsbehandlingstiderne nedsættes til de aktuelle behandlingstider generelt
 • I forhold til patientklager og kontakt til NT bør der være mulighed for personlig hjælp til indberetning af klager, således det ikke kun er muligt elektronisk
 • Ældrerådet ønsker svar på, om kvalitetsstandarder udleveres i borgers hjem
Bilag

Til toppen


7. Status på omdannelsen af Hellevadlund Plejecenter


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/Fag MED for Sundhed og Velfærd

Ældreomsorgsudvalget orienteres om fremdriften i omdannelsen af Hellevadlund Plejecenter til aflastningspladser og rehabiliteringscenter.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget blev den 30. september 2020 orienteret om, at arbejdet med etableringen af Hellevadlund Rehabiliteringscenter og Hellevadlund Aflastningspladser, som har været sat i stå pga. Covid-19, er blevet genoptaget. Udvalget ønskede løbende en orientering om fremdriften og økonomien i projektet. Arbejdet har endnu en gang været sat i stå i en periode pga. nedlukningen af kommunegrænser i Nordjylland. Der er aktuelt 5 faste beboere på Hellevadlund Plejecenter. De 5 beboere flyttes ikke.

Omplacering og opsigelse af medarbejdere

Processen omkring forflytning af medarbejderne på Hellevadlund Plejecenter er nu afsluttet. Nogle medarbejdere har valgt at gå på efterløn/pension, en medarbejder har fået nyt job, og brugen af timelønnede afløsere begrænses. Enkelte medarbejdere vil fra 1. januar 2021 dele deres arbejdstid mellem Hellevadlund Plejecenter og Elmehøj Plejecenter.

Aflastningspladserne

I den del af bygningen, hvor aflastningspladserne fremadrettet skal være, er arbejdet med at etablere de fysiske rammer påbegyndt: Det eksisterende anretterkøkken ombygges, således at der fremadrettet vil kunne tilberedes de måltider til beboerne, som ikke leveres fra Nordjysk Mad. Endvidere etableres et personalekontor med 2 arbejdspladser samt et lille spisebord, hvor medarbejderne kan dokumentere og spise deres medbragte mad. Endvidere opsættes wifi i hele bygningen. Arbejdet forventes afsluttet i januar 2021. Der vil senere blive arbejdet med etableringen af et kontor til lederen af aflastningspladserne.

Rehabiliteringscentret

Når rammerne for aflastningspladserne er på plads, tømmes aflastningspladserne i den del af bygningen, der skal rumme rehabiliteringscentret, og arbejdet med at skabe de fysiske rammer for rehabiliteringscentret igangsættes.

Stillingen som leder af rehabiliteringscenteret opslås primo december med henblik på besættelse 1. marts 2021.

Synergieffekter

Der arbejdes på de synergieffekter, der kan skabes mellem Hellevadlund Plejecenter og Hellevadlund Rehabiliteringscenter.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning med den bemærkning, at processen ses meget langtrukket.

Til toppen


8. Stillingtagen til bevilling af GPS til borgere med demens


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Stillingtagen til serviceniveau for bevilling af GPS til hjemmeboende borgere med demens og lignende udfordringer.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til kommentering.

Sagsfremstilling

Af Brønderslev Kommunes demenspolitik fremgår det, at kommunen ønsker at bidrage til tryghed i eget hjem, og at brug af velfærdsteknologiske hjælpemidler skal inddrages. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd oplever på nuværende tidspunkt en stigning i spørgsmål omkring GPS i eget hjem. Det er borgere, der har et ønske om øget tryghed.

Borgere, som får stillet en demensdiagnose, er yngre end tidligere og har ofte en ægtefælle, som stadig er tilknyttet arbejdsmarkedet. De yngre borgere med en demensdiagnose er i fysisk god form og vil kunne være aktive. Ved at tilbyde GPS til denne gruppe af borgere kan kommunen hjælpe borgere med at blive i eget hjem i længere tid og derved udsætte brug af plejebolig.

Formål

Formålet med GPS-sporingssystemet er at opretholde borgerens bevægelsesfrihed og samtidig forhindre udsættelse for fare. Derudover kan GPS-sporingssystemet sikre borgerens mulighed for at få hjælp, og pårørende/personale har mulighed for at genfinde vedkommende. Med et GPS-sporingssystem øges trygheden for de hjemmeboende borgere og deres pårørende, og den nødvendige støtte sikres, så borgeren kan blive i eget hjem så længe som muligt.

Der foreligger ikke noget lovgivningsmæssigt krav om, at kommunen skal tilbyde udlevering af GPS. Det skal fremgå af det kommunale serviceniveau, såfremt noget sådant ønskes lokalt.

Målgruppe

Målgruppen for bevilling af GPS er borgere, som har betydelig og varig nedsat funktionsevne i form af demens, demenslignende adfærd eller andre kognitive problemstillinger; borgere, der ofte forlader matriklen og har vanskeligheder med at orientere sig.

Det vurderes, at der er ca. 7-10 borgere i målgruppen på nuværende tidspunkt, som ville have gavn af et GPS-sporingssystem.

Serviceniveau

Serviceniveauet for bevilling af GPS forudsætter, at borgere med demens, der bor i eget hjem, har mulighed for at få bevilget GPS, såfremt en demenskoordinator vurderer, at borgeren kan have gavn heraf. Endvidere skal der være en pårørende, som kan varetage den daglige vedligeholdelse og tjek af GPS’en. Pårørende har ansvaret for at hente borger hjem, såfremt borger ikke kommer hjem igen.

GPS’er

Der findes flere firmaer, som leverer GPS-løsninger i form af for eksempel et ur, en halskæde, en skosål og en sporingsbrik. Det er vigtigt, at der vælges et produkt, som borgeren er fortrolig med, når der skal bevilges GPS’er, så det sikres, at den demente ikke tager senderen af. På demensplejecentrene anvendes der på nuværende tidspunkt GPS’er i prisklassen ca. 3.000 kr., hvortil der følger et månedligt abonnement på ca. 250 kr.

Ikke tale om magtanvendelse

Denne type bevilling af GPS er ikke omfattet af magtanvendelsesreglerne, da GPS’en kun skal bevilges til de borgere, som selv giver samtykke hertil.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget træffer beslutning om, hvorvidt der skal kunne bevilges GPS-sporingssystem til borgere i eget hjem med demens og lignende udfordringer.

Beslutning

Ældrerådet anbefaler, at hjemmeboende demente får tilbudt en GPS samt er det oplyses, at udgiften afholdes af kommunen.

Til toppen


9. Implementering af Fælles Sprog III (FSIII)


Resume

Sagsforløb: ÆO/SS

Ældreomsorgsudvalget orienteres om, at FSIII-implementeringen vil få følgevirkninger på sagsbehandlingstiden i Visitationen en periode.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sagsfremstilling

I Økonomiaftalen 2014 mellem regeringen og KL forpligtede KL sig til at implementere FSIII i alle landets kommuner. FSIII indgår som et led i den nationale strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet, og er en fælleskommunal metode til dokumentation og kommunikation på alle fagområder inden for sundhedsområdet i kommunerne.

Implementeringen igangsættes primo 2020 og forventes at være færdig i 1. kvartal 2021.

Opgaven kommer til at omfatte ca. 2.800 borgere fordelt på henholdsvis Visitationen, Det Specialiserede Voksenområde, Hjemmesygeplejen samt kommunale og private leverandører på frit valgsområdet, træningsområdet og plejecentre.

Opgaven indebærer klargøring og opsætning af systemet, hvorefter de ca. 2.800 borgere skal revisiteres efter den nye metode af myndighed. Det vil sige Visitationen samt de visiterende sygeplejersker i hjemmesygeplejen, på plejecentrene og i det specialiserede område.

Udførersiden skal efterfølgende replanlægge alle revisiteringer i planlægningskalenderne. Udover replanlægningen skal en stor del af dokumentationen genindtastes manuelt i overensstemmelse med den nye metode, og medarbejdere i de berørte områder skal undervises i metode og systembrug.

Implementeringen vil derfor i perioder være meget ressourcekrævende, og der må derfor forventes en midlertidig produktionsnedgang, indtil den nye metode er i drift. Ligesom et øget arbejdspres og midlertidig overskridelse af sagsbehandlingsfrister kan forventes.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Implementering af FSIII vil få konsekvenser for frit valg, hjemmesygeplejen, plejecentrene, Visitationen og det specialiserede voksenområde blandt andet i form af aflysning af mødeaktiviteter, øget arbejdspres samt overskridelse af sagsbehandlingsfrister.

Indstilling

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 5. februar 2020, pkt. 9:

Til efterretning.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 2. december 2020:

I forbindelse med implementeringen af FSIII er der tidligere oplyst, at en af konsekvenserne af processen er forlængelse - og dermed overskridelse - af sagsbehandlingstider i Visitationen på grund af opgaver med at revisitere de ca. 2.800 borgere efter den nye metode. Efter revisiteringen vil der være en periode med oplæring og tilvænning til den nye måde at arbejde på.

Denne del af processen kommer til at pågå i perioden januar 2021 til maj/juni 2021. I den periode vil der være et øget fokus på at løse opgaver så rationelt som muligt for derved at minimere ophobningen af opgaver. Det vil for eksempel være brug af skærmløsninger til udskrivninger, udvalgte hjemmebesøg, opstartssamtaler til rehabiliterende indsatser – SEL § 83 a. Der vil blive prioriteret i ansøgninger efter vigtighed.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen


10. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering fra udvalgene

Beslutning

Høring om sundhedspolitik er på dagsordenen til byrådsmøde.

Til toppen


11. Meddelelser fra formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Meddelelser fra formanden.

Sagsfremstilling
 • Temamøde omkring demens - udsættes grundet Covid19, i første omgang til Ældrerådsmødet 6. januar 2021
 • Kommunale tilsyn på plejecentrene - Drøftelse sættes på dagsordenen når årsrapport 2020 udgives - forventeligt februar 2021
 • Fællesmøde Ældreråd og Ældreomsorgsudvalget er følgende:
  • 12. maj 2021
  • 26. november 2021
 • Covid19 - massetest uge 48 - test af immobile borgere
 • Budgetønsker 2021
 • Årsberetning 2020 sættes på dagsordenen til januar 2021
 • Nyt fra Danske Ældreråd.
Beslutning

Til efterretning.

 • Fællesmøder mellem Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget ønskes ændret til afvikling i marts og august måned, set i forhold til, at mødet i november 2020 er aflyst, og at kommunalvalg afholdes i november måned 2021.
 • Budgetønsker 2021:
  • Ældrerådet ønsker at følge budgetønskerne tæt, da det forudses at budgetønsker fremsendt til 2021 bliver taget med i betragtningen.
  • Ligeledes ønskes en snak omkring døende – en procedure ønskes på, hvordan det sikres, at der er ressourcer afsat til at have mandskab i døgndrift omkring den døende
 • Årsberetning 2020 sættes på dagsordenen til januar 2021 – forslag sendes forud for mødet
 • Nyt fra Danske Ældreråd.
  • Møde den 4. marts 2021
  • 10. maj endags-repræsentantskabsmøde

Til toppen


12. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelt

Beslutning
 • Pulje afsat til ensomme på 500.000 kr. Det undersøges, hvornår puljerne frigives.

Til toppen


13. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Punkter til pressen

Beslutning

Intet.

Til toppen


14. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Næste møde i Ældrerådet er 6. januar 2021

Beslutning

Næste møde i Ældrerådet er 6. januar 2021.

Til toppen

Opdateret 26. november 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer