Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Dagsorden

Dato: 6. januar 2021
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Til toppen


3. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 15. december 2020 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning

Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Godkendelse af Praksisplan for fysioterapi


Resume

Sagsforløb: ÆR/SS/ÆO/HAR

Samarbejdsudvalget for Fysioterapi har udarbejdet en fælles plan for tilrettelæggelse af den fremtidige fysioterapeutiske behandling i regionen. Praksisplan for fysioterapi udarbejdes/revideres hvert fjerde år.

Praksisplanen er godkendt til udsendelse af Samarbejdsudvalg for Fysioterapi den 24. september 2020 og anbefalet kommunal godkendelse i KKR den 13. november 2020.

Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til, om Praksisplan for fysioterapi kan godkendes.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sagsfremstilling

Praksisplanen er et værktøj i den fremtidige tilrettelæggelse af og udvikling på fysioterapiområdet og skal medvirke til at styrke samarbejdet mellem sektorerne. Herudover skal praksisplanen beskrive den økonomiske udvikling, antal fysioterapeutiske klinikker, praksisformer og kommunalt oprettede tilbud om vederlagsfri fysioterapi.

Praksisplanen indeholder en beskrivelse af den eksisterende kapacitet i fysioterapeutpraksis i alle områder i regionen, en beskrivelse af de kommunale tilbud vedrørende vederlagsfri fysioterapi samt en ydelsesoversigt over præsterede ydelser fordelt på fysioterapeutpraksis i regionen og på kommuneniveau. Praksisplanen inkluderer ridefysioterapi.

Praksisplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat i regi af Samarbejdsudvalg for Fysioterapi bestående af repræsentanter fra regionen, de nordjyske kommuner samt de praktiserende fysioterapeuter. Der er via Det fælleskommunale Sundhedssekretariat og det kommunale netværk på området sket en administrativ inddragelse af kommunerne undervejs i processen.

Kommunerne har i processen haft særlig fokus på udvikling af samarbejdet på tværs og på arbejdet med kvalitetsudviklingen på området. Herudover er der lagt vægt på at få udarbejdet en overskuelig og letforståelig Praksisplan. Kommunerne har gennem hele forløbet arbejdet ud fra en forudsætning om, at den fysioterapeutiske kapacitet i vores region er passende, og der er i Praksisplanen ikke truffet beslutning om kapacitetsudvidelse i forhold til den vederlagsfrie fysioterapi.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender Praksisplan for fysioterapi.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Demensalliancen – tilbud om at gøre Brønderslev Kommune demensvenlig


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Brønderslev Kommune er inviteret til at deltage i Demensalliancen, hvor formålet er at gøre kommunen demensvenlig.

Ældreomsorgsudvalget skal drøfte, om Brønderslev Kommune skal deltage i Demensalliancen i 2021 samt hvor finansieringen skal anvises.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sagsfremstilling

Demensalliancen er et samarbejde mellem Ældresagen, FOA, PenSam, Dansk Sygeplejeråd og Ergoterapeutforeningen. Visionen for Demensalliancen er et demensvenligt Danmark, hvor ingen står alene med Demens, og hvor Danmark bliver foregangsland når det handler om at skabe det bedst mulige liv for demensramte og deres pårørende.

Demensalliancen tilbyder alle kommuner til i 2021 at blive en del af et intensivt udviklingsforløb, hvor førende eksperter også deltager og giver sparring på, hvordan den lokale demensindsats styrkes. Udviklingsforløbet vil tage udgangspunkt i kommunernes projekter, udfordringer og erfaringer, og der vil blive skabt strategiske og langsigtede løsninger gennem forløbet. Det hele på baggrund af den nyeste viden indenfor demensområdet.

Brønderslev Kommune blev i 2017 også tilbudt at deltage i Demensalliancen, hvilket Ældreomsorgsudvalget stemte imod. Der er dog sket meget på demensområdet siden. Derfor mener Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd, at der er anledning til at drøfte, om en deltagelse i Demensalliancen giver mening på nuværende tidspunkt.

Siden 2017 er der bl.a. lavet følgende på demensområdet i Brønderslev Kommune:

  • Udarbejdet en demensstrategi, som bl.a. blev udviklet på en såkaldt DemensCamp, der minder om det forløb, Demensalliancen tilbyder. At deltage i DemensCampen var til stor gavn for fagligheden og processen omkring strategien. Den endelige demensstrategi – i Brønderslev Kommune er vi fælles om livet med demens – består af 6 temaer, hvoraf det ene tema har overskriften ”en demensvenlig kommune”. Det tema handler om, kommunen gerne vil skabe de bedste betingelser for demensramte og deres pårørende ved bl.a. at udbrede viden om demens, støtte dem og klæde alle bedre på til mødet med demens.
  • Deltagelse i Alzheimerforeningen projekt ”Demensvenner i Danmark”, hvor kommunen siden 2018 har uddannet flere borgere i at blive DemensVenner, uddannet lokale Demensveninstruktører samt gjort lokale arbejdspladser Demensvenlige.
  • Nedsat en tværfaglig demensgruppe, der skal sikre, at demensindsatsen sker på tværs af alle forvaltninger i et forum, hvor viden og erfaringer kan deles.

Et forløb med Demensalliancen koster 50.000 kr. at deltage i for et team på 5 personer. Forløbet strækker sig over 2 x 2 dage og er inkl. fuld forplejning, inspiration, procesledelse og løbende sparring. Dertil kommer udgifter til transport og overnatning. I første del af forløbet arbejdes der med 2 lokale udfordringer, der munder ud i 2 lokale aktionsplaner, der efterfølgende skal implementeres. I anden del af forløbet arbejdes der med 1 lokal udfordring samt en lokalpolitisk debat, hvorfor der også skal deltage en repræsentant fra det politiske niveau.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter, om Brønderslev Kommune skal deltage i Demensalliancen i 2021 samt hvor fra finansieringen skal anvises.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Til toppen


6. Orientering vedrørende Covid19


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering vedrørende Covid19.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Der vil på mødet blive givet en aktuel status på Covid19 og vaccination.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen oplyser, at alle plejecentrebeboere samt de medarbejdere, der har været på vagt på det pågældende tidspunkt, vaccinationen fandt sted, nu er vaccineret

95% har ønsket at modtage vaccine.

I øjeblikket er Frit Valg og Hjemmesygeplejen i fuld gang med vaccinering.

Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Til toppen


7. Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2020


Resume

Sagsforløb: ÆR

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2020.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2020.

Staben foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning i Ældrerådet, 25. november 2020, pkt. 4:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. Budgetgennemgangen tages op i starten af 2021, hvis der opstår spørgsmål efterfølgende.

Supplerende sagsfremstilling til Ældrerådets møde den 6. januar 2021:

Ældrerådet har ønsket budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2020 på dagsordenen igen den 6. januar 2021, da bilag ikke var klar til gennemlæsning ved præsentation på Ældrerådets møde den 25. november 2020.

Beslutning

Taget til efterretning.

Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Årsberetning 2020 for Ældrerådet


Resume

Sagsforløb: ÆR

Der er udarbejdet Årsberetning for 2020 for Ældrerådet.

Bilag fremsendes fra Formand Inger Møller Nielsen, inden mødet i Ældrerådet.

Ældrerådet skal tage stilling til årsberetning 2020.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet Årsberetning for 2020 for Ældrerådet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet drøfter årsberetning 2020 for Ældrerådet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Årsberetning tilrettes de forslag der er fremkommet på dagens ældrerådsmøde og vedlægges sagen.

Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Til toppen


9. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering fra udvalgene.

Sagsfremstilling

Orientering fra udvalgene.

Beslutning

Knud Jørgensen har bemærket, at der på Social- og Sundhedsudvalgets møde er drøftet almene praksislæger i Brønderslev Kommune.

Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Til toppen


10. Meddelelser fra formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Meddelelser fra formanden.

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden:

  • Finanslov - styrkelse af tilsyn på plejehjem
  • Valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd, forår 2021
  • Webinar ved Danske Ældreråd, 10. december 2020. Jonna Raasted orienterer
  • Ændring af datoer for fællesmøde mellem Ældreråd og Ældreomsorgsudvalg
Personale

Ingen.

Beslutning

Tilsyn på plejehjem diskuteres, når der igen åbnes op for fremmøde.

Formand Inger Møller Nielsen opstiller til bestyrelsen i Danske Ældreråd.

Jonna Raasted orienterer fra webinar afholdt 10. december 2020.

Ældrerådet opfordres til at deltage i de webinarer, der afholdes 2021 i Danske Ældreråd. Tilmelding kan foregå gennem Lene Holst.

Første møde i valgbestyrelsen er afholdt. Der udarbejdes oplæg til næste møde i Ældrerådet den 3. februar 2021.

Fællesmøde med Ældreomsorgsudvalg afvikles den 10. marts og 15. september 2021. Der kommer invitation på mail.

Knud Jørgensen orienterer om ældrepulje ansøgt af Røde Kors til afvikling af tre busture i foråret.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen orienterer om tilsagn på pulje på 5 mio. kr. til projekt på vores plejecentre. Her skal arbejdes med etablering af bestyrelser på plejecentrene, der skal understøtte arbejdet på plejecentrene, samt kvalitetssikring og dokumentation.

Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Til toppen


11. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelt.

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen bemærkninger

Der skal arrangeres temamøder omkring seniorboliger, når der igen kan arrangeres møder fysisk.

Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Til toppen


12. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Punkter til pressen.

Sagsfremstilling

Punkter til pressen.

Personale

Ingen.

Beslutning
  • Årsberetning.
  • Pulje på 5. mio. kr. til bl.a. etablering af bestyrelser på plejecentrene.

Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Til toppen


13. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Næste møde i Ældrerådet er den 3. februar 2021

Sagsfremstilling

Næste møde i Ældrerådet er den 3. februar 2021

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 6. januar 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer