Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 3. februar 2021
Lokale: Virtuelt møde via Teams
Tidspunkt: Kl. 09:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Jan Lindegaard Munkholt fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Jan Lindegaard Munkholt fraværende.

Til toppen


3. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 15. januar 2021 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Chef for visitationen Ellen Lykke deltager under dette punkt

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Jan Lindegaard Munkholt fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Forbrug af klippekort blandt hjemmeboende borgere i 2019 og 2020


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremsender til orientering opgørelse over brug af klippekort og aktivitetsklippekort på Frit Valgs området i henholdsvis 2019 og 2020.

Chef for Visitationen Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet opgørelser over brug af klippekort og aktivitetsklippekort på Frit Valgs området i henholdsvis 2019 og 2020.

Af bilaget fremgår en oversigt over visiterede (bestilte) og planlagte timer for indsatserne Klippekort og Aktivitetskort i 2019 og 2020, leverandør af ydelserne samt antal borgere der benyttede klippekortene.

Opgørelse på forbrug af Klippekort og Aktivitetsklippekort 2019

Klippekortene blev i 2019 anvendt af 106 borgere. Der blev planlagt 1.938 timer og visiteret 1.780 timer. Størstedelen af timerne blev anvendt hos Frit Valg, efterfulgt af Blæksprutten.

Af bilaget fremgår det, at Aktivitetsklippekortet ikke blev anvendt. Der har været igangsat en stor indsats for at motivere borgere til at tage imod aktivitetsklippekort. I nedenstående tabel er der under aktivitetsklippekort således ikke afregnet for klip, men afregnet for det ressourceforbrug, der har været i forbindelse med opstart af projekt og opsøgning af borgere til aktivitetsklippekortet.

Forbrug og budget 2019 fremgår af nedenstående tabel:

Forbrug

Budget

% af budgettet som blev anvendt

Klippekort 2019

547.267

1.390.000

39 %

Aktivitetsklippekort 2019

206.970

340.000

61 %

Opgørelse på forbrug af Klippekort og Aktivitetsklippekort 2020

Klippekortene blev i 2020 anvendt af 158 borgere. Der blev planlagt 3.086 timer og visiteret 2.997 timer. Størstedelen af timerne blev anvendt hos Frit Valg, efterfulgt af Blæksprutten.

Af bilaget fremgår det, at Aktivitetsklippekortet sjældent blev anvendt. Der har været igangsat en stor indsats for at motivere borgere til at tage imod aktivitetsklippekort. I nedenstående tabel er der under aktivitetsklippekort udover få klip således afregnet for det ressourceforbrug, der har været i forbindelse med opstart af projekt og opsøgning af borgere til aktivitetsklippekortet.

Hvis budget 2020 var blev anvendt fuldt ud (på klippekort), ville der have været bevilget 4.655 timer svarende til 179 klip.

Forbrug og budget 2020 fremgår af nedenstående tabel:

Forbrug

Budget

% af budgettet som blev anvendt

Klippekort 2020

1.180.942

1.410.000

84 %

Aktivitetsklippekort 2020

303.862

345.000

88 %

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning med følgende bemærkninger:

 • Ældrerådet forventer, at de tildelte midler forbliver til klippekort og aktivitetsklippekort fremadrettet
 • Ældrerådet bemærker, at det stadig kniber med at få udbredt kendskabet til klippekort og foreslår i den forbindelse at inddrage civilsamfundet

Jan Lindegaard Munkholt fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Status på etableringen af aflastningspladser og rehabiliteringscenter på Hellevadlund Plejecenter


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Nyhedsbrev om etablering af aflastningspladser og rehabiliteringscenter på Hellevadlund Plejecenter fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Som bilag fremsendes nyhedsbrev med status på arbejdet med at omdanne Hellevadlund Plejecenter til aflastningspladser og rehabiliteringscenter. Nyhedsbrevet er udarbejdet med henblik på orientering af politikere, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager nyhedsbrevet til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Jan Lindegaard Munkholt fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Afholdelse af udgifter for tømning af boet på plejecentre


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget skal træffe beslutning om, hvorvidt plejecentrene i særlige tilfælde fremadrettet skal stå for tømning af plejecenterboligerne og opmagasinering af indboet.

Sagen fremsendes til orientering i Ældrerådet.

Sagsfremstilling

I forlængelse af udvalgssagen den 2. december 2020 om nedbringelse af tiden for genudlejningsflow på plejecentre ønskede udvalget at få forelagt materiale, som kan lægges på hjemmesiden. Desuden ønskede udvalget at få undersøgt, om udgifterne forbundet med tømning af plejecenterboligerne og opmagasinering af indboet kan pålignes boet, eller om dette vil være en kommunal udgift.

Materiale til hjemmesiden

På plejecenterområdet er der udarbejdet pjecen ”Når du mister én, du holder af, på plejecenter”, som er en vejledning til familier ved dødsfald på kommunale plejecentre i Brønderslev Kommune.

I pjecen gennemgås emnerne:

 • Handlinger umiddelbart efter dødsfaldet
 • Kontakt til bedemanden
 • Hvad skal der ske med boligen
 • Tømning af boet
 • Andre praktiske ting

Det fremgår blandt andet, at det er de pårørendes ansvar at opsige lejemålet og få tømt boligen hurtigst muligt, at der skal afventes skifteretsattest og muligheden for at benytte en rydningserklæring. Pjecen ligger på plejecentrenes hjemmeside.

De relevante vejledningsmaterialer i forbindelse med dødsfald på plejecentre målrettet personalet er ikke offentligt tilgængeligt, men ligger på VAR, som er en vidensbase med evidensbaserede procedurer og nyttige funktioner til brug i sundhedsvæsenet.

Plejecentrene anvender den lokalt udarbejdet procedure for kommunens plejecentre ”Dødsfald – hvem gør hvad” (placeret på VAR, heraf fremgår det blandt andet, at spørgsmål omkring skifteret og opsigelse af lejlighed varetages af lederen på stedet

Endvidere benytter personalet proceduren ”Dødsfald på institution: information, planlægning og samarbejde” fra VAR. Af denne procedure fremgår bl.a. afsnittene planlæg det videre forløb sammen med de pårørende (fx kontakt med bedemand, støttegrupper, uddel skriftlig information mv.) og håndter afdødes værdisager og personlige ejendele (eksempelvis at der skal laves aftale med pårørende om evt. afhentning af personlige ejendele).

Dækning af udgifterne forbundet med tømning af plejecenterboligerne

Som udgangspunkt kan et bo ikke pålægges udgifter i forbindelse med tømning og opmagasinering af indbo hos en afdød, selvom det kan forsinke næste indflytning i en plejecenterbolig. Et bo kan kun dække sådanne udgifter i ganske særlige tilfælde, hvor det vurderes at være en nødvendighed at flytte indboet, for at opbevare afdødes aktiver på betryggende måde.

Udgifterne forbundet med tømning af plejecenterboligerne og opmagasinering tilfalder således plejecentrene.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget træffer beslutning om, hvorvidt plejecentrene fremadrettet skal stå for udgifterne forbundet med tømning af plejecenterboligerne og opmagasinering af indboet i de tilfælde, det kan blive nødvendigt.

Beslutning

Ældrerådet tager sagen til efterretning og roser brochuren udarbejdet til efterladte.

Ældrerådet udtrykker en vis undren over, at udgiften forbundet med tømning af plejecenterboliger og opmagasinering, tilfalder kommunen.

Jan Lindegaard Munkholt fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Høring af Facilitetsstrategi i samarbejde med Bevæg dig for livet


Resume

Sagsforløb: FR/HR/ÆR/DGR/IR


Brønderslev Kommunes nye Facilitetsstrategi i samarbejde med Bevæg dig for livet sendes til høring.

Sagsfremstilling

Som en del af Bevæg dig for livet-visionsaftalen er Brønderslev Kommune ved at lave en Facilitetsstrategi, som nu sendes i høring. En facilitetsstrategi er et dokument, der skal danne grundlag for bedre udnyttelse af faciliteterne i kommunen i praksis, fælles udvikling af faciliteter og tiltag på tværs af forvaltninger for på den måde at sikre de bedste rammer for fysisk aktivitet - særligt målrettet de nuværende inaktive.

Tilbage i marts 2020 begyndte processen omkring strategien, hvor politikere og administration sammen satte retning for arbejdet. Hen over foråret forløb planlægning af proces for inddragelse af borgere og inddragelse af en administrativ arbejdsgruppe, for at sikre et bredt blik på strategien. I starten af september blev 2 panelmøder afholdt med indbudte deltagere fra en række forskellige organisationer fra LAG Nord, halområdet, skolerne, Friluftsrådet, Ældrerådet og mange flere. På bagkant af mange gode indspark er der udarbejdet et strategiudkast, der er klar til høring efter kvalificering i den administrative arbejdsgruppe og præsentation for byrådet på temamøde i december.

Strategien er opbygget med 3 primære arenaer, hvor der er lokaliseret udfordringer og muligheder. Dernæst er der opsat mål og handlinger til hver enkelt arena. Strategien forsøger at gå ret tæt på det udførende niveau, og blive konkret i forhold til handlinger på hver arena, for at indfri de lokaliserede potentialer og imødekomme udfordringerne.

Strategien sendes nu til høring og I har mulighed for at kommentere på strategien, komme med jeres betragtning og bidrage med hvad I synes er særligt vigtigt. Der ønskes særligt høringssvar med fokus på:

 • Hvordan skal arbejdet prioriteres, hvilke mål og handlinger er særligt vigtige for jer?
 • Er der noget, I mangler i strategien, for at vi skaber de bedste rammer for at gøre de fysisk inaktive mere aktive?

Hvis I ønsker yderligere præsentation af strategien, så sættes der ord på processen og indholdet på et online borgermøde tirsdag d. 19/1 kl. 19.00 - Hvis I ønsker at deltage kan I skrive en mail til jeppe.ostergaard@99454545.dk.

Deadline for høringssvar er mandag den 22. februar 2021 kl. 12.00.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Facilitetsstrategien drøftes, og at der laves et høringssvar.

Beslutning

Ældrerådet roser det oplæg, der er lavet og har følgende høringssvar til Facilitetsstrategi:

 • Ældrerådet ønsker, at der tages fat omkring bedre guidning i natur- og byrums aktiviteter, samt understøtte at der kommer frivillige naturvejledere/guider
 • Ældrerådet ønsker en større åbenhed omkring de eksisterende anlæg og ønsker sociale mødesteder i form af udendørs motionsredskaber

Jan Lindegaard Munkholt fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Opfølgning på demensstrategien


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

I 2018 udarbejdede Sundhed og Velfærd en ny demensstrategi for 2018-2025. Der er årligt lavet opfølgning på strategien, hvor alle initiativer på demensområdet, der er igangsat siden, er samlet.

Sagen fremsendes til orientering i Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Ultimo 2018 godkendte Ældreomsorgsudvalget demensstrategien ”I Brønderslev Kommune er vi fælles om livet med demens”. Strategien går fra 2018-2025, og indeholder 6 temaer. Siden godkendelsen af demensstrategien er den blevet udbredt i Sundhed og Velfærd, og mange nye initiativer er igangsat. Med denne opfølgning er alle initiativerne samlet under demensstrategiens 6 temaer. Nedenfor ses i overskrifter initiativerne i 2020:

1. Demensvenlig kommune

 • Uddannelse af flere demensveninstruktører
 • Huskeugen

2. Tryghed i egen bolig

 • GPS til hjemboende borgere

3. En hverdag, der fungerer for pårørende

 • Målrettet samarbejde med pårørende
 • Ansøgning til Sundhedsstyrelsens pulje ”flere, bedre og mere fleksible aflastningstilbud til borgere med demens og deres pårørende, der sikrer pårørende et frirum fra sygdommen”
 • Sparring på de frivillige organisationer og foreningers ansøgninger til Sundhedsstyrelsens pulje om ”aflastning af pårørende til mennesker med demens”

4. Mod til at tale om fremtiden

 • Information om plejetestamenter

5. Gode oplevelser

 • Nytårskur
 • Julefrokost i Aktiv med Demens

6. En vedvarende demensindsats

 • Videreførelse af projekt Aktiv med Demens

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet til orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen

Beslutning

Taget til efterretning med følgende bemærkning:

Ældrerådet roser arbejdet. Området er nået langt på tre år.

Ældrerådet ønsker at følge tæt, hvilke tilbud der bliver brugt og er ligeledes meget opmærksomme på tilbuddene til de hjemmeboende demente.

Jan Lindegaard Munkholt fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Pulje til styrket kvalitet, omsorg og nærvær på plejecentrene


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/ØK

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har fået tildelt puljemidler til at styrke kvalitet, omsorg og nærvær på plejecentrene.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om projektet til styrket kvalitet, omsorg og nærvær på plejecentrene kan godkendes.

Sagen fremsendes til orientering i Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Som led i aftalen om Finansloven for 2020 har Sundhedsstyrelsen afsat en pulje, der har til formål at understøtte det kommunale arbejde med at styrke omsorg og nærvær for borgere i ældreplejen ved at udvikle og afprøve nye innovative veje og reducere unødvendige dokumentationskrav.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har i den forbindelse ansøgt om og fået tildelt puljemidler i perioden december 2020 til december 2021. Midlerne skal anvendes til at gentænke kvalitetsarbejdet på plejecentrene for at frigøre mere tid til kerneopgaven.

Projektet vil sætte fokus på tre spor:

 • Bestyrelser for alle kommunens plejecentre

Beboere, pårørende og civilsamfundet skal inddrages i ledelsen, driften og kvalitetsudviklingen på plejecentrene. Der etableres derfor bestyrelser for alle plejecentrene, hvor disse grupper er repræsenteret. Bestyrelserne skal være med til at definere, hvad kvalitet er, og hvordan det skal implementeres.

 • Tværfaglige kvalitetsteams på kommunens plejecentre

Bestyrelserne skal sammen med medarbejderne sætte retningen og rammerne for den lokale kvalitet. Det daglige kvalitetsarbejde forankres i tværfaglige kvalitetsteams på plejecentrene. Kvalitetsarbejdet skal være datadrevet med udgangspunkt i kvalitative og kvantitative indikatorer.

 • Nedbringelse af dokumentationsbyrden

For at skabe rum til det lokale kvalitetsarbejde skal der laves analyse af dokumentationen med fokus på at fjerne unødvendig dokumentation og ensrette kvaliteten af den dokumentation, der allerede foretages.

Projektet vil belyse følgende punkter i værdighedspolitikken: 1) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, samt 2) Pårørende.

Puljemidlerne er på 4.884.429 kr., der skal anvendes til frikøb af medarbejdere til kvalitetsteams, projektledelse, kvalitetsmidler til hvert plejecenter, gennemgang af dokumentationspraksis og løbende erfaringsopsamling.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget godkender projektet til styrket kvalitet, omsorg og nærvær på plejecentrene.

Personale

Der er givet puljemidler til frikøb af tre medarbejdere fra hvert plejecenter og projektleder samt ansættelse af en sygeplejerske, fysioterapeut og projektmedarbejder.

Økonomi

Økonomi bemærker, at Brønderslev Kommune har fået tilsagn om midlerne, men at man skal bede om at få udbetalt midlerne ud fra foreløbigt forbrug en gang i kvartalet, samt at der skal afleveres revisionspåtegnet slutregnskab.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning med følgende bemærkninger:

 • Ældrerådet anbefaler, at der etableres bestyrelser på de kommunale plejecentre. Bestyrelser der skal være med til at ruste ledelsen, højne kvaliteten samt inddrage civilsamfundet.
 • Ligeledes anbefales vigtigheden i, at Ældreomsorgsudvalget definerer arbejdsområdet for en bestyrelse – hvilke kompetencer tillægges og hvor rekrutteres fra.
 • Ældrerådet er klart af den opfattelse, at Ældrerådet har en plads i bestyrelserne og undres over, at en forening som Ældresagen er nævnt.

Jan Lindegaard Munkholt fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Årsrapport for velfærdsteknologi 2020


Resume

Sagsforløb: HAR/ÆR/SS/ÆO

Hvert år samles alle de velfærdsteknologiske tiltag for Brønderslev Kommune i en årsrapport.

Den velfærdsteknologiske årsrapport for 2020 fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Den velfærdsteknologiske årsrapport for 2020 indeholder en beskrivelse af de nye velfærdsteknologiske projekter, der blev igangsat i 2020 samt de projekter, der er planlagt til 2021. Derudover indeholder årsrapporten en liste over de kontinuerlige opgaver, der er i forhold til velfærdsteknologien.

2020 blev bl.a. året, hvor online møder/platforme fik et uventet løft på grund af Covid-19. Møder med kollegaer, borgere og samarbejdspartnere blev afholdt virtuelt, og mødeformen blev nytænkt.

Det blev også året, hvor Brønderslev Kommune fik tildelt EU-midler på baggrund af en idé, der blev indsendt via IdéBanken.

Kommunen tilsluttede sig også pilledoseringsmaskinen MedimiSmart sammen med de øvrige nordjyske kommuner. Mange flere initiativer er søsat i 2020, og de er alle samlet i den velfærdsteknologiske årsrapport 2020.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Ældrerådet ønsker, at Årsrapport for velfærdsteknologi 2020 sættes på dagsordenen til næste møde for afklaring af følgende spørgsmål:

 • Hvordan finder vi som kommune/personale ud af, hvornår borgerne ikke længere kan bruge den teknologi, der er stillet til rådighed?
 • Hvordan er tilfredshedsgraden hos borgerne?

Jan Lindegaard Munkholt fraværende

Bilag

Til toppen


11. Ændring af hjemmeplejens navn ”Frit Valg”


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd ønsker at ændre navnet "Frit Valg" til et mere retvisende navn for den kommunale hjemmepleje.

Sagen fremsendes til orientering i Ældrerådet.

Sagsfremstilling

I 2015 blev der igangsat en ny organisering af ældreområdet. Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen blev bl.a. adskilt, og i den forbindelse blev ordet ”Frit Valg” brugt om den arbejdsproces, der lå forude i forhold til organisering af den kommunale hjemmepleje. Da organiseringen var fastlagt, blev navnet ”Frit Valg” ikke ændret og har siden dækket over betegnelsen for den kommunale hjemmepleje.

Det har siden hen vist sig, at betegnelsen kan give anledning til undren, forvirring og behov for forklaring, da ”frit valg” også bliver brugt på mange områder bl.a. madordning. På kommunens hjemmeside bruges ordet ”hjemmehjælp”, når der informeres om visitering til praktisk/personlig pleje. Medarbejderne i Frit Valg oplever, at de ofte må forklare, at de arbejder i den kommunale hjemmepleje, og derfor er der et generelt ønske om, at navnet ændres til ét af nedenstående forslag:

 • Den kommunale hjemmepleje
 • Hjemmeplejen i Brønderslev Kommune

I de omkringliggende kommuner anvendes følgende betegnelser for den kommunale hjemmepleje:

 • Hjørring: Medmennesker
 • Frederikshavn: Den kommunale hjemmepleje
 • Thisted: Hjemmeplejen i Thisted Kommune
 • Jammerbugt: Den kommunale hjemmepleje
 • Aalborg: Hjemmepleje Aalborg

Som led i virksomhedsplanen for fagforvaltningen er der planlagt en profilering af Brønderslev kommunes hjemmepleje med bl.a. billeder og tekst på de kommunale hjemmeplejebiler. Denne profilering vil også have større indvirkning ved at ændre navnet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter de opstillede forslag til navneændring af ”Frit Valg”.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning og anbefaler, at ”Frit Valg” ændres til ”Hjemmeplejen i Brønderslev Kommune”.

Jan Lindegaard Munkholt fraværende

Til toppen


12. Orientering om aktuel status på Covid19


Resume

Sagsforløb ÆR

Orientering vedrørende Covid19.

Sagen fremsendes til orientering i Ældrerådet.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Der vil på mødet blive givet en aktuel status på Covid19 samt vaccination.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Drøftet og taget til efterretning.

Jan Lindegaard Munkholt fraværende.

Til toppen


13. Valg til Ældreråd - orientering


Resume

Sagsforløb: ÆR

Valg til Ældreråd - orientering ved formand Inger Møller Nielsen.

Konsulent Linn Lou deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Valg til Ældreråd - orientering ved formand Inger Møller Nielsen

Beslutning

Ældrerådsvalget ligger tæt op ad det kommunale valg, og Ældrerådet støtter sig til proceduren omkring kommunalvalg.

Ældrerådet planlægger to stormøder i september måned, hvor der oplyses omkring ældrerådsvalg. Et i Hjallerup og et i Brønderslev.

Den 3. marts 2021 udvælges de 13 valgbestyrere og i den forbindelse er det aftalt, at der meldes tilbage til formand Inger Møller Nielsen, hvis ældrerådsmedlemmer har interesse i arbejdet som valgbestyrer.

Jan Lindegaard Munkholt fraværende.

Til toppen


14. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering fra udvalgene.

Sagsfremstilling

Orientering fra udvalgene.

Beslutning

Intet at bemærke.

Jan Lindegaard Munkholt fraværende.

Til toppen


15. Meddelelser fra formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Meddelelser fra formanden:

 • Danske Ældreråd - valg
 • Sociale medier
 • Nyt fra ombygningen på Margrethelund ved Jonna Raasted
 • Temadrøftelse - demente. Flyttes til april måned 2021 grundet Covid19
Personale

Ingen.

Beslutning
 • Danske Ældreråd – valg

Jonna Raasted orienterer om valg til bestyrelsespost. Formand Inger Møller Nielsen er opstillet.

 • Sociale medier

Efter sommerferien drøftes muligheder for repræsentation på Facebook.

 • Nyt fra ombygningen på Margrethelund ved Jonna Raasted

Der skal være styregruppemøde i morgen torsdag, hvor der udvælges 5 af de 13 indkomne ansøgninger på entreprisen.

 • Temadrøftelse - demente. Flyttes til april måned 2021 grundet Covid19

Udsat til april måned.

Jan Lindegaard Munkholt fraværende.

Til toppen


16. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelt.

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Knud Jørgensen orienterer omkring to artikler fra Danske Ældreråd vedrørende plejehjemsklager. Der ønskes oplyst følgende på næste Ældrerådsmøde:

 • Hvor mange klager er der på årsbasis? Samt hvilke emner de omhandler, og hvordan de behandles?
 • Ligeledes ønsker Knud Jørgensen en offentlig diskussion omkring Værdighed i ældreplejen

Jan Lindegaard Munkholt fraværende.

Til toppen


17. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Punkter til pressen.

Sagsfremstilling

Punkter til pressen.

Personale

Ingen.

Beslutning
 • Klippekort/aktivitetsklippekort
 • Ventelister
 • Velfærdsteknologi
 • Ældrerådsvalg

Jan Lindegaard Munkholt fraværende.

Til toppen


18. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Næste møde i Ældrerådet er den 3. marts 2021.

Sagsfremstilling

Næste møde i Ældrerådet er den 3. marts 2021.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Jan Lindegaard Munkholt fraværende.

Til toppen

Opdateret 3. februar 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer