Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 3. marts 2021
Lokale: Virtuelt møde via Teams
Tidspunkt: Kl. 09:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger

Til toppen


3. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr.15. februar 2021 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Visitationschef Ellen Lykke, deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ældrerådet ser med bekymring på, om borgere ikke søger om at komme på plejehjem, grundet Covid19.

Bilag

Til toppen


4. Redegørelse for anvendelse af klippekort på plejecentre i 2020


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der gives i lighed med sidste år en redegørelse til Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget om anvendelsen af klippekort på plejecentre i 2020.

Temaet på det årlige tilsyn på plejecentre har været brug af klippekort. Der redegøres for den samlede tilbagemelding fra BDO vedrørende dette.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sundheds- og Ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Der var i 2020 afsat 1.301.573 kr. til klippekortsordning på plejecentrere. Midlerne er fordelt til stederne med en lige andel pr. beboer.

Klippekort på plejecentre

Klippekortsordningen indebærer, at plejehjemsbeboerne i 2020 fik det, der svarer til omkring en halv times ekstra hjælp og støtte en gang om ugen. Klippekortet er beboerens tid, og anvendelsen af klip tager altid udgangspunkt i beboernes interesser og behov. Hjælpen kan både anvendes til mindre aktiviteter eller spares op og anvendes til aktiviteter, der tager længere tid.

Alle plejecentre er blevet spurgt, om de har anvendt den tildelte andel, og hvad denne er brugt til indenfor kategorierne ”praktiske opgaver”, ”sociale aktiviteter” og ”ledsagelse udenfor plejecenter”. Herunder ses, hvad der er forbrugt i procent af tildelingen i 2020. Ligeledes fordeling i procent på de enkelte opgaver.

Anvendelse af klippekort på plejecentre i 2020:

Plejecenter

Fordeling af forbrugte klippekort i %

Tildeling i 2020

Forbrugt af tildelt beløb

i %

Praktiske opgaver

Sociale aktiviteter

Ledsagelse udenfor plejecenter

Støberiet

27 %

61 %

12 %

188.748 kr.

106 %

Valdemarsgade

7 %

69 %

24 %

121.900 kr.

104 %

Elmehøj

25 %

60 %

15 %

74.712 kr.

127 %

Hellevadlund

28 %

72 %

0 %

39.322 kr.

109 %

Rosengården

3 %

81 %

16 %

98.306 kr.

118 %

Margrethelund

9 %

71 %

20 %

216.274 kr.

102 %

Stengården

6 %

92 %

2 %

114.035 kr.

111 %

Vivaldi

30 %

70 %

1 %

173.019 kr.

100 %

Kornumgård

25 %

50 %

25 %

275.257 kr.

100 %

I alt

1.301.573 kr.

Konklusion på BDO’s tilsyn

Ved de uanmeldte tilsyn på plejecentrene i 2020 har der været særlig fokus på brugen af klippekort.

Hovedkonklusionerne på disse tilsyn i forhold til brugen af klippekort er, at borgerne har kendskab til klippekortsordningen eller kan berette om diverse aktiviteter, som har baggrund i ordningen, dog afhængig af funktionsniveau. Borgerne oplever sig involveret i og bestemmer selv, hvilke aktiviteter eller hvilken hjælp, de enkelte klip i ordningen skal bruges til, dette afhænger naturligvis også af borgers funktionsniveau. Anvendelsen af klip tager udgangspunkt i borgernes interesser og behov. Generelt er borgernes livshistorie en vigtig inspirationskilde til, hvad klippene skal bruges til. Medarbejderne understøtter borgernes individuelle valg af aktivitet i forbindelse med klippekortsordningen, og kan ligeledes inddrage pårørende i eventuelle forslag til anvendelse af klippekortet, afhængig af borgerens funktionsniveau. Klip anvendes til både spontane og planlagte aktiviteter, fx gåture, oprydning og fælles busture.

Borgernes individuelle forbrug af klip følges løbende, og hvis en borger har opsparet meget tid, informeres medarbejderne og borgeren herom. På to plejecentre er der blandt medarbejderne lidt usikkerhed om, hvordan ordningen helt fungerer.

Borgere på Asaa Friplejehjem får ikke tildelt klippekort, men har mulighed for at tilkøbe ekstra aktivitet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Til toppen


5. Patientsikkerhed, årsrapport 2020


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/HAR/SS/MED-SV

Der er udarbejdet årsrapport for patientsikkerhed, 2020. Rapporten dækker alle områder i Sundhed og Velfærd, private leverandører og Sundhedsplejen.

Årsrapporten fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

I 2020 er antallet af indrapporterede utilsigtede hændelser steget i forhold til 2019. Der er indrapporteret 2706 utilsigtede hændelser i 2020. I 2019 var tallet 2.022. Denne stigning skyldes især, at der har været et helt år med samlerapportering.

Styrelsen for Patientsikkerhed åbnede i oktober 2019 mulighed for samlerapportering på henholdsvis "medicin ikke givet" og "fald".

  • Medicin ikke givet, hvor der er indrapporteret 1.106 hændelser i 2020.
  • Fald, hvor der er indrapporteret 1.209 hændelser i 2020.

Begge muligheder for samlerapportering findes kun, hvis hændelsens alvorlighedsgrad svarer til ingen eller mild skade.

Dette betyder i praksis, at de hændelser, hvor der er ingen skade eller mild skade hos borgerne, samles i et fælles dokument i det enkelte område, og indrapporteres på en gang en gang om måneden, hvilket gør indrapporteringen betydelig nemmere.

Arbejdet med utilsigtede hændelser er en integreret del af arbejdet i områderne.

Fokusområder i 2021 vil være:

  • UTH´er omkring ”Medicin ikke givet”.
  • UTH´er omkring ”Fald”.
  • Der ønskes et større samarbejde om tværsektorielle UTH´er i forhold til gensidig læring.
  • Der vil fortsat være fokus på infektionshygiejne.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Etablering af "Samværsteam" - til forebyggelse og bekæmpelse af ensomhed


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende etableringen af et ”Samværs-team” til forebyggelse og bekæmpelse af ensomhed blandt ældre borgere i Brønderslev Kommune.

Fremsendes til drøftelse i Ældrerådet.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Fra og med budget 2020 og i årene fremover er der afsat en pulje på 500.000 kr. på Ældreomsorgsudvalgets budgetområde til bekæmpelse af ensomhed.

Ældreomsorgsudvalget godkendte i foråret 2020, at Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd kunne bruge 50.000 kr. til at afholde to workshops for borgere, frivillige foreninger og fagprofessionelle indenfor ældreområdet med henblik på at generere et idekatalog over mulige indsatser. På grund af Corona har det ikke været muligt afholde de planlagte workshops.

Ældreomsorgsudvalget har tillige tidligere besluttet, at der skal anvendes 340.000 kr. årligt til aktivitetsklippekort til hjælp og ledsagelse af ældre hjemmeboende til aktiviteter. Det har hidtil vist sig vanskeligt for hjemmeplejen at opspore de ensomme ældre og få omsat midlerne til aktivitetsklippekortene i større omfang.

Forslag til nyt ”samværs-team”

Med henblik på at få sat gang i såvel opsporingen af de ældre i målgruppen, samt opgaven med at støtte de ældre i opstarten af aktiviteter udenfor hjemmet, foreslår Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd nu, at der etableres et ”Samværsteam” organiseret i Aktivitetsområdet. ”Samværs-teamet” vil bestå af eksisterende ”samværskoordinator”/aktivitetsmedarbejder i vest og en nyansat samværskoordinator i øst.

Formålet med deres indsats er at forebygge ensomhed og fremme trivsel, så borgerne kan leve et selvstændigt og aktivt liv. Dermed forebygges inaktivitet, sygdom og funktionsevnetab, og dermed udskydes borgernes behov for hjælp.

Målgrupper

Borgere, der er ensomme eller ikke har noget netværk. Borgere, der er inaktive og ønsker støtte til opstart af aktiviteter udenfor hjemmet. Borgere, der mistrives og mangler støtte til at komme videre. Disse borgere henvises fra frontpersonale i kommunen eller andre borgere.

Borgere, der er blevet selvhjulpne i deres 83a rehabiliteringsforløb, og ønsker støtte til at komme i gang med aktiviteter udenfor hjemmet.

Indsatsens indhold

Samværs-koordinatorerne tager på hjemmebesøg hos borgerne, og hjælper dem - efter ønske fra borgerne - i gang i aktiviteter udenfor hjemmet: i det lokale foreningsliv, i kirken, i aktivitetscentrene eller andet. De ledsager borgerne, indtil borgerne er selvhjulpne. De kan også matche borgerne med hinanden til ligeværdige gensidige besøg eller fælles aktiviteter – eller hjælpe dem i gang med at være frivillig.

Samværs-koordinatorerne skal opbygge et grundigt kendskab til alle aktivitetsmulighederne i hele kommunen og være med til at skabe nye aktivitetstilbud sammen med civilsamfundet og foreningerne.

Styrken ved denne tilgang er, at opgaven er samlet på få medarbejdere, som både har kompetencerne til at motivere borgerne og etablere relationen; har et godt kendskab til, hvilke aktivitetsmuligheder der er i lokalområdet; og arbejder systematisk med indsatserne.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender etableringen af et nyt ”Samværs-team” i Brønderslev Kommune.

Personale

Der ansættes en ny samværskoordinator på 35 timer under Aktivitet og Frivillige.

Økonomi

Økonomi bemærker, at der fra 2021 og frem er sat yderligere 244.000 kr. af til bekæmpelse af ensomhed. Derudover omplaceres 115.000 kr. fra aktivitetsklippekort på myndighed til Aktivitet og Frivillige.

Beslutning

Ved godkendelse af etablering af Samværs-team og herved ansættelse af samværskoordinator forventer Ældrerådet et snævert samarbejde med det frivillige foreningsliv.

Ældrerådet forventer endvidere, at samværskoordinatoren sørger for, at de foreninger, der har været inddraget siden opstart forår 2020, også fremover medinddrages.

Bilag

Til toppen


7. Orientering om aktuel status på Covid19


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering vedrørende Covid19.

Sagen fremsendes til orientering i Ældrerådet.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Der vil på mødet blive givet en aktuel status på Covid19 samt vaccination.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ældrerådet er tilfreds med, at der er fundet fornuftige løsninger på de fleste besøg på plejecentrene i kommunen.

Til toppen


8. Nøgletal fra KL


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

KL har i januar 2021 udgivet Kend Din Kommune, hvori KL har samlet en række nøgletal på de forskellige kommunale sektorområder og rangeret kommunerne.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

KL har i januar 2021 udgivet Kend Din Kommune, hvori KL har samlet de vigtigste styringsnøgletal på de forskellige kommunale sektorområder.

Med denne sag følger:

  • Ældre
  • Sundhed

Nøgletallene kan bruges som inspirationskilde til drøftelse i de politiske udvalg herunder, hvorvidt der er nøgletal, der ønskes undersøgt yderligere med henblik på at afdække eventuelle besparelsesmuligheder til brug for det kommende budget. Samtidig giver det et overblik over Brønderslev Kommunes placering på de enkelte udgiftsområder.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter de relevante nøgletal, herunder om nogle af nøgletallene ønskes yderligere belyst.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Orientering angående spørgsmål fra Ældrerådsmedlem vedrørende velfærdsteknologi


Resume

Sagsforløb: ÆR

Drøftelse vedrørende anvendelsen af velfærdsteknologi.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ældrerådsmedlem Knud Jørgensen har anmodet om gennemgang af følgende i Ældrerådet:

  • Hvordan finder personalet ud af, hvornår borgerne ikke længere kan bruge den teknologi der er stillet til rådig?
  • Hvordan er tilfredshedsgraden hos borgerne?

Koordineringsgruppen for velfærdsteknologi (VFT) oplyser:

Velfærdsteknologi er altid et frivilligt tilbud. Derfor er der stor tilfredshed blandt de borgere, der bruger det. De er drevet af stor motivation til fx. at blive mere selvstændige, have mere frihed, undgå kommunens synlighed foran hjemmet (fx. i forhold til antabus-behandling) osv. Derudover kan fordelene også være præcise tidspunkter for aftalerne (fx. ved skærmløsningerne), at der må ryges i hjemmet, at hunden ikke skal lukkes inde.

De borgere der får VFT, oplæres grundigt, inden personalet "slipper dem". Dermed sikres, at produkterne anvendes korrekte og efter hensigten. Borgerne får samtidig også telefonnumre på personale, så de altid kan komme i kontakt med personale, hvis de har spørgsmål eller har brug for hjælp.

Personalet finder ud af, hvis borger ikke længere bruger VFT enten ved, at borger bliver for dårlig (og fx. får brug for anden hjælp fra kommunen), indsender færre data/oplysninger (ved TeleCareNord) eller også afsluttes borgeren, fordi ydelsen stopper.Nogle borgere foretrækker også fysiske besøg igen, hvilket der opleves her under Corona-tiden.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning med ønske om, at der i fremtidige årsrapporter indtænkes tilfredshedsgrad hos brugerne.

Til toppen


10. Procedure i klagesager


Resume

Sagsforløb: ÆR

Drøftelse af procedure i klagesager vedrørende beboere på plejecentre.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Dagsordenspunkt fra Knud Jørgensen.

Ældrerådsmedlem Knud Jørgensen har anmodet om gennemgang af procedure på klager vedrørende beboere på plejecentre.

Beslutning

Sundheds- og Ældrechef Uffe Viegh Jørgensen gennemgik proceduren for klager stilet til direktør for Sundhed og Velfærd samt til Borgmesteren.

Til toppen


11. Valg til Ældreråd - orientering


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering vedr. valg til Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Valg til Ældreråd - orientering ved formand Inger Møller Nielsen

Beslutning

Koordineringen omkring Ældrerådsvalget klares i samarbejde med kommunens valgsekretariat. Ældrerådets kontaktperson er konsulent Linn Luu.

Der er 13 valgsteder, og Ældrerådet har udpeget de 13 ønskede valgstyrere.

Alle valgstyrere indkaldes til møde den 22. april 2021 på Rådhuset i Brønderslev, lokale 318 kl. 10.30. Der sendes officielt brev med mødeindkaldelse.

Til toppen


12. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering fra udvalgene.

Sagsfremstilling

Orientering fra udvalgene.

Jonna Raasted orienterer om nyt fra ombygningen på Margrethelund

Beslutning

Knud Jørgensen gør opmærksom på, at det er væsentligt, at Ældrerådet læser udvalgsdagsordenener igennem, således Ældrerådet får benyttet sin udtaleret.

Jonna Raasted orienterer om sag vedrørende kvalitetsstandarter, der gøres mere læsevenlig. Her ønsker Ældrerådet medinddragelse.

Til toppen


13. Meddelelser fra formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Meddelelser fra formanden.

Danske Ældreråd inviterer til webinar tirsdag den 23. marts 2021 kl. 10.15 - 12.00 om en kommende sundhedsaftale. Tilmelding til Lene Holst.

En uge inden webinaret afholdes, modtager alle tilmeldte en mail med information om, hvordan man bedst forbereder sig som deltager, og hvordan man tilgår webinaret.

Personale

Ingen.

Beslutning

Følgende tilmeldes Danske Ældreråds webinar den 23. marts 2021 om en kommende sundhedsaftale:

Inger Møller Nielsen, Jonna Raasted, Erik Nielsen, Jan Lindegaard Munkholt, Kurt Kristensen og Knud Jørgensen.

Inger Møller Nielsen er valgt som bestyrelsesmedlem i Danske Ældreråd og er ligeledes kandidat til formandsposten for Danske Ældreråd.

Til toppen


14. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelt.

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Gurli Margrethe Larsen meddeler, at hun ikke genopstiller til næste Ældrerådsvalg.

Til toppen


15. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Punkter til pressen.

Sagsfremstilling

Punkter til pressen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Bekymring vedrørende venteliste til plejehjem.

Til toppen


16. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Næste møde i Ældrerådet er den 7. april 2021.

Sagsfremstilling

Næste møde i Ældrerådet er den 7. april 2021.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 4. marts 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer