Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 7. april 2021
Lokale: Virtuelt møde via Teams
Tidspunkt: Kl. 09:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

Til toppen


3. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr.16. marts 2021 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Tilsyn med plejecentrene


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

På baggrund af uanmeldte tilsynsbesøg på plejehjem og plejecentre i Brønderslev Kommune fremsendes en samlet årsrapport.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har pligt til at føre tilsyn med løsning af opgaverne på plejehjem og plejecentre i Brønderslev Kommune.

Der skal føres tilsyn med, at opgaverne løses med den faglige og økonomiske kvalitet, som Byrådet og Ældreomsorgsudvalget inden for lovgivningens rammer har besluttet, skal gælde på området.

Brønderslev Kommune har pligt til aktivt at kontrollere, at borgerne får den hjælp, de har krav på, og at hjælpen bliver udført med den kvalitet, som Ældreomsorgsudvalget har besluttet. I praksis er tilsynet gennemført i form af 1 uanmeldt tilsyn på hvert plejehjem eller plejecenter udført af BDO efter aftale med Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd. Det er ansatte med en sundhedsfaglig baggrund, der har udført tilsynene.

Tilsynene er gennemført ud fra 5 fokusområder:

 • Dokumentation
 • Pleje, omsorg og praktisk støtte
 • Hverdagsliv
 • Kommunikation og adfærd
 • Kompetencer og udvikling

I hvert af de 5 fokusområder er plejehjemmet eller plejecentret tildelt scoren 1-5. I de tilfælde, hvor et plejehjem eller plejecenter har fået scoren 3 eller derunder, har Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd udbedt sig en handleplan. Der er i to tilfælde i 2020 udarbejdet handleplan til Visitationen.

BDO har i forlængelse af tilsynsbesøgene udarbejdet rapporter vedrørende hvert plejehjem eller plejecenter. Rapporterne er tilgængelige på Brønderslev Kommunes hjemmeside samt på Plejehjemsoversigten. Derudover har BDO udarbejdet en årsrapport, som sammenfatter konklusionerne i de enkelte tilsynsrapporter.

Der gennemføres evaluering af de gennemførte tilsyn med deltagelse af udfører, myndighed og BDO medio marts 2021.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager årsrapporten til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning med følgende bemærkninger:

Overordnet en fin årsrapport, dog samtidig opmærksomhedspunkter, der skal følges tæt.

 • Manglende dokumentation
 • Bedre information og udbredelse af klippekort

Ældrerådet forespurgte på rengøring af hjælpemidler på friplejehjem. Chef for visitationen, Ellen Lykke, undersøger dette til næste møde i Ældrerådet.

Bilag

Til toppen


5. Tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Orientering om gennemførelse af tilsyn med Brønderslev Kommunes leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har pligt til at føre tilsyn med løsning af opgaverne hos kommunens leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp.

Der skal føres tilsyn med, at opgaverne løses med den faglige og økonomiske kvalitet, som Byrådet og Ældreomsorgsudvalget inden for lovgivningens rammer har besluttet, skal gælde på området.

Brønderslev Kommune har pligt til aktivt at kontrollere, at borgerne får den hjælp, de har krav på, og at hjælpen bliver udført med den kvalitet, som Ældreomsorgsudvalget har besluttet. I praksis er tilsynet gennemført i form af 1 anmeldt tilsyn hos de private leverandører og 1 anmeldt besøg hos hvert team i Hjemmeplejen. Tilsynet er udført af BDO efter aftale med Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd. Det er ansatte med en sundhedsfaglig baggrund, der har udført tilsynene.

Tilsynene er gennemført ud fra 5 fokusområder:

 • Dokumentation
 • Personlig pleje
 • Praktisk hjælp
 • Kommunikation og adfærd
 • Kompetencer og udvikling

I hvert af de 5 fokusområder er leverandørerne tildelt scoren 1-5. Hvis en leverandør får scoren 3 eller derunder udbeder med Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd sig en handleplan. Dette har ikke været nødvendigt ved dette års tilsyn.

BDO har i forlængelse af tilsynsbesøgene udarbejdet rapporter vedrørende hver leverandør eller team. Rapporterne er tilgængelige på Brønderslev Kommunes hjemmeside. Derudover har BDO udarbejdet en årsrapport, som sammenfatter konklusionerne i de enkelte tilsynsrapporter.

Der gennemføres evaluering af de gennemførte tilsyn med deltagelse af udfører, myndighed og BDO medio marts 2021.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Omsorgstandpleje - orientering til Ældrerådet


Resume

Sagsforløb: ÆR

Drøftelse af procedure vedrørende Omsorgstandpleje i Brønderslev Kommune.

Overtandlæge Jesper Hohwy deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Dagsordenspunkt fra Gerda Pedersen.

Ældrerådsmedlem Gerda Pedersen har anmodet om gennemgang af procedure vedrørende omsorgstandpleje.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Overtandlæge Jesper Hohwy orienterede om proceduren på omsorgstandplejen.

134 borgere er i øjeblikket visiteret til den kommunale omsorgstandpleje.

Det er borgere med meget begrænset egenomsorg – det vil sige borgere, der ikke har mulighed for at komme til privat tandlæge.

Bilag

Til toppen


7. Forberedelse af møder i DemensAlliancen


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

I januar 2021 besluttede Ældreomsorgsudvalget, at Brønderslev Kommune skulle deltage i to camps på DemensAlliancen og dermed blive en demensvenlig kommune. På første camp skal der drøftes lokale udfordringer på demensområdet samt sættes en politisk vision for demensområdet.

Sagen fremsendes til drøftelse.

Konsulent Anne-Cathrine Kvist Visborg deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Demensalliancen er et samarbejde mellem Ældresagen, FOA, PenSam, Dansk Sygeplejeråd og Ergoterapeutforeningen. Visionen for Demensalliancen er et demensvenligt Danmark, hvor ingen står alene med Demens, og hvor Danmark bliver foregangsland, når det handler om at skabe det bedst mulige liv for demensramte og deres pårørende.

Demensalliancen er et intensivt udviklingsforløb, hvor førende eksperter også deltager og giver sparring på, hvordan den lokale demensindsats styrkes. Udviklingsforløbet vil tage udgangspunkt i kommunernes projekter, udfordringer og erfaringer og der vil blive skabt strategiske og langsigtede løsninger gennem forløbet. Det hele på baggrund af den nyeste viden indenfor demensområdet.

Det team, der skal deltage i DemensAlliancen, består af lederen af et demensplejecenter, lederen af dagtilbuddene på demensområdet, en afdelingsleder fra Hjemmeplejen, en demenskoordinator samt en konsulent, der arbejder med demensområdet.

Til første camp skal teamet medbringe tre lokale udfordringer på demensområdet, som munder ud i lokale aktionsplaner. Teamet har drøftet følgende 5 lokale udfordringer:

1. Hvordan skaber kommunen bedre og mere relevante botilbud for de borgere, der har en dobbeltdiagnose? (dvs. en demensdiagnose samt en senhjerneskade eller psykiatrisk diagnose)

Borgere med dobbeltdiagnoser kan være svære at rumme. De kræver en hel anden pleje og tilgang, netop fordi der er dobbeltdiagnoser på spil. Derfor bliver personalet udfordret i disse situationer, da det ikke er nok at guide, støtte og hjælpe borgeren på vej, som medarbejderne gør ved demensramte uden dobbeltdiagnoser. Når borgerne med dobbeltdiagnoser kommer på botilbud, trækkes der ofte på SSA’erne, da de har psykiatri som en del af deres uddannelse – det har SSH’erne ikke. Det skaber dermed også nogle udfordringer i forhold til sammensætningen af faglighederne de enkelte steder.

2. Hvordan rekrutterer (og fastholder) kommunen kvalificerede SSA’er til at arbejde med demensområdet?

Når der slås SSA-stillinger op, kommer der meget få ansøgninger. Der er for mange steder, der mangler SSA’er og derfor søger de SSA’er, der er, andre steder hen med bedre vilkår/løn. Derudover er der et stort ansvar som SSA i kommunerne, fordi der ikke er en læge og sygeplejerske i ryggen som på sygehusene. En anden udfordring er, at nogle SSA’er også søger i vikarbureauer for at få bedre arbejdstider. En anden side af ovenstående udfordring er at fastholde medarbejderne, når de er blevet ansat.

3. Hvordan bliver kommunen bedre til at håndtere borgere med demens i hjemmeplejen samt sikre et bedre samarbejde på tværs af kommunen, så borgerne også flytter tidligere på plejehjem, inden de er for fremskredne i deres demens?

Det opleves, at nogle borgere med demens, svinger meget i deres sygdom. I perioder har de brug for meget støtte, hvilket kommunen giver dem. Det stabiliserer dem, og det går godt i en periode, men ofte begynder det at skride igen, og på den måde svinger de meget i de behov, de har. Hjemmeplejen oplever, at de mangler sparring fra fagpersoner, der har ressourcer til fast at give støtte og vejledning til personalet. På samme tid oplever plejecentrene, at mange borgere med demens er så fremskredne i deres demenssygdom, når de flytter ind på plejecentret, at det påvirker deres livskvalitet negativt. Det kommer ofte til at tage længere tid, inden borgeren falder til på plejecentret og samtidig opleves de så angste og forpinte, at psykofarmaka må til for at skabe ro, så der er plads og overskud til at indgå i en relation med medarbejdere. Der ses samtidig også, at de bliver udadreagerende i samme ombæring.

4. Hvordan får kommunen bedre og mere fleksible aflastningsmuligheder for de hjemmeboende borgere med demens og samtidig fokus på den kognitive træning under aflastningen?

De pårørende har ofte brug for mere aflastning, end de giver udtryk for. Når de endelig rækker ud, har de ofte brug for aflastning med kort varsel, hvilket kan være svært at imødekomme. For at undgå at de pårørende bliver for nedslidte af at tage vare på deres demensramte pårørende, ville det gøre en stor forskel, hvis kommunen kunne tilbyde bedre og mere fleksible aflastningsmuligheder for hjemmeboende borgere med demens. Kommunen er god til at tænke fysisk aktivitet ind, men ved også at have fokus på kognitiv træning – fremfor praktisk hjælp under aflastningen – vil kommunen være med til at vedligeholde alle borgernes funktionsniveauer og mindske en skridning både fysisk og mentalt. Aflastningen skal også tilbyde tryghed for de pårørende, og derfor er det vigtigt, det er de samme medarbejdere, der er tilkoblet aflastningen.

5. Hvordan huskes de demensramte borgere på de øvrige plejecentre?

Når der skal igangsættes initiativer på plejecentrene indenfor demens, har kommunen nogle demensplejecentre med mange ildsjæle, der ikke er bange for at gå forrest. De har en stor faglighed, der gør dem til naturlige fanebærere. Omvendt har kommunen også demensramte – dog i mindre grad end på demensplejecentrene – på de øvrige plejecentre, og kommunen er ikke altid god nok til at tænke dem ind i de initiativer, der søsættes. Derfor er der behov for, der bliver lagt en plan for, hvordan kommunen tænker dem ind i fremtiden som en lige så naturlig medspiller.

Udover ovenstående lokale dilemmaer skal Brønderslev Kommune også indsende kommunens overordnende politiske vision, samt hvordan og hvornår denne vision opnås. Teamet har følgende forslag:

 • Vision: Brønderslev Kommune ønsker en sammenhængende indsats for borgerne fra en demensdiagnose stilles og frem til livets slutning
 • Action: Inden udgangen af 2022 skal kommunen have skabt et endnu bedre samarbejde omkring borgerne med demens på tværs af alle faggrupper i kommunen. Dette vil kommunen bl.a. gøre ved at styrke arbejdet i den tværfaglige demensgruppe samt styrke hjemmesiden, hvor alle de tilbud og muligheder, der er for hjælp og sparring både internt og eksternt, tydeliggøres.

Til anden camp (som ligger den 17. november 2021 kl 12-15 i København) skal der ligeledes arbejdes med en lokal udfordring, samt være en lokalpolitisk debat. I den forbindelse skal der også deltage en repræsentant fra det politiske niveau i Brønderslev Kommune. Den officielle invitation hertil udsendes efter camp nr. 1 i juni, men de indledende drøftelser kan påbegyndes nu.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter følgende:

 • hvilke 3 lokale udfordringer, teamet skal arbejde med på camps’ene
 • hvilken politisk vision kommunen skal medbringe, herunder hvornår og hvordan denne opnås
 • hvem fra det politiske niveau, der skal deltage i anden camp den 17. november 2021 kl. 12-15 i København
Personale

Ingen.

Beslutning

Ældrerådet roser projektet.

Til toppen


8. Projekt til styrket kvalitet, omsorg og nærvær på plejecentrene


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der er udarbejdet et kommissorium og skabelon til forretningsorden for bestyrelserne på plejecentrene.

Sagen fremsendes til godkendelse i Ældreomsorgsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Den 3. marts 2021 godkendte Byrådet et projekt med puljemidler fra Sundhedsstyrelsen, der skal være med til at styrke kvalitet, omsorg og nærvær på plejecentrene.

Projektet har været til høring i Lokal MED og Fag MED. Høringssvarene vedlægges som bilag.

I forbindelse med projektets spor om nedsættelse af bestyrelser på plejecentrene er der udarbejdet et kommissorium og skabelon til forretningsorden, som bestyrelserne skal arbejde ud fra.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender kommissoriet og forretningsordenen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

I forhold til kommissorium og forretningsorden bør det fremgå, at det berammes til den eksakte projektperiode.

Det blev efterspurgt, hvem der har nedfældet værdierne på de enkelte plejecentre og ligeledes, om værdierne er fælles, eller hvert plejecenter har egne værdisæt. Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen undersøger dette til næste møde.

Bilag

Til toppen


9. Orientering om forebyggende hjemmebesøg


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget har ønsket at få en orientering om de forebyggende hjemmebesøg.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Kommunerne skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg til ældre, jf. servicelovens § 79 a.

Et forebyggende hjemmebesøg er et opsøgende tilbud fra kommunen, som det er frivilligt for borgeren at tage imod. Formålet med de forebyggende hjemmebesøg er overordnet at bidrage til øget tryghed, trivsel og sundhed hos borgerne ved at:

 • yde råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder
 • informere borgeren om frivillige organisationers tilbud til ældre, kommunale tilbud af både sundheds- og socialfaglig karakter samt hvordan sociale netværk kan styrkes
 • understøtte borgeren i at udnytte egne ressourcer bedst muligt, mestre egenomsorg og dermed styrke autonomien samt bevare funktionsniveauet længst muligt eller om muligt forbedre dette.

Vedlagte notat beskriver, hvilke målgrupper, der skal tilbydes et forebyggende hjemmebesøg, og hvordan tilbuddet er organiseret og udformet i Brønderslev Kommune. Derudover er vedlagt informationsmateriale:

 • Samtaleguide, som kan bruges i samtalerne
 • Info-ark, som sendes ud sammen med indkaldelse til samtalerne
 • Kvalitetsstandard for Forebyggende Hjemmebesøg

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Til toppen


10. Orientering om aktuel status på Covid19


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering vedrørende Covid19.

Sagen fremsendes til orientering i Ældrerådet.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Der vil på mødet blive givet en aktuel status på Covid19 samt vaccination.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Til toppen


11. Planlægning af fællesmøde mellem Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget afholder 2 møder om året med Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Møderne mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet er i 2021 berammet til henholdsvis den 12. maj og den 15. september 2021. Mødet i september bliver afholdt som temamøde.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet drøfter punkter til dagsordenen.

Beslutning

Ældrerådet har følgende punkter til dagsordenen:

 • Seniorboliger
 • Tilsyn
 • Demenskommune
 • Demografimodeller ved budgetlægning
 • Underernæring blandt ældre
 • Uddannelse af social-og sundhedshjælpere/assistenter
 • Budget 2022
 • Åbne aktivitetscentre

Til toppen


12. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering fra udvalgene.

Sagsfremstilling

Orientering fra udvalgene.

Beslutning

Gerda Pedersen orienterede omkring punktet ”Mere mobilitet for pengene – projekt med NT ” fra Økonomiudvalgets møde den 17. marts 2021.

Jonna Raasted orienterede omkring følgende to punkter fra Ældreomsorgsudvalgets møde den 10. marts 2021:

 • ”Drøftelse af hjælp til borgere i forbindelse med udskrivning fra sygehus” og
 • ”Busser på kommunens plejecentre”

De to punkter ønskes på dagsordenen til næste møde i Ældrerådet, til orientering.

Til toppen


13. Meddelelser fra formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Meddelelser fra formanden:

 • Demens - Temadrøftelse udsættes til 5. maj 2021
 • Valg - orientering.
 • Lukket hjemmeside - Danske Ældreråd.
 • Repræsentantskabsmøde 10. maj 2021. Tilmeldte er, grundet coronasituationen: Inger Møller Nielsen og Jonna Raasted.
 • Webinar 23. marts 2021: En kommende sundhedsaftale.
 • Forebyggelsesråd - skal Ældrerådet arbejde for dette?

Ældrerådet ønsker at arbejde med dette efter sommerferien.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


14. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelt.

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Deltagerne i ensomhedsprojektet modtager skrivelse vedrørende projektet - grundet Corona-situationen er det sat i bero.

Det undersøges, om ny gå-maskine til træning af forebyggelse af fald, er kommet på markedet. Set på tv.

Knud Jørgensen sender artikel fra Politiken, vedrørende underernæringssituation blandt indlagte medicinske patienter over 65 år.

Til toppen


15. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Punkter til pressen.

Sagsfremstilling

Punkter til pressen.

Personale

Ingen.

Beslutning
 • Plejehjemspladser
 • Omsorgstandpleje

Til toppen


16. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Næste møde i Ældrerådet er den 5. maj 2021.

Sagsfremstilling

Næste møde i Ældrerådet er den 5. maj 2021.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 7. april 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer