Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 5. maj 2021
Lokale: Kantinen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Gurli Margrethe Larsen og Jan Lindegaard Munkholt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

Gurli Margrethe Larsen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Til toppen


3. Temadrøftelse omkring plejeområdet for demente


Resume

Sagsforløb: ÆR

Temadrøftelse omkring plejeområdet for demente.

Sundheds- og Ældrechef Uffe Viegh Jørgensen samt demenskonsulent Anne-Cathrine Kvist Visborg deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Afvikling af temadrøftelse omkring plejeområdet for demente.

Drøftelsen er tilrettelagt på baggrund af de uheldige episoder, der har fremgået af medierne det sidste års tid.

Ældrerådet ønsker med temadrøftelsen at opnå større viden på demensområdet og de overordnede indsatser, der leveres i Brønderslev Kommune.

Et panel bestående af demenskonsulent, demensvisitator, plejecenterleder, aktivitetsleder samt 2 pårørende til borgere med demens deltager i drøftelsen.

Program:

 • Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, orienterer generelt omkring de overordnede indsatser, der leveres i Brønderslev Kommune.
 • Demensvisitator, Vivi Ahmio:
 • Opsporing?
 • Hvor tidligt sættes ind?
 • Hvor er borgeren typisk i demensen, når der visiteres?
 • Hvordan foregår det rent praktisk?
 • Er der gråzoner?
 • Findes der evidens for, at indsatserne virker?
 • Kan der arbejdes med at opspore tidligere?
 • Plejecenterleder Lene Weibel Winther:
 • Drøftelse af, hvor de største udfordringer ses på et demensplejehjem
 • Er det nemt/svært at rekruttere medarbejdere?
 • Leder af Aktivitet og Frivillige Lone N. Larsen:
 • Hvilke aktiviteter findes i dag?
 • Besøg af to pårørende til demente borgere.

Oplæg ved Birger Sørensen.

Beslutning

Ældrerådet takker deltagerne, for fire meget lærerige og informative oplæg, der har synliggjort demensproblematikker og tiltag i Brønderslev Kommune.

Gurli Margrethe Larsen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Til toppen


4. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr.15. april 2021 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Gurli Margrethe Larsen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Årsberetning magtanvendelser 2020 Det specialiserede voksenområde og ældreområdet


Resume

Sagsforløb: HAR/ÆR/SS/ÆO/MED-SV

Ifølge Lov om Social Service § 136 er kommunen forpligtet til at følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed over for borgere i kommunens tilbud.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Af Lov om Social Service kapitel 24 fremgår reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.

Reglerne tillader undtagelsesvist magtanvendelse over for personer med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne samt overfor ældre borgere, når indgrebet vurderes at være nødvendigt for at undgå, at personen er til fare for sig selv eller andre.

Indberetninger 2020

På Det Specialiserede Voksenområde er der i 2020 indberettet 24 magtanvendelser.

På Ældreområdet er der i 2020 indberettet 540 magtanvendelser. Det bemærkes, at indberetningerne af magtanvendelser særligt omhandler brugen af blød sele, bl.a. vedrører 526 indberetninger brug af blød sele til 2 beboere i kørestol.

Nye regler 2020

Reglerne om magtanvendelse blev revideret i 2019 med ikrafttrædelse 1. januar 2020. Formålet har været at sikre tydeligere regler om magtanvendelse. De reviderede regler skal give personalet bedre muligheder for at drage omsorg for voksne med betydelig og varigt nedsat funktionsevne samt nedsætte risikoen for omsorgssvigt og beskytte borgeren mod unødige indgreb i selvbestemmelsesretten.

Revisionen af magtanvendelsesreglerne og andre indgreb i selvbestemmelsesretten har blandt andet betydet, at magtanvendelsesreglerne er blevet opdelt i regler, der gælder henholdsvis hele målgruppen (mennesker med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, samt arbejdet med borgerne på Ældreområdet) og regler, der gælder dele af målgruppen. Desuden hører tryghedsskabende velfærdsteknologi for borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne som en konsekvens af demens eller lignende, fysisk guidning og husorden ikke længere under magtindgreb.

Områdernes arbejde 2020

Med indførelsen af de nye regler på magtanvendelsesområdet gældende fra 1. januar 2020 blev der iværksat undervisning på de 3 områder. Deltagerne på undervisningsseancerne var både ledere og medarbejdere fra såvel kommunale som private udbydere. COVID-19 situationen har medført, at undervisningen på nogle afdelinger er udsat.

Områderne har dagligt fokus på forebyggelse af magtanvendelser, og emnet er løbende på dagsordenen på personalemøderne. Magtanvendelser bliver behandlet på personalemøderne med henblik på læring og videndeling.

Borger mod borger registreringer

I Brønderslev Kommune er det vedtaget, at der, udover registrering af magtanvendelse, skal ske en central registrering af tilfælde af hændelser, hvor en borger har været verbalt eller fysisk udadreagerende mod en anden borger (ikke lovpligtigt). Borger mod borger registreringer er således ikke magtanvendelser. Af opgørelsen for borger mod borger hændelserne i 2020 fremgår det, at der var 305 tilfælde på det specialiserede voksenområde, samt 63 tilfælde på ældreområdet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Indstilling

Beslutning fra Handicaprådet, 27. april 2021, pkt. 5:

Konsulent Anne Juul Stern deltog under punktet.

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Peter Stecher, Lars Peter Petersen og Jonna Jacobsen var fraværende.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Gurli Margrethe Larsen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Busser på kommunens plejecentre


Resume

Sagsforløb: ÆO/ÆR

Ældreomsorgsudvalget har ønsket at få afdækket mulighederne for anskaffelse og brug af busser på plejecentrene.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sundheds- og Ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

På Ældreomsorgsudvalgets møde den 2. december 2020 blev der fremsat ønske om afdækning af mulighederne for anskaffelse og brug af busser på plejecentrene.

Der er udarbejdet et notat, som beskriver, hvilke plejecentre der har bus og finansiering af disse.

Der er i notatet ligeledes beskrevet Aktivitetsområdets brug af bus samt kørsel med busselskaber.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 10. marts 2021, pkt. 9:

Til efterretning. Udvalget ønsker mulighederne for anvendelse af busserne tydeliggjort overfor borgere og pårørende.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Gurli Margrethe Larsen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering fra udvalgene.

Sagsfremstilling

Orientering fra udvalgene.

Beslutning

Knud Jørgensen orienterede om seneste møde i Ældreomsorgsudvalget.

Gurli Margrethe Larsen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Til toppen


8. Meddelelser fra formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Meddelelser fra formanden.

 • Fællesmøde 12.maj 2021 mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet
 • Bestyrelser på plejecentre
 • Valg 2021
 • Høring Budget 2021
 • Spørgeskema fra Danske Ældreråd
Personale

Ingen.

Beslutning
 • Fællesmøde 12.maj 2021 mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet
 • Bestyrelser på plejecentre – indbydelser på vej ud.
 • Valg 2021. Inger deltager i møde i valgsekretariatet.
 • Høring Budget 2022.
 • Spørgeskema fra Danske Ældreråd

Gurli Margrethe Larsen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Til toppen


9. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelt.

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Personale

Ingen.

Beslutning
 • Konference ”En værdig afslutning på livet” Idrætscenter Vrå, 18. juni kl. 8.30 – 13.00.
 • Knud Jørgensen deltager som repræsentant fra Ældrerådet. Formand Inger Møller Nielsen sidder i panelet.

Gurli Margrethe Larsen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Til toppen


10. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Punkter til pressen.

Sagsfremstilling

Punkter til pressen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Temadrøftelse.

Gurli Margrethe Larsen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Til toppen


11. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Næste møde i Ældrerådet er den 2. juni 2021.

Sagsfremstilling

Næste møde i Ældrerådet er den 2. juni 2021.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Gurli Margrethe Larsen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Til toppen

Opdateret 5. maj 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer