Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 2. juni 2021
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:30


Indholdsfortegnelse



1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

Til toppen


3. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 17. maj 2021 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Status på etableringen af aflastningspladser og rehabiliteringscenter på Hellevadlund Plejecenter


Resume

Sagsforløb: ÆO/ÆR

Nyhedsbrev om etablering af aflastningspladser og rehabiliteringscenter på Hellevadlund Plejecenter fremsendes til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Som bilag fremsendes nyhedsbrev med status på arbejdet med at omdanne Hellevadlund Plejecenter til aflastningspladser og rehabiliteringscenter. Nyhedsbrevet er udarbejdet med henblik på orientering af politikere, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 17. maj 2021, pkt. 8:

Til efterretning.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2021


Resume

Sagsforløb: ÆO/ÆR

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2021.

Sagen fremsendes til orientering i Ældrerådet.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2021.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Staben foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 17. maj 2021, pkt. 3:

Til efterretning.

Udvalget ønsker ansættelse af en uddannelseskoordinator snarest finansieret af de resterende 0,29 mio.kr. afsat på budget 2021, da området er nødlidende som følge af den kraftigt øgede dimensionering på SOSU-området.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Budget 2022 – 1. høring - omprioriteringsforslag


Resume

Sagsforløb: ÆR

Omprioriteringsforslag udsendes til høring.

Ældrerådet anmodes om høringssvar indenfor Ældreomsorgsudvalgets område.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2021 blev udvalgenes omprioriteringsforslag drøftet, hvorefter omprioriteringsforslagene udsendes i høring. Det understreges, at der ikke på nuværende tidspunkt er taget politisk stilling til forslagene.

Økonomiudvalget bemærker, at ikke alle udvalg har leveret de aftalte beløb i omprioriteringsforslag. Det forventes, at disse leveres hurtigst muligt. Herudover ønsker Økonomiudvalget yderligere opfølgning på, hvilke rationaler der findes som følge af Coronaerfaringer jf. budgetaftale 2021.

Fristen for indsendelse af høringssvar er jf. tidsplanen for budget 2022 senest 30. juli 2021.

Beslutning

Ældrerådet anbefaler ansættelse af inkontinenssygeplejerske.

Ældrerådet er opmærksomme på, at der på vores plejecentre i dag er tre typer borgere med forskellige forhold. Ældreborgere, borgere med demens, de gerontopsykologiske borgere.

I den forbindelse anbefaler Ældrerådet, at der udarbejdes strategi for, hvilken slags plejecentre der bliver brug for de næste 10 år. Netop for at imødese det fremtidige behov.

Desuden bør der arbejdes med at tænke i nye løsninger vedrørende beboernes indskud på plejecentre. Således indskuddet ikke er berammet til en specifik stue, men til selve bostedet, hvilket i praksis vil betyde, at der er mulighed for, at beboeren efter ønske (fra beboer eller pårørende) kan flytte stue, alt efter mulig tilkommen diagnose, uden at skulle betale nyt indskud.

Ældrerådet foreslår, at der startes en dialog med regionen om samlede tilbud til ældre borgere med specielle hensyn, eksempelvis de psykiatriske borgere.

Høringssvar:

 • Klippekort skal bevares for både plejecenterbeboere og hjemmeboende ældre.
 • Bedre og flere tilbud for demente.
 • Udbredelse af velfærdsteknologi.
 • Der er et stort behov for efteruddannelse af personale i forhold til demens og ved gerontopsykologiske borgere
Bilag

Til toppen


7. Orientering om aktuel status op Covid19


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering vedrørende Covid19.

Sagen fremsendes til orientering i Ældrerådet.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Der vil på mødet blive en aktuel status på Covid19 samt vaccination.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Til toppen


8. Evaluering af fællesmøde mellem Ældreomsorgsudvalg og Ældreråd 12. maj 2021


Resume

Sagsforløb: ÆR

Evaluering af fællesmøde.

Sagsfremstilling

Evaluering af fællesmøde mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet den 12. maj 2021.

Personale

Ingen.

Beslutning

Et godt møde, de temaer der skal arbejdes med det næste år er:

 • Seniorboliger
 • Ensomhed
 • Velfærdsteknologi
 • Indarbejdelse af borgerperspektiv i tilsyn med kommunale plejehjem.
 • Bevæg dig for livet, med understøttelse af de frivillige foreninger.

Til toppen


9. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering fra udvalgene.

Sagsfremstilling

Orientering fra udvalgene.

Beslutning
 • Punktet: Fastholdelse og rekruttering fra Ældreomsorgsudvalgsmøde er ønsket uddybet og drøftet.
 • Punktet: Mere mobilitet for pengene fra Økonomiudvalgsmøde drøftet.

Til toppen


10. Meddelelser fra formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Meddelelser fra formanden.

Sagsfremstilling
 • Repræsentantskabsmøde 16. juni 2021
 • Valg til Ældreråd 2021
 • Budgetønsker 2022
 • Demografimodellen
 • Bestyrelser på plejecentre
 • Nyt omkring ombygning Margrethelund
Personale

Ingen.

Beslutning
 • Repræsentantskabsmøde 16. juni 2021 Jonna Raasted og Inger Møller Nielsen deltager.
 • Valg til Ældreråd 2021 – kort orientering.
 • Budgetønsker 2022 – refereret under pkt. 6.
 • Demografimodellen. Der ønskes, politisk vedtaget og synliggøres en gennemskuelig demografimodel. Ældrerådet følger op på emnet efter sommerferien.
 • Bestyrelser på plejecentre – drøftet.

Rosengården har fået Knud Jørgensen som formand, Støberiet, Knud Kristensen. Øvrige ældrerådsmedlemmer er almindelige bestyrelsesmedlemmer. På Margrethelund afholdes første bestyrelsesmøde efterfølgende.

 • Nyt omkring ombygning Margrethelund. Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen orienterede om, at projektet skal i nyt udbud og dermed forsinkes byggeriet mellem 6-12 måneder.
 • Ældres transportmuligheder, undersøges efter sommerferien

Til toppen


11. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelt.

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Personale

Ingen.

Beslutning
 • Grønningen har afholdt genåbningsfest – Det fejres, at der nu er åbent 7 dage om ugen
 • Værdighedsrejsehold - pulje søgt til fokus på måltidsafvikling på plejecentre
 • Værdighed generelt omkring plejehjem kommer i fokus
 • Fremfærd. Forhandlingsarbejde KL. I år kommer topmødet til at handle om faglighed. Mødet afvikles i september.
 • 8 juni Temadag i Vrå – Den sidste tid.

Til toppen


12. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Punkter til pressen.

Sagsfremstilling

Punkter til pressen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Budgetønsker og bestyrelser på plejecentre.

Til toppen


13. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Næste møde i Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Næste møde i Ældrerådet er den 11. august 2021.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 3. juni 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer