Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 11. august 2021
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Kurt Kristensen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Kurt Kristensen var fraværende.

Til toppen


3. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 20. juli 2021 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Venteliste taget til efterretning.

Kurt Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Proces vedrørende tilretning af kvalitetsstandarder for Visitationen


Resume

Sagsforløb: ÆO/ÆR

Den 2. december 2020 besluttede Ældreomsorgsudvalget, at kvalitetsstandarderne skulle tilrettes sprogligt, så sproget bliver mere borgerrettet og dermed lettere at læse og forstå.

Ældrerådet skal tage stilling til, om det vil udpege et medlem til at deltage i den sproglige tilretning af kvalitetsstandarderne.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og konsulent Lone Jin Mikkelsen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget besluttede på udvalgsmøde den 2. december 2020, at kvalitetsstandarderne skal gennemgå en revidering, som gør sproget mere borgerrettet.

Forslag til proces

Udvalget ønsker, at der bliver nedsat et panel med repræsentanter fra Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet til at deltage i den sproglige tilretning. Der udpeges 2 repræsentanter, én fra henholdsvis Ældreomsorgsudvalget og én fra Ældrerådet, til at deltage i tilretningsprocessen.

Fagforvaltningen udarbejder udkast til kvalitetsstandarderne med afsæt i den valgte model. Disse sendes til repræsentanternes kommentering. Eventuelle kommentarer til det sproglige indhold skal være returneret med afsæt i en angivet tidsfrist på op til 4 dage.

Det foreslås, at arbejdet igangsættes umiddelbart efter sommerferien og er afsluttet senest oktober, så de tilrettede kvalitetsstandarder er klar til udvalgsbehandling i november.

Politisk behandling fremadrettet

Kvalitetsstandarder beskriver, hvilken service kommunens borgere kan forvente på et givent område og skaber et ensartet grundlag for visitering og levering af indsatser i kommunen.

Da det er det politiske niveau, der fastsætter serviceniveauet for de kommunale indsatser, har det været praksis, at alle kvalitetsstandarder har været fremlagt til årlig politisk godkendelse.

Folketinget har gjort det lovpligtigt for kommunerne at udforme kvalitetsstandarder på nogle af de store velfærdsområder. På ældreområdet gælder det Servicelovens §§ 79a, 83, 83a og 86. De fleste kommuner udarbejder også kvalitetsstandarder på områder, hvor det ikke er lovpligtigt.

Det foreslås derfor, at de lovpligtige kvalitetsstandarder fremlægges til årlig politisk godkendelse og øvrige kvalitetsstandarder fremlægges til godkendelse, hvis der er behov for ændringer.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet

 • udpeger 1 repræsentant, der skal deltage i den sproglige tilretning,
 • godkender, at processen igangsættes efter sommerferien og er færdig senest oktober, så de tilrettede kvalitetsstandarder kan fremlægges til godkendelse ved udgangen af 2021 og
 • godkender, at de lovpligtige kvalitetsstandarder fremlægges til årlig politisk godkendelse og øvrige kvalitetsstandarder fremlægges ved behov.
Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 9. juni 2021, pkt. 7:

Udvalget ønsker fremlagt sprogligt tilrettede kvalitetsstandarder, og giver Ældrerådet mulighed for at udpege et medlem til at deltage i arbejdet. Der udpeges ikke et medlem fra Ældreomsorgsudvalget.

Udvalget ønsker de sprogligt tilrettede kvalitetsstandarder forelagt sidst på året. Fremover ønskes ”skal-kvalitetsstandarderne” fremlagt årligt, mens ”kan-kvalitetsstandarderne” alene fremlægges, når der er ændringer.

Udvalget ønsker opmærksomhed på, at hjemmesiden giver et hurtigt overblik over, hvilken hjælp man kan opnå hos kommunen, og herfra kan linkes til kvalitetsstandarderne.

Ole Jespersgaard var fraværende.

Beslutning

Ældrerådet anbefaler, at kvalitetsstandarterne revideres, således sproget bliver letlæseligt. Som repræsentant fra Ældrerådet udpeges Jonna Raasted.

Kurt Kristensen var fraværende.

Til toppen


5. Høring - Støtte til foreningslivet


Resume

Sagsforløb: HAR/ÆR

Støtte til Foreningslivet er Brønderslev Kommunes nye tilskudsordning. Målet med en ny tilskudsmodel har ikke været at ændre mærkbart i fordelingen af tilskuddene til foreningerne i forhold til den nuværende ordning. Det væsentligste mål har været at skabe en tilskudsordning, der gør fordelingen af midlerne enkel og let forståelig.

Støtte til Foreningslivet sendes i høring med fokus på, om der er generelle bemærkninger til støtteordningen og om tilskudsbetingelserne er overskuelige og lette at forstå.

Handicaprådet og Ældrerådet skal tage stilling til høringssvar indenfor deres respektive områder.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget besluttede den 13. juni 2019 efter fremlæggelse i Samarbejdsudvalget at opsige Brønderslev Ordningen med henblik på en revidering af ordningen til en mere tidssvarende tilskudsmodel.

Den 3. oktober 2019 godkendte Fritids- og Kulturudvalget en opdeling af den nuværende ordning i 4 dele:

 • Støtte til Foreningslivet
 • Folkeoplysningspolitikken
 • Individuelle dialogaftaler med samvirkerne
 • Foreningshåndbogen.

Støtte til Foreningslivet er Brønderslev Kommunes nye tilskudsordning. Målet med en ny tilskudsmodel har ikke været at ændre mærkbart i fordelingen af tilskuddene til foreningerne i forhold til den nuværende ordning. Det væsentligste mål har været at skabe en tilskudsordning, der gør fordelingen af midlerne enkel og let forståelig.

Støtte til Foreningslivet er opdelt i 4 foreningsområder:

 • Idræts- og fritidsforeninger
 • Spejderforeningerne
 • Handicapforeningerne
 • Idebetonede foreninger.

Støtte til Foreningslivet indeholder tilskudsbetingelserne for hvert foreningsområde og vil være gældende for tilskudsåret 2022. For at gøre tilskudsbetingelserne overskuelige og lette at forstå er der i Støtte til Foreningslivet afsat et fast tilskudsbeløb til medlemmerne i foreningerne. Dette har hidtil været et variabelt tilskudsbeløb.

Støtte til Foreningslivet sendes i høring med fokus på om der er generelle bemærkninger til støtteordningen og om tilskudsbetingelserne er overskuelige og lette at forstå.

Høringsfristen fastsættes til den 17. august 2021 med henblik på behandling i Fritids- og Kulturudvalget på udvalgsmødet i september.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Handicaprådet/Ældrerådet drøfter Støtte til Foreningslivet og laver et høringssvar.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Handicaprådet, 10. august 2021, pkt. 4:

Foreningskonsulenten fra Fritid- og Kultur Camilla Bech Uggerly kommer meget gerne på besøg hos foreningerne, og fortæller om den nye model.

Handicaprådet tager den nye model til orientering, og anbefaler at se på ordningen igen om 1 år med henblik på at sikre, at ordningen fungerer efter hensigten.

Beslutning

Ældrerådet anbefaler en ny tilskudsmodel, der gør fordeling af midlerne enkel og let forståelig.

Ældrerådet anbefaler, at der til alle foreninger ydes et differentieret grundbeløb til at dække de basale driftsydelser. Herefter tildeles medlemstilskud og driftstilskud som nuværende kendt.

Kurt Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Orientering omkring § 18 midler


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering til Ældrerådet omkring § 18 midler.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og leder af sundhedsområdet Helle Rasmussen, deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Dagsordenspunkt fra Erik Nielsen.

Ældrerådsmedlem Erik Nielsen har anmodet om orientering omkring § 18 midler. Hvordan midlerne fordeles, samt

hvilke kriterier der er, for at komme i betragtning?

Personale

Ingen.

Beslutning

Fin gennemgang af §18 midler fra leder af sundhedsområdet, Helle Rasmussen.

Kurt Kristensen var fraværende.

Til toppen


7. Orientering vedrørende artikler omhandlende Plejecenter Margrethelund


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering vedrørende artikler om Plejecenter Margrethelund.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Orientering vedrørende artikler om Plejecenter Margrethelund.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen redegjorde for sommerens skriverier og problemer på Margrethelund, og tilkendegav, at der er taget fat omkring problemstillingerne.

Der arbejdes med mere ledelse samt med at skabe en mere attraktiv arbejdsplads med et bedre arbejdsmiljø.

Kurt Kristensen var fraværende.

Til toppen


8. Orientering vedrørende bestyrelser på plejecentre


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering fra formand Inger Møller Nielsen omkring bestyrelser på plejecentre.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sagsfremstilling

Orientering fra formand Inger Møller Nielsen omkring bestyrelser på plejecentre.

 • Besøg af Sundheds-og Ældreminister Astrid Krag, den 13. august 2021.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Gerda Pedersen orienterede om afholdt møde på Valdemarsgade og tilkendegav, at der er god ledelse og miljø på centret.

Den 13. august 2021 besøger Ældreminister Astrid Krag Brønderslev Kommune for bl.a. at høre om bestyrelser på plejecentre.

Kurt Kristensen var fraværende.

Til toppen


9. Orientering omkring valg til Ældrerådet


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering fra formand Inger Møller Nielsen, vedrørende valg til Ældrerådet.

 • Valgmøder 31. august og 1. september 2021
 • Kandidatopstilling

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sagsfremstilling

Orientering fra formand Inger Møller Nielsen, vedrørende valg til Ældrerådet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ældrerådet opfordres til at tilskynde til opstilling som kandidat.

Kurt Kristensen var fraværende.

Til toppen


10. Planlægning af fællesmøde mellem Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget afholder 2 møder om året med Ældrerådet.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Møderne mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet er i 2021 berammet til henholdsvis den 12. maj og den 15. september 2021.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet drøfter punkter til dagsordenen.

Personale

Ingen.

Beslutning
 • Ældrerådet ønsker status på punkterne fra sidste afholdte fællesmøde.
 • Drøftelse af, hvordan vi får flere frivillige i gang med meningsfyldte opgaver – en mulighed kunne være at inddrage fagbevægelserne.

Kurt Kristensen var fraværende.

Til toppen


11. Orientering fra udvalgene


Resume

Sagsforløb: ÆR

Orientering fra udvalgene.

Jonna Raasted orienterer omkring byggeriet på Margrethelund

Sagsfremstilling

Orientering fra udvalgene.

Personale

Ingen.

Beslutning

Jonna Raasted orienterede omkring byggeriet på Margrethelund.

Gerda Pedersen orienterede om den verserende Mobilitetsplan, der løber indtil 2024.

Kurt Kristensen var fraværende.

Til toppen


12. Meddelelser fra formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Meddelelser fra formanden.

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden.

 • Forebyggelsesråd - skal et sådant etableres i Brønderslev Kommune?
 • Boligmøde
 • Genåbning af aktivitetscentre - ingen invitation
 • Undersøgelse fra Regionsældrerådet omkring kollektiv trafik/ flextur
 • Fællesmøde med Ældresagen den 17. august 2021
 • Møder i Danske Ældreråd
 • Fremsendte klager
Personale

Ingen.

Beslutning
 • Ældrerådet stemmer for et Forebyggelsesråd og ønsker en sag til drøftelse på dagsordenen til næste møde
 • Invitation kommer via aviser
 • Ærgerligt at Ældrerådet ikke modtog invitation til genåbning af aktivitetscentre
 • Der ønskes en gennemgang af flexture, sag ønskes på dagsordenen til næste møde
 • Fællesmøde med Ældresagen 17. august 2021 kl. 13 – 15 på Rådhuset
 • Formand/næstformands-møde i Danske ældreråd er den 5. oktober 2021
 • Klager vedrørende Vivaldi drøftet og videresendt til Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen

Kurt Kristensen var fraværende.

Til toppen


13. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelt.

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen orienterede omkring strejke i sygeplejen i Brønderslev Kommune med start den 31. august 2021.

Knud Jørgensen spurgte ind til de nye IT-systemer gældende for borgere fremover.

Kurt Kristensen var fraværende.

Til toppen


14. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Punkter til pressen.

Sagsfremstilling

Punkter til pressen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Historier omkring Margrethelund.

Kurt Kristensen var fraværende.

Til toppen


15. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Næste møde i Ældrerådet er den 8. september 2021.

Sagsfremstilling

Næste møde i Ældrerådet er den 8. september 2021.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Kurt Kristensen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 12. august 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer