Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 21. marts 2018
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende evt. indkaldte stedfortrædere i tilfælde af afbud fra et eller flere medlemmer af Byrådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning

Hvorfor bruger kommunen så mange konsulenter i arbejdet? Hvorfor udføres disse arbejder ikke af vores egen forvaltning, og har vi de rette kompetencer i forvaltningen? (Poul Erik Andreasen)

Til toppen


5. Låneoptagelse 2017


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til hjemtagelse af lånemulighederne i 2018. Der kan samlet optages lån på 15,271 mio. kr. vedrørende aktiviteter i 2017 og 11,0 mio. kr. til styrkelse af likviditet i 2018.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017 er der udarbejdet endelig opgørelse over kommunens lånemuligheder i 2017 på baggrund af de tildelte lånedispensationer samt de faktisk afholdte udgifter. Opgørelsen, der er vedhæftet som bilag, viser at der kan optages lån for i alt 15,271 mio. kr.

Lånet vil blive optaget med variabel rente og en løbetid på 25 år, og skal i henhold til lånebekendtgørelsen optages inden udgangen af april måned.

Låneoptagelsen knytter sig til lånedispensationer for 2017 vedrørende den ordinære lånepulje samt lånepulje til investeringer med effektiviseringspotentiale. Endvidere låneoptages udgifter i forbindelse med energibesparende foranstaltninger, inklusiv ESCO-projektet, samt udgifter til byfornyelse/sanering og arealerhvervelse.

Kommunen har mulighed for at konvertere lånedispensationer mellem anlægsaktiviteter inden for en lånepuljes formål. Der skal således ikke søges om dispensation hertil. Endvidere er der automatisk adgang til at overføre lånedispensationer til anlægsprojekter til et efterfølgende år, hvis projektet er igangsat.

Brønderslev Kommune modtog lånetilsagn for 2018 på 11,0 mio. kr. fra puljen til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Dette lån kan kun optages med en maksimal løbetid på 10 år og vil blive optaget med variabel rente. Det anbefales, at lånet først optages senere på året, når det vurderes hensigtsmæssigt i forhold til kommunens likviditetsmæssige situation.

Stabsforvaltningen foreslår,

 • at der inden udgangen af april måned optages lån på i alt 15,271 mio. kr.
 • at der senere på året, når det vurderes hensigtsmæssigt i forhold til kommunens likviditet, yderligere optages lån på 11,0 mio. kr.
Indstilling

Økonomiudvalget, 14. marts 2018, pkt. 3:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Fastlæggelse af principper for tilbagebetaling af lån


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget anmodes om at træffe beslutning om generelle principper for tilbagebetaling af lån, hvor der ikke er tinglyste pantebreve.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har samlet et tilgodehavende vedrørende lån til foreninger, forsamlingshuse m.v. for 7.103.900 mio. kr.

For en del af disse lån svarende til 2.603.901 kr. er der tinglyst pantebrev i ejendommen. Hvor andet ikke er nævnt, forfalder disse lån til betaling ved ejerskifte eller ved ændret anvendelse af ejendommen.

Nedenstående fire debitorer som i alt andrager 4.500.000 kr. er der ikke tinglyst pantebrev i ejendommen, på tre af dem er der oprettet et gældsbrev, og hos en enkelt debitor er der udelukkende en skriftlig aftale om lån. De fire debitorer er:

 • Dronninglund Kunstcenter
 • Brønderslev Golfklub
 • Brønderslev Idrætsforening
 • Manna-Thise Multihal

I Tabellen nedenfor er opstillet fakta på de enkelte lån.

Dronninglund Kunstcenter

Brønderslev Golfklub

Brønderslev Idrætsforening

Manna-Thise Multihal

Hovedstol

500.000 kr.

200.000 kr.

2.500.000 kr.

1.300.000 kr.

Oprettet dato

3. december 2001

8. juli 1974

28. februar 1977

9. november 2005

Rente og afdrag

Rente- og afdragsfrit

Rente- og afdragsfrit

Rente- og afdragsfrit

Rente- og afdragsfrit

Tilbagebetaling

Forfalder til betaling uden anfordring 1. december 2021

På samme tidspunkt som lånet blev ydet, blev der indgået lejeaftale, hvor Brønderslev Golfklub lejer jord af Brønderslev Kommune. Lånet forfalder til betaling ved lejemålets ophør. Lejeaftalen er på Økonomiudvalgets møde den 2. september 2015 forlænget til 1. marts 2039

Henstand med tilbagebetaling blev givet i 2004. Henstand gælder til 1. marts 2025

Genforhandles efter 10 år. Økonomiudvalget besluttede på møde den 13. december 2017 at tilbagebetaling skal ske over 20 år fra 2018. Første afdrag forfalder 1. december 2018

Bygning og grund

Bygning og grund er ejet af Fonden for Dronninglund Kunstcenter

Klubhusets bygning er ejet af Golf Klubben men ligger på lejet grund, ejet af Brønderslev Kommune

Bygning og grund er ejet af foreningen

Bygning og grund er ejet af Manna-Thise Multihal S/I

Aftale

Gældsbrev

Gældsbrev

Gældsbrev

Brev sendt til Manna-Thise Multihal

Øvrige

I deklaration pkt. 4 ”Såfremt ejendommen ønskes afhændet, har Brønderslev Kommune til enhver tid forkøbsret til hele ejendommen med påstående bygninger og anlæg til en fast pris på 6,00 kr. pr. m2. Ejendommen kan derfor ikke afhændes til anden side uden tilladelse fra Brønderslev Kommune.

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget træffer en generel beslutning om tilbagebetalingsprincipper for de fire ovenstående lån ydet af Brønderslev Kommune.

Personale

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 14. februar 2018, pkt. 7:

Det indstilles, at principperne for tilbagebetaling er, at lånene ved forfald afdrages over 30 år.

Lene H og Poul E. Andreasen tager forbehold.

Arne M Jensen var fraværende.

Beslutning

A stiller ændringsforslag om, at afdrag og indfrielse skal ske i forbindelse med salg eller ved overgang til anden anvendelse.

Forslaget faldt efter følgende afstemning

For: 11 (A)

Imod: 16

Økonomiudvalgets indstilling er hermed godkendt

A er imod beslutning.

Bilag

Til toppen


7. Frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af mindre vedligeholdelsesprojekter i 2018


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om en anlægsbevillig på 1.000.000 kr. fra anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse i 2018 til gennemførelse af mindre vedligeholdelsesprojekter, som hver for sig ikke overstiger 150.000.

Sagsfremstilling

Byrådet har senest i oktober 2017 frigivet 1 mio. til gennemførelse af mindre vedligeholdelsesprojekter, som hver for sig ikke overstiger 150.000 kr.

De senest frigivne anlægsmidler er nu anvendt/disponeret til mindre bygningsvedligeholdelsesprojekter, som er oplistet i vedlagte bilag med kortfattet beskrivelse, hvortil midlerne er anvendt.

Der ansøges om ny pulje på 1.000.000 kr. fra anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse i 2018 til gennemførelse af kommende mindre vedligeholdelsesprojekter, som hver for sig ikke overstiger 150.000 kr.

Puljen vil stadig være en del af anlægsbudgettet, og der vil, når bevillingen er anvendt, være en beskrivelse af, hvilke projekter der er gennemført.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet frigiver 1.000.000 kr. af anlægsbudgettet til bygningsvedligeholdelse af kommunale bygninger i 2018 til finansiering af mindre vedligeholdelsesprojekter, som hver for sig ikke overstiger 150.000 kr.

Personale

Ingen.

Økonomi

Anlægsbudgettet til bygningsvedligeholdelse inkl. AT-påbud er i budget 2018 på 9,2 mio. kr. Heraf er der frigivet 1.148.000 kr. til en selvbetjeningsløsning på Brønderslev bibliotek.

Indstilling

Økonomiudvalget, 14. marts 2018, pkt. 5:

Indstilles godkendt

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


8. Frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger.


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til fortsættelse af arbejdet med gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i kommunale ejendomme.

Sagsfremstilling

I det kommunale anlægsbudget for 2018 er der afsat 1.000.000 til fortsættelse af energibesparende foranstaltninger i kommunale ejendomme.

For at kunne arbejde med energibesparende foranstaltninger - som både udspringer af lovpligtige energimærkninger, energistyring, energitiltag i forbindelse med APV, belysning på skoler og børnehaver samt andre relevante energitiltag - vil det være nødvendigt med frigivelse af anlægsbevilling på 1.000.000 kr. for 2018.

De besparelser der opnås, indgår i den årlige klimarapport, som en del af aftalen med Danmarks Naturfredningsforening.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet frigiver 1.000.000 kr. til at fortsætte arbejdet med gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i kommunale ejendomme i 2018.

Personale

Ingen.

Økonomi

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 1 mio. kr. til Energibesparende foranstaltninger.

Indstilling

Økonomiudvalget, 14. marts 2018, pkt. 6:

Indstilles godkendt

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


9. Ansøgning om lånegaranti til energibesparende foranstaltninger


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til ansøgning om kommunal lånegaranti til energibesparende foranstaltninger på 1.950.000 kr. til renovering af Dronninglund-Hallerne.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Dronninglund-Hallerne sender ansøgning om energirenovering af indgangsparti, renovering af vinduesparti i gavl, efterisolering, udskiftning af vandbesparende brusere samt udskiftning af LED-belysning.

Med projektet er der ønske om, at ændre indgangen til hallen, så den flyttes fra sydøstre hjørne til sydlige del af østre gavl. Ændringen vil betyde, at der forventes reducering af det nuværende træk i hallen og et forventet mindre energiforbrug. Det eksisterende vindfang tænkes omdannet til centerlederens kontorområde og det nuværende kontor udvides langs halmuren mod øst ca. 4 meter, og medvirker til bedre isolering af nuværende glasparti og der indrettes depotrum. De planlagte vandbesparende brusere og udskiftning af LED-belysning skal medvirke til en optimering af en energibesparende drift.

Dronninglund-Hallerne samarbejder med arkitektfirmaet Rottbøll & Partners og lokale håndværkere.

Dokumentation for energibesparende initiativer jf. ansøgning om låneoptagelse forventes at foreligge til Fritids- og Kulturudvalgets møde.

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår under forudsætning af, at der forligger dokumentation for de energibesparende tiltag, at Byrådet godkender ansøgning om kommunal lånegaranti på 1.950.000 kr. til energibesparende foranstaltninger.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at såfremt der foreligger dokumentation for energimærkning på de energibesparende foranstaltninger, vil en eventuel kommunegaranti ikke belaste kommunens låneramme, idet investeringsudgiften i så fald er omfattet af automatisk låneadgang i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier.

Kommunen opkræver en løbende årlig garantiprovision af restgælden ultimo året på det bagvedliggende lån. Provisionen er pt. 0,75% p.a.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 1. marts 2018, pkt. 4:

Indstilles godkendt forudsat, at den nødvendige dokumentation for energimærkning foreligger til Økonomiudvalgets møde.

Økonomiudvalget, 14. marts 2018, pkt. 7:

Indstilles godkendt

Beslutning

Christen Bager deltog ikke pga. inhabilitet.

Godkendt.

Bilag

Til toppen


10. Skema A for helhedsplan for Boligforeningen PM afd. 1


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Kuben Management A/S fremsender på vegne af Boligforeningen PM afd. 1 skema A med anmodning om tilsagn om støtte til renovering af 108 af afdelingens i alt 209 almene familieboliger, beliggende Valdemarsgade, Frederiksgade og Knudsgade i Brønderslev.

Byrådet skal tage stilling til renoveringsudgiften for boligerne på i alt 110.197.827 kr. (skema A for støttet og ustøttet arbejde), lånegaranti for 74.479.444 kr. og kapitaltilførsel på 200.000 kr.

Sagsfremstilling

Kuben Management A/S fremsender på vegne af Boligforeningen PM afd. 1 skema A med anmodning om tilsagn om støtte til renovering af 108 af afdelingens i alt 209 almene familieboliger, beliggende Valdemarsgade, Frederiksgade og Knudsgade i Brønderslev.

Der har været afholdt afdelingsmøde hvor 90 stemte for og 4 imod den endelige helhedsplan.

Hvis Landsbyggefonden ikke inddrages med støttede lån, og der kun gennemføres en renovering af det mest nødvendige betyder det en større huslejestigning, end hvis der gennemføres en helhedsplanrenovering med inddragelse af Landsbyggefonden. Dette skylles de støtteordninger, som LBF tilbyder i forbindelse med finansieringen af renoveringen.

Renoveringsudgiften for den støttede del af boligerne er opgjort til 71.436.766 kr. der er fordelt således:

Håndværkerudgifter

58.244.419 kr.

Omkostninger

12.429.847 kr.

Gebyr

762.500 kr.

I alt

71.436.766 kr.

Renoveringsudgiften for den ustøttede del af boligerne er opgjort til 38.761.061 kr. der er fordelt således:

Håndværkerudgifter

31.330.012 kr.

Omkostninger

7.017.321 kr.

Gebyr

413.728 kr.

I alt

38.761.061 kr.

Ifølge Landsbyggefondens kapitalskitse, skal der ske en kapitaltilførsel for at sikre huslejeniveauet. Kapitaltilførslen er den såkaldte ”5.dels ordning” på i alt 1.000.000 kr., hvor kommunen skal bidrage med 1/5 svarende til 200.000 kr.

Ligeledes er det en forudsætning, at Brønderslev Kommune yder en garanti for det støttede lån med op til 100 % af lånet svarende til 71.436.766 kr. Landsbyggefonden giver en regaranti på 50 % af lånet for det støttede lån svarende til 35.718.383 kr. For det ustøttede lån skal Brønderslev Kommune stille garanti for et beløb på 38.761.061 kr.

De nøjagtige beløb kan først fastsættes ved byggeriets afslutning.

Når Brønderslev Kommune afgiver et tilsagn, kan kommunen ikke efterfølgende afvise at underskrive en garantierklæring eller stille nye betingelser for en sådan underskrift

Kapitaltilførslen udbetales efter behandling af skema B.

Økonomiudvalget har tidligere behandlet forslaget til helhedsplan for Boligforeningen PM afdeling. Den 23. november 2011 besluttede Økonomiudvalget at anbefale, at der arbejdes videre med helhedsplanen. Anbefalingen omfattede ikke godkendelse af økonomiske forpligtelser vedrørende projektet.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet tager stilling til,

 • om der skal meddeles tilsagn om en kapitaltilførsel på 200.000 kr. til renovering af boligerne,
 • om anskaffelsessummen for boligerne på i alt 110.197.827 kr. (skema A) kan godkendes, samt
 • om der kan stilles en lånegaranti for 74.479.444 kr.
Personale

Ingen.

Økonomi

Efter gennemgang af sagen er det Økonomiafdelingens vurdering, at kommunens kan yde den nødvendige kapitaltilførsel på 200.000 kr. Der er ikke afsat midler i budgettet til denne kapitaltilførsel.

Ligeledes vurderer Økonomiafdelingen, at anskaffelsessummen på 110.197.827 kr. nævnt i skema A samt den samlede lånegaranti på 74.479.444 kr. er anslået korrekt.

Der er ingen tilbageværende garanti på tidligere lån.

Indstilling

Økonomiudvalget, 24. januar 2018, pkt. 8:

PM indkaldes til møde for nærmere drøftelse af projektet og dets baggrund.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 14. februar 2018:

Repræsentanter for Boligforeningen PM kommer til stede kl. 11.00.

Økonomiudvalget, 14. februar 2018, pkt. 12:

Udvalget er positiv overfor projektet, men ønsker at udsætte stillingtagen til næste møde, hvor der skal forelægge et notat om økonomiske forhold i PM, og om regler for almenboliglovgivningen i forhold til renoveringsplaner.

Arne M Jensen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 14. marts 2018:

Der er den 7. marts 2018 afholdt informationsmøde for byrådsmedlemmer, hvor repræsentanter fra Boligforeningen P.M., BDO Revision samt Kuben Management orienterede om økonomi m.v. i forbindelse med renovering i almene boliger.

Økonomiudvalget, 14. marts 2018, pkt. 8:

Indstilles godkendt.

Kapitaltilførsel finansieres af overførte midler til Økonomiudvalgets udviklingspulje.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Til toppen


11. Vedtagelse af lokalplan for Manna Thise Multihus


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Lokalplanforslag 09-O-01.01 Manna Thise Multihus samt forslag til kommuneplantillæg 2 har været i otte ugers offentlig høring. Lokalplanen giver mulighed for tilbygning til det eksisterende multihus samt dertilhørende parkeringsanlæg, vej, regnvandshåndtering og beplantningsbælte.

Der er ikke indkommet bemærkninger til planerne.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplan og kommuneplantillæg kan endeligt vedtages.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for Manna Thise Multihus har været i otte ugers offentlig høring fra den 15. december 2017 til den 9. februar 2018. Der er ikke indkommet bemærkninger til planerne.

Lokalplan og kommuneplantillæg er udarbejdet på baggrund af et ønske om udvidelse af det eksisterende multihus mod syd. Lokalplanområdet dækker et areal på ca. 10.920 m2. Lokalplanen giver mulighed for tilbygning til det eksisterende multihus samt dertilhørende parkeringsanlæg, vej, regnvandshåndtering og beplantningsbælte.

Lokalplanens bestemmelser sikrer, at tilbygningen bygges i tilsvarende materialer som eksisterende byggeri, men giver mulighed for mindre bygningsdele i andre materialer.

Der er i forbindelse med lokalplanlægningen udarbejdet et kommuneplantillæg til rammeområde 09-O-01. Kommuneplantillæg 2 omhandler, at afgrænsningen på rammeområdet udvides, så hele lokalplanområdet er omfattet af rammen. Der sker ikke andre ændringer i indholdet af kommuneplanrammen.

Den digitale plan, kan findes på dette link:

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/53#/lokalplanid/650

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager lokalplan 09-O-01.01 samt kommuneplantillæg nr. 2 endeligt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 5. marts 2018, pkt. 4:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 14. marts 2018, pkt. 9:

Indstilles godkendt

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


12. Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for Bypark og boliger ved Ø. Brønderslev Kirke


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Brønderslev Kommune har i samarbejde med de kirkelige myndigheder (Ø. Brønderslev Menighedsråd, Aalborg Stiftsøvrighed og Provstiudvalget) udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplan 12-O-01.01 Bypark og boliger ved Ø. Brønderslev Kirke samt en ansøgning til Fredningsnævnet om ændring af den eksisterende Provst Exner fredning.

Forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og fredningsansøgning er udarbejdet på baggrund af den rammeaftale og helhedsplan for bypark i Ø. Brønderslev, som blev vedtaget i november 2017. Planlægningen giver mulighed for at anlægge en bypark med ankomstareal og parkeringspladser til kirken samt 10 tæt-lave boliger syd for kirken.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan skal sendes i offentlig høring, samt om ansøgningen om ændring af Provst Exner fredningen skal indsendes til Fredningsnævnet.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 4 og forslag til lokalplan 12-O-01.01 Bypark og boliger ved Ø. Brønderslev Kirke. Det er en forudsætning for planlægningen, at den eksisterende Provst Exner fredning ændres, således at boligerne ligger uden for afgrænsningen. Som del af rammeaftalen er det besluttet, at byparken skal ligge inden for fredningens afgrænsning.

Forslagene til kommuneplantillæg, lokalplan og fredningsansøgning giver mulighed for at skabe en bypark ved Ø. Brønderslev Kirke, som forbedrer og forskønner bymiljøet i Ø. Brønderslev. Der skabes rammer for stiforløb, opholdsmuligheder, grønne områder, aktiviteter, parkeringspladser og materialeplads til kirkegården. Der planlægges for 10 tæt-lave boliger i form af 5 dobbelthuse syd for kirken. Deres placering fastsættes af byggefelter, der tager højde for bedst muligt indkig og udsyn til og fra kirken.

Ved udarbejdelsen af forslagene til kommuneplantillæg, lokalplan og fredningsansøgninger har der foruden samarbejdet med de kirkelige myndigheder, været dialog med Ø. Brønderslev Borgerforening, Ungdomsskolens ungdomsklub i Ø. Brønderslev samt Danmarks Naturfredningsforening og Museerne i Brønderslev Kommune.

Forslag til kommuneplantillæg

Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 for Kommuneplan 2017-2029 for Brønderslev Kommune omfatter en mindre ændring af den eksisterende kommuneplanramme 12-O-01 Offentlige formål, Elmevej. Afgrænsningen af rammeområdet forbliver den samme. Bestemmelserne for rammen ændres til at anvendelsen også omfatter enkelte boliger.

Forslag til lokalplan

Forslag til lokalplan 12-O-01.01 Bypark og boliger ved Ø. Brønderslev Kirke er i overensstemmelse med fredningsansøgningen for området, som sikrer indkig og udsyn til og fra kirken. Lokalplanens Delområde I sætter rammerne for byparken med stiforløb, parkering, beplantning og materialeplads til kirkegården. Lokalplanen giver mulighed for en rekreativ anvendelse i byparken, men regulerer ikke rigidt hvilke aktiviteter, der skal placeres hvor. Dette kan efterfølgende detailplanlægges i samarbejde med de lokale kræfter. Lokalplanens Delområde II giver mulighed for 10 tæt-lave boliger i 1 etage. De placeres som 5 dobbelthuse inden for byggefelter, som tager højde for bedst muligt indkig og udsyn til og fra kirken. Taghældning og materialevalg til boligerne tager hensyn til de kirkenære omgivelser.

Fredningsansøgning

Fredningsansøgningen vil ændre den eksisterende Provst Exner fredning, således at fredningen er tidssvarende og sikrer indsigt og udsyn til og fra Ø. Brønderslev Kirke. Fredningens afgrænsning ændres til at omfatte de åbne områder umiddelbart omkring kirken og kirkegården, den tilpasses eksisterende matrikelskel og de kommende tæt-lave boliger syd for kirken. Bestemmelserne i fredningen ændres til at være mere nuanceret og tilpasset anvendelse som bypark. Fredningsnævnet administrerer efter fredningens bestemmelser.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forslår, at Byrådet godkender

 • forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan og at de sendes i 8 ugers offentlig høring, og
 • ansøgningen til Fredningsnævnet.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 5. marts 2018, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 14. marts 2018, pkt. 11:

Indstilles godkendt

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


13. Salg af HMN Naturgas A/S


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

HMN Naturgas Holding ApS indgik den 4. juli 2017 en aftale om salg af HMN Naturgas A/S til SEAS-NVE og Eniig. Med salget af HMN Naturgas A/S modtager ejerkommunerne midler fra selskabet.

Sagsfremstilling

HMN Naturgas Holding ApS indgik den 4. juli 2017 en aftale om salg af HMN Naturgas A/S til SEAS-NVE og Eniig. Med salget modtager ejerkommunerne midler fra selskabet. Disse midler er omfattet af de modregnings- og deponeringsregler, der fremgår af hhv. lov om naturgasforsyning, elforsyningsloven og udligningsloven.

Reglerne medfører grundlæggende, at den kommune, der modtager et provenu i forbindelse med salget, kan vælge mellem to modeller:

1. Brønderslev Kommune vælger at betale 20 pct. i statsafgift af provenuet og deponere de resterende 80 pct. i 10 år, med løbende frigivelse, eller

2. Brønderslev Kommune vælger at få udbetalt provenuet og betale 60 pct. af provenuet i statsafgift.

Brønderslev Kommunes andel af provenu (før modregning) er på 19,5 mio. kr.

Stabsforvaltningen foreslår,

 • at Økonomiudvalget vælger model 1.
 • at den gradvise frigivelse af deponeringen indarbejdes i budgetforslaget for budget 2019 og fremover.
Personale

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 14. marts 2018, pkt. 16:

Model 1 indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


14. Kvalitetsrapport på skoleområdet for skoleåret 2016-17


Resume

Sagsforløb: BS/BY

Byrådet drøfter kvalitetsrapporten for skoleåret 2016-17 samt de i sagsfremstillingen foreslåede handlinger.

Sagsfremstilling

Denne kvalitetsrapport er et tilbageblik på skoleåret 2016-17. Formålet med kvalitetsrapporten er at give Byrådet et indtryk af, hvordan skoleåret 2016-17 har udformet sig.De tilgængelige resultater i kvalitetsrapporten stammer fra skoleåret 2016-17, der var første skoleår med den nye skolereform. Rapporten har været til udtalelse i skolebestyrelserne. Udtalelserne er vedlagt som bilag 2.

På baggrund af data i kvalitetsrapporten samt skoleudviklingssamtalerne i december 2017, er det Fagforvaltningen for Børn og Kulturs samlede vurdering, at skolerne i Brønderslev Kommune i høj grad leverer en god kvalitet med de ressourcer, der anvendes på området – specielt i betragtning af at Brønderslev Kommune har det 7. laveste undervisningsbudget pr. elev sammenlignet med landets øvrige kommuner. På langt de fleste områder, der er målfastsat i skolereformen, ligger skolerne i Brønderslev Kommune mindst på niveau med landsgennemsnittet eller bedre. Dette må bl.a. tilskrives en meget stor arbejdsindsats af både ledere og medarbejdere i skolevæsenet.

Samlet set er det tilfredsstillende, at der generelt set leveres gode resultater, uanset om der er tale om:

 • Karaktergennemsnit ved afgangsprøverne
 • Elevernes resultater ved de nationale tests
 • Udviklingen i kompetencedækning
 • Overgang til ungdomsuddannelse

Det er desuden særdeles positivt, at Brønderslev Kommune leverer så gode resultater, når skolerne sammenlignes med lignende skoler.

Ud over de positive elementer, som Fagforvaltningen for Børn og Kultur finder i dels kvalitetsrapporten samt i skoleudviklingssamtalerne, så er det samtidig vigtigt at anerkende og huske på, at der på skoleområdet er tale om store forandringer, både indholdsmæssigt, strukturelt og kulturmæssigt, hvilket fordrer, at man fra både fagforvaltningens og politisk side må foretage en prioritering af, hvilke initiativer, der sættes i værk.

Nedenfor, samt i afsnit 6 i kvalitetsrapporten, fremstilles forslag til indsatser, som vil bidrage til yderligere udvikling af skolerne i relation til både skolereformens målsætninger såvel som de lokalpolitiske målsætninger.

 1. Håndtering af elever med massivt fravær - “Dropouts”

På trods af nedgang i fraværet i specielt 8. klasse, så ligger fraværet i Brønderslev Kommune stadig over landsgennemsnittet. Fraværet er ikke alarmerende, men tallene kalder stadig på handling – og derfor bør der forsat være fokus på elevfraværet. Bekymrende fravær kan være udtryk for komplekse sociale eller psykiske problemer, der måske ikke har direkte tilknytning til skolen. Set i det lys er det nødvendigt med inddragelse af for eksempelvis UngeCentret, UU og PPR.

2. Uddannelsesparathed med fokus på personlig udvikling

Eleverne skal rustes til at udnytte mulighederne i en mere og mere krævende verden. Derfor er det en national målsætning, at 90 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse. Et redskab til arbejde i den retning er en uddannelsesparathedsvurdering af eleverne.

3. Udvikling af elevernes læse- og skrivefærdigheder

For at kunne blive aktive og deltagende medborgere i det moderne samfund er det væsentligt at tilegne sig gode læse- og skrivekompetencer, hvilket kræver en tidlig og målrettet indsats for børns skriftsproglige udvikling (læsning og skrivning). Brønderslev Kommune har udarbejdet en strategi for læsning, som i sin helhed skal øge antallet af elever med gode læse- og skrivefærdigheder og samtidig fremme læselyst og læseglæde.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur er tovholder i forhold til at få igangsat de nødvendige initiativer i løbet af 2018 med henblik på ovenstående.

Kvalitetsrapporten har været til udtalelse i skolebestyrelserne i perioden fra 18. januar til 19. februar 2018.

Her følger nogle af de mest centrale udsagn fra skolebestyrelserne:

 • Det er et generelt problem med nedslidte faglokaler og forældet IT-udstyr. Det betyder, at skolerne ikke kan leve op til skolereformens intentioner
 • Det anbefales fra skolebestyrelserne, at man giver skolerne ro, så skolereformen kan føres ud i livet
 • Der bakkes op omkring de foreslået handlinger i kvalitetsrapporten

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet tager kvalitetsrapporten for skoleområdet til efterretning og bakker op om de foreslåede handlinger skitseret i sagsfremstillingen.

Personale

Ingen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 6. marts 2018, pkt. 4:

Udvalget har ønske om, at evt. forskellige udsagn fra skoleudviklingssamtalerne fremgår af fremtidige rapporter.

Udvalget indstiller fagforvaltningens forslag godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


15. Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2017


Resume

Sagsforløb: BE/BY/IR

Fagforvaltningen for Beskæftigelse udarbejder hvert år en Beskæftigelsesplan. Planen indeholder Jobcentrets og UngeCentrets strategier og mål for året, og tager afsæt i ministermålene på beskæftigelsesområdet.

Fagforvaltningen har udarbejdet en opfølgningen på Beskæftigelsesplanen for 2017.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en opfølgning på Brønderslev Kommunes Beskæftigelsesplan for 2017.

Resultatopfølgningen viser

 • Et velfungerende virksomhedssamarbejde med mange rekrutteringer.
 • Antallet af unge på uddannelseshjælp i 2017 var væsentligt under målsætningen for året.
 • Et stort fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere.
 • En høj andel af integrationsborgere er blevet selvforsørgende gennem uddannelse, job eller IGU.

Mål 1: Bedre samarbejde med virksomhederne

Job- og UngeCentret har et godt og velfungerende samarbejde med virksomhederne i Brønderslev Kommune. Målet med samarbejdet er at sikre, at virksomhederne har den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft til rådighed.

Jobcentret og UngeCentret er løbende i dialog med virksomhederne om deres behov for arbejdskraft og bistår de enkelte virksomheder med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. I 2017 har Jobcentret og UngeCentret gennemført 188 rekrutteringer til ordinære stillinger.

Derudover har Jobcentret og UngeCentret holdt fire temaarrangementer for ledige og virksomheder i 2017. Arrangementerne giver virksomheder og vikarbureauer mulighed for at møde de ledige i øjenhøjde, og de ledige får et indblik i nye og ukendte arbejdsområder.

Mål 2: Unge og uddannelse

Det samlede antal unge på uddannelseshjælp har i 2017 i gennemsnit været på 214 fuldtidspersoner, hvilket er væsentligt lavere end målsætningen for 2017.

UngeCentret har, ligesom i resten af landet, været udfordret af, at produktionsskoleydelsen blev reduceret i 2017, hvilket har gjort det vanskeligt at få antallet af unge på uddannelseshjælp endnu lavere. Den nedsatte produktionsskoleydelse betyder, at det ikke har været attraktivt for de unge at vælge produktionsskoleuddannelsen, og alternativet for de fleste af disse unge er, at de i stedet modtager uddannelseshjælp.

Fra den 1. januar 2018 er produktionsskoleydelsen tilbage på niveauet fra 2016, og UngeCentret forudser derfor en normalisering i 2018, hvilket forventes at afspejle sig i antallet af unge på uddannelseshjælp.

Mål 3: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere på arbejdsmarkedet

På kontanthjælpsområdet ses et stort fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere i 2017. Antallet er faldet med 83 fuldtidspersoner fra januar 2017 til december 2017.

Den positive udvikling kan i høj grad tilskrives arbejdet med investeringsstrategien. Strategien indebærer investering i medarbejdere med henblik på at kunne iværksætte en mere jobrettet og ressourceorienteret tilgang på området. Heri ligger blandt andet, at kommunen holder flere samtaler med borgerne, og flere kontanthjælpsmodtagere får hjælp til at komme i virksomhedsrettede forløb.

Mål 4: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

I Brønderslev Kommune er 41 % af de borgere, som var på integrationsydelse og omfattet af integrationsloven, kommet i selvforsørgelse. Heraf er størstedelen påbegyndt uddannelse.

Målet for udgangen af 2017 var, at 15 % af borgerne skulle i selvforsørgelse, og Integrationsafdelingen er derfor langt over målet.

Et særligt fokuspunkt på integrationsområdet er integrationsgrunduddannelsen (IGU), som er en forsøgsordning, der skal sikre mulighed for arbejde og opkvalificering af flygtninge, hvis kvalifikationer endnu ikke står mål med kravene på det danske arbejdsmarked.

I Brønderslev Kommune er der registreret 16 IGU-forløb (i perioden fra juni 2016 til januar 2018).

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Direktionen, 6. marts 2018, pkt. 9:

Orienteringen taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 7. marts 2018, pkt. 4:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Klaus Riis Klæstrup var fraværende.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


16. Revision af Ældrerådets vedtægter


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til forslag til ændring af vedtægterne for Ældrerådet i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til revision af gældende vedtægter for Ældrerådet i Brønderslev Kommune.

Der er i forslaget tilføjet følgende bestemmelse i § 4:

Et medlem skal efter anmodning fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignede har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet.

Afgørelse om, hvorvidt en anmodning om fritagelse skal imødekommes, træffes af Ældrerådet.

Herudover er der foretaget redaktionelle ændringer i vedtægten.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet godkender forslag til revision af vedtægter for Ældrerådet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældrerådet, 31. januar 2018, pkt. 9:

Der udarbejdes forslag til tilføjelse til vedtægten vedrørende mulighed for orlov ved længerevarende sygdom.

Genoptages på næste møde.

Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Ældrerådets møde den 28. februar 2018:

Med baggrund i beslutning i Ældrerådet den 31. januar 2018 er der udarbejdet nyt forslag til vedtægter for Ældrerådet, hvor der i § 4 er tilføjet bestemmelse om mulighed for orlov af helbredsmæssige årsager.

Bestemmelsen er i forslaget formuleret således:

Når et medlem i en forventet periode af mindst 1 måned af helbredsmæssige årsager er forhindret i at varetage hvervet som medlem af Ældrerådet, kan stedfortræderen indkaldes til Ældrerådet i denne periode.

Når medlemmet på ny kan varetage hvervet, udtræder stedfortræderen af Ældrerådet.

Ældrerådet, 28. februar 2018, pkt. 8:

Ældrerådet godkender vedtægterne.

Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 7. marts 2018, pkt. 10:

Indstilles godkendt.

Ole Jespersgaard var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


17. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen for Museerne i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BY

Udpegningen af 2 medlemmer til bestyrelsen for Museerne i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget har i møde den 1. marts 2018 godkendt reviderede vedtægter for Museerne i Brønderslev Kommune.

Vedtægterne er efterfølgende godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen.

Af vedtægterne fremgår bl.a.:

§10 Museets bestyrelse, sammensætning og udpegning

Stk. 1: Museerne i Brønderslev Kommune ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer, der er

ansvarlig for museets drift. Bestyrelsen har følgende sammensætning:

 • 2 medlemmer udpeges af Brønderslev Byråd
 • 1 medlem udpeges af Museumsforeningen for Dorf Mølle
 • 1 medlem udpeges af Museumsforeningen for Vildmosemuseet
 • 1 medlem udpeges af museets fastansatte medarbejdere. Medarbejdernes repræsentant vælges af og blandt de fastansatte medarbejdere ved museet.
 • 2 medlemmer med kompetence inden for f.eks. ledelse, organisation, økonomi, forretningsforhold, markedsføring, formidling og forskning udpeges af museets bestyrelse.

Byrådet anmodes om at udpege 2 medlemmer til bestyrelsen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Christen Bager og Lasse Riisgaard.

Bilag

Til toppen


18. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Intet.

Til toppen


19. Lukket punkt: Frigivelse af rådighedsbeløb


Beslutning

Godkendt.

Til toppen


20. Lukket punkt: Orientering


Beslutning
 • Ungdomshus på vej
 • HMN distributionsnet

Til toppen

Opdateret 23. marts 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer