Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 31. januar 2018
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Arne M. Jensen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Arne M. Jensen var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende evt. indkaldte stedfortrædere i tilfælde af afbud fra et eller flere medlemmer af Byrådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen.

Arne M. Jensen var fraværende.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning

Ingen.

Arne M. Jensen var fraværende.

Til toppen


5. Frigivelse af anlægsbevilling til energirenovering af gadebelysning i 2018


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Byrådet godkendte den 16. december 2015 tilbud vedrørende energirenovering af kommunens gadebelysning med en renoveringsplan over 4 år i perioden 2016-2019.

Byrådet har under budgetforhandlingen godkendt, at energirenoveringen finansieres med 2,291 mio. kr. pr. år.

Byrådet skal tages stilling, om der skal frigives anlægsbevilling til energirenovering af kommunens gadebelysning for 2018 på i alt 2,291 mio. kr.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 16. december 2015 tilbud vedrørende energirenovering af kommunens gadebelysning med en renoveringsplan over 4 år i perioden 2016-2019.

Byrådet har under budgetforhandlingen godkendt, at energirenoveringen finansieres med 2,291 mio. kr. pr. år.

For at kunne opnå den ønskede energibesparelseseffekt ved gennemførelse af den godkendte 4-årige renoveringsplan for kommunens gadebelysning, skal Byrådet frigive en anlægsbevilling på 2,291 mio. kr. pr. år i 2018 og 2019. (Bilag vedhæftet)

Såfremt renoveringsplanen følges, så vil der i år 2020 være et årligt overskud på ca. 1 mio. kr. til fortsættelse af renoveringen af gadebelysningsanlægget, som udskiftning af de resterende 4.000 armaturer til LED og kabellægning fra luftledninger til jordkabler.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver en anlægsbevilling på 2,291 mio. kr. til gennemførelse af renoveringsplanen for kommunens gadebelysning i 2018.

Personale

Ingen.

Økonomi

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 2,291 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger - gadelys.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 15. januar 2018, pkt. 13:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 24. januar 2018, pkt. 5:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Kommunegaranti - Hjallerup Fjernvarme


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Hjallerup Fjernvarme ansøger om kommunegaranti for optagelse af et lån på 7,0 mio. kr. til finansiering af udvidelse af solvarmeanlægget.

Byrådet anmodes om at tage stilling til, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Hjallerup Fjernvarme ansøger om kommunegaranti for optagelse af et lån hos Kommunekredit på 7,0 mio. kr. til finansiering af udvidelse af solvarmeanlægget.

Lånet forventes optaget som et fastforrentet lån med en løbetid på 20 år. I etableringsfasen ønsker Hjallerup Fjernvarme at gøre brug af en byggekredit, der efterfølgende erstattes af selve lånet.

Hjallerup Fjernvarme ønsker at udvide solvarmeanlægget med yderligere 4.372 m2, da forbruget i sommermånederne er større end tidligere beregnet. Desuden har Hjallerup Fjernvarme fået væsentlig flere forbrugere, end da de projekterede det nuværende solvarmeanlæg. Udvidelsen kræver ud over nye solfangere også nye pumper og motorer for drift af solvarmeanlægget, samt ny pumpe og motor for fjernvarme til værket i Hjallerup. Nuværende veksler mellem solvarmeanlægget og fjernvarme til værkerne skal udbygges med flere vekslerplader og nye styreskinner, og der skal ske ændring af til- og afgangsrør fra veksler.

Projektet er en del af Hjallerup Fjernvarmes løbende omstilling til grønt forsyningsselskab og sikrer desuden en mere optimal drift af solvarmeanlægget.

Teknik- og Miljøudvalget har i møde den 27. november 2017 godkendt projektet i henhold til varmeforsyningsloven.

En eventuel kommunegaranti til Hjallerup Fjernvarme vil ikke belaste kommunens låneramme, idet investeringsudgiften er omfattet af automatisk låneadgang i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

Kommunen opkræver en løbende årlig garantiprovision af restgælden ultimo året på det bagvedliggende lån. Provisionen er pt. 0,75% p.a.

Brønderslev Kommune har i forvejen stillet garanti til Hjallerup Fjernvarme for 10 lån i Kommunekredit med en samlet restgæld på 94,8 mio. kr. Disse lån udløber i perioden 2019 til 2045. Låneoversigt er vedlagt sagen som bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at der meddeles kommunegaranti til Hjallerup Fjernvarme for en byggekredit og efterfølgende et fastforrentet lån på 7,0 mio. kr. med 20 års løbetid, og at der opkræves en løbende årlig garantiprovision på pt. 0,75%

Indstilling

Økonomiudvalget, 24. januar 2018, pkt. 6:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Skema C for opførelse af 36 familieboliger, afd. 43 i Boligforeningen PM, Risagerlund


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet har på møde den 22. december 2010 godkendt skema A og den 27. november 2013 skema B for opførelse af 36 almene familieboliger ved Risagerlundvej, Brønderslev.

Byggeriet er nu afsluttet, og byggeregnskab (skema C) fremsendes til godkendelse.

Byrådet anmodes om at godkende skema C med en udgift til grundkapital på4.148.000 kr.

Sagsfremstilling

Byrådet har på møde den 22. december 2010 godkendt skema A og den 27. november 2013 skema B for opførelse af 36 almene familieboliger ved Risagerlundvej, Brønderslev.

Byggeriet er nu afsluttet, og nu fremsendes byggeregnskab (skema C) til godkendelse.

Det endelige byggeregnskab for boligerne ser således ud:

Skema B

Skema C

Grundudgifter i alt

11.799.000 kr.

11.839.000 kr.

Entrepriseudgifter i alt

39.032.000 kr.

39.305.000 kr.

Omkostninger i alt

5.902.000 kr.

7.263.000 kr.

Gebyr i alt

906.000 kr.

849.000 kr.

Samlet anskaffelsessum

57.639.000 kr.

59.256.000 kr.

Finansiering:

Skema B

Skema C

Realkredit (91%)

52.451.000 kr.

53.923.000 kr.

Grundkapital (7%)

4.035.000 kr.

4.148.000 kr.

Beboerindskud (2%)

1.153.000 kr.

1.185.000 kr.

Samlet anskaffelsessum

57.639.000 kr.

59.256.000 kr.

Merudgiften for byggeriet skyldes en indeksering på 1.617.181,00 kr. Byggeriet af boligerne blev udskudt pga. en omfattende miljøsanering i forbindelse med nedrivning af de tidligere bygninger.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet godkender skema C med en samlet anskaffelsessum på 59.256.000 kr., samt en udgift til grundkapital på4.148.000 kr.

Personale

Intet

Økonomi

Efter gennemgang af sagen er det konstateret, at grundkapitalen på 3.841.000 kr. er udbetalt ved godkendelse af Skema B. Ved godkendelse af Skema C forhøjes grundkapitalen med yderligere 307.000 kr. Dette beløb finansieres af kommunens kassebeholdning.

Indstilling

Økonomiudvalget, 24. januar 2018, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Gebyr for underretning på udlægsforretning på ejendomsskatteområdet


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal opkræve et gebyr på 450 kr. fra den 1. januar 2018 for underretning om udlægsforretning på ejendomsskatteområdet.

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog den 14. december 2017 en ny gebyrlov, der betyder, at Byrådet kan beslutte, at der skal betales gebyr til kommunen for underretninger om udlægsforretninger vedrørende fortrinsberettigede fordringer, som inddrives af kommunen. Den ændrede gebyrlov giver kommunerne mulighed for at tillægge et gebyr på op til 450 kr. Underretningen er en meddelelse om, at Brønderslev Kommune på en given dato vil foretage udlæg i restantens ejendom. Kan restanten ikke betale, vil kravet blive sendt til advokat med henblik på tvangsauktion. Underretningen vil herefter indeholde en retsafgift og et gebyr. Provenuet tilfalder Brønderslev Kommune.

Brønderslev Kommune har siden den 2. februar 2017 varetaget opgaven med inddrivelse af ejendomsskatter. Før den 2. februar 2017, hvor SKAT havde opgaven, var der et gebyr på 450 kr. pr. underretning.

Forinden borgeren eller virksomheden modtager en underretning om udlægsforretning, har Brønderslev Kommune udsendt to rykkerbreve.

Stabsforvaltningen foreslår, at der med virkning fra 1. januar 2018 opkræves et gebyr på 450 kr. for underretninger om udlægsforretninger.

Indstilling

Økonomiudvalget, 24. januar 2018, pkt. 11:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Til toppen


9. Fastsættelse af takst for egenbetaling ved tøjvask


Resume

Sagsforløb:ÆO/ØK/BY

Som en del af Budget 2018 vedtog Byrådet den 2. oktober 2017 at udlicitere tøjvask for borgere, der vurderes at kunne klare sig med hjælp til tøjvask hver 14. dag. Byrådet anmodes om at godkende en egenbetaling på 150 kr. pr. måned samt priser for afregning mellem Brønderslev Kommune og leverandørerne af tøjvask hver 14. dag.

Sagsfremstilling

Som en del af forliget omkring Budget 2018 besluttede Byrådet den 2. oktober 2017 at udlicitere hjælp til vask af tøj for borgere, som er visiteret hertil, og som kan klare sig med vask af tøj hver 14. dag. Beslutningen forventes at medføre en budgetreduktion på 220.000 kr. pr. år.

Byrådet anmodes om at godkende nedenstående priser til brug for Brønderslev Kommunes afregning med leverandørerne af tøjvask hos borgere i "eget hjem" i en model, hvor leverandørerne henter det snavsede tøj hver 14. dag og afleverer det rene tøj samtidig med, at en ny portion snavset tøj afhentes. Priserne er fremkommet på baggrund af en rundspørge til andre kommuner, der har udliciteret hjælp til tøjvask.

Ydelse

Pris pr. gang

Afhentning, vask og returnering af op til 8 kg tøj hver 14. dag

235 kr.

Afhentning, vask og returnering af op til 12 kg tøj hver 14. dag

315 kr.

Forgæves gang hvis borgeren ikke er hjemme

60 kr.

Afhentning, vask og returnering af op til 8 kg. smittefarligt tøj ex smitteposer

280 kr. (tillægspris til visiteret ydelse)

Afhentning, vask og returnering af op til 12 kg. smittefarligt tøj ex smitteposer

380 kr. (tillægspris til visiteret ydelse)

Besparelsen opnås ved, at kommunens betaling til tøjvalg er mindre end udgiften ved at have personale til at udføre opgaven i borgers eget hjem.

Ved udlicitering af tøjvask sparer de borgere, der er visiteret hertil, og som vælger at gøre brug af tilbuddet, udgifter til køb og vedligehold af vaskemaskine og tørretumbler, el, vand og sæbe. På baggrund af tal fra Energistyrelsen anslås dette at svare til 150 kr. pr. måned. Brønderslev Kommune har ikke hjemmel til at afholde disse udgifter for borgerne, og der foreslås derfor indført en brugerbetaling på 150 kr. pr. måned. Niveauet for brugerbetaling svinger i andre kommuner mellem 100 og 200 kr. pr. måned.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender:

  • ovenstående priser til brug for afregning mellem Brønderslev Kommune og leverandørerne
  • egenbetaling på 150 kr. pr. måned for vask af tøj, for borgere, der er visiteret til hjælp til tøjvask hver 14. dag, og som har valgt at gøre brug af tilbuddet
Økonomi

Budget 2018 og overslagsårene er reduceret med 220.000 kr.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 17. januar 2018, pkt. 10:

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 24. januar 2018, pkt. 12:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Til toppen


10. Revision af styrelsesvedtægt


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

1. behandling af forslag til revideret styrelsesvedtægt for Brønderslev Kommune til ikrafttræden pr. 1. marts 2018.

Styrelsesvedtægten skal vedtages ved 2 behandlinger i Byrådet.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til revideret styrelsesvedtægt for Brønderslev Kommune.

Der er foreslået følgende ændringer i vedtægten:

  • Navnet på Beskæftigelsesudvalget ændres til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget
  • Formuleringen af § 13, stk. 3 ændres efter anmodning fra Ankestyrelsen, der har anmodet Brønderslev Kommune om at præcisere formuleringen i forhold til lokalplankompetencer

Herudover er der sket redaktionelle tilpasninger i vedtægten.

Kommunaldirektøren foreslår, at Byrådet godkender forslag til revideret styrelsesvedtægt og oversender forslaget til 2. behandling i Byrådet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 24. januar 2018, pkt. 17:

Indstilles godkendt.

Steen Søgaard Petersen ønsker, at turisme flyttes til Fritids- og Kulturudvalget.

Beslutning

Godkendt.

Simon Aagaard og Steen Søgaard Petersen ønsker, at turisme flyttes til Fritids- og Kulturudvalget.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Ændring i konstituering


Resume

Sagsforløb: BY

Ændringer i konstitueringen samt udpegning af suppleant for borgmesteren til KKR.

Sagsfremstilling

Byrådet anmodes om

  • at udpege en suppleant for borgmesteren til KKR, idet såvel 1. som 2. viceborgmester er valgt som medlem af KKR af et politisk parti
  • at godkende, at Mikael Klitgaard indtræder i repræsentantskabet for Nordjyllands Trafikselskab i stedet for Carsten Ullmann Andersen
Personale

Ingen.

Beslutning

Carsten Ullmann udpeget som suppleant til KKR

Mikael Klitgård indtræder i NTs repræsentantskab

Arne M. Jensen var fraværende.

Til toppen


12. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Svar fra Økonomi- og Indenrigsminister vedr. udlændingeudligningen

Arne M. Jensen var fraværende.

Til toppen


13. Lukket punkt: Etablering af boliggrunde


Til toppen


14. Lukket punkt: Byggemodning


Til toppen


15. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 15. februar 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer