Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 28. februar 2018
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Lasse Riisgaard.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Lasse Riisgaard var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende evt. indkaldte stedfortrædere i tilfælde af afbud fra et eller flere medlemmer af Byrådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen.

Lasse Riisgaard var fraværende.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning
 • Hvorfor har Byrådet ikke fået de udregninger, som ligger til grund for vurdering af økonomisk udfordring ved afvikling af ventelister, og vil der blive minimering af venteliste til visitation til venteliste på plejecenter? (Karsten Frederiksen)

Lasse Riisgaard var fraværende.

Til toppen


5. Brønderslev Kommunes økonomiske politik


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK/BY

Der er udarbejdet revideret forslag til økonomisk politik for Brønderslev Kommune.

Byrådet skal tage stilling til forslaget.

Sagsfremstilling

Det reviderede forslag er udarbejdet med udgangspunkt i den gældende politik fra 2012.

Forslaget til fremtidig politik er:

Det er et overordnet langsigtet økonomisk mål for Brønderslev Kommune at have en robust økonomi.

Ved en robust økonomi forstås her en økonomi, hvor Brønderslev Kommune har et økonomisk råderum til at finansiere investeringer i nyanlæg og langsigtet udvikling af kommunen, samt at kommunen har et passende budgetværn mod uforudsete hændelser.

Den økonomiske politik for Brønderslev Kommune fastlægger de pejlemærker, der skal styres efter med sigte på at indfri det overordnede mål om at have en robust økonomi. På baggrund heraf har Brønderslev Kommune vedtaget nedenstående målsætninger for såvel budget som regnskab:

Driftsresultat

Kommunens driftsresultat skal vise et overskud, som kan finansiere det ordinære anlægsbudget.

Serviceudgifter

Brønderslev Kommune skal holde sig inden for den realvækstramme, som fremgår af de årlige aftaler mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi.

Anlæg

Overskuddet på driften skal på sigt muliggøre skattefinansierede anlægsudgifter excl. jordforsyning på et niveau, der svarer til 1 % af kommunens udskrivningsgrundlag, ca. 53 mio. kr. i 2018.

Resultat af det skattefinansierede område

Der skal som minimum være balance på det skattefinansierede område, men hvis kommunens likviditet er for lav, skal der være overskud på resultatet af det skattefinansierede område, således der kan opbygges likviditet.

Kassebeholdningen

Brønderslev Kommunes kassebeholdning skal som minimum udgøre ca. 3 procent af kommunens samlede bruttoudgifter. Dette svarer til ca. 80 mio. kr.

Langfristet gæld

Det er et mål, at den langfristede gæld ikke stiger, men det kan være relevant at lånefinansiere visse anlægsinvesteringer ud fra betragtningen om, at fremtidige skatteydere skal bidrage til finansieringen af faciliteter, som fremtidige borgere også får glæde af. Endvidere kan det være relevant at lånefinansiere anlægsudgifter, som har et driftsmæssigt potentiale for besparelser.

Jordforsyning

Jordforsyningen skal hvile i sig selv set over en årrække, men Byrådet er villig til at foretage strategiske jordopkøb, som lånefinansieres.

Aktuel status

Sammenholdes den vedtage økonomiske politik med udviklingen i de centrale balancer kan følgende fremhæves:

 • Der har været budgetteret med så stort et overskud, at driften kan finansiere anlægsudgifterne
 • Anlægsudgifterne ligger generelt under minimumsmålsætningen på 50 mio. kr.
 • Der har i de senere år været overskud på drifts- og anlægsbalancen, hvilket har været medvirkende til at styrke likviditeten i perioden
 • Likviditeten ligger pt. på 158 mio. kr.
 • Den langfristede gæld er vokset med 115 mio. kr. i perioden fra 2013 til 2017

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter, om der skal ske en evt. justering af den økonomiske politik.

Personale

Ingen.

Indstilling

Direktionen, 13. februar 2018, pkt. 7:

Drøftet.

Økonomiudvalget, 14. februar 2018, pkt. 5:

Indstilles godkendt med redaktionelle ændringer.

Arne M. Jensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt med rettelsen, at der ”på sigt” skal være et driftsresultat, der finansierer det ordinære anlæg.

Lasse Riisgaard var fraværende.

Til toppen


6. Budgetproces og tidsplan for Budget 2019


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til budgetproces og tidsplan for budget 2019.

Byrådet skal tage stilling til forslaget, herunder størrelse af reduktionens pulje og emner udenfor budgetprocessen.

Sagsfremstilling

Med baggrund i Økonomiudvalgets drøftelser på mødet den 24. januar 2018 af budgetproces for budget 2019 har Økonomiafdelingen udarbejdet oplæg til budgetproces samt forslag til tidsplan for budget 2019.

For at opnå balance på driften i budget 2019 i forhold til budget 2018 foreslås det, at fagudvalgene får til opgave i perioden fra februar til april at udarbejde og prioritere en reduktionspulje på minimum 0,75 %. Hvis der ønskes mulighed for en politisk prioritering, kan reduktionspuljen forøges - eksempelvis til 1,0 %, 1,3 % eller 1,5 %. Reduktionspuljen fordelt pr. udvalg fremgår af vedhæftede bilag: Budgetproces 2019.

Der er som sidste år mulighed for at større og principielle beslutninger evt. kan træffes udenfor budgetprocessen, hvor der samtidig er politisk enighed om, at resultatet heraf kan indregnes i budgettet. Dette kunne for eksempel være "strukturen på plejecenterområdet", "museumsområdet", "ændringer i skole- eller specialundervisningsstrukturen".

Stabsforvaltningen foreslår, atØkonomiudvalget

 • godkender budgetproces og tidsplan for budget 2019
 • tager stilling til størrelsen af reduktionspuljen, samt
 • træffer beslutning om, hvorvidt der er emner, der skal behandles udenfor budgetprocessen
Personale

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 14. februar 2018, pkt. 4:

Budgetproces og tidsplan indstilles godkendt.

Det indstilles, at processen igangsættes i fagudvalgene m.h.t. beskrivelse af reduktionsforslag på 1,5 %, endelig beslutning om størrelse sker efter strategi- og visionsseminar i april.

Strukturændringer indenfor skole, ældre og kulturområdet indstilles behandlet udenfor budgetprocessen.

Arne M Jensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Lasse Riisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Anlægsregnskab for ESCO projekt


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for ESCO Projektet.

Byrådet skal tage stilling til anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på møde den 29. august 2012 principielt at udbyde et ESCO-projekt med en samlet økonomisk ramme på maksimalt 80 mio. kr. Formålet med projektet var:

 • at opnå væsentlige energibesparelser i kommunens bygninger gennem energieffektivisering og renovering,
 • at indeklimaet i de involverede bygninger i videst muligt omfang forbedres indenfor projektets rammer,
 • at bygningsstandarden hæves igennem en reduktion af det vedligeholdelsesmæssige efterslæb.

Efter en længere udbudsproces godkendte Byrådet efterfølgende den 24. april 2013 at arbejde videre med et totalentreprenørtilbud på 75.000.000 kr. fra Glenco A/S med en årlig samlet besparelsesgaranti på 4.130.000 kr. fra og med 2016. Her ud over var der reserveret 5.000.000 kr. til rådgivning og uforudsete følgeudgifter som f.eks. skimmelsvamp, asbest eller andre forhold.

Projektets samlede økonomi:

Byrådet har meddelt følgende anlægsbevillinger

- Byrådet den 30. januar 2013

500.000 kr.

- Byrådet den 24. april 2013

19.500.000 kr.

- Byrådet den 17. september 2014

26.000.000 kr.

- Byrådet den 18. marts 2015

31.000.000 kr.

I alt

77.000.000 kr.

Det endelige forbrug er fordelt således:

- Kemp & Lauritzen

66.130.363 kr.

- Rådgivning m.m.

553.025 kr.

- Følge udgifter

4.382.185 kr.

I alt

71.065.573 kr.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på:

5.934.427 kr.

Herudover er der følgende ikke frigivne rådighedsbeløb

- Rådighedsbeløb i budget 2016

300.000 kr.

.

- Rådighedsbeløb i budget 2017

2.700.000 kr.

Samlet mindreforbrug

8.934.427 kr.

Rådighedsbeløbene i 2016 og 2017 er ikke søgt frigivet, da entreprenøren og Brønderslev Kommune besluttede at opsige aftalen inden tredje og sidste fase i kontrakten. En beslutning, der blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 17. maj 2017.

Mindreforbruget skyldes primært, at projektet er blevet reduceret pga. tidsmæssige årsager. Her ud over blev der ved opsigelse af aftalen aftalt en kompensation til Brønderslev Kommune.

I og med at projektet er blevet reduceret, er den samlede energibesparelse også blev reduceret. Men det vurderes, at de samlede energiudgifter i 2018 kan holdes indenfor det nuværende driftsbudget.

En uddybning af projektet fremgår af vedlagte bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet, og at de afsatte rådighedsbeløb på i alt 3 mio. kr. nulstilles.

Personale

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 14. februar 2018, pkt. 10:

Indstilles godkendt.

Arne M Jensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Lasse Riisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Anlægsregnskab for Højmarksvej, Thise


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for byggemodning af 6 parcelhusgrunde ved Højmarksvej i Thise.

Byrådet skal tage stilling til, om anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger kan godkendes.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet anlægsregnskab for byggemodning af 6 parcelhusgrunde ved Højmarksvej i Thise.

Projektet omfatter byggemodning af 6 parcelhusgrunde samt jorderhvervelse af hele udstykningsarealet på 13 parceller.

Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Stabsforvaltningen fremsender anlægsregnskabet med anmodning om godkendelse.

Byrådet har meddelt følgende anlægsbevilling:

- Byrådet 12. oktober 2011

2.304.000 kr.

Det endelige forbrug er fordelt således:

- Arealerhvervelse

333.801 kr.

- Forsyningsledninger

343.243 kr.

- Omkostninger

179.520 kr.

- Veje

605.371 kr.

I alt

1.461.935 kr.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på:

842.065 kr.

Mindreforbruget skyldes et bedre licitationsresultat end forventet, og at der ikke blev brugt eksterne rådgivere til projektering og tilsyn.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 5. februar 2018, pkt. 15:

Indstilles til godkendelse.

Jens Andersen var fraværende.

Økonomiudvalget, 14. februar 2018, pkt. 8:

Indstilles godkendt.

Arne M Jensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Lasse Riisgaard var fraværende.

Til toppen


9. Anlægsregnskab for byggemodning i Nordbyen, etape 1, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for byggemodning af Ndr. Omfartsvej og byggemodning af Nordbyen i Brønderslev

Byrådet skal tage stilling til, om anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger kan godkendes.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet anlægsregnskab for byggemodning af Ndr. Omfartsvej og byggemodning af Nordbyen i Brønderslev

Projektet omfatter jorderhvervelse, færdiggørelse af Ndr. Omfartsvej, etablering af rundkørsel, udgravning af arkæologi og byggemodning af 15 parcelhusgrunde, etape 1.

Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Stabsforvaltningen fremsender anlægsregnskabet med anmodning om godkendelse.

Byrådet har meddelt følgende anlægsbevilling:

Byrådet 27. april 2016

20.240.000 kr.

Del af bevilling er flyttet til Teknik- og Miljøudvalgets anlægspulje, da udgifterne til planlægning af Nordbyen har været afhold der.

-588.575 kr.

I alt tilbage af anlægsbevilling

19.651.425 kr.

Det endelige forbrug er fordelt således:

- Arealerhvervelse

7.014.658 kr.

- Arkæologi

951.877 kr.

- Forsyningsledninger

3.276.411 kr.

- Omkostninger

1.549.149 kr.

- Veje

7.989.280 kr.

I alt

20.781.375 kr.

Tilbageholdte beløb til kommende udgifter:

- Manglende slidlag *)

93.200 kr.

- Manglende beplantning af kile ved boligvej *)

50.000 kr.

- Manglende dokumentation og tilgængeliggørelse vedr. Arkæologi - max. budget **)

796.735 kr.

- Manglende refusion vedr. ejendomsskat

38.678 kr.

21.759.988 kr.

Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på:

2.108.563 kr.

*) Det afsluttende slidlag er ikke udlagt. Dette sker typisk først et par år efter, at byggemodningen er færdig. Dette skyldes, at vejen skal have tid til at sætte sig, hvilket sker gennem frost- og tøperioder. Derudover er det hensigtsmæssigt, hvis de fleste grunde er bebygget på grund af maskiners og lastbilers slid / ødelæggelse af vejen i forbindelse med opførelse af boliger.

**) Efter udgravningen af arkæologi skal der afholdes udgifter til arkæologisk beretning og kulturhistorisk rapport, indføring og magasinering samt konservering og naturvidenskab. Restbeløbet udgør et max. budget fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Merforbruget skyldes:

 • Køb af ejendommen Hjørringvej 179 på i alt 879.240 kr., jf. beslutning i Byrådet den 25. januar 2017.
 • Ekstraarbejder på ca. 1,3 mio. kr. på anlægsarbejdet. Tidsforlængelse af entreprisen på grund af ekspropriation, forurening under en gammel markvej samt større terrænreguleringer på boliggrundene.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 5. februar 2018, pkt. 14:

Indstilles til godkendelse.

Jens Andersen var fraværende.

Økonomiudvalget, 14. februar 2018, pkt. 9:

Indstilles godkendt.

Arne M Jensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Lasse Riisgaard var fraværende.

Til toppen


10. Frigivelse af anlægsmidler 2018 på Vej- og Parkområdet


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er på budget 2018 afsat et rådighedsbeløb på 15,8 mio. kr. til forskellige anlægsarbejder på Vej- og Parkområdet.

Byrådet skal tage stilling til, om den resterende anlægsbevilling på 12,8 mio. kr. kan frigives.

Sagsfremstilling

Der er på budget 2018 afsat et rådighedsbeløb på 15,8 mio. kr. til anlægsprojekter inden for Vej- og Parkområdet, herunder blandt andet asfaltvedligeholdelse, trafiksikkerhedsprojekter/-kampagner, mindre renoveringsprojekter, brovedligeholdelse og grønne områder.

Byrådet har den 4. oktober 2017 frigivet 3 mio. kr. af anlægsbevillingen til brug i 2017.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver den resterende anlægsbevilling på 12,8 mio. kr. til anlægsprojekter på Vej- og Parkområdet.

Bevillingen foreslås finansieret af det rådighedsbeløb, der er afsat til formålet på budget 2018.

Personale

Ingen.

Økonomi

I anlægsbudget 2018 er der afsat 12,8 mio. kr. til anlægsarbejder på Vej- og Parkområdet.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 5. februar 2018, pkt. 13:

Indstilles til godkendelse.

Jens Andersen var fraværende.

Økonomiudvalget, 14. februar 2018, pkt. 11:

Indstilles godkendt.

Arne M Jensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Lasse Riisgaard var fraværende.

Til toppen


11. Godkendelse af områdefornyelsesprogram for "Genform Dronninglund"


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Som en del af projekt "Genform Dronninglund" er der udarbejdet et områdefornyelsesprogram for renovering og omdannelse af Dronninglund midtby.

Områdefornyelsen er centreret omkring den centrale del af Slotsgade, og består af tre fysiske indsatser samt et socialt-kulturelt initiativ.

Byrådet skal tage stilling til, om områdefornyelsesprogrammet kan godkendes.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har gennem de seneste år arbejdet aktivt med revitalisering og fornyelse af Dronninglund midtby via bl.a. midtbyplan for Dronninglund, kulturarvskommuneprojekt og områdefornyelse. De forskellige processer og planer i Dronninglund er samlet under overskriften "Genform Dronninglund". Arbejdet med Genform Dronninglund er udført i tæt samarbejde med Midtbyrådet for Dronninglund.

Dronninglund midtby fremstår i dag nedslidt og afspejler ikke de store kvaliteter byen ellers indeholder. Der er derfor behov for en fysisk omdannelse og renovering af midtbyen, der skal sikre, at midtbyen fremstår attraktiv for byens borgere og handelsliv. For at sikre midler til denne omdannelse søgte Brønderslev Kommune i 2016 om reservation af områdefornyelsesmidler fra Staten. I foråret 2017 blev ansøgningen godkendt.

Der er herefter udarbejdet et lovpligtigt områdefornyelsesprogram, der beskriver de indsatser, der ønskes gennemført. Områdefornyelsesprogrammet er udarbejdet i tæt samarbejde med Midtbyrådet for Dronninglund, ligesom byens øvrige borgere har været inddraget via bl.a. spørgeskemaundersøgelser og workshops til open by night arrangementer i byen. Områdefornyelsesprogrammet skal godkendes af Staten, inden anlægsarbejdet kan påbegyndes. Herefter er der en tidsfrist på 5 år for gennemførelse. Områdefornyelsen omfatter et samlet budget på 9,3 mio. kr., hvoraf 1/3 udgør et statsligt bidrag og 2/3 udgør kommunal egenfinansiering.

Områdefornyelsens indsatser

Områdefornyelsen er centreret omkring den centrale del af Slotsgade, og består af tre fysiske indsatser samt et socialt-kulturelt initiativ. Initiativerne er beskrevet og skitseret i vedlagte områdefornyelsesprogram.

 • Apotekerhaven, byens nye centrale plads
 • Perler på en snor, tre mindre byrumsprojekter
 • Den centrale del af Slotsgade
 • Igangsætterpuljen

Apotekerhaven

Det har været tydeligt gennem processen, at byen mangler en central pladsdannelse, der kan anvendes ved arrangementer mv. Det foreslås skabt i området mellem rådhuset og biblioteket. Her vil en samling af biblioteksfunktionerne i én bygning give mulighed for at nedrive glasgangen og danne et nyt stort bytorv. Det vil samtidig give mulighed for at sætte parkeringsarealerne ved Erantisvej i spil for handelslivet på Slotsgade. Glasgangen udgør i dag en barriere for passage på tværs af området. Apotekerhaven ønskes indrettet med forskellige muligheder for aktivitet, der kan anvendes både ved større arrangementer, til leg og "hverdagsophold". Samling af biblioteket i én bygning er ikke en økonomisk del af områdefornyelsen.

Perler på en snor

Perler på en snor er tre nedslagspunkter på Slotsgade, der har til formål at føre den smukke grønne ankomst til Dronninglund med ind ad Slotsgade. Første nedslagspunkt er i området ved Super Brugsen, hvor gaderummet defineres med beplantning og belægning. Andet nedslagspunkt er pladsen ved Meny, der bl.a. begrønnes og det gamle jernbanespor synliggøres. Sidste nedslagspunkt er på den østlige del af Slotsgade, hvor der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger sammen med en begrønning.

Den centrale del af Slotsgade

Den centrale del af Slotsgade fremstår i dag væsentligt nedslidt og er præget af biltrafikken. Strækningen fra Nørregade til Stationsvej foreslås renoveret og omdannet til en handelsgade med lavere hastighed og mere fokus på de bløde trafikanter. Udfor Apotekerhaven føres pladsens belægning ud over vejarealet.

Igangsætterpuljen

Igangsætterpuljen er en pulje på 250.000 kr. til sociale og kulturelle tiltag samt afsluttende evaluering. Hensigten med puljen er at understøtte og afprøve de nye muligheder i de nye byrum. Både byens borgere, foreninger og kommunen kan søge om midlerne, der fordeles af Midtbyrådet for Dronninglund.

Budget

På baggrund af skitseringen af områdefornyelsens indsatser er der udarbejdet et overordnet budget og tidsplan for områdefornyelsen.

Delprojekt

Budget

Stat

Kommune

Tidsplan-

igangsættes

Apotekerhaven

4.500.000

1.500.000

3.000.000

2019*

Perler på en snor

2.160.000

720.000

1.440.000

2018

Slotsgade

2.240.000

746.667

1.493.333

2019

Igangsætterpuljen

250.000

83.333

166.667

2018-2019

Programskrivning

150.000

50.000

100.000

2017-2018

I alt

9.300.000

3.100.000

6.200.000

* Igangsætningstidspunktet for Apotekerhaven afhænger af tilbygning til bibliotek og kan derfor variere.

Fagforvaltningen bemærker, at den kommunale egenfinansiering på 6.200.000 kr. kan findes over hele områdefornyelsesperioden 2018-2022.

Midtbyrådet for Dronninglund

Midtbyrådet for Dronninglund har behandlet områdefornyelsesprogrammet og fremsender følgende udtalelse til Byrådet:

Bag områdefornyelsesprogrammet ligger en lang proces i projekt ”Genform Dronninglund”, der har været centreret omkring arbejdet i Dronninglund Midtbyråd. Midtbyrådet arbejdet aktivt med at konkretisere visionerne for Dronninglund Midtby i en fysisk omdannelse af Slotsgade og omkringliggende byrum. Vi er sikre på, at de skitserede løsninger vil give et tiltrængt løft til Dronninglund, der vil øge byens mulighed som både handels- og bosætningsby.

Hjørnestenen i projektet er byens nye samlingssted ”Apotekerhaven”. For at skabe Apotekerhaven skal biblioteket samles i én bygning. Midtbyrådet bakker fuldt ud op om denne løsning, der vil frigive nye muligheder for både biblioteket og byen.

Det er Midtbyrådets opfattelse, at projektet nyder stor opbakning blandt borgerne i Dronninglund by.

Midtbyrådet opfordrer Byrådet til at godkende områdefornyelsesprogrammet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forslår, at Byrådet godkender områdefornyelsesprogrammet for Dronninglund.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at kommunens egenfinansiering er 6,2 mio. kr. Hvis der skal bruges midler fra anlægspuljerne til Bygningsfornyelse, Områdefornyelse eller Midtbyplaner, skal disse frigives løbende.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 5. februar 2018, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse.

Jens Andersen var fraværende.

Økonomiudvalget, 14. februar 2018, pkt. 14:

Indstilles godkendt.

Finansiering af programmet findes indenfor de bestående rammer, primært indenfor teknik- og miljøområdet og midtbypuljer.

Der udarbejdes specifikt projekt for biblioteksløsningen, hvor udgangspunktet er at finansieringen findes indenfor bestående rammer for især fritids- og kulturområdet, midtbypuljer og salg af ejendomme.

Arne M Jensen var fraværende.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Lasse Riisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Ansøgning om bygningsfornyelse - Slotsgade 70-72, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Brønderslev Kommune er tildelt en statslig ramme til midler til bygningsfornyelse.

Der har været annonceret efter ansøgninger om støtte til bygningsfornyelse, og der er indkommet en ansøgning.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal ydes støtte til bygningsfornyelse af ejendommen Slotsgade 70-72, Dronninglund.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune søgte i starten af 2017 om tildeling af statslige midler til bygningsfornyelse. Brønderslev Kommune blev efterfølgende tildelt en statslige ramme på 541.600 kr.

Der er i forbindelse med annoncering på kommunens hjemmeside efter ansøgninger om støtte til bygningsfornyelse indsendt 1 ansøgning. Ansøgningen vedrører udskiftning af tag, vinduer og døre i ejendommen Slotsgade 70, Dronninglund. Der er indledt dialog med ejeren af Slotsgade 72, med henblik på et samlet renoveringsprojekt, da Slotsgade 70-72 fremstår som én ejendom.

Ejendommen rummer dels forretninger i stueplan samt udlejningsboliger på 1. og 2. sal. Ejendommen Slotsgade 70-72 er registreret med middelbevaringsværdi, som betyder, at ejendommen ikke er udpeget som bevaringsværdig bygning i kommuneplanen. Ejendommen er tiltænkt en vigtig rolle i forbindelse med Kulturarvsprojektet i Dronninglund, hvor bygningen vil få en fremtrædende placering i forhold til omdannelsen af Slotsgade og planer om etablering af et torv mellem børnebiblioteket, voksenbiblioteket, rådhuset og Slotsgade, som vist på vedlagte bilag.

Der er gennem de sidste måneder holdt flere møder med ejerne af bygningen med henblik på at opnå en fælles aftale om valg af tagmateriale, vinduer/døre samt omfang af facaderenovering. Forvaltningen har i forhandlingerne lagt vægt på, at bygningen gennem renoveringen i vid omfang forsøges tilbageført til oprindeligt udseende, og at bygningen renoveres, så der opnås en god helhedsvirkning. I bilaget er vist fotos af bygningen før 1930, i 2017 og endelig er vist et af forvaltningen udarbejdet forslag, der viser en renoveret bygning, hvor tag, vinduer, døre og facader er renoveret efter en samlet løsning, og hvor bygningens visuelle og arkitektoniske udtryk forbedres væsentligt.

Statslig ramme og økonomi

Der er indhentet tilbud på udskiftning af tag, vinduer og døre samt renovering af facade, der samlet for ejendommen beløber sig til 3.153.045 kr. De foreslåede tilskud må dog ikke udgøre mere end 50 % af udgifterne til henholdsvis Slotsgade 70 og 72, da det her ved sikres, at ejerne selv finansierer mindst halvdelen af udgiften. Det vil sige max. 1.576.522 kr.

Der er mulighed for at få 541.600 kr. i statslig refusion*.

Der resterer for årene 2017 og 2018 i alt 1.451.700 kr. i Brønderslev Kommunes pulje til bygningsfornyelse.

Det samlede overslag ser derfor således ud:

Renovering Slotsgade 70

1.451.583 kr.

Renovering Slotsgade 72

1.701.462 kr.

Samlet

3.153.045 kr.

Egenfinansiering samlet (50%)

1.576.522 kr.

Statslig refusion*

541.594 kr.

Kommunal støtte til bygningsfornyelse

1.034.928 kr.

* Brønderslev Kommune er i dialog med Styrelsen med henblik på et højere refusionsbeløb. Kommunen forventer at få svar inden afholdelse af mødet i Økonomiudvalget.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender,

 • at der bevilges og frigives et rammebeløb på 1.100.000 kr. til renovering af ejendommen Slotsgade 70-72, som fordeles med max. 50 % af de faktiske udgifter til hver af ejerne gennem puljen til bygningsfornyelse.
Personale

Ingen.

Økonomi

Fra anlægsbudgettet til Bygningsfornyelse i 2017 er overført 951.653 kr. til 2018. Dette er inkl. ikke forbrugte midler fra tidligere år. I budget 2018 er der desuden afsat yderligere 500.000 kr. til bygningsfornyelse.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 12. februar 2018, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Carsten Ullmann Andersen stemmer imod, da han mener det er forkert at anvende 1,5 mio. skattekroner til renovering af privat ejendom.

Økonomiudvalget, 14. februar 2018, pkt. 15:

Indstilles godkendt.

Arne M Jensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

O stemmer imod.

Lasse Riisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Revision af styrelsesvedtægt


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

2. behandling af forslag til revideret styrelsesvedtægt for Brønderslev Kommune til ikrafttræden pr. 1. marts 2018.

Styrelsesvedtægten skal vedtages ved 2 behandlinger i Byrådet.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til revideret styrelsesvedtægt for Brønderslev Kommune.

Der er foreslået følgende ændringer i vedtægten:

 • Navnet på Beskæftigelsesudvalget ændres til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget
 • Formuleringen af § 13, stk. 3 ændres efter anmodning fra Ankestyrelsen, der har anmodet Brønderslev Kommune om at præcisere formuleringen i forhold til lokalplankompetencer

Herudover er der sket redaktionelle tilpasninger i vedtægten.

Kommunaldirektøren foreslår, at Byrådet godkender forslag til revideret styrelsesvedtægt og oversender forslaget til 2. behandling i Byrådet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 24. januar 2018, pkt. 17:

Indstilles godkendt.

Steen Søgaard Petersen ønsker, at turisme flyttes til Fritids- og Kulturudvalget.

Byrådet, 31. januar 2018, pkt. 10:

Godkendt.

Simon Aagaard og Steen Søgaard Petersen ønsker, at turisme flyttes til Fritids- og Kulturudvalget.

Arne M. Jensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Simon Aagaard og Steen Søgaard Petersen ønsker, at turisme flyttes til Fritids- og Kulturudvalget.

Lasse Riisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Årsberetning for Integrationsrådet 2017


Resume

Sagsforløb: IR/BE/BY

På Integrationsrådets møde den 25. januar 2018 er Integrationsrådets årsberetning godkendt.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget og Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Integrationsrådets formand Knud Jørgensen udarbejder hvert år en skriftlig beretning over rådets virksomhed.

Beretningen skal indeholde Integrationsrådets vejledende udtalelse om den almindelige integrationsindsats i kommunen.

Beretningen er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår,

 • at Integrationsrådet godkender formandens beretning, og
 • at Beskæftigelsesudvalget og Byrådet tager årsberetningen til efterretning.
Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 31. januar 2018, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lasse Riisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Takkekort


Resume

Sagsforløb: BY

Tove Sørensen, Sundhed og Velfærd - takker for opmærksomhed i forbindelse med 25 års jubilæum.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lasse Riisgaard var fraværende.

Til toppen


16. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning
 • Udligningsreform forslag
 • Overenskomstforhandlingerne

Lasse Riisgaard var fraværende.

Til toppen


17. Lukket punkt: Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste


Til toppen


18. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Intet.

Lasse Riisgaard var fraværende.

Til toppen

Opdateret 1. marts 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer