Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 25. april 2018
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende evt. indkaldte stedfortrædere i tilfælde af afbud fra et eller flere medlemmer af Byrådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


5. Regnskab 2017 for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen fremsender Brønderslev Kommunes årsregnskab for 2017 med henblik på fremsendelse til revision samt bevillingsmæssige godkendelser, herunder bevillingsmæssige overførsler fra 2017 til 2018.

Sagsfremstilling

Årsregnskabet for 2017 er udarbejdet under hensyntagen til bestemmelserne i den kommunale styrelseslov, regnskabsbekendtgørelsen og principperne for økonomistyring i Brønderslev Kommune. Regnskabet indeholder alle formelle karv stillet af centrale myndigheder.

Hovedtallene i årsregnskabet ser således ud:

Samlet set viser regnskab 2017 et overskud på den ordinære drift på 93,4 mio.kr.

I det oprindelige budget 2017 blev der budgettet med et overskud på den ordinære drift på i alt 26,6 mio.kr. derudover blev der på driften budgetteret med pulje til overførsler på 25,0 mio.kr. – samlet set et budgetteret overskud på 51,6 mio.kr.

De væsentligste årsager til forskellene mellem oprindelig budget og regnskab 2017 er følgende;

 • I finansloven for 2017 blev der oprettet en ny særtilskudspulje, hvor Brønderslev Kommune blev tilgodeset med 11,2 mio.kr. Derudover blev der forventet en større midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet som ikke blev effektueret. Samlet set et mindreforbrug/merindtægt på ca. 20 mio. kr.
 • På de beskæftigelsesrettede udgifter og øvrige overførselsudgifter er der samlet set et mindreforbrug på ca. 26 mio.kr. som primært skyldes lavere ledighed.
 • På området vedrørende udlændinge har der været en mindre tilgang en forudsat, hvilket har betydet et mindreforbrug på ca. 17 mio.kr.
 • På Ældreområdet har udfordringen i 2017 primært været på området vedrørende Frit Valg, hvilket har betydet et merforbrug på ca. 10 mio.kr
 • På det samlede børne og ungeområde er der merforbrug på ca. 10 mio.kr. som er fordelt med ca. 7 mio.kr på udsatte børn og unge og ca. 3 mio.kr. på UngeCenter.

Anlægsudgifterne er 25,4 mio. kr. mindre end det korrigerede budget og som følge heraf overføres der 17,8 mio. kr. til budget 2018.

Resultatet af det skattefinansierede område viser i regnskabet et overskud på 64,4 mio.kr mod det oprindelige budgetterede underskud på 1,7 mio.kr. - når der korrigeres for puljen til overførsler, blev der budgetteret med et overskud på det skattefinansierede område på 23,3 mio.kr. De væsentligste forskelle er specificeret ovenfor.

For nærmere redegørelse for regnskabsresultatet henvises til vedlagte årsberetning.

Revisionen afgiver efterfølgende beretning om revision af årsregnskabet til Byrådet inden den 15. juni 2018. Byrådet skal herefter inden den 1. september 2018 indsende regnskabet til Ankestyrelsen sammen med Revisionsberetningen og de afgørelser, som Byrådet har truffet i forbindelse med behandling af revisionsberetningen.

Stabsforvaltningen foreslår, at:

 • Brønderslev Kommunes regnskab for 2017 godkendes og oversendes til Revisionen
 • Afvigelser mellem budget og regnskab godkendes
 • Byrådet godkender genbevilling i 2018 af uforbrugte driftsmidler med i alt 35,8 mio. kr.
 • Byrådet godkender genbevilling i 2018 af uforbrugte anlægsmidler med i alt 17,8 mio. kr.
Personale

Ingen.

Indstilling

Direktionen, 3. april 2018, pkt. 5:

Direktionen udtrykker tilfredshed med, at regnskabet udviser et samlet overskud på driften på ca. 94 mio. kr.

Selvom der overføres både drifts- og anlægsmidler til 2018, og der er afdraget på den langsigtede gæld i løbet af 2017, så er der skabt rum til en forbedring af den samlede likviditet i løbet af 2017.

Samtidig konstaterer Direktionen, at de af Byrådet besluttede investeringer i forøgede indsatser indenfor udsatte børn, unge og voksne har betydet et fald i udgifterne på områderne fra 2016 til 2017. Direktionen anbefaler derfor, at der på begge områder fortsat skal være fokus på at minimere udgifterne, bl.a. ved hjælp af Varige Spor og Investeringsindsatsen på UngeCentret.

Ældreområdet er fortsat udfordret i f.t. budgettet, og her er der behov for indsatser til løsning af udfordringerne som følge af flere plejehjemspladser, samt at fortsætte arbejdet på frit valgs området og sygeplejeområdet, bl.a. ved hjælp fra PWC-rapporten.

Med baggrund i det samlede regnskabsresultat vurderer Direktionen, at der er mulighed for at arbejde med langsigtede oprettende indsatser på de områder der er udfordret.

Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 3:

Stabsforvaltningens forslag indstilles godkendt

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Korrektion for ændrede budgetforudsætninger, ældreområdet


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Stillingtagen til tillægsbevilling til Ældreområdet som følge af ændrede budgetforudsætninger samt påbegyndelse af ombygning af Margrethelund.

Sagsfremstilling

I budget 2018 er der indregnet en besparelse ved lukning af kommunale plejecenterpladser på 5,3 mio. kr. svarende til lukning af 15 kommunale plejecenterpladser af 353.000 kr./år. Som følge af beslutningen om genåbning af de lukkede plejecenterpladser, kan denne besparelse ikke opnås.

Hertil kommer, at der i budget 2018 er forudsat en udgift på 833.000 kr. til tomgangshusleje på de 15 lukkede plejecenterpladser. Denne udgift skal ikke afholdes, når boligerne udlejes.

Netto mangler der således 4,5 mio. kr. i budget 2018 og de følgende år som følge af ændrede budgetforudsætninger.

Hvis der viser sig behov for færre plejehjemspladser i den kommende periode, så vil der blive udarbejdet en korrektion til budget 2019.

I forbindelse med at Margrethelund skal påbegyndes ombygget, vil der opstå et huslejetab ved lukning af 2 fløje på årligt ca. 400.000 kr. Effekten heraf skønnes i 2018 at være 150.000 kr.

Samlet set betyder ovenstående, at der foreslås tilført Ældreområdets budget 4,65 mio. kr. i 2018 og 4,9 mio. kr. i 2019 og frem.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender tillægsbevilling på 4,65 mio. kr. til Ældreområdet, og at helårseffekten indregnes i budget 2019.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker at der er tale om en tillægsbevilling på 4,65 mio. kr. i 2018 og 4,9 mio. kr. i 2019 og fremover.

Indstilling

Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 4:

Indstilles godkendt og tilføres det samlede ældreområde, såvel frit valg som plejecenterområdet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Byrådet udtrykker, at der er tillid til forvaltningens beregninger.

Til toppen


7. Ombygning af 2 fløje på Margrethelund


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK/BY

Byrådet anmodes om at frigive 0,3 mio. kr. til udarbejdelse af byggeprogram med henblik på at ombygge 2 fløje på Margrethelund.

Sagsfremstilling

I budget 2018 er der afsat 0,3 mio. kr. i 2018 og 2,0 mio. kr. i 2019 til ’Projektering og renovering af Margrethelund’. Der fremgår videre følgende af budgetaftaleteksten: ’Med henblik på ombygning/renovering af Margrethelund igangsættes udarbejdelse af byggeprogram, som tager hensyn til såvel at sikre plejeboliger til borgere med begrænset økonomisk formåen, som at sikre kommunen økonomisk overkommelige aflastningspladser.’

Med henblik på at påbegynde udarbejdelse af byggeprogram foreslås de 0,3 mio. kr. frigivet. Det forudsættes i forlængelse af budget 2018, at der ombygges 2 fløje på Margrethelund svarende til 24 boliger. Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til fremtidig målgruppe i de ombyggede boliger, herunder om antallet af boliger skal fastholdes, eller om der skal bygges om til færre og større boliger.

Det forudsættes, at der indføres et visitationsstop til Margrethelund, med henblik på at sikre, at de 2 fløje er tomme, når ombygningen skal påbegyndes. Ombygningen koordineres med den allerede besluttede omflytning mellem Stenumgård og Cassiopeia. Ombygningen forventes i overensstemmelse med budget 2018 at kunne påbegyndes i 2019.

Den foreslåede igangsætning af ombygning flugter med den aftale, som blev indgået på politisk møde den 14. marts 2018, hvor igangsætning af ombygning af Margrethelund, etablering af rehabiliteringscenter på Hellevadlund samt udlejning af plejecenterboliger, der har stået tomme i mere end tre måneder, blev drøftet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget beslutter, hvordan de ombyggede boliger skal anvendes fremover, samt at der indføres visitationsstop til Margrethelund.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår desuden, at Byrådet godkender frigivelse af 0,3 mio. kr. til udarbejdelse af byggeprogram for ombygning af Margrethelund.

Økonomi

I anlægsbudgettet er der afsat 0,3 mio. kr. i 2018 og 2,0 mio. kr. i 2019 til Projektering og renovering af Margrethelund.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 11. april 2018, pkt. 4:

Udvalget indstiller til Byrådet,

 • at Byrådet frigiver 0,3 mio.kr. til udarbejdelse af et konkret projekt for ombygning af Margrethelund,
 • at der ombygges 2 fløje, hvor de 24 boliger ombygges til 16 boliger, hvorved antallet af almindelige plejehjemspladser bevares på Margrethelund,
 • at det undersøges, om der kan laves en samlet faseopdelt ombygning, som sikrer at grundkapitalindskud for det samlede byggeri alene bliver 10%,
 • at der indføres visitationsstop til Margrethelund,
 • at der optages drøftelse med Danske Diakoner med henblik på at omdanne 16 plejehjemspladser på Kornumgård til tryghedspladser,
 • at der efterfølgende tages stilling til, hvilket boligselskab der skal stå for ombygningen.

Udvalget ønsker undersøgt, om der er ældre borgere i eget hjem, som kan profitere af et kort ophold på en plads, og som efterfølgende kan komme tilbage til eget hjem. Baggrunden er ønsket om at undgå uhensigtsmæssige indlæggelser på sygehuset for de +80 årige.

Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 5:

Indstilles godkendt.

Visitationsstoppet forudsættes omfattende de 2 fløje, der skal ombygges.

Det anbefales, at renovering foretages i regi af kommunes eget boligselskab.

Karsten Frederiksen kan ikke gå ind for, at der kun optages drøftelser med Kornumgård omkring tryghedspladser.

Steen Søgård indstiller fagforvaltningens forslag.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Byrådet ønsker - efter følgende afstemning - evt. tryghedspladser udbredt på de plejehjem i hele kommunen, hvor det er muligt

 • For 14
 • Imod 11 (A)
 • Hverken for eller imod 2 (J)

J tilslutter sig forvaltningens indstilling.

Til toppen


8. Anlægsregnskab for Tilbygning til Nordstjernen


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for tilbygning til Nordstjernen.

Byrådet skal tage stilling til anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter opførelse af et fælleshus på Nordstjernen på 172 m2 samt etablering af flere parkeringspladser.

Byrådet har meddelt følgende anlægsbevilling

- Byrådet den 22. maj 2013

2.600.000 kr.

Det endelige forbrug er fordelt således:

- Grundudgifter

13.350 kr.

- Håndværkerudgifter

2.058.461 kr.

- Tekniske omkostninger

232.895 kr.

- Omkostninger og inventar

281.804 kr.

I alt

2.586.510 kr.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på:

13.490 kr.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 12. april 2018, pkt. 5:

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 6:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


9. Udvidelse af parkeringsplads Rebslagerstien i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af ledige midler fra parkeringsfonden til finansiering af parkeringspladsen på Rebslagerstien i Brønderslev.

Sagsfremstilling

En parkeringsanalyse foretaget i januar 2012 viser, at området omkring rådhuset i Brønderslev har den største belægningsprocent på parkeringspladserne. Opførelse af Plejecentret Støberiet har efterfølgende skabt yderligere pres på p-pladserne i området. Her kan bl.a. nævnes 18 stk. hjemmeplejebiler, som er henvist til offentlige p-pladser.

Der er desuden en planlægning i gang på Banegårdspladsen, som også vil lægge pres på eksisterende p-pladser i området.

På Rebslagerstien er der et ledigt vejareal, der pt. henlægger som grønt område, jf. vedhæftede oversigtskort. Der vil kunne anlægges 13 parkeringspladser på arealet for 315.000 kr. ekskl. moms. Beløbet foreslås finansieret af ledige midler fra Parkeringsfonden, der stammer fra indbetaling fra Brønderslev Kirke i forbindelse med udvidelse af menighedslokaler mv. til kirken. Området på Rebslagerstien ligger indenfor en afstand på 500 m fra Brønderslev Kirke, og dermed kan midlerne anvendes, jf. bestemmelser i "Vedtægt for Brønderslev Kommunes Parkeringsfond".

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget igangsætter udvidelse af parkeringspladsen på Rebslagerstien i Brønderslev med 13 p-pladser på det eksisterende vejareal, og finansieringen sker med ledige midler fra Parkeringsfonden.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomi kan oplyse, at der pt. står 548.000 kr. på parkeringsfondkontoen, som er indbetalt af Brønderslev Kirke.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 9. april 2018, pkt. 8:

Indstilles til godkendelse.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


10. Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 6


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Kommuneplantillæg nr. 6 for etageboliger ved Tolstrupvej/Nørregade i Brønderslev har været i fordebat fra den 9. februar 2018 til den 23. februar 2018.

Der er kommet to bemærkninger til planlægningen. Indsigelserne vedr. højde og bebyggelsesprocent.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til kommuneplantillæg kan godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget igangsatte den 24. januar 2018 planlægning for kommuneplantillæg nr. 6, som har været i fordebat fra den 9. februar 2018 til den 23. februar 2018.

Kommuneplantillægget skal give mulighed for 15 lejligheder i en etageejendom på hjørnet af Nørregade og Tolstrupvej i Brønderslev.

Der skal udarbejdes kommuneplantillæg, før det er muligt at opføre etagebyggeriet. Kommuneplantillægget ophæver en del af eksisterende rammeområde 01-O-08 Offentligt område, Nordens Alle og danner et nyt rammeområde 01-B-46 Etageboligområde, Tolstrupvej. Kommuneplantillægget skal give mulighed for at etablere etageboliger, en bebyggelsesprocent på 60 og tre etager. Ligeledes skaber kommuneplantillægget rammer for, at 25 % af området skal anvendes som fælles fri- og opholdsarealer.

Forslag til kommuneplantillæg og tilhørende ramme er vedhæftet som bilag.

Miljøscreening

Der er udarbejdet miljøscreening for kommuneplantillægget. Fagforvaltningen vurderer ud fra screeningen, at kommuneplantillægget ikke forventes at give en væsentlig virkning på miljøet, da der er tale om et mindre område på lokalt plan. Planen giver ikke mulighed for miljøbelastende aktiviteter, da der er tale om boligbebyggelse og virksomheder i miljøklasse 1-2. Der skal derfor ikke udarbejdes en miljørapport. Området er dog påvirket af trafikstøj, hvormed det skal undersøges, om boliger som opføres på arealet kan overholde de vejledende støjgrænser. Der er i forbindelse med skitseprojektet udarbejdet en støjberegning, der viser, at støjgrænser kan overholdes ved bygningens facader og på opholdsarealer.

Bemærkninger fra fordebatten

I forbindelse med fordebatten er der indkommet to bemærkninger/indsigelser.

Der gøres indsigelse mod opførelse af en etageejendom på Nørregade/Tolstrupvej. I særdeleshed mod, at der bygges i tre etager, samt at bebyggelsesprocenten overskrides i så høj grad. Det bemærkes, at en hævelse af bebyggelsesprocenten fra 40 til 59 % vil være ødelæggende for området. Hertil bemærkes det, at bebyggelsen vil påføre indkig til Midgårdens haver m.v.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø bemærker, at en hævelse af bebyggelsesprocenten og etageantallet ikke vurderes ødelæggende for området, idet højden på bebyggelsen fastholdes på 11 meter, som i den eksisterende ramme. Det eksisterende etagebyggeri inden for kommuneplantillæggets afgrænsning og sygehuset fremstår i 2½ plan med høj kælder, hvormed tre etager ikke vurderes at skille sig betydeligt ud fra omgivelserne. Der er hertil tale om et mindre område af det eksisterende rammeområde. Skitseforslaget viser desuden et byggeri, som er trukket ca. 30 meter tilbage fra fortov, hvilket begrænser et eventuelt indkig til Midgården. Hertil skal opholdsarealerne samt altaner skal være på sydsiden af bebyggelsen for at kunne overholde de vejledende støjgrænser.

Begge indsigere stiller sig undrende overfor, hvordan denne del af sygehusgrunden er blevet fra solgt til en privatperson og om salget har været i udbud. Forvaltningen har ingen kommentarer til dette, da Brønderslev Kommune ikke er involveret i jordsalget. Ansøger har dog oplyst at tilkøb af sket via arealoverførsel på under 2000 m2.

Begge indsigere oplyser, at der er fjernet græs og træer fra ejendommen. Det bemærkes, at der i øjeblikket er store gener med jord og sand, som flyver omkring deres ejendomme. Ansøger fortæller, at jordarbejdet skyldes arkæologer. Arealet nu er dækket til med plast, der skal holde på jorden.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til kommuneplantillæg nr. 6 og sender forslaget i 8 ugers offentlig høring.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 9. april 2018, pkt. 3:

Det indstilles, at forslaget sendes i 8 ugers offentlig høring.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 9:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


11. Finansiering af Museerne i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Stillingtagen til fremtidig sammensætning af det kommunale tilskud til Museerne i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med godkendelse af Budget 2018, at der inden udgangen af 1. kvartal 2018 skal udarbejdes et oplæg i forhold til det fremtidige økonomiske tilskud. Oplægget ønskes fremlagt således, at det kan drøftes og behandles politisk inden 1. juli 2018, da der skal tages hensyn til gældende frister for varsel af evt. ændringer i samarbejdsaftaler.

Byrådet besluttede, at driften af Museerne i Brønderslev Kommune er sikret for 2018 gennem et ikke statslig tilskud på 2 mio. kr. Det kommunale tilskud er sammensat af følgende:

Finansiering for 2018

Beløb

Fritids- og Kulturudvalgets budget 2018

1.316.840 kr.

Ekstra tilskud til Kultur - 1. årig bevilling

125.000 kr.

Overført fra anlægspuljen - 1. årig bevilling

250.000 kr.

Tilskud fra Ejendomsservice

24.000 kr.

Tilskud fra Kulturpuljen

205.000 kr.

Fritid og Kultur (ekstra tilskud i lighed med 2016 og 2017)

43.160 kr.

Total

1.964.000 kr.

Slots- og Kulturstyrelsen har fremrykket afklaring af fremtidig finansiering hvilket betyder, at fremtidig finansiering skal være godkendt inden 1. maj 2018.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at det fremtidige kommunale tilskud til Museerne i Brønderslev Kommune sammensættes således:

Finansiering 2019 og frem

Beløb

Fritids- og Kulturudvalget

1.616.000 kr.

Ejendomme og Service

24.000 kr.

Fleksjob tilskud - Central pulje

145.000 kr.

Fleksjob tilskud - Arbejdsmarked

215.000 kr.

Total

2.000.000 kr.

Personale

Ingen.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 5. april 2018, pkt. 3:

Fagforvaltningens forslag indstilles godkendt.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 11:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


12. Integrationsrådets sammensætning


Resume

Sagsforløb: BE/BY

Medlemmerne til det nye Integrationsråd er nu udpeget og valgt. Integrationsrådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.

Integrationsrådet har konstitueret sig med Frede Hansen som formand og Emely L. K. Pedersen som næstformand.

Sagen fremsendes til Byrådet til godkendelse.

Sagsfremstilling

Det nye Integrationsråd består af:

 • Martin Bech - valgt blandt Byrådets medlemmer
 • Peter H. S. Kristensen - valgt blandt Byrådets medlemmer
 • Rashid Mohamed - valgt blandt borgere under integrationsloven
 • Abdulaziz Mostafa Ali - valgt blandt borgere under integrationsloven
 • Abeer Abo Kalefh - valgt blandt borgere under integrationsloven
 • Kamomo K. Ruhinduka - valgt blandt borgere under integrationsloven
 • Salah-Eldin El-wad - valgt blandt borgere under integrationsloven
 • Emilly L. K. Pedersen - valgt blandt borgere under integrationsloven
 • Frede Hansen - valgt af frivillige organisationer
 • Bjarne Axelsen - valgt af Idrætssamvirket i Brønderslev
 • Pia Uth - valgt af skolebestyrelserne
 • Bodil Thomsen - repræsentant fra LO
 • Erhvervslivet - der er ikke udpeget en repræsentant herfra. Formanden for Handelsstandsforeningen er kontaktet.

Som suppleanter er valgt:

 • Klaus Riis Klæstrup - suppleant for Martin Bech
 • Bettina Bøcker Kjeldsen - suppleant for Peter H. S. Kristensen
 • Simon N. Mukonkole - suppleant for valgte blandt borgere under integrationsloven
 • Thaer Saleh - suppleant for valgte blandt borgere under integrationsloven

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender Integrationsrådets sammensætning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 4. april 2018, pkt. 8:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


13. Vision 2025


Resume

Sagsforløb: BY

Drøftelse af forslag fra byrådsmedlem Arne M. Jensen om iværksættelse af proces for udarbejdelse af en Vision 2025.

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Arne M. Jensen har anmodet om optagelse af følgende punkt på Byrådets dagsorden:

"For nogle år siden formulerede Brønderslev Byråd en Vision 2020 for at udstikke nogle overordnede visioner for udviklingen af og i Brønderslev Kommune.

Idet år 2020 nærmer sig, og en række tilkendegivelser af ønsker om at drøfte visioner for Brønderslev Kommune, foreslås det, at der iværksættes en proces for udarbejdelse af en Vision 2025.

Skal Brønderslev Kommune fortsætte den positive udvikling som bosætnings- og erhvervskommune er det vigtigt, at Byrådet fastlægger nogle overordnede mål og visioner for udviklingen af Brønderslev Kommune.

I udarbejdelsen af Vision 2025 bør inddrages såvel interne kræfter som eksterne i form af borgere, interessegrupper m.m. I forbindelse med udarbejdelse af Vision 2025 bør der indgå mål for, hvordan Brønderslev Kommune fortsat kan være en attraktiv arbejdsplads, da det er afgørende for mulighederne for den generelle udvikling.

Arbejdet med Vision 2025 iværksættes snarest."

Beslutning

Visionsarbejdet godkendt igangsat.

Til toppen


14. Takkekort


Resume

Sagsforløb: BY

Jette Vejrum Larsen, Børn og Kultur - 60 års fødselsdag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen


15. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning
 • RenoNord analysearbejde igangsat
 • Ekstra byrådsmøde i august
 • Brev til minister vedr. forslag til forenkling af erhvervsfremme
 • Brev vedr. handicapforhold
 • Invitation til kulturkaravane Nord

Til toppen


16. Lukket punkt: Frigivelse af anlægsmidler


Beslutning

Godkendt.

Til toppen


17. Lukket punkt: Frigivelse af anlægsmidler


Beslutning

Godkendt.

Til toppen


18. Lukket punkt: Frigivelse af anlægsmidler


Beslutning

Godkendt.

Til toppen


19. Lukket punkt: Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste


Beslutning

Jan Thaibert deltog ikke i behandlingen.

Godkendt

Til toppen


20. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Køb af ejendom.

Til toppen

Opdateret 26. april 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer