Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 30. maj 2018
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende evt. indkaldte stedfortrædere i tilfælde af afbud fra et eller flere medlemmer af Byrådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning
 • Initiativ til genåbning af borgerservice i Dronninglund (Poul Erik Andreasen)
 • Mulighed for liveudsendelse fra byrådsmøder (Ole Jespersgaard)
 • Mulighed for orlov til uddannelse, og efterfølgende aflønning efter uddannelse på ældreområdet (Arne M. Jensen)

Til toppen


5. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2018


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2018.

Der forventes samlet set et driftsoverskud, der er 5,8 mio. kr. større end det forventede på 45,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2018.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Sammendrag af forventet budgetafvigelser:

Forventede budgetafvigelser - serviceudgifter og øvrig drift:

Samlet resultat

Budgetopfølgningen for første kvartal 2018 viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 5,8 mio. kr. i form af mindreudgift/merindtægt i forhold til budget 2018. Der er oprindelig budgetteret med et overskud på 20,5 mio. kr. Derudover er der budgetteret med pulje til overførsler på 25,0 mio. kr. - samlet set et budgetteret overskud på 45,5 mio. kr.

Finansieringssiden viser en forventet merindtægt på 5,5 mio. kr., og årsagen dertil er en forventet mindre midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet. Der er budgetteret med 9,0 mio.kr., og der forventes en regulering på 6,3 mio. kr. Derudover er der 2,8 mio. kr. i indtægter fra jordsalg, som der ikke er budgetteret med.

Driftsområderne er under ét stort set i balance. På de enkelte udvalg er der dog afvigelser. På Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget er der samlet set et forventet mindreforbrug på 14,2 mio. kr., som primært skyldes færre udgifter til forsikrede ledige. På Social- og Sundhedsudvalget forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 6,6 mio. kr., som hovedsageligt vedrører tomme pladser på området. Ældreomsorgsudvalgets forventede afvigelse er et merforbrug på 2,3 mio. kr., som primært dækker over merudgifter på sygeplejen samt mindreudgifter på øvrige områder. I merforbruget på de 2,3 mio. kr. er indregnet Byrådets tillægsbevilling på 4,7 mio. kr. (BY 25.04.18).

På det samlede børn- og ungeområde forventes der et merforbrug på i alt 6,5 mio. kr., som er fordelt med 5,0 mio. kr. på Børne- og familieområdet samt 1,5 mio. kr. på UngeCentret. En forventet afvigelse på dette niveau betyder, at udgifterne på børn- og ungeområdet totalt falder yderligere i 2018 i forhold til 2017 udgiftsniveau.

Direktionen den 24. april 2018

Direktionen udtrykker tilfredshed med, at det totale driftsbudget forventes at blive overholdt.

Selv om der fortsat er budgetudfordringer på området for udsatte børn og unge, hæfter Direktionen sig ved, at udgifterne til udsatte børn og unge fortsat udvikler sig i den rigtige retning, og udgifterne på området i 2018 ser ud til at blive mindre end i 2017. Direktionen anbefaler, at der på begge områder fortsat skal være fokus på at minimere udgifterne, bl.a. ved hjælp af Varige Spor og Investeringsindsatsen på UngeCentret.

Direktionen hæfter sig desuden ved, at der er udfordringer for sygeplejen samt på handicap/psykiatriområdet og vil have særlig fokus på disse områder fremadrettet.

Direktionen anbefaler at budgetopfølgningen godkendes, og at der sker følgende omplaceringer:

 • Forsorgshjem (SEL §110) placeres mellem politikområde 702 og politikområde 502. Er nu placeret på politikområde 702
 • Udligning af 3,0 mio. kr. puljen mellem Økonomiudvalget og Ældreomsorgsudvalget
Indstilling

Økonomiudvalget, 23. maj 2018, pkt. 3:

Indstilles godkendt.

Udvalgene opfordres til at tage initiativer til minimering af forventede underskud.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Skema B for renovering af Boligselskabet Fredensbo afd. 1 – Søndergade


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet har den 24. maj 2017 godkendt skema A for renovering af 20 almene familieboliger, beliggende Søndergade i Brønderslev, med en samlet anskaffelsessum på 24.100.532 kr. og godkendt, at der gives en kapitaltilførsel på 100.000 kr.

Kuben Management A/S fremsender på vegne af Boligforeningen Fredensbo, afdeling 1, skema B til godkendelse. Skema B viser en anslået udgift på 25.296.738 kr. En samlede forhøjelse på 1.196.206 kr.

Byrådet anmodes om godkendelse af skema B med en samlet byggeudgift på 25.296.738 kr.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 24. maj 2017 godkendt skema A for renovering af 20 almene familieboliger, beliggende Søndergade i Brønderslev, med en samlet anskaffelsessum på 24.100.532 kr. og godkendt, at der gives en kapitaltilførsel på 100.000 kr.

Kuben Management A/S fremsender på vegne af Boligforeningen Fredensbo afd. 1 skema B til godkendelse. Skema B viser en anslået udgift på 25.296.738 kr. En samlede forhøjelse på 1.196.206 kr.

Renoveringsudgiften for den støttede del af boligerne er opgjort til 10.833.284 kr. der er fordelt således:

Skema A

Skema B

Håndværkerudgifter

7.435.024 kr.

8.258.912 kr.

Omkostninger

2.279.600 kr.

2.425.548 kr.

Gebyr

98.128 kr.

148.824 kr.

I alt

9.812.752 kr.

10.833.284 kr.

Renoveringsudgiften for den ustøttede del af boligerne er opgjort til 14.463.454 kr. der er fordelt således:

Skema A

Skema B

Håndværkerudgifter

11.839.177 kr.

11.953.268 kr.

Omkostninger

2.305.725 kr.

2.365.551 kr.

Gebyr

142.878 kr.

144.635.kr.

I alt

14.287.780 kr.

14.463.454 kr.

Forhøjelsen for de støttede arbejder udgør 1.020.532 kr. der både dækker indeksering og miljøkrav.

Forhøjelsen af den støttede del fra kr. 9.812.752 til kr. 10.833.284 vil kræve en forhøjelse af den kommunale garanti på 100 %, hvor Landsbyggefonden regaranterer 50 %. Forhøjelsen påvirker ikke huslejen.

I mail af 23. april 2018 har Landsbyggefonden godkendt, at de støttede arbejder inkl. omkostninger, øges til skema B, til i alt 10.833.284 kr.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet tager stilling til, om det fremsendte skema B for den støttede og ustøttede del kan godkendes.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen indstiller, at Skema B godkendes med de forhøjede udgifter til følge. Forhøjelsen har ingen indflydelse på kapitaltilførslen som stadig er 100.000 kr. Forhøjelsen på 1.020.532 kr. for den støttede del medfører en forhøjelse af den kommunale garanti. Forhøjelsen regaranteres med 50 % fra Landsbyggebonden.

Indstilling

Økonomiudvalget, 23. maj 2018, pkt. 9:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Skema B for renovering af Boligselskabet Fredensbo afd. 3 – Smalby-vej/Gravensgade, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet har den 24. maj 2017 godkendt skema A for renovering af 44 almene familieboliger, beliggende Smalbyvej/Gravensgade i Brønderslev, med en samlet anskaffelsessum på 48.553.534 kr. og godkendt, at der gives en kapitaltilførsel på 200.000 kr.

Kuben Management A/S fremsender på vegne af Boligforeningen Fredensbo, afdeling 3, skema B til godkendelse. Skema B viser en anslået udgift på 50.561.493 kr. En samlet forhøjelse på 2.007.959 kr.

Byrådet anmodes om godkendelse af skema B med en samlet byggeudgift på 50.561.493 kr.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 24. maj 2017 godkendt skema A for renovering af 44 almene familieboliger, beliggende Smalbyvej/Gravensgade i Brønderslev, med en samlet anskaffelsessum på 48.553.534 kr. og godkendt, at der gives en kapitaltilførsel på 200.000 kr.

Kuben Management A/S fremsender på vegne af Boligforeningen Fredensbo afd. 3 skema B til godkendelse. Skema B viser en anslået udgift på 50.561.493 kr. En samlede forhøjelse på 2.007.959 kr.

Renoveringsudgiften for den støttede del af boligerne er opgjort til 33.332.000 kr. der er fordelt således:

Skema A

Skema B

Håndværkerudgifter

24.032.088 kr.

26.014.239 kr.

Omkostninger

6.562.886 kr.

6.756.533 kr.

Gebyr

309.040 kr.

461.228 kr.

I alt

30.904.014 kr.

33.332.000 kr.

Renoveringsudgiften for den ustøttede del af boligerne er opgjort til 17.229.493 kr. der er fordelt således:

Skema A

Skema B

Håndværkerudgifter

14.601.349 kr.

14.239.250 kr.

Omkostninger

2.871.676 kr.

2.747.856 kr.

Gebyr

176.495 kr.

242.387.kr.

I alt

17.649.520 kr.

17.229.493 kr.

Forhøjelsen for de støttede arbejder udgør 2.427.986 kr., der både dækker indeksering og miljøkrav.

Forhøjelsen af den støttede del fra 30.904.014 kr. til 33.332.000 kr. vil kræve en forhøjelse af den kommunale garanti på 100 %, hvor Landsbyggefonden regaranterer 50 %. Forhøjelsen påvirker ikke huslejen.

I mail af 19.04.2018 godkender Landsbyggefonden, at de støttede arbejder inkl. omkostninger, øges til skema B, til i alt 33.332.229 kr. (Forskellen på 229 kr. skyldes fonden har rundet ned til hele tusinder).

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet tager stilling til, om det fremsendte skema B for den støttede og ustøttede del kan godkendes.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen indstiller, at Skema B godkendes med de forhøjede udgifter til følge. Forhøjelsen har ingen indflydelse på kapitaltilførslen som stadig er 200.000 kr. Forhøjelsen på 2.427.986 kr. for den støttede del, medfører en forhøjelse af den kommunale garanti. Forhøjelsen regaranteres med 50 % fra Landsbyggebonden.

Indstilling

Økonomiudvalget, 23. maj 2018, pkt. 10:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


8. Godkendelse af forslag til og lokalplanforslag 01-C-25.01 og kommuneplantillæg for Centerområde Banegårdspladsen, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 7 og lokalplanforslag 01-C-25.01 for Centerområde Banegårdspladsen, Brønderslev, der muliggør opførelse af en ny dagligvarebutik samt etageboliger på Banegårdspladsen.

Byrådet skal tage stilling til, om planforslagene kan godkendes og udsendes i otte ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

På baggrund af ansøgning fra boligselskabet Domea og Svend Aage Christiansen A/S om opførelse af en dagligvarebutik samt etageboliger på Banegårdspladsen er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg og lokalplan. Lokalplanen omfatter de ejendomme, der hidtil har huset PostDanmark og retsbygningen.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre en dagligvarebutik samt ca. 100 etageboliger.

Etageboligerne opføres som otte punkthuse, delvist placeret oven på en parkeringskonstruktion. Punkthusene kan opføres i op til 7 etager med en maksimal højde på 25 m. Dagligvarebutikken placeres nærmest banen og opføres i én etage med taghave til områdets beboere. Lokalplanen giver mulighed for, at en del af den eksisterende parkeringsplads på Banegårdspladsen indrettes til dagligvarebutikken.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre en bebyggelse i et moderne formsprog med en højde og et etageantal, der adskiller sig væsentligt fra den eksisterende bymidte. Fagforvaltningen anbefaler derfor, at lokalplanen stiller krav om et materialevalg, der sikrer en sammenhæng til den eksisterende bymidte og understreger områdets placering mellem industri og jernbane.

Lokalplanen stiller krav om, at etageboligerne opføres i blank teglmur eller facadetegl i lyse nuancer, for at understrege sammenhængen til bl.a. PNs gamle industribygninger, der er opført i gule teglsten. Parkeringskonstruktionen skal opføres i corten og beplantet rio-net, der giver et rustent industrielt udtryk. Dagligvarebutikken skal opføres i enten blank teglstensmur eller med cortenbeklædning. Bygherre ønsker større fleksibilitet i facadematerialer og ønsker bl.a. mulighed for pudsede facader, betonelementer eller pladematerialer. Fagforvaltningen anbefaler, at der stilles kvalitetsmæssige krav til materialevalget, da der er tale om en meget central placering i byen samt store markante bygningsvolumener.

Lokalplanområdet påvirkes af støj fra bl.a. PN Beslag og trafikken på Nørregade. Lokalplanen indeholder derfor bestemmelser om, at der skal etableres støjdæmpende foranstaltninger, der sikrer, at boliger og opholdsarealer ikke påvirkes af støj over de gældende grænseværdier.

Inden for lokalplanens område udlægges fælles opholdsarealer for områdets beboere svarende til minimum 15 % af boligetagearealet. Opholdsarealerne udlægges primært som taghaver, der afskærmes mod støj.

Miljøscreening

Fagforvaltningen har gennemført en miljøscreening af planforslagene i henhold til miljøvurderingsloven. På baggrund af miljøscreeningen vurderer fagforvaltningen, at planforslagene ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planforslagene ikke vurderes at medføre væsentlige miljøpåvirkninger.

Til grund for denne vurdering ligger særligt, at der er tale om byomdannelse i et eksisterende centerområde, hvor et funktionstømt erhvervsområde omdannes til bolig og detailhandel. Området indeholder ikke væsentlige natur- og landskabsværdier. Omdannelsen forventes at medføre en positiv effekt for bymidten. og bidrager til at skabe nyt liv på Banegårdspladsen.

Boligområdet placeres attraktivt tæt på byliv og med god tilgængelighed til offentlig transport. Den centernære placering betyder dog også, at området påvirkes af støj fra både trafik og virksomheder. Lokalplanen sikrer dog med sine bestemmelser, at de nye boliger ikke påvirkes med støj over de gældende grænseværdier.

Trafikalt vil lokalplanens gennemførelse betyde yderligere trafik og parkering i området. Sideløbende med lokalplanen arbejdes der med en helhedsplan for hele Banegårdspladsen, der bl.a. skal sikre området en god fremtidig trafik- og parkeringsstruktur.

Planforslagene kan ses i bilag. De digitale planforslag med alle funktioner kan ses via nedenstående links:

Forslag til kommuneplantillæg nr. 7: http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/59#/25058

Lokalplanforslag 01-C-25.01: http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/53#/lokalplanid/638

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til kommuneplantillæg nr. 7 og lokalplanforslag 01-C-25.01 "Centerområde Banegårdspladsen, Brønderslev" og udsender planforslagene i 8 ugers offentlig høring.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2018, pkt. 7:

Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 og lokalplantillæg 01-C-25.1 indstilles godkendt til udsendelse i 8 ugers høring.

Forinden udarbejdes der et mere detaljeret forslag til materialevalg, der indebærer, at der evt. også kan benyttes pudsede flader.

Økonomiudvalget, 23. maj 2018, pkt. 11:

Indstilles sendt i høring.

Arne M Jensen og Lene Hansen tager forbehold for 7 etager.

Teknik- og Miljøudvalget fremsender indstilling vedr. materialevalg til byrådsmødet.

Teknik- og Miljøudvalget, 28. maj 2018, pkt. 5:

Teknik- og Miljøudvalget indstiller følgende vedr. materialevalg:

 • parkeringskonstruktionen opføres i corten og beplantet rionet, der giver et rustent industrielt udtryk
 • der fastholdes krav om teglfacade i dele af bebyggelsen – primært i stueplan og 1. sal
 • den samlede facadebeklædning med tegl skal udgøre mindst 25 % af facadearealet (svarende til omtrent stueetage og 1. sal). Såfremt facadebelægningen trækkes længere op i mindre partier, kan der ske en samtidig reduktion over stueetagen.
Beslutning

Lokalplan sendes i høring, med Teknik- og Miljøudvalgets indstillinger vedr. materialevalg.

Bilag

Til toppen


9. Tillæg til Spildevandsplanen - etablering af regnvandsbassiner i Klokkerholm


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

I forbindelse med separatkloakering af Klokkerholm by skal der etableres 2 nye regnvandsbassiner til forsinkelse af udledningen af regnvand. Det ene bassin skal etableres på privat jord, mens det andet bassin etableres på jord ejet af Brønderslev Spildevand A/S. Etablering af regnvandsbassinerne kræver udarbejdelse af et tillæg til spildevandsplanen.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til tillæg til spildevandsplanen kan godkendes og udsendes i 8 ugers offentlig høring, herunder tage stilling til spørgsmål om mulig ekspropriation i forbindelse med etablering af regnvandsbassinet på privat jord.

Sagsfremstilling

I foråret 2018 sættes arbejdet med at separatkloakere Klokkerholm by i gang. Separatkloakeringsarbejdet forventes at strække sig over 4 år.

I takt med at fælleskloaksystemet i de forskellige dele af byen separeres opstår der behov for at aflede regnvandet fra disse byområder. Regnvandet planlægges udledt til Klokkerholm Møllebæk for den nordlige del af byen og til Kærsiggrøften for den sydlige del af byen. Udledningen skal ske via forsinkelsesbassiner for at undgå overbelastning af vandløbene fra udledning af store øjebliksvandmængder.

Ændringen af kloaksystemet fra fælleskloak til separatkloak samt ændring af udløb fra de nuværende overløbsbygværker til separate regnvandsudløb er indarbejdet i den gældende spildevandsplan. Placeringen af regnvandsbassinerne er imidlertid ikke indarbejdet i spildevandsplanen. Da det ene af regnvandsbassinerne placeres på privat jord (bassinet ved Hellumvej - se kortbilag) er det nødvendigt med et tillæg til spildevandsplanen, da denne skal redegøre for hvilke ejendomme, der forventes at skulle afgive areal eller få pålagt servitut ved gennemførelse af projekter i overensstemmelse med spildevandsplanen.

Byrådet har i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 58 mulighed for i nødvendigt omfang at træffe afgørelse om ekspropriation til fordel for bl.a. spildevandsanlæg. Det andet regnvandsbassin placeres på en grund, der er ejet af Brønderslev Spildevand A/S. Det er Brønderslev Spildevand A/S, der etablerer bassinerne.

Forslag til tillæg til spildevandsplanen skal offentliggøres i 8 uger, før det kan vedtages endeligt. Byrådets vedtagelse af spildevandsplanen eller tillæg til denne kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til tillæg nr. 15 til Spildevandsplanen for Brønderslev Kommune vedrørende etablering af regnvandsbassiner i Klokkerholm til offentliggørelse i 8 uger, herunder tilkendegiver, at Byrådet er indstillet på at foretage den nødvendige ekspropriation af areal til bassinet ved Hellumvej, såfremt der ikke kan opnås en frivillig aftale med lodsejeren.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2018, pkt. 10:

Indstilles til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen.

Formandskabet holder møde med Forsyningen om den praktiske udførelse af projektet.

Økonomiudvalget, 23. maj 2018, pkt. 15:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


10. Anlægspuljen 2018 - Fritid og Kulturområdet


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Stillingtagen til frigivelse af 699.246 kr. fra Fritids- og Kulturudvalgets Anlægspuljen 2018.

Sagsfremstilling

Ved ansøgningsfristens udløb er der modtaget 23 ansøgninger til Fritids- og Kulturudvalgets anlægspulje.

Der er samlet for de 23 ansøgninger ansøgt om tilskud på 4.681.526,68 kr.

De udbetalte tilskudsbeløb er bruttobeløb, hvoraf kommunen kan få momsrefusion. Ifølge Positivlisten kan kommunen kan få refunderet 25% moms af 85 % af det udbetalte beløb.

Dette forhold er indregnet i "Beløb til fordeling" i skemaet nedenfor.

Der henvises derfor til følgende skema for udregning af mulige anlægsmidler i 2018 til uddeling:

Budget

Beløb til fordeling

Oprindelig budget 2018

689.100 kr.

830.241 kr.

Forventet overførsel fra 2017

10.146 kr.

12.224 kr.

I alt

699.246 kr.

842.465 kr.


Kopi af materialer, budget og regnskab for hver enkelt ansøgning findes i udvalgsmedlemmernes dueslag.

Fritids- og Kulturudvalget har fordelt anlægsmidlerne og anmoder Byrådet om frigivelse af 699.246 kr. fra Fritids- og Kulturudvalgets anlægspulje i budget 2018.

Personale

Ingen.

Økonomi

Fritids- og Kulturudvalgets anlægspulje er i budget 2018 på 689.100 kr. Hertil forventes en overførsel af ikke forbrugte midler fra budget 2017 på 10.146 kr. Puljen vil i 2018 herefter være på 699.246 kr.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 19. april 2018, pkt. 9:

Der bevilges:

Brønderslev Ungdomsskole

50.000 kr.

Brønderslev Bibliotek

25.000 kr.

Asaa Boldklub

96.750 kr.

Asaa Stadion

33.218 kr.

Hjallerup Borgerforening

50.000 kr.

Hekla

50.000 kr.

Hjallerup Astronomi

86.000 kr.

Dronninglund Hallerne

100.000 kr.

Rørholt Idrætsforening

50.000 kr.

ØrumSportsforening

50.000 kr.

DCH

50.000 kr.

BI esport

50.000 kr.

Thise parkour

50.000 kr.

Økonomiudvalget, 23. maj 2018, pkt. 19:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Christen Bager deltog ikke på grund af inhabilitet.

Godkendt.

Bilag
Anlægspulje - liste
Ansøgning-HEKLA-Opførelse af klubhus
Ansøgning-Hjallerup Astronomiske Forening-Opførelse af observatorium i Hjallerup
Ansøgning-Hjallerup Rideklub-Udskiftning af lyskilder i stalde m.v.
Ansøgning-Holtegaard-Center for aktiviteter med heste
Ansøgning-Dronninglund Stadion-Udskiftning eksisterende banebelysning
Ansøgning-Dronninglund Hallerne-"Synlig idræt ude og inde"
Ansøgning-Dronninglund Golfklub-Ændring af anrettet til produktionskøkken
Ansøgning-Rørholt Idrætsforening-Liv i klasseværelserne 1.etape"
Ansøgning-Jerslev Multipark-Udendørs læringsplatform
Ansøgning-Ørum Sportsforening-Nyt tag, hævning af loft/ændring af spær og nyt gulv til klublokale
Anlægspulje - liste
Ansøgning-Brønderslev Golfklub-Varme og Ventilation
Ansøgning-Fonden Brønderslev Hallerne-Tvungen separering af spildevand fra vores bygninger beliggende Knudsgade 15
Ansøgning-DCH Brønderslev Klubhus-Renovering af DCH Brønderslevs klubhus samt udskift af varmepumpe
Ansøgning-Brønderslev Idrætsforening-Foreningslivet skal være for alle
Ansøgning-Thise Idrætsforening-Parkouranlæg i Thise
Ansøgning-Thise Idrætsforening-Stadionbelysning
Ansøgning-Ungdomsskole-Fornyelse af knaææertkøreskole knallertpark
Ansøgning-Bibliotek-Storskærm i mødelokalet
Ansøgning-Asaa Boldklulb-Balkon/Terrasse
Ansøgning-Asaa Boldklub-Projektører på træningsanlæg
Ansøgning-Asaa Stadion-Måltavle
Ansøgning-Asaa Billardklub
Ansøgning-Hjallerup Borgerforening-Udendørs scene i Anlægget i Hjallerup

Til toppen


11. Indstilling af medlem til Fællesankenævn


Resume

Sagsforløb: BY

Indstilling af medlem til Fællesankenævn Vendsyssel.

Sagsfremstilling

Ifølge skrivelse fra Skat om fordeling af pladserne i skatteankenævn, vurderingsankenævn og fællesankenævn indstiller Byrådet 1 medlem og 1 suppleant til Fællesankenævn, Vendsyssel.

Skatteministeriet foretager den endelige udpegning af medlemmerne.

Der skete ikke udpegning af medlemmerne på Byrådets konstituerende møde, idet Fællesankenævnene bliver nedlagt med virkning fra den 1. januar 2019.

Skatteministeren har tilkendegivet, at ministeren inden sommerferien 2018 vil fremlægges Retssikkerhedspakke IV - lettere vej igennem klagesystemet og indlede drøftelser med Folketingets partier om indretningen af klagestrukturen fra 1. januar 2019. Der vil således senere kunne ske ændringer, der får betydning for indstillingen.

Vederlaget udgør 109.800 kr. årligt til formanden, 69.400 kr. årligt til næstformanden og 54.900 kr. årligt til menige medlemmer (beløb pr. 1. juli 2014).

Beslutning

H.C. Holst indstilles som medlem.

Johannes Trudslev indstilles som suppleant.

Til toppen


12. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning
 • Ekstraordinært repræsentantskabsmøde i KL
 • Beredskabet fortsætter med nuværende udgiftsfordeling. Henvendelse vedr. statsligt sparekrav
 • Hjallerup Marked
 • Asaa badestrand indvielse
 • Fremvisning af Brønderslev Forsyning

Til toppen


13. Lukket punkt: Salg af ejendom


Beslutning

Godkendt.

Til toppen


14. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Intet.

Til toppen

Opdateret 31. maj 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer