Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 20. juni 2018
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Margit Chemnitz.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Margit Chemnitz var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende evt. indkaldte stedfortrædere i tilfælde af afbud fra et eller flere medlemmer af Byrådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen.

Margit Chemnitz var fraværende.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning

Hvorfor blev der afholdt venskabsbyarrangement på Landboskolen, som ikke har overenskomst? (Bettina Bøcker Kjeldsen)

Margit Chemnitz var fraværende.

Til toppen


5. Ansøgning fra Klokkerholm Hallen om kommunal lånegaranti til energirenovering


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Stillingtagen til ansøgning fra Klokkerholm Hallen om kommunal lånegaranti til energibesparende foranstaltninger på 1.300.000 kr.

Sagsfremstilling

Klokkerholm Hallen skal efter 10 års jævnlige reparationer nu have udskiftet taget på hallen. Taget er efterhånden så nedslidt at pladerne begynder at falde ned oven i isoleringen. Samtidig med udskiftning af taget, vil der blive efterisoleret. Nuværende isoleringstykkelse er 150 mm, som ændres til 300 mm.

Klokkerholm Hallen gennemfører licitation den 24. maj, hvorefter den præcise projektering kan fastsættes - anslået til 1.300.000 kr.

Klokkerholm Hallen samarbejder med Tegnestuen Per M. Pedersen.

Der har været afholdt møde med repræsentanter fra Klokkerholm Hallen i forhold til sikring af dokumentation for energimærkning.

Den endelige projektering og dokumentation for energimærkning forventes at foreligge til Fritids- og Kulturudvalgets møde.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår under forudsætning af, at der foreligger dokumentation for energimærkning, at Byrådet godkender ansøgning om kommunal lånegaranti til energibesparende foranstaltninger.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at såfremt der foreligger dokumentation for energimærkning på projektet, vil en eventuel kommunegaranti ikke belaste kommunens låneramme, idet investeringsudgiften i så fald er omfattet af automatisk låneadgang i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier vedrørende energibesparende foranstaltninger.

Kommunen opkræver en løbende årlig garantiprovision af restgælden ultimo året på det bagvedliggende lån. Provisionen er pt. 0,75% p.a.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 31. maj 2018, pkt. 4:

Ansøgt låneramme korrigeres inden fremsendelse til Økonomiudvalget.

Ansøgningen anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 13. juni 2018:

Klokkerholm Hallen har oplyst, at lånerammen er 1,3 mio. kr., uændret i forhold til behandlingen i Fritids- og Kulturudvalget.

Økonomiudvalget, 13. juni 2018, pkt. 4:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Margit Chemnitz var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Opførelse af 2 almene ældreboliger, Nordens Alle 74, Brønderslev - Skema C


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet har på møde den 26. oktober 2016 godkendt skema A og den 22. marts 2017 skema B for opførelse af 2 almene ældreboliger, Nordens Alle 74, Brønderslev.

Byggeriet er nu afsluttet, og der fremsendes byggeregnskab (skema C) til godkendelse.

Byrådet anmodes om at godkende skema C med samlet anskaffelsessum på 3.362.000 kr. og en udgift til grundkapital på336.000 kr.

Sagsfremstilling

Byrådet har på møde den 26. oktober 2016 godkendt skema A og den 22. marts 2017 skema B for opførelse af 2 almene ældreboliger, Nordens Alle 74, Brønderslev.

Byggeriet er nu afsluttet, og nu fremsendes byggeregnskab (skema C) til godkendelse.

Det endelige byggeregnskab for boligerne ser således ud:

Skema B

Skema C

Grundudgifter i alt

207.000 kr.

86.000 kr.

Entrepriseudgifter i alt

2.474.000 kr.

2.598.000 kr.

Omkostninger i alt

725.000 kr.

616.000 kr.

Gebyr i alt

77.000 kr.

62.000 kr.

Samlet anskaffelsessum

3.483.000 kr.

3.362.000 kr.

Finansiering:

Skema B

Skema C

Realkredit (88%)

3.065.000 kr.

2.959.000 kr.

Grundkapital (10%)

348.000 kr.

336.000 kr.

Beboerindskud (2%)

70.000 kr.

67.000 kr.

Samlet anskaffelsessum

3.483.000 kr.

3.362.000 kr.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet godkender skema C med en samlet anskaffelsessum på 3.362.000 kr., samt en udgift til grundkapital på336.000 kr.

Personale

Ingen.

Økonomi

Den kommunale grundkapital udgør 10% og andrager 336.000 kr.

Der blev i forbindelse med budget 2015 afsat en samlet pulje på 1.933.000 kr., hvoraf dette projekt var forudsat finansieret, og hermed er puljen opbrugt.

Indstilling

Økonomiudvalget, 13. juni 2018, pkt. 5:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Margit Chemnitz var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Igangsættelse af Planstrategi 2019


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Planstrategi 2019 skal udarbejdes forud for revision af Kommuneplan 2021.

Forslag til temaer til planstrategien er: Bosætning, Bæredygtig Udvikling og Landskab & Turisme.

Byrådet anmodes om at beslutte temaer til Planstrategi 2019 samt beslutte igangsætning af arbejdet.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune skal i gang med at udarbejde Planstrategi 2019. Der er få formelle krav til planstrategien, men denne skal indeholde temaer, som skal danne baggrund for revisionen af Kommuneplan 2021.

Planstrategien er sætter rammer for den fysiske udvikling af Brønderslev Kommune. Planstrategien er strategisk planlægning på et overordnet niveau, hvor der er mulighed for, at de politiske visioner for den fysiske planlægning får plads. Arbejdet med planstrategien tager afsæt i de politiske ønsker og visioner inden for tre temaer.

På Byrådets temamøde den 25. april blev der afholdt workshop temaer til planstrategien. På baggrund af idéer og ønsker fra workshoppen, foreslås følgende temaer valgt:

 • Bosætning
 • Bæredygtig Udvikling
 • Landskab & Turisme

Temaerne er beskrevet nærmere i bilag.

Den overordnede tidsplan for Planstrategi 2019 er, at forslag til Planstrategi 2019 udarbejdes i efteråret 2018 med vedtagelse og offentliggørelse i starten af 2019. Forvaltningen foreslår, at planstrategien vedtages i starten af 2019, da dette vil betyde, at der bedre tid til at arbejde med kommuneplanrevisionen.

Under udarbejdelsen af planstrategien er der fokus på dels at indholdet bliver bredt forankret internt i Brønderslev Kommune gennem inddragelse af relevante fagområder, og dels at indholdet afspejler de politiske visioner og målsætninger. Der vil blive afholdt temamøde for Byrådet i oktober 2018 omkring målsætningerne i planstrategien. Der vil blive afholdt et borgermøde i planstrategiens offentlighedsperiode med fokus på hvordan planstrategiens målsætninger kan indarbejdes i den kommende kommuneplan.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget igangsætter udarbejdelsen af Planstrategi 2019 og beslutter temaerne til planstrategien.

Indstilling

Økonomiudvalget, 13. juni 2018, pkt. 10:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Margit Chemnitz var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan for Bypark og Boliger ved Ø. Brønderslev Kirke


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 og forslag til lokalplan 12-O-01.01 Bypark og boliger ved Ø. Brønderslev Kirke har været i 8 ugers offentlighøring fra den 26. marts 2018 til den 21. maj 2018.

Der er indkommet 1 bemærkning vedr. bilag IV-arter.

Byrådet skal tage stilling til, om kommuneplantillæg lokalplan kan endeligt vedtages.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 og forslag til lokalplan 12-O-01.01 Bypark og boliger ved Ø. Brønderslev Kirke har været i 8 ugers offentlighøring fra den 26. marts 2018 til den 21. maj 2018.

I forbindelse med den offentlige høring er der indkommet høringssvar fra Banedanmark og Aalborg Stift samt én bemærkning til kommuneplantillægget fra Miljøstyrelsen. Dette givet anledning til en uddybning af naturbeskyttelsesafsnittet i redegørelsen, som præciserer at det vurderes, at både lokalplan og kommuneplantillæg ikke vil påvirke bilag IV-arter.

Planen kan ses her: https://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/53#/lokalplanid/657

Det er en forudsætning for realisering af planlægningen, at den eksisterende Provst Exner fredning ændres, således at boligerne ligger uden for afgrænsningen. Der er udarbejdet et fredningsforslag i samarbejde med de kirkelige myndigheder, som er indsendt til Fredningsnævnet. Fredningsnævnet behandler i øjeblikket fredningsforsalget.

Ved udarbejdelsen af til kommuneplantillæg, lokalplan og fredningsforslag har der foruden samarbejdet med de kirkelige myndigheder, været dialog med Ø. Brønderslev Borgerforening, Ungdomsskolens ungdomsklub i Ø. Brønderslev samt Danmarks Naturfredningsforening og Museerne i Brønderslev Kommune.

Kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg nr. 5 for Kommuneplan 2017-2029 for Brønderslev Kommune omfatter en mindre ændring af den eksisterende kommuneplanramme 12-O-01 Offentlige formål, Elmevej. Afgrænsningen af rammeområdet forbliver den samme. Bestemmelserne for rammen ændres til at anvendelsen også omfatter enkelte boliger.

Lokalplan

Lokalplan 12-O-01.01 Bypark og boliger ved Ø. Brønderslev Kirke er i overensstemmelse med fredningsforslaget for området, som sikrer indkig og udsyn til og fra kirken. Lokalplanens Delområde I sætter rammerne for byparken med stiforløb, parkering, beplantning og materialeplads til kirkegården. Lokalplanen giver mulighed for en rekreativ anvendelse i byparken, men regulerer ikke rigidt, hvilke aktiviteter der skal placeres hvor. Dette kan efterfølgende detailplanlægges i samarbejde med de lokale kræfter. Lokalplanens Delområde II giver mulighed for 10 tæt-lave boliger i 1 etage. De placeres som 5 dobbelthuse inden for byggefelter, som tager højde for bedst muligt indkig og udsyn til og fra kirken. Taghældning og materialevalg til boligerne tager hensyn til de kirkenære omgivelser.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forslår, at Byrådet godkender kommuneplantillæg og lokalplan endeligt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 11. juni 2018, pkt. 3:

Det indstilles, at kommuneplantillæg og lokalplantillæg godkendes, og at planlægningen iværksættes, så snart den eksisterende Provst Exner fredning er ændret.

Økonomiudvalget, 13. juni 2018, pkt. 11:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Margit Chemnitz var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Godkendelse af forslag til jordregulativ for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet et forslag til et regulativ for jord i Brønderslev Kommune.

Det nye jordregulativ er et samlet regulativ for jord og omfatter udover håndtering af jord, som er affald, også bestemmelser vedr. områdeklassificering, anmeldelse af jordflytning og analysefrie delområder.

Det nye jordregulativ i Brønderslev Kommune skal, jf. Affaldsbekendtgørelsen, i offentlig høring i 4 uger forud for endelig godkendelse.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til nyt jordregulativ kan godkendes og sendes i 4 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har i dag "Regulativ for områdeklassificering og anmeldelse af jordflytning i Brønderslev Kommune", som blev vedtaget af Byrådet den 11. september 2008. Nuværende regulativ er indsat i bilag.

Med ændring af Affaldsbekendtgørelsen, fastslås det i § 19, stk. 2, at der skal udarbejdes et selvstændigt regulativ for jord som er affald. I modsætning til regulativer for henholdsvis husholdnings- og erhvervsaffald er kommunen ikke forpligtiget til at anvende et særligt paradigme. Fagforvaltningen har taget udgangspunkt i Miljøstyrelsens forslag til jordregulativ.

Miljøstyrelsen har gjort kommunerne bekendt med, at jordregulativer også skal omfatte krav i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsbekendtgørelsen omfatter regler for bortskaffelse af jord, som ikke er reguleret af anden lovgivning. I praksis kan det være bortskaffelse af jord fra en ejendom i landzone, hvor der ikke er mistanke om eller konstateret forurening

Det nye jordregulativ er dermed et samlet regulativ efter krav i affaldsbekendtgørelsen, jordflytningsbekendtgørelsen og jordforureningsloven. Jord som bortskaffes, skal som udgangspunkt betragtes som affald, og i Affaldsbekendtgørelsen stilles der krav om, at der skal udarbejdes et selvstændigt regulativ for jord samt etableres ordninger for jord, som er affald, produceret af henholdsvis husholdninger og virksomheder i kommunen.

Forurenet jord betragtes som udgangspunkt som affald, da producenten på grund af jordens begrænsede anvendelsesmuligheder normalt vil være nødsaget til at skille sig af med den. Uforurenet jord er som udgangspunkt ikke affald, hvis jorden er planlagt anvendt i umiddelbar forlængelse af dens frembringelse. Hvis det ikke er tilfældet, skal også uforurenet jord betragtes som affald, når man skal skille sig af med den.

Fagforvaltningen har derfor udarbejdet et forslag til Jordregulativ for Brønderslev Kommune, der sammenfatter indholdet i det tidligere "Regulativ for områdeklassificering og anmeldelse af jordflytning i Brønderslev Kommune" og reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Med det nye regulativ er der således tilføjet en anvisningsordning for uforurenet jord, som er affald fra husholdninger og virksomheder i kommunen, og som ikke er omfattet af andre ordninger. Bilag 1 i Jordregulativ for Brønderslev Kommune er uændret i forhold til det nuværende regulativ. Bilagene 1 og 2 i udkast til jordregulativ kan også ses på kommunens hjemmeside.

Fagforvaltningen ønsker selv at administrere reglerne, træffe afgørelser og føre tilsyn efter regulativet samt administrativt at ændre regulativets bilag.

Forslag til nyt jordregulativ har været sendt i høring hos AVV.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag Jordregulativ for Brønderslev Kommune og sender det i høring i juli/august 2018.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 11. juni 2018, pkt. 12:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 13. juni 2018, pkt. 1 (tillægsdagsorden):

Indstilles godkendt.

Høringsperioden indstilles forlænget til udgangen af august.

Beslutning

Godkendt.

Margit Chemnitz var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Godkendelse af forslag til 7 indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Forvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til 7 indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Formålet med indsatsplanerne er at sikre den nuværende og fremtidige drikkevandsressource i indvindingsoplandene til de 11 vandværker, der er omfattet af planerne.

Byrådet skal tage stilling til, om planforslagene kan sendes ud i offentlig høring i 12 uger og delegation af fremtidig godkendelse af forslag til indsatsplaner til Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Forvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til 7 indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.

På baggrund af bekymring udtrykt på vandværksmøde den 29. juni 2017 er datagrundlaget opdateret med udgangen af februar 2018. Dette har ikke givet anledning til væsentlige ændringer i planforslagene. Der holdes vandværksmøde den 4. juni 2018, hvor det opdaterede datagrundlag og konsekvenserne heraf fremlægges.

Ifølge Lov om vandforsyning har Staten udarbejdet Bekendtgørelse om indsatsplaner. I henhold hertil skal kommunerne udarbejde indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet i vandværkernes indvindingsoplande samt i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

En indsatplan skal mindst indeholde:

 • Resumé af den statslige kortlægning, der lægges til grund for indsatsplanen.
 • Angivelse af de områder, hvor en indsats skal gennemføres.
 • Angivelse af de foranstaltninger, der skal gennemføres, samt retningslinier for de tilladelser og andre afgørelser, der kan meddeles, og som har betydning for beskyttelsen af vandressourcen.
 • Angivelse af i hvilket omfang, der skal gennemføres overvågning, og hvem der skal gennemføre overvågningen.
 • En detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelse for alle relevante forureningskilder.

Indsatplanen skal desuden indeholde en tidsplan for gennemførelse af både den samlede indsatsplan, de enkelte foranstaltninger og indsatser samt angivelse af, om tidligere vedtagne indsatsplaner ophæves, og i givet fald hvilke.

Planforslagene indeholder kort følgende indsatser:

 • Nitrat: Der er fundet nitrat i mange indvindingsboringer, og da nitrat i vandet kan komme til at udgøre et stort problem for flere af vandværkerne, kan der blive behov for at udarbejde nitratindsatser (dyrkningsaftaler). For at sikre datagrundlaget før eventuelle nitratindsatser, skal der foretages flere målinger af nitrat i boringer samt aldersdateringer af de boringer der indeholder nitrat.
 • BoringsNæreBeskyttelsesOmråder (BNBO): Inden for de BNBO omkring boringerne skal vandværkerne arbejde for at indgå aftaler om, at der ikke må anvendes, opbevares eller håndteres pesticider. Hvis ikke det opnås inden 2 år fra vedtagelse af indsatsplanen, påbydes lodsejerne pesticidfri drift indenfor BNBO mod fuld erstatning. Erstatningen betales af de omfattede vandværker.
 • Øvrige indsatser: Der er fokus på grundvandsbeskyttelsen ved tilsyn på landbrug/virksomheder og oplysningskampagner vedrørende skånsom havedrift/landbrug.

Der er den 23. januar 2018 indsat § 21c til miljøbeskyttelsesloven, som fastsætter regler for aktiviteter indenfor BNBO. Heraf bl.a. at der ikke må etableres vaskepladser, ske opblanding af pesticider, påfyldning af pesticider på sprøjter eller udvendig vask af materiel.

Planforslagene er udarbejdet med udgangspunkt i miljøbeskyttelseslovens § 26a, der giver mulighed for rådighedsindskrænkninger for at sikre drikkevandsinteresser mod nitrat eller pesticider indenfor et givent areal.

Der er tale om følgende planforslag:

Planerne er opbygget på samme måde som "Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Ø. Brønderslev Vandværk", der fungerer som en prototype for indsatsplanerne i kommunen. Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse for Ø. Brønderslev Vandværk har være forlagt Teknik og Miljøudvalget den 27. marts 2017, Økonomiudvalget den 19. april 2017 og Byrådet den 26. april 2017, hvor planen blev godkendt.

Alle planforslag sendes i høring samtidigt.

På seneste vandværksmøde den 29. juni 2017 udtrykte flere vandværker bekymring for, at tekst og konklusioner i planforslagene ikke var baseret på nyeste analysedata.

Det viste sig efterfølgende, at der manglede data i den nationale Jupiter database, som ikke var blevet godkendt af forvaltningen.

Det er på den baggrund sikret, at alle relevante analysedata til og med udgangen af februar 2018 er medtaget i de reviderede planforslag, som er færdigrevideret ved udgangen af april 2018.

Planforslagene med det opdaterede datagrundlag og konsekvenserne heraf har været forelagt koordinationsforummet den 24. maj 2018.

Dataopdateringen har ikke givet anledning til væsentlige ændringer i planforslag.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet

 • godkender, at forslagene til indsatsplanerne sendes i offentlig høring i 12 uger og
 • delegerer fremtidig godkendelse af forslag til indsatsplaner til Teknik- og Miljøudvalget. Godkendelse af endelige indsatsplaner vil ske i Byrådet.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 11. juni 2018, pkt. 13:

Indstilles til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen.

Lovgivningens bestemmelser vedhæftes referatet sammen med notat med nabokommunernes indsatser på området.

Økonomiudvalget, 13. juni 2018, pkt. 14:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

LineVanggaard Pedersen er imod, da der er tale om overimplementering, og da sagen ikke er oplyst tilstrækkeligt.

Margit Chemnitz var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Godkendelse af forslag til regulativ for erhvervsaffald


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Fagforvaltning for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til nyt regulativ for erhvervsaffald.

Mange af kravene i regulativet følger et standardregulativ, som fremgår af affaldsbekendtgørelsen. Regulativet er udarbejdet, så det på mange punkter svarer til det tilsvarende regulativ for Hjørring Kommune. Regulativet har været sendt til udtalelse hos Modtagestation Vendsyssel, AVV og Reno-Nord. Regulativet indeholder en mulighed for, at landbrug får mulighed for at afbrænde mindre mængder af afklippet læhegnsmateriale i stedet for at skulle sende det til et forbrændingsanlæg.

Byrådet skal tage stilling til, om forslaget kan godkendes og sendes i 4 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes regulativ for erhvervsaffald er fra 2007. Siden 2012, hvor der skete omfattende ændringer i Affaldsbekendtgørelsen, har der været behov for en ændring af erhvervsaffaldsregulativet. I affaldsbekendtgørelsen er der et generelt krav om, at affaldsproducerende virksomheder skal kildesortere deres affald. Som konsekvens af liberalisering af erhvervsaffald har virksomhederne dog en stor grad af frihed til at vælge, hvortil det kildesorterede affald skal afsættes.

Der er udarbejdet forslag til nyt regulativ for erhvervsaffald. På grund af det tætte samarbejde med Hjørring Kommune og AVV, er regulativet i høj grad udarbejdet med udgangspunkt i Hjørring Kommunes erhvervsaffaldsregulativ. Forslag til nyt erhvervsaffaldsregulativ har været sendt i høring hos Modtagestation Vendsyssel, AVV og RenoNord.

I affaldsbekendtgørelsen er der krav om, at der i regulativet er et afsnit for hver af en række forskellige affaldsfraktioner. Desuden er der for mange af fraktionernes vedkommende krav om en række bundne formuleringer, så der opnås en ensartethed mellem landets kommuner. I det nye regulativ er der foretaget et valg om også at have afsnit om tømning af olie-, benzin- og fedtudskilleranlæg. Hensigten med dette er at hjemle, at der kan stilles krav til virksomhederne om udskillere, så spildevandssystemerne ikke overbelastes med fare for oversvømmelser og andre uheldige miljøkonsekvenser.

I § 19 om afbrænding af haveaffald m.v. er der i forslaget lagt op til en praksis for afbrænding af fx afklippet læhegnsmateriale, som er en anelse mere lempelig, end det er tilfældet i en række andre kommuner. I affaldsbekendtgørelsen er der et generelt forbud mod afbrænding af affald. Der er dog hjemmel til at tillade visse former for afbrænding, fx i forbindelse med naturpleje. Hensigten med den lidt lempelige praksis i § 19 i regulativet er at imødekomme især landbrugsvirksomheder, hvor der med jævne mellemrum er et ønske om at afbrænde mindre mængder afklippet læhegnsmateriale, i stedet for at skulle køre det til et forbrændingsanlæg. Den nævnte praksis har de sidste par år været anvendt administrativt, således at man efter anmodning har kunnet opnå accept af afbrænding af afklippet læhegnsmateriale. Ordningen er udarbejdet i samarbejde med Nordjyllands Beredskab. Det er fagforvaltningens opfattelse, at ordningen har været med til at nedbringe antallet af ulovlige afbrændinger, hvor der efterfølgende har været behov for tung sagsbehandling.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til, om forslaget til nyt regulativ kan godkendes og sendes i 4-ugers offentlig høring; herunder om den lempelige praksis med hensyn til afbrænding af afklippet læhegnsmateriale skal fastsættes i regulativet, eller om reglerne skal være strammere, så afklippet læhegnsmateriale altid skal køres til forbrændingsanlæg.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 11. juni 2018, pkt. 13:

Indstilles til godkendelse.

Sagen drøftes i udvalget efter høringsperioden.

Økonomiudvalget, 13. juni 2018, pkt. 15:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Margit Chemnitz var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Godkendelse af nyt regulativ for husholdningsaffald forud for høringsperiode


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet udkast til et nyt regulativ for husholdningsaffald. I forhold til det gældende regulativ er der foretaget konsekvensrettelser, således at den nye indsamlingsordning for de tørre affaldsfraktioner, som er træder i kraft i oktober 2018, bliver regulativfastsat.

I det nye regulativ er der desuden foretaget den ændring, at sæk eller container skal sættes frem til skel på tømningsdagen, med mindre at kravet til adgangsvejen er opfyldt. Hos borgere, hvor det allerede eksisterende krav til adgangsvejen er opfyldt, vil der altså ikke være ændringer. Det er fagforvaltningens forventning, at den nævnte metode vil medføre en meget mere smidig implementering af den nye affaldssortering.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til nyt regulativ for husholdningsaffald kan godkendes og sendes i 4 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes regulativ for husholdningsaffald er fra 2012.

Fra oktober 2018 indføres der mere affaldssortering i kommunen. En standard husstand får udleveret en 240 l container med plads til plast og metal i det ene rum og papir i det andet rum. I etagebyggeri mv. vil der være andre løsninger. Alle er i starten af marts 2018 informeret om den nye affaldssortering gennem udsendelse af informationsbrev i eBoks.

Det er besluttet i affaldsplanen for Brønderslev Kommune, at yderligere sortering, hvor der foretages en opdeling af madaffald og restaffald først indføres på et senere tidspunkt. På nuværende tidspunkt vil det derfor kun være ovennævnte tørre fraktioner, som er det nye for borgerne.

Der er i affaldsbekendtgørelsen krav om, at der i regulativet for husholdningsaffald er et afsnit for hver af en hel række forskellige affaldsfraktioner. Som følge af den nye affaldssortering er det nødvendigt at ændre regulativet for husholdningsaffald, således at følgende beskrives:

1. Ny ordning for papiraffald.

2. Ny ordning for genanvendeligt metalemballageaffald.

3. Ny ordning for genanvendeligt plastemballageaffald.

Det er desuden beskrevet i regulativet, at ovennævnte først indføres i sommerhusområder på et senere tidspunkt. Dette skyldes, at indsamlingen sker i samarbejde med AVV og Hjørring Kommune, hvor det er besluttet at vente med yderligere kildesortering i sommerhusområder.

Regulativet indeholder vigtige regler for standplads og adgangsvej. Bl.a. er det beskrevet, at

 1. Der må højst være 50 m mellem standpladsen og det sted, hvor renovationsvognen kan holde, eller hvor renovationsvognen kan vende, hvis der ikke er tale om en gennemgående vej.
 2. Adgangsvejen skal være mindst 1 m bred, og der skal være et jævnt og kørefast underlag af fx fliser, asfalt eller beton.
 3. Hældningen på adgangsvejen må højst være 10 %, og der må ikke være trappetrin.

Ovennævnte regler er de samme i både det gamle og det nye regulativ. Reglerne og standplads har til hensigt at sikre, at indsamlingen af affald kan ske hurtigt og effektivt og på en sådan måde, at arbejdstilsynets regler overholdes.

I forbindelse med den nye affaldssortering kan det forventes, at der en række steder vil komme fornyet fokus på adgangsvejen, fordi der er blevet afhentet sække, selv om de eksisterende regler for adgangsvejen ikke har været overholdt. Med henblik på at forebygge en række diskussioner er der i det nye regulativ foretaget den vigtige ændring, at det generelle krav er, at sæk eller container skal sættes frem til skel på tømningsdagen, med mindre kravet til adgangsvejen er opfyldt. I praksis vil der altså blive afhentet affald på den eksisterende standplads, men kun forudsat at (de allerede eksisterende) krav til adgangsvejen er opfyldt.

Den nævnte metode benyttes også i Jammerbugt Kommune. I landområder giver det ikke mening, at der skal være et generelt krav om placering i skel på tømmedagen. Derfor er det i regulativet beskrevet, at det generelle krav om placering i skel ikke gælder i landområder. I landområder er der dog krav om, at renovationsvognen kan vende.

I forbindelse med ændring af regulativet er der foretaget en del konsekvensrettelser, fx som følge af nye regler og opdaterede sorteringer på genbrugspladser. Teksten er en række steder ændret, så der er foretaget en vis koordinering med Hjørring Kommunes husholdningsregulativ. Desuden har AVV gennemlæst et udkast og kommet med forslag til lidt ændrede formuleringer.

I regulativet for Hjørring Kommune er kravet til adgangsvejens længde maksimalt 30 m (mod 50 m i Brønderslev Kommune). I forbindelse med næste ændring af regulativet for Brønderslev Kommune vil det være relevant at overveje, om der også i Brønderslev Kommune skal indføres regler om en lidt kortere adgangsvej, da der på den måde sikres ens retningslinjer i de to kommuner for de fælles indsamlingsordninger.

Den nye indsamlingsordning takstfinansieres efter hvile-i-sig-selv-princippet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til nyt regulativ til udsendelse i 4 ugers offentlig høring, hvorefter der vil ske ny politisk behandling.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 28. maj 2018, pkt. 4:

Indstilles til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen.

Økonomiudvalget, 13. juni 2018, pkt. 16:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Margit Chemnitz var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Principper for udlejning af tomme plejeboliger


Resume

Sagsforløb: Fag MED Sundhed og Velfærd/ÆR/ÆO/ØK/BY

Drøftelse og godkendelse af principper for udlejning af tomme plejecenterboliger som ældreboliger.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget har den 9. november 2017 besluttet, at plejecenterboliger, der har stået tomme i mere end 3 måneder, ønskes udlejet som ældreboliger.

Fagforvaltningen har i den sammenhæng udarbejdet principper for den konkrete udmøntning af denne beslutning.

Udkastet til principperne findes som bilag til dagsordenen sammen med en oversigt over kommunale plejeboliger i Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Sundhed og velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter principperne i bilagene til dagsordenen og godkender, hvor der fremadrettet skal ske udlejning af tomme plejecenterboliger som ældreboliger, når de har stået tomme i 3 måneder.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Økonomi

Der er ikke afsat anlægsbudget til etablering/genetablering på Ældreområdet. Økonomiafdelingen har herudover ingen bemærkninger.

Indstilling

Fag MED for Sundhed og Velfærd, 14. marts 2018, pkt. 5:

Henrik Aarup-Kristensen orienterede omkring principperne for udlejning af tomme plejeboliger.

Der blev drøftet fordele og ulemper ved udlejning af tomme plejeboliger, herunder:

 • Hvilke plejeboliger der kunne være attraktive som plejebolig.
 • Hvilken indflydelse det kan få på personalets arbejdsopgaver.
 • Om borgeren kan blive i boligen, om lejeboligen kan blive konverteret til en plejehjemsplads, uden borgeren skal flytte ud af boligen.

Følgende forslag blev fremlagt:

 • Første prioritet er at udvælge 1-2 plejecentre, hvor tomme boliger kan lejes ud, idet der herved opnås en samling af denne type pladser.
 • Anden prioritet er at begrænse udlejning til 2-rums boliger.

Fraværende: Inga Lillian Eriksen

Ældreomsorgsudvalget, 11. april 2018, pkt. 6:

Udvalget ønsker, at der udvælges 1-2 plejecentre, hvor tomme boliger kan lejes ud. Fagforvaltningen forelægger oplæg om, hvilke plejecentre der anvendes til ældreboliger.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 16. maj 2018:

Byrådet besluttede den 25. april 2018 "Eventuelle tryghedspladser udbredt på de plejehjem i hele kommunen, hvor det er muligt". I forlængelse af udvalgets behandling af sagen den 11. april 2018 og Byrådets beslutning den 25. april 2018 foreslår fagforvaltningen, at der udlejes tomme boliger som ældreboliger i overensstemmelse med de fremlagte principper (se bilag til sagen) på følgende plejecentre:

 • Kornumgård
 • Stengården
 • Støberiet
 • Rosengården

Det er i lighed med tidligere beslutning en forudsætning, at der ikke sker større udlejning, end der fortsat kan være plejehjemsdrift med minimum 17 pladser på det enkelte plejecenter.

Såfremt der på et senere tidspunkt tages stilling til brug af Hellevadlund som rehabiliteringscenter foreslår forvaltningen, at udvalget også beslutter udlejning af de resterende boliger på Hellevadlund som ældreboliger, da en stor del af boligerne også egner sig til dette grundet størrelse, køkkenfaciliteter og adgangsforhold.

Der mangler beslutning om, hvorvidt det skal forsøges at samle boliger til udlejning på det enkelte center, eller hvorvidt den enkelte lejer af en ældrebolig på et af centrene skal have ret til at blive i boligen, når/hvis beboeren bliver plejehjemsbeboer.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget

 • godkender, at der på Kornumgård, Stengården, Støberiet og Rosengården udlejes tomme boliger som ældreboliger i overensstemmelse med de fremlagte principper, således at der som minimum fastholdes 17 plejeboliger på hvert center,
 • beslutter, om det skal forsøges at samle boliger til udlejning på det enkelte center, eller om den enkelte lejer af en ældrebolig på et af centrene, skal have ret til at blive i boligen, når/hvis beboeren bliver plejehjemsbeboer.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Ældrerådet, 9. maj 2018, pkt. 10:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning med den bemærkning, at der bør kigges på tomme ældreboliger i byområderne, om disse kan renoveres, fremfor at inddrage plejehjemspladser.

Ældrerådet fremsender høringssvar angående dette.

Ældreomsorgsudvalget, 16. maj 2018, pkt. 9:

Udsat.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Ældreomsorgsudvalget den 23. maj 2018:

Med henblik på at belyse muligheder er direktør for Danske Diakonhjem, Emil Tang, inviteret til mødet den 23. maj 2018. Formålet er at optage drøftelser med Danske Diakonhjem med henblik på at omdanne plejehjemspladser på Kornumgård til tryghedspladser.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at drøftelsen gennemføres med henblik på at kunne træffe beslutning om principperne for udlejning af tomme plejeboliger til ældreboliger/tryghedspladser på et efterfølgende udvalgsmøde.

Ældreomsorgsudvalget, 23. maj 2018, pkt. 3:

Møde gennemført med besøg af Emil Tang, Danske Diakoner og Ulla Kaasgaard, Kornumgård.

Ældreomsorgsudvalget, 6. juni 2018, pkt. 4:

Udvalget indstiller:

 • At der omdannes 8 pladser på Kornumgård til ældreboliger
 • At de 18 pladser på Hellevadlund udgår som plejecenterboliger og omdannes til ældreboliger og særlige træningspladser
 • At ældreboligerne samles i afsnit, således at dette afsnit så vidt muligt er afgrænset fra resten af plejecentret
 • At borgere i ældreboliger flytter internt, hvis man får brug for en plejecenterplads
 • At borgere i ældreboliger ”serviceres” af Frit-valg, således at det også herved understreges at ældreboliger har en anden karakter end plejecenterboligerne
 • At beboere i ældreboligerne kan tilbydes at få leveret mad fra samme leverandør, som betjener det pågældende plejecenter
 • At ikrafttræden og de endelige betingelser aftales med Kornumgård
 • At ikrafttræden for Hellevadlund sker i henhold til tidsplan for omdannelse af stedet til træningscenter

Økonomiudvalget, 13. juni 2018, pkt. 17:

Økonomiudvalget indstiller Ældreomsorgsudvalgets indstilling til godkendelse.

Steen Søgård Petersen ønsker at oversende sagen til Byrådet uden indstilling.

Med henvisning til beslutning på tidligere byrådsmøde er Karsten Frederiksen imod Ældreomsorgsudvalgets indstilling.

Beslutning

Efter følgende afstemning:

For at erklære Karsten Frederiksen inhabil: 13 (A + J)

Imod: 13

blev Karsten Frederiksen erklæret habil

Sagen behandlet efter følgende afstemning:

For udsættelse: 3 (J og Lars Bisgaard)

Imod: 22

Hverken for eller imod: 1 (Lene Hansen)

Økonomiudvalgets indstilling godkendt efter følgende afstemning:

For: 21

Imod: 4 (C+J)

Hverken for eller imod: 1 (Lene Hansen)

Margit Chemnitz var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Veteranpolitik - Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BE/SS/HAR/DIR/BY

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har ud fra et politisk ønske udarbejdet et udkast til en veteranpolitik i Brønderslev Kommune, som sætter fokus på de lokale muligheder for anerkendelse, støtte og samarbejde på veteranområdet.

Byrådet skal tage stilling til veteranpolitik for Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har ud fra et politisk ønske udarbejdet et udkast til en veteranpolitik i Brønderslev Kommune.

Ved en veteran forstås en person, der har været udsendt af den danske regering i en eller flere internationale missioner.

Siden 1992 har 31.852 danske soldater været udsendt på internationale missioner. Dette fremgår af Veterancentrets opgørelser, som dog ikke inkluderer andre udsendte faggrupper - læger, sygeplejersker, politi, rådgivere og andre. I Brønderslev Kommune bor der 279 veteraner ifølge Veterancentrets seneste opgørelse fra juni 2017.

De fleste veteraner vender styrkede hjem fra deres udsendelse og klarer sig godt. En mindre gruppe veteraner oplever psykiske eller fysiske vanskeligheder som følge af deres udsendelse, og har behov for støtte i mindre eller større omfang. Et studie fra 2013 viser fx, at 90 % af danske veteraner er i arbejde mod 79 % af en sammenlignelig gruppe af den øvrige befolkning, og3 % af veteranerne modtager offentlig forsørgelse mod 7 % af en sammenlignelig gruppe af den øvrige befolkning.

I Brønderslev Kommunes anslår Job- og UngeCentret, at ca. 2 veteraner årligt søger om offentlig forsørgelse.

Danmark fik sin første veteranpolitik i oktober 2010, som senest blev revideret i september 2016.

Den danske veteranpolitik bygger på følgende 5 grundsten:

 • Veteraner skal anerkendes for deres indsats for Danmark.
 • Veteranindsatsen omfatter tiden før, under og efter en udsendelse.
 • Veteranerne er ikke ene om at blive påvirket af en udsendelse; det bliver baglandet også. De pårørende er en integreret del af indsatsen.
 • Støtte til sårede veteraner skal være koordineret, helhedsorienteret og tage udgangspunkt i den enkelte veterans behov og ressourcer.
 • Tjeneste i internationale missioner udføres på vegne af Danmark. Når veteraner vender hjem, er det et fælles ansvar at give dem en respektfuld modtagelse

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Brønderslev Kommune med sin veteranpolitik støtter om de nationale initiativer og sætter fokus på de lokale muligheder for anerkendelse, støtte og samarbejde på veteranområdet. Dette foreslås konkret at indebære:

 • Afholdelse af Flagdag for Danmarks udsendte den 5. september hvert år.
 • Opmærksomhed på anerkendelse af veteranerne og deres særligt erhvervede kompetencer, som kan være værdifulde for det lokale arbejdsmarked, i regi af Job- og UngeCentret.
 • Opmærksomhed på at iværksætte og henvise veteraner til den nødvendige støtte ved behov for hjælp. Hjælpen vil som udgangspunkt bestå af støtte fra de eksisterende, kommunale tilbud på lige fod med andre borgere. Kommunen vejleder derudover veteraner om muligheden for hjælp fra Veterancentret, ligesom sagsbehandlere løbende orienteres om deres muligheder for sparring og information fra Veterancentret.
 • Opbakning til det frivillige engagement på veteranområdet

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender udkast til Brønderslev Kommunes veteranpolitik.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 16. maj 2018, pkt. 3:


Indstilles til godkendelse.

Social- og Sundhedsudvalget, 17. maj 2018, pkt. 11:

Indstilles godkendt.

Handicaprådet, 22. maj 2018, pkt. 5:

Handicaprådet finder, at kommunen med fordel kan rette henvendelse til Veterancenteret i Ringsted med henblik på kvalificering af politikken.

Fraværende:

Fridolin Laager (suppleant Lars Peter Pedersen mødt)

Peter Baggesgaard (suppleant Ulla Bech mødt)

Karsten Frederiksen (suppleant Hildo Rasmussen mødt

Beslutning

Godkendt.

Margit Chemnitz var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Udpegning af kommunal repræsentant til den første bestyrelse for Den Forberedende Grunduddannelse (FGU)


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY

Byrådet skal udpege et medlem af Byrådet til den første bestyrelse for Den Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Sagsfremstilling

Den 1. august 2019 etableres den nye forberedende grunduddannelse (FGU). Den nye uddannelse indebærer oprettelse af en række FGU-institutioner, herunder en institution, der dækker dækningsområdet FGU Vendsyssel, der tilsammen udgøres af Frederikshavn, Brønderslev, Hjørring samt Læsø kommuner.

Senest den 1. september 2018 skal den første bestyrelse nedsættes for den nye institution og den endelige sammensætning af bestyrelsen skal meddeles Undervisningsministeriet senest den 24. august.

Den første bestyrelse har to primære opgaver; dels at fastsætte institutionens vedtægter og dels at ansætte institutionens leder. Når dette er sket kan den endelige bestyrelse udpeges og påbegynde sit arbejde. Indtil lederen af institutionen er udpeget, varetager formanden for den første bestyrelse lederfunktionen.

Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsens funktionsperiode er på fire år og følger normalt valgperioden for kommuner. Bestyrelserne skal bestå af mellem 7-11 medlemmer, dog altid et ulige antal.

Bestyrelsen sammensættes af nedenstående repræsentanter:

 • Et kommunalt udpegede bestyrelsesmedlem fra hver kommune i dækningsområdet
 • En repræsentant fra erhvervsskolen/erhvervsskolerne i dækningsområdet
 • En repræsentant fra arbejdsmarkedets organisationer (Arbejdsgiversiden)
 • En repræsentant fra arbejdsmarkedets organisationer (Arbejdstagersiden)
 • En medarbejderrepræsentant
 • En tilforordnet medarbejderrepræsentant
 • En tilforordnet elevrepræsentant

Læsø Kommune har meddelt, at de ikke ønsker repræsentation i den første bestyrelse og der skal derfor udpeges tre kommunale medlemmer til den første bestyrelse, herunder et medlem fra Hjørring Byråd.

Hjørring Kommune vil tage initiativ til at indhente navne på repræsentanterne fra arbejdsmarkedets parter samt repræsentanter fra erhvervsskolerne.

Mellem det første konstituerende møde i bestyrelsen og det første møde i den endelige bestyrelse kan antallet af kommunalt udpegede medlemmer opjusteres, dog indenfor rammerne af et antal på 7-11 medlemmer og under hensyn til repræsentationen fra arbejdsmarkedets parter, samt fra erhvervsskoler og medarbejderrepræsentation. Det vurderes hensigtsmæssigt, at denne opjustering af den kommunale repræsentation sker således at kommunerne tilsammen opnår flertal i bestyrelsen, med henblik på at kommunerne kan sikre den tilstrækkelige kvalitet og udvikling i institutionens tilbud.

KL har udarbejdet et notat, der nærmere beskriver udpegningsprocedure, sammensætning og betjening af de nye FGU-bestyrelser. Notatet er vedlagt i bilag.

Lovgrundlag

Lov om institution for forberedende grunduddannelse (FGU)

Direktionen indstiller, at Byrådet udpeger et medlem af Byrådet til den første bestyrelse for FGU-institutionen under dækningsområdet FGU Vendsyssel.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 6. juni 2018, pkt. 13:

Eskild Sloth Andersen indstilles til bestyrelsen for FGU.

Beslutning

Godkendt.

Margit Chemnitz var fraværende.

Bilag

Til toppen


16. Sagsanlæg mod staten vedrørende manglende kompensation


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet skal tage stilling til, hvorvidt og evt. hvorledes Brønderslev Kommune skal rejse sagsanlæg mod staten vedrørende manglende kompensation for ukorrekt udligningsopgørelse for udlændinges uddannelsesniveau.

Sagsfremstilling

Borgmester Mikael Klitgaard (V), gruppeformand Arne M Jensen (A) og gruppeformand Karsten Frederiksen (C) har hver især fremsat ønske om at få sag behandlet på kommende byrådsmøde, hvor Byrådet skal tage stilling til, hvorvidt og evt. hvorledes der skal rejses sagsanlæg mod staten med henblik på at opnå udligningskompensation for tidligere ukorrekt opgørelse af udlændinges uddannelsesniveau.

Borgmesteren indstiller, at sagen drøftes i KKR med henblik på evt. samlet sagsanlæg fra kommunerne i KKR-Nordjylland.

Arne M Jensen indstiller, at Brønderslev Kommune tilslutter sig Hjørring Kommunes forventede sagsanlæg mod staten.

Karsten Frederiksen indstiller i forlængelse af Brønderslev Byråds tidligere henvendelse til KKR, og som blev behandlet på KKR møde d. 13. marts 2018, at KKR Nordjylland skal rejse sag på alle kommuners vegne i Nordjylland

Personale

Ingen.

Beslutning

Sagen drøftes med andre kommuner med henblik på at få rejst en sag mod staten med flest mulige kommuner bag.

Margit Chemnitz var fraværende.

Bilag

Til toppen


17. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Intet.

Margit Chemnitz var fraværende.

Til toppen


18. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Intet.

Margit Chemnitz var fraværende.

Til toppen

Opdateret 21. juni 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer