Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 5. september 2018
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Afbud fra Lene Hansen.

Beslutning

Afbud fra Lene Hansen og Bettina Bøcker Kjeldsen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Fraværende:

Lene Hansen og Bettina Bøcker Kjeldsen

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende evt. indkaldte stedfortrædere i tilfælde af afbud fra et eller flere medlemmer af Byrådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ole Andersen godkendt.

Fraværende:

Lene Hansen og Bettina Bøcker Kjeldsen

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning

Ingen.

Fraværende:

Lene Hansen (Ole Andersen mødt)

Bettina Bøcker Kjeldsen

Til toppen


5. Budgetopfølgning 2 pr. 30 juni 2018


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2018.

Budgetopfølgningen for andet kvartal 2018 viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 6,2 mio. kr. i mindreudgift i forhold til budget 2018. Der er oprindelig budgetteret med et overskud på 20,5 mio. kr. Derudover er der budgetteret med pulje til overførsler på 25,0 mio. kr. - samlet set et budgetteret overskud på 45,5 mio. kr.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2018.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2018.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Sammendrag af forventet budgetafvigelser:

Forventet budgetafvigelser – serviceudgifter og øvrig drift:

Samlet resultat

Budgetopfølgningen for andet kvartal 2018 viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 6,2 mio. kr. i mindreudgift i forhold til budget 2018. Der er oprindelig budgetteret med et overskud på 20,5 mio. kr. Derudover er der budgetteret med pulje til overførsler på 25,0 mio. kr. - samlet set et budgetteret overskud på 45,5 mio. kr.

Finansieringssiden inkl. jordforsyning viser samlet en forventet mindreindtægt på 6,3 mio. kr.

I budgetopfølgning 1 blev der forventet en merindtægt 5,5 mio.kr. Forskellen skyldes primært nedjustering af beskæftigelsestilskuddet med samlet 7,9 mio.kr. Der er budgetteret med en samlet regulering på 9,0 mio.kr. Derudover midtvejsreguleres øvrige overførselsområder, ændret skøn for pris- og lønudviklingen samt regulering af lov- og cirkulære - samlet set en nedjustering på 15,4 mio.kr. Derudover er indtægter vedr. grundsalg øget siden sidste budgetopfølgning.

Driftsområderne under ét viser et mindreforbrug på 12,5 mio. kr.

På Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget er der samlet set et forventet mindreforbrug på 31,7 mio. kr., som primært skyldes færre udgifter til forsikrede ledige og øvrige overførsler. Ved sidste budgetopfølgning blev der forventet et mindre forbrug på 14,2 mio.kr. Dette skyldes primært færre udgifter på overførselsområderne samt på forsikrede ledige.

På Social- og Sundhedsudvalget forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 11,2 mio. kr., som primært vedrører mindreindtægter bl.a. som følge af tomme pladser. Derudover forventes der et merforbrug til aktivitetsbestemt medfinansiering på 4,2 mio. kr.

Ældreomsorgsudvalgets forventede afvigelse er samlet set et merforbrug på 5,4 mio. kr., som primært dækker over merudgifter på sygeplejen. Derudover bevilgede Byrådet den 25. april 2018 en tillægsbevilling på 4,6 mio. kr. til ældreområdet. Bevillingen blev i budgetopfølgning 1 indregnet som en budgetforbedring, men burde have været indregnet som et nul, idet bevillingen kompenserede en ændret beslutning efter budgetvedtagelsen. Hvis tillægsbevillingen var blevet indregnet som et 0, ville budgetopfølgning 1 komme ud med et minus på 6,9 mio. kr. fremfor 2,3 mio. kr.

På det samlede Børne- og Ungeområde forventes der et merforbrug på i alt 7,0 mio. kr., som er fordelt med 6,4 mio. kr. på Udsatte børn og unge samt 0,6 mio. kr. på UngeCenteret. En forventet afvigelse på dette niveau betyder dog, at nettoforbruget på det samlede Børne- og Ungeområde falder yderligere fra 2017 til 2018 med ca. 2,0 mio. kr.

Direktionen, 13. august 2018:

Direktionen udtrykker tilfredshed med, at det samlede driftsbudget fortsat forventes at blive overholdt, herunder at indsatsen og udviklingen på beskæftigelsesområdet bidrager meget positivt til dette samlede resultat

Som ved første budgetopfølgning hæfter Direktionen sig ved, at udgifterne til udsatte børn og unge fortsat udvikler sig i den rigtige retning. Udgifterne forventes at blive mindre end i 2017, og forventes at udvikle sig således, at udgifterne på det samlede område i 2019 forventes at blive meget tæt på budgetforudsætningen.

Udfordringer for sygeplejen samt på handicap/psykiatriområdet er på samme niveau som sidste opfølgning, og det anbefales vurderet, hvorvidt der er mulighed for anvendelse af supplerende styringsinstrumenter på sygeplejeområdet.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 33:

Taget til efterretning.

Det indstilles, at der fremover afregnes med den faktiske udgift pr. time til vintervedligeholdelse.

Børne- og Skoleudvalget, 21. august 2018, pkt. 3:

Der er eftersendt bilag med forslag til reduktion af forventet merforbrug. Bilaget vedhæftes referatet.

Udvalget er opmærksom på de tre forslag til reduktion af evt. merudgift, men afventer resultatet af 3. budgetopfølgning, da det kan konstateres, at det samlede merforbrug forventes mindre ved 2. budgetopfølgning end ved 1. budgetopfølgning.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 22. august 2018, pkt. 3:

Taget til efterretning.

Ældreomsorgsudvalget, 22. august 2018, pkt. 5:

Udvalget tager budgetopfølgningen til efterretning. Udvalget ønsker belyst, hvordan merudgifterne på 6 mio.kr. på sygeplejen er sammensat.

Fritids- og Kulturudvalget, 23. august 2018, pkt. 3:

Taget til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, 23. august 2018, pkt. 4:

Til efterretning. Udvalget udbeder sig et notat, der beskriver ændringerne i afregningen af den aktivitetsbestemte medfinansiering.

Udvalget ønsker en vurdering af, hvad der yderligere er mulighed for at hente af besparelser i lyset af den gennemførte besparelsesindsats i 2016 og 2017 på handicap- og psykiatriområdet.

Lasse Risgård var fraværende.

Økonomiudvalget, 29. august 2018, pkt. 3:

Indstilles godkendt.

Udvalgene anmodes fortsat om at iværksætte initiativer til minimering af budgetoverskridelserne, samt at finde forslag til kompenserende besparelser.

Lene Hansen var fraværende.

Beslutning

Godkendt med Økonomiudvalgets bemærkninger.

Fraværende:

Lene Hansen (Ole Andersen mødt)

Bettina Bøcker Kjeldsen

Bilag

Til toppen


6. Konsekvens i budget 2018 ved ændret pris- og lønudvikling mellem 2017 og 2018


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Ifølge KL har den faktiske pris- og lønudvikling mellem år 2017 og 2018 været lavere end den skønnede udvikling, der blev brugt til udarbejdelse af budget 2018.

Økonomiafdelingen har lavet en beregning på, hvordan budget 2018 vil se ud, hvis budgettet var dannet på baggrund af den faktiske pris- og lønudvikling.

Byrådet skal tage stilling til, om budget 2018 skal korrigeres.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har lavet en genberegning af budget 2018 baseret på den faktiske pris- og lønudvikling mellem 2017 og 2018 udmeldt af KL.

For Brønderslev Kommune samlet set giver det en mindre pris- og lønfremskrivning på 6 mio. kr. i budget 2018.

Heraf vedrører 2,9 mio. kr. lønfremskrivningen og 3,1 mio. kr. vedrører fremskrivning af priser. I budget 2018 er der allerede indarbejdet en reduktion på 3 mio. kr. på prisfremskrivningen.

Det fremgår af vedhæftede bilag, hvordan den mindre pris- og lønfremskrivning er fordelt på politikområder og udvalg.

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til, om budget 2018 skal korrigeres for den mindre pris- og lønfremskrivning.

Direktionen anbefaler, at lønbudgetterne tilbagereguleres med 2,9 mio. kr.

Direktionen kan ikke anbefale, at øvrige budgetter tilbagereguleres, da de allerede blev tilbagereguleret ved budgetlægningen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 29. august 2018, pkt. 6:

Det indstilles, at lønreguleringen foretages.

Lene Hansen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lene Hansen (Ole Andersen mødt)

Bettina Bøcker Kjeldsen

Bilag

Til toppen


7. Regulering vedr. lovændringer fra lov- og cirkulæreprogram 2019, DUT kompensation 2018


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

På lov- og cirkulæreprogrammet 2019 er der en række lovgivningsændringer, der har konsekvenser i 2018. Brønderslev Kommune modtager 3,312 mio. kr.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal gives en tillægsbevilling til disse korrektioner.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune modtager 3,312 mio. kr. som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2019.

Konsekvenserne ved de enkelte lovændringer fordeler sig på politikområderne, jf. bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet giver en tillægsbevilling på 3,312 mio. kr. fordelt på politikområderne.

Direktionen anbefaler, at Byrådet giver en tillægsbevilling på 3,312 mio. kr. fordelt på politikområderne.

Indstilling

Økonomiudvalget, 29. august 2018, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Lene Hansen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lene Hansen (Ole Andersen mødt)

Bettina Bøcker Kjeldsen

Bilag

Til toppen


8. Frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af mindre vedligeholdelsesprojekter i 2018


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. fra anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse i 2018 til gennemførelse af mindre vedligeholdelsesprojekter, som hver for sig ikke overstiger 150.000 kr.

Sagsfremstilling

Byrådet har senest i marts 2018 frigivet 1 mio. kr. til gennemførelse af mindre vedligeholdelsesprojekter, som hver for sig ikke overstiger 150.000 kr.

De senest frigivne anlægsmidler er nu anvendt/disponeret til mindre bygningsvedligeholdelsesprojekter, som er oplistet i bilag med kortfattet beskrivelse af, hvad beløbene er anvendt til.

Der ansøges om ny pulje på 1.000.000 kr. fra anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse i 2018 til gennemførelse af kommende mindre vedligeholdelsesprojekter, som hver for sig ikke overstiger 150.000 kr.

Puljen vil stadig være en del af anlægsbudgettet, og der vil, når bevillingen er anvendt, være en beskrivelse af, hvilke projekter der er gennemført.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet frigiver 1.000.000 kr. af anlægsbudgettet til bygningsvedligeholdelse af kommunale bygninger i 2018 til finansiering af mindre vedligeholdelsesprojekter, som hver for sig ikke overstiger 150.000 kr.

Personale

Ingen.

Økonomi

Anlægsbudgettet til bygningsvedligeholdelse inkl. AT-påbud er i budget 2018 på 9 mio. kr., hvoraf der er frigivet 3,8 mio. kr. Der er således 5,2 mio. kr. tilbage i puljen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 29. august 2018, pkt. 8:

Indstilles godkendt.

Lene Hansen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lene Hansen (Ole Andersen mødt)

Bettina Bøcker Kjeldsen

Bilag

Til toppen


9. Igangsætning af proces for ophævelse af lokalplan nr. 06-28


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Brønderslev Kommune har modtaget en ansøgning om at etablere to boliger i stueplan af Stationsvej 29 i Dronninglund. Nuværende lokalplan stiller krav om, at anvendelsen skal være erhverv og i mindre omfang boliger. Der kan ikke dispenseres, da den nye anvendelse er i strid med principperne i lokalplanen.

Byrådet skal tage stilling til, om proces for ophævelse af lokalplan nr. 06-28 kan sættes i gang.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har modtaget en ansøgning om at etablere to boliger i stueplan af Stationsvej 29 i Dronninglund. For ejendommene Stationsvej 27, 29 og 31 gælder lokalplan nr. 06-28, som blev vedtaget den 26. maj 1999. Lokalplanens formål er, at området skal anvendes til centerområde med erhvervsformål samt begrænset omfang af boliger. Lokalplanen blev udarbejdet, da der var et ønske om at etablere en kontorvirksomhed i bygningerne.

Lokalplanen kan findes her:

https://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/53#/lokalplanid/478/7207

Stationsvej 29 er en tidligere bank, hvor både nr. 27 og 31 allerede er omdannet til boliger.

Hvis der gives byggetilladelse til at omdanne ejendommens stueetage til boligformål, er der ingen erhvervslokaler tilbage inden for lokalplanområdet. Dette vurderes at være i strid med lokalplans principper. Det er ikke tilladt at dispensere fra en lokalplans principper. Derfor skal der enten udarbejdes en ny lokalplan eller den eksisterende skal ophæves, før der kan gives byggetilladelse til den ønskede omdannelse.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at lokalplan nr. 06-28 ophæves, da etablering af boliger i stueetagen er i god tråd med de tiltag, som kommunen arbejder på i forbindelse med Genform Dronninglund. I Genform Dronninglund ønskes det, at erhverv og butikker så vidt muligt samles langs/nær Slotsgade og nær det kommende torv ved biblioteket. En samling af butiks- og erhvervslivet kan bidrage til et levende og attraktivt bybillede langs hovedgaden for både borgere, besøgende og erhvervsdrivende. Stationsvej 29 ligger ca. 350 meter fra Slotsgade, hvormed der ikke er en synlig og attraktiv forbindelse til hovedgadens liv. Hertil er lokalplanen ikke længere aktuel, da der allerede er etableret boliger i resten af lokalplanområdet, og der er ikke længere ønske om kontorvirksomhed i ejendommen.

Lokalplanen ligger inden for rammeområde 02-C-02, der udlægger området til centerområde. Der kan inden for rammeområde 02-C-02 også opføres boliger, hvormed ændring af anvendelsen af Stationsvej 29 er i overensstemmelse med kommuneplanen. Lokalplanen grænser på tre sider op til kommuneplanramme 02-B-03, der udlægger området til åben-lavt boligbyggeri, hvormed en ændring til boligformål vil passe godt ind til det omkringliggende. I følge lokalplanen har lokalplanområdet inden vedtagelsen været en del af et boligrammeområde.

Når en lokalplan ønskes ophævet, skal der ske en offentlig høring på minimum 4 uger. Fagforvaltningen foreslår, at ophævelsen af lokalplanen delegeres til fagforvaltningen, hvis der ikke indkommer bemærkninger mod ophævelsen i høringsperioden.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til

 • om processen for ophævelse af lokalplan nr. 06-28 skal igangsættes med fire ugers offentlig høring,
 • om der skal ske en delegation til fagforvaltningen af ophævelsen, hvis der ikke indkommer bemærkninger mod ophævelsen af lokalplanen i høringsperioden.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 10:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 29. august 2018, pkt. 16:

Indstilles godkendt.

Lene Hansen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lene Hansen (Ole Andersen mødt)

Bettina Bøcker Kjeldsen

Bilag

Til toppen


10. Godkendelse af forslag til lokalplan 02-C-01.02 for Dronninglund Midtby og kommuneplantillæg nr. 10


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Som en del af projektet "Genform Dronninglund", der har til formål at styrke og forbedre Dronninglund som handels- og bosætningsby, er der udarbejdet forslag til lokalplan 02-C-01.02 og kommuneplantillæg nr. 10.

Byrådet skal tage stilling til, om planforslagene kan godkendes og udsendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 02-C-01.02 har til formål at muliggøre en realisering af projektet "Genform Dronninglund", der dækker over en række projekter i Dronninglund midtby - bl.a. kulturarvskommuneprojektet, område- og bygningsfornyelse i Slotsgade, Designguide for Slotsgade mv. Projekterne arbejder alle med det samme overordnede mål om at styrke og forbedre Dronninglund som handels- og bosætningsby.

Med forslag til lokalplan 02-C-01.02 omsættes de centrale dele af designguiden for Slotsgade til juridisk bindende bestemmelser. Designguiden for Slotsgade offentliggøres samtidig med lokalplanen. Designguide for Slotsgade kan ses her:

https://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/68#/

Lokalplanområdet omfatter de mest centralt beliggende ejendomme langs med og på begge sider af Slotsgade, fra Falkevej i vest til øst for Gutenbergvej. Størstedelen af lokalplanområdet ligger inden for udpegningen værdifuldt kulturmiljø og Slotsgade er udpeget som bevaringsværdigt bymiljø. Flere af bygningerne langs Slotsgade er udpeget som bevaringsværdige.

Anvendelse

Lokalplanområdet opdeles i tre delområder, jf. oversigtskort. Med lokalplanen fastholdes områdets anvendelse til centerformål og boligformål og der gives desuden mulighed for, at delområde III kan anvendes til offentlige og rekreative formål.

Den centrale del af Slotsgade skal styrkes som handelsgade i overensstemmelse med intentionerne bag midtbyplanen for Dronninglund. Derfor videreføres med lokalplanen den primære strøgzone fra kommuneplanen. Indenfor den primære strøgzone, mellem Nørregade mod vest og Stationsvej mod øst, skal bebyggelsernes stueetage indrettes til butik eller serviceerhverv.

Bevaringsværdig bebyggelse

Langs Slotsgade findes flere bebyggelser, der med kommuneplanen er udpeget som bevaringsværdige. Der er i forbindelse med udarbejdelse af Designguide for Slotsgade foretaget en gennemgang af bebyggelserne langs Slotsgade. Med lokalplanen udpeges yderligere en række bygninger, der vurderes at have en bevaringsmæssig værdi.

Nedrivning af en bygning, der er udpeget som bevaringsværdig, forudsætter en tilladelse i henhold til lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Med hjemmel i planlovens § 15, stk. 2, nr. 17 har kommunen mulighed for at stille vilkår om, at bevaringsværdige bebyggelser ikke må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden kommunens tilladelse. Det betyder, at enhver ændring af de udpegede bevaringsværdige bebyggelser - herunder også udvendige bygningsændringer, som ikke kræver en byggetilladelse, forudsætter en dispensation fra lokalplanens § 7.1. Således har kommunen mulighed for at påse, at de intentioner og retningslinjer, der ligger til grund for designguiden, kan efterleves.

Ny bebyggelse

Særlig karakteristisk for Slotsgade er den tætte og høje bebyggelsesstruktur, der vidner om Dronninglunds opblomstringstid. Med lokalplanen stilles bl.a. en række bestemmelser til ny bebyggelses placering, volumen og højde, hvilket skal sikre, at de særlige bevaringsværdige strukturer videreføres.

Lokalplanen bestemmer bl.a., at ny bebyggelse primært skal opføres som en sammenhængende randbebyggelse med facade placeret i vejskel mod Slotsgade. Der kan indrettes portgennemgang eller mindre passager. Inden for den primære strøgzone skal ny randbebyggelse sammenbygges i naboskel. Udenfor den primære strøgzone skal ny randbebyggelse opføres i en afstand af mindst 2,5 meter fra nabobebyggelse, hvis den nye randbebyggelse afviger med 1 etager og/eller afviger med op til 3,5 meter i bygningshøjden i forhold til eksisterende nabobebyggelse. Lokalplanen fastsætter ingen bebyggelsesprocent for øvrig bebyggelse, men bebyggelsens omfang reguleres via etageantal og husdybde. For hver enkelt ejendom inden for lokalplanområdet er etageantal for ny bebyggelse fastsat. Etageantallet er fastsat ud fra et ønske om at fastholde en højere bebyggelse centralt langs Slotsgade og samtidigt sikre, at ny bebyggelse tilpasses nabobebyggelsen i højde. Mod øst og mod vest nedtrappes bebyggelsens højde og volumen. De bevaringsværdige bebyggelser har desuden været med til at definere etageantallet.

Med lokalplanen gives mulighed for, at der i tilknytning til biblioteket kan opføres en tilbygning med et areal på op til 400 m². Bebyggelsen skal opføres inden for byggefeltet, som vist på kortbilag 2. Der kan desuden opføres en mindre tilbygning i tilknytning til børnebiblioteket med et maksimalt etageareal på 100 m².

Det er vigtigt, at ny bebyggelse opføres i respekt for det bevaringsværdige bymiljø og kulturmiljø. Gennem bestemmelser om udformning og valg af materialer skal ny bebyggelse tilpasses det karakteristiske stationsbymiljø. Der kan opføres ny bebyggelse i et moderne arkitektonisk udtryk, der afspejler den tid bebyggelsen er opført i, med facadeudtrykket skal genspejle, at bebyggelsen opføres i et historisk bymiljø. Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelser således, at der sikres sammenhæng med facadelinjer, vinduesbånd o. lign. Længere bygningsfacader skal opdeles vertikalt, hvilket skal sikre en indpasning i Slotsgade, der primært består af mindre sammenhængende bygningsfacader. Lokalplanen bestemmer, at ny bebyggelse skal opføres med saddeltag, hvilket er meget karakteristisk for eksisterende bebyggelse i Slotsgade.

Nyt byrum

Med lokalplanen gives mulighed for, at der inden for delområde III kan indrettes et nyt offentligt byrum, der fremtidigt skal fungere som byens mødested.

Kommuneplantillæg nr. 10

Sideløbende med lokalplanen er der udarbejdet et kommuneplantillæg, der sikrer den nødvendige overensstemmelse med lokalplanen. Med kommuneplantillægget fastholdes rammeområdets afgrænsning. Rammebestemmelser om bebyggelsesprocent ændres, således at der fastsættes en bebyggelsesprocent på 250 for øvrig bebyggelse langs den primære strøgzone og 150 for øvrige bebyggelse uden for den primære strøgzone. Bebyggelsesprocenten for åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse fastholdes på henholdsvis 30 og 40 %. Herudover ændres der på de maksimale butiksstørrelser, således at der sikres en overensstemmelse med kommuneplanens retningslinje 1.4.3.

Miljøscreening

Forslag til lokalplan 02-C-01.02 og kommuneplantillæg nr. 10 er omfattet af miljøvurderingslovens § 8, stk. 2. Brønderslev Kommune har foretaget en miljøscreening af planerne og vurderer, at planerne ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Forslag til lokalplan 02-C-01.02:

https://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/53#/lokalplanid/661/23295

Forslag til kommuneplantillæg nr. 10:

https://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/59#/25330

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til kommuneplantillæg nr. 10 og forslag til lokalplan 02-C-01.02 "Dronninglund midtby" og udsender planforslagne i offentlig høring. Samtidig med den offentlige høring foreslås, at der afholdes borgermøde som en del af projektet "Genform Dronninglund".

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse.

En tilbygning til Børnebiblioteket kan kun ske efter godkendelse af forvaltningen. Tilbygningen kan kun ske bagud (mod nord), og farvevalg og materialevalg skal være i overensstemmelse med Designmanualen.

Økonomiudvalget, 29. august 2018, pkt. 12:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt.

Lene Hansen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lene Hansen (Ole Andersen mødt)

Bettina Bøcker Kjeldsen

Bilag

Til toppen


11. Designguide for Slotsgade Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

I forbindelse med Kulturarvskommuneprojektet for 2015-2018 er der udarbejdet forslag til designguide for Slotsgades bygninger.

Designguiden henvender sig primært til lodsejere i Slotsgade, som overvejer at bygge om eller bygge til. Designguiden kan ligeledes anvendes som et værktøj til dialog mellem kommunen og den enkelte lodsejer i arbejdet med at forskønne Slotsgades bygninger.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til Designguide kan godkendes og sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Designguiden er udarbejdet som en del af Kulturarvskommuneprojektet for 2015-2018, hvor der sættes fokus på de historiske bygninger i Slotsgade i Dronninglund.

Designguiden kan findes elektronisk her: bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/68#/

Designguiden er først og fremmest for ejere af de historiske bygninger, som planlægger at lave om- eller tilbygning af ejendommen. I Designguiden fås vejledning og anbefalinger til hvordan en renovering kan ske med størst mulig respekt for bygningens arkitektur og historie. Designguiden er også et dialogværktøj mellem lodsejer og kommunen. Gennem Designguiden vil kommunen kunne hjælpe med råd og vejledning, såfremt der påtænkes at bygge om eller bygge nyt. I Designguiden gives et indblik i Dronninglunds historie samt viden om de mest fremtrædende stilarter inden for byggeri i og omkring Slotsgade.

Designguiden er ikke et officielt plandokument og er derfor ikke juridisk bindende. Den skal udelukkende ses som et hjælpeværktøj i arbejdet med at bevare de historiske interessante bygninger i Slotsgade og med størst mulig respekt for kulturmiljøet, arkitekturen og historien.

Designguiden skal ses i sammenhæng med forslag til lokalplan 02-C-01.02 for Dronninglund Midtby. De fleste af Designguidens anbefalinger videreføres til konkrete bestemmelser i lokalplanen.

Designguiden er udarbejdet i samarbejde med en arkitektkonsulent og Midtbyrådet for Dronninglund. Udkast til Designguiden er præsenteret og debatteret ved flere borger- og lodsejermøder i Dronninglund.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til designguide for Slotsgade til udsendelse i offentlig høring.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 6:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 29. august 2018, pkt. 13:

Indstilles godkendt.

Lene Hansen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lene Hansen (Ole Andersen mødt)

Bettina Bøcker Kjeldsen

Bilag

Til toppen


12. Godkendelse af Helhedsplan for Banegårdspladsen


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet et forslag til helhedsplan for Banegårdspladsen i Brønderslev. Planen er udarbejdet i tæt samarbejde med Midtbyrådet i Brønderslev og med inddragelse af et stort antal borgere.

Forslaget giver mulighed for at skabe en attraktiv plads, der kan tiltrække liv til både pladsen og byens butikker.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til helhedsplan kan godkendes.

Sagsfremstilling

Den 20. december 2017 igangsatte Byrådet udarbejdelse af helhedsplan for Banegårdspladsen i Brønderslev.

Siden har der været en spændende proces med samskabelse i fokus. Der har været holdt 9 møder i Midtbyrådet, hvor der i fællesskab er skabt en fælles vision og siden et færdigt forslag til en helhedsplan, som har stor opbakning fra hele Midtbyrådet. I løbet af processen er der lagt vægt på også at møde byens borgere og pladsens brugere. Med deltagelse til ungekongres, forårsmesse og Open by Night blev der med stor interesse nævnt forskellige aktiviteter og funktioner til pladsen - og nogle blev nævnt igen og igen. Disse funktioner og aktiviteter er indarbejdet i forslaget, så der skabes en plads, som er attraktiv for byens borgere, besøgende og brugere.

Processen har resulteret i vedlagte forslag til helhedsplan.

Som rettesnor for arbejdet med helhedsplanen er der formuleret en vision for områdets udvikling:

 • Banegårdspladsen skal være en plads med stor tiltrækningskraft, der indbyder til fællesskab og ophold.
 • Banegårdspladsen skal være en plads, der fungerer som knudepunkt for byen og binder handelslivet, Rhododendronparken, fritids- og kulturlivet og den kollektive trafik sammen.
 • Banegårdspladsen skal være en plads, der gør det attraktivt at benytte forskellige mobilitetsformer.

Områdets indretning

Der er i området behov for to forskellige pladstyper. En opholdsplads, hvor der skabes rum for ophold og aktivitet for byens borgere og et transitrum, der effektivt kan formidle forskellige mobilitetsformer. Forslag til helhedsplan tager udgangspunkt i disse to pladser kombineret med en vejomlægning.

Vejomlægning

Banegårdspladsen er i dag præget af store vejarealer. For at kunne skabe en attraktiv opholdsplads med nærhed til byens butiksliv foreslås trafikken omlagt fra Nørregade til Banegårdspladsen. Omlægningen betyder, at en del af Nørregade lukkes for trafik. Den primære færdselsåre vil blive Banegårdspladsen. Der er lavet trafikundersøgelser, der viser, at der er tilstrækkelig kapacitet på vejene og i krydset ved Vestergade til omlægningen. Fagforvaltningen har orienteret bygningsejere og erhvervsdrivende på Nørregade om forslaget om lukning af Nørregade. Der er på den baggrund modtaget en enkelt henvendelse fra en butiksdrivende, der er bekymret for lukningen, da det vil betyde, at den kørende adgang for kunder til butikken forringes. Fagforvaltningen anbefaler, at der i forbindelse med detaljering af projektet afsøges muligheder for at afhjælpe problemstillingen via f.eks. tidsbegrænsning af p-pladser tæt på Nørregade, mulighed for ærindekørsel mv.

Banegårdspladsen rummer i dag en del parkeringspladser. I helhedsplanen sker der en mindre reduktion i antallet af p-pladser på ca. 15. Pendlerpladserne på Banedanmarks areal ønskes til gengæld aktiveret i større grad end i dag via bedre gangforbindelser og skiltning.

MobilitetspladsenDen kollektive trafik fastholdes ved stationsområdet, så der fortsat sikres god integration mellem bus og tog. Busbetjeningen foreslås ændret til en ø-perron, der skaber større fleksibilitet i anvendelsen og giver mulighed for, at busserne kan vende uden brug af Nørregade. Denne løsning bruges blandt andet i Hjørring og i Hobro. Øen kan bruges som venteareal for buspassagerer. Den eksisterende stationsbygning og dennes passagerfaciliteter er i planen fastholdt, men vil kunne indgå i en nyindretning af den kollektive trafikbetjening, hvis det skulle blive aktuelt. I tilknytning til ø-perronen foreslås anlagt p-pladser til delebiler og samkørselsordninger.

Opholdspladsen

Vejomlægningen giver mulighed for at skabe en ny opholdsplads i tilknytning til Nørregade. Pladsen foreslås udført som en nedsænket, multifunktionel plads, hvor der er mulighed for forskellige aktiviteter som vandleg, ophold, publikum til scenen, skøjtebane, grøntmarkeder mv. Omkring pladsen er der beplantning i form af rhododendron og enkelte træer for at skabe forbindelse til Rhododendronparken, samt skabe en hyggelig og rumlig oplevelse af pladsen.

Banegårdspladsen står i dag som en stor, åben plads, der i følge borgere og brugere ikke er særlig hyggelig at færdes på. For at skabe et intimt rum, der er attraktivt for ophold, er der behov for en fysisk og visuel indramning af opholdspladsen. Mod nord og vest foreslås en ny bebyggelse, som kan bidrage til at skabe læ og rum. Udover bygningernes rumskabende kvaliteter skal de via deres funktioner bidrage til at sikre liv og aktivitet på pladsen. Byggefelternes højde og størrelse er dynamiske inden for en ramme, der sikrer, at der bygges i en skala tilpasset byrummet. Byggefelternes fleksibilitet sikrer, at bygningerne kan tilpasses de aktiviteter, der ønsker at flytte ind på pladsen. Hertil sikres det, at der ikke bygges mere end nødvendigt. Bygningerne skal udformes på en måde, der skaber åbenhed og gennemsigtighed, så de ikke fremstår som en dominerende visuel barriere.

Realisering af helhedsplan

Helhedsplanen ikke er en lovbunden juridisk bindende plan eller i sig selv byggeretsgivende. Helhedsplanen skal betragtes som en overordnet vision og principper for et efterfølgende detaljeret plangrundlag (lokalplan og evt. kommuneplantillæg). Da helhedsplanen er blevet til i en inddragende proces med Midtbyrådet og byens borgere, foreslås den ikke udsendt i offentlig høring. Der vil i stedet blive afholdt høringer i forbindelse med det efterfølgende plangrundlag.

Det er afgørende for omdannelsens succes, at der etableres de rigtige funktioner og aktiviteter i bygningsmassen. Der er derfor afsøgt mulige funktioner til bygningsmassen, se vedlagte notat.

Realdania har en igangværende pulje "Hovedbyer på forkant", der vil være relevant at indtænke i forhold til et økonomisk bidrag til realisering af helhedsplanen. Der forventes frist for interessetilkendegivelse i starten af efteråret. Fagforvaltningen foreslår, at der fremsendes en interessetilkendegivelse til Realdania.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljøforeslår, at Byrådet vedtager "Helhedsplan for Banegårdspladsen" og godkender, at der fremsendes en interessetilkendegivelse til Realdania.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 9:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 29. august 2018, pkt. 15:

Indstilles godkendt.

Lene Hansen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lene Hansen (Ole Andersen mødt)

Bettina Bøcker Kjeldsen

Bilag

Til toppen


13. Tillæg til spildevandsplanen - etablering af forsinkelsesbassiner i Klokkerholm


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

I forbindelse med separatkloakering af Klokkerholm by skal der etableres 2 nye regnvandsbassiner til forsinkelse af udledningen af regnvand. Det ene bassin skal etableres på privat jord, mens det andet bassin etableres på jord ejet af Brønderslev Spildevand A/S.

Tillægget til spildevandsplanen udarbejdes, da etablering af bassinet på privat jord kan kræve ekspropriation, såfremt der ikke kan opnås en frivillig aftale. Forslag til tillægget har været i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke indkommet bemærkninger.

Byrådet skal tage stilling til, om tillægget til spildevandsplanen kan godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

I foråret 2018 blev arbejdet med at separatkloakere Klokkerholm by sat i gang. Separatkloakeringsarbejdet forventes at strække sig over 4 år. I takt med at fælleskloaksystemet i de forskellige dele af byen separeres opstår der behov for at aflede regnvandet fra disse byområder. Regnvandet planlægges udledt til Klokkerholm Møllebæk for den nordlige del af byen og til Kærsiggrøften for den sydlige del af byen. Udledningen skal ske via forsinkelsesbassiner for at undgå overbelastning af vandløbene fra udledning af store øjebliksvandmængder.

Placering af regnvandsbassinerne er ikke indarbejdet i spildevandsplanen. Da det ene af regnvandsbassinerne placeres på privat jord (ved Hellumvej) er det nødvendigt med et tillæg til spildevandsplanen, da denne skal redegøre for, hvilke ejendomme der forventes at skulle afgive areal eller få pålagt servitut ved gennemførelse af projekter i overensstemmelse med spildevandsplanen. Byrådet har i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 58 mulighed for i nødvendigt omfang at træffe afgørelse om ekspropriation til fordel for bl.a. spildevandsanlæg. Såfremt der ikke kan opnås en frivillig aftale om afståelse af jord til etablering af bassinet, kan det blive nødvendigt at ekspropriere.

Det andet regnvandsbassin placeres på en grund, der er ejet af Brønderslev Spildevand A/S. Det er Brønderslev Spildevand A/S, der etablerer bassinerne.

Forslag til tillæg til spildevandsplanen har været offentliggjort i 8 uger. Forslaget blev samtidig sendt til de berørte lodsejere. Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger i høringsperioden. Byrådets vedtagelse af spildevandsplanen eller tillæg til denne kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Byrådet godkender tillæg nr. 15 til Spildevandsplanen for Brønderslev Kommune vedrørende etablering af regnvandsbassiner i Klokkerholm herunder, at der kan foretages den nødvendige ekspropriation af jord til etablering af bassinet ved Hellumvej, såfremt der ikke kan opnås en frivillig aftale om afståelse af jord.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 18:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 29. august 2018, pkt. 19:

Indstilles godkendt.

Lene Hansen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lene Hansen (Ole Andersen mødt)

Bettina Bøcker Kjeldsen

Bilag

Til toppen


14. Godkendelse af forslag til jordregulativ efter høringsperioden


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Byrådet godkendte på møde den 20. juni 2018 forslag til jordregulativ. Jordregulativet har været i 4 ugers offentlig høring i perioden fra den 9. juli 2018 til den 6. august 2018. I høringsperioden er der ikke indkommet høringssvar.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til jordregulativ kan godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

Det nye jordregulativ er et samlet regulativ efter krav i affaldsbekendtgørelsen, jordflytningsbekendtgørelsen og jordforureningsloven. Jord som bortskaffes, skal som udgangspunkt betragtes som affald, og i Affaldsbekendtgørelsen stilles der krav om, at der skal udarbejdes et selvstændigt regulativ for jord samt etableres ordninger for jord, som er affald, produceret af henholdsvis husholdninger og virksomheder i kommunen.

Fagforvaltningen har derfor udarbejdet et forslag til jordregulativ for Brønderslev Kommune, der sammenfatter indholdet i det tidligere "Regulativ for områdeklassificering og anmeldelse af jordflytning i Brønderslev Kommune" og reglerne i affaldsbekendtgørelsen.

Med det nye regulativ er der således tilføjet en anvisningsordning for uforurenet jord, som er affald fra private husholdninger og virksomheder i kommunen, og som ikke er omfattet af andre ordninger. Bilag 1 i jordregulativ for Brønderslev Kommune er uændret i forhold til det nuværende regulativ. Bilagene 1 og 2 i udkast til jordregulativ kan også ses på kommunens hjemmeside.

Regulativet vil efter vedtagelsen danne grundlag for fagforvaltningens administration af reglerne - herunder træffe afgørelser og føre tilsyn i henhold til regulativet. Oversigtskort vil løbende blive revideret, ligesom anmeldelsesskemaet revideres efter behov.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til jordregulativ endeligt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 20:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 29. august 2018, pkt. 20:

Indstilles godkendt.

Lene Hansen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lene Hansen (Ole Andersen mødt)

Bettina Bøcker Kjeldsen

Bilag

Til toppen


15. Godkendelse af nyt regulativ for husholdningsaffald efter høringsperioden


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Byrådet godkendte den 20. juni 2018 forslag til regulativ for husholdningsaffald. Husholdningsaffaldsregulativet har været i 4-ugers offentlig høring i perioden fra den 9. juli 2018 til den 6. august 2018.

I høringsperioden er der ikke indkommet høringssvar.

Byrådet skal tage stilling til, om forslaget kan godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 20. juni 2018 forslag til regulativ for husholdningsaffald. Husholdningsaffaldsregulativet har været i 4-ugers offentlig høring i perioden fra den 9. juli 2018 til den 6. august 2018. I høringsperioden er der ikke indkommet høringssvar via høringsportalen på kommunens hjemmeside.

Når der i løbet af de kommende år skal ske yderligere affaldssortering inklusiv organisk affald, skal regulativet ændres igen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til, om nyt regulativ for husholdningsaffald kan godkendes endeligt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 22:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 29. august 2018, pkt. 21:

Indstilles godkendt.

Lene Hansen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lene Hansen (Ole Andersen mødt)

Bettina Bøcker Kjeldsen

Bilag

Til toppen


16. Godkendelse af forslag til regulativ for erhvervsaffald efter høringsperioden


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Byrådet godkendte den 20. juni 2018 forslag til regulativ for erhvervsaffald. Erhvervsaffaldsregulativet har været i 4 ugers offentlig høring i perioden fra den 9. juli 2018 til den 6. august 2018.

Der er ikke indkommet høringssvar.

Byrådet skal tage stilling til, om regulativ for erhvervsaffald kan godkendes endeligt. Herunder skal der tages stilling til regulativets relativt lempelige praksis med hensyn til afbrænding af afklippet læhegnsmateriale fra udtynding af læhegn på landbrug og lignende.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 20. juni 2018 forslag til regulativ for erhvervsaffald. Erhvervsaffaldsregulativet har været i 4 ugers offentlig høring i perioden fra den 9. juli 2018 til den 6. august 2018.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til, om forslaget kan godkendes endeligt. Herunder skal der tages stilling til, om det kan godkendes, at der i regulativet fastsættes en praksis, således at mindre mængder afklippet læhegnsmateriale fra landbrug under kontrollerede forhold kan afbrændes på marken i stedet for at skulle sendes til et forbrændingsanlæg.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 23:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 29. august 2018, pkt. 23:

Indstilles godkendt.

Lene Hansen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lene Hansen (Ole Andersen mødt)

Bettina Bøcker Kjeldsen

Bilag

Til toppen


17. NTs Årsrapport 2017, Økonomirapport 1, 2018 og Budgetforslag 2019


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Nordjyllands Trafikselskab (NT) fremsender Årsrapport 2017 og Økonomirapport 1, 2018, til orientering samt høring vedr. Budgetforslag 2019.

Byrådet skal tage stilling til Budgetforslag for 2019.

Sagsfremstilling

Nordjyllands Trafikselskab (NT) fremsender Årsrapport 2017 og Økonomirapport 1, 2018, til orientering samt høring vedr. Budgetforslag 2019.

Årsrapport 2017

Det fremgår af NTs Årsrapport 2017, at NTs samlede regnskab for bustrafikken 2017 viser et overskud på 19,4 mio. kr., som tilbagebetales til ejerne i 2019.

I de foregående år har der været en positiv udvikling i omkostningsindekset på grund af meget lave oliepriser. I foråret 2017 kunne NT konstatere en stigning i oliepriserne, hvilket påvirkede omkostningsindekset negativt i forhold til det budgetteret niveau. De væsentlige afvigelser, i forhold til det faktiske resultat for 2017 og det budgetterede, skyldes en positiv udvikling i passagerindtægter samt et mindre forbrug på øvrige driftsudgifter og administration. Stigningen i passagerindtægter kommer primært fra den regionale togdrift.

På bustrafikken for Brønderslev Kommune var tilskuddet i 2017 15,3 mio. kr., hvoraf mindreforbruget udgør 1 mio. kr., som tilbagebetales i 2019.

Økonomirapport 1, 2018

Økonomirapport 1 er den første budgetopfølgning og prognose for 2018. Økonomirapporten er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i årets første kvartal. Prognosen for bustrafik viser et mindre forbrug på 5,5 mio. kr. i forhold til budget 2018 til trods for et forventet merforbrug på 2,9 mio. kr. på operatørudgifter. Det skyldes højere indtægter for i alt 3,7 mio. kr. og et lavere udgiftsniveau på øvrige driftsudgifter på 4,9 mio. kr. Eventuelle mindre- eller merforbrug afregnes med ejerne i 2020.

Indtægtsfordelingsmodellen fordeler passagerindtægter ud på de ruter, hvoraf passagerindtægterne fordeles til den enkelte rutes finansieringsenhed(er).

Den nye indtægtsmodel implementeres i tre faser:

 • Fase 1 (fra og med regnskab 2013): Rejsekort
 • Fase 2 (fra og med regnskab 2015): Enkeltbilletter, off peak rabat og NT-bestilling
 • Fase 3 (fra og med budgetforslag 2017): Skolekort, ungdomskort, periodekort og mobilbilletter

På baggrund af tidligere høringssvar er det besluttet, at fase 3 indfases i perioden 2017-2019: i 2017 50 %, i 2018 75 % og i 2019 100 %. Det vil sige, at indtægtsfordelingsmodellen er indregnet med 75 % i budget 2018 og økonomirapport 1, 2018.

NTs 24. udbud har medført øgede udgifter på 12,5 % for Brønderslev Kommune. De øgede udgifter var ikke forventet i budget 2018.

Budgetforslag 2019

NT har sendt budgetforslag 2019 i høring hos de nordjyske kommuner og Region Nordjylland frem til den 31. august 2018.

NTs samlede indtægter består af passagerindtægter samt tilskud fra de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. I Budgetforslag 2019 er de samlede indtægter budgetteret til 820,7 mio. kr., heraf et tilskud på 496 mio. kr. på bustrafikken fra ejerne.

I budgetforslaget er der indarbejdet en passagertilvækst på 0,5 % og en takststigning på 1,7 %, som udmøntes i januar 2019.

Brønderslev Kommune og bustrafik

Af fremsendte rapporter fremgår det, at Brønderslev Kommune kan forvente følgende reguleringer til bustrafikken:

Brønderslev Kommune - NT udgifter

Bustrafik i kr. (Bus, Flextur og Plustur)

Årsrapport 2017

Udgifter i alt

-19.209.000

Passagerindtægter i alt

5.354.000

Resultat før tilskud fra ejere

-13.855.000

Tilskud fra ejere

14.899.000

Resultat

1.044.000

Regulering vedrørende tidligere år

395.000

Tilskud fra ejere inklusiv regulering

15.295.000

Økonomirapport 1, 2018

Udgifter i alt

-19.330.000

Passagerindtægter i alt

4.921.000

Resultat før tilskud fra ejere

-14.409.000

Tilskud fra ejere

14.729.000

Resultat

320.000

Regulering vedrørende tidligere år

465.000

Tilskud fra ejere inklusiv regulering

15.194.000

Budgetforslag 2019

Udgifter i alt

-20.241.000

Passagerindtægter i alt

4.648.000

Resultat før tilskud fra ejere

-15.593.000

Tilskud fra ejere

15.593.000

Resultat

0

Regulering vedrørende tidligere år

-1.044.000

Tilskud fra ejere inklusiv regulering

14.549.000*

Budgetforslag 2020-2022

Forventet budget 2020 inklusiv regulering

15.273.000*

Forventet budget 2021 inklusiv regulering

15.593.000*

Forventet budget 2022 inklusiv regulering

15.593.000*

* I dette beløb er medtaget udgifter til svømmekørsel, som afregnes med Børne- og Skoleudvalget.

Årsrapport 2017 viser et mindreforbrug på 1 mio. kr., som bliver reguleret i 2019. Brønderslev Kommune kan i følge Økonomirapport 1, 2018 forvente en mindreudgift på 320.000 kr. i 2018, som bliver reguleret i 2020.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet

 • tager Årsrapport 2017 og Økonomirapport 1, 2018 til efterretning samt
 • godkender Budgetforslag 2019 med bemærkning om, at de besparelser, som Teknik- og Miljøudvalget måtte foreslå for Budget 2019, vil kunne indarbejdes i NTs budgetforslag 2019 frem til den 31. oktober 2018.
Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomi bemærker, at NT’s budgetforslag for 2019 og overslagsår er større end det nuværende budget. Budgetændringerne er medtaget på opmærksomhedslisten til budget 2019 med følgende beløb:

2019

2020

2021

2021

+593

+271

+612

+612

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 17:

Udvalget indstiller, at Byrådet

 • tager Årsrapport 2017 og Økonomirapport 1, 2018 til efterretning samt
 • godkender Budgetforslag 2019 med bemærkning om, at de ændringer, som Teknik- og Miljøudvalget måtte foreslå til Budget 2019, vil kunne indarbejdes i NTs budgetforslag 2019.

Økonomiudvalget, 29. august 2018, pkt. 24:

Indstilles godkendt.

Lene Hansen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lene Hansen (Ole Andersen mødt)

Bettina Bøcker Kjeldsen

Bilag

Til toppen


18. Årsberetning 2017 - AVV I/S


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

AVV I/S har udarbejdet årsrapport for 2017. Resultatopgørelsen viser et samlet underskud på 59.000 kr. i 2017 mod et budgetteret resultat på 0 kr. Årsrapporten blev godkendt af AVVs bestyrelse den 16. maj 2018.

Årsrapporten sendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Affaldsselskabet AVV I/S er et interessentselskab ejet af Brønderslev og Hjørring Kommuner. Selskabet varetager kommunens driftsopgaver på affaldsområdet.

Resultatopgørelsen (i 1.000 kr.):

Samlede indtægter i 2017

198.276 kr.

Samlede udgifter i 2017

166.336 kr.

Årsresultat før afskrivning og finansielle poster

30.992 kr.

Afskrivning

29.072 kr.

Finansielle omkostninger

1.979 kr.

Årsresultat*

-59 kr.

* Inklusiv resultatdisponering af overdækning efter hvile-i-sig-selv princippet for fælles kommunale ordninger på samlet 1.935.000 kr.

Årsresultatet tæt på et 0-resultat dækker over nogle positive og negative delresultater. På positivsiden tæller især tilbagebetaling fra SKAT efter en afgørelse i landsskatteretten d. 21. februar 2017. På negativsiden tæller især en forskydning i betaling af affaldsafgift.

Resultatopgørelse for segmenter:

Genbrugscenter, private

-170.146 kr.

Genbrugscenter, erhverv

-15.473 kr.

Energianlægget

-2.398.410 kr.

Miljøanlæg

364.172 kr.

Deponier

102.860 kr.

Kørselsafdelingen

123.232 kr.

Genbrugspladser*

1.223.151 kr.

Storskraldsordningen*

210.871 kr.

Bobleordningen*

488.759 kr.

Miljøservice*

12.257 kr.

* AVV opgør over- og underskud på ordningen og lader det indgå i næstkommende års budget for ordningen.

I revisionspåtegningen fremhæves, at erhvervsstyrelsens notat fra 2011 om regnskabspålæggelse i forsyningsvirksomheder underlagt pristalsregulering ikke er implementeret i regnskabet grundet fortsat usikkerhed om metodeopgørelse af resultat og egenkapital i forhold til hvile-i-sig-selv princippet, hvor over- og underdækning løbende balanceres via takstfastsættelsen. Implementeringen er endnu ikke foretaget, hvorfor egenkapitalen ikke nødvendigvis er et udtryk for "fri egenkapital", men helt eller delvist et udtryk for den værdi, der skal indgå i taksterne fremover. AVV har valgt at vente med at følge notatet indtil usikkerheden om, hvorledes den fri egenkapital mv. skal opgøres.

AVVs egenkapital er således opgjort efter tidligere principper og udgør nu 99.744.000 kr.

Årsrapporten medfører ikke konsekvenser for borgere/brugere ud over, at årsresultatet i almindelighed danner baggrund for den fremtidige budgetlægning og dermed takstfastlæggelsen på affaldsområdet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager årsrapporten til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 25:

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget, 29. august 2018, pkt. 25:

Indstilles taget til efterretning.

Lene Hansen var fraværende.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Lene Hansen (Ole Andersen mødt)

Bettina Bøcker Kjeldsen

Bilag

Til toppen


19. Forslag til budget 2019 - AVV I/S


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Affaldsselskabet AVV I/S har fremsendt forslag til drifts- og anlægsbudget 2019 til godkendelse i de to ejerkommuner. AVV's budget indgår som grundlag for Brønderslev Kommunes kommende takster på affaldsområdet. Budgetforslaget blev godkendt af AVV's bestyrelse den 16. maj 2018.

Byrådet skal tage stilling til, om budgetforslaget fra AVV skal godkendes.

Sagsfremstilling

AVV har i 2019 budgetteret med videreførelse af de nuværende aktiviteter, og nye aktiviteter i forbindelse med kildesortering ved husstandene (ny indsamlingsordning for kildesorteret genanvendeligt affald som idriftsættes i 3. kvartal 2018). Den praktiske indsamling af affaldet i de to ejerkommuner sker ved AVV, og budget 2019 bliver det første hele budgetår for ordningen.

Budgettet afspejler AVVs overordnede mål om at øge genanvendelsen lokalt og få max udnyttelse af anlæggenes kapacitet.

Borgernes genbrugsordninger

Der budgetteres med fortsat drift af nuværende ordninger: 18 genbrugspladser, miljøserviceordningen (gule batterispande), storskraldsordningen (ringeordning) og bobleordningen for glas (og papir).

AVV's omkostninger til genbrugsordningerne dækkes ind via opkrævninger hos kommunerne. Da affaldsområdet er brugerfinansieret, opkræver kommunen omkostningerne hos borgerne via genbrugsbidraget.

AVV's nye indsamlingsordning for kildesorteret genanvendeligt affald (plast, metal og papir) finansieres tilsvarende via opkrævninger hos kommunerne. Indsamlingen i Brønderslev Kommunen budgetteres med 3,3 mio. kr., svarende til 195 kr. pr. husstand.

Behandlingsanlæg

Drift af behandlingsanlæg finansieres via behandlingsindtægter og salg af varer og ydelser. I 2019 arbejdes der bl.a. med udvikling af genbrugsbutik og reparationsværksteder, brandet "Godt gjort" med fokus er på bæredygtige løsninger, samarbejder omkring sortering af emballageaffald, levetidsforlængende renovering af forbrændingsanlæggets ovnlinje 3 samt tiltrækning af organisk affald til ny forbehandlingsanlæg (vedrører Hjørring Kommunes flerstrengede indsamlingsordning).

I 2019 er der afsat 2 mio. kr. til en revurderingsproces af eksisterende miljøgodkendelser for miljøanlægget. Omsætningen for aktiviteterne omkring Gamle Mursten indregnes under miljøanlægget med en omsætning/omkostningsniveau på 2 mio. kr.

Anlægsinvesteringer

Der budgetteres i 2019 med anlægsinvesteringer på 51 mio. kr.:

 • 10,0 mio. kr. til ressourcehal (supplerer 44 mio. kr. fra 2018) og 2,0 mio. kr. projekter til fremme af genbrug
 • 32,5 mio. kr. til energianlæg - 5,0 mio. kr. i akutpulje, 3,5 mio. kr. til udvidelse af kapacitet på sugetræksblæser, 10,0 mio. kr. til renovering af ovn 3 (supplerer 4 mio. kr. i 2018) og 14,0 mio. kr. til udskiftning af kran
 • 6,5 mio. kr. til miljøanlæg - miljøforbedringer og affaldsbehandling

Fagforvaltningen bemærker, at når der tages beslutning om investeringer i anlæg, afholder AVV omkostningen i anlægsåret. Herefter bliver anlægs- og driftsomkostningerne indarbejdet i AVV's behandlingstakster og grundbetalinger til kommunerne i afskrivningsperioden.

Takster

 • AVV forventer at omkostningerne til driften af genbrugspladserne stiger i 2019, da indførelse af den nye indsamlingsordning vil reducere indtægtsniveauet for papir. Samtidig stiger omkostningerne til behandling af det brændbare affald fra genbrugspladserne, da forbrændingstaksterne stiger på grund af bortfald af grundgebyr fra elproduktionen - der er budgetteret med en meromkostning/mindreindtægt på 800.000 kr.
 • Omkostningerne til bobleordningen for papir og glas falder som følge af, at papir indsamles ved husstandene ved indførelsen af den ny indsamlingsordning for kildesorteret genanvendeligt affald, og der er budgetteret med en mindreindtægt fra kommunebetalingen på 800.000 kr.
 • Den nye ressourcehal for behandling af genanvendeligt affald vil fungere som nyt behandlingsanlæg, og AVV indregner derfor en indbyggerbetaling i budgettet
 • Bortfald af grundgebyr på elproduktionen medfører en mindreindtægt på energianlægget på 2,5 mio. kr. på affaldssiden. Det forventes, at den nye ordning for kildesorteret genanvendeligt affald også medfører et mindreindtægt på 1,1 mio. kr. på grund af fald i mængden til forbrænding. Dette medfører, at erhvervstaksten stiger med 50 kr. pr. ton og taksten for dagrenovation stiger med 80 kr. pr. ton.

AVV takster (ekskl. moms)

Takst 2019

Stigning

Kommunebetaling:

- genbrugsordningerne (kr. pr. borger)

440,00 kr.

0 %

- ny indsamlingsordning (kr. pr. husstand)

195,00 kr.

-

Forbrænding:

- dagrenovation (kr./ton)

605,00 kr.

15,2 %

- erhvervsaffald (kr./ton)

490,00 kr.

11,4 %

Deponi:

- erhvervsaffald, inert (kr./ton ekskl. affaldsafgift på 475,00 kr.)

408,00 kr.

2,5 %

- erhvervsaffald, mineralsk (kr./ton ekskl. affaldsafgift på 475,00 ton)

508,00 kr.

2,4 %

Mærk affaldet*:

- blåt mærk (pris pr. besøg)

167,00 kr.

2,5 %

- grønt mærke (2 besøg pr. måned)

1.428,00 kr.

2,6 %

- gult mærke (5 besøg pr. måned)

2.808,00 kr.

2,6 %

- rødt mærke (flere pr. uge)

5.580,00 kr.

2,4 %

* virksomhedernes adgang til genbrugspladserne

Fagforvaltningen bemærker, at AVV's budgetforslag udgør en stor del af grundlaget for fastlæggelse af kommunens affaldstakster, og har derfor direkte betydning for borgere og brugere i kommunen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender AVV's forslag til drifts- og anlægsbudget 2019, og at budgetforslaget indgår som grundlag for kommunens kommende budget for renovation og genbrug 2019. Godkendelse af anlægsmidler til renovering af ovn 3 sker med det forbehold, at det ikke medfører nye forpligtigelser for Brønderslev Kommune.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger, da affaldsområdet er brugerfinansieret.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 26:

Indstilles til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen.

Økonomiudvalget, 29. august 2018, pkt. 26:

Indstilles godkendt.

Lene Hansen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lene Hansen (Ole Andersen mødt)

Bettina Bøcker Kjeldsen

Bilag

Til toppen


20. Årsberetning 2017 - Modtagestation Vendsyssel


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Modtagestation Vendsyssel I/S har udarbejdet årsrapport for 2017. Årsrapporten, der blev godkendt af bestyrelsen den 30. maj 2018, viser et samlet overskud på 999.000 kr.

Årsrapporten fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Modtagestation Vendsyssel I/S er et interessentselskab ejet af Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring og Læsø Kommuner. Selskabet varetager kommunernes opgaver vedrørende indsamling og behandling af farligt affald fra borgere og virksomheder.

Resultatopgørelsen i årsrapporten (i 1.000 kr.):

Samlede indtægter i 2017

15.947 kr.

Samlede udgifter i 2017

14.090 kr.

Resultat før afskrivning og finansielle omkostninger

1.857 kr.

Afskrivning

-868 kr.

Renteindtægter

10 kr.

Årets resultat

999 kr.

Overskuddet skyldes større omsætning for behandling og salg samt mindre omkostninger til bl.a. personale.

Egenkapitalen udgør nu 9.212.000 kr.

I revisionspåtegningen fremhæves, at Erhvervsstyrelsens notat fra 2011 om regnskabsaflæggelse i forsyningsvirksomheder underlagt pristalsregulering ikke er implementeret i regnskabet grundet fortsat usikkerhed om metodeopgørelsen af resultat og egenkapital i forhold til hvile-i-sig-selv princippet, hvor over- og underdækning løbende balanceres via takstfastsættelsen. Implementeringen er endnu ikke foretaget, hvorfor egenkapitalen ikke nødvendigvis er et udtryk for "fri egenkapital", men helt eller delvist et udtryk for den værdi, der skal indgå i taksterne fremover.

For ordningerne indsamling af klinisk risikoaffald og tømning af olie- og benzinudskillere er der ikke sammenfald mellem brugere og interessentkommuner. Der føres derfor særskilt regnskab for disse to aktiviteter.

Resultatopgørelse for segmenter:

Klinisk risikoaffald - underskud

315.361 kr.

Olie- og benzinudskillere - overskud

75.576 kr.

Underskuddet for klinisk risikoaffald skyldes, at der har været større lønudgifter end budgetteret, og at der har været en nedsat pris for kasserne.

Årsberetningen medfører ikke konsekvenser for borgere/brugere, ud over at årsresultatet i almindelighed danner baggrund for den fremtidige budgetlægning og dermed takstfastsættelsen på affaldsområdet.

Supplerende redegørelse om Erhvervsstyrelsens notat fra 2011:

På møde i Teknik- og Miljøudvalget den 20. august 2018 blev der stillet spørgsmål om baggrunden for afsnittet om Erhvervsstyrelsens notat fra 2011.

I regnskabet (se bilag) er der noter om problemstillingen følgende steder:

 • Side 5 i afsnittet "Fremhævelse af forhold i regnskabet"
 • Side 9 i afsnittet "Implementering af Erhvervsstyrelsens notat af 18. maj 2011, og
 • Side 20, note 1.

Fagforvaltningen bemærker, at der i revisionspåtegningen (side 5) er bemærket, at der ikke tages forbehold fra revisorernes side, men "blot" gøres opmærksom på forholdet. Endvidere bemærker fagforvaltningen, at de nævnte formuleringer har været anvendt i byrådsgodkendelser af årsrapporter for Modtagestationen mindst siden 2013. Samme formuleringer har desuden været anvendt i flere år under godkendelser af årsrapporter for AVV I/S.

Siden notatet fra 2011 har affaldsbranchen, herunder AVV I/S og Modtagestation Vendsyssel I/S arbejdet på at få usikkerhederne afklaret, så der kan findes en brugbar metode til at opgøre egenkapitalen i § 60-selskaber; bl.a. gennem et samarbejde blandt medlemmerne af Dansk Affaldsforening. Dette arbejde er endnu ikke blevet færdiggjort, og derfor er ovennævnte problemstilling en udfordring for alle landets affaldsselskaber.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager årsberetningen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 27:

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget, 29. august 2018, pkt. 27:

Indstilles taget til efterretning.

Lene Hansen var fraværende.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Lene Hansen (Ole Andersen mødt)

Bettina Bøcker Kjeldsen

Bilag

Til toppen


21. Budget for 2019 - Modtagestation Vendsyssel


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Modtagestation Vendsyssel I/S har fremsendt forslag til budget 2019 til godkendelse i ejerkommunerne. Forslaget blev godkendt af modtagestationens bestyrelse den 30. maj 2018.

Budgetforslaget vil indgå som grundlag for Brønderslev Kommunes kommende takster på affaldsområdet.

Byrådet skal tage stilling til, om budgetforslaget kan godkendes.

Sagsfremstilling

Modtagestationen regner med videreførelse af nuværende aktiviteter justeret i forhold til de forventede mængder. Der er budgetteret med anlægsinvesteringer i 2019 på 2 mio. kr. til et anlæg, der gennem sortering og behandling af farligt affald øger genanvendelsen og renheden i affaldsprodukter.

Grundbetalinger og deklarationsgebyrer

Kommunerne bliver opkrævet en grundbetaling til dækning af modtagestationens basisomkostninger som sikkerhed for, at modtagestationen til stadighed kan indsamle og behandle farligt affald. Grundbetalingen til modtagestationen indgår i kommunens fastsættelse af affaldstakster. Brønderslev Kommunes grundbetaling til modtagestationen falder med 10 % i forhold til budget 2018 og ligger i 2019 på 1,12 kr./indbygger og 18,90 kr./CVR registreret virksomhed.

Virksomheder, der afleverer affald til modtagestationen, betaler et deklarationsgebyr i forbindelse med afleveringen. Deklarationsgebyret ligger i 2019 uændret på 59 kr./deklaration.

Tømningsordningen for olie- og benzinudskillere

Ordningen fungerer efter hvile-i-sig-selv princippet, hvor afregning sker direkte mellem modtagestation og kunde. Taksten fastholdes i 2019 på samme niveau på 860,00 kr./tømning.

Klinisk risikoaffald

Ordningen fungerer efter hvile-i-sig-selv princippet, hvor afregning sker direkte mellem modtagestation og kunde. Ordningen indeholder flere abonnementsordninger, og taksten stiger med almindelig prisfremskrivning på knap 3 %. Dog sker der prisstigning på knap 8 % for abonnement på 449 liter kasser, fordi der i 2017 var et underskud for netop denne kategori.

Andet emballeret og uemballeret farligt affald

Affaldet indsamles fra virksomheder og genbrugspladser. Behandlingstaksterne justeres løbende i forhold til prisændringer hos slutbehandlerne. Priseksempler i budgettet viser mest uændrede priser, dog ikke for uemballeret spildolie, hvor prisen stiger med 22 %. Dette skyldes ændringer i markedsprisen hos Modtagestationens modtagere.

Fagforvaltningens bemærkninger

Fagforvaltningen bemærker, at dette budgetforslag vil indgå i Brønderslev Kommunes budget for affaldsområdet, og dermed vil få indflydelse på virksomhedernes erhvervsaffaldsgebyr og husstandenes genbrugsbidrag.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender det fremsendte budgetforslag, og at budgetforslaget indgår som grundlag for kommunens kommende budget for affaldsområdet for 2019.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 28:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 29. august 2018, pkt. 28:

Indstilles godkendt.

Lene Hansen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lene Hansen (Ole Andersen mødt)

Bettina Bøcker Kjeldsen

Bilag

Til toppen


22. Renovation og genbrug - Budget og takster 2019


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet budgetoplæg med takstforslag for 2019 på affaldsområdet. Budgetforslaget medfører, at renovationstaksterne falder med 4,9 %, genbrugsbidraget stiger med 10,1 % og taksten for erhvervsaffaldsgebyr falder med 37 %.

Byrådet skal tage stilling til, om budgetoplægget samt de anførte affaldstakster for 2019 kan godkendes.

Sagsfremstilling

Affaldsområdet omfatter renovation, genbrugsordninger for borgerne og administration af affaldsområdet. Området er brugerfinansieret efter hvile-i-sig-selv princippet, og økonomien i de særskilte ordninger opgøres årligt, og takstberegningerne tager højde for konstaterede under- og overskud for hver ordning.

Budgettet er udarbejdet med baggrund i gældende regler og eksisterende kontrakt med vognmanden på renovationsordningen. Da kontrakten med den nuværende renovatør ophører pr. 1. april 2019 udbydes ordningen i løbet af 2018, hvorfor indsamlingsomkostningerne for ordningen i 2019 er usikre. Den ny husstandsindsamling for genanvendeligt affald vil medføre reduktion i mængderne til forbrænding, hvilket gør budgetgrundlaget mere usikkert end normalt.

Dette oplæg er udarbejdet under forudsætning af Byrådets godkendelse af forslag til budgetter for AVV og Modtagestation Vendsyssel samt Reno-Nords forbrændingstakst 2019 for dagrenovation.

Samlet budget 2019 (kr. ekskl. moms)

Udgift

Indtægt

Administration (fælles formål) husholdninger

537.000

537.000

Administration (fælles formål) erhverv

216.000

216.000

Renovation

15.787.000

15.787.000

Storskrald

197.000

197.000

Bobler (glas, papir og pap)

794.00

794.000

Kildesorteret genanvendeligt (ny indsamlingsordning)

3.693.000

3.693.000

Genbrugspladser

15.178.000

15.178.000

Miljøservice (småbatterier)

0

0

I alt

36.402.000

36.402.000

Ovenstående omkostninger dækkes ind via renovationstaksten, genbrugsbidraget og erhvervsaffaldsgebyret. Detaljerede budgetter for hver enkelt ordning og tilhørende forslag til takster for 2019 ses i bilag.

Borgernes genbrugsbidrag er et samlegebyr af takster for administration af husholdningsaffald, bobleordningen, storskraldsindsamlingen, genbrugspladserne, miljøserviceordningen (småbatterier i de gule batterispande) og den ny husstandsindsamling af genanvendeligt affald.

Erhvervsaffaldsgebyret er et samlegebyr af takster for dækning af omkostninger til administration af erhvervsaffaldsområdet og grundbetalingen til Modtagestation Vendsyssel (farligt affald).

For at illustrere takstudviklingen, vises taksten for en helårsbolig med tilmeldt affaldssæk med ugentlig afhentning:

Kr. inkl. moms

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Renovation

1.090

1.105

1.126

1.160

1.172

1.202

1.143

Genbrugsbidrag, som hidtil

1.221

1.269

1.328

1.338

1.349

1.358

1.292

Ny indsamlingsordning*

75

286

Nyt genbrugsbidrag

1.433

1.578

I alt

2.311

2.374

2.454

2.498

2.521

2.560

2.721

Udvikling

4,7%

2,7%

3,4%

1,8%

0,9%

4,5%

3,3%

* Ny husstandsindsamling af genanvendeligt affald (plast, metal og papir)

I forbindelse med budgetbehandlingen af renovations- og genbrugsområdet i 2018 blev det besluttet, at omkostningerne til den ny husstandsordning for genanvendeligt affald skulle finansieres via løbende opsparede midler til beholderindkøb til ordningen i 2018. Da det blev besluttet, at AVV skal forestå indsamlingsordningen i Hjørring og Brønderslev Kommuner, blev det i planlægningsfasen aftalt, at AVV afholder omkostningerne til beholderne i ordningen.

Inden for en kort årrække skal der indføres yderligere kildesortering ved husholdningerne (indsamling af organisk affald), hvorfor der også indenfor en kort årrække skal anskaffes nyt indsamlingsmateriel til ordningen. Omkostningerne til indkøb af beholdere skønnes p.t. at ligge i omegnen af 7 mio. kr. Der skal derfor tages stilling til, om de opsparede midler skal øremærkes til det kommende indkøb af beholdere, eller midlerne skal anvendes til at afholde omkostningerne til den ny indsamlingsordning i 2019 helt eller delvist.

Det skønnes, at de opsparede midler ved udgangen af 2018 vil udgøre 5 mio. kr.

Ved fuld finansiering af den ny indsamlingsordning via opsparede midler vil genbrugsbidraget falde med 9,8% i forhold til 2018 (hvor indsamlingsordningen også finansieres via opsparede midler).

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender

 • oplæg til renovations- og genbrugsbudget 2019 med de foreslåede takster og
 • tager stilling til, om de opsparede midler i 2019 skal anvendes til dækning af omkostninger til den ny indsamlingsordning helt eller delvist.
Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger, da området er brugerfinansieret.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 29:

Renovations- og genbrugsbudget 2019 indstilles til godkendelse med de foreslåede takster.

Overskuddet på 5 mio. kr. reserveres til indkøb af containere til organisk affald (Fase 2).

Økonomiudvalget, 29. august 2018, pkt. 29:

Indstilles godkendt.

Lene Hansen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lene Hansen (Ole Andersen mødt)

Bettina Bøcker Kjeldsen

Bilag

Til toppen


23. Ansøgning om kvote til 8 familieboliger på Lemmingsvej - Geråvej, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Boligselskabet Østvendsyssel ønsker at bygge 8 nye almene familieboliger som rækkehuse på boligselskabets egen grund ved Lemmingsvej/Geråvej i Dronninglund.

Byrådet skal tage stilling til, hvorledes ansøgningen skal behandles.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Østvendsyssel ønsker at opføre 8 nye almene familieboliger som rækkehuse på boligselskabets egen grund ved Lemmingsvej/Geråvej i Dronninglund.

Boligselskabet har lagt vægt på,

 • at området ligger bynært tæt ved skole, indkøb og diverse fritidsinstitutioner,
 • at infill-udfyldning på grunden vil være naturligt, for at gaden vil se ”hel ud igen”
 • at boligerne opføres som dobbelthuse med henholdsvis 3 og 4-værelses lejligheder på 75og 90 m2. Alle lejligheder har egen parkering og egen have,
 • at boligerne opføres i tidløse og vedligeholdelses venlige materialer,
 • at planløsninger og lejlighedstyper udføres med fleksibel indretning, samt
 • at lokalplanen er klar, således at skema A kan godkendes i 2018, hvor grundkapitalen er 10 %. Det forventes, at grundkapitalen vil stige betragteligt i 2019.

Byggeriet omfatter 4 dobbelthuse i et plan. De 8 boliger har alle privat have samt egen indkørsel.

Det påtænkes at bygge 2 3-værelses boliger på 77 m2 og 6 4-værelses boliger på 89 m2.

Bebyggelsen bliver i alt på 688 m2 ekskl. skure og carporte.

Max. beløbet udgør for 2018 inkl. energitillæg 19.730 kr. pr. m2 ved tæt/lav bebyggelse

I 2019 skal Brønderslev Kommune bidrage med 8 % i grundkapital for byggeri under 90 m2.

Boligselskabet har fået foretaget en overslagsberegning, der viser en forventet anskaffelsessum på 13.574.240 kr., og 8 % af dette beløb udgør 1.085.939 kr.

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til, om boligselskabet kan arbejde videre med projektet og efterfølgende fremsende skema A til behandling, hvor der skal tages konkret stilling til økonomien for projektet.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser, at der ikke på budget 2018 er afsat økonomiske midler til projektet.

Indstilling

Økonomiudvalget, 29. august 2018, pkt. 18:

Udvalget vil i forbindelse med budgetforhandlingerne optage de samlede ønsker til grundkapital til behandling.

Poul Erik Andreasen og Steen Søgaard Petersen ønsker at imødekomme ansøgningen nu.

Steen Søgård Petersen og Poul Erik Andreasen ønsker sagen til Byrådet.

Lene Hansen var fraværende.

Beslutning

Ændringsforslag ”at boligselskabets ansøgning imødekommes nu” faldt efter følgende afstemning

For: 12 (A+J)

Imod: 14

Herefter er Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Fraværende:

Lene Hansen (Ole Andersen mødt)

Bettina Bøcker Kjeldsen

Bilag

Til toppen


24. Anbefalinger fra Naturrådet vedr. Grønt Danmarkskort


Resume

Sagsforløb: TM/BY

Folketinget har vedtaget, at der skal udarbejdes et Grønt Danmarkskort, som skal indarbejdes som nyt naturtema i kommuneplanen

Naturrådet for Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt, Frederikshavn og Læsø Kommuner er kommet med 8 anbefalinger til, hvordan kommunerne skal arbejde med Grønt Danmarkskort.

Byrådet skal tage stilling til tilbagemeldingen til Naturrådet.

Sagsfremstilling

Der er brug for at skabe større mangfoldighed, bedre og mere sammenhængende natur i Danmark. Folketinget har som et led i denne indsats vedtaget, at der skal udarbejdes et Grønt Danmarkskort. Grønt Danmarkskort skal indarbejdes som nyt naturtema i kommuneplanen med retningslinjer for hvordan naturbeskyttelsesinteresserne varetages, og for hvordan naturindsatsen prioriteres inden for Grønt Danmarkskort. Kommunen skal i kommuneplanen redegøre for grundlaget for udpegningen af Grønt Danmarkskort, og for hvordan Naturrådets arbejde er inddraget.

Det er kommunerne, der har ansvaret for, at der foretages en udpegning af områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort. Til dette arbejde har kommunerne fået hjælp af midlertidige lokale Naturråd. Naturrådet har arbejdet i perioden den fra 15. januar 2018 til den 15. juli 2018. Naturrådet har en rådgivende funktion og således ingen myndighedsbeføjelser. Naturrådet har ikke vetoret over de kommunale beslutninger.

Naturråd nr. 1 dækker Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt, Frederikshavn og Læsø Kommuner. Naturrådet har været meget bredt sammensat med repræsentanter fra foreninger og organisationer med erhvervs-, frilufts- og naturinteresser. Den brede sammensætning af Naturrådet har givet et konstruktivt samarbejde med stort engagement på tværs af fagområder og interesser.

Naturrådet er gennem 3 møder nået frem til en række anbefalinger, som hele rådet står bag og bakker op om. Naturrådets anbefalinger er inddelt i 8 punkter, der kommer rundt om udformning af naturpolitikker, pleje af natur, styrkelse af biodiversiteten, kommunernes samarbejde med hinanden og med frivillige, inddragelse af borgere og lodsejere samt økonomi.

Naturrådet har bedt om konkret tilbagemelding fra Byrådet på, hvordan Byrådet vil anvende anbefalingerne fra Naturrådet. Byrådet skal derfor diskutere de 8 punkter og komme med en konkret tilbagemelding på hvert enkelt punkt.

De 8 punkter er:

1) Kommunerne skal udforme en naturpolitik

2) Kommunerne skal være bedre til at pleje den eksisterende natur

 • Visse naturtyper kræver vedvarende pleje
 • Et valg af naturplejen kan også være et fravalg
 • Kommunerne skal sikre tilgængelighed, hvor der er lovlig adgang

3) Kommunerne skal styrke biodiversiteten

 • Kortlæg mangfoldigheden i naturområderne
 • Sørg for en mosaik af forskellige naturtyper
 • Sørg for korridorer mellem naturområderne

4) Kommunerne SKAL samarbejde over kommunegrænserne

5) Kommunerne skal være bedre til at samarbejde med frivillige kræfter om konkrete, afgrænsede projekter.

6) Borgerne skal inddrages i kraft af deres lokalkendskab og vigtige viden

7) Lodsejere skal inddrages og have reel medbestemmelse

8) At sikre naturværdierne koster, og det er almenvellet, der skal betale. Den enkelte lodsejer skal holdes skadesfri.

 • Frivillige aftaler skal prioriteres højt, evt. med tinglysning mod erstatning
 • Lokale ønsker bør prioriteres højt
 • Frivillig jordfordeling har høj prioritet

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at

 • Teknik- og Miljøudvalget drøfter de 8 punkter i Naturrådets anbefalinger, og udformer et udkast til Byrådets tilbagemelding til Naturrådet,
 • Byrådet godkender den endelige tilbagemelding til Naturrådet
Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 30:

Udkast til svar til Naturrådet indstilles til godkendelse.

Beslutning

Svar godkendt.

Fraværende:

Lene Hansen (Ole Andersen mødt)

Bettina Bøcker Kjeldsen

Bilag

Til toppen


25. Indstilling af ekstra bestyrelsesmedlem til FGU Vendsyssel


Resume

Sagsforløb: BE/BY

Byrådet skal udpege yderligere én kommunal repræsentant, som indstilles til den første bestyrelse for den nye forberedende grunduddannelse (FGU) i Vendsyssel.

Sagsfremstilling

Den 1. august 2019 etableres den nye forberedende grunduddannelse (FGU). Den nye uddannelse vil på landsplan bestå af 27 institutioner og i alt 88 skoler. Brønderslev Kommune indgår sammen med Hjørring, Frederikshavn og Læsø Kommuner i FGU Vendsyssel, hvor institutionen vil være placeret i Hjørring.

De første bestyrelser for den nye FGU skal nedsættes senest den 1. september 2018. De første bestyrelsers opgave bliver at forberede og gennemføre etablering af de nye uddannelser. Dette indebærer blandet andet ansættelse af en institutionsleder, udarbejdelse af strategi og handleplan for det første skoleår, etablering af administrative funktioner og procedurer samt igangsætning af udvikling eller tilpasning af de fysiske rammer for den nye uddannelse.

Den første bestyrelse vil i udgangspunktet fungere frem til den 1. august 2019, men der er mulighed for, at den varige bestyrelse kan overdrages opgaven tidligere efter godkendelse af endelige vedtægter.

Den første bestyrelse skal have 7-11 medlemmer med stemmeret pr. institution og altid et ulige antal medlemmer. Bestyrelsen vil blive sammensat af:

 • Repræsentanter fra kommunerne
 • Repræsentanter fra arbejdsmarkedets organisationer
 • Repræsentanter fra erhvervsskoler
 • En medarbejderrepræsentant

Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn Kommuner har hver udpeget et medlem til den første bestyrelse. I Brønderslev Kommune besluttede Byrådet den 20. juni 2018 at indstille formand for Beskæftigelsesudvalget Eskild Sloth Andersen.

Undervisningsministeriet og KL har efterfølgende opfordret til en stærkere kommunal repræsentation i de første FGU-bestyrelser. Brønderslev Kommune skal dermed udpege yderligere ét medlem til den første bestyrelse for FGU Vendsyssel.

Fristen for indsendelse af forslag til bestyrelsesmedlemmer til Undervisningsministeriet er den 24. august 2018. Dette tidspunkt ligger forud for næste byrådsmøde. Det er derfor nødvendigt, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget udpeger den kommunale repræsentant.

Undervisningsministeren vil umiddelbart efter den 24. august 2018 træffe afgørelse om den konkrete sammensætning af de første bestyrelser.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget udpeger yderligere én kommunal repræsentant til den første bestyrelse for FGU Vendsyssel og at Byrådet efterfølgende orienteres herom.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 22. august 2018, pkt. 16:

Jan Thaibert indstilles udpeget.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lene Hansen (Ole Andersen mødt)

Bettina Bøcker Kjeldsen

Bilag

Til toppen


26. Takkekort


Resume

Sagsforløb: BY

Estrid og Poul Stevns takker for opmærksomheden ved deres diamantbryllup.

Harald C. R. Thomsen takker for opmærksomheden ved hans fødselsdag.

Lisbeth Fruensgaard, Borgerservice - takker for gave og arrangement i kantinen i forbindelse med pensionering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Lene Hansen (Ole Andersen mødt)

Bettina Bøcker Kjeldsen

Til toppen


27. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning
 • Turismeprojekt i samarbejde mellem Brønderslev Erhverv og Turisme og Brønderslev Kommune.

Fraværende:

Lene Hansen (Ole Andersen mødt)

Bettina Bøcker Kjeldsen

Til toppen


28. Lukket punkt: Salg af ejendom


Beslutning

Godkendt.

Steen Søgaard Petersen og Simon Aagaard ønsker at afvente budgetforhandlingerne.

Fraværende:

Lene Hansen (Ole Andersen mødt)

Bettina Bøcker Kjeldsen.

Til toppen


29. Lukket punkt: Salg af areal


Beslutning

Godkendt

Fraværende:

Lene Hansen (Ole Andersen mødt)

Bettina Bøcker Kjeldsen

Til toppen


30. Lukket punkt: Køb af areal


Beslutning

Godkendt

Fraværende:

Lene Hansen (Ole Andersen mødt)

Bettina Bøcker Kjeldsen

Til toppen


31. Lukket punkt: Køb af areal


Beslutning

Godkendt

Fraværende:

Lene Hansen (Ole Andersen mødt)

Bettina Bøcker Kjeldsen

Til toppen


32. Lukket punkt: Frigivelse af rådighedsbeløb


Beslutning

Godkendt

Fraværende:

Lene Hansen (Ole Andersen mødt)

Bettina Bøcker Kjeldsen

Til toppen


33. Lukket punkt: Frigivelse af rådighedsbeløb


Beslutning

Godkendt

Fraværende:

Lene Hansen (Ole Andersen mødt)

Bettina Bøcker Kjeldsen

Til toppen


34. Lukket punkt: Frigivelse af midlertil til projektering


Beslutning

Godkendt

Fraværende:

Lene Hansen (Ole Andersen mødt)

Bettina Bøcker Kjeldsen

Til toppen


35. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Intet.

Fraværende:

Lene Hansen (Ole Andersen mødt)

Bettina Bøcker Kjeldsen

Til toppen

Opdateret 6. september 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer