Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 19. september 2018
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Pkt. 7 tages af dagsordenen efter følgende afstemning:

For: 25

Imod: 2 (J)

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende evt. indkaldte stedfortrædere i tilfælde af afbud fra et eller flere medlemmer af Byrådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


5. 1. behandling af Budget 2019 og overslagsårerne 2020 - 2022


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Basisbudget for 2019 og overslagsårerne 2020 - 2022 fremsendes til drøftelse og 1. behandling i henholdsvis Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet basisbudget for 2019 og overslagsårerne 2020 - 2022 til 1. behandling i Økonomiudvalget den 12. september 2018 og Byrådet den 19. september 2018.

Repræsentant fra O deltog som observatør til Økonomiudvalgets behandling af punktet, jf. lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 5.

På baggrund af fagudvalgenes og Økonomiudvalgets behandling af forslag til ændringer til budget 2019 på møderne i august måned, udviser basisbudgettet for 2019 følgende hovedtal i mio. kr.

På indtægtssiden er der i budgetforslaget forudsat, at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

Brønderslev Kommune har modtaget positivt lånetilsagn på 15 mio. kr. til styrkelse af likviditeten samt modtaget tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner på 13. mio. kr. Disse tal er indregnet i basisbudgettet for 2019.

Det gøres opmærksom på, at fristen for indsendelse af ændringsforslag, i henhold til den vedtagne budgetproces for udarbejdelse af budget 2019, er fastsat til torsdag den 27. september 2018, kl. 12.00.

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget foretager indstilling til Byrådets 1. behandling af Budget 2019 og budgetoverslagsårerne 2020 - 2022.

Indstilling

Økonomiudvalget, 12. september 2018, pkt. 3:

Oversendes til Byrådets 1. behandling, med anbefaling af tidsfristerne.

Beslutning

Oversendes til 2. behandling med godkendelse af fristfastsættelserne.

Bilag

Til toppen


6. Ansøgning om kommunegaranti - Hjallerup Fjernvarme


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Hjallerup Fjernvarme ansøger om kommunegaranti for optagelse af et lån på 4,0 mio. kr. til finansiering af ledningsrenovering i Østermarken i Hjallerup.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Hjallerup Fjernvarme ansøger om kommunegaranti for optagelse af et lån hos Kommunekredit på 4,0 mio. kr. til finansiering af ledningsrenovering i Østermarken i Hjallerup. De 4,0 mio. kr. er de budgetterede udgifter til renoveringen. Det endelige lån optages ud fra de faktiske udgifter til projektet - dog maksimalt 4,0 mio. kr.

Lånet forventes optaget som et fastforrentet lån med en løbetid på 20 år. I etableringsfasen ønsker Hjallerup Fjernvarme at gøre brug af en byggekredit, der efterfølgende erstattes af selve lånet.

Hjallerup Fjernvarme ønsker at udskifte fjernvarmerørene i Østermarken nr. 19 til 71 og nr. 73 til 155. Disse rør blev i starten af 1970'erne nedlagt i en dybde, hvor de ligger i vand, hvilket udfordrer samlingerne på rørene. Hjallerup Fjernvarme vil udskifte disse rør for at undgå sprængninger og utætheder.

En eventuel kommunegaranti til Hjallerup Fjernvarme vil ikke belaste kommunens låneramme, idet investeringsudgiften er omfattet af automatisk låneadgang i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

Kommunen opkræver en løbende årlig garantiprovision af restgælden ultimo året på det bagvedliggende lån. Provisionen er pt. 0,75 % p.a.

Brønderslev Kommune har i forvejen stillet garanti til Hjallerup Fjernvarme for 11 lån i Kommunekredit med en samlet restgæld på 97,1 mio. kr. Disse lån udløber i perioden 2019 til 2045. Låneoversigt er vedlagt sagen som bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at der meddeles kommunegaranti til Hjallerup Fjernvarme for en byggekredit og efterfølgende et fastforrentet lån svarende til de faktiske udgifter til projektet - dog maksimalt 4,0 mio. kr. Lånet optages med 20 års løbetid, og der opkræves en løbende årlig garantiprovision på pt. 0,75%.

Indstilling

Økonomiudvalget, 12. september 2018, pkt. 5:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Ny VVM-proces vedr. grundvandsvarmepumpe, Dronninglund Fjernvarme


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Teknik- og Miljøudvalget blev den 15. januar 2018 orienteret om igangsatte ekstraundersøgelser og målinger i forbindelse med ansøgning om VVM-tilladelse til grundvandsvarmepumpe fra Dronninglund Fjernvarme.

Fagforvaltningen har fremlagt konklusionerne fra de supplerende undersøgelser på et offentligt møde den 25. juni 2018. De supplerende undersøgelser er afrapporteret i et notat med tilhørende bilag, som offentligheden har haft mulighed for at komme med bemærkninger og forslag til indtil den 6. august 2018.

Fagforvaltningen foreslår, at der gennemføres en fornyet VVM-proces, da de supplerende undersøgelser indeholder så meget nyt, at interessenter og offentlighed skal have mulighed for bemærkninger og forslag inden en eventuel endelig VVM-tilladelse gives.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal sættes gang i en ny VVM-proces med fornyet 8 ugers høring.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget igangsatte den 22. marts 2017 arbejde med VVM-redegørelse for grundvandsvarmepumpe for Dronninglund Fjernvarme. Siden har Dronninglund Fjernvarme udarbejdet en tilhørende miljøkonsekvensrapport (tidligere benævnt VVM-redegørelse).

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 30. oktober 2017, at forlænge offentlighedsfasen for Dronninglund Fjernvarmes projekt for grundvandsvarmepumpe frem til den 6. december 2017. Efter offentligt møde den 27. november 2017 blev offentlighedsfasen yderligere forlænget til den 8. januar 2018.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har efterfølgende foretaget vurdering af den udfærdigede miljøkonsekvensrapport. Vurderingen udløste krav om yderligere undersøgelser og målinger, som Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret om på møde den 15. januar 2018.

Den 5. februar 2018 besluttede Teknik- og Miljøudvalget, at der skulle afholdes et nyt offentligt møde, når resultaterne af de supplerende undersøgelser var tilvejebragt.

Konklusioner fra de supplerende undersøgelser er fremlagt på et offentligt møde den 25. juni 2018. På mødet fremkom der ikke nye forhold, som ikke er belyst.

Der blev på mødet udtrykt en generel bekymring og skepsis i forhold til projektet og for at grundvandet blev forurenet, hvis projektet blev en realitet.

Der er foretaget supplerende undersøgelser omhandlende:

 • Beskaffenheden af lerlaget mellem det øvre og nedre magasin ved solfangerfeltet.
 • Det hydrologiske sammenspil mellem vandhullerne i området ved kildefeltet og det øverste grundvandsmagasin.
 • Fyldepladsernes forureningsgrad og risiko for spredning af evt. forurening.
 • Undersøgelsesboring ved drænfeltet, hvor data fra boringen indgår i modelarbejdet.

Dronninglund Fjernvarme/PlanEnergi har udarbejdet et notat med bilag, der beskriver resultatet af de supplerende undersøgelser, der er udført. Forvaltningen/Cowi er enig i notatets faglige konklusioner. Offentligheden har haft mulighed for at komme med bemærkninger og forslag i forbindelse med notatet indtil den 6. august 2018.

Fagforvaltningen har modtaget 5 høringssvar, hvoraf det mest omfattende kommer fra Østvendsyssel Råvandsforsyning. Østvendsyssel Råvandsforsyning skriver, at der på borgermødet den 25. juni 2018 var en massiv modstand mod projektet, som kom fra mange sider, også fra borgere og andelshavere i Dronninglund, som ellers ville have økonomisk fordel af projektet. Østvendsyssel Råvandsforsyning opfordrer til, at der fra politisk side tages ansvar for at beskytte grundvandet, og at der træffes en politisk beslutning om at indstille sagsbehandlingen på projektet og meddele afslag på det grundlag, der foreligger nu. Endvidere skriver Østvendsyssel Råvandsforsyning, at der i projektet ikke tages højde for den øgede tilstrømning, der sker ved oppumpning af de store vandmængder, med deraf følgende stor risiko for at forureningsstoffer føres ned til grundvandsmagasiner. Herudover er der 3 indsigelser fra lodsejere, samt en anbefaling af projektet fra Vendsyssel Energi og Miljøforening.

Fagforvaltningen har modtaget en ny miljøkonsekvensrapport fra Dronninglund Fjernvarme/PlanEnergi, hvori de supplerende undersøgelser indgår.

Den nye miljøkonsekvensrapport er udarbejdet med baggrund i tidligere foretagne vurderinger, beregninger og målinger, suppleret med efterfølgende resultater af de yderligere undersøgelser og beregninger, der blev forlangt efter tidligere offentlig høring.

Miljøkonsekvensrapporten indeholder således alle de faglige data, der skal til for at vurdere, om projektet kan gennemføres uden risiko for væsentlige miljømæssige risici, herunder for grundvandet. Fagforvaltningens miljøfaglige vurdering p.t. er, at projektet kan realiseres uden væsentlige miljømæssige risici, men at den nu udarbejdede miljøkonsekvensrapport indeholder så meget nyt, at det kræver gennemførelse af en ny VVM proces med bl.a. 8 ugers høring.

Fagforvaltningen foreslår derfor, at der gennemføres en fornyet VVM-proces, hvor interessenter og offentlighed skal have mulighed for bemærkninger og forslag, inden en eventuel endelig VVM-tilladelse gives.

Fagforvaltningen foreslår, at en eventuel VVM-tilladelse skal gives på følgende vilkår:

 • inden realisering, skal der gennemføres et fuldskalaforsøg, der kan sikre, at drænfeltet har den fornødne kapacitet,
 • der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring af tilstrækkelig vand i vandløb og vandhuller,
 • de nævnte moniteringsboringer i vedlagte notat og aftaler hermed skal være udarbejdet.

En eventuel endelig VVM-tilladelse gives i forhold til indvindingstilladelsen, jf. vandforsyningsloven og nedsivningstilladelsen jf. miljøbeskyttelsesloven.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljøforeslår, at Byrådet godkender, at der sættes gang i en ny VVM-proces. Dette vil i givet fald bl.a. medføre 8 ugers fornyet høring.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 21:

Poul Erik Andreasen og Karsten Frederiksen indstiller fagforvaltningens forslag til godkendelse.

Hildo Rasmussen, Johannes Trudslev, Carsten Ullmann, Jens Andersen og Simon Aagaard indstiller, at projektet stopper pga. for stor usikkerhed om fortsat rent drikkevand.

Økonomiudvalget, 29. august 2018, pkt. 22:

Udsat.

Lene Hansen var fraværende.

Økonomiudvalget, 12. september 2018, pkt. 6:

Karsten Frederiksen, Poul Erik Andreasen og Lene Hansen indstiller fagforvaltningens forslag.

Steen Søgaard Petersen, Niels Vestergård Salling og Mikael Klitgaard indstiller flertallets indstilling i Teknik- og Miljøudvalget.

Arne M Jensen ønsker sagen oversendt til Byrådet uden indstilling.

Beslutning

Taget af dagsordenen.

Bilag

Til toppen


8. Mødekalender 2019


Resume

Sagsforløb: DIR/BY

Byrådet anmodes om at tage stilling til forslag til mødekalender for 2019.

Sagsfremstilling

Sekretariatet har udarbejdet forslag til mødekalender for 2019 - baseret på tidligere vedtagne principper:

 • Der er planlagt ét møde pr. måned i alle udvalg og et møde pr. måned i Byrådet med forudgående temamøde.
 • Der holdes strategiseminar i foråret.
 • Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli samt i efterårsferien (uge 42).
 • I uge 26 og 32 må der ikke være møder i de stående udvalg.
 • Der skal ikke være udvalgsmøder de dage, hvor der er temamøde i Byrådet.
 • Rådenes møder skal ligge senest i ugen før de stående udvalg, således udtalelser kan komme med ud på den ordinære dagsorden
 • De stående udvalgs møder skal ligge i ugen før Økonomiudvalgets møder, således udtalelser kan komme med ud på den ordinære dagsorden
 • Der er planlagt ét ekstra møde i både Økonomiudvalget og Byrådet i forbindelse med budgetbehandlingen.
 • Der er taget hensyn til KØF, KL’s Topmøde samt budgetseminar
 • Der er planlagt ekstra møder i Teknik- og Miljøudvalget – sat på som (TM).

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet godkender mødekalenderen for 2019.

Personale

Ingen.

Indstilling

Direktionen, 26. juni 2018, pkt. 5:

Der ønskes følgende ændringer:

 • Møderne i juni gennemføres en uge senere, dog således TM mødet fastholdes
 • Der ønskes efterfølgende en oversigt over møder i diverse råd
 • Kun møder i Handicapråd hver anden måned - som i år
 • Forårsseminar med Byrådet den 11. april
 • TM-mødet den 4. marts flyttes til 25 april
 • BS og ÆO den 29. maj flyttes til efter pinse

Økonomiudvalget, 12. september 2018, pkt. 9:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


9. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

KL opfordring til overholdelse af økonomiaftale.

Til toppen


10. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Intet.

Til toppen

Opdateret 20. september 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer