Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 28. november 2018
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende evt. indkaldte stedfortrædere i tilfælde af afbud fra et eller flere medlemmer af Byrådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


5. Forslag til korrigeret budget 2019 - AVV I/S


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Byrådet godkendte den 5. september AVVs budgetforslag for 2019. Efterfølgende har AVV I/S fremsendt forslag til revideret budget for 2019. Ændringen vedrører alene ændrede forudsætninger for etablering af en planlagt ressourcehal og et forbehandlingsanlæg for kildesorteret organisk affald, efter at Hjørring Kommune har besluttet at udskyde opførelsen af forbehandlingsanlægget.

Byrådet skal tage stilling til, om det reviderede budget kan godkendes.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for AVV I/S vedtog i maj 2018 budget for 2019. Forudsætningen for budgetforslaget var, at AVV skulle etablere et forbehandlingsanlæg til håndtering af det kildesorterede organiske affald fra Hjørring Kommunes nye 4-strengede indsamlingsordning.

AVV har dog efterfølgende anbefalet Hjørring Kommune, at opførelsen af forbehandlingsanlægget udskydes, idet et nyt forbehandlingsanlæg er under etablering i Frederikshavn.

Hjørring Kommune har imødekommet AVVs anbefaling, og AVV har derfor indgået aftale om, at affaldet fra Hjørring Kommune håndteres på anlægget i Frederikshavn.

På baggrund af denne ændring har AVVs bestyrelse den 13. september 2018 vedtaget nyt revideret drifts- og anlægsbudget for 2019, som nu fremsendes til kommunernes godkendelse.

I det oprindelige budget var der indarbejdet drifts- og anlægsmidler til opførelse af en ressourcehal, som også kunne rumme forbehandlingsanlægget. Med beslutning om udskydelse af forbehandlingsanlægget, kan ressourcehallen nu opføres i reduceret udgave.

Det reviderede budget indeholder en reduktion i anlægsomkostningen til ressourcehallen i 2019 på 9 mio. kr. i forhold til det oprindeligt fremsendte. Supplerende oplyser AVV, at anlægsprogrammet også ændres, så de godkendte investeringer til forbehandlingsanlægget i 2017 og 2018 på i alt 20 mio. kr. ikke foretages.

Allerede godkendte anlægsmidler til ressourcehal og forbehandlingsanlæg:

(mio. kr.)

2017

2018

2019

I alt

Ressourcehal

-

35,0

10,0

45,0

Forbehandlingsanlæg

12,0

8,0

0

20,0

Revideret forslag til anlægsmidler til ressourcehal og forbehandlingsanlæg:

(mio.kr.)

2017

2018

2019

I alt

Ressourcehal

-

35,0

1,0

36,0

Forbehandlingsanlæg

0

0

0

0

Fagforvaltningen bemærker, at forbehandlingsanlægget i Frederikshavn etableres i et samarbejde mellem Gemidan som privat firma og Frederikshavn Forsyning. AVV kan afsætte det indsamlede organiske affald til anlægget i Frederikshavn til lavere pris, end den forventede omkostningspris ved etablering af eget anlæg med Hjørring Kommune som eneste affaldsgrundlag. Hjørring Kommune har derfor besluttet at afvente beslutning om eget forbehandlingsanlæg, og i stedet følge markeds- og teknologiudviklingen på området de næste 3-5 år.

Det bemærkes, at Brønderslev Kommune for nuværende ikke har taget stilling til tidspunktet for indførelse af indsamlingsordning for kildesorteret organisk affald i kommunen.

Ændringerne i det reviderede budget får ikke indflydelse på Brønderslev Kommunes allerede godkendte affaldsbudget og -takster for 2019, idet AVVs reviderede budget alene vedrører ændringer i drifts- og anlægsbudget for ressourcehal og forbehandlingsanlæg. Beslutningerne omkring forbehandlingsanlægget kan få betydning for Brønderslev Kommune, når der på et senere tidspunkt tages stilling til ny ordning for kildesorteret organisk affald.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender AVVs forslag til revideret drifts- og anlægsprojekt 2019.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger, da affaldsområdet er brugerfinansieret.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 5. november 2018, pkt. 12:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 21. november 2018, pkt. 5:

Indstilles godkendt.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


6. AVV søger om kommunekreditlån


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Bestyrelsen i Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S (AVV) har på bestyrelsesmøde i AVV den 13. september 2018 besluttet, at anmode de to interessentkommuner Brønderslev og Hjørring kommune om at godkende, at AVV optager to lån i kommunekredit.

Byrådet skal tage stilling til, om anmodningen kan godkendes.

Sagsfremstilling

Låneanmodningen har baggrund i AVVs godkendte budget for 2018, det godkendte budget for 2019 og det fremsendte reviderede budget for 2019.

Låneanmodningerne vedrører anlægsomkostninger til etablering af ressourcehal samt container- og bilkøb til brug for den ny indsamlingsordning for genvendeligt kildesorteret affald i de to kommuner.

På baggrund af møder mellem Hjørring Kommune og AVV i august måned blev det besluttet at udskyde etablering af nyt forbehandlingsanlæg til behandling af madaffald fra kildesorteret husholdningsaffald i Hjørring Kommune. Supplerende foretog AVV en reduktion i den planlagte ressourcehal, hvilket medfører en reduktion i låneanmodningen på samlet 19 mio. kr.

Der er således tale om nedenstående justerede anlægssum, samlet 82 mio. kr. i 2018 og 2019. Lånebehovet vil udgøre 70 mio. kr., idet AVVs egenfinansiering udgør 12 mio. kr.

2018

2019

I alt

Ressourcehal

35 mio. kr.

1 mio. kr.

36 mio. kr.

Energianlæg, hal og modtagelse

6 mio. kr.

6 mio. kr.

Containere og nedgravede løsninger

22 mio. kr.

22 mio. kr.

Køb af 12 biler

18 mio. kr.

18 mio. kr.

I alt

41 mio. kr.

41 mio. kr.

82 mio. kr.

I byggefasen ønskes der optaget en byggekredit med en hovedstol på 30 mio. kr., (der egenfinansieres 12 mio. kr.). Efter endt anlægsfase, erstattes byggekreditten af et fastforrentet lån med en løbetid på 20 år. Der er tidligere modtaget et tilbud fra Kommunekredit på en byggekredit med en variabel rente fastlagt den 22. maj 2018 til 0,5% p.a. Renten fastsættes dog først endelig på optagelsestidspunktet.

Fra selskabets side, er der allerede indgået kontrakt om køb af 9 biler, og der vil blive indgået kontrakt om køb af yderligere 3 biler. Der skal der ud over anskaffes minicontainere samt finansieres nedgravede løsninger ved boligselskaberne. Indkøb af containere og nedgravede løsninger udgør 22 mio. kr. og indkøb af 12 biler udgør 18 mio. kr., i alt 40 mio. kr. AVV ønsker at optage fastforrentet lån ved kommunekredit, der afdrages over en periode på 8 år.

Ifølge selskabets vedtægter kræver en optagelse af lån godkendelse fra alle interessenter, jf. vedtægternes punkt 7.3. Alle interessenter hæfter indbyrdes for selskabets forpligtigelser i forhold til det seneste opgjorte indbyggertal pr. 1. januar, jf. vedtægternes punkt 5.2.

Brønderslev Kommunes hæftelse udgør 35,7 % af de 70 mio. kr., der søges om låneoptagelse til, hvilket svarer til ca. 25 mio. kr.

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget godkender at

 • de ansøgte låneoptag for i alt 70 mio. kr. godkendes, hvoraf Brønderslev Kommune hæfter for de 25 mio. kr.
 • de endelige lån optages som fastforrentede lån
 • at godkendelsen sker under forudsætning af, at Hjørring Kommune samtidig godkender låneoptaget på tilsvarende vilkår
Personale

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 21. november 2018, pkt. 6:

Indstilles godkendt.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Reno Nord I/S - Årsrapport 2017


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

I/S Reno Nord har udarbejdet årsrapport for 2017. Årets resultat blev 23,7 mio. kr. mod et budgetteret resultat på 1,7 mio. kr.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

I/S Reno Nord er et fælleskommunalt affaldsselskab, der ejes af Aalborg, Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord og Rebild Kommuner.

Reno Nord fusionerede pr. 1. januar 2014 med affaldsselskabet Fælles Forbrænding i Hobro og I/S Mokana. Da budget 2017 blev udarbejdet, var det anden gang, at det var muligt at udarbejde et samlet budget for det fusionerede Reno Nord.

Årets resultat (i 1.000 kr.):

Omsætning

310.288 kr.

Andre driftsindtægter

627 kr.

Samlede indtægter

310.915 kr.

Samlede omkostninger (produktion og administration)

270.555 kr.

Resultat før finansielle poster

40.360 kr.

Finansielle omkostninger (netto)

16.637 kr.

Årets resultat

23.723 kr.

I budget 2017 var der et forventet overskud på 1,7 mio. kr. Det samlede resultat er altså 22 mio. bedre end budgetteret. En væsentlig del af forklaringen på årets resultat er øgede takster på forbrænding af affald. Desuden er der modtaget mere affald og solgt mere energi end budgetteret, mens omkostningerne ikke har været højere end budgetteret.

Årsrapporten medfører ikke konsekvenser for borgerne / brugerne ud over, at årsresultatet i almindelighed danner baggrund for den fremtidige budgetlægning og dermed takstfastsættelsen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager årsrapporten til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 5. november 2018, pkt. 10:

Årsrapporten blev taget til efterretning.

Økonomiudvalget, 21. november 2018, pkt. 7:

Indstilles taget til efterretning.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


8. Reno Nord I/S - Budget 2019


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

I/S Reno Nord har vedtaget budget for 2019. Der budgetteres med et samlet driftsresultat på 26,6 mio. kr. I forhold til budget 2018 ændres der ikke væsentligt på takster eller forventede mængder.

I henhold til vedtægterne skal budgettet ikke godkendes af interessentkommunerne.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

I/S Reno Nord har på bestyrelsesmøde den 26. september 2018 vedtaget budget for 2019.

Nedenfor er hovedtallene for totalbudgettet oplistet.

Koncernbudget (i 1.000 kr.)

Omsætning

298.417 kr.

Produktions- og administrationsomkostninger

259.971 kr.

Resultat før finansielle poster

38.446 kr.

Finansielle omkostninger, netto

11.884 kr.

Årets forventede resultat

26.562 kr.

Priserne er excl. moms.

Hele det forventede resultat på 26,6 mio. kr. kommer fra Energianlæg Aalborg, mens der i de øvrige afdelinger er forventede positive og negative resultater, som samlet set næsten balancerer omkring et 0-resultat. Der henvises til side 4 i det vedhæftede bilag for supplerende oplysninger om delbudgetter.

I tabellen nedenunder ses en oversigt over taksten for 2019 for de vigtigste typer af affald til forbrænding og deponi.

Type

Takst 2019 (kr./t)

Dagrenovationsaffald

830 kr.

Småt brændbart fra genbrugspladser og erhverv

529 kr.

Stort brændbart fra genbrugspladser og erhverv

639 kr.

Blandet deponiaffald

287 kr.

Blandet deponiaffald inkl. sikkerhedsstillelse og afgifter *)

825 kr.

*) Den endelige takst kan blive reguleret, da der er behov for en opdateret beregning i forhold til sikkerhedsstillelse til fremtidig drift af lukkede deponier.

Alle ovennævnte takster er uændrede i forhold til 2018-taksterne. Der er budgetteret med affaldsmængder i 2019 på niveau med 2018.

Taksten for dagrenovationsaffald til forbrænding er steget gennem de seneste år. I tabellen nedenunder ses en oversigt over taksten de sidste 5 år (fra Reno Nords budgetter).

Budgetår

2015

2016

2017

2018

2019

Kr./t

632

651

706

830

830

Takststigningen fra 2016 til 2017 var begrundet i, at det efter fusionen mellem Reno Nord, Fællesforbrænding i Hobro og Mokana i 2014 var blevet synligt, at der var en negativ egenkapital for forbrændingsanlægget.

Takststigningen fra 2017 til 2018 var begrundet i en analyse, som Reno Nord havde fået udarbejdet af et konsulentfirma. Ifølge denne var det nødvendigt at hæve taksten til 830 kr./t på grund af en stigende afdragsprofil på lån og for at sikre, at egenkapitalen genetableres, og at likviditeten i Reno Nord bliver positiv frem til og med 2022, hvor anlægsgælden er afviklet. Resultat for 2017 med et overskud på 23,7 mio. kr. (se separat dagsordensag om dette) tyder på, at der nu er afstukket en fornuftig kurs for Reno Nord.

Taksten til forbrænding og deponering har generelt betydning for borgere og brugere i Brønderslev Kommune. Det skyldes, at omkostningerne til affaldsbortskaffelse hos Reno Nord bliver indregnet i kommunens takster for renovation og genbrugsbidrag.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager budgettet for I/S Reno Nord for 2019 til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 5. november 2018, pkt. 11:

Budgettet blev taget til efterretning.

Økonomiudvalget, 21. november 2018, pkt. 8:

Taget til efterretning.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af ventilationsanlæg


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Ejendomsservice har i oktober 2018 konstateret, at kloakledningerne under madkundskabslokalet på Klokkerholm Skole var nedbrudt.

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af anlægsbevilling på 300.000 kr. til etablering af nyt ventilationsanlæg i madkundskabslokalet på Klokkerholm Skole.

Sagsfremstilling

Ejendomsservice har i oktober 2018 konstateret, at kloakledningerne under madkundskabslokalet på Klokkerholm Skole var nedbrudte. Kloakledningerne var blevet undermineret på grund af utætte samlinger. De utætte samlinger har givet adgang til, at rotter har kunnet grave under betongulvet.


Udskiftning af de gamle kloakledninger har medført, at al inventar og gulvbelægning er demonteret og betongulv er brudt op, hvor kloakledningerne er udskiftet.


Under udskiftning af kloakledningerne blev det bestemt, at lokalet skal totalrenoveres, da el-installationer, vvs-installationer, køkkeninventar, indretning af lokalet og ventilationsanlæg ikke lever op til nutidens krav, lovgivning og undervisningsform.

Det eksisterende udsugningsanlæg er kun konstrueret til at suge luft ud af lokalet, og ikke levere erstatningsluft til lokalet.

Det nye ventilationsanlæg konstrueres således, at der er balance i rumventilationen mellem tilluft/fraluft. Det nye ventilationsanlæg leverer opvarmet tilluft, således der ikke opstår trækgener i lokalet.

Det nye ventilationsanlæg er med til at sikre, at lokalet ved brug har et lovligt luftskifte, samt yder den nødvendige udsugning over kogeplader.

Etablering af nyt ventilationsanlæg udgør i alt 300.000 kr. Den øvrige del af renoveringen af madkundskabslokalet finansieres via driftsmidlerne på området.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet meddeler anlægsbevilling på 300.000 kr. til etablering at nyt ventilationsanlæg.

Personale

Ingen.

Økonomi

Anlægsbudgettet til bygningsvedligeholdelse inkl. AT-påbud er i budget 2018 på 9 mio. kr., hvoraf der er frigivet 7,5 mio. kr. i 2018. Frigives beløbet til nyt ventilationsanlæg på 300.000 kr. er der 1,2 mio. kr. tilbage i puljen i 2018.

Indstilling

Økonomiudvalget, 21. november 2018, pkt. 9:

Indstilles godkendt.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


10. Opførelse af 3 almene familieboliger - Bredgade 79, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Kuben Management A/S fremsender på vegne af Boligforeningen Fredensbo afdeling 25 skema A med anmodning om tilsagn om støtte til opførelse af 3 almene familieboliger, beliggende Bredgade 79, Brønderslev.

De 2 familieboliger har en størrelse på 85 m2, og den sidste har en størrelse på 85 m2.

Byrådet skal tage stilling til, om der kan meddeles tilsagn om støtte til opførelse 3 almene familieboliger på Bredgade 79, Brønderslev, samt godkendelse af skema A med en anskaffelsessum for boligerne på i alt 6.166.000 kr. og et grundkapitallån på 617.000 kr.

Sagsfremstilling

Kuben Management A/S fremsender på vegne af Boligforeningen Fredensbo afdeling 25 skema A med anmodning om tilsagn om støtte til opførelse af 3 almene familieboliger, beliggende Bredgade 79, Brønderslev.

Bebyggelsen opføres på Bredgade 79 - en nabogrund til Boligforeningen Fredensbos kontoradresse samt afdeling 16. På stedet er der i dag et nedlagt bageri. En nedrivning af dette og opførelse af nyt byggeri vil i høj grad forskønne den del af Bredgade.

I forbindelse med opførelse af boligerne indrettes/opføres fælles- og kontorlokaler, hvor dele heraf kan benyttes af af beboerne som fælleshus.

Fælles- og kontorlokalernes samlede anskaffelsessum er beregnet til 2.000.000 kr., dækkende 90 m2., sammenbygning og inventar. Da udgiften hertil ligger i boligorganisationen, bliver der ikke tale om kommunal grundkapital hertil, men alene en eventuel kommunal tilladelse til optagelse af lån.

Huslejen er beregnet til 766,78 kr. pr. m2.

Anskaffelsessummen for boligerne er opgjort til 6.166.000 kr. fordelt således:

Grundudgifter

926.000 kr.

Entrepriseudgifter

4.192.000 kr.

Omkostninger

935.000 kr.

Gebyr

113.000 kr.

I alt

6.166.000 kr.

Finansiering:

Realkredit

5.426.000 kr.

Grundkapital

617.000 kr.

Indskud

123.000 kr.

I alt

6.166.000 kr.

Ved afgivelse af et tilsagn består Brønderslev Kommunes finansieringsomkostninger af det rentetab, der er forbundet med at yde et rentefrit grundkapitallån på 10 % af anskaffelsessummen.

Ligeledes er det en forudsætning, at Brønderslev Kommune yder en garanti for realkreditlånet med op til 100 % af lånet. Det nøjagtige beløb kan først fastsætte ved byggeriets afslutning.

Når Brønderslev Kommune afgiver et tilsagn, kan kommunen ikke efterfølgende afvise at underskrive en garantierklæring eller stille nye betingelser for en sådan underskrift.

Grundkapitallånet udbetales efter behandling af skema B – beløbet pristalsreguleres.

Brønderslev Kommune opkræver et støttesagsgebyr på 15.000 kr. for sagsbehandling af sagen. Støttesagsgebyret er indregnet i den samlede anskaffelsessum.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet godkender, at der meddeles tilsagn om støtte til opførelse 3 almene familieboliger på Bredgade 79, Brønderslev, samt at skema A med en anskaffelsessum for boligerne på i alt 6.166.000 kr. og et grundkapitallån på 617.000 kr. godkendes.

Personale

Ingen.

Økonomi

Det fremgår af sagen, at der søges om grundkapitallån på 617.000 kr. Der er i budget 2019 afsat en pulje på 1.700.000 kr., der kan dække udbetaling af grundkapitallån i forbindelse med nyopførelser.

Indstilling

Økonomiudvalget, 21. november 2018, pkt. 10:

Indstilles godkendt.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


11. Forslag til fordeling af værdighedsmilliarden i 2019


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/ØK/BY

Byrådets skal i forlængelse af værdighedspolitikken tage stilling til udmøntningen af Brønderslev Kommunes andel af værdighedsmilliarden.

Sagsfremstilling

Regeringen har afsat 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem til en værdig ældrepleje i kommunerne. Brønderslev Kommunes andel af ”værdighedsmilliarden” i 2019 udgør 7,62 mio. kr. Hensigten er, at ældre borgere både på plejecentre og i egen bolig skal have en værdig pleje og omsorg, så de kan fortsætte med at leve det liv, de ønsker. Brønderslev Kommune skal ansøge om sin del af værdighedsmilliarden sammen med et oplæg til disponering heraf til Sundheds- og Ældreministeriet inden 1. november 2018. Forslag til fordeling er fremsendt under forudsætning af efterfølgende politisk godkendelse.

I forhold til tidligere år er der i 2019 mulighed for også at tildele midler fra værdighedsmilliarden til en værdig død.

I forlængelse heraf fremsættes hermed forslag til udmøntning af de 7,62 mio. kr. Forslagene er beskrevet i bilaget "Disponering af værdighedsmilliard i 2019", hvori det foreslås, at indsatserne fra 2018 videreføres til 2019 dog med følgende ændringer:

 • Forslag nr. 9 er nedjusteret for at få disponeringen til at passe med det beløb, Brønderslev Kommune kan tildeles.
 • Forslag nr. 14 er nyt. Vivaldi Friplejehjem tildeles et beløb, som forholdsmæssigt svarer til Plejehjemmet Kornumgårds.
 • Forslag nr. 15 er nyt. Asaa Friplejehjem tildeles et beløb, som forholdsmæssigt svarer til Plejehjemmet Kornumgårds.
 • Forslag nr. 16 udgår ved overgangen til 2018, da midlerne er blevet brugt til ekstern konsulentbistand i forbindelse med arbejdet med en plejeboligstrategi.

Forslagene er opstillet således, at det fremgår, hvilket af værdighedsformålene det afsatte beløb knytter sig til.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender udmøntning af Brønderslev Kommunes andel af værdighedsmilliarden på 7,62 mio. kr. i 2019.

Personale

Med forslaget lægges op til at videreføre det personale, der er ansat i forlængelse af indsatserne under værdighedsmilliarden.

Økonomi

Fra 2020 overgår værdighedsmilliarden til det kommunale bloktilskud. 2019 er således det sidste år, hvor midlerne til en værdig ældrepleje udmøntes som pulje.

Indstilling

Ældrerådet, 7. november 2018, pkt. 11:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning med den bemærkning, at det er ønskeligt, at punkt 11 - pulje til ferieaflastningspladser - var en større pulje med bedre oplysning og kendskab til dens eksistens.

Ældreomsorgsudvalget, 14. november 2018, pkt. 4:

Indstilles godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 21. november 2018:

I forlængelse af Ældreomsorgsudvalgets behandling af sagen på møde den 14. november 2018, har der været taget kontakt til Sundheds- og Ældreministeriet angående muligheden af at udsætte den endelige beslutning om udmøntningen af Brønderslev Kommunes andel af værdighedsmilliarden til Byrådets møde den 19. december 2018. Denne mulighed afviser ministeriet med henvisning til, at ministeriet for at overholde egne tidsfrister har brug for en endelig tilbagemelding om udmøntningen inden den 1. december 2018.

Økonomiudvalget, 21. november 2018, pkt. 12:

Oversendes til Byrådets behandling.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Beslutning

Følgende ændringsforslag fra A (minus Hildo Rasmussen) blev sat til afstemning:

Ældreomsorgsudvalgets indstilling godkendt, dog således at pkt. 14 og 15 udgår. Det afsatte beløb hertil reserveres i stedet til velfærdsteknologi og infrastruktur på kommunale plejecentre.

 • For: 10 (A excl. Hildo Rasmussen)
 • Imod: 15 (V, C, O og Hildo Rasmussen)
 • Hverken for eller imod: 2 (J)

Forslaget var herefter faldet

Ændringsforslag 2 blev efterfølgende sat til afstemning

Ældreomsorgsudvalgets indstilling godkendt, dog således at Asaa Friplejehjem først får tildelt midler fra værdighedsmilliarden, når takstafregning kommer på niveau med de kommunale takster. Det afsatte beløb til Asaa Friplejehjem reserveres i stedet til velfærdsteknologi og infrastruktur på plejecentrene.

 • For: 14 (V, C, O)
 • Imod 11 (A)
 • Hverken for eller imod 2 (J)

Forslaget var herefter vedtaget.

Bilag

Til toppen


12. Ændring af plejecenterstrukturen


Resume

Sagsforløb: ÆO/ÆR/ØK/BY

Den fremtidige anvendelse af plejecentrene Stenumgård, Hellevadlund og Kornumgård foreslås besluttet.

Sagsfremstilling

Den fremtidige plejecenterstruktur er blevet drøftet i en længere periode. Det afgående Byråd udarbejdede en stafet, som indeholdt Byrådets overvejelser omkring den fremtidige plejecenterstruktur. Der ud over har Byrådet den 20. juni 2018 truffet en række beslutninger om plejecenterstrukturen, ligesom sagen også er drøftet i forbindelse med indgåelsen af aftalen om budget 2019 og en efterfølgende drøftelse af budgetaftalens udmøntning.

Drøftelserne har omhandlet følgende punkter:

 • skal Stenumgård huse såvel handicaptilbud og aflastningspladser, eller alene et handicaptilbud med henblik på at minimere omkostningerne til bygningsmæssige ændringer?
 • skal Hellevadlund omdannes til et træningscenter med 6-8 pladser og 10-12 ældreboliger, eller skal bygningen rumme træningscenter og aflastningspladser?
 • skal plejecenterpladser på Kornumgård omdannes til ældreboliger?

På baggrund af drøftelserne kan der opstilles et alternativ til beslutningen i Byrådet den 20. juni 2018:

Alternativ model:

 • Stenumgård huser handicaptilbud
 • Hellevadlund huser træningspladser og aflastningspladser
 • Kornumgård indeholder kun plejecenterpladser

De nærmere principper for udmøntning heraf aftales i Ældreomsorgsudvalget.

Finansiering af tomgangshuslejen på Stenumgård er et fælles anliggende for Byrådet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet beslutter, om den fremtidige struktur skal bygge på den alternative model.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 14. november 2018, pkt. 8:

Udsættes til efter Ældrerådet har behandlet sagen.

Ældrerådet, 16. november 2018, pkt. 3:

Der er enighed i Ældrerådet om, at denne model er det bedst sete forslag indtil videre.

Ældrerådet ønsker en uddybning af tidsplanen for, hvorledes rokeringen skal finde sted, både for beboere og personale.

Ældrerådet anbefaler ligeledes, at der på Hellevadlund indrettes akutstuer.

I forhold til Stenumgård ser Ældrerådet det som en god løsning med udelukkende handicaptilbud, dog er der en vis bekymring for, om personalet flytter med. Denne bekymring gælder også for personalet fra Stenumgård til Hellevadlund.

Erik Nielsen ogGerda Pedersen fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 16. november 2018, pkt. 1:

Ældreomsorgsudvalget anbefaler den alternative model, samt at der udvises tålmodighed i omstillingen af Hellevadlund til den nye funktion.

Ældreomsorgsudvalget ønsker i en overgangsperiode, at tomme pladser på øvrige plejecentre ved ledighed kan bruges som aflastningsbolig.

Ældreomsorgsudvalget oplyser, at der i kommunen er kørende akut-sygeplejersker, som for øjeblikket vurderes at dække behovet. Der vurderes løbende på behovet for akut-stuer, men dette vurderes ikke at være det bedste tilbud i øjeblikket.

Økonomiudvalget, 21. november 2018, pkt. 13:

Indstilles godkendt

Steen Søgård Petersen er imod, da der ønskes en samlet overordnet plan forinden.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Fag MED for Sundhed og Velfærd, 22. november 2018, pkt. 2:

Høringssvar fra Fag MED for Sundhed og Velfærd fremgår af bilag.

Beslutning

Ældreomsorgsudvalgets indstilling godkendt efter følgende afstemning

 • For: 23
 • Imod 3 (J og Margit Chemnitz)
 • Hverken for eller imod 1 (Poul Erik Andreasen)
Bilag

Til toppen


13. Klimarapport 2017


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Som led i Brønderslev Kommunes status som klimakommune er der udarbejdet en klimarapport for 2017.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Som led i Brønderslev Kommunes status som klimakommune er der udarbejdet en klimarapport for 2017.

Rapporten er, jf. de indgåede aftaler, fremsendt til Danmarks Naturfredningsforening.

Af rapporten fremgår bl.a. i hvilken retning miljøpåvirkningen bevæger sig fra år til år, ligesom rapporten skal vise, om kommunen lever op til sine forpligtelser i forhold til aftale med Danmarks Naturfredningsforening om en miljømæssige bæredygtig udvikling, konkret udmøntet i aftale om 2 % årlig reduktion af CO2 udledning frem til 2025.

Konklusionen er, at Brønderslev Kommune har fortsat den positive udvikling. I 2017 har kommunen reduceret CO2 udledningen med 3,9 % i forhold til 2016.

Brønderslev Kommune har således i 2017 opnået den aftalte reduktionsmålsætning for 2025.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet tager rapporten til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 24. oktober 2018, pkt. 6:

Oversendes til Byrådet til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


14. Ændringer i AOFs bestyrelse


Resume

Sagsforløb: BY

Ændringer i sammensætningen af AOFs bestyrelse.

Sagsfremstilling

Byrådet har på sit konstituerende møde den 1. december 2017 valgt Stinne Reng og Karen Strandfelt til bestyrelsen for AOF Center Vendsyssel for indeværende valgperiode.

Stinne Reng anmoder om fritagelse for hvervet på grund af efteruddannelse.

Valggruppen indstiller, at Stig Stavnskær udpeges til bestyrelsen i stedet for Stinne Reng for den resterende del af indeværende byrådsperiode.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


15. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Hjallerup Musikforening inviterer til nytårskoncert.

Til toppen


16. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Intet.

Til toppen

Opdateret 29. november 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer