Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 19. december 2018
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende evt. indkaldte stedfortrædere i tilfælde af afbud fra et eller flere medlemmer af Byrådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


5. Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK/BY

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018.

Budgetopfølgningen for tredje kvartal 2018 viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 20,6 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2018. Der er oprindelig budgetteret med et overskud på 20,5 mio. kr. Derudover er der budgetteret med pulje til overførsler på 25,0 mio. kr. - samlet set et budgetteret overskud på 45,5 mio. kr.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2018.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder

Sammendrag af forventet budgetafvigelser:

Forventet budgetafvigelser – serviceudgifter og øvrig drift:

Samlet resultat

Budgetopfølgningen for tredje kvartal 2018 viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 20,6 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2018. Der er oprindelig budgetteret med et overskud på 20,5 mio. kr. Derudover er der budgetteret med pulje til overførsler på 25,0 mio. kr. - samlet set et budgetteret overskud på 45,5 mio. kr.

Finansieringssiden inkl. jordforsyning viser samlet en forventet mindreindtægt på 2,8 mio. kr.

I budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 blev der forventet en merindtægt 5,5 mio.kr. Årsagen til forskellen skyldes primært nye tal vedr. nedjustering af beskæftigelsestilskuddet med samlet 7,9 mio.kr. - der er budgetteret med en regulering på 9,0 mio.kr. Derudover midtvejsreguleres øvrige overførselsområder, ændret skøn for pris- og lønudviklingen, samt regulering af lov- og cirkulæreprogram - samlet set en nedjustering på 15,4mio. kr. Mindreindtægter på beskæftigelses- og budgetgaranterede områder skal ses i sammenhæng med de lavere udgifter på Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets område.

Jordforsyning har pr. 30. september 2018 bidraget med indtægter for 7,7 mio. kr.

Driftsområderne under ét viser et mindreforbrug på 23,4 mio. kr.

På Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget er der samlet set et forventet mindreforbrug på 39,5 mio. kr., som primært skyldes færre udgifter til forsikrede ledige og øvrige overførselsudgifter. Som det ses i ovenstående tabel, har der igennem hele 2018 været forventning til en mindreudgift på området, der igennem året er fulgt tæt og justeret løbende.

På Social- og Sundhedsudvalget forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 6,3 mio. kr., som primært vedrører mindreindtægter bl.a. som følge af tomme pladser. Derudover forventes der et merforbrug til aktivitetsbestemt medfinansiering på 1,9 mio.kr. i denne budgetopfølgning. I budgetopfølgning pr. 30. juni var forventningen 4,2 mio.kr. i merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering.

Ældreomsorgsudvalgets forventede afvigelse er samlet set et merforbrug på 7,8 mio. kr., der primært dækker over merudgifter på sygeplejeområdet.

På det samlede Børne- og Ungeområde forventes der et merforbrug på i alt 7,0 mio. kr., som kan henføres til Udsatte børn og unge. En forventet afvigelse på dette niveau betyder dog, at nettoforbruget på det samlede Børne- og Ungeområde falder yderligere fra 2017 til 2018 med ca. 2,0 mio.kr. På UngeCentret forventes der balance på området for Ungefamilier.

Anlæg

Anlægsbudgettet i 2018 er på 77,6 mio. kr. Dette er inkl. overførsel fra 2017 på 17,8 mio. kr. Det samlede anlægsforbrug forventes at være på 46,5 mio. kr. ved årets slutning. Herefter resterer der et restbudget på 31,1 mio. kr., som vedrører ikke afsluttede anlægsprojekter og endnu ikke frigivne rådighedsbeløb.

Afvigelsen på Økonomiudvalgets område består primært af ikke frigivne midler fra anlægspuljer. Under Teknik- og Miljøudvalgets områder skyldes afvigelsen også ikke frigivne midler fra anlægspuljer samt byggemodningsprojekter, der først forventes færdige til foråret 2019.

Konsekvenser for budget 2019

Budgettet for 2019 er alt andet lige lavet på baggrund af de vurderinger, der lå til grund for budgetopfølgning 2 i 2018. På baggrund af de ændrede vurderinger der ligger til grund for budgetopfølgning 3, samt øvrige forhold fra budget 2019 er de foreløbige vurderinger af budget 2019:

 • På Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets område forventes en mindreudgift på ca. samme niveau som forskellen mellem opfølgning 2 og 3, dvs. på ca. 5 til 7 mio. kr. Hertil skal lægges det overskud på godt 3. mio. kr., der er budgetteret med på beskæftigelsesområdet i budget 2019, som følge af budgetforliget.
 • På Ældreomsorgsudvalgets område er udfordringen på sygeplejen i 2019 ca. 3,0 mio.kr. i merudgift. Vedr. antallet af pladser på plejecenterområdet er der ikke pt. udarbejdet et fornyet skøn for 2019.
 • På Social- og Sundhedsudvalgets område er udfordringen vedr. ”tomme pladser” en merudgift på ca. 3 – 3,5 mio.kr. i 2019. Der er heri ikke lavet ramme til evt. nye sager på området.
 • På udsatte Børn og Unge er der pt. balance på området, men da tilgangen er ukendt, er spørgsmålet om tilgangen på området kan holdes inden for det samlede budget i 2019. Udfordringen i budget 2019 vil under alle omstændigheder være betydeligt mindre end i budget 2018.
 • På Teknik- og Miljøudvalgets område har der de sidste to år været et merforbrug på mellem 0,9 - 1,3 mio. kr. på vintertjeneste, og der må forventes en lignende udfordring i 2019
 • På indtægtssiden forventes øgede indtægter, idet der er afsat 1,4 mia. kr. i finansloven til kommunerne i forlængelse af den manglende gennemførelse af udligningsreformen. Fordelingen på kommuner kendes endnu ikke.

Stabsforvaltningen foreslår,

 • at der gives bevilling i forhold til budgetopfølgningen
 • at puljen til overførsel mellem årene på 25,0 mio. kr. 0-stilles
Indstilling

Direktionen, 4. december 2018, pkt. 5:

Direktionen fremhæver at det samlede billede fortsat udviser god udvikling i forhold til budget, hvor det samlede mindreforbrug/merindtægt nu forventes at være ca. 20 mio. kr. forbedret i forhold til budget.

Der arbejdes fortsat med at minimere overskridelserne på de områder, hvor der forventes negativt skred i forhold til budgetforudsætningerne.

I forhold til sidste budgetopfølgning:

 • De samlede udgifter til udsatte børn og unge udvikler sig fortsat i den rigtige retning
 • Overskridelserne på ældreområdet har dog udviklet sig negativt, bl.a. pga. flere borgere på høj takst på friplejehjem og flere pladser generelt. Der er iværksat initiativer til at modvirke især overskridelserne på hjemmesygeplejeområdet
 • På social og sundhedsområdet er de forventede overskridelser formindsket i forhold til forventningerne ved 2. budgetopfølgning, dog er der fortsat udfordringer i forhold til tomme pladser og deraf følgende mindre indtægter

Teknik- og Miljøudvalget, 26. november 2018, pkt. 8:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fritids- og Kulturudvalget. 29. november 2018, pkt. 3:

Taget til efterretning.

Børne- og Skoleudvalget, 4. december 2018, pkt. 3:

Udvalget kan konstatere, at den samlede budgetopfølgning for udvalgets område viser, at det forventede merforbrug er mindsket i forhold til opfølgningen for andet kvartal. Området for udsatte børn og unge viser dog en svag stigning.

Udvalget skønner, at det forventede merforbrug ikke kan indhentes på den resterende del af året inden for eget område.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 5. december 2018, pkt. 3:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Ældreomsorgsudvalget, 5. december 2018, pkt. 5:

Udvalget noterer sig, at der er bestilt en rapport, som skal belyse muligheder for at opfylde ambitionerne i budget 2019 på sygeplejeområdet. Rapporten forventes at foreligge ved udgangen af 1. kvartal 2019. Derudover er der igangsat en række initiativer, som på den korte bane skal medvirke til at reducere udgifterne på sygeplejeområdet.

Udvalget gør endvidere opmærksom på, at der løbende pågår opgaveglidning fra region til kommune, som medfører merudgifter på sygeplejeområdet. Denne opgaveglidning forventes også at øge presset på de kommunale budgetter i 2019. Problemstillingen rejses også overfor KKR og Sundhedskoordinationsudvalget.

Udvalget ønsker, i lyset af presset på flytning af borgere fra takst 2 til takst 3 på Asaa Friplejehjem, en henvendelse til KL med henblik på at afdække, om der er muligheder for at stå stærkere i dialogen med friplejehjemmene om ændring fra takst 2 til takst 3.

Endelig konstaterer udvalget, at udgiftspresset på plejehjemspladser må forventes at blive videreført i 2019, og dermed må der forventes en merudgift til plejehjemspladser i 2019.

Social- og Sundhedsudvalget, 6. december 2018, pkt. 10:

Udvalget noterer sig, at hovedudfordringen fortsat er, at indtægtskravet afspejler fuld belægning, og at der fortsat er en overkapacitet, som skal nedbringes.

Økonomiudvalget, 12. december 2018, pkt. 3:

Indstilles godkendt som stabsforvaltningen foreslår.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Til toppen


6. Takster for vand og spildevand 2019 - Brønderslev Forsyning


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Bestyrelserne for Brønderslev Vand A/S og Brønderslev Spildevand A/S har fremsendt takster for 2019 for vand og spildevand til Byrådets godkendelse.

Byrådet skal godkende taksterne ud fra en legalitetskontrol, hvilket vil sige, at Byrådet skal påse, at de foreslåede takster er i overensstemmelse med den af Forsyningssekretariatet udmeldte økonomiske ramme.

Sagsfremstilling

I henhold til Vandforsyningsloven og Lov om betalingsregler for spildevand fastsætter vand- og spildevandsforsyningsselskaberne årligt taksten for vand og spildevand. Taksten skal i følge Vandsektorloven fastsættes i overensstemmelse med selskabernes økonomiske ramme, der årligt udmeldes af Konkurrence og Forbrugerstyrelsen, Forsyningssekretariatet. Den økonomiske ramme fastsættes på baggrund af forskellige faktorer og har til formål at sikre, at forsyningerne drives så effektivt som muligt. Taksterne skal i følge loven godkendes af kommunalbestyrelsen.

Bestyrelserne for Brønderslev Vand A/S og Brønderslev Spildevand A/S har på møde den 6. november 2018 godkendt budgetter for selskaberne og besluttet at indstille følgende takster for 2018 til godkendelse:

Vand:

Vandtakst pr. m3

6,95 kr.

+ afgifter til staten pr. m3

6,37 kr.

I alt pr m3 ekskl. moms

13,32 kr.

I alt pr. m3 inkl. moms

16,65 kr.

Taksten er uændret i forhold til 2018.

Vandtakst pr. m3 for det forbrug, der ligger over 2500 m3 (storforbrugere)

5,15 kr.

+ afgifter til staten pr. m3

6,37 kr.

I alt pr. m3 ekskl. moms

11,52 kr.

I alt pr. m3 inkl. moms

14,40 kr.

Taksten er uændret i forhold til 2018.

Målerbidrag ved målerstørrelse til og med Q3 4,0 m3

620,00 kr.

+ moms i alt pr. måler

775,00 kr.

Målerbidrag ved målerstørrelse over Q3 4,0 m3

1.200,00 kr.

+ moms i alt pr. måler

1.500,00 kr.

Målerbidraget er uændret i forhold til 2018.

Tilslutningsbidrag parcelhuse, rækkehuse og lign. (standardbidrag)

10.400,00 kr.

+ moms i alt

13.000,00 kr.

Tilslutningsbidraget er uændret i forhold til 2018.

Brønderslev Forsyning har sammen med ansøgningen om godkendelse af takster for vand fremsendt afgørelse fra Forsyningssekretariatet om økonomisk ramme for 2019-2020. Det fremgår heraf, at den økonomiske ramme (indtægtsramme) for Brønderslev Vand A/S for 2019 er 16.780.022 kr. Ifølge Budget 2019 for Brønderslev Vand A/S vil den samlede indtægt i 2019 være på 10.448.500 kr. Indtægten ligger således betydeligt under den økonomiske ramme.

Spildevand:

Vandafledningsbidrag pr. m3

34,36 kr.

+ moms i alt pr. m3

42,95 kr.

Taksten er uændret i forhold til 2018.

Standardbidrag - tilslutning af spildevand og regnvand inkl. moms

68.330,00 kr.

Standardbidrag - kun tilslutning af spildevand

40.998,00 kr.

Taksten på tilslutningsbidraget er lovreguleret og reguleres i henhold til reguleringsindeks. Bidragene er steget med henholdsvis 2.690,00 kr. og 1.614,75 kr. i forhold til 2018.

Brønderslev Forsyning har sammen med ansøgningen om godkendelse af takster for spildevand fremsendt statusmeddelelse fra Forsyningssekretariatet. Statusmeddelelsen gør status i forhold til overholdelsen af den økonomiske ramme for 2017 og angiver i hvilket omfang, der er givet tillæg til den økonomiske ramme for 2019. Det fremgår heraf, at den økonomiske ramme (indtægtsramme) for Brønderslev Spildevand A/S for 2019 er 51.833.367 kr. Ifølge Budget 2019 for Brønderslev Spildevand A/S vil den samlede indtægt i 2019 være på 49.142.880 kr. Indtægten ligger således under indtægtsrammen. Det skal bemærkes, at indtægtsrammen for 2018 var på godt 63 mio. kr. Indtægtsrammen er således blevet betydeligt reduceret fra 2018 til 2019. Det skyldes, at der for 2018 har været givet et særligt tillæg til indtægtsrammen (overgang fra tidligere regler). Dette tillæg bortfalder nu, hvorefter reguleringen af indtægtsrammen fremover kører efter de nugældende regler.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget godkender de af forsyningsbestyrelserne godkendte takster for vand og spildevand for 2019.

Personale

Ingen

Indstilling

Økonomiudvalget, 12. december 2018, pkt. 13:

Indstilles godkendt.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


7. Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for dagligvarebutik Østergade, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 og forslag til Lokalplan 01-C-18.01 Detailhandel, Østergade, Brønderslev, der muliggør opførelse af en ny dagligvarebutik med tilhørende parkeringspladser.

Byrådet skal tage stilling til, om planforslagene kan godkendes og sendes i 4 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde den 24. oktober 2018 at igangsætte planlægning for en ny dagligvarebutik på ejendommene Østergade 38 og 42 samt Vendsysselgade 6, Brønderslev. Igangsætning af planlægning er sket på baggrund af en ansøgning fra Aldi v. Erhverv Aalborg.

Formål

Formålet med udarbejdelse af lokalplanen er at give mulighed for opførsel af en Aldi dagligvarebutik i henhold til Aldis butikskoncept. Formålet er ligeledes at sikre en anden anvendelse eller bebyggelse, såfremt Aldi ikke længere ønsker at drive butik på arealerne i fremtiden.

Bebyggelse

Lokalplanforslaget giver mulighed for opførelse af en dagligvare- eller detailhandelsbutik på max. 2.000 m2 brutto i max. 1 etage og med en maksimal bygningshøjde på 6 meter. Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser for bebyggelsens ydre fremtræden, som passer ind i Aldis butikskoncept. Der er dog sikret fleksibilitet i bestemmelserne, så der ligeledes kan opføres bygninger med anden fremtræden og arkitektur. Lokalplanen stiller krav om en åben og aktiv facade mod Østergade.

Trafik

Lokalplanforslaget sikrer vejadgang ad Vendsysselgade til kunde til-/frakørsel og ad Østergade, hvor der kun vil være adgang til varekørsel. Selve vareindleveringen foregår på butikkens nordvestlige side, væk fra eksisterende boliger ved Vendsysselparken og Vendsysselgade. Projektforslaget indeholder i alt 71 p-pladser, hvilket vurderes at opfylde parkeringsvedtægten.

Støj

Der er i forbindelse med lokalplanforslaget foretaget en støjberegning. Formålet er at klarlægge behovet for støjreducerende foranstaltninger mod de nærmeste naboer. Konklusionen viser, at støjgrænseværdierne kan overholdes ved opsætning af støjskærm. Jf. lokalplanens § 11.5 stilles der krav om, at der skal opstilles støjskærm inden ibrugtagning af butikken. Støjredegørelsen er vedlagt som bilag til lokalplanen.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13

Med kommuneplantillægget udvides bymidteafgræsningen, der er udpeget i kommuneplanens retningslinje 1.4.2, til også at omfatte ejendommene beliggende Østergade 42 og Vendsysselgade 6, Brønderslev.

Yderligere ændres rammeområdernes afgrænsning således, at rammeområde 01-C-18 udvides til at omfatte ejendommene Østergade 42 og Vendsysselgade 6, mens rammeområde 01-B-40 reduceres til ikke at omfatte disse arealer. Herudover ændres indholdet af rammeområde 01-C-18 vedrørende maksimale butiksstørrelser, således at der sikres en overensstemmelse mellem rammebestemmelserne og kommuneplanens retningslinje 1.4.3. Der ændres ikke på rammeområdets øvrige bestemmelser.

Miljøscreening

Fagforvaltningen har gennemført en miljøscreening af planforslagene i henhold til miljøvurderingsloven. Fagforvaltningen vurderer, at planforslagene ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planforslagene ikke vurderes at medføre væsentlige miljøpåvirkninger.

Til grund for denne vurdering ligger særligt, at der er tale om et allerede eksisterende og bebygget centerområde. Området indeholder ikke væsentlige natur- og landskabsværdier. Omdannelsen forventes at medføre en negativ effekt for bymidten.

Planforslagene kan ses i bilag. De digitale planforslag med alle funktioner kan ses via nedenstående links:

Forslag til kommuneplantillæg nr. 13:

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/59#/26717

Lokalplanforslag 01-C-18.01:

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/53#/lokalplanid/674

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til kommuneplantillæg nr. 13 og lokalplanforslag 01-C-18.01 Detailhandel, Østergade, Brønderslev med tilhørende miljøscreening og udsender planforslagene i 4 ugers offentlig høring.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 26. november 2018, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 12. december 2018, pkt. 8:

Indstilles godkendt.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


8. Godkendelse af justeringer i interessentskabskontrakten for Brønderslev Sundhedshus I/S


Resume

Sagsforløb: DIR/SS/ØK/BY

Bestyrelsen for Brønderslev Sundhedshus I/S ønsker politisk godkendt 3 justeringer i Interessentskabskontrakten.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Brønderslev Sundhedshus I/S har på 2 bestyrelsesmøder i august 2018 og oktober 2018 drøftet og gennemgået interessentskabskontrakten med særligt fokus på bestyrelsens rolle og opgaver samt ønsker til justeringer heri fra Brønderslev Kommune og Region Nordjylland.

På den baggrund har bestyrelsen udarbejdet nedenstående præciseringer til interessentskabskontrakten som blev godkendt på bestyrelsesmødet den 12. oktober 2018:

 • Afsnit 4.2: Præcisering med prioriteringer af de 3 grupper af lejere, der kan udlejes til
 • Afsnit 6.1.1: Præcisering af suppleant for formand og næstformand
 • Afsnit 6.1.3: Præcisering af, hvilken interessent, der varetager formands- og næstformandsposten

Vedlagt opdateret interessantskabskontrakt med justeringer markeret med rødt.

Regionsrådet i Region Nordjylland og Byrådet i Brønderslev Kommune skal sideløbende godkende de 3 justeringer i interessentskabskontrakten for Brønderslev Sundhedshus I/S.

Den videre proces, efter godkendelse af interessantskabskontrakten i Region Nordjylland og Brønderslev Kommune, er fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet med henblik på godkendelse af justeringerne.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender justeringerne i interessentskabskontrakten for Brønderslev Sundhedshus I/S.

Indstilling

Direktionen, 27. november 2018, pkt. 5:

Anbefales godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget, 6. december 2018, pkt. 16:

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 12. december 2018, pkt. 9:

Indstilles godkendt.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


9. Udpegning af ny stedfortræder til Huslejenævnet


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af ny stedfortræder til Huslejenævnet.

Sagsfremstilling

I henhold til boligreguleringsloven vælger Byrådet 2 medlemmer til Huslejenævnet efter indstilling fra henholdsvis de større udlejerforeninger og de større lejerforeninger i kommunen.

Byrådet vedtog på sit konstituerende møde at udpege Preben Stiller som stedfortræder for Svend Andersen.

Da Preben Stiller er afgået ved døden, skal der udpeges en ny stedfortræder.

Grundejer9700 indstiller Peter Brix Nedergaard, Ådalen 327, Brønderslev som ny stedfortræder for Svend Andersen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


10. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Intet.

Til toppen


11. Lukket punkt: Frigivelse af rådighedsbeløb


Beslutning

Godkendt.

Til toppen


12. Lukket punkt: Frigivelse af anlægsbevilling


Beslutning

Godkendt.

Til toppen


13. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Fritids- og Kulturudvalgets besøg på Ungehuset.

Til toppen

Opdateret 20. december 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer