Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 30. januar 2019
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende evt. indkaldte stedfortrædere i tilfælde af afbud fra et eller flere medlemmer af Byrådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning

Har borgmesteren til hensigt at tage et ønske om henstand på tilbagebetaling på lån fra Manna Thise Multihal på Økonomiudvalget? (Johannes Trudslev)

Hvordan har Socialdemokratiet tænkt sig, at en eventpulje skal fungere, og hvordan skal den finansieres? (Margit Chemnitz)

Vil borgmesteren iværksætte et arbejde for at der udarbejdes kompetence-/bemyndigelsesplan på alle områder? (Poul Erik Andreasen)

Kan der stilles spørgsmål til, hvad et enkeltmedlem har udtalt til pressen (Eskild Sloth Andersen)

Til toppen


5. Ansøgning om kommunegaranti - Asaa Fjernvarme


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Asaa Fjernvarme ansøger om kommunegaranti for optagelse af et lån på 13,3 mio. kr. til finansiering af et luft-til-vand varmepumpeanlæg.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Asaa Fjernvarme ansøger om kommunegaranti for optagelse af et lån hos Kommunekredit på 13,3 mio. kr. til finansiering af et luft-til-vand varmepumpeanlæg.

Lånet forventes optaget som et fastforrentet lån med en løbetid på 20 år. I etableringsfasen ønsker Asaa Fjernvarme at gøre brug af en byggekredit, der efterfølgende erstattes af selve lånet.

Asaa Fjernvarme har igangsat projektet med et luft-til-vand varmepumpeanlæg for at imødegå store prisstigninger hos forbrugerne, som en direkte følge af grundbeløbets bortfald. Anlægget, der skal placeres i tilknytning til det eksisterende solvarmeanlæg, skal udnytte energien fra udeluften.

Teknik- og Miljøudvalget har godkendt projektet i henhold til varmeforsyningsloven på udvalgets møde den 17. december 2018.

En eventuel kommunegaranti til Asaa Fjernvarme vil ikke belaste kommunens låneramme, idet investeringsudgiften er omfattet af automatisk låneadgang i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

Kommunen opkræver en løbende årlig garantiprovision af restgælden ultimo året på det bagvedliggende lån. Provisionen er pt. 0,75% p.a.

Brønderslev Kommune har i forvejen stillet garanti til Asaa Fjernvarme for et lån i Kommunekredit med en restgæld på 12,4 mio. kr. pr. 31. december 2018. Dette lån udløber i 2034.

Stabsforvaltningen foreslår, at der meddeles kommunegaranti til Asaa Fjernvarme for en byggekredit og efterfølgende et fastforrentet lån på 13,3 mio. kr. Lånet optages med 20 års løbetid, og kommunen opkræver en løbende årlig garantiprovision på pt. 0,75%.

Indstilling

Økonomiudvalget, 22. januar 2019, pkt. 5:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Valg til Folketinget og valg af danske repræsentanter til Europa-Parlamentet 2019


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om at træffe en række forberedelser i forbindelse med forberedelse af folketingsvalget og EU-valget i 2019.

Sagsfremstilling

Seneste folketingsvalg blev afviklet torsdag, den 18. juni 2015. Det ligger derfor fast, at der inden den 18. juni 2019 skal afholdes valg til Folketinget. Datoen herfor kendes pt. ikke, men planlægningen af valget igangsættes nu.

Den 26. maj 2019 skal der afholdes valg af danske repræsentanter til Europa-Parlamentet.

I henhold til folketingsvalglovens § 24 skal Byrådet vælge 4 medlemmer til kredsvalgbestyrelsen. Byrådet har på sit konstituerende møde valgt følgende til Valgbestyrelsen (stedfortræder nævnt i parentes):

Mikael Klitgaard (Niels Vestergaard Salling)

Karsten Frederiksen (Line Vanggaard Pedersen)

Lene Hansen (Poul Erik Andreasen)

Arne M. Jensen (Eskild Sloth Andersen)

Valgkredsen er benævnt ”Brønderslevkredsen”, og består af Brønderslev og Jammerbugt kommuner.

Borgmesteren i kredskommunen er formand for Valgbestyrelsen.

Brønderslev Byråd har valgt Arne M. Jensen som næstformand.

Brønderslev Kommune er inddelt i 13 afstemningsområder, og Stabsforvaltningen vurderer, at der er behov for i alt 111 personer pr. valg til afvikling af valgene, fordelt med 68 politisk udpegede personer og 43 administrative personer.

Valgsekretariatet foreslår, at der holdes åbent for brevstemmeafgivning på begge rådhuse den sidste lørdag inden begge valg fra kl. 10.00 til kl. 12.00.

Sidste dag for brevstemmeafgivning vil der på begge rådhuse være åbent for brevstemmeafgivning til kl. 16.00.

Der kan brevstemmes på biblioteket, filialerne og bogbussen i deres sædvanlige åbningstid.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet godkender

 • at gruppeformændene fordeler og udpeger dels 68 politiske repræsentanter til valgafviklingen og dels udpeger formænd for de enkelte afstemningssteder,
 • at der benyttes samme lokaler som ved seneste valg til begge valg, bortset fra Jerslev afstemningssted, der foreslås flyttes til Borgen eller Toftegårdsskolen
 • at der holdes åbent for brevstemmeafgivning til begge valg på begge rådhuse den sidste lørdag, hvor det er muligt at afgive brevstemme
 • at der sidste dag for brevstemmeafgivning på begge rådhuse holdes åbent til kl 16.00
 • at evt. ansøgninger om tilladelse til indsamlinger imødekommes på vilkår, at kommunen ingen opgaver har i forbindelse hermed og at indsamlinger foregår uden for valglokalerne
Indstilling

Økonomiudvalget, 22. januar 2019, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Sagsanlæg mod staten vedrørende manglende kompensation


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til, hvorvidt og evt. hvorledes Brønderslev Kommune skal rejse sagsanlæg mod staten vedrørende manglende kompensation for ukorrekt udligningsopgørelse for udlændinges uddannelsesniveau.

Sagsfremstilling

Borgmester Mikael Klitgaard (V), gruppeformand Arne M Jensen (A) og gruppeformand Karsten Frederiksen (C) har hver især fremsat ønske om at få sag behandlet på kommende byrådsmøde, hvor Byrådet skal tage stilling til, hvorvidt og evt. hvorledes der skal rejses sagsanlæg mod staten med henblik på at opnå udligningskompensation for tidligere ukorrekt opgørelse af udlændinges uddannelsesniveau.

Borgmesteren indstiller, at sagen drøftes i KKR med henblik på evt. samlet sagsanlæg fra kommunerne i KKR-Nordjylland.

Arne M Jensen indstiller, at Brønderslev Kommune tilslutter sig Hjørring Kommunes forventede sagsanlæg mod staten.

Karsten Frederiksen indstiller i forlængelse af Brønderslev Byråds tidligere henvendelse til KKR, og som blev behandlet på KKR møde d. 13. marts 2018, at KKR Nordjylland skal rejse sag på alle kommuners vegne i Nordjylland

Personale

Ingen.

Indstilling

Byrådet, 20. juni 2018, pkt. 16:

Sagen drøftes med andre kommuner med henblik på at få rejst en sag mod staten med flest mulige kommuner bag.

Margit Chemnitz var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 22. januar 2019:

HjulmandKaptain blev i efteråret 2018 formelt anmodet om udarbejdelse af et notat, der skal redegøre for de retlige spørgsmål i forbindelse med rejsning af et krav overfor staten, og advokatfirmaet har på den baggrund udarbejdet et notat herom.

I notatet konkluderes det, at spørgsmålet om, hvorvidt der er foretaget en forkert beregning, er egnet til domstolsprøvelse. Det er hovedvurderingerne i notatet, at kriterierne for udligning, er udmøntet i strid med lovgivningen på området, og at Økonomi- og Indenrigsministeriet har haft pligt til at reagere på de henvendelser, som ministeriet har fået fra en række kommuner. Notatet konkluderer, at der juridisk set vil kunne være grundlag for et erstatningskrav.

HjulmandKaptain anbefaler at der bør udtages prøvesager, og søges suspensionsaftaler for øvrige sager

Beslutning om sagsanlæg skal ske senest 1. april 2019, således sagsanlæg kan rejses senest juni 2019 (af hensyn til forældelse)

Udgiften ved sagsanlæg forventes at være ca. 300.000 + moms pr. kommune, såfremt 20 kommuner tilslutter sig sagsanlægget

Kommunaldirektøren foreslår, at Byrådet tager stilling til

 • hvorvidt Brønderslev Kommune principielt skal tilslutte sig det fælles kommunale sagsanlæg
 • hvis ja, hvor stor opbakning der skal være fra andre kommuner for at Brønderslev Kommune fastholder tilslutning

Økonomiudvalget, 22. januar 2019, pkt. 8:

Indstilles at kommunen tilslutter sig det fælles kommunale sagsanlæg.

Såfremt forudsætningerne for opbakningen ændres radikalt, genoptages sagen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


8. Frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger 2019


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om at frigive rådighedsbeløb 4.000.000 kr. til fortsættelse af arbejdet med gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i kommunale ejendomme i 2019.

Sagsfremstilling

I det kommunale anlægsbudget for 2019 er der afsat 4.000.000 kr. til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger.

For at kunne arbejde med energibesparende foranstaltninger – som både udspringer af energimærkninger, energistyring, energitiltag i forbindelse med APV, samt anslået energibesparelse på 300.000 kr. frem til 2020. Energitiltagene vil typisk være belysning, varmestyringer, isolering samt klimaskærm på skoler, børnehaver og andre kommunale bygninger, hvor energitiltag er relevante – vil det være nødvendigt med frigivelse af rådighedsbeløb 4.000.000 kr. for 2019.

De besparelser der opnås, indgår i den årlige klimarapport, som er en del af aftalen med Danmarks Naturfredningsforening.

Personale

Ingen.

Økonomi

I anlægsbudgettet for 2019 er der afsat 4,0 mio. kr. til Energibesparende foranstaltninger.

Indstilling

Økonomiudvalget, 22. januar 2019, pkt. 9:

Indstilles frigivet.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


9. Frigivelse af midler til vedligeholdelse og reparation af broer


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er på budget 2019 afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til broer.

Byrådet skal tage stilling til anlægsbevillingen kan frigives.

Sagsfremstilling

Der er på budget 2019 afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til broer.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver anlægsbevilling på 1 mio. kr. til broer.

Bevillingen foreslås finansieret af det rådighedsbeløb, der er afsat til formålet på budget 2019.

Personale

Ingen

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 14. januar 2019, pkt. 12:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 22. januar 2019, pkt. 10:

Indstilles frigivet.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


10. Frigivelse af anlægsmidler 2019 på Vej- og Parkområdet


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er på budget 2019 afsat et rådighedsbeløb på 9,8 mio. kr. til forskellige anlægsarbejder på Vej- og Parkområdet, herunder blandt andet asfaltvedligeholdelse, trafiksikkerhedsprojekter/-kampagner, mindre renoveringsprojekter og grønne områder.

Byrådet skal tage stilling til, om anlægsbevillingen kan frigives.

Sagsfremstilling

Der er på budget 2019 afsat et rådighedsbeløb på 9,8 mio. kr. til anlægsprojekter inden for Vej- og Parkområdet, herunder blandt andet asfaltvedligeholdelse, trafiksikkerhedsprojekter/-kampagner, mindre renoveringsprojekter og grønne områder.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver anlægsbevilling på 9,8 mio. kr. til anlægsprojekter på Vej- og Parkområdet.

Bevillingen foreslås finansieret af det rådighedsbeløb, der er afsat til formålet på budget 2019.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 14. januar 2019, pkt. 11:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 22. januar 2019, pkt. 11:

Indstilles frigivet.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


11. Ansøgning om tilskud til brug af gamle mursten ved renovering - Tranebærvej 6A, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Panorama-byg har søgt om tilskud til brug af håndrensede gamle mursten i forbindelse med renovering af den gamle realskole på Tranebærvej 6A, Dronninglund.

Renoveringen er en del af det samlede projekt på ejendommen Tranebærvej 6A. Den gamle realskole er bevaringsværdig og i den gældende lokalplan er der fastsat retningslinier, der fastlægger, at der ikke må bruges almindelige maskinfremstillede glatte facadesten.

Da realskolen ombygges til private udlejningsboliger, kan projektet støttes via byfornyelsesmidler med op til 75 % af omkostningerne inkl. moms, som fordeles ligeligt mellem kommunen og staten. Brønderslev Kommunes tilbageværende ramme for byfornyelse er ikke endeligt opgjort, men det vurderes, at der er plads til medfinansiering af det ansøgte beløb.

Det ansøgte projekt er ikke præcist beskrevet, hvorfor det anbefales, at sagen her behandles som en "principtilkendegivelse", hvor det endelige beløb fastsættes efter indsendelse af helt konkret byggeprojekt.

Byrådet skal tage stilling til, om projektet skal støttes og i givet fald med hvilket maksimale beløb.

Sagsfremstilling

Panorama-byg har søgt om tilskud til brug af håndrensede gamle mursten i forbindelse med renovering af den gamle realskole på Tranebærvej 6A, Dronninglund.

I 2016 købte Panorama-Byg ejendommen af Brønderslev kommune efter udbud. Af udbudsmaterialet fremgik det bl.a., at omkostninger til nedbrydning/miljøsanering skulle være indeholdt i tilbuddet. Efterfølgende er der i dialog med Panorama-Byg udarbejdet en lokalplan på området. Her fremgår blandet andet følgende for den bevaringsværdige bygning:

"Facader skal udføres i blank mur af genbrugstegl, af håndlavede tegl i størrelse som eksisterende facadesten eller en mursten i størrelse og farve, der passer til det øvrige murværk. Der må ikke anvendes maskinsten med glat overflade."

Panoram-Byg har med ansøgningen sendt tilbud fra "Gamle Mursten Nord" i Brønderslev lydende på 250.000 kr. excl. moms. Samtidig er der medsendt tilbud fra Stark på almindeligt maskinfremstillede mursten for på den måde at illustrere merprisen. Tilbuddet fra Stark er ikke relevant, da det går på mursten, der i henhold til lokalplanen ikke må anvendes. Der er dog ingen tvivl om, at brugen af genbrugssten vil være væsentlig dyrere end at bruge eksempelvis "håndstrøgne" sten, der ville kunne anvendes i overensstemmelse med lokalplanen.

I lovgivningen vedrørende bygningsfornyelse fremgår:

"Byrådet kan træffe beslutning om at yde støtte til udgifter til ombygning af private erhvervslokaler eller lokaler i offentligt ejede bygninger, når der ombygges til private udlejningsboliger. Det er en betingelse, at erhvervet er nedlagt, eller den hidtidige aktivitet i den offentligt ejede bygning er ophørt, og at bygningen skønnes egnet til at blive ombygget inden for en rimelig økonomisk ramme. I bygninger, hvor der ikke er beboelse, eller hvor beboelse udgør en mindre del, er det endvidere en betingelse, at bygningen skønnes bevaringsværdig."

Det ansøgte projekt falder ind under disse kriterier, hvorfor der - hvis det besluttes at yde støtte - kan forventes statslig medfinansiering svarende til maksimalt halvdelen af det beløb, der svarer til 75 % af det endelige projekts samlede omkostninger.

Den fremsendte ansøgning indeholder ikke et præcist projekt, der viser, hvor mange mursten, der skal bruges. Det fremgår heller ikke af hverken ansøgning fra Panorama-Byg eller tilbud fra "Gamle Mursten Nord", hvordan fordelingen mellem nedbrydningsopgaven og levering af genbrugssten er. Det kan således ikke vurderes, om løsningen med nedbrydning foretaget af "Gamle Mursten Nord" er den optimale.

På baggrund heraf kan Byrådet overveje at beslutte, at Brønderslev Kommune er indstillet på principielt at yde støtte til projektet med et maksimalt beløb på fx 50-100.000 kr. Hertil kan komme en statslig medfinansiering, hvis det endelige projekt lever op til kravene i byfornyelseslovgivningen. Det endelige beløb kan så fastsættes på baggrund af et færdigt projekt, der mere præcist beskriver nedbrydningsopgaven, samt hvor og hvor mange genbrugssten, der er nødvendige for at realisere renoveringen af den gamle realskole.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet beslutter om kommunen principielt er indstillet på at støtte projektet - og i givet fald, hvor stort et beløb, der maksimalt kan blive tale om.

Personale

Ingen.

Økonomi

I anlægsbudgettet for 2018 er der 0,332 mio. kr. i puljen til Bygningsfornyelse, som ikke er frigivet.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 17. december 2018, pkt. 13:

Udvalget er positive over for projektet og ønsker at støtte dette. Der arbejdes videre med beregning på tilskuddet. Formanden kontakter udvalgsmedlemmerne inden, der gives endeligt svar til Panorama Byg.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 22. januar 2019:

Panorama Byg har oplyst, at der er god overensstemmelse mellem det antal gamle mursten, der skal bruges i renoveringen af den gamle realskole og de mursten, der bliver til rådighed ved nedbrydningen af den gamle gymnastiksal. På den baggrund findes det tidligere ansøgte beløb på 250.000 kr. at være det rigtige at tage udgangspunkt i. ”Regnestykket” kommer her efter til at se sådan ud jf. dagsordentekst ovenfor.

Projektbudget

250.000 kr.

Egenfinansiering

62.500 kr.

Statslig byfornyelse

93.750 kr.

Kommunal medfinansiering

93.750 kr.

I alt finansiering

250.000 kr.

Hvis Økonomiudvalget godkender frigivelse af den kommunale andel af tilskuddet, kan Panorama Byg få tilsagn om et samlet tilskud på 187.500 kr., der udbetales, når renovering af den gamle realskole er gennemført.

Forvaltningen anmoder om frigivelse af 93.750 kr. af kommunens byfornyelsesmidler.

Teknik- og Miljøudvalget er orienteret om ovennævnte.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget godkender frigivelse af den kommunale andel af finansieringen samt, at der udarbejdes byfornyelsesprojekt i henhold til ”Byfornyelsesloven”.

Økonomiudvalget, 22. januar 2019, pkt. 12:

Indstilles frigivet.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


12. Godkendelse af Brønderslev Kommunes Fritids- og Idrætspolitik


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY


Fritids- og Idrætspolitikken sendes til godkendelse i Byrådet efter endt høringsproces.

Sagsfremstilling

Fritids- og Idrætspolitikken er nu klar til godkendelse.

Fritids- og Idrætspolitikken favner fritids- og idrætslivet i Brønderslev Kommune. Dermed favner politikken bredt over de mange fritidstilbud, der findes i såvel organiserede foreninger, som i de uorganiserede fællesskaber og miljøer. Det gør også, at politikken dækker over en meget bred målgruppe lige fra de yngste til de ældste gymnaster, spejdere eller parkourudøvere. Politikken afspejler således, at fritids- og idrætslivet kan være en værdifuld del af livet – hele livet og for alle borgere. Fritids- og Idrætspolitikken skal således favne et stort fællesskab, hvor der er brug for tydelige prioriteringer af de muligheder, der skal udvikles. Politikken skal sætte den overordnede retning for fritids- og idrætsområdet, og fortsætte udvikling og bevægelse på området.

Den skriftlige fremstilling af politikken er foregået på baggrund af de mange inputs fra stormøder og arbejdsmøder med de engagerede frivillige kræfter fra kommunens fritidsliv, politikken er således blevet til i samspil med borgerne. Derudover har der været sparring og dialog med Samarbejdsudvalget undervejs, og via denne proces er politikken fremkommet. Når alle disse input er medtaget, har de to overordnede fokuspunkter været udvikling og bevægelse. Udvikling fordi der er et fælles ønske om at udvikle rammerne på området, så der er tidssvarende rammer, der er med til at skabe plads til udvikling. Derudover er der også et ønske om, at foreninger og aktiviteter udvikler sig.

Under disse to fokusområder indeholder politikken også de 3 indsatsområder - Børn i bevægelse, Unge i bevægelse og Voksne i bevægelse. Indsatsområderne fokuserer på bevægelse – bevægelse er ikke kun den fysiske bevægelse, det er i lige så høj grad den mentale bevægelse, ligesom det er bevægelse i form af fokus på udvikling af rammerne og forholdene for de respektive målgrupper.

Disse 5 områder skal samlet set fokusere på politikkens overordnede vision Brønderslev i Bevægelse. De 3 indsatsområder udfoldes med fokus på at skabe tydelighed omkring, hvilke muligheder indsatsområdet skaber. Gennem de 3 indsatsområder skabes dermed en synlighed omkring, hvordan og hvorfor Brønderslev Kommune skal i bevægelse. Dette fokus er fremkommet gennem politikskabelsen, hvor det er blevet tydeliggjort, at Fritids- og Idrætslivet i Brønderslev Kommune skal være bedre til at skabe muligheder i fællesskab, være tydelige omkring rammer og vilkår og skabe større synlighed om aktiviteter og succeser.

Politikkens overordnede sigte er dermed udvikling og skabelsen af en fysisk, social og mental bevægelse, der får endnu flere til at få øjnene op for alle de gode oplevelser, aktiviteter og det fantastiske fællesskab som findes i fritids- og idrætslivet i Brønderslev Kommune.

Politikken vil årligt blive suppleret med en konkret handleplan, der skal tydeliggøre hvilke konkrete indsatser, der arbejdes med for at indfri politikkens visioner.

Udkast til Fritids- og Idrætspolitikken har været i høring hos såvel Idrætssamvirket, Spejdersamvirket og Aftenskolesamrådet samt Landdistriktsrådet, Integrationsrådet, Frivilligrådet, Ældrerådet og Handicaprådet. Høringen har kun givet anledning til få formuleringsmæssige ændringer i selve politikken, da der ikke er fremkommet ting, der ikke kan favnes i politikken. Høringsforslagene tages med til arbejdet med handleplanerne.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender Fritids- og Idrætspolitikken.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 17. januar 2019, pkt. 5:

Fritids- og Kulturudvalget indstiller Fritids- og Kulturpolitikken politikken godkendt.

Økonomiudvalget, 22. januar 2019, pkt. 19:

Indstilles godkendt.

Direktionen, 29. januar 2019, pkt. 6:

Drøftet.

Ros til arbejdet.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


13. Beskæftigelsesplan 2019


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY

Kommunerne udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan, der indeholder mål for beskæftigelsesindsatsen og beskriver kommunens strategiske prioritering af indsatsen det kommende år.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet et udkast til Brønderslev Kommunes Beskæftigelsesplan 2019.

Byrådet skal tage stilling til, om Beskæftigelsesplan 2019 kan godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunerne udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan med mål for beskæftigelsesindsatsen og en beskrivelse af kommunens strategiske prioritering af indsatsen det kommende år.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet et udkast til Brønderslev Kommunes Beskæftigelsesplan 2019.

Beskæftigelsesudvalget har på et fællesmøde den 14. november 2018 drøftet første udkast af beskæftigelsesplanen med Det Lokale Arbejdsmarkedsforum (LAF), Handicaprådet og Integrationsrådet. Første udkast har derudover været i høring med svarfrist den 21. november 2018. Der er indkommet et høringssvar fra LO Brønderslev-Dronninglund.

Med afsæt i de fremsatte bemærkninger på fællesmødet og det fremsendte høringssvar har Fagforvaltningen for Beskæftigelse justeret beskæftigelsesplanen og fremsender nu 2. udkast.

Omdrejningspunktet i beskæftigelsesplanen for 2019 er de udfordringer, der opleves på både nationalt og lokalt plan. Brønderslev Kommune har udvalgt tre fokusområder for 2019.

Fokusområde 1: Kvalificeret arbejdskraft

Brønderslev Job- og UngeCenter spiller en stor rolle i forhold til at formidle den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft til virksomhederne. I 2019 vil Job- og UngeCentret fortsat have fokus på, sammen med de øvrige aktører på arbejdsmarkedet, at understøtte virksomhedernes behov for rekruttering - herunder at målrette opkvalificeringsindsatsen til brancher med mangel på arbejdskraft.

Fokusområde 2: Unge i uddannelse og job

På ungeområdet vil fokus i 2019 især være på den nye forberedende grunduddannelse (FGU) samt de nye opgaver i den kommunale ungeindsats, der følger med implementeringen af FGU. UngeCentret vil ligeledes rette blikket mod den forebyggende indsats for de 15-17-årige unge samt øge fokus på, at flere unge søger ind på erhvervsuddannelserne.

Fokusområde 3: Udsatte ledige

De aktuelle konjunkturer på arbejdsmarkedet betyder, at der er gode vilkår for, at de udsatte ledige kan komme ind på arbejdsmarkedet. I 2019 vil Job- og UngeCentret derfor have fokus på, at de udsatte ledige får en håndholdt, individuel og virksomhedsrettet indsats, som bringer dem tættere på arbejdsmarkedet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender udkast til Beskæftigelsesplan 2019.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 5. december 2018, pkt. 6:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 12. december 2018, pkt. 10:

Indstilles godkendt.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 9. januar 2019:

Job- og UngeCenter Brønderslev har i lighed med tidligere år taget afsæt i de beskæftigelsespolitiske mål, som ministeren årligt udmelder, i udarbejdelsen af Brønderslev Kommunes beskæftigelsesplan for 2019.

Beskæftigelsesministeren udmeldte i maj 2018 de beskæftigelsespolitiske mål for 2019. Disse mål var:

 1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse
 2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
 3. Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende
 4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse
 5. Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes
 6. Udsatte ledige skal have en indsats

Ministeren varslede derudover, at der ville komme et mål om, at flere personer med handicap skal i beskæftigelse.

Dette mål udmeldte ministeren den 11. december 2018. Han meddelte samtidigt, at målet om bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger udgår, således at det samlede antal ministermål ikke forøges.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse anbefaler på den baggrund at justere Brønderslev Kommunes beskæftigelsesplan for 2019, således at målet og indsatsområdet om bekæmpelse af socialt bedrageri udgår af planen. Det er i planen markeret med rødt, hvilke passager der i så fald vil udgå.

Selv om bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger udgår som mål i beskæftigelsesplanen, er det fortsat et vigtigt område, som Job- og UngeCentret vil have fokus på i 2019. Det gælder blandt andet i forhold til sanktionering, hvor regeringen har indgået en aftale om mere enkle og skærpede sanktionsregler, som forventes at træde i kraft den 1. juli 2019.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender, at målet om bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger udgår af beskæftigelsesplan 2019.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 9. januar 2019, pkt. 3:

Udvalget godkendte, at målet om bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger udgår af beskæftigelsesplan 2019.

LO’s bemærkninger omkring udfordringen i forhold til at sikre kvalificeret arbejdskraft drøftes på førstkommende politiske møde med LO.

Den reviderede plan indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 22. januar 2019, pkt. 20:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


14. Endelig vedtagelse af 7 indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Byrådet godkendte den 20. juni 2018 forslag til 7 indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Forslagene har været i offentlig fra den 25. juni 2018 til den 17. september 2018.

Formålet med indsatsplanerne er at sikre den nuværende og fremtidige drikkevandsressource i indvindingsoplandene.

Der indkommet 6 høringssvar. Et af svarende er indkommet efter fristen er udløbet.

Byrådet skal tage stilling til om indsatsplanerne kan vedtages endeligt, samt om Byrådet vil tilkendegive at ville pålægge dyrkningsrestriktioner med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 26a, hvis der ikke kan indgås en frivillig aftale om grundvandsbeskyttelse.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 20. juni 2018 forslag til 7 indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Forslagene har været i offentlig fra den 25. juni 2018 til den 17. september 2018.

Der er indkommet 5 høringssvar i perioden samt 1 høringssvar efter periodens udløb fra

a) Miljøstyrelsen

b) LandboNord

c) Hjallerup Vandforsyning

d) Flauenskjold Vandværk

e) Borger

f) Øster Brønderslev Vandværk

De 5 rettidige høringssvar er behandlet i bilaget respons på høringssvar.

Der har været borgermøde den 23. august 2018, hvor planforslagene blev gennemgået generelt. Borgermødet gav ikke anledning til ændringer i planforslagene.

Der har været 4 ugers klagefrist fra den 26. oktober 2018 til den 23. november 2018 i forhold til afgørelse om, at forslag til indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse ikke skal miljøvurderes, da screeningerne har vist dette. Der er ikke modtaget klager over "ikke VVM-pligt".

Pålæg af dyrkningsrestriktioner

I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 26a kan Byrådet, hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale mod fuldstændig erstatning, pålægge ejeren af en ejendom rådighedsindskrænkninger eller andre foranstaltninger, som er nødvendige for at sikre nuværende eller fremtidige drikkevandsinteresser mod forurening med nitrat eller pesticider.

Pålæg af dyrkningsrestriktioner efter Miljøbeskyttelseslovens § 26a svarer til en ekspropriation.

Fortjenesten, der er indvundet ved modtagelse af en erstatning i anledning af ekspropriation, er skattefri efter § 11, 1. punkt i Ejendomsavancebeskatningsloven. Reglen om skattefritagelse gælder efter lovens § 11, 2. punkt, også for fortjeneste ved salg til en erhverv, der efter formålet med erhvervelsen opfylder betingelserne for at ekspropriere ejendommen. Det er således ikke et krav, at der er foretaget en formel ekspropriation af den pågældende ejendom.

Det følger af meddelelse fra SKAT, at betingelserne for at ekspropriere ejendommen skal være opfyldt på aftaletidspunktet. SKAT oplyser, at der skal foreligge ekspropriationshjemmel til det pågældende formål, og det må kunne påregnes, at ekspropriation vil ske i mangel af frivillig aftale.

Ekspropriationshjemlen er til stede, når der er vedtaget en indsatsplan for området, mens viljen til ekspropriation kræver en byrådsbeslutning.

Hvis Byrådet ikke ønsker at benytte muligheden for pålæg af rådighedsindskrænkninger, fravælges muligheden for skattefritagelse den berørte ejer ved indgåelse af en frivillig aftale.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender,

 • at indsatplanerne vedtages endeligt, og
 • tilkendegiver at ville pålægge dyrkningsrestriktioner med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 26a, hvis der ikke kan indgås en frivillig aftale om grundvandsbeskyttelse.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 17. december 2018, pkt. 3:

Sagen udsættes.

Cowi’s rapport fra 2013 vedhæftes som bilag.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalget, 14. januar 2019:

Metode

BNBO er bestemt på baggrund af Miljøstyrelsens BNBO vejledning fra 2007, hvor formler m.m. findes.

I BNBO-beregningen indgår parametrene indvindingsmagasin, magasin type, magasinbjergart, dæklagstykkelse, magasintykkelse, indvinding, transmissivitet, gradient, effektiv porøsitet, og analysefrekvens, 1 eller 2 år. Da flere af disse parametre varierer fra vandværk til vandværk fås BNBO med forskellig radius og areal. BNBO afspejler sænkningstragten, se figur 1, fra den boring der indvindes fra. Formålet med forbud i BNBO er således at sikre, at en evt. forurening med pesticider opdages i analysetagningen hurtigst muligt.

Frivillige aftaler

Et overblik over udbredelsen af BNBO for hvert vandværk/forsyning er vedhæftet, hvori der også fremgår et forslag til erstatninger for sprøjtefri dyrkning (ingen brug af pesticider). Overblikket er lavet med baggrund i Cowis BNBO rapport fra 2013 og indsatsplanforslagene.

Det er vandværket/forsyningen, der skal forsøge at indgå en frivillig aftale med den berørte part og blive enige om en erstatning. Myndighedsudøvelse i forhold til tilsyn med overholdelse af dyrkningsrestriktionerne tilfalder Brønderslev Kommune.

Hvis indsatsplanerne vedtages, må der godt fra 25 m zonen og ud til grænsen af BNBO dyrkes og gødes, men ikke bruges pesticider. 25 m zonen, der ikke må dyrkes, gødes og sprøjtes vil fortsat gælde

Teknik- og Miljøudvalget, 14. januar 2019, pkt. 5:

Det indstilles, at indsatsplanerne vedtages endeligt og at det tilkendegives, at Byrådet vil pålægge dyrkningsrestriktioner med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 26a, hvis der ikke kan indgås en frivillig aftale om grundvandsbeskyttelse.

Jens Andersen tager forbehold.

Økonomiudvalget, 22. januar 2019, pkt. 23:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Jens Andersen, Line Vanggaard Pedersen, Lone Birkmose Lex og Niels Vestergaard Salling stemte hverken for eller imod.

Bilag

Til toppen


15. Tillæg til Spildevandsplanen - etablering af regnvandsbassiner ved Kornumgårdsgrøften i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

I forbindelse med separatkloakering af Brønderslev by skal der etableres regnvandsbassiner ved Kornumgårdsgrøften.

Brønderslev Spildevand A/S har i samarbejde med kommunen kortlagt placeringsmuligheder. Tillæg til spildevandsplanen udarbejdes for at give spildevandsforsyningsselskabet mulighed for at igangsætte etableringen.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til tillæg nr. 6 til spildevandsplanen kan godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger, herunder tage stilling til spørgsmålet om mulig ekspropriation i forbindelse med etablering af bassiner på privatejet jord.

Sagsfremstilling

I takt med at Brønderslev by bliver separatkloakeret opstår der behov for at udlede regnvand fra de separatkloakerede områder. Den naturlige recipient for regnvandet fra den centrale og vestlige del af byen er Kornumgårdsgrøften. For at undgå hydraulisk overbelastning af vandløbet med oversvømmelser og forringet vandløbsmiljø til følge, er det nødvendigt at forsinke udledningerne via regnvandsbassiner inden udledning til vandløbet.

Det er kommunen, der meddeler udledningstilladelserne og fastsætter vilkår for udledningerne. Spildevandsforsyningsselskabet har ansvaret for udledningerne og dermed etableringen af regnvandsbassinerne.

Der bliver tale om udledning af regnvand fra betragtelige arealer, så der bliver behov for store forsinkelsesvoluminer. Da alle bassiner kommer til at ligge i bynære arealer, der i dag for størstedelens vedkommende indgår som en del af byens rekreative arealer, har Fagforvaltningen for Teknik og Miljø i samarbejde med Brønderslev Spildevand A/S fået foretaget en kortlægning af, hvor bassinerne kan placeres. Placeringsmulighederne fremgår af vedlagte kortbilag. Fagforvaltningen har i august 2016 orienteret Teknik- og Miljøudvalget om resultatet af kortlægningen.

Tillæg til spildevandsplanen udarbejdes for at give spildevandsforsyningsselskabet mulighed for at etablere bassinerne, idet flere af de berørte arealer er privatejede. Hedelundssøerne indgår også i det samlede bassinprojekt (B1) og tillæg til spildevandsplanen vedr. dette blev vedtaget af Byrådet i marts 2013.

Forudsætningen for at kunne anvende de udpegede arealer til etablering af bassinerne har været, at disse udformes, så de kan indpasses som en del af de rekreative arealer. Det betyder, at bassinerne udformes, så de får karakter af små søer med permanent vandspejl, såkaldte våde bassiner. Det er fagforvaltningens vurdering, at bassinerne dermed også kan bibringe de rekreative arealer yderligere kvalitet. Samtidig foregår der en betydelig rensning af regnvandet i et vådt bassin. Regnvand fra befæstede arealer i byområder kan indeholde ikke ubetydelige mængder af forskellige forurenende stoffer. Det skal bemærkes, at den arealmæssige udpegning kun er skitsemæssig. Den endelige udformning af bassinerne og dermed fastlæggelse af den endelige arealmæssige udbredelse foretages først, når separatkloakeringen i oplandet er så langt, at bassinet skal til at tages i brug. Således skal bassinerne B2, B3 og B4 ifølge den nuværende plan tages i brug i 2021, og detailudformningen er derfor i sin indledende fase.

Kortlægningen viste, at det er vanskeligt at finde tilstrækkeligt med areal til etablering af traditionelle regnvandsbassiner, dels pga. rent fysiske bindinger, men også fordi mange af arealerne langs vandløbet er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Som alternativ til et traditionelt regnvandsbassin blev det derfor foreslået at foretage en del af forsinkelsen ved at stuve vand op på de arealer langs vandløbet, der er mindre følsomme overfor kortvarige oversvømmelser. Det drejer sig om arealerne M1 og M2 beliggende mellem Kornumgårdsvej og Sdr. Omfartsvej (M1) og mellem Sdr Omfartsvej og renseanlægget (M2).

Det skal bemærkes, at det nok vil blive nødvendigt at foretage en vis tilpasning af vandløbsprofilet for at kunne sikre tilstrækkelig med opmagasineringsvolumen. Ud over at opstuvning og eventuel tilpasning af vandløbsprofil skal afpasses efter de øvrige interesser, der er i området, så vil der også blive lagt vægt på, at en eventuel tilpasning af vandløbsprofilet også kan bibringe området nye rekreative værdier. Det skal dog i den forbindelse tilføjes, at spildevandsforsyningsselskabet ikke må bruge midler på anlæg og installationer, der udelukkende tjener rekreative formål, men at anlæggene godt kan udformes så de også tjener rekreative formål. Detailprojektering af M1 og M2 igangsættes i løbet af 2019 med henblik på, at disse opstuvningsarealer også kan træde i funktion omkring 2021.

Bassinerne B2, B3 og B4 etableres på kommunalt ejede arealer, mens M1 og M2 vil berøre privatejede arealer. Byrådet har i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 58 mulighed for i nødvendigt omfang at træffe afgørelse om ekspropriation til fordel for spildevandsanlæg.

Forslag til tillæg til spildevandsplanen skal offentliggøres i 8 uger, før det kan vedtages endeligt. Byrådets vedtagelse af spildevandsplanen eller tillæg til denne kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til tillæg nr. 6 til spildevandsplanen for Brønderslev Kommune vedrørende etablering af regnvandsbassiner ved Kornumgårdsgrøften i Brønderslev til offentliggørelse i 8 uger, og at kommunen er indstillet på at foretage den nødvendige ekspropriation af areal til bassinerne, såfremt der ikke kan opnås en frivillig aftale med de berørte lodsejere.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 14. januar 2019, pkt. 6:

Indstilles til godkendelse.

Karsten Frederiksen deltog ikke i behandlingen af sagen pga. inhabilitet.

Økonomiudvalget, 22. januar 2019, pkt. 24:

Karsten Frederiksen deltog ikke i behandlingen pga. inhabilitet.

Indstilles godkendt.

Beslutning

Karsten Frederiksen deltog ikke pga. inhabilitet.

Godkendt.

Bilag

Til toppen


16. Tillæg til spildevandsplanen - etablering af regnvandsbassiner ved Donnerbæk i Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet tillæg til spildevandsplanen for at give Brønderslev Spildevand A/S mulighed for at etablere regnvandsbassiner ved Donnerbæk for at forsinke udledningerne fra befæstede arealer i den nordlige del af Dronninglund.

Etablering af bassinerne vil reducere den hydrauliske belastning af Donnerbæk og nedbringe udledningernes bidrag til vandstandsstigninger i vandløbet under kraftig regn.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til tillæg til spildevandsplanen kan godkendes og udsendes i offentlig høring i 8 uger, herunder tage stilling til spørgsmålet om mulig ekspropriation i forbindelse med etablering af bassinet ved Solparken (privatejet jord).

Sagsfremstilling

I forbindelse med undersøgelse af oversvømmelsesproblemer langs Donnerbæk ved Dronninglund blev det påvist, at udledning af regnvand fra den nordlige del af Dronninglund by gav et ikke uvæsentligt bidrag til vandstandsstigningerne i vandløbet.

Der findes 4 udledninger af regnvand fra Dronninglund by til vandløbet, hvoraf de 2 udledninger bidrager med 94 % af udledningen. Der er tale om gamle udledninger, der ikke er forsinkede, hvorfor der i dag udledes meget store vandmængder under kraftig regn. Tillægget til spildevandsplanen udarbejdes for at give Brønderslev Spildevand A/S mulighed for at etablere regnvandsbassiner ved de 2 mest betydende udløb.

Det ene regnvandsbassin planlægges etableret øst for området ved Solparken og det andet bassin ved Dregårdsvej. Det er dog kun bassinet ved Solparken, der planlægges etableret nu, hvor bassinet ved Dregårdsvej planlægges etableret på sigt. Udløbet ved Solparken er også langt det mest betydende af udløbene.

Regnvandsbassinet vil medføre en reduktion af udledningsmængden fra Solparken fra ca. 750 l/s til ca. 20 l/s, hvilket vil bidrage positivt til at reducere udledningernes bidrag til vandstandsstandsstigningerne i vandløbet under kraftig regn.

Arealet, hvor bassinet ved Solparken planlægges etableret, er privatejet, men lodsejerne har tilbudt at stille arealet gratis til rådighed for bassinet. Ellers har Byrådet i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 58 mulighed for i nødvendigt omfang at træffe afgørelse om ekspropriation til fordel for spildevandsanlæg.

Forslag til tillæg til spildevandsplanen skal offentliggøres i 8 uger, før det kan vedtages endeligt. Byrådets vedtagelse af spildevandsplanen eller tillæg til denne kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til tillæg nr. 7 til Spildevandsplanen for Brønderslev Kommune vedrørende etablering af regnvandsbassiner ved Donnerbæk i Dronninglund til offentliggørelse i 8 uger, og at kommunen er indstillet på at foretage ekspropriation af arealerne til bassinerne, hvis der alligevel ikke kan opnås en frivillig aftale med de berørte lodsejere.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 14. januar 2019, pkt. 7:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 22. januar 2019, pkt. 25:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


17. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning
 • Inspirationsbesøg hos Nordfyn og Faaborg-Midtfyn
 • Sønderborg Kommune på besøg hos Ungecenteret

Til toppen


18. Lukket punkt: Frigivelse af anlægsmidler


Beslutning

Godkendt.

Til toppen


19. Lukket punkt: Indledende projektovervejlser


Beslutning

Godkendt.

Til toppen


20. Lukket punkt: Frigivelse af anlægsbevilling


Beslutning

Godkendt.

Til toppen


21. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Intet.

Til toppen

Opdateret 31. januar 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer