Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 27. februar 2019
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende evt. indkaldte stedfortrædere i tilfælde af afbud fra et eller flere medlemmer af Byrådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning
 • Kan der indføres ordning, så byrådsmedlemmer kan foreslå emner til temamøder? (Poul Erik Andreasen)
 • Er det korrekt, at KKR har besluttet at nedlægge Taleinstituttet, og hvordan vil borgmesteren sikre, at serviceniveauet fastholdes på området? (Lene Hansen)

Til toppen


5. Foreløbig Budgetproces og tidsplan for Budget 2020


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK/BY

Økonomiafdelingen har udarbejdet oplæg til budgetproces og tidsplan for budget 2020.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet oplæg til budgetproces samt forslag til tidsplan for budget 2020.

For at opnå balance på driften i budget 2020 i forhold til budget 2019 foreslås det, at fagudvalgene får til opgave i perioden fra februar til april at udarbejde og prioritere en reduktionspulje på minimum 0,67 %. Hvis der ønskes mulighed for en politisk prioritering, kan reduktionspuljen forøges - eksempelvis til 1,0 %, 1,3 % eller 1,5 %. Reduktionspuljen fordelt pr. udvalg fremgår af vedhæftede bilag: Budgetproces 2020.

Der er som sidste år mulighed for, at større og principielle beslutninger evt. kan træffes udenfor budgetprocessen, hvor der samtidig er politisk enighed om, at resultatet heraf kan indregnes i budgettet.

Efter Økonomiudvalgets inspirationsbesøg hos Faaborg-Midtfyn og Nordfyns kommuner vil den endelige budgetproces 2020 og tidsplan blive udarbejdet.

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter oplæg til budgetproces og tidsplan for budget 2020.

Indstilling

Direktionen, 15. januar 2019, pkt. 5:

Forslag indstilles iværksat, evt. tilpasset ideer fra inspirationsbesøg.

Økonomiudvalget, 22. januar 2019, pkt. 4:

Udsat til næste møde.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 13. februar 2019:

Som en opfølgning på inspirationsturen den 21.-22. januar 2019 har forvaltningen udarbejdet en stikordsoversigt over de centrale budskaber fra turen, som er vedlagt som bilag.

I forbindelse hermed kan det anbefales, at Økonomiudvalget bl.a. vurderer:

 • Hvorvidt den vedtagne økonomiske politik kan inddrages tættere i styring af budgetlægningens flerårsperspektiv?
 • Hvorvidt der er behov for ændringer i håndtering af opmærksomhedspunkter/tekniske korrektioner i forhold til det budgetforslag, der fremlægges til 1. behandling?
 • Hvorledes proceduren for udarbejdelse af forslag til reduktioner, råderum, besparelser m.v. evt.. kunne justeres, herunder
  • Hvornår skal det politiske niveau inddrages i behandlingen/udarbejdelsen?
  • Hvornår inddrages offentlighed og medarbejdere?

Herudover var der inspiration til forskellige elementer i budgetprocessen fx:

 • Udfordringer med at få fagudvalgene til at være en aktiv del af budgetprocessen
 • Håndtering af udgiftsudfordringer i forhold til demografi, beskæftigelse og andre områder
 • Inspiration til afdækningsforslag
 • Forskellige støtteredskaber i budgetlægningsprocessen
 • Tidspunkter for og typer af for seminarer for Byråd og politiske forhandlinger

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter oplæg til budgetproces og tidsplan for budget 2020 og herunder hvilke ændringer, der ønskes indarbejde i lyset af inspirationsturen.

Økonomiudvalget, 13. februar 2019, pkt. 3:

Der igangsættes en proces, hvor der findes forslag til råderum på 1% i alle udvalg.

Forslagene skal være klar til videre politisk behandling og høringsproces i maj måned.

Lene Hansen, Arne M Jensen og Poul Erik Andreasen finder ikke, der er behov for forslag på 1.%.

Poul Erik Andreasen finder, at der ikke skal ske en ligelig fordeling af forslagene mellem udvalgene, og ønsker handleplaner for minimering af overskridelserne på sygepleje- og psykiatri-handicapområdet

Sagen sendes til beslutning i Byrådet

Beslutning

Godkendt efter følgende afstemning

 • For Økonomiudvalgets indstilling: 16
 • Imod: 11 (A)
Bilag

Til toppen


6. Anlægsregnskab for Skole IT- infrastruktur


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for projektet ”Skole IT- infrastruktur”.

Byrådet skal tage stilling til, om anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger kan godkendes.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter udbygning af IT-infrastrukturen på skolerne i Brønderslev Kommune ved etablering af trådløs netværk.

Anlægsprojektet er nu afsluttet, og Stabsforvaltningen fremsender anlægsregnskabet med anmodning om godkendelse.

Byrådet har meddelt følgende anlægsbevillinger:

-Byrådet 25. april 2012

3.000.000 kr.

-Byrådet 22. maj 2013

3.000.000 kr.

I alt

6.000.000 kr.

Det samlede forbrug:

6.013.376 kr.

Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på:

13.376 kr.

Specifikation af forbruget:

År

Forbrug

Beskrivelse

2012

2.992.534 kr.

Trådløs infrastruktur, switche, controllere og AP etableret på alle skoler

2013

1.223.037 kr.

Trådløs infrastruktur på Dronninglund og Hjallerup skoler samt indkøb af bærbare til alle skoler

2014

720.397 kr.

Netværk forberedt til BYOD samt implementering af Office 365 til elever og lærere

2015

749.418 kr.

Forbedring og udbygning af alle elinstallationer på alle skoler (modsvarende den større mængde PC i undervisningen)

2016

42.705 kr.

Resterende el forbedringer

2017

98.800 kr.

Udvidelse af Office 365

2018

186.485 kr.

Etablering af MDM samt Windows 10 platform på alle Pc’er

I alt

6.013.376 kr.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Indstilling

Økonomiudvalget, 13. februar 2019, pkt. 5:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


7. Frigivelse af rådighedsbeløb til udvikling af landdistrikterne


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

På budget 2019 er der årligt afsat 1 mio. kr. til udvikling af landdistrikterne.

Byrådet skal tage stilling til, om rådighedsbeløbet kan frigives.

Sagsfremstilling

Der er på budget 2019 afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til udvikling af landdistrikterne.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø har i 2018 arbejdet med nye initiativer for den fremtidige udvikling af kommunens lokalbyer, mindre byer samt det åbne land.

Initiativerne og retningslinjerne er udarbejdet i tæt samarbejde med Landdistriktsrådet gennem flere møder og workshops og efterfølgende godkendt af Teknik- og Miljøudvalget.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver rådighedsbeløbet på 1 mio. kr. til udvikling af landdistrikterne.

Personale

Ingen.

Økonomi

På anlægsbudgettet i 2019 er der afsat en pulje på 1,0 mio. kr. til Landdistrikt og nedrivning. Der forventes desuden overført 1,0 mio. kr. af uforbrugte midler fra samme anlægspulje i 2018 til 2019.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 4. februar 2019, pkt. 13:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 13. februar 2019, pkt. 6:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


8. Frigivelse af anlægsbevilling til energirenovering af gadebelysning i 2019


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Byrådet godkendte den 16. december 2015 tilbud vedrørende energirenovering af kommunens gadebelysning med en renoveringsplan over 4 år i perioden 2016-2019.

Byrådet har under budgetforhandlingen godkendt, at energirenoveringen finansieres med 3.791 mio. kr. i 2019.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal frigives anlægsbevilling til energirenovering af kommunens gadebelysning for 2019 på i alt 3.791 mio. kr.

Sagsfremstilling

Under budgetseminaret for 2019 blev rådighedsbeløbet forhøjet med 1.5 mio. kr., da rådighedsbeløbet havde vist sig at være sat for lavt i forhold til den aftalte kontrakt med Nyfors.

For at kunne opnå den ønskede energibesparelseseffekt ved gennemførelse af den godkendte 4-årige renoveringsplan for kommunens gadebelysning, skal Byrådet for 2019 frigive en anlægsbevilling på 2.291 mio. kr. + 1.5 mio. kr., i alt 3.791 mio. kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver en anlægsbevilling på 3.791 mio. kr. til gennemførelse af renoveringsplanen for kommunens gadebelysning i 2019.

Personale

Ingen.

Økonomi

I anlægsbudgettet for 2019 er der afsat 3.791 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger til gadelys.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 4. februar 2019, pkt. 12:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 13. februar 2019, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


9. Forslag til lokalplan 32-T-24.01 Solenergianlæg, sydøst for Agersted og kommuneplantillæg nr. 8


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 32-T-24.01 Solenergianlæg, sydøst for Agersted og tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 8.

Lokalplanen giver mulighed for, at der inden for et større areal på ca. 48 ha, beliggende sydøst for Agersted, kan opføres et solcelleanlæg til strømproduktion. Anlægget forventes at producere ca. 32.000 MWh årligt. Formålet med lokalplanen er at fremme en CO2-neutral energiproduktion.

Byrådet skal tage stilling til, om planforslagene kan godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede i marts 2018 at igangsætte planlægning for et solcelleanlæg, sydøst for Agersted. I forbindelse med planprocessen blev der holdt fordebat i henhold til planlovens § 23c. Kommunen modtog i forbindelse med den offentlige høring 1 indsigelse. Økonomiudvalget afviste indsigelsen på møde den 29. august 2018 og besluttede at arbejde videre med planlægning for solcelleanlægget, herunder udarbejdelse af lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg.

Lokalplanforslag

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 32-T-24.01 Solenergianlæg, sydøst for Agersted. Lokalplanen giver mulighed for, at der inden for et større areal på ca. 40 ha, beliggende sydøst for Agersted, kan opføres et solcelleanlæg til strømproduktion. Anlægget forventes at producere ca. 32.000 MWh årligt. Formålet med lokalplanen er at fremme en CO2-neutral energiproduktion.

Lokalplanområdet omfatter del af matr.nr. 2a og del af matr.nr. 2g, begge Asaa By, Aså-Melholt. Arealerne er en del af landbrugsejendommen beliggende Skelgårdsvej 52-54. Arealerne dyrkes i dag som landbrugsarealer. Arealerne er beliggende væk fra større veje i et område, der bærer præg af andre tekniske anlæg, herunder vindmøllerne ved Skovengen og højspændingsledninger, der løber nordvest for området. Mod nordøst er lokalplanområdets afgrænsning trukket 8 meter tilbage fra det beskyttede vandløb Sønderkærbækken, således at det er muligt at komme til vandløbet og vedligeholde det. Indenfor lokalplanområdet findes mod sydøst en mindre sø, der er udpeget som beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Desuden er der i området registreret et beskyttet dige mod sydøst, der dog ikke findes i marken. Brønderslev Kommune er i dialog med lodsejer og Slots- og kulturstyrelsen om reetablering af diget. Det forventes, at diget skal reetableres.

Med lokalplanen stilles en række vilkår til anlæggets placering og udformning, der skal sikre, at anlægget på bedst mulig vis indpasses i landskabet og omgivelserne, således at der ved disponering af arealet tages hensyn til de i området udpegede naturarealer og det beskyttet sten- og jorddige. Inden for lokalplanområdet kan der opstilles solenergipaneler og tilhørende tekniske installationer som invertere, transformere og koblingsstationer samt containere. Anlæggene skal trækkes mindst 6 meter tilbage fra lokalplanområdets afgrænsning for at sikre plads til, at der kan etableres et tæt og afskærmende beplantningsbælte omkring anlægget. Anlægget må desuden ikke placeres nærmere den i området udpegede beskyttet sø og det beskyttede sten- og jorddige end 5 meter. Lokalplanen bestemmer ikke hvilken type af solenergipanelerne, der skal opstilles i området. Ved lokalplanens udarbejdelse forventes, at solenergipanelerne enten opstilles på borde eller med trackermekanisme. Lokalplanen bestemmer, at solenergipanelerne må opstilles med en maksimal højde på 4 meter. Solenergipanelerne skal primært opstilles på lige, parallelle rækker og med en ensartet indbyrdes afstand og hældning og skal fremstå ens i udseende. Herudover kan der i området opføres mindre tekniske bygninger og tekniske konstruktioner med et samlet areal på 200 m². Disse bygninger må opføres med en maksimal bygningshøjde på 3 meter.

Lokalplanområdet får vejadgang via ejendommen beliggende Skelgårdsvej 52-54 mod sydvest. Der skal i området sikres plads til mindst 2 parkeringspladser. Desuden giver lokalplanen mulighed for, at der i området kan etableres interne veje og servicepladser, som er nødvendige for driften af anlægget.

For at sikre at anlægget indpasses i området stiller lokalplanen krav om, at solcelleanlægget skal afskærmes med et tæt beplantningsbælte. Beplantningsbæltets højde skal tilpasses valg af den tekniske løsning, således at det har en højde, som afskærmer anlægget, uden at beplantningsbæltet skygger unødigt for solenergipanelerne og dermed forårsager et produktionstab. Beplantningsbæltet skal etableres af egnstypiske arter.

Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen, hvor der kun må planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. Det er et ønske at samle større vedvarende energianlæg som solceller og vindmøller i landskabet. Landskabet i og omkring lokalplanområdet er vurderet egnet til formålet og indeholder i forvejen flere tekniske elementer i form af højspændingsledninger og vindmøller. Lokalplanområdet er beliggende i en afstand af ca. 2 km fra kysten. På baggrund af arealets placering væk fra større veje og på grund af anlæggets begrænsede højde vurderes, at påvirkningen alene vil være af lokal betydning. Anlægget vurderes ikke at kunne ses fra kysten pga. terrænforhold, spredt beplantning, læbælter og gårdanlæg, der forhindre lange kik. Langs kysten fremstår terrænet som en skrænt, der forhindrer en visuel sammenhæng mellem kysten og lokalplanområdet. Der er udført visualiseringer fra fem punkter i landskabet, hvorfra det vurderes, at flest mennesker vil færdes og kunne se anlægget. Visualiseringerne viser, at anlægget ikke vil fremtræde væsentligt synligt i landskabet.

Kommuneplantillæg

Arealet ligger i landzone og uden for kommuneplanens rammeinddeling. Sideløbende med lokalplanen er der udarbejdet et kommuneplantillæg, der udlægger et nyt rammeområde 32-T-24 med samme afgrænsning som lokalplanområdet. Området udlægges til forsyningsanlæg med mulighed for etablering af solenergianlæg.

Miljøvurderingsloven (VVM)

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens § 15 stk. 1, nr. 2, som handler om at projekter, omfattet af lovens bilag 2, kun skal gennemgå en miljøkonsekvensvurdering, hvis projektet vurderes at have en væsentlig negativ indvirkning på miljøet. Projektet er listet på bilag 2, pkt. 3a. Brønderslev Kommune har tidligere truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om, at der skal gennemføres en miljøkonsekvensvurdering. Afgørelsen blev offentliggjort samtidigt med, at sagen blev udsendt i fordebat. Afgørelsen blev ikke påklaget.

Miljøvurderingsloven (MV)

Lokalplanen og kommuneplantillægget er omfattet af miljøvurderingslovens § 8, stk. 2, nr. 1. Der skal kun gennemføres en miljøvurdering af planerne, hvis det vurderes at planernes gennemførelsekan få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af gennemført miljøscreening vurderer Brønderslev Kommune, at planerne ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Nedlæggelse af vej

Igennem lokalplanområdet er der i matrikelkortet udlagt vej, der er omfattet af tinglyst dokument (30.09.1920), der vedrører gensidige vejrettigheder mellem ejendommene matr.nr. 2a Aså By, Aså-Melholt m.fl. og ejendommene matr.nr. 41a Agersted Fjerding, Voer m.fl. Der er delvist givet afkald på vejrettigheder i tinglyst dokument (17.06.2008). Vejen findes ikke i marken, og det vurderes på baggrund af gennemgang af luftfotos, at vejen ikke har eksisteret de sidste 15 år. Solenergianlægget må ikke opstilles på vejarealet, hvorfor det er hensigtsmæssigt at få vejen slettet i matrikelkortet. Byrådet kan med hjemmel i lov om private fællesveje kap. 11 træffe beslutning om at nedlægge vejen. Inden der kan træffes beslutning herom, skal alle tænkelige vejberettigede høres i mindst 8 uger. Høringen kan foretages sideløbende med lokalplanens offentlige høring.

Tinglysningsretten kan på baggrund af beslutning truffet af Byrådet i henhold til kap. 11 i lov om private fællesveje aflyse servitutten, jf. § 20 i tinglysningsloven. Godkendelse af den matrikulære sag, hvor vejen slettes i matrikelkortet, kan kun ske under forudsætning af, at der ikke er tinglyste dokumenter, der vedrører vejrettigheder.

Projektudvikler har anmodet kommunen om at iværksætte procedure vedrørende nedlæggelse af vejene. Kommunen har ret til at videresende regningen for sagens behandling til de grundejere, der har interesse i nedlæggelse af vejen, jf. § 76 i lov om private fællesveje. Fagforvaltningen foreslår, at proceduren for nedlæggelse af vejen gennemføres for hele servituttens indhold, så tinglyst dokument om vejrettigheder kan aflyses i sin helhed. Således kan der ikke opstå tvivl om hvilke veje/rettigheder der slettes og hvilke der er tilbage.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Byrådet godkender

 • forslag til lokalplan 32-T-24.01 Solenergianlæg, sydøst for Agersted samt forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og sender forslagene i 8 ugers høring, og
 • at der sideløbende med den offentlige høring af planforslagene gennemføres en procedure for nedlæggelse af veje i henhold til kap. 11 i lov om private fællesveje. Proceduren gennemføres for hele servituttens indhold. Omkostninger i forbindelse med sagsbehandlingen skal afholdes af ansøger/projektudvikler, jf. § 76 i lov om private fællesveje.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 4. februar 2019, pkt. 3:

Det indstilles, at planerne sendes i offentlig høring.

Økonomiudvalget, 13. februar 2019, pkt. 13:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


10. Afsluttende status på kontanthjælpsstrategi


Resume

Sagsforløb: DIR/BE/ØK/BY

Jobcenter Brønderslev har siden 2016 arbejdet med en investeringsstrategi på kontanthjælpsområdet, som udløb ved udgangen af 2018. Målet med strategien har været at bringe flere kontanthjælpsmodtagere i selvforsørgelse.

Strategien har været en succes, idet målet er nået, og antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet markant i Brønderslev Kommune.

Jobcentret vil fremadrettet fastholde arbejdet med kontanthjælpsstrategiens elementer samt udarbejde forslag til en strategi for de borgere, som er længere væk fra arbejdsmarkedet.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget i Brønderslev Kommune vedtog i januar 2016 en investeringsstrategi på kontanthjælpsområdet, som varede til udgangen af 2018.

Strategien indebar investering i medarbejdere med henblik på at kunne iværksætte en mere jobrettet og ressourceorienteret tilgang på området i form af:

 • Skærpet visitationspraksis - flere borgere mødes som jobparate
 • Flere jobrettede samtaler med borgerne
 • Etablering af flere virksomhedsrettede tilbud til borgerne
 • Tættere opfølgning på de iværksatte indsatser

Målet med strategien har været at nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere samt bringe Brønderslev Kommune under regionsgennemsnittet på kontanthjælpsområdet.

Strategien har været en succes, idet målene er nået. I december 2018 modtog 307 fuldtidspersoner over 30 år kontanthjælp i Brønderslev Kommune, hvilket er betydeligt lavere end strategiens mål om at nå ned på 360 fuldtidspersoner på kontanthjælp.

Fra januar 2016 til december 2018 er der sket et fald på 130 fuldtidspersoner på kontanthjælp i Brønderslev Kommune foruden 46 fuldtidspersoner, som overgik til integrationsydelse i juli 2016, da denne ydelse blev indført. Det betyder, at Brønderslev Kommune i dag har en lav andel af kontanthjælpsmodtagere sammenlignet med landsplan og regionalt niveau, hvilket fremgår af grafen nedenfor.

Selv om kontanthjælpsstrategien er afsluttet med udgangen af 2018, vil Jobcentret fastholde arbejdet med strategiens elementer og arbejde på at nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere yderligere i 2019.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse vil derudover udarbejde et forslag til en strategi for de borgere, som er længere væk fra arbejdsmarkedet, som også er et fokusområde i Brønderslev Kommunes beskæftigelsesplan for 2019. Målgruppen for denne strategi vil være aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, borgere på ledighedsydelse og borgere i ressourceforløb.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Der er udarbejdet et notat økonomi vedr. kontanthjælpsstrategien - se vedhæftede.

Indstilling

Direktionen, 5. februar 2019, pkt. 7:

Drøftet.

Ros til indsatsen.

Sundhed og Velfærd ønsker at medvirke i arbejdet med borgere på ressourceforløb.

Jens Davidsen var fraværende.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 6. februar 2019, pkt. 3:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget roser Fagforvaltningen for det flotte resultat.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Økonomiudvalget, 13. februar 2019, pkt. 16:

Taget til efterretning med ros.

Fremsendes til Byrådet.

Lene Hansen var fraværende.

Beslutning

Taget til efterretning,.

Bilag

Til toppen


11. Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2018


Resume

Sagsforløb: DIR/BE/ØK/BY

Fagforvaltningen for Beskæftigelse udarbejder hvert år en Beskæftigelsesplan. Planen indeholder Jobcentrets og UngeCentrets strategier og mål for året, og tager afsæt i ministermålene på beskæftigelsesområdet.

Fagforvaltningen har udarbejdet en opfølgning på Beskæftigelsesplanen for 2018.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en opfølgning på Brønderslev Kommunes Beskæftigelsesplan for 2018.

Resultatopfølgningen viser:

 • Et fald i det samlede antal modtagere af offentlig forsørgelse
 • Et velfungerende virksomhedssamarbejde med mange rekrutteringer og virksomhedsbesøg
 • Et fald i antallet af borgere på integrationsydelse og 55 % i selvforsørgelse
 • Stort fald i antal kontanthjælpsmodtagere og en større andel vurderes jobparate
 • Færre uddannelseshjælpsmodtagere end de tidligere år

Mål 1: Færre på offentlig forsørgelse

I Job- og UngeCentret følges udviklingen af det samlede antal borgere på offentlige forsørgelse løbende. I december 2018 var det samlede antal modtagere af offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune på 3.998 fuldtidspersoner, hvilket er 222 fuldtidspersoner færre end i samme måned året før. Grundet forsinkede data er dette under forudsætning af, at udviklingen på a-dagpenge og sygedagpenge følger sin nuværende tendens. Faldet ses især på integrationsydelse, kontanthjælp, sygedagpenge og uddannelseshjælp.

Mål 2: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Job- og UngeCentret har et godt samarbejde med virksomhederne i Brønderslev Kommune. Målet med samarbejdet er at sikre, at virksomhederne har den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. I 2018 har Job- og UngeCentret gennemført 190 rekrutteringer til ordinære stillinger og besøgt 104 nye virksomheder og iværksættere.

Mål 3: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Antallet af integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet er faldet markant siden slutningen af 2016 og faldet er fortsat ind i 2018. Målet for 2018 var, at 20 % af målgruppen skulle i selvforsørgelse senest 3 år efter deres ankomst til kommunen. De seneste tal er fra 3. kvartal 2018, hvor 55 % af målgruppen er kommet i selvforsørgelse i form af job eller uddannelse, hvilket er langt over målet for 2018.

Mål 4: Flere jobparate på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse

Antallet af borgere på kontanthjælp over 30 år er faldet fra 364 fuldtidspersoner i januar 2018 til 307 fuldtidspersoner i december 2018. Sammenholdt med de øvrige nordjyske kommuner ligger Brønderslev Kommune under regionsgennemsnittet i forhold til andelen af kontanthjælpsmodtagere i % af befolkningen. Derudover er en større andel kontanthjælpsmodtagere vurderet jobparate.

Lokalt mål: Færre unge skal være på uddannelseshjælp

Ministeren havde ikke opsat et konkret mål på ungeområdet, hvorfor Brønderslev Kommune valgte at udarbejde et lokalt mål, som sætter fokus på ungeindsatsen.

I december 2018 var antallet af unge på uddannelseshjælp på 196 fuldtidspersoner, hvilket er 22 fuldtidspersoner færre end samme periode året før. Brønderslev Kommune ligger også under regionsgennemsnittet i forhold til andelen af uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen.

Mål 5: Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes

Brønderslev Kommunes kontrolenhed fik den 1. maj 2018 ansat en yderligere medarbejder. Der har i perioden fra den 1. december 2017 til den 30. november 2018 været anmeldt 161 sager vedrørende socialt bedrageri, hvoraf 66 sager omhandler ansøgning om forsørgelse (tidlig indsats). På beskæftigelsesområdet har der været en nettobesparelse på 1.053.271 kroner.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Samlet set viser resultatopgørelsen, at Brønderslev Kommune på alle områder har levet op til målsætningerne.

Personale

Ingen.

Indstilling

Direktionen, 5. februar 2019, pkt. 6:

Drøftet.

Jens Davidsen var fraværende.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 6. februar 2019, pkt. 4:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Økonomiudvalget, 13. februar 2019, pkt. 17:

Indstilles taget til efterretning.

Lene Hansen var fraværende.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


12. Samarbejdsaftale om anerkendelse og støtte af veteraner


Resume

Sagsforløb: DIR/BY

Drøftelse af forslag til Samarbejdsaftale om anerkendelse og støtte af veteraner.

Sagsfremstilling

Borgmesteren har den 30. januar 2019 afholdt møde med Jesper Eriksen fra Forsvarets Personalestyrelse om muligheden for indgåelse af samarbejdsaftale om anerkendelse og støtte af veteraner.

Samarbejdsaftalen har til formål at sikre, at Veterancentret og Brønderslev Kommune samarbejder og bruger hinandens kompetencer bedst muligt i målet om at anerkende og støtte veteraner.

Samarbejdsaftalen foreslås gældende fra 1. marts 2019 og fremadrettet til den ene af parterne ønsker at aftalen ophører.

Borgmesteren anbefaler, at aftalen tiltrædes.

Indstilling

Direktionen, 5. februar 2019, pkt. 8:

Samarbejdsaftale anbefales indgået.

Jens Davidsen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


13. Undersøgelse af muligheder for etablering af sundhedshus i bygningerne på tidligere Dronninglund Sygehus


Resume

Sagsforløb: BY

Socialdemokratiet anmoder Byrådet om at iværksætte afklaring af muligheder for etablering af sundhedshus i bygninger i tidligere Dronninglund Sygehus.

Sagsfremstilling

Arne M Jensen har på vegne af Socialdemokratiet fremsendt forslag om, at Brønderslev Kommune tager initiativ til at undersøge mulighederne for, at de forskellige aktører på sundhedsområdet (læger, speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter osv.) og kommunale tilbud på området med fordel kunne flyttes til et fælles sundhedshus i tidligere afdeling M, som er den nyeste af bygningerne, på tidligere Dronninglund Sygehus. Socialdemokratiet opfordrer til, at der handles, inden Region Nordjylland afhænder bygningerne til anden side.

Borgmesteren oplyser, at forvaltningen er anmodet om at undersøge muligheder og udfordringer ved at flytte sundhedsfunktioner fra Sofielund til andre steder i Dronninglund by, samt der er aftalt møde mellem lægerne i Dronninglund, regionen og kommunen.

Beslutning

Undersøgelse af muligheder videreføres med potentielle interessenter.

Bilag

Til toppen


14. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Intet.

Til toppen


15. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Intet.

Til toppen

Opdateret 28. februar 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer