Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 27. marts 2019
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Karsten Frederiksen anmodede om at få sag om vindmøller ved Hjortnæs på dagsordenen.

Afslag.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende evt. indkaldte stedfortrædere i tilfælde af afbud fra et eller flere medlemmer af Byrådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning

Hvordan er status på arbejdet med revision af nuværende integrationspolitik i forhold til at opfylde L140 i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget? (Carsten Ullmann Andersen)

Til toppen


5. Låneoptagelse 2018


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiudvalget skal tage stilling til hjemtagelse af lån i henhold til lånerammeopgørelse for 2018. Der kan samlet optages lån på 12,783 mio. kr.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018 er der udarbejdet endelig opgørelse over kommunens lånemuligheder for 2018 på baggrund af den automatiske låneadgang, de tildelte lånedispensationer samt de faktisk afholdte udgifter. Opgørelsen, der er vedlagt som bilag, viser at der kan optages lån for i alt 12,783 mio. kr.

Lånet vil blive optaget med variabel rente og en løbetid på 25 år, og skal i henhold til lånebekendtgørelsen optages inden udgangen af april måned.

Låneoptagelsen knytter sig til lånedispensation for 2018 vedrørende den ordinære lånepulje samt restdispensation for 2017 vedrørende lånepulje til investeringer med effektiviseringspotentiale. Endvidere låneoptages i henhold til den automatiske låneadgang vedrørende energibesparende udgifter, samt udgifter til byfornyelse, arealerhvervelse og lån til betaling af ejendomsskatter.

Kommunen har mulighed for at konvertere lånedispensationer mellem anlægsaktiviteter inden for en lånepuljes formål. Der skal således ikke søges om dispensation hertil. Endvidere er der automatisk adgang til at overføre lånedispensationer til anlægsprojekter til et efterfølgende år, hvis projektet er igangsat.

Brønderslev Kommune modtog lånetilsagn for 2018 på 11,0 mio. kr. fra puljen til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Dette lån blev godkendt på Byrådets møde den 21. marts 2018, og er hjemtaget i december 2018.

Stabsforvaltningen foreslår, at der inden udgangen af april måned hjemtages lån på i alt 12,783 mio. kr.

Indstilling

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 4:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Frigivelse af anlægsmidler til indretning af vuggestueafdeling i børnehaven Den Grønne Giraf


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af 722.000 kr. afsat på politikområde 301 til indretning af 17 vuggestuepladser i børnehaven Den Grønne Giraf i Dronninglund.

Sagsfremstilling

Byrådet afsatte i Budget 2019 722. 000 kr. på politikområde 301 til indretning af 17 vuggestuepladser i børnehaven Den Grønne Giraf. Desuden blev Dagtilbudsområdet tilført 418.000 kr. til drift af vuggestueafdelingen.

Børne- og Skoleudvalget drøftede sagen den 29. maj 2018 på baggrund af følgende oplysninger:

Etableringsomkostninger

Bygningsafdelingen angiver et budgetoverslag på ombygning

485.000 kr.

Inventar til etablering af en vuggestue

237.000 kr.

Etableringsudgifter i alt

722.000 kr.

Merudgift på driften pro anno

Pædagogiske område

412.800 kr.

El, vand og varme (anslået)

5.000 kr.

Driftsudgifter total pro anno

417.800 kr.

Den beregnede merudgift til det pædagogiske område er beregnet som merudgiften i forhold til, at børnene er optaget i den kommunale dagpleje.

Børne- og Skoleudvalget ønskede etableringen drøftet i forbindelse med behandlingen af Budget 2019, og er på mødet den 5. marts 2019 orienteret om, at frigivelsessagen er sat i proces.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet frigiver 722.000 kr. afsat på anlæg, politikområde 301 til etablering af 17 vuggestuepladser i Den Grønne Giraf.

Personale

Der ansættes en køkkenassistent.

Økonomi

I anlægsbudgettet for 2019 er der afsat 0,722 mio. kr. til vuggestuen Den Grønne Giraf.

Indstilling

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 5:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


7. Frigivelse af anlægsbevilling til Analyse og Udviklingsplan for de 12 skoleanlæg i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Byrådet har i Budget 2019 afsat:

 • 1 mio. kr. til særlig indsats på skolerne
 • 1 mio. kr. til strukturtilpasninger på skoler, herunder specialundervisning

Byrådet anmodes om frigivelse af 337.000 kr. til udarbejdelse af en Analyse og en Udviklingsplan for de 12 skoleanlæg i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Analyse og udviklingsplan for 12 skoleanlæg i Brønderslev Kommune

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har indbudt firmaet SMAK architects til at udarbejde en Analyse og en Udviklingsplan for de 12 skoleanlæg i Brønderslev Kommune. Firmaet har erfaring med at løse lignende opgaver for andre kommuner.

Følgende er en beskrivelse af SMAK architects ydelser i forbindelse med udarbejdelsen af en samlet udviklingsplan for 12 skoleanlæg i Brønderslev Kommune. Udviklingsplanen vil tage sit afsæt i en analyse af eksisterende forhold og komme med forslag til ændringer og tiltag med afsæt i den pædagogiske praksis og generelle vurderinger af læringsmiljøerne.

Udviklingsplanen kommer med anbefalinger for:

 • Udviklingen af skolens generelle læringsmiljøer med afsæt i en holistisk analyse af skolens bygningsmasse, sammenholdt med pædagogisk praksis samt elevprognoser. Herunder optimering af m2
 • Udviklingen af skolernes faglokaler. Er faglokalerne tidssvarende, og kan de rumme de didaktiske og pædagogiske processer, der skal til for at understøtte faget bedst?
 • Muligheder for placering af specialklasserækker. Herunder en optimering af m2, nedlæggelse af barakkerne i Klokkerholm, samt en plan for bedre integration mellem heldagsskole og almen-område

Fase 1: Opstart og planlægning

I fase 1 afholdes der 1 – 2 møder med skoleområdet i Brønderslev Kommune med henblik på en yderligere afklaring af processen og målet med opgaven. På disse møder skal der også defineres en række pædagogiske og didaktiske principper for, hvordan udviklingsplanerne skal effektueres. Det er også i denne fase, at SMAK architects bliver ”klædt på” med den nødvendige mængde data i forhold til elevprognoser, eksisterende tegningsgrundlag osv.

Den endelige procesplan godkendes, og samtlige møder/besigtigelser sættes i kalenderen.

Fase 2: Besigtigelse og registrering

Til besigtigelsen vil SMAK architects blive vist rundt af skoleleder eller skolens pædagogiske leder samt teknisk serviceleder. På besigtigelsen skal man rundt og se hele skolen, og SMAK architects vil under besigtigelsen registrere med både fotos og notater på eksisterende plangrundlag.

Fase 3: Analyse og udviklingsplan

På baggrund af fase 1 og 2 udarbejdes der en udviklingsplan for skolerne. Udviklingsplanen beskriver overordnede organiseringsforslag, der understøtter den pædagogiske praksis samt skolernes fremskrivning for elevtal.

Udviklingsplanen kommer med anbefalinger for punkt a, b, og c. og afleveres som en samlet A3-mappe med beskrivelser og relevant tegningsmateriale. Materialet vil komme med forslag til ændringer og optimeringer af skolernes læringsmiljøer, hvoraf nogle kan finansieres af skolerne selv. Det foreslås derfor at afholde et præsentationsmøde med ledelsen på den enkelte skole, hvor udviklingsplanerne overleveres mundtligt.

Procesplan og honorar:

Dato/periode

Opgave

Honorar

Primo april 2019

Fase 1, Opstart og Planlægning

29.000 kr.

Planlægningsmøder med fagforvaltning

Rammesætning af opgave

Registrering af projektgrundlag, herunder tegningsmateriale

Tilretning af procesplan

Medio april 2019

Fase 2, Besigtigelse og registrering

76.800 kr.

Besigtigelse og registrering af 12 skoler. Der afsættes gennemsnitligt 3 timer pr. skole. Der afholdes et møde på den enkelte skole med ledelsen, som beskriver, vision, pædagogisk praksis og generelle udfordringer. To arkitektrådgivere fra SMAK vil forestå registrering og besigtigelse

Primo maj 2019

Fase 3, Analyse og Udviklingsplan

231.200 kr.

Udarbejdelse af udviklingsplan i samlet A3-mappe

Afholdelse af møder med fagforvaltningen

Præsentationsmøde for skolelederne

Primo juni 2019

Aflevering

Præsentationsmøde for Børne- og Skoleudvalget

I alt

337.000 kr.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet frigiver 337.000 kr. til Analysen og Udviklingsplanen fra puljen til strukturtilpasninger på skoler, specialundervisning og børnepasning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der i anlægsbudgettet er afsat 1. mio. kr. i 2019 og i 2020 til strukturtilpasninger på skoler, specialundervisning og børnepasning samt 1. mio. kr. i 2019 og i hvert af overslagsårene til bygningsvedligehold i forhold til en særlig indsats på folkeskoleområdet.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 5. marts 2019, pkt. 10:

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 6:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


8. Anlægsregnskab for forlængelse af Erhvervsparken, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for forlængelse af industrivejen Erhvervsparken i Brønderslev.

Byrådet skal tage stilling til, om anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger kan godkendes.

Sagsfremstilling

Anlægsprojektet omfatter ca. 430 lbm forlængelse af industrivejen Erhvervsparken og sammenkobling af Øster Kærvej i Brønderslev samt nedrivning af 4 kommunalt ejede ejendomme. Vejforlængelsen var en del af aftalen vedrørende salg af et kommunalt erhvervsareal til Brønderslev Forsynings solfangeranlæg.

Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Stabsforvaltningen fremsender anlægsregnskabet med anmodning om godkendelse.

Byrådet har meddelt følgende anlægsbevilling:

- Byrådet 23. marts 2016

3.820.000 kr.

Det endelige forbrug er fordelt således:

- Veje

2.153.266 kr.

- Nedrivningsudgifter

552.521 kr.

I alt

2.705.787 kr.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på:

1.114.213 kr.

Regnskabsforklaring

Anlægsoverslaget på vejforlængelse af Øster Kærvej blev beregnet af rådgiver til i alt 3.125.000 kr.

I overslaget var der medregnet 20 % til uforudsete udgifter, da detailprojekteringen ikke var udført.

En gunstig licitationspris viste sig at blive ca. 1.000.000 kr. lavere end overslagsprisen.

I anlægsoverslaget for nedrivning af 4 ejendomme blev der taget udgangspunkt i tidligere tilbud på lignende nedrivningsejendomme og beregnet til i alt 695.000 kr.

En gunstig licitationspris viste sig at blive ca. 100.000 kr. lavere end overslagsprisen.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 25. februar 2019, pkt. 11:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


9. Opførelse af 8 almene familieboliger ved Lemmingsvej/Geråvej, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: ØK/Byråd

Sundby-Hvorup Boligselskab fremsender på vegne af Boligselskabet Østvendsyssel afdeling 43 skema A med anmodning om tilsagn om støtte til opførelse af 8 almene familieboliger, beliggende Geråvej 9, Dronninglund, matr.nr. 104bv Ørsø Fjerding Dronninglund.

De 8 familieboliger har en størrelse på mellem 77 m2 og 89 m2. Det samlede boligareal erplanlagt til i alt ca. 688 m².

Byrådet skal tage stilling til om der skal meddeles tilsagn om støtte til opførelse af de 8 almene familieboliger, beliggende Geråvej 3, Dronninglund, matr.nr. 104bv Ørsø Fjerding Dronninglund. samt om anskaffelsessummen for boligerne på i alt 13.787.000 kr. (skema A) skal godkendes.

Sagsfremstilling

Sundby-Hvorup Boligselskab fremsender på vegne af Boligselskabet Østvendsyssel afdeling 43 skema A med anmodning om tilsagn om støtte til opførelse af 8 almene familieboliger, beliggende Geråvej 3, Dronninglund, matr.nr. 104bv Ørsø Fjerding Dronninglund.

De 8 familieboliger har en størrelse på mellem 77 m2 og 89 m2. Det samlede boligareal erplanlagt til i alt ca. 688 m².

De 8 familieboliger opføres som dobbelthuse på en 3.063 m2 stor grund der ligger mellem Geråvej og Lemmingsvej i Dronninglund Centrum.

Anskaffelsessummen for boligerne er opgjort til 13.787.000 kr. fordelt således:

Grundudgifter

2.277.000 kr.

Entrepriseudgifter

9.581.000 kr.

Omkostninger

1.702.000 kr.

Gebyr

227.000 kr.

I alt

13.787.000 kr.

Finansiering:

Realkredit

12.408.000 kr.

Grundkapital

1.103.000 kr.

Indskud

276.000 kr.

I alt

13.787.000 kr.

Ved afgivelse af et tilsagn består Brønderslev kommunes finansieringsomkostninger af det rentetab, der er forbundet med at yde et rentefrit grundkapitallån på 8% af anskaffelsessummen.

Ligeledes er det en forudsætning, at Brønderslev Kommune yder en garanti for realkreditlånet med op til 100% af lånet. Det nøjagtige beløb kan først fastsætte ved byggeriets afslutning.

Når Brønderslev Kommune har afgivet et tilsagn, kan kommunen ikke efterfølgende afvise at underskrive en garantierklæring eller stille nye betingelser for en sådan underskrift

Landsbyggefonden udbetaler grundkapitallån, når der foreligger dokumenterede afholdte udgifter for grundkøb og byggeriets projektering og udførelse, og der er etableret den fornødne pantsikkerhed eller stillet sikkerhed for, at denne kan opnås. – beløbet pristalsreguleres.

Brønderslev Kommune opkræver et støttesagsgebyr på 35.000 kr. for sagsbehandlingen af sagen. Støttesagsgebyret er indregnet i den samlede anskaffelsessum.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet:

 • Meddeler tilsagn om støtte til opførelse af 8 almene familieboliger beliggende Geråvej 9, Dronninglund, matr.nr. 104bv Ørsø Fjerding Dronninglund med et grundkapitallån på 1.103.000 kr.
 • Godkender en anskaffelsessum for boligerne på i alt 13.787.000 kr. (skema A)
Personale

Ingen.

Økonomi

Det fremgår af sagen, at der søges om grundkapitallån på 1.103.000 kr. Der er i budget 2019 afsat en pulje på 1.700.000 kr. Dette beløb er afsat til 2 opførelser, hvoraf der er godkendt 617.000 kr. til opførelser af 3 almene boliger på Bredgade i Brønderslev. Restbeløbet af de afsatte midler på 1.083.000 kr. kan dække hovedparten af det ansøgte.

Indstilling

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 11:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


10. Skema B for renovering af Boligselskabet PM afd. 1


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet godkendte i marts 2018 skema A for renovering af 108 almene familieboliger, beliggende Valdemarsgade, Frederiksgade og Knudsgade i Brønderslev samt en kapitaltilførsel på 200.000 kr.

Kuben Management A/S fremsender på vegne af Boligforeningen PM afd. 1 skema B til godkendelse. Skema B viser en anslået udgift på 119.850.837 kr. En samlet forhøjelse på 9.653.010 kr. som især er begrundet i indeksreguleringen

Byrådet anmodes om godkendelse af skema B med en samlet byggeudgift på 119.850.837 kr.

Sagsfremstilling

Byrådet har på møde den 21. marts 2018 godkendt skema A for renovering af 108 almene familieboliger, beliggende Valdemarsgade, Frederiksgade og Knudsgade i Brønderslev, med en samlet anskaffelsessum på 110.197.827 kr. og godkendt, at der gives en kapitaltilførsel på 200.000 kr.

Kuben Management A/S fremsender på vegne af Boligforeningen PM afd. 1 skema B til godkendelse. Skema B viser en anslået udgift på 119.850.837 kr. En samlede forhøjelse på 9.653.010 kr.

Renoveringsudgiften for den støttede del af boligerne er opgjort til 78.806.299 kr., der er fordelt således:

Skema A

Skema B

Håndværkerudgifter

58.244.419 kr.

63.849.531 kr.

Omkostninger

12.429.847 kr.

13.366.192 kr.

Gebyr

762.500 kr.

828.576 kr.

I alt

71.436.766 kr.

78.044.299 kr.

Renoveringsudgiften for den ustøttede del af boligerne er opgjort til 41.806.538 kr. der er fordelt således:

Skema A

Skema B

Håndværkerudgifter

31.330.012 kr.

34.345.034 kr.

Omkostninger

7.017.321 kr.

7.017.321 kr.

Gebyr

413.728 kr.

444.183.kr.

I alt

38.761.061 kr.

41.806.538 kr.

Totalentreprenør bliver Enemærke og Petersen, og deres tilbud ligger indenfor den forventede budgetramme, og økonomien er på denne baggrund bibeholdt. Den eneste forskel er, at Skema A tallene i overensstemmelse med normal praksis, er indekseret op fra det ved Skema A

godkendte budget (kalkulationsindeks 95,6 - 1. kvartal 2013) til det seneste indeks (kalkulationsindeks 104,8 – 4. kvartal 2018).

Forhøjelsen af den støttede del fra 71.436.766 kr. til 78.044.299 kr. vil kræve en forhøjelse af den kommunale garanti på 100%, hvor Landsbyggefonden regaranterer 50%. Forhøjelsen påvirker ikke huslejen.

Forhøjelsen af det samlede projekt fra anslået udgift på samlet anskaffelsessum på 110.197.827 kr. ved skema A til 119.850.837 kr. ved skema B vil betyde en forhøjelse afden forventede kommunale garantiramme med en samlede forhøjelse på 9.653.010 kr.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet tager stilling til, om det fremsendte skema B for den støttede og ustøttede del kan godkendes med en samlet byggeudgift på 119.850.837 kr.

Personale

Ingen.

Økonomi

Efter gennemgang af sagen er det Økonomiafdelingens vurdering, at kommunen kan yde den nødvendige kapitaltilførsel på 200.000 kr. Der er ikke afsat midler i budgettet til denne tilførsel.

Ligeledes vurderes det, at anskaffelsessummen på 119.850.837 kr. (oprindelig 110.109.827 kr.) er anslået korrekt. Grunden til stigningen skyldes indeksregulering.

Indstilling

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 12:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


11. Endelig vedtagelse af lokalplan 01-C-18.01 for detailhandelsbutik i Østergade, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Lokalplanforslag 01-C-18.01 Detailhandel, Østergade, Brønderslev samt kommuneplantillæg nr. 13 har været i 4 ugers offentlig høring. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af en ny dagligvarebutik med tilhørende parkeringspladser.

Der er i høringsperioden indkommet 4 bemærkninger vedr. støjhegn, indkørselsforhold, skiltepylon, trafik og støj.

Byrådet skal tage stilling til bemærkningerne, og om lokalplan samt kommuneplantillæg kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 01-C-18.01 Detailhandel, Østergade, Brønderslev og tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring i perioden fra den 21. december 2018 til den 27. januar 2019.

Der er kommet 4 bemærkninger fra:

 1. Andelsboligforeningen Vendsysselparken
 2. Aase og Poul Dunker, Vendsysselgade 8
 3. Elisabeth Dam Nielsen, Vendsysselgade 1
 4. Thomas Hanghøj Kraglund, Vendsysselgade 1

Bemærkning fra Andelsboligforeningen Vendsysselparken

Andelsboligforeningen ser overordnet positivt på projektet. Der er i høringssvaret angivet ændringsforslag vedrørende belysning og afledning af overfladevand. Derudover anmodes der om en dialog med Aldi om udformning af det krævede støjhegn.

Der er i høringsperioden skabt en dialog med Aldi samt Andelsboligforeningen og Vendsysselgade 8 med henblik på at nå til enighed for en endelig udformning og placering af et støjhegn. Dialogen vurderes at være konstruktiv. Ifølge lokalplanens bestemmelser skal hegnet være minimum 1,8 meter højt og være af enten træ eller metal. Hegnet reguleres derudover gennem hegnsloven, som vil sikre begge parter medindflydelse på den endelige udformning. Fagforvaltningen vurderer derfor, at det ikke er nødvendigt med yderligere bestemmelser for et støjhegn ind i lokalplanen.

Fagforvaltningen foreslår, at ønsker om belysning og vandafledning drøftes i forbindelse med byggesagen.

Bemærkninger fra Vendsysselgade 8

Bemærkninger fra Vendsysselgade 8 handler om et ønske om konkretisering af støjhegnet, placering af skiltepylon samt den generelle vejtilstand af Vendsysselgade.

I lokalplanen tillades en skiltepylon ved indkørslen til butikken i Vendsysselgade. Ved placering af en skiltepylon skal oversigtsarealer ved udkørsel overholdes. Konkret betyder det, at skiltepylonen skal placeres mod Østergade og væk fra naboen. Fagforvaltningen vurderer på den baggrund, at skiltepylonen ikke vil virke generende for naboejendommen.

Vejen Vendsysselgade er ikke omfattet af lokalplanen. Ønske om renovering af asfalt vil indgå i Teknik- og Miljøudvalgets årlige prioriteringsliste.

Bemærkning fra Vendsysselgade 1 (samlet)

Beboerne er generelt imod projektet og er bekymrede over en stigning i trafikmængden samt støj på Vendsysselgade. Beboerne fremkommer med en række ændringsforslag omhandlende placering af indkørsel og indretning af p-plads.

Ejendommen Vendsysselgade 1 er beliggende på hjørnet af Vendsysselgade og Østergade. Ejendommen er beliggende indenfor området i og omkring Østergade, der i kommuneplanen er udlagt som centerområde. Ejendommen er ligeledes omfattet af lokalplan 1649-01, der tillader butikker, liberale erhverv samt offentlig eller privat service.

Fagforvaltningen vurderer, at ejendommen er beliggende i et centerområde, hvor trafikmængden og støjniveauet i forvejen er relativt høj. Fagforvaltningen har drøftet mulighed for ind- og udkørsel for Aldibutikken via Østergade, men dette kan af trafiksikkerhedsmæssige årsager ikke godkendes.

Beboernes bemærkninger til p-pladsens indretning vil blive taget med i detailprojekteringen, hvor det skal sikres, at der ingen gener er for naboer i forhold til lys fra biler.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender,

 • at nuværende bestemmelser for støjhegn bevares og i øvrigt reguleres gennem hegnsloven,
 • at indsigelsen fra Vendsysselgade 1 afvises, og
 • at tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2017 samt lokalplan 01-C-18.01 vedtages endeligt.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 25. februar 2019, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen.

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 13:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


12. Forslag til lokalplan 03-B-03.01 og kommuneplantillæg nr. 9 for Møllevangen i Hjallerup samt tilbageførsel af byzoneareal til landzone


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 03-B-03.01 Boligområde Møllevangen, Hjallerup og tilhørende kommuneplantillæg nr. 9.

Byrådet skal tage stilling til, om planforslagene kan godkendes og udsendes i offentlig høring. Yderligere skal Byrådet tage stilling til, om ansøgning om tilbageførsel af byzoneareal til landzone skal imødekommes.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 7. maj 2018 at igangsætte planlægning for et nyt boligområde ved Møllevangen i den nordlige del af Hjallerup. I planprocessen har der været holdt borgermøde, hvor projektet blev præsenteret og drøftet. Nogle borgere udviste bekymring for den nye bebyggelses højde og etageantal samt stillede spørgsmål til stiforbindelse mod syd.

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 03-B-03.01 Boligområde Møllevangen, Hjallerup og tilhørende kommuneplantillæg nr. 9. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af det projekt, der blev fremlagt ved behandling om igangsætning af planlægningen. Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 9.000 m². Området har vejadgang via Møllevangen. I den østlige del af lokalplanområdet findes et eksisterende stuehus samt udhusbygninger, der ved planernes udarbejdelse anvendes til håndværkererhverv. Realisering af planen forudsætter, at eksisterende bebyggelse nedrives.

Lokalplanen opdeler området i 3 delområder.

Delområde I, der omfatter den østlige del af lokalplanområdet, udlægges til boligformål i form af tæt-lav og etageboligbebyggelse. Lokalplanen fastlægger 3 større byggefelter, hvor indenfor ny bebyggelse skal opføres. For hvert byggefelt angives maksimalt etageantal og maksimal bygningshøjde.

For at imødekomme naboernes bekymringer, der fremkom på borgermøde holdt i sommeren 2018, sikres med lokalplanen, at ny bebyggelse alene mod Hjallerupvej kan opføres i op til 3 etager. Mod øvrige skel må ny bebyggelse alene opføres i maksimalt 2 etager, heri indgår også eventuelt tagterrasser, der medregnes som en etage. Byggefelterne er trukket 5 m tilbage fra skel mod syd og øst for at undgå eventuelle indbliksgener, og mod Hjallerupvej er byggefeltet trukket 2,5 m tilbage fra vejskel. Der fastsættes et maksimalt etageareal på 3.570 m², hvilket svarer til en bebyggelsesprocent på 65 beregnet for delområdets areal. Det samlede etageareal er fordelt på byggefelterne.

Størstedelen af delområde II, der omfatter den vestlige del af området, er udpeget som beskyttet moseareal i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Delområdet udlægges til rekreative formål i form af natur, og der må ikke opføres bebyggelse inden for arealet.

Lokalplanområdet grænser mod nord op til Hjallerupvej, der er forholdsvis trafikbelastet. Bygherre har fået udført en støjredegørelse, der viser, at det vil være nødvendigt at etablere en støjskærm langs Hjallerupvej for at sikre, at miljøstyrelsens støjgrænser kan overholdes. I lokalplanområdet medtages del af Hjallerupvej, der udlægges i sit eget delområde III. Delområde III skal fortsat anvendes som vejareal, og lokalplanen giver mulighed for, at der inden for delområdet kan opsættes støjskærm. Af støjredegørelsen fremgår det, at for at opnå den bedste effekt af en støjskærm, er det nødvendigt, at støjskærmen opføres i vejarealet, tæt på støjkilden, og ikke inden for delområde I. Brønderslev Kommune kan acceptere, at der placeres en støjskærmning i vejarealet langs eksisterende skråningsanlæg under forudsætning af, at det sker efter gæsteprincippet, og der tinglyses aftale herom. Dog giver lokalplanen også mulighed for, at der kan opsættes støjskærm inden for delområde I.

Anmodning om tilbageførsel af byzone til landzone

Brønderslev Kommune har modtaget en ansøgning fra bygherre, der ønsker, at den del af byzonearealet, der udlægges til rekreative formål tilbageføres til landzone. Byrådet kan i henhold til planlovens § 45, stk. 2 træffe beslutning om at tilbageføre areal til landzone efter ansøgning fra ejeren under forudsætning, at arealet er mindre end 5 ha og grænser op til landzone. Arealet, der ønskes tilbageført, udgør alene et mindre areal på 1.760m². Arealet ligger i direkte tilknytning til landzone. Størstedelen af arealet er registreret som beskyttet mose i henhold til naturbeskyttelsesloven og udlægges til rekreative formål i form af natur både i lokalplanen og tilhørende kommuneplantillæg. Arealet vil fremtidigt henligge ubebygget og vil ikke kunne omdannes til byudviklingsformål. Det er fagforvaltningens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at imødekomme ansøgningen, men det skal bemærkes, at tilbageførelsen ikke er nødvendig for lokalplanens gennemførsel. Tilbageførslen skal foretages med et kommuneplantillæg, der skal udsendes i 8 ugers offentlig høring, jf. planlovens § 45, stk. 3.

Ifølge lov om kommunal ejendomsskat, § 29A, skal kommunen yde en godtgørelse til ejere af ejendomme, der tilbageføres til landzone i henhold til planlovens § 45, for den grundskyld, der har været svaret af arealerne. Såfremt det besluttes at imødekomme ansøgning om tilbageførsel, foreslår fagforvaltningen, at kommunen indgår aftale med ansøger om fastsættelse af erstatningens størrelse.

Såfremt ansøgningen om tilbageførsel af byzonearealet til landzone ikke imødekommes, vil lokalplanen og kommuneplantillægget blive konsekvensrettet, og det vil alene være nødvendigt med en 4 ugers offentlig høring af planforslagene.

Ekspropriation
Kommunen har med hjemmel i planlovens § 47 mulighed for at foretage ekspropriation af fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, til virkeliggørelse af en lokalplan og for varetagelsen af almene samfundsinteresser. Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 20. august 2018, at de har til hensigt, at der med lokalplanen sikres stiforbindelse henover matr.nr. 12cb Hjallerup Fjerding, Hjallerup, herunder at arealet medtages i lokalplanområdets afgrænsning i forslag til lokalplan. Arealet er medtaget i forslag til lokalplan, og er i lokalplanen udlagt til sti. Ifølge planlovens § 16, stk. 3 skal redegørelsen indeholde oplysning om, at den endelige lokalplan vil kunne danne grundlag for ekspropriation, jf. planlovens § 47, stk. 1, samt at der oplyses om de generelle betingelser herfor. Der er redegjort herfor i forslag til lokalplan.

Kommuneplantillæg nr. 9

Sideløbende med lokalplan 03-B-03.01 er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 9. Med kommuneplantillægget justeres afgrænsningen mellem rammeområde 03-B-03 Boligområde Østergade og rammeområde 03-R-05 Rekreativt område, Anlægget, således at afgrænsningen følger lokalplanens delområdeafgrænsning mellem delområde I og II. Rammebestemmelserne for rammeområde 03-B-03 ændres således, at ny bebyggelse kan opføres som en blanding af tæt-lav og etageboligbebyggelse i op til 3 etager med en maksimal bygningshøjde på 12,5 m og med en maksimal bebyggelsesprocent på 65, hvis dette er fastlagt i en lokalplan, der tager højde for placering og udformning af bebyggelsen, opholdsarealer og parkeringspladser. Opholdsarealet kan nedsættes til 15 % af etagearealet, hvis dette er fastlagt i en lokalplan, der tager højde for placering af bebyggelsen, opholdsarealer og parkeringspladser.

Der foretages mindre justeringer af udpegningerne for økologisk forbindelse og særligt værdifulde landskaber.

Kommuneplantillægget tilbagefører del af byzoneareal til landzone, jf. afsnittet overfor.

Miljøvurderingsloven

Lokalplanen og kommuneplantillægget er omfattet af miljøvurderingslovens § 8, stk. 2. Der skalkun gennemføres en miljøvurdering, hvis det vurderes, at planens gennemførelse kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af gennemført miljøscreening vurderer Brønderslev Kommune, at planerne ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Byrådet

 • tager stilling til, om de ønsker at imødekomme ansøgning om tilbageførsel af byzoneareal til landzone, og
 • godkender forslag til lokalplan 03-B-03.01 Boligområde Møllevangen, Hjallerup samt forslag til kommuneplantillæg nr. 9 og sender forslagene i offentlig høring.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 25. februar 2019, pkt. 4:

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at Byrådet

 • ikke imødekommer ansøgningen om tilbageførsel af byzoneareal til landzone, og
 • godkender forslag til lokalplan 03-B-03.01 Boligområde Møllevangen, Hjallerup samt forslag til kommuneplantillæg nr. 9 og sender forslagene i offentlig høring.

Poul Erik Andreasen kan ikke gå ind for, at der laves støjvæg i kommunens vejareal.

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 14:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt.

Forbehold vedrørende støjvæg fastholdes af A.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Christen Bager og Poul Erik Andreasen er imod at etablere støjvæg på kommunens areal.

Bilag

Til toppen


13. Høring om vindmølleprojekt ved Rendbæk i Jammerbugt Kommune


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Jammerbugt Kommune har fremsendt forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljøkonsekvensrapport for opstilling af 16 vindmøller i området Rendbæk Øst, der er beliggende umiddelbart syd for kommunegrænsen ved Store Vildmose.

Planerne er i høring frem til den 14. april 2019.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal afgives et høringssvar.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen har gennemgået planforslag og miljøkonsekvensrapport for opstilling af 16 vindmøller i området Rendbæk Øst, der er beliggende umiddelbart syd for kommunegrænsen ved Store Vildmose.

Projektet vurderes primært at have betydning for Brønderslev Kommune i forhold til påvirkning af landskab, rekreativ oplevelsesværdi og natur.

Landskabspåvirkning

Området ved Store Vildmose, der grænser umiddelbart op til det planlagte vindmølleområde, er i kommuneplanen for Brønderslev Kommune udpeget til "større uforstyrret landskab", "særligt værdifuldt landskab" og "værdifuldt kulturmiljø". I miljøkonsekvensrapporten konkluderes, at vindmølleprojektet samlet set vil opleves som et stort og markant anlæg, der vil dominere landskabet mellem Store Vildmose mod øst og Ryå mod vest. I Miljørapporten vurderer Jammerbugt Kommune dog også, at det store flade marklandskab er velegnet til store tekniske anlæg, da det er et stort landskabsrum. Jammerbugt Kommune vurderer desuden, at vindmøllerne opstilles i et landskabsrum, der adskiller sig fra selve vildmosen. I miljøkonsekvensrapporten er der fremlagt en række visualiseringer af vindmølleprojektet. Særligt visualisering 1 og 19 viser møllernes indvirkning i det uforstyrrede landskab.

Det er fagforvaltningens vurdering, at vindmølleområdet vil medføre en væsentlig påvirkning af landskabsoplevelsen i forhold til vildmosens udpegning som uforstyrret landskab, da vindmøllerne i kraft af deres størrelse vil være markante i det flade landskab. Opstilling af vindmøller i området lige op af kommunegrænsen vil dermed væsentligt nedsætte værdien af de værdifulde landskabsudpegninger, som Brønderslev Kommune har foretaget i det nationale naturområde Store Vildmose i Brønderslev Kommune. Vindmøllerne vil virke dominerende og betydende inden for store dele af områdets vestlige delområde, hvilket visualiseringer underbygger.


Natur

Naturstyrelsen, Pindstrup Mosebrug, Jammerbugt samt Brønderslev Kommune er gennem EU's Interreg projekt CANAPE gået i samarbejde om at lave en større planlægning for Store Vildmose som pt. er i proces. Der har været holdt offentligt møde samt idefase i 2018, og der skal i foråret 2019 tages beslutning om forundersøgelser mv. før endeligt oplæg til forvaltningsideer og projektmuligheder beskrives. Hvis der på nuværende tidspunkt planlægges for en stor vindmøllepark inden for området, med så væsentlige landskabelige effekter, vil det også kunne nedsætte indhold og værdi af en større helhedsplan for Store Vildmose.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender høringssvar til Jammerbugt Kommunes planforslag vedr. vindmøller i Rendbæk Øst.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 25. februar 2019, pkt. 5:

Flertallet (Poul Erik Andreasen, Johannes Trudslev, Carsten Ullmann Andersen og Jens Andersen)indstiller det udarbejdede forslag til høringssvar til godkendelse.

Mindretallet (Karsten Frederiksen, Simon Aagaard og Hildo Rasmussen) kan ikke gå ind for det foreslåede høringssvar.

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 15:

Oversendes til Byrådet.

Beslutning

Ændringsforslag til høringssvar fremsat af Karsten Frederiksen vedtaget efterfølgende afstemning:

 • For: 16 (V, O, C og J)
 • Imod: 10
 • Hverken for eller imod: 1 (Hildo Rasmussen)

De, der stemte imod, ønsker oprindeligt forslag til høringssvar medsendt som mindretalsudtalelse

Bilag

Til toppen


14. Godkendelse af Bevæg dig for livet Visionsaftale


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet besluttede i forbindelse med Budgetaftalen for 2019, at der skal indgås aftale med DGI og DIF om, at Brønderslev Kommune i perioden fra 2019 til og med 2023 er Visionskommune i regi af projektet ”Bevæg dig for livet”.

Arbejdsgruppen, som er nedsat af Byrådet, fremsender nu Visionskommuneaftalen med DGI og DIF til godkendelse. Aftaleudkastet har været sendt til orientering i de stående politiske udvalg samt hos DIF og DGI.

Sagsfremstilling

Den nedsatte arbejdsgruppe er nu så langt i processen, at Byrådet skal tage stilling til den fremsatte Visionskommuneaftale mellem Brønderslev Kommune, DIF og DGI.

Forslaget til aftale er søgt grundigt beskrevet i følgende afsnit:

 • Brønderslev Kommune – Bevæg Dig For Livet, Visionskommune
 • Overordnet datagrundlag
 • Målsætninger
 • Ressourcer
 • Indsatsområder
 • Kommunikation
 • Organisering
 • Mislighold af aftalen

Visionsaftalen skaber en overordnet ramme for arbejdet i de kommende 5 år, og indeholder følgende overordnede målsætninger og indsatsområder.

Målsætninger

 1. Øge antallet af fysisk aktive fra de nuværende 68 % til 75 %, svarende til ca. 2.500 flere aktive.
 2. Øge antallet der er fysisk aktive i foreningsregi med 1.250 borgere. Det betyder, at halvdelen af de flere fysiske aktive skal løftes af foreningslivet i Brønderslev Kommune, hvilket også vil sikre en foreningsdeltagelse omkring de 50 %.

For at skabe flere fysisk aktive og herunder flere aktive i det lokale foreningsliv, er der også prioriteret nogle indsatsområder og målgrupper.

Indsatsområder
Der skal arbejdes på:

 • Rammevilkårene for et aktivt foreningsliv
 • Rammevilkårene for rum og rammer til fysisk aktivitet
 • Rammevilkårene for kommunens institutioner
 • Rammevilkårene for sundhed

Derudover skal der arbejdes på målgrupperne:

 • Børn og Unge
 • De inaktive voksne
 • De inaktive 60+'ere
 • Fysisk og Psykisk sårbare

Ovenstående danner rammen for Visionskommuneaftalen, som løber de kommende 5 år. Herunder vil der arbejdes på at udvikle og konkretisere indsatserne gennem projektet og den, i aftalen, beskrevne organisering.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender aftalen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 19:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


15. Bestyrelsen, Hospice Vendsyssel


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af nyt medlem til bestyrelsen for Hospice Vendsyssel.

Sagsfremstilling

Ole Jespersgaard anmoder om fritagelse for hvervet som medlem af bestyrelsen for Hospice Vendsyssel.

Byrådet har på sit konstituerende møde den 1. december 2017 valgt Ole Jespersgaard til bestyrelsen og Martin Bech som suppleant.

Personale

Ingen.

Beslutning

Lene Hansen valgt.

Til toppen


16. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Intet.

Til toppen


17. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Intet.

Til toppen

Opdateret 8. oktober 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer