Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 24. april 2019
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Jan Thaibert.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Jan Thaibert var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende evt. indkaldte stedfortrædere i tilfælde af afbud fra et eller flere medlemmer af Byrådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen indkaldt.

Jan Thaibert var fraværende.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning

Ingen.

Jan Thaibert var fraværende.

Til toppen


5. Regnskab 2018 for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK/BY

Økonomiafdelingen fremsender hermed Brønderslev Kommunes regnskab 2018 med henblik på fremsendelse til revision samt bevillingsmæssig godkendelse, herunder bevillingsmæssige overførsler fra 2018 til 2019.

Sagsfremstilling

Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets retningslinjer og budget- og regnskabssystem for kommuner. Nedenstående regnskabsopgørelse viser det endelige regnskab og afvigelser på de enkelte hovedposter.

Det samlede resultatet for regnskabsår 2018 viser et overskud på den ordinære drift på 98 mio. kr. Der blev oprindeligt budgetteret med et overskud på 45,5 mio. kr. – nedenfor er nævnt de væsentligste årsager til regnskabsresultatet.

 • I det oprindelige budget for 2018 blev der budgetteret med et overskud på ordinær drift på 20,5 mio. kr. Derudover blev der budgetteret med en pulje til håndtering af overførsel mellem årene på 25 mio. kr. – et samlet budgetteret overskud på 45,5 mio. kr.
 • Budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 viste et netto mindreforbrug på 20,6 mio. kr., som bestod af merforbrug på serviceområderne på 14,6 mio. kr., mindreforbrug på øvrig drift på 38,0 mio. kr. og derudover en forventet mindreindtægt på finansiering på 2,8 mio. kr.
 • Forsikringssum vedrørende Hedelund på 9,5 mio. kr. blev udbetalt til Brønderslev Kommune i december 2018.
 • Selskabet HMN Naturgas I/S, som Brønderslev Kommune var en del af, blev i 2017 solgt. I 2018 blev provenuet for salget udbetalt og Brønderslev Kommunes andel var 19,5 mio. kr. Heraf blev der betalt 20 % af beløbet i statsafgift, og resten af beløbet - 15,6 mio. kr. - blev deponeret. Det deponerede beløb frigives over en 10-årig periode.

På anlæg blev der oprindelig budgetteret med et netto udgiftsniveau på 29,3 mio. kr. og det faktiske forbrug endte på 27,0 mio. kr.

Der er i det oprindelige budget for 2018 ikke budgetteret med indtægter og udgifter til jordforsyning. Der er i løbet af 2018 solgt jord for 9,7 mio. kr., og der har været udgifter til køb af jord inkl. byggemodning for i alt 14,4 mio. kr.

Samlet set viser regnskabet for 2018 et overskud på det skattefinansierede område på 66,3 mio. kr.

Direktionen deltager i behandlingen af dette punkt

Stabsforvaltningen foreslår, at:

 • Brønderslev Kommunes regnskab for 2018 godkendes og oversendes til Revisionen
 • Afvigelser mellem budget og regnskab godkendes
 • Byrådet godkender genbevilling i 2019 af uforbrugte driftsmidler med i alt 49,0 mio. kr.
 • Byrådet godkender genbevilling i 2019 af uforbrugte anlægsmidler med i alt 34,4 mio. kr.
 • Forsikringspengene vedr. brandskaden på Hedelund genbevilges og overføres til anlæg – 9,5 mio. kr. Politikområde 103
 • Mindreforbrug 1,7 mio. kr. på politikområde 103 (drift), genbevilges og overføres til anlæg - bygningsvedligeholdelse
Indstilling

Direktionen, 2. april 2019, pkt. 6:

Direktionen konstaterer, at regnskabet udviser et samlet overskud på driften på ca. 98 mio. kr. Hvis der ses bort fra forbedringerne som følge af Hedelundserstatningen og provenuet ved salg af HMN Naturgas, er det samlet set på niveau med det, der blev forventet efter 3. budgetopfølgning.

Der er fortsat behov for speciel fokus på følgende områder

 • Ældreområdet er fortsat udfordret i forhold til budgettet på sygeplejeområdet, men der ses positive tendenser i udviklingen af visiterede timer sidst på året i 2018. Når BDO rapporten foreligger i april, vil der kunne sættes yderligere ind på området
 • De af Byrådet besluttede investeringer i forøgede indsatser indenfor udsatte børn og unge har betydet et fortsat fald i udgifterne på områderne fra 2017 til 2018. Direktionen anbefaler derfor, at der på begge områder fortsat skal være fokus på at minimere udgifterne, bl.a. ved hjælp af Varige Spor og Investeringsindsatsen på UngeCentret
 • Det specialiserede socialområde er fortsat udfordret af, at indtægtskravet til salg af pladser ligger over det antal der sælges, hvorfor den værende overkapacitet fortsat skal nedbringes

Med baggrund i det samlede regnskabsresultat vurderer Direktionen, at der er mulighed for at arbejde med langsigtede oprettende indsatser på de områder, der er udfordret.

Der er tale om forøgelse af det beløb, der overføres som følge af økonomisk decentralisering, på ca. 12 mio. De væsentligste forklaringer herpå er dels opsparing i forhold til forventede merudgifter i 2019 samt anden praksis med hensyn til afskrivning af opsamlede merforbrug på personale ved varige spor og investeringsstrategi. Alle overførslerne konstateres dog indenfor den vedtagne 5 % ramme.

Økonomiudvalget, 10. april 2019, pkt. 3:

Indstilles godkendt.

Der ønskes en pixiudgave fremover byggende på side 4 + bemærkninger.

Beslutning

Godkendt.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Ansøgning om kommunegaranti - Jerslev Kraftvarmeværk


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Jerslev Kraftvarmeværk ansøger om kommunegaranti for optagelse af et lån på 1,0 mio. kr. til delvis finansiering af udvidelse af solvarmeanlæg.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Jerslev Kraftvarmeværk ansøger om kommunegaranti for optagelse af et lån hos Kommunekredit på 1,0 mio. kr. til delvis finansiering af udvidelse af solvarmeanlæg.

Lånet forventes optaget som et fastforrentet lån med en løbetid på 10 år.

Jerslev Kraftvarmeværk ønsker at udvide værkets eksisterende solvarmeanlæg for at sikre en billig og miljøvenlig varmeforsyning. Der opstilles ca. 970 m2 solfangerpaneler henholdsvis nord og syd for de eksisterende paneler. Herved forventer værket at kunne levere omkring 25 % af den årlige produktion ved solvarme. Den samlede investering til projektet udgør 2,144 mio. kr.

Teknik- og Miljøudvalget har godkendt projektet i henhold til varmeforsyningsloven på udvalgets møde den 5. februar 2018.

En eventuel kommunegaranti til Jerslev Kraftvarmeværk vil ikke belaste kommunens låneramme, idet investeringsudgiften er omfattet af automatisk låneadgang i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

Kommunen opkræver en løbende årlig garantiprovision af restgælden ultimo året på det bagvedliggende lån. Provisionen er pt. 0,75 % p.a.

Brønderslev Kommune har i forvejen stillet garanti til Jerslev Kraftvarmeværk for 2 lån i Kommunekredit med en samlet restgæld på 11,718 mio. kr. pr. 31. december 2018. Disse lån udløber i henholdsvis 2027 og 2035.

Stabsforvaltningen foreslår, at der meddeles kommunegaranti til Jerslev Kraftvarmeværk for et fastforrentet lån på 1,0 mio. kr. Lånet optages med 10 års løbetid, og kommunen opkræver en løbende årlig garantiprovision på pt. 0,75 %.

Indstilling

Økonomiudvalget, 10. april 2019, pkt. 4:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Vedtagelse af Planstrategi 2019


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til planstrategi 2019, som har fokus på de tre temaer: Bosætning, Bæredygtig Udvikling samt Landskab & Turisme. Forslag til planstrategi 2019 indeholder Byrådets målsætninger inden for de tre temaer.

Byrådet skal godkende Planstrategi 2019, som sendes i en 8 ugers offentlig høring samt træffe beslutning om revision af kommuneplanen.

Sagsfremstilling

Arbejdet med Planstrategi 2019 blev igangsat på Byrådets temamøde i april 2018. Det blev efterfølgende i juni 2018 besluttet at udarbejde et forslag til Planstrategi 2019 med hovedvægt på de tre temaer: Bosætning, Bæredygtig udvikling og Landskab & Turisme. Planstrategi 2019 sætter de formelle rammer for revision af Kommuneplan 2021 og viser retningen for den strategiske planlægning i Brønderslev Kommune.

Planstrategi 2019 er en digital plan, som kan tilgås via følgende link:https://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/76#

Byrådet har på temamøder arbejdet med målsætninger inden for hvert af de tre temaer. Der er opnået enighed om en række målsætninger, som skal danne retning for Brønderslev Kommunes strategiske planlægning og fysiske udvikling. Målsætningerne indgår i planstrategien og er udgangspunkt for det videre arbejde med kommuneplanen. Med vedtagelse af Planstrategi 2019 træffer Byrådet beslutning om revision af kommuneplanen. Fagforvaltningen for Teknik & Miljø foreslår, at Kommuneplan 2021 bliver en delvis revision ud fra de samme tre temaer, som planstrategien omfatter. Derudover omfatter revisionen andre områder, som følge af de seneste års ændringer af planloven. En sammenfatning af planstrategien med målsætninger og beslutningen om revision kan ses som bilag.

Planstrategien peger på et potentielt udviklingsområde i kystnærhedszonen ved Asaa og en mulighed for omplacering af sommerhusområder ved østkysten. Nye muligheder i planloven gør det muligt at ansøge Erhvervsministeriet om at få sådanne områder udlagt i landsplandirektiver, såfremt områderne er udpeget i planstrategien. Ansøgningsfristen for begge ansøgninger er 1. december 2019. Byrådet skal senere godkende de konkret ansøgninger, inden de afsendes.

I forbindelses med planstrategien 8 ugers høringsperiode fra den 29. april til den 24. juni 2019 foreslås det, at der afholdes tre borgermøder. Der afholdes ét borgermøde inden for hvert tema, hvor borgere og organisationer inviteres til at diskutere kommunens udvikling inden for hvert tema og komme med forslag til hvordan planstrategiens målsætninger kan opnås. Forvaltningen vil efterfølge bruge inputtet i det kommende arbejde med Kommuneplan 2021. Møderne foreslås afholdt:

Om Bosætning - Tirsdag den 21. maj, kl. 16-18. Hjallerup

Om Bæredygtig Udvikling - Torsdag den 23. maj, kl. 16-18 Brønderslev

Om Landskab & Turisme – Tirsdag den 28. maj, kl. 16-18 Dronninglund

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager Planstrategi 2019 og sender den i 8 uger offentlig høring, hvori der afholdes ovennævnte borgermøder.

Indstilling

Direktionen, 2. april 2019, pkt. 8:

Et flot stykke arbejde, som Direktionen støtter op om.

Planstrategien passer godt ind i forhold til visionsarbejdets foreløbige signaler.

Økonomiudvalget, 10. april 2019, pkt. 5:

Indstilles sendt i høring.

Inden udsendelse skal der tilpasses i forhold til

 • Transport under målsætninger for Bæredygtig udvikling
 • Målsætninger ønskes fremført i starten af afsnittene
 • 3. målsætning vedr. landdistriktsinitiativer ønskes indført under landskab og turisme
Beslutning

Godkendt sendt i høring.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Finansieringsaftale for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland


Resume

Sagsforløb: BS/SS/ØK/BY

Den fireårig forpligtende finansieringsaftale for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland gældende for 2016-2019 udløber den 31. december 2019.

Et flertal i KKR Nordjylland indstiller til de 11 kommunalbestyrelser, at man ikke indgår en fælles finansieringsaftale for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland.

Byrådet skal desuden tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal indgå en bilateral aftale med Aalborg Kommune om forbrug på Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland.

Sagsfremstilling

Der har i efteråret 2018 været drøftelser på administrativt niveau vedrørende ny finansieringsaftale for Taleinstituttet/ Hjerneskadecenter Nordjylland. Aalborg Kommune har i den forbindelse fremlagt to modeller for en ny finansieringsaftale. Model A: ”Nuværende aftale” og model B ”ingen aftale”. De to modeller gennemgås i bilag 1.

Et flertal i KKR Nordjylland anbefaler, at man går videre med model B, hvilket betyder følgende:

 • Der indgås ikke en finansieringsaftale og Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjyllands kapacitet justeres således, at det primært er et Aalborg Kommune tilbud
 • Alene hvis der er ledig kapacitet, vil der kunne købes enkeltydelser på Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland og i dette tilfælde til aftalt VISO-takst. Bilaterale aftaler – hvor en eller flere kommuner – fortsætter som aftagere af ydelserne fra Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland kan forhandles, hvis enkelte kommuner fremsender ønske herom.
 • Kommunerne er ikke garanteret, at der ikke kan forekomme ventelister
 • Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland udgår af det forstærkede samarbejde, men vil fortsat være en del af det almindelige rammeaftalesamarbejde

På baggrund af anbefalingen i KKR Nordjylland tilkendegav Borgmester Thomas Kastrup Larsen, at Aalborg Kommune herefter vil tilpasse tilbuddet til egne borgere og til de kommuner der måtte ønske at indgå bilaterale aftaler jf. bilag 2.

Aalborg Kommune understreger, at vælger kommunerne model B, så bliver der tale om et tilbud, der som udgangspunkt udelukkende er for Aalborg-borgere. De kommuner, der måtte ønske at tilkøbe enkeltydelser på Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland kan alene gøre dette, hvis der er ledig kapacitet, og er dette tilfældet, så vil det blive til fastlagt VISO-takst.

Der henvises desuden til bilag 2: ”Fakta ark om Taleinstituttet/hjerneskadecenter Nordjylland”, som beskriver de faglige, lovgivningsmæssige og driftsmæssige forhold omkring tilbuddet.

Der er mulighed for, at kommunerne kan indgå en bilateral aftale med Aalborg Kommune om forbrug på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland, jf. bilag 3 - Brev til de nordjyske borgmestre vedr. TI og HCN samt bilag 4 - "Takstoversigten". Som udgangspunkt er det muligt, indenfor fem ydelsespakkekategorier, at indgå en bilateral aftale af enten 2 eller 4 års varighed. Varigheden af aftalen skal for de valgte ydelseskategorier være overensstemmende, mens det ønskede årlige timetal kan fastsættes frit, så længe dette minimum ligger på 50 timer pr. år.

Brønderslev Kommune har i 2018 haft en trækningsret på Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland, som i alt har været på 1.351.533 kr. fordelt med 675.766 kr. til henholdsvis børn og voksne. Forbruget har i 2018 samlet set svaret til budgettet.

På børneområdet ønskes indgået en 4-årig aftale mellem Brønderslev Kommune og Taleinstituttet fra 2020 og frem, omfattende 500 timer/år, svarende til en årlig udgift på 499.000 kr.

På voksenområdet ønskes indgået en 4-årig aftale mellem Brønderslev Kommune og Taleinstituttet på 450 timer/år, svarende til en årlig udgift på 449.000 kr.

Budgettet på 1.351.533 kr. ønskes bibeholdt, således at der er midler til at dække et evt. merbehov, der i givet fald vil kunne afregnes til VISO-takst (1.196 kr. pr. time (2018-prisniveau)).

Fagforvaltningerne for Børn- og Kultur og Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet

 1. Tiltræder indstillingen fra KKR Nordjylland om ikke at indgå en fælles finansieringsaftale for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland og
 2. Godkender at Brønderslev Kommune indgår en 4-årig bilateral aftale med Aalborg Kommune om forbrug på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland.
Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at udgiften kan holdes indenfor budgettet til specialpædagogisk bistand til børn og voksne.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 2. april 2019, pkt. 9:

Fagforvaltningernes forslag indstilles godkendt.

Peter H.S. Kristensen og Lone Birkmose Lex var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, 4. april 2019, pkt. 4:

Fagforvaltningernes forslag indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 10. april 2019, pkt. 9:

A og Steen Søgaard Petersen fastholder, at der skulle have været en fælles finansieringsaftale for alle kommuner.

Det indstilles godkendt, at der indgås 4-årig aftale med Aalborg, såfremt der ikke indgås fælleskommunal aftale.

Beslutning

Forslag fra A og Steen Søgaard Petersen, om at der skulle have været fastholdt en fælles finansieringsaftale for alle kommuner, faldt efter følgende afstemning:

For: 13 (A + J)

Imod: 13 (V, C og O)

Godkendt at der indgås 4-årig aftale med Aalborg Kommune med alle stemmer for

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Intet.

Jan Thaibert var fraværende.

Til toppen


10. Lukket punkt: Anlægsbevilling


Beslutning

Godkendt.

Jan Thaibert var fraværende.

Til toppen


11. Lukket punkt: Anlægsbevilling


Beslutning

Godkendt.

Jan Thaibert var fraværende.

Til toppen


12. Lukket punkt: Ekspropriationsbeslutning


Beslutning

Godkendt.

Martin Bech er imod.

Jan Thaibert var fraværende.

Til toppen


13. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Intet.

Jan Thaibert var fraværende.

Til toppen

Opdateret 25. april 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer