Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 22. maj 2019
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Der er afbud fra Poul Erik Andreasen og Lars Bisgaard.

Beslutning

Poul Erik Andreasen og Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Pkt. 13 tages af dagsordenen til genbehandling i relevante fagudvalg.

Poul Erik Andreasen og Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende, at 2. stedfortræder på liste A, Kurt Kristensen, indkaldes til Byrådets møde som følge af afbud fra Poul Erik Andreasen pga. ferie.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Der er til dette byrådsmøde afbud fra Poul Erik Andreasen pga. ferie.

1. stedfortræder på liste A, Ole Andersen, er forhindret, og derfor er 2. stedfortræder på liste A, Kurt Kristensen, indkaldt til Byrådets møde og tiltræder byrådsmødet umiddelbart efter Byrådets godkendelse af indkaldelsen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt samt godkendt, at Birger Lyngholm er indkaldt som stedfortræder for Lars Bisgaard.

Poul Erik Andreasen og Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning

Hvor mange beboere er der på Aldersro? Hvad er udgiften, og hvem har besluttet, at museum kan anvendes til depot? (Lone Lex)

Kan det bekræftes, at problemstilling om plejeforældre vederlag har været behandlet på flere niveauer? Hvad har borgmester iværksat som følge af de rejste spørgsmål? Finder borgmester at det ikke er ordentligt, at byrådsmedlemmer udtaler sig til pressen, når sagen har været lang tid undervejs? Skal politikere have whistleblower ordning? Er det tilfredsstillende, at sagen har taget så lang tid? (Arne M. Jensen)

Fraværende:

Poul Erik Andreasen (Kurt Kristensen mødt)

Lars Bisgaard (Birger Lyngholm mødt)

Til toppen


5. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2019


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2019.

Budgetopfølgningen for første kvartal 2019 viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 11,9 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2019. Der er oprindeligt budgetteret med et overskud på 41,6 mio. kr.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2019.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgninger til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet.

Sammendrag af forventede budgetafvigelser:

Forventede budgetafvigelser - serviceudgifter og øvrig drift:

Samlet resultat

Budgetopfølgningen for første kvartal 2019 viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 11,9 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2019. Der er oprindeligt budgetteret med et overskud på 41,6 mio. kr.

På Finansiering forventes et samlet mindreforbrug/merindtægt på 16,3 mio.kr. Beløbet består primært af en forventet mindreudgift vedr. midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet samt merindtægt som følge af overgangsordning pga. tab i udligning.

Driftsområderne under ét viser et forventet merforbrug på 4,4 mio. kr. De væsentligste årsager til merforbruget er:

På Økonomiudvalgets område forventes der et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., som vedrører forventet mindreforbrug til tjenestemænd, herunder pension til tjenestemænd. Derudover forventes mindreforbrug på administrationsbidraget til Udbetaling Danmark og et mindreforbrug på Nordjyllands Beredskab.

På Børne- og Skoleudvalgets område forventes et merforbrug på 5,7 mio. kr., som hovedsageligt skyldes flere børn i dagplejen. Derudover forventes merforbrug på SFO pga. færre indtægter, samt merforbrug på Udsatte børn og unge.

På Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets område forventes et mindreforbrug på 18,7 mio. kr., der hovedsageligt vedrører Integrationsområdet pga. færre flygtninge samt efterregulering af bl.a. refusion. Derudover blev der ved budgetlægningen budgetteret med et beløb til at modstå konjunkturændringer, hvilket der ikke er behov for. På området er der vedtaget en strategi for "borgere der er længere væk fra arbejdsmarkedet". Strategien forventes at bidrage med et mindreforbrug.

På Ældreomsorgsudvalget forventes der et merforbrug på 4,9 mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a. ændring i antal pladser på plejecentre samt pladstyper. Derudover forventes der et merforbrug på hhv. boligstøtte samt hjælpemidler.

På Social- og Sundhedsudvalgets område forventes der et merfobrug på 13,9 mio. kr. som primært skyldes tilgang af dyrere sager.

På Teknik- og Miljøudvalgets område forventes der et merforbrug på 1,0 mio.kr. som udelukkende vedrører vintertjeneste.

På det samlede børn- og ungeområde forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,0 mio. kr. Der er i dette beløb ikke taget højde for evt. tilgang resten af året.

Direktionen deltager i behandling af punktet.

Indstilling

Direktionen, 7. maj 2019, pkt. 8:

Pga. mindre udgifter på beskæftigelses- og integrationsområdet og merindtægter med baggrund i overgangsordningen for udligning, udviser det samlede billede et overskud i forhold til budget.

Udfordringen på det specialiserede voksenområde er umiddelbart vanskelig at reducere hurtigt. Kommunens medvirken i KL-partnerskabet ”Projekt om bedre styring på socialområdet” kan evt. give bud på indsatsområder. Ligeledes kunne det overvejes at få foretaget en ekstern screening af de aktive sager på området med henblik på ideer til yderligere indsatser for reduktion af udgiftsniveauet.

Inden der evt. foretages yderligere på ældreområdet, anbefales det at afvente effekten af de allerede igangsatte indsatser for håndtering af udfordringerne på ældreområdet

Det konstateres, at der på nuværende tidspunkt er opnået næsten balance mellem forventede udgifter og budget indenfor udsatte børn og unge

Udviklingen i antal ydelsesmodtagere på beskæftigelsesområdet følges løbende, da vurderingen aktuelt er på data for januar måneds forbrug. En evt. mere positiv vurdering af udgiftsudviklingen på området vil ske ved 2. budgetopfølgning.

Direktionen anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes.

Da der ikke er kommet midler via sidste finanslov, foreslår Direktionen, at der laves følgende omplaceringer vedr. tilpasningspuljer jf. budgetaftale 2019:

 • At der sker en udligning af tilpasningspuljen på 3,0 mio. kr. mellem Økonomiudvalget og Social- og Sundhedsudvalget
 • At der sker en udligning af tilpasningspuljen på 5,0 mio. kr. mellem Økonomiudvalget og Ældreomsorgsudvalget

Teknik- og Miljøudvalget, 6. maj 2019, pkt. 21:

Taget til efterretning.

Børne- og Skoleudvalget, 7. maj 2019, pkt. 3:

Opfølgningen taget til efterretning.

Udvalget ønsker en nærmere belysning af fordele og muligheder ved oprettelse af et gæstedagplejehus i den østlige del af kommunen.

Steen Søgaard Pedersen og Lars Bisgaard var fraværende.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 8. maj 2019, pkt. 8:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Line Vanggaard Pedersen og Klaus Riis Klæstrup var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 8. maj 2019, pkt. 5:

Udvalget har fremsendt sag om plejecenterområdets økonomi i lyset af beslutningerne om plejecenterstrukturen. Denne sag er behandlet på Økonomiudvalgets møde den 20. marts 2019.

Udvalget er opmærksom på den indarbejdede besparelse på sygeplejeområdet på 3 mio. kr. i 2019 og 4 mio. kr. i 2020. Det er forventningen, at besparelsen kan opnås i 2020, men det er endnu for tidligt at vurdere, om målet på 3 mio. kr. fuldt ud kan nås i 2019. Dette vil fremgå af budgetopfølgning 2.

Endelig vurderer udvalget, at merudgifterne til hjælpemidler og boligydelse er uomgængelige.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. maj 2019, pkt. 6:

Udvalget ønsker ekstra fokus på tilgangen af borgere fra UngeCentret til Sundhed og Velfærd. I forlængelse heraf ønskes afholdt et fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Udvalget vurderer ikke, at yderligere konsulentundersøgelser af området vil være den rette løsning.

Udvalget lægger til grund, at forvaltningen fortsat har fokus på de arbejdsgange, som blev aftalt i forbindelse med PWC-processen i 2016/17.

Lars Bisgaard var fraværende.

Fritids- og Kulturudvalget, 9. maj 2019, pkt. 3:

Budgetopfølgningen taget til efterretning.

Margit Chemnitz var fraværende.

Økonomiudvalget, 15. maj 2019, pkt. 3:

Indstilles godkendt.

Udvalgene og forvaltningerne forventes at tage initiativer til minimering af overskridelser. Ved næste budgetopfølgning skal der rapporteres og følges op på iværksatte initiativer.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende:

Poul Erik Andreasen (Kurt Kristensen mødt)

Lars Bisgaard (Birger Lyngholm mødt)

Bilag

Til toppen


6. Frigivelse af anlægspuljen 2019, Fritids- og Kulturudvalget


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af 606.000 kr. fra Fritids- og Kulturudvalgets anlægspulje 2019.

Sagsfremstilling

Ved ansøgningsfristens udløb er der modtaget 20 ansøgninger til Anlægspuljen 2019. Samlet er der modtaget ansøgninger om tilskud svarende til 4.364.076 kr.

Det samlede ansøgte beløb er opgivet som bruttobeløb. Brønderslev Kommune vil ved nogle af projekterne have mulighed for at hente momsrefusion i henhold til positivlistemoms, jf. Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner. Momsrefusionsbeløbet vil i så fald svare til 17%.

Fagforvaltningen for Børn- og Kultur foreslår, at Byrådet tager stilling til frigivelse af anlægspulje på 606.000 kr.

Personale

Ingen.

Økonomi

På anlægsbudgettet i 2019 er der afsat 939.000 kr. i anlægspuljen "Fritids- og Kulturfaciliteter". Heraf er der frigivet 334.000 kr. til medfinansiering af Dronninglund Bibliotek.

Der er således 605.000 kr. tilbage i puljen i 2019. Beløbet er et nettobeløb.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 9. maj 2019, pkt. 7:

Udvalget indstiller, at der frigives i alt 606.000 kr. fra anlægspuljen ”Fritids- og Kulturfaciliteter”.

Særlige regler for momsafløftning betyder, at beløbet kan rummes indenfor de tilbageværende anlægsmidler.

Følgende ansøgninger imødekommes med de anførte beløb:

Nr.

Ansøger

Projekt

Beløb

1

Asaa Boldklub

Terasse

50.000 kr.

1a

Asaa Boldklub

Lys

75.000 kr.

5

Dronninglund IF

Lys

75.000 kr.

7

Flauenskjold Skoles Støtte

Fællesskab og fuld fart

100.000 kr.

8

Fonden Brønderslev Hallerne

Fiberdug

40.000 kr.

9

Hjallerup Billardklub

Nye døre

16.000 kr.

11

Hjallerup Gymnastik

Springgrav mm.

50.000 kr.

12

Hjallerup Idrætsforening

Multibaner mv.

50.000 kr.

15

Klokkerholm Idrætsforening

Lys

75.000 kr.

16

Manna Thise Multihus

Udvidelse

50.000 kr.

19

Rørholt Idrætsforening

Liv i klasseværelset

25.000 kr.

I alt

606.000 kr.

Margit Chemnitz var fraværende.

Økonomiudvalget, 15. maj 2019, pkt. 7:

Indstilles frigivet.

Karsten Frederiksen og Arne M. Jensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Poul Erik Andreasen (Kurt Kristensen mødt)

Lars Bisgaard (Birger Lyngholm mødt)

Til toppen


7. Forslag til lokalplan 03-B-17.01 Østergade 16-18, Hjallerup og kommuneplantillæg nr. 11


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til kommuneplantillæg nr. 11 og lokalplan 03-B-17.01 for byggeri på Østergade 16 og 18 samt Stengade 2 i Hjallerup kan godkendes til offentliggørelse i 8 ugers offentlig høring, og om man efter endelig vedtagelse af planerne er sindet at ekspropriere et privatejet areal for at skaffe vejadgang til et ekstra parkeringsdæk, når lokalplanen er endeligt vedtaget.

Sagsfremstilling

Escot Erhvervsejendomme A/S har ansøgt om at etablere etageboliger på ejendommene Østergade 16 og 18 samt Stengade 2, Hjallerup. Der har været en fordebat om ændring af kommuneplanen i perioden fra den 18. april 2018 til den 10. maj 2018. Økonomiudvalget besluttede at gå videre med udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for 4 fløje med etageboliger i 3 plan. Projektet kræver en større ændring af kommuneplanens rammer. Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg og lokalplan på baggrund af et udkast fra ansøger. Området vil efter kommuneplantillægget ikke længere kunne rumme nye butikker.

I Økonomiudvalgets behandling af indsigelserne i fordebatten blev der lagt vægt på, at byggeriet holder en minimumsafstand til naboen mod øst - Østergade 14 på 9,5 m. Hensynet er at begrænse indbliksgener fra det væsentligt højere byggeri med altaner mod øst. Denne forudsætning er overholdt i projektet.

Kommuneplanrammen fastlægger nu et maksimum på 85 %. I projektet er bebyggelsesprocenten beregnet til 140, men ændres til 145 % i kommuneplantillægget og lokalplanen for at give en vis fleksibilitet. Kommuneplanrammen var udlagt til byggeri i 1,5 - 2 etager og et byggeri i 3 etager vil give en højere bebyggelsesprocent.

Efter fordebatten er projektet suppleret med et p-anlæg i to etager placeret i skel til Østergade 14, Hjallerup Centret 24 og Stengården 38-69. Ansøger har desuden ønsket mulighed for at indrette kontorer.

Flytning af Stengade

Den offentlige vej Stengade ønskes flyttet for at skabe plads til byggeriet. Forhold under byggeriet kan ikke sikres i lokalplanen. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at der indgås aftale med ansøger om vilkår for gennemførelse af flytningen. Politiet har krævet, at byggeriet placeres minimum 2,5 m fra kørebanekant, for at skabe lovmæssig oversigt ved udkørsel fra Stengade på den nye placering.

Stengade skal reetableres som en udskilt, offentlig vej i samme standard, som den nuværende Stengade. Et mindre del af vejarealet overgår til ejendommen Østergade 16-18.

Stengade giver adgang til Plejecentret Stengården, og det skal sikres, at denne adgang fungerer under byggeriet. Der forsvinder 3 p-pladser på ejendommen Stengården 38-69 på grund af den nye placering af Stengade.

Parkeringspladser/Parkeringsfond

Der ønskes opført et p-anlæg på Stengade 2. Ved opførelse af boliger vil der være plads til parkering inden for lokalplanområdet. Hvis der etableres kontorer eller forsamlingslokaler vil der være et øget parkeringsbehov.

Der ansøges om tilladelse til at indbetale til Parkeringsfonden for parkeringspladser, som ikke kan placeres inden for lokalplanområdet.

Ekspropriation

Ansøger ønsker gennemført en ekspropriation af et areal fra to naboejendomme for at skabe vejadgang fra en offentlig vej bag Hjallerupcentret til niveau to i parkeringsanlægget. Se kortbilag. Parterne er orienteret. Det ene areal er en del af Hjallerup Centret 24. Det andet areal ved Plejecenter Stengården ejes af Ejerforeningen for Stengården (Boligforeningen Sundby-Hvorup og Brønderslev Kommune). Boligforeningen har telefonisk tilkendegivet at være positiv over for at indgå en aftale om areal til rampen.

Kommunen har med hjemmel i planlovens § 47 mulighed for at foretage ekspropriation af fast ejendom, der tilhører private, til virkeliggørelse af en lokalplan. Ekspropriation kan kun gennemføres på baggrund af en vedtaget lokalplan. Projektets gennemførelse forudsætter etablering af p-anlægget, hvorfor der er behov for en tilkendegivelse fra Byrådet inden offentliggørelse af forslaget. Kommunens jurist udtaler: Det er fast antaget i praksis, at der gælder et skærpet nødvendighedskrav, når der eksproprieres til fordel for private. Det er således et krav for ekspropriationen, at der skal foreligge almene, planlægningsmæssige interesser ved arealafståelsen. Det er en forudsætning, at det er umuligt for ansøger at gennemføre projektet på anden måde, fx. ved en frivillig aftale med grundejerne.

Fagforvaltningen bemærker, at de almene, planlægningsmæssige interesser kan være, at der er et stort behov for områdefornyelse og dermed for øget parkeringskapacitet. En anden argumentation kan være, hvis bygherre accepterer at lave offentlige p-pladser. Lokalplanens redegørelse beskriver, at den endelige lokalplan vil kunne danne grundlag for ekspropriation, jf. planlovens § 47, stk. 1.

Handicapegnet fortov/sti til Stengården

Stengade betjener Plejecentret Stengården med kørsel og fodgængeradgang. Lokalplanen skal sikre, at der genskabes handicapegnede adgangsforhold til plejecentret. En mindre del af fodgængeradgangen er placeret på naboejendommen Stengården 38-69.

Trafikstøj
Efter planlovens § 15a må kommunen ikke lokalplanlægge for boliger, der er støjbelastede uden at sikre støjafskærmning. Vejledning om trafikstøj fra veje fra 2007 gælder forhold, som her, hvor trafikstøjen overskrider en støjgrænse på 58 dB på facaden. Støjen er ud fra nye trafiktal beregnet til 68 dB på facaden.Ansøger har et ønske om, at lokalplanen udformes med en alternativ formulering omkring betingelser for håndteringen af trafikstøj. Fagforvaltningen vurderer, at formuleringen er ok i det foreliggende tilfælde på grund af muligheden for udluftning til lukket gårdrum.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til kommuneplantillæg og lokalplan til udsendelse i høring i 8 uger på betingelse af,

 • at flytningen af Stengade skal ske uden omkostninger for Brønderslev Kommune,
 • at Stengade skal reetableres på den nye placering efter standarden for offentlige veje, herunder almindelig vejbelysning,
 • at ansøger skal reetablere en stiforbindelse fra fortov ved ny Stengade frem til eksisterende fortov ved Stengården efter aftale med ejer af naboejendommen,
 • at ansøger skal stille de manglende 3 p-pladser til rådighed for Stengården 38-69,
 • at vilkår for flytning af Stengade sikres i en skriftlig aftale, herunder at der er vejadgang og adgang for gående færdsel til Stengården under byggeriet,
 • at byggeriet ikke må placeres tættere på kørebanekanten ved Østergade end 2,5 m,
 • at ansøger inden endelig vedtagelse af lokalplanen afklarer, om arealet til vejadgang til p-anlæg kan erhverves ved frivillig aftale med ejerne, og
 • at kommunen tillader indbetaling for eventuelt manglende p-pladser til Parkeringsfonden.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet kommer med en forhåndstilkendegivelse til Escot Erhvervsejendomme A/S om, at der kan forventes gennemført ekspropriation ud fra lokalplanen. En ekspropriation kan kun gennemføres på baggrund af en vedtaget lokalplan.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 6. maj 2019, pkt. 4:

Flertallet indstiller sagen til godkendelse.

A er bekymret over følgerne af rampen.

A indstiller, at den nuværende kommuneplans bestemmelser overholdes med hensyn til bygningshøjde, udnyttelsesgrad og parkering, dog med den undtagelse, at den sydligste fløj kan etableres i 3 etager.

Økonomiudvalget, 15. maj 2019, pkt. 8:

Sagen indstilles godkendt.

A tager samme forbehold og indstiller samme bestemmelser som i Teknik- og Miljøudvalget.

Karsten Frederiksen og Arne M. Jensen var fraværende.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

A er bekymret over følgerne af rampen.

A indstiller, at den nuværende kommuneplans bestemmelser overholdes med hensyn til bygningshøjde, udnyttelsesgrad og parkering, dog med den undtagelse, at den sydligste fløj kan etableres i 3 etager.

Forbeholdene fra A ønskes medtaget i udsendelse til høring.

Fraværende:

Poul Erik Andreasen (Kurt Kristensen mødt)

Lars Bisgaard (Birger Lyngholm mødt)

Bilag

Til toppen


8. Etablering af Midtbyråd for Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er ønske om at nedsætte et Midtbyråd for Hjallerup forud for igangsætning af udviklingsarbejde med Hjallerup midtby. Der er gode erfaringer med at samle midtbyens interessenter i forhold til sparring og forankring af udviklingsarbejdet i både Brønderslev og Dronninglund.

Byrådet skal tage stilling til, om Midtbyrådet skal nedsættes samt rådets sammensætning.

Sagsfremstilling

Midtbyrådet er et dialog-, hørings- og koordinationsforum for kommende udviklingsplaner og -processer i Hjallerup midtby. Midtbyrådet skal fungere som kommunens sparringspartner i forhold til udvikling af midtbyen i Hjallerup. Midtbyrådet forankres under Teknik- og Miljøudvalget. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget varetager formandskabet for Midtbyrådet.

Byrådet eller et politisk udvalg kan anmode om, at Midtbyrådet udtaler sig om et givet emne, ligesom Midtbyrådet selv kan tage emner op. Midtbyrådets udtalelser er hverken bindende for kommunen, for Midtbyrådet eller for de foreninger, der er repræsenteret heri.

Følgende interessentgrupper foreslås som medlemmer af Midtbyrådet:

 • Byudviklingsudvalget Hjallerup (2 pladser)
 • Hjallerup Erhvervs- og Handelsstandsforening (2 pladser)
 • Hjallerup Borgerforening (1 plads)
 • Hjallerup Kulturhus (1 plads)
 • Hjallerup Samvirke (1 plads)
 • Ejendomsmæglerrepræsentant (1 plads)
 • Teknik- og Miljøudvalget (2 pladser)
 • Økonomiudvalget (1 plads)
 • Fritids- og Kulturudvalget (1 plads)
 • Brønderslev Erhverv og Turisme (1 plads)
 • Brønderslev Kommunes administration (2 pladser)
 • Brønderslev Bibliotek (1 plads)
 • Museerne i Brønderslev (1 plads)
 • Boligforeninger repræsenteret i byen (1 plads til hver forening)
 • Handicaprådet (1 plads)
 • Ældrerådet (1 plads)
 • Lodsejerrepræsentanter fra aktuelle byudviklingsområder (1 plads pr. område)

Derudover kan der indhentes relevante interessenter efter behov, f.eks. repræsentanter fra erhvervslivet, foreningslivet eller fagpersoner fra Brønderslev Kommune. Deltagelse i Midtbyrådet sker af interesse, hvorfor det står medlemmerne frit for at forlade rådet. Hvis et medlem forlader rådet, skal det erstattes af et nyt medlem fra den pågældende organisation.

Sekretariatsfunktionen for Midtbyrådet varetages af Fagforvaltningen for Teknik og Miljø, der faciliterer rådets møder. Møder i Midtbyrådet indkaldes efter behov.

Fagforvaltningen har udarbejdet et forslag til kommissorium for Midtbyrådet, der er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet nedsætter "Midtbyråd for Hjallerup" og godkender forslag til kommissorium, herunder rådets sammensætning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 6. maj 2019, pkt. 9:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 15. maj 2019, pkt. 9:

Indstilles godkendt.

Steen Søgaard Petersen indstilles fra Økonomiudvalget.

Karsten Frederiksen og Arne M. Jensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Poul Erik Andreasen (Kurt Kristensen mødt)

Lars Bisgaard (Birger Lyngholm mødt)

Bilag

Til toppen


9. Forslag til Masterplan for Engene


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til Masterplan for Engene, som sætter de overordnede ideer og rammer for byudvikling i Brønderslev syd, kan godkendes og sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har samarbejdet med Brønderslev Forsyning om at udvikle en masterplan for Brønderslev Syd efter at Økonomiudvalget bevilligede penge til processen den 23. maj 2018. Området, som dækker ubebygget landbrugsjord i den sydlige del af Brønderslev inden for Sdr. Omfartsvej, foreslås navngivet Engene. Navnet Engene refererer både til den landskabelige karakter i området, som præger de grønne områder i masterplanen og udsigten fra området med byen i ryggen ud over engene og længere ude Store Vildmose.

Masterplanen omfatter:

 • En vision for byudvikling i området,
 • En kontekstplan, som viser hvordan Brønderslev by på lang sigt kan vækste inden for omfartsvejens rammer.
 • En masterplan for en del af området, som beskriver grøn struktur, vejstruktur, bebyggelsestyper, regnvandshåndtering og mødesteder.

Der er udarbejdet en særskilt handlingsplan for masterplanen, som omfatter:

 • Etapeplan
 • Strategi for jordudvikling

Vision for Engene

Visionen er at udvikle nye boligområder med en stærk lokal identitet, men som samtidig er en naturlig del af Brønderslev med kort afstand til både midtby, skole og motorvej. Der ligges vægt på at skabe grønne arealer, rekreative kvaliteter og natur i området, som også vil være til gavn for resten af byen. Udviklingen af Engene skal være tilpasset fremtiden med en fleksibel struktur, som giver mulighed for nye boformer og fællesskaber. Der skal arbejdes at integrere fremtidige teknologier til klimatilpasning, energiformer, affaldssortering, cirkulær byggeri, transportform og lignende.

Masterplanens principper

Området opdeles i fire forskellige boligområder, der vejbetjenes af henholdsvis Kornumgårdsvej og Søndergade via hver sin karakteristiske vejsløjfe. Der er en tydelig grøn struktur, som samler området med stier og rekreative kvaliteter samtidig med at regnvandshåndtering er del af det grønne. Der er planlagt til varieret bebyggelse med rækkehuse, kædehuse, udsigtsboliger og byhuse foruden parcelhuse, som formodes at komme til at udgøre størstedelen af området. Der er plads til mødesteder samt fælles affalds- og byttestationer, ladestationer til elbiler og andre bæredygtige tiltag

Styregruppen

Der er ønske om at styregruppen for masterplanen fortsætter. Styregruppen skal indkaldes efter behov. Styregruppen kan fremadrettet godkende arbejdet i arbejdsgruppen om energi- og klimatiltag i området, indstille beslutninger om den videre planlægning, godkende bebyggelsesplaner og udstykningsplaner inden de politisk behandles i forbindelse med en lokalplanproces samt indstille beslutninger vedrørende større anlægsprojekter i forbindelse med byggemodningen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender,

 • at området navngives Engene
 • at styregruppen for masterplanen fortsætter i den videre planlægningsfase af Brønderslev Enge,
 • at forslag til Masterplan for Engene sendes i offentlig høring i 6 uger, og
 • at der holdes borgermøde i høringsperioden tirsdag den 11. juni 2019, hvor masterplanen præsenteres.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 6. maj 2019, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 15. maj 2019, pkt. 10:

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen og Arne M. Jensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Poul Erik Andreasen (Kurt Kristensen mødt)

Lars Bisgaard (Birger Lyngholm mødt)

Bilag

Til toppen


10. Ansøgning om byfornyelsesmidler - Lodsgade 27, Asaa


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Brønderslev Kommune har modtaget en ansøgning om tilskud til udskiftning af stråtækt tag på ejendommen Lodsgade 27 i Asaa. Bygningen er udpeget som bevaringsværdig med en SAVE-værdi 2, hvilket er den næsthøjeste bevaringsværdi.

Byrådet skal tage stilling til, om projektet skal støttes med 50 % af udgifterne til udskiftning af stråtækt tag.

Sagsfremstilling

Familien til ejer af ejendommen Lodsgade 27, Asaa, søger om tilskud til udskiftning af tag på ejendommen beliggende Lodsgade 27, Asaa. Bygningen er et tidligere Toldhus. Allerede omkring 1800 var der et toldsted i Asaa, da der blev indført varer fra udlandet. Toldhuset er dog dateret ældre end det, men den tidligere historie kendes ikke. Sammen med Lodsgade 23 udgør nr. 27 to meget fine bindingsværkshuse, der i dag fungerer som bolig. Bygningen fremstår i dag i original tilstand med få ændringer, og er et unikt bindingsværkshus, der knytter sig til Asaa's historie.

Ansøger oplyser, at ejeren ønsker at flytte. Familien ønsker at bevare ejendommen i familiens hænder og planlægger en større renovering af bygningerne.

Da boligen er registreret med en høj bevaringsværdi kan projektet støttes via byfornyelsesmidler med op til 50 % af omkostningerne inkl. moms, som fordeles ligeligt mellem kommunen og staten. Brønderslev Kommunes tilbageværende ramme for byfornyelse er ikke endeligt opgjort, men det vurderes, at der er plads til medfinansiering af det ansøgte beløb.

Der er indhentet tilbud på udskiftning af stråtækt tag pålydende i alt 150.000 kr. Såfremt Byrådet beslutter at bevillige midler, kan der max. støttes med 50 % af omkostningerne, hvoraf der kan hentes 50 % i statslig refusion.

Finansieringen er således:

 • Egenfinansiering: 75.000 kr.
 • Kommunal: 37.500 kr.
 • Statslig: 37.500 kr.
 • Samlet: 150.000 kr.

Den statslige ramme til byfornyelse, som er tildelt Brønderslev Kommune resterer 365.000 kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender,

 • at der bevilges 75.000 kr. i tilskud til udskiftning af eksisterende stråtækt tag på Lodsgade 27, Asaa, og
 • at der frigives 37.500 kr. på anlægsbudgettet til bygningsfornyelse.
Personale

Ingen.

Økonomi

I anlægsbudgettet for 2019 er der 0,737 mio. kr. i puljen til bygningsfornyelse. Dette er inkl. overførsel af ikke forbrugte midler fra 2018. Frigives beløbet på 37.500 kr., er der 0,7 mio. kr. tilbage i puljen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 6. maj 2019, pkt. 10:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 15. maj 2019, pkt. 11:

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt under forudsætning af, at arbejdet lever op til de kommunale udbuds- og indkøbsregler, samt at arbejdet ikke er konfliktramt.

Fraværende:

Poul Erik Andreasen (Kurt Kristensen mødt)

Lars Bisgaard (Birger Lyngholm mødt)

Bilag

Til toppen


11. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplanen - etablering af regnvandsbassiner ved Kornumgårdsgrøften i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

I forbindelse med separatkloakering af Brønderslev by skal der etableres regnvandsbassiner ved Kornumgårdsgrøften. Brønderslev Spildevand A/S har i samarbejde med kommunen kortlagt placeringsmuligheder. Tillæg nr. 6 til spildevandsplanen er udarbejdet for at give spildevandsforsyningsselskabet mulighed for at igangsætte etablering.

Forslag til tillæg har været i offentlig høring i 8 uger. Der er særligt indkommet bemærkninger vedrørende etablering af bassin 4 i forhold til problemer med fugt i kældre på Danevej.

Byrådet skal tage stilling til, om tillæg nr. 6 til spildevandsplanen kan godkendes endeligt, herunder at kommunen er indstillet på at foretage den nødvendige ekspropriation af areal til bassinerne, såfremt der ikke kan opnås en frivillig aftale med de berørte lodsejere.

Sagsfremstilling

I takt med at Brønderslev by bliver separatkloakeret opstår der behov for at udlede regnvand fra de separatkloakerede områder.

Den naturlige recipient for regnvandet fra den centrale og vestlige del af byen er Kornumgårdsgrøften. For at undgå hydraulisk overbelastning af vandløbet med oversvømmelser og forringet vandmiljø til følge, er det nødvendigt at forsinke udledningerne via regnvandsbassiner inden udledning til vandløbet. Der bliver tale om udledning af regnvand fra et betragteligt befæstet areal, og der bliver derfor behov for store bassiner.

Der er foretaget en kortlægning af, hvor bassinerne kan placeres (vist på vedlagte kortbilag). Alle bassinerne kommer til at ligge i bynære arealer, der i dag indgår som en del af byens rekreative arealer. Ved udformning af bassinerne vil der derfor også blive lagt vægt på, at disse udformes så de kan indpasses som en del af de rekreative arealer. Bassinerne vil for størstedelens vedkommende komme til at fremstå som små søer. Undtagelsen er to bassiner, der placeres i selve Kornumgårdsgrøften (M1 og M2 på kortbilaget) som en form for opstuvningsarealer, hvor regnvandet kortvarigt kan stuve op under kontrollerede forhold. Der vil i det tilfælde ikke blive tale om deciderede gravede bassiner, men der skal formentlig ske en form for tilpasning af vandløbsprofilet. Løsningsforslaget med etablering af disse to bassiner er lidt alternativ og bringes udelukkende op, fordi det er vanskeligt at finde tilstrækkeligt med areal til etablering af traditionelle forsinkelsesbassiner.

De fleste af bassinerne etableres på kommunalt ejede arealer, men enkelte af bassinerne, herunder M1 og M2, vil berøre privatejede arealer. Tillæg nr. 6 til spildevandsplanen er udarbejdet for at give Brønderslev Spildevand A/S mulighed for at etablere bassinerne. Byrådet har i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 58 mulighed for i nødvendigt omfang at træffe afgørelse om ekspropriation til fordel for spildevandsanlæg.

Forslaget til tillægget har været i offentlig høring i 8 uger. Der er særligt indkommet bemærkninger vedrørende etablering af bassin 4 (ved Vestskoven). Bassinerne B2-B4 skal efter planen etableres inden udgangen af 2021. De nærmeste naboer til disse bassiner er derfor blevet særskilt informeret om at planforslaget var i høring, ligesom de private lodsejere, der berøres af planforslaget er blevet særskilt informeret. Alle bemærkninger er indkommet ved telefonisk henvendelse. Der er enkelte, der blot har spurgt ind til tidshorisont for etablering og lidt til udformning af bassinerne, men der har særligt fra borgerne på Danevej været udtrykt bekymring for etablering af bassin B4.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har holdt møde med 4 af grundejerne på Danevej. Grundejerne er især bekymret for om etablering af bassinet vil forværre de problemer med fugtige kældre, som de har oplevet over de senere år, og som de bl.a. mener skyldes opstuvning af vand på engen ved Danevej. Det er fagforvaltningens vurdering, at problemet med vand på engen vil blive forbedret med etableringen af bassinet, da der så bliver mulighed for at aflede vandet. Vandspejlet i bassinet bliver fastholdt på et bestemt niveau, hvor det i dag svinger i takt med årstiden, og især i vinterperioden kommer det til at stå højt, da de naturlige afledningsveje er blevet blokeret pga. opfyldningsjord fra byggeri i Vestskoven.

Byrådets vedtagelse af tillægget til spildevandsplanen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender tillæg nr. 6 til spildevandsplanen for Brønderslev Kommune vedrørende etablering af regnvandsbassiner ved Kornumgårdsgrøften i Brønderslev, og at kommunen er sindet at foretage den nødvendige ekspropriation af areal til bassinerne, såfremt der ikke kan opnås en frivillig aftale med de berørte lodsejere.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 6. maj 2019, pkt. 13:

Indstilles til godkendelse.

Karsten Frederiksen deltog ikke i behandlingen af punktet pga. inhabilitet.

Økonomiudvalget, 15. maj 2019, pkt. 12:

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen deltog ikke i behandlingen af punktet pga. inhabilitet.

Arne M. Jensen var fraværende.

Beslutning

Karsten Frederiksen deltog ikke i behandlingen pga. inhabilitet.

Godkendt.

Fraværende:

Poul Erik Andreasen (Kurt Kristensen mødt)

Lars Bisgaard (Birger Lyngholm mødt)

Bilag

Til toppen


12. Tillæg nr. 7 til spildevandsplanen - etablering af regnvandsbassiner ved Donnerbæk i Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet tillæg til spildevandsplanen for at give Brønderslev Spildevand A/S mulighed for at etablere regnvandsbassiner ved Donnerbæk for at forsinke udledningerne fra befæstede arealer i den nordlige del af Dronninglund. Etablering af bassinerne vil reducere den hydrauliske belastning af Donnerbæk og nedbringe udledningernes bidrag til vandstandsstigninger i vandløbet under kraftig regn.

Forslag til tillæg har været offentlig høring i 8 uger. Der er blandt andet indkommet bemærkninger vedr. tidshorisont for etablering af og offentlighedens adgang til bassinerne.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til Tillæg nr. 7 til spildevandsplanen kan godkendes endeligt, herunder tage stilling til spørgsmål om mulig ekspropriation i forbindelse med etablering af bassinet ved Solparken (privatejet jord).

Sagsfremstilling

I forbindelse med undersøgelse af oversvømmelsesproblemer langs Donnerbæk ved Dronninglund blev det påvist, at udledning af regnvand fra den nordlige del af Dronninglund by gav et ikke uvæsentligt bidrag til vandstandsstigningerne i vandløbet. Der findes 4 udledninger af regnvand fra Dronninglund by til vandløbet, hvoraf de 2 udledninger bidrager med 94 % af udledningen. Der er tale om gamle udledninger, der ikke er forsinkede, hvorfor der i dag udledes meget store vandmængder under kraftig regn. Der planlægges kun etableret bassiner ved de 2 mest betydende udløb. Det ene regnvandsbassin planlægges etableret øst for området ved Solparken og det andet bassin ved Dregårdsvej. Det er dog kun bassinet ved Solparken, der planlægges etableret nu, hvor bassinet ved Dregårdsvej planlægges etableret på sigt. Udløbet ved Solparken er også langt det mest betydende af udløbene.

Tillægget til spildevandsplanen udarbejdes for at give Brønderslev Spildevand A/S mulighed for at etablere regnvandsbassinerne. Arealet, hvor bassinet ved Solparken planlægges etableret, er privatejet, men lodsejerne har tilbudt at stille arealet gratis til rådighed for bassinet. Ellers har Byrådet i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 58 mulighed for i nødvendigt omfang at træffe afgørelse om ekspropriation til fordel for spildevandsanlæg.

Forslag til tillæg til spildevandsplanen har været offentliggjort i 8 uger. Ud over de berørte grundejere er naboer til bassinet ved Solparken blevet orienteret om offentliggørelsen af forslaget. Der er kun indkommet få bemærkninger. Bemærkningerne har drejet sig om tidshorisont for etablering, hvorvidt der ville blive offentlig adgang og en vis skepsis overfor funktionen af bassinet - altså i hvilket omfang det kan lade sig gøre at opstuve vandet. Alle bemærkninger er indkommet telefonisk. Fagforvaltningen har på baggrund af samtalen vurderet, at borgerne har fået de svar de efterlyste.

Byrådets vedtagelse af tillægget til spildevandsplan kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Byrådet godkender tillæg nr. 7 til Spildevandsplanen for Brønderslev Kommune vedr. etablering af regnvandsbassiner ved Donnerbæk i Dronninglund, og at kommunen er sindet at foretage ekspropriation af arealerne til bassinerne, hvis der alligevel ikke kan opnås en frivillig aftale med de berørte lodsejere.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 6. maj 2019, pkt. 14:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 15. maj 2019, pkt. 13:

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Poul Erik Andreasen (Kurt Kristensen mødt)

Lars Bisgaard (Birger Lyngholm mødt)

Bilag

Til toppen


13. Godkendelse af Sundhedsaftale 2019


Resume

Sagsforløb: ÆR/DIR/ÆO/SS/ØK/HAR/BY

I hver valgperiode skal der udarbejdes en sundhedsaftale mellem kommuner og region, som overordnet set fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne indenfor sundhedsområdet. Under inddragelse af bl.a. kommunale høringssvar har Sundhedskoordinationsudvalget udarbejdet en sundhedsaftale, som forelægges til godkendelse.

I forbindelse med godkendelse af sundhedsaftalen er der derudover behov for at udpege politiske repræsentanter til de politiske klynger, som er en del af organiseringen omkring sundhedsaftalen.

Byrådet skal tage stilling til, om Sundhedsaftalen kan godkendes og udpege politiske repræsentanter til de politiske klynger.

Sagsfremstilling

Baggrund

I henhold til sundhedsloven skal der i hver valgperiode indgås en regionalt dækkende sundhedsaftale mellem kommunerne og regionen. Sundhedsaftalen udarbejdes af Sundhedskoordinationsudvalget, som består af politiske repræsentanter for regionen, kommunerne samt Praktiserende Lægers Organisation. Almen praksis er ikke en direkte aftalepart, men er en vigtig aktør i forbindelse med udarbejdelse og implementering af sundhedsaftalen.

Sundhedsaftalen er en politisk aftale, der dækker hele Nordjylland og fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne indenfor sundhedsområdet. Sundhedskoordinationsudvalget har udarbejdet den fremsendte version af Sundhedsaftale for perioden 2019-2023, som fremsendes til godkendelse i de 11 nordjyske kommuner og hos Region Nordjylland. Sundhedsaftalen er bl.a. blevet til på baggrund af input fra de nordjyske kommuner i forbindelse med en høring i december 2018 – januar 2019.

Kommunalt har sundhedsaftalen derudover været behandlet politisk i både Sundhedspolitisk Dialogforum og KKR. KKR behandlede den 26. april 2019 sundhedsaftalen og besluttede at anbefale Sundhedsaftalen til godkendelse i de nordjyske kommuner.

Kort om sundhedsaftalens indhold

Visionen i sundhedsaftalen lyder, at ”Nordjyderne bliver sundere og oplever et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen, der er til for dem”. Der skal arbejdes henimod visionen gennem 5 politiske pejlemærker:

1. Styrket samarbejde med fokus på kerneopgaver og sundhedstilbud tæt på borgerne

2. Bedre forløb og resultater med borgerne som aktive samarbejdspartner

3. Større lighed i sundhed

4. Øget mental sundhed og trivsel er grundlaget for gode leveår

5. Mindre rygning vil give flere raske leveår

Under hvert pejlemærke er opstillet politiske målsætninger, som sundhedsaftalearbejdet skal medvirke til at indfri. I aftalen er der derudover opstillet indikatorer, som vil indgå i den løbende opfølgning på sundhedsaftalen (indikatorsættet vil blive udbygget i løbet af sundhedsaftaleperioden).

Sundhedsaftalens målgruppe er hele den nordjyske befolkning, men aftalen har særlig fokus på tre målgrupper i form af børn og unge med særlige udfordringer, borgere med psykisk sygdom samt borgere med kroniske sygdomme og/eller komplekse problemstillinger.

I arbejdet med at indfri den kommende sundhedsaftale er der i sundhedsaftalen opstillet en række bærende principper. Principperne er den fælles grundforståelse, som parterne samarbejder ud fra. Det drejer sig bl.a. om lokalt ejerskab, en respektfuld samarbejdskultur og bedst mulig ressourceudnyttelse (herunder opgaveoverdragelse).

I modsætning til den nuværende sundhedsaftale opstiller aftalen ikke på forhånd konkrete indsatser, der skal udmønte sundhedsaftalen. Arbejdet med at implementere sundhedsaftalen vil i stedet blive udviklet i løbet af sundhedsaftaleperioden i et samarbejde mellem parterne og med bred inddragelse.

Udpegning til politisk organisering

Sundhedsaftalen fastlægger ligeledes den politiske organisering for sundhedsaftalen. Der lægges op til en organisering, hvor de nuværende lokale politiske klynger bibeholdes men suppleres med et årligt tværsektorielt politisk mødeforum kaldet ”Sundhedspolitisk Samling”.

Da det første møde i den politiske del af organiseringen allerede vil blive afholdt den 20. september 2019, anmodes der om, at der i forbindelse med godkendelse af sundhedsaftalen udpeges politiske repræsentanter til de politiske klynger. Der forventes repræsentation af udvalgsformænd/næstformænd fra social-, sundheds- og evt. beskæftigelsesområdet samt fra den kommunale del af Sundhedskoordinationsudvalget (dvs. i alt 2-4 politiske repræsentanter fra hver kommune).

Videre proces

Når Sundhedsaftalen er godkendt af alle 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland vil Sundhedsaftalen senest ved udgangen af juni 2019 blive fremsendt til Sundhedsstyrelsen. Den nye sundhedsaftale vil træde i kraft den 1. juli 2019. Arbejdet med at implementere sundhedsaftalen vil derefter blive igangsat – bl.a. med en politisk drøftelse på møde i Sundhedspolitisk Samling den 20. september 2019.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender Sundhedsaftalen 2019 og udpeger politiske repræsentanter til de politiske klynger.

Indstilling

Ældrerådet, 7. maj 2019, pkt. 1:

Samlet set finder Ældrerådet, at Sundhedsaftalen er et godt og velbeskrevet redskab. Rapporten er drøftet med følgende bemærkninger:

Ældrerådet har en formodning om, at det sundhedsfaglige personale ved Brønderslev Kommune er indforståede med, hvad Leon-princippet er.

Ligeledes ser Ældrerådet frem til, at de IT baserede værktøjer tages i brug som beskrevet i rapporten, således samarbejdet også styrkes mellem region og andre kommuner.

Hertil gør Ældrerådet opmærksom på, at omkring 20 % af befolkningen endnu ikke har adgang til IT.

Ældrerådet vil følge og være opmærksom på, at der etableres akutstuer, således Brønderslev Kommune er forberedt på tidlig hjemsendelse fra sygehus og ligeledes forebygge indlæggelser.

Knud Jørgensen og Erik Nielsen var fraværende.

Direktionen, 7. maj 2019, pkt. 7:

Direktionen anbefaler forslaget og anbefaler, at alle de udvalg, som er berørt af aftalen, repræsenteres i de politiske klynger.

Ældreomsorgsudvalget, 8. maj 2019, pkt. 12:

Sundhedsaftalen indstilles godkendt.

Udvalget anbefaler, at alle udvalg, som er berørt af aftalen, repræsenteres i de politiske klynger.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. maj 2019, pkt. 8:

Indstilles godkendt.

Udvalget anbefaler, at alle udvalg, som er berørt af aftalen, repræsenteres i de politiske udvalg.

Lars Bisgaard var fraværende.

Økonomiudvalget, 15. maj 2019, pkt. 15:

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Handicaprådet, 21. maj 2019, pkt. 7:

Til efterretning.

Jonna Jacobsen, Margit Chemnitz, Bettina Bøcker Kjeldsen, Peter Baggesgaard og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Suppleanterne Lars Peter Pedersen og Ulla Bech var mødt.

Beslutning

Udsat.

Fraværende:

Poul Erik Andreasen (Kurt Kristensen mødt)

Lars Bisgaard (Birger Lyngholm mødt)

Bilag

Til toppen


14. Forslag til ny partnerskabsaftale


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet forslag til ny partnerskabsaftale i Brønderslev Kommune, som har til formål at bidrage til at sikre de lokale virksomheder kvalificeret arbejdskraft. Aftalen sætter fokus på bygge- industri-, handels-, hotel- og restaurationsbranchen, som er blandt de brancher, der i høj grad efterspørger arbejdskraft.

Byrådet skal tage stilling til, om partnerskabsaftalen kan godkendes.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune indgik i 2014 en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, Dansk Industri, Tech College Aalborg og EUC Nord med det formål at sikre de lokale virksomheder erhvervsfaglig arbejdskraft. I 2016 blev aftalen forlænget, og LO Brønderslev-Dronninglund trådte ind som part i aftalen.

Partnerskabsaftalen udløb i oktober 2018. Fagforvaltningen for Beskæftigelse har efterfølgende udarbejdet forslag til rammerne for en ny partnerskabsaftale, som Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkendte den 9. januar 2019. Dette indebærer en udvidelse af det nuværende branchefokus, således at handels-, hotel- og restaurationsbranchen indgår foruden bygge- og industribranchen, som har været omdrejningspunkt for partnerskabsaftalen siden 2014. Det er valgt ikke at inddrage SOSU-området, da arbejdet med at øge arbejdsudbuddet på dette område varetages i samarbejde med ældreområdet i Brønderslev Kommune. Det samme gælder landbrugsområdet, hvor et projekt i samarbejde med relevante aktører er under planlægning.

Forslag til rammerne for en ny partnerskabsaftale indebar også et mål om styrket samarbejde med efterskoler og gymnasier med henblik på at styrke unges interesse for erhvervsuddannelserne. Efter dialog med gymnasierne har de meddelt, at de ikke ønsker at deltage i partnerskabsaftalen, da målet om flere unge på erhvervsuddannelserne ikke er i fuld overensstemmelse med gymnasiernes formål.

På baggrund af dialog med aftaleparterne har Fagforvaltningen for Beskæftigelse udarbejdet et nyt forslag til en partnerskabsaftale, som varer fra den 1. juni 2019 til den 1. juni 2023. Aftalen er godkendt af parterne, som foruden Dansk Byggeri, Dansk Industri, Tech College, EUC Nord og LO nu også inkluderer Dansk Erhverv, Horesta, Efterskoleforeningen, Frie Fagskoler og FGU Vendsyssel.

Målene med aftalen er følgende:

 1. At stille praktikpladser til rådighed på virksomheder for alle unge under erhvervsuddannelse på EUC Nord eller Tech College Aalborg, der har færdiggjort grundforløbet.
 2. At styrke samarbejdet om fastholdelse på ungdomsuddannelser mellem kommune og uddannelsesinstitutioner.
 3. At styrke samarbejdet mellem folkeskole, efterskole, frie fagskoler, FGU, erhvervsuddannelser, LO og erhvervsliv, så flere unge får en interesse i at blive faglærte. Målet er, at 30 % vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

Regeringen indgik i november 2018 en aftale om erhvervsuddannelserne i fremtiden - "Fra folkeskole til faglært" - som forventes at understøtte og blive en del af arbejdet med partnerskabsaftalen. Partnerskabskredsen vil mødes ca. 3 gange årligt.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender den nye partnerskabsaftale.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 8. maj 2019, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Tabellen vedr. forgæves rekrutteringer flyttes over som et bilag til aftalen.

Line Vanggaard Pedersen og Klaus Riis Klæstrup var fraværende.

Økonomiudvalget, 15. maj 2019, pkt. 16:

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Poul Erik Andreasen (Kurt Kristensen mødt)

Lars Bisgaard (Birger Lyngholm mødt)

Bilag

Til toppen


15. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning
 • Afgørelse i habilitetssag vedr. Karsten Frederiksen
 • Kåring af Danmarks bedste skolelærer fra Hjallerup Skole
 • Lokalaftale indgået med lærerkreds
 • Udpegning af politiske medlemmer til sundhedsklynger
 • Privatpraktiserende neurolog i Brønderslev
 • AVV vandt Danmarksmesterskab

Fraværende:

Poul Erik Andreasen (Kurt Kristensen mødt)

Lars Bisgaard (Birger Lyngholm mødt)

Til toppen


16. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Rundsendelse af materiale.

Fraværende:

Poul Erik Andreasen (Kurt Kristensen mødt)

Lars Bisgaard (Birger Lyngholm mødt)

Til toppen

Opdateret 23. maj 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer