Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 26. juni 2019
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Der er afbud fra Lone Birkmose Lex og Steen Søgaard Petersen.

Beslutning

Lone Birkmose Lex og Steen Søgaard Petersen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Lone Birkmose Lex og Steen Søgaard Petersen var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende, at 1. stedfortræder på liste V, Kim Østergaard, og 1. stedfortræder på liste J, Kristian Kristoffersen, indkaldes til Byrådets møde som følge af afbud fra Lone Birkmose Lex og Steen Søgaard Petersen, begge afbud pga. ferie.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Der er til dette byrådsmøde afbud fra Lone Birkmose og Steen Søgaard Petersen Lex pga. ferie.

1. stedfortræder på liste V, Kim Østergaard, og 1. stedfortræder på liste J, Kristian Kristoffersen, er derfor indkaldt til Byrådets møde og tiltræder byrådsmødet umiddelbart efter Byrådets godkendelse af indkaldelserne.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Lone Birkmose Lex og Steen Søgaard Petersen var fraværende.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning

Ingen.

Fraværende:

Lone Birkmose Lex (Kim Østergaard mødt)

Steen Søgaard Petersen /Kristian Kristoffersen mødt)

Til toppen


5. Godkendelse af ny vision for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK/BY

I løbet af foråret er der gennemført en proces i Byrådet om formulering af en ny vision for Brønderslev Kommune.

På baggrund af drøftelserne på sidste temamøde foreligger der nu et forslag til vision samt forslag til overskrifter.

Byrådet skal tage stilling til, om forslaget kan godkendes samt vælge visionens overskrift.

Sagsfremstilling

Vedlagte forslag til vision for Brønderslev Kommune er resultatet af Byrådets visionsproces. Formålet med visionen er at udgøre et styringsredskab for Byrådet og administrationen, der sætter en fælles politisk retning for den fremtidige udvikling for Brønderslev Kommune. Den danner udgangspunkt for kommende politikker og planer i Brønderslev Kommune og konkretiseres i det daglige arbejde, som kommunens medarbejdere udfører sammen med borgere, virksomheder og foreninger.

Visionen er udarbejdet på baggrund af drøftelser i bredt sammensatte fagpaneler og drøftelserne på Byrådets forårsseminar og efterfølgende temamøde. Visionen består af tre elementer:

 • Visionen: Det vi stræber efter
 • Pejlemærker: Det vi arbejder hen imod
 • Fundamentet: Måden vi gør det på

Indholdet af de enkelte elementer er beskrevet i vedhæftede forslag til vision.

Der er fremlagt to forslag til visionens overskrift:

 • ”Det bedste sted at leve nord for Limfjorden”
 • ”Sammen om det gode hverdagsliv”


Byrådet skal tage stilling til, hvilken overskrift, der skal anvendes i den nye vision.

Illustration
For at øge visionens genkendelighed og formidling er visionen illustreret grafisk (se vedhæftede). Visionen er illustreret som et kompas for at understrege, at visionen er retningsgivende for kommunens udvikling. Efter Byrådets godkendelse vil hele visionsteksten blive opsat grafisk på baggrund af det viste lay-out.

Implementeringsproces
Efter visionens godkendelse skal der ske en udbredelse af kendskabet til visionen samt en implementering af visionen i fagudvalgenes og administrationens arbejde. Offentliggørelse af visionen på hjemmeside, sociale medier og i pressen skal sikre, at kendskabet til visionen udbredes til borgere, foreninger og virksomheder. I efteråret igangsættes en proces i fagudvalgene, hvor de enkelte udvalg skal arbejde med at konkretisere visionen på de forskellige udvalgsområder og derigennem sætte mål og retning for de respektive områder. Herefter skal resultaterne implementeres på administrativt niveau.

Kommunaldirektøren foreslår, at Byrådet godkender forslag til ny vision for Brønderslev Kommune og træffer beslutning om visionens overskrift.

På møde mellem gruppeformændene er der opnået enighed om at indstille "Et godt sted at leve" som visionens overskrift

Personale

Ingen.

Indstilling

Direktionen, 4. juni 2019, pkt. 6:

Direktionen anbefaler forslag til ny vision.

Økonomiudvalget, 19. juni 2019, pkt. 3:

Indhold og illustrationskoncept indstilles godkendt.

Overskrift: 'Et godt sted at leve' indstilles.

Beslutning

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget.

Fraværende:

Lone Birkmose Lex (Kim Østergaard mødt)

Steen Søgaard Petersen /Kristian Kristoffersen mødt)

Bilag

Til toppen


6. Regnskab 2018 - Revisionsberetning


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Kommunens revisionsselskab - BDO - har fremsendt revisionsberetning for årsregnskabet 2018.

Revisionen har ved revisionen ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i påtegningen på årsregnskabet.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger, som skal besvares over for tilsynsmyndigheden.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes revision - BDO - har fremsendt revisionsberetning på baggrund af revision af årsregnskabet for perioden 1. januar - 31. december 2018. BDO har afgivet én samlet beretning der både dækker det samlede årsregnskab samt beskæftigelses- børne-, social- , udlændinge- og integrationsområdet.

Revisionens konklusion på baggrund af den gennemførte revision er blandt andet følgende:

 • Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision m.v.
 • Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommunens budget og regnskabsvæsen, revision m.v.
 • Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.
 • Ved den afsluttende revision har vi foretaget opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger samt andre forhold omtalt i tidligere revisionsberetninger.
 • Der er ikke afgivet revisionsbemærkninger i den seneste revisionsberetning.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet:

 • godkender revisionsberetningen for årsregnskabet 2018, og
 • godkender årsregnskabet for 2018 endeligt.
Indstilling

Økonomiudvalget, 19. juni 2019, pkt. 4:

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lone Birkmose Lex (Kim Østergaard mødt)

Steen Søgaard Petersen /Kristian Kristoffersen mødt)

Bilag

Til toppen


7. Salg af HMN GasNet P/S


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

HMN Naturgas Holding ApS indgik den 21. december 2018 en aftale om salg af HMN GasNet P/S til Energinet.

Med salget af HMN GasNet P/S modtager ejer kommunerne midler fra selskabet.

Sagsfremstilling

HMN Naturgas Holding ApS indgik den 21. december 2018 en aftale om salg af HMN GasNet P/S til Energinet. Med salget modtager ejer kommunerne midler fra selskabet. Disse midler er omfattet af de modregnings- og deponeringsregler, der fremgår af hhv. lov om naturgasforsyning, elforsyningsloven og udligningsloven.

Reglerne medfører grundlæggende, at den kommune, der modtager et provenu i forbindelse med salget, kan vælge mellem to modeller:

 1. Brønderslev Kommune kan vælge at betale 20 pct. i statsafgift af provenuet og deponere de resterende 80 pct. i 10 år, med løbende frigivelse, eller
 2. Brønderslev Kommune kan vælge at få udbetalt provenuet og betale 60 pct. af provenuet i statsafgift.

Brønderslev Kommunes andel af provenu (før modregning) er på 27,3 mio. kr.

En andel af provenuet kan evt. holdes uden for modregningen. Forsyningstilsynet skal godkende denne andel. Indtil det endelige beløb kendes anbefaler KL, at hele beløbet deponeres. Deponeringen vil senere kunne reduceres, når en endelig afklaring af indskudskapitalens størrelse foreligger fra HMN Naturgas I/S (ca. 7 mio. kr.).

Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsætter en beregnet forrentning af nettoprovenuet, der også skal deponeres, ligesom den frigives med 1/10 om året. Samtidig frigives de tilskrevne renter på deponeringen løbende.

Der er mulighed for reduktion af deponeringen, hvis kommunen ekstraordinært nedbringer sin gæld, eller hvis kommunen efter deponeringen er foretaget, har ledig låneramme opgjort efter reglerne i lånebekendtgørelsen. I begge tilfælde skal kommunen dog ansøge Økonomi- og Indenrigsministeriet om en sådan reduktion af deponeringen.

Frigivelsen for 2020 på ca. 2,2 mio. kr. indgår i Økonomiudvalgets råderumspulje til budget 2020.

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget vælger model 1.

Den gradvise frigivelse af deponeringen indgår i budget 2020 som et forslag til råderum under Økonomiudvalgets område.

Indstilling

Økonomiudvalget, 19. juni 2019, pkt. 5:

Indstilles godkendt som anbefalet.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lone Birkmose Lex (Kim Østergaard mødt)

Steen Søgaard Petersen /Kristian Kristoffersen mødt)

Til toppen


8. Proces for etablering af destinationsselskab med Læsø, Frederikshavn, Aalborg og Brønderslev


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om at tage stilling til igangsætning af proces for etablering af et kommende destinationsselskab imellem de 4 kommuner Frederikshavn, Læsø, Aalborg og Brønderslev.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget vedtog den 13. februar 2019 at indgå i udarbejdelse af et beslutningsgrundlag for et fælles nordøstligt destinationsselskab imellem de 4 kommuner Frederikshavn, Læsø, Aalborg og Brønderslev. Der er udarbejdet princip notat som er vedlagt som bilag.

Ved at skabe et nyt fælles destinationsselskab ønskes det at komplementere og understøtte de 4 kommuners turismestrategiske indsatser indenfor kyst-, natur-, krydstogt- og by- samt mødeturisme. Det kommende samarbejde skal indgås i gensidig respekt for de 4 kommuners forskellighed og forskellige størrelse. Samarbejdet skal bygge på åbenhed, respekt, fællesskab og synergi mellem de 4 kommuner.

Notatet beskriver de rammer og principper, som skal være gældende for den videre fusionsproces. For at få gennemført fusionsprocessen så objektivt som muligt, ønskes der en ekstern fusionsleder tilknyttet for at gennemføre og forestå fusionsprocessen, hvor principnotatet skal fungere som selve rammen for fusionen.

Der er udformet 5 overordnede principper for fusionsprocessen, som er følgende:

 • Kommunerne har ansvaret
 • Der nedsættes en Interimbestyrelse
 • Der er etableret en administrativ arbejdsgruppe
 • Igangværende projekter videreføres
 • Direktørstillingen opslås

Der er endvidere formuleret 5 grundprincipper, som skal danne grundlag for det nye destinationsselskab, som fusionsprocessen munder ud i:

 • Organisationsform
 • Fysisk lokation i de 4 kommuner
 • Fælles bestyrelse
 • Mulighed for udtræden
 • Økonomi

Tidsrammen for processen og etableringen af det kommende destinationsselskab er udgangen af 2020, da det ifølge politisk aftale mellem Regeringen og KL på turismeområdet er aftalt, at den kommunale turismeindsats konsolideres i 15-25 destinationsselskaber inden udgangen af 2020.

Kommunaldirektøren anbefaler, at Byrådet godkender at igangsætte proces for etablering af et kommende destinationsselskab de 4 kommuner imellem.

Personale

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 19. juni 2019, pkt. 8:

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lone Birkmose Lex (Kim Østergaard mødt)

Steen Søgaard Petersen /Kristian Kristoffersen mødt)

Bilag

Til toppen


9. BRN's årsberetning 2019


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Business Region Northdenmark (BRN) fremsender BRN’s årsberetning og ”Fokusering af BRN” til Byrådets orientering.

Sagsfremstilling

Som opfølgning på bestyrelsens godkendelse af BRN-årsberetning 2018 besluttede bestyrelsen at fremsende årsrapporten til de enkelte byråd, regionsrådet samt erhvervsrådene for at medvirke til formidling af BRN`s arbejde og indsatsområder.

Der medsendes endvidere det oplæg bestyrelsen godkendte den 8. februar 2019 om ”Fokusering af BRN” indeholdende mission, vision, kernefortælling, indsatsområder og samarbejdsmodel.

Kommunaldirektøren anbefaler, at Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 19. juni 2019, pkt. 9:

Indstilles taget til efterretning.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Lone Birkmose Lex (Kim Østergaard mødt)

Steen Søgaard Petersen /Kristian Kristoffersen mødt)

Bilag

Til toppen


10. Ny betalingsmodel for Nordjyllands Beredskab I/S


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om at tage stilling til forslag om ny betalingsmodel og bilag til vedtægter for Nordjyllands Beredskab I/S.

Sagsfremstilling

Af Nordjyllands Beredskabs vedtægter punkt 4.7 fremgår, at ændringer i omkostningsfordelingsnøglen for selskabet, kræver godkendelse i alle 11 byråd/kommunalbestyrelser.

Det fremgår endvidere af vedtægternes bilag 4.5, at såfremt det er muligt gennemføres pr. 1. januar 2018 en omkostningsfordeling, der er baseret på en ens pris pr. indbygger, eventuelt korrigeret for eventuelle differencer i serviceniveau i de enkelte kommuner.

Kommunaldirektørkredsen har sammen med Nordjyllands Beredskab gennem en periode arbejdet med oplæg til en ny aftalebaseret betalingsmodel (omkostningsfordelingsnøgle).

I arbejdet med ny betalingsmodel har Kommunaldirektørkredsen anlagt følgende betragtninger:

 • Det er vanskeligt at afgøre, i hvilket omfang der er forskelle i serviceniveauet mellem kommunerne på baggrund af forskelle i geografi, bygningstæthed, bygningshøjder, klimatrusler og mange andre elementer.
 • Det er derfor vanskeligt at finde retvisende parametre, der på en objektiv måde kan bruges til en betalingsmodel, der afspejler forskelle i serviceniveau.
 • Det anerkendes, at det er vanskeligt at overgå til en rent indbyggertalsafhængig betalingsmodel på nuværende tidspunkt, da kommunernes økonomi igennem mange år har været indrettet efter en anden virkelighed.
 • Opmærksomheden henledes på at kommuner med Falck-kontrakter med stor sandsynlighed ikke selv ville kunne have opnået den oprindelige besparelse – merbetalinger skal ses i dette lys.
 • Det anerkendes, at Nordjyllands Beredskab ikke i fuldt omfang har de midler til rådighed, der er nødvendige for at sikre materieludskiftning og investeringer, der kan imødegå de udfordringer, beredskabet står overfor i de kommende år.

Sagen blev forelagt Nordjyllands Beredskabs bestyrelse ved mødet den 28. maj 2019, der godkendte kommunaldirektørkredsens anbefalinger:

Kommunaldirektørkredsen anbefaler følgende til bestyrelsen;

 • Der laves en aftalebaseret betalingsmodel med virkning fra 2020 med ændringer i betalingerne som anført nedenfor. Modellen er udtryk for et kompromis, der balancerer de 11 kommuners forskellige synspunkter på en fremtidig betalingsmodel.
 • Der indarbejdes et løft på 2 mio. kr. årligt til sikring af investeringer i materieludskiftning og investeringer i ny teknologi mv.
 • Fra det tidspunkt, hvor der gennemføres en udligningsreform eller justering af udligningssystemet, er der gensidig forståelse for, at der skal indgås ny aftale med henblik på at indføre en betalingsmodel, der baseres på indbyggertal, men hvor udviklingen kan medføre, at andre parametre skal indgå. Tidshorisonten for fuld implementering af denne model skal også være en del af den nye aftale. Målet er, at endelig aftale skal være på plads inden udgangen af denne valgperiode.

Vedtægternes bilag 4.5 er tilpasset med den nye betalingsmodel og fremsendes således til behandling i de 11 kommuner efter aftale med Bestyrelsen.

Kommunaldirektøren foreslår, at Byrådet godkender den nye betalingsmodel for Nordjyllands Beredskab med udmøntning fra 1. januar 2020, hvorved Brønderslev Kommune aktuelt skal indbetale yderligere 550.000,- årligt til Nordjyllands Beredsskab, samt at Byrådet godkender ændringer af vedtægternes bilag 4.5.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ny betalingsmodel er indarbejdet i budget 2020 og overslagsårene. Konkret bliver Brønderslev Kommunes merbidrag 550.000,- årligt i 2020

Indstilling

Økonomiudvalget, 19. juni 2019, pkt. 10:

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lone Birkmose Lex (Kim Østergaard mødt)

Steen Søgaard Petersen /Kristian Kristoffersen mødt)

Bilag

Til toppen


11. Godkendelse af selskabsgørelse af Modtagestation Vendsyssel


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Modtagestation Vendsyssel I/S har anmodet de 4 ejerkommuner om tilladelse til at gennemføre en selskabsgørelse af Modtagestation Vendsyssel I/S til et selskab ejet af MV I/S. Det sker for at sikre, at aktiviteterne på Modtagestationen kan fortsættes i en situation, hvor der ellers i forsyningsstrategien er lagt op til, at netop denne type af aktiviteter i fremtiden skal udføres af private aktører.

Byrådet skal tage stilling til, om selskabsgørelsen kan godkendes.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen i Modtagestation Vendsyssel I/S har gennem nogen tid arbejdet med planer om at foretage en selskabsgørelse af dele af Modtagestationens aktiviteter. De områder, der udskilles, er behandling af farligt affald, der primært er rettet mod erhverv, herunder også at afhænde den faste ejendom. Som følge af den vedtagne forsyningsstrategi er der tale om en nødvendig tilpasning.

Selskabsgørelsen kræver vedtagelse fra alle de 4 interessentkommuner.

Som bilag til nærværende sagsfremstilling er vedlagt en række dokumenter, som beskriver baggrunden for ønsket om at få godkendt selskabsgørelsen. Opmærksomheden henledes særligt på dokumentet med titlen: "Bilag 1A Beslutningspunkt fra MV-bestyrelsesmødet d. 6. juni 2019". Her findes der en sagsfremstilling, som giver et beslutningsgrundlag i de 4 ejerkommuner. Sagsfremstillingen blev på mødet i bestyrelsen for Modtagestationen godkendt som indstillet.

Bestyrelsen for ModtagestationVendsyssel anbefaler, at byrådene i de 4 ejerkommuner godkender selskabsgørelsen.

Personale

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 19. juni 2019, pkt. 11:

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lone Birkmose Lex (Kim Østergaard mødt)

Steen Søgaard Petersen /Kristian Kristoffersen mødt)

Bilag

Til toppen


12. Klimarapport 2018


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Som led i Brønderslev Kommunes status som klimakommune er der udarbejdet en klimarapport for 2018.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Som led i Brønderslev Kommunes status som klimakommune er der udarbejdet en klimarapport for 2018.

Rapporten vil jf. de indgåede aftaler blive fremsendt til Danmarks Naturfredningsforening.

Af rapporten fremgår bl.a. i hvilken retning miljøpåvirkningen bevæger sig fra år til år, ligesom rapporten skal vise, om kommunen lever op til sine forpligtelser i forhold til aftale med Danmarks Naturfredningsforening om en miljømæssige bæredygtig udvikling, konkret udmøntet i aftale om 2 % årlig reduktion af CO2 udledning frem til 2025.

Konklusionen er, at Brønderslev Kommune ligger under det aftalte reduktionsmål for 2025, men at udviklingen i 2018 er gået i den forkerte retning, idet

CO2 udledningen er steget med 2,6 % i forhold til 2017.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet tager rapporten til efterretning.

Direktionen opfordrer til, at der fremover ved udskiftning af biler/køretøjer anskaffes køretøjer med hybrid/el-drift.

Ved anskaffelse og udskiftning af elektriske apparater på institutioner bør der kun indkøbes apparater, som er markeret som energirigtige.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomiudvalget, 19. juni 2019, pkt. 15:

Indstilles taget til efterretning.

Der ønskes oplistet muligheder for yderligere CO2 reduktioner.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Lone Birkmose Lex (Kim Østergaard mødt)

Steen Søgaard Petersen /Kristian Kristoffersen mødt)

Bilag

Til toppen


13. Landsbypuljemidler for 2019


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Med ændring af byfornyelseslovgivningen er alle puljer til byfornyelse nu samlet i én pulje - Landsbypuljen. Brønderslev Kommune har i 2019 fået tildelt en statslig ramme på 1.342.722 kr.

Byrådet skal tage stilling til retningslinier for anvendelse af landsbypuljemidlerne.

Sagsfremstilling

Anvendelsesområder
Rammen til landsbyfornyelse kan anvendes i byer med færre end 4.000 indbyggere og i det åbne land. Det vil sige, at midlerne ikke kan anvendes i Brønderslev og Hjallerup, men ellers i den resterende del af kommunen.


Rammen kan anvendes til følgende tiltag:

 • Områdefornyelse.
 • Istandsættelse af nedslidte private udlejningsboliger, ejer- og andelsboliger, forsamlingshuse og erhverv beliggende i bygninger, der indeholder både beboelse og erhverv.
 • Nedrivning af nedslidte boliger og erhvervsbygninger.
 • Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme.
 • Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning.
 • Ombygning af tomme erhvervslokaler og tomme offentligt ejede bygninger til udlejningsboliger.
 • Indretning af byrum på tomme grunde, hvor Byrådet giver - eller har givet - støtte til nedrivning efter byfornyelsesloven.
 • Genhusning, når dette er nødvendigt på grund af istandsættelse, nedrivning eller kondemnering.
 • Kondemnering af sundheds- eller brandfarlige boliger.

Der ydes statslig refusion på 60 % af kommunens udgifter til de ovennævnte landsbyfornyelsestiltag. Midlerne for 2019 kan anvendes frem til 3. maj 2021.

Økonomisk ramme for 2019

Samlet tildelt statslig ramme: 1.342.722 kr.

For at udnytte hele den statslige ramme kræves en kommunal medfinansiering på minimum 895.148 kr. I alt kan der ydes støtte for 2.237.870 kr.

De kommunale midler foreslås fundet på budgetposterne "Bygningsfornyelse" for budgetårene 2019 og 2020.

Forslag til anvendelse og proces

For at målrette anvendelse af midlerne til de områder, hvor de forventes at kunne have størst effekt, foreslår fagforvaltningen, at midlerne anvendes til følgende:

 • Kondemneringssager: Lovmæssigt er kommunen forpligtet til genhusning i forbindelse med ejendomme, der kondemneres som følge af f.eks. skimmelsvamp. Udgifterne hertil afholdes via byfornyelsesmidlerne.
 • Nedrivning af faldefærdige bygninger, herunder evt. opkøb og indretning af byrum på grunden efterfølgende.
 • Bygningsfornyelse til istandsættelse af facader i de centrale dele af byerne og på bevaringsværdige bygninger. Fagforvaltningen foreslår, at bygningsfornyelsen koncentreres i de centrale dele af byerne, hvor de har størst betydning for byens samlede udtryk. Derudover foreslås mulighed for støtte til facaderenovering af bevaringsværdige bygninger, der renoveres i overensstemmelse med bygningens historie og arkitektur. Der kan ifølge lovgivningen ske offentlig medfinansiering af facaderenoveringen med op til 50 %, dog op til 75 % for de bevaringsværdige bygninger. Kommunen kan fastsætte et krav om højere egenfinansiering for bygningsejeren. Fagforvaltningen foreslår, at der maksimalt ydes støtte med op til 30 % af renoveringsudgifterne, dog op til 50 % for de bevaringsværdige bygninger.

Fagforvaltningen foreslår, at der årligt fastsættes 1-2 ansøgningsrunder for bygningsfornyelse og nedrivning. Ansøgninger for både nedrivning og bygningsfornyelse behandles samlet, så der kan ske en samlet afvejning og prioritering af midlernes anvendelse. Første ansøgningsfrist foreslås fastsat til 15. september 2019.


På baggrund af kondemneringssagernes karakter skal de behandles løbende som de opstår.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender ovennævnte retningslinier for anvendelse af landsbypuljemidlerne.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomi bemærker, at der på nuværende tidspunkt er nedenstående kommunale midler i anlægspuljerne til "Bygningsfornyelse" og "Områdefornyelse", der endnu ikke er frigivet:

Anlægspuljer:

2019

2020

2021

2022

Bygningsfornyelse

700.000

500.000

500.000

500.000

Områdefornyelse

0

500.000

500.000

500.000

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 17. juni 2019, pkt. 12:

Indstilles til godkendelse.

Udvalget indstiller, at midlerne til bygningsfornyelse 2019 frigives.

Teknik- og Miljøudvalget ønsker en løbende sagsbehandling, og udvalget er indstillet på også evt. at supplere med egne midler til den kommunale finansiering af udgifterne (f.eks. Landdistriktspuljen og anlægsmidlerne).

Økonomiudvalget, 19. juni 2019, pkt. 16:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lone Birkmose Lex (Kim Østergaard mødt)

Steen Søgaard Petersen /Kristian Kristoffersen mødt)

Til toppen


14. Igangsætning af VVM-proces for udvidelse af biogasanlæg


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

GFE Krogenskær P/S på Vildmosevej 21, Brønderslev, har anmeldt udvidelse af det årlige biomasseoptag fra 36.400 tons til 100.000 tons. Da projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1, er der krav om udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal igangsættes en VVM-proces.

Sagsfremstilling

GFE Krogenskær P/S har anmeldt udvidelse af det årlige biomasseoptag fra 36.400 tons til 100.000 tons. Biomassen vil hovedsageligt bestå af gylle, majsensilage, græsensilage, dybstrøelse, andre vegetabilske biprodukter (fra landbrugsproduktion) og glycerin. Anlægget forventes med den tilførte mængde at producere ca. 8,5 mio. m3 metan om året (ca. 13 mio. m3 biogas), som skal opgraderes til naturgaskvalitet i et eksisterende opgraderingsanlæg placeret ved biogasanlægget. Den nuværende udleveringstank påtænkes monteret med gastæt overdækning, hvorefter den anvendes som reaktortank i lighed med de andre tanke på anlægget.

Ansøger angiver, at der med en udvidelse af biomasseindtaget og fortsat fokus på letomsættelige landbrugsprodukter kan opnås en bedre balance mellem anlæggets kapacitet og produktionstilladelse. Dette sikrer den bedst mulige udnyttelse af anlægget og et bedre økonomisk udgangspunkt end den nuværende produktionstilladelse giver.

Der er således tale om en udvidelse af behandlingskapaciteten på et eksisterende anlæg, uden at der skal bygges yderligere tank- eller anden behandlingskapacitet til anlægget, udover konverteringen af en lagertank til reaktortank.

Med den påtænkte udvidelse af det årlige biomasseoptag fra 36.400 tons til 100.000 tons går anlægget fra at måtte behandle ca. 100 tons om dagen og til at måtte behandle ca. 274 tons om dagen. Anlægget er derfor omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1, pkt. 10, "anlæg til bortskaffelse af ikkefarligt affald ved forbrænding eller kemisk behandling med en kapacitet på over 100 tons/dag," hvorefter der er VVM-pligt. Det betyder i praksis, at ansøger skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport, der på en passende måde påviser, beskriver og vurderer projektets væsentlige direkte og indirekte virkninger på følgende faktorer:

 1. Befolkningen og menneskers sundhed,
 2. den biologiske mangfoldighed med særlig vægt på beskyttede arter og naturtyper,
 3. jordarealer, jordbund, vand, luft og klima,
 4. materielle goder, kulturarv og landskab og
 5. samspillet mellem faktorerne.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender igangsætning af VVM-proces for GFE Krogenskærs udvidelse.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 17. juni 2019, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse.

Udvalget ønsker i forbindelse med udarbejdelsen af VVM afdækket, hvorvidt der er forhold, der skal indtænkes i forbindelse med udvidelsesplanerne.

Økonomiudvalget, 19. juni 2019, pkt. 21:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lone Birkmose Lex (Kim Østergaard mødt)

Steen Søgaard Petersen /Kristian Kristoffersen mødt)

Bilag

Til toppen


15. Igangsætning af planlægning for boligområde sydøst for Bøgevangen, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Brønderslev Kommune har modtaget en forespørgsel om at igangsætte planlægning for et ca. 9,8 ha stort område syd for Bøgevangen i Dronninglund til åben-lav boligbebyggelse.

Området ligger i landzone og er ikke udlagt til boliger. Området er omfattet af en række natur- og landskabsudpegninger i kommuneplanen. For at kunne udlægge så stort et nyt areal til boliger i Dronninglund, vil der skulle udtages eksisterende arealudlæg af kommuneplanen. Projektet kræver udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg.

Økonomiudvalget har godkendt, at planlægning for nyt åben-lav boligområde skal igangsættes.

Arne M Jensen tager forbehold.

Poul Erik Andreasen og Lene Hansen begærer sagen i Byrådet, da de er imod udlæg af området.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har modtaget en ansøgning om igangsætning af planlægning af et nyt åben-lav boligområde syd for Bøgevangen i Dronninglund. Området omfatter et ca. 9,8 ha stort område i landzone, der i dag anvendes til landbrugsdrift. Området afgrænses mod nord af Bøgevangen, mod vest af et eksisterende læhegn, mod syd af dyrkningsarealer og mod øst af skov.

Projektet omfatter et forslag til udstykning af ca. 50 parcelhusgrunde, fordelt på 2 etaper, hvor første etape omfatter ca. 30 grunde, og hvor anden etape omfatter ca. 20 grunde. Ifølge ansøgningen skal området vejbetjenes fra Bøgevangen, der er en kommunevej og klassificeres som en lokalvej. Det skal undersøges nærmere, hvorvidt det vil være nødvendigt at indrette trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Bøgevangen, eventuelt en hævet flade i krydset på Bøgevangen. Ifølge illustrationsplanen skal der etableres vej over matr.nr. 1af Dronninglund Hgd., Dronninglund, der ejes af Dronninglund Borgerforening.

Gældende planlægning og andre bindinger

Arealet er beliggende i landzone og er ikke omfattet af en kommuneplanramme eller en lokalplan. Arealet udgør en del af natur- og landskabskvaliteterne i Dronninglund, og ligger uden for de områder, hvor byudviklingen i øvrigt foregår tæt på skole- og idrætsfaciliteter.

Arealet er i kommuneplanens retningslinier udpeget som særlig værdifuldt landskab, del af økologisk forbindelse, potentielt naturområde, værdifuldt kulturmiljø og støjbelastet areal i landzonen.

Udpegningen som særligt værdifuldt landskab knytter sig til området omkring Dronninglund Skovlandskab, og dermed indkørslen til Dronninglund by. Udpegningen skal så vidt muligt friholdes for formål, der kan skæmme landskabet. Byggeri og anlæg skal placeres og udformes under særlige hensyn til landskabet. Større og sammenhængende byggeri, herunder et boligområde, skal så vidt muligt undgås.

Arealet er udpeget som en del af en økologisk forbindelse. Området indeholder vandløb, skov, sø og mose, hvorfor det er relevant at undersøge i hvilken grad disse områder vil blive påvirket af en ændret anvendelse. Skoven og vandløbene fungerer som ledelinier gennem landskabet for blandt andet flagermus og odder.

Med udpegningen som potentielt naturområde må udviklingen i området ikke forringe et mangfoldigt og varieret dyre og planteliv.

Udpegningen som værdifuldt kulturmiljø knytter sig til kulturmiljøet omkring Dronninglund Slot og historien samt udviklingen omkring dette. Byggeri og andre indgreb, der væsentlig forringer kvaliteten af de kulturhistoriske værdier, må ikke finde sted.

Arealet er beliggende indenfor støjkonsekvenszonen omkring Lunderbjerg Motocross Bane. Arealer indenfor konsekvenszonen kan være berørt af støj, der ligger over de vejledende grænseværdier for støjfølsom anvendelse, herunder boliger. En nærmere afklaring på, i hvilket omfang arealet er støjbelastet, vil kræve en beregning for det konkrete område.

Arealet er også omfattet af skovbyggelinier, hvor indenfor der ikke må bebygges.

Fagforvaltningen bemærker, at der forløber et rørlagt vandløb gennem området, som der skal tages hensyn til i forbindelse med en eventuel planlægning for området.

Fra det nordøstlige hjørne og hele vejen langs områdets afgrænsning mod vest forløber en del af "Grevens sti", der er en offentlig rekreativ sti, som forbinder byen med Dronninglund Slot. I forbindelse med en eventuel planlægning for området bør der tages hensyn til forløbet og oplevelsesværdien af denne.

Rummelighed til byudvikling

Kommuneplanen indeholder rammer for rummelighed til byudvikling. Dette for at sikre, at det samlede arealudlæg til byudvikling står i rimeligt forhold til det areal, der forventes udnyttet til byudvikling over en 12 årig periode, jf. Planlovens § 11a, stk. 7.

I Kommuneplan 2017 er der en samlet rummelighed for Dronninglund på 33,4 ha, hvoraf de 28,2 ha er udlagt til boligformål og 5,2 ha til erhvervsformål. I kommuneplanperioden fra 2017- 2029 forventes der et arealbehov for nye boliger i Dronninglund på ca. 20 ha, svarende til 133 boliger. Det nyere boligbyggeprogram 2018 fremskriver et boligbehov på samme niveau. På den baggrund vurderes den nuværende rummelighed at overstige bruttobehovet for arealer til byudvikling.

Ifølge Planlovens § 11a, stk. 6, kan Byrådet omfordele allerede udlagte arealer til byvækst, dvs. udlægge nye arealer til byudvikling i kommuneplanen mod at tage andre arealer ud af kommuneplanen. Arealerne skal være af nogenlunde samme størrelse, så den samlede rummelighed ikke øges væsentligt. Såfremt arealerne som udtages er lokalplanlagt, kan kommunen blive erstatningspligtig over for ejeren af arealet.

Fagforvaltningens vurdering

Med udgangspunkt i områdets beliggenhed indenfor en række udpegninger og væk fra den øvrige byudvikling vurderer fagforvaltningen, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at igangsætte planlægningen for det konkrete areal. Der er ikke behov for flere arealudlæg til byudvikling i Dronninglund. Igangsætning af planlægning for området vil betyde, at en stor del af de områder, der i forvejen er planlagt til byudvikling, skal tages ud af kommuneplanen. Dette vil bl.a. betyde, at der skal igangsættes en dialog med de lodsejere, der på baggrund af en konkret planlægning har en forventning om eller ret til, at deres arealer kan udbygges.

Alternativ 1

Alternativt kan det ved næste kommuneplanrevision 2021 undersøges, om arealet kan udlægges, dog også mod at der tages andre arealer ud. Det kan foregå ved en proces, hvor andre lodsejere og interessenter også får mulighed for at komme med forslag til nye arealudlæg, inden at byudviklingen i Dronninglund fastlåses med ét stort arealudlæg.

Alternativ 2

Hvis planlægningen igangsættes nu, skal det undersøges, om det er muligt at udlægge området til boligformål på trods for de ovenfor beskrevne natur- og landskabsinteresser.

Følgende rammeområder er for nuværende ikke lokalplanlagt og kan evt. tages ud af kommuneplanens rammer til fremtidig byudvikling (se kortbilag):

 • 02-B-13 - Boligområde, Slotsgade, Asåvej (restrummelighed: 2,8 ha).
 • 02-B-07 - Boligområde, Solparken (restrummelighed: 1,3 ha) Det er besluttet at igangsætte lokalplanlægning for dette område på Økonomiudvalgsmøde den 13. februar 2019.
 • 02-B-15 - Boligområde, Søndervangsvej (restrummelighed: 3 ha) og
 • 02-E-04 - Erhvervsområde, Ørsøvej (restrummelighed 1,2 ha).

Ved at udtage arealerne fra udpegningen frigøres der ca. 8,3 ha. Som erstatningsareal herfor kan der udlægges ét areal af nogenlunde samme størrelse indenfor projektområdet. Konsekvensen heraf vil være, at der fremadrettet ikke vil være mulighed for at udlægge arealer til byudvikling andre steder i Dronninglund foreløbig.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår,at Økonomiudvalget tager stilling til, om der skal igangsættes planlægning for et nyt åben-lav boligområde.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 25. marts 2019, pkt. 6:

Udsættes til næste møde.

Teknik- og Miljøudvalget, 6. maj 2019, pkt. 8:

Et flertal indstiller, at planlægningen fortsættes.

Evt. konsekvenser af arealudlægningen undersøges og medsendes til behandling i Økonomiudvalget.

Poul Erik Andreasen indstiller, at sagen henlægges pga. gener ved gennemførelsen.

Sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 19. juni 2019:

Sagen er suppleret med nye bilag, som omfatter en kommentar fra ansøger, og tre notater fra Fagforvaltningen om henholdsvis arealopgørelse for Dronninglund, natur- og planforhold i området og en vurdering.

Der gøres desuden opmærksom på, at ansøger skal bekoste en støjberegning af støjen fra motocrossbane, og efterfølgende muligvis en miljøvurdering, hvis planlægningen igangsættes.

Økonomiudvalget, 19. juni 2019, pkt. 22:

Godkendt

Arne M Jensen tager forbehold.

Poul Erik Andreasen og Lene Hansen begærer sagen i Byrådet, da de er imod udlæg af området.

Beslutning

Der afholdes foroffentlighedsmøde inden endelig stillingtagen til videre planlægning.

Fraværende:

Lone Birkmose Lex (Kim Østergaard mødt)

Steen Søgaard Petersen /Kristian Kristoffersen mødt)

Bilag

Til toppen


16. Forslag til lokalplan 01-E-16.01 og Kommuneplantillæg nr. 15 for et erhvervsområde ved Brønderslev Syd


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet et forslag til lokalplan 01-C-16.01 for et nyt erhvervsområde nord for Øster Brønderslevvej ved Hirtshalsmotorvejens afkørsel Brønderslev Syd. Lokalplanen følges af kommuneplantillæg nr. 15.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til lokalplan 01-C-16.01 samt kommuneplantillæg nr. 15 kan godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har modtaget konkrete forespørgsler om etablering af fastfoodrestauranter, tankstation og ladestation til el-biler på et areal nord for Øster Brønderslevvej, vest for Hirtshalsmotorvejen. For at muliggøre dette, er der udarbejdet forslag til lokalplan samt kommuneplantillæg.

Lokalplanforslaget udlægger området til erhvervsområde og udgør ca. 4 ha. Arealet henligger for nuværende som markarealer og afgrænses mod vest, nord og øst af større færdselsårer, Hirtshalsmotorvejen, Øster Brønderslevvej og Ålborgvej.

Anvendelse

Lokalplanforslaget åbner mulighed for at udvikle et erhvervsområde med forskellige anvendelser - både traditionelt erhverv, men også virksomheder og service, der naturligt kan understøtte funktionen som trafikknudepunkt og serviceklynge til motorvejen. I området kan der således indpasses transporterhverv, industri- og værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed, kontorer samt serviceerhverv som tankstation, restaurant, hotel, fritidsanlæg mv. Der tillades virksomhed i miljøklasse 2-3. Butikker tillades ikke.

Disponering

Området disponeres med én indkørsel fra Øster Brønderslevvej. Adgangsvejen forbindes til en central øst-vestgående fordelingsvej, der forsyner alle grunde i lokalplanområdet. Området kan udstykkes frit, men med en mindste grundstørrelse på 2.000 m2. Dette for at understøtte den blandede anvendelse af området. Området er endvidere disponeret ud fra et ønske om at sikre en tydelig grøn struktur med friholdte beplantede forarealer mod både omgivende og interne veje samt nabogrunde. Der vil som følge af områdets udstykning blive etableret et kanaliseringsanlæg. Dette vil ske inden for lokalplanafgrænsningen og omkostningerne til etablering vil kunne lægges til grundsalgsprisen.

Bebyggelse

Bebyggelsesprocenten er fastsat til maks. 50 og bygningshøjden maks. 2 etager/11,0 m. Bebyggelsen kan placeres frit, men under hensyntagen til vejbyggelinierne. Lokalplanen indeholder endvidere bestemmelser omkring bebyggelsens udformning - herunder materialer, orientering, skiltning, belysning, vedvarende energianlæg osv. Dette vil - som en vigtig del af byens ansigt ved den sydlige bygrænse - sikre området en præsentabel visuel fremtræden. I den forbindelse lægges bl.a. vægt på at sikre et godt samspil med motorvejen, så udviklingen af området bliver til gensidig gavn.

Skiltning

Lokalplanen indeholder en række krav til områdets skiltning - dette dels af æstetiske hensyn, men også af trafiksikkerhedsmæssige hensyn og hensynet til naboer. For at imødekomme fastfoodrestauranternes krav om synlighed tillades én skiltepylon i områdets østlige ende med max. højde på 12 m.

Fagforvaltningen vurderer, at de ønskede erhvervstyper som fastfoodrestauranter, tankstation og ladestation til el-biler egner sig særligt godt til denne type område, da det ligger med en kort afstand til en motorvejsafkørsel og samtidig skaber synlighed direkte fra motorvejen. Fagforvaltningen vurderer desuden, at erhvervstyper som hotel, kontorer og lign. servicefunktioner naturligt vil kunne indgå i en serviceklynge til servicering af områdets samt det overordnede vejnet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til lokalplan 01-E-16.01 samt kommuneplantillæg nr. 15 og sender dem i 8 ugers offentlig høring.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 17. juni 2019, pkt. 3:

Lokalplanforslaget indstilles til godkendelse.

Kommuneplantillægget udvides til også at omfatte Øster Brønderslevvej 31 – nyt Kommuneplantillæg vedhæftes referatet og indstilles til godkendelse.

Hildo Rasmussen, Poul Erik Andreasen og Simon Aagaard tager forbehold i forhold til udvidelsen af kommuneplantillægget.

Økonomiudvalget, 19. juni 2019, pkt. 23:

Indstilles godkendt.

Notat på henvendelse om udvidelse af området vedlægges som bilag inden fremsendelse til Byrådet.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lone Birkmose Lex (Kim Østergaard mødt)

Steen Søgaard Petersen /Kristian Kristoffersen mødt)

Bilag

Til toppen


17. Behandling af fordebat for aflastningsområde ved Jernaldervej, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Brønderslev Kommune har modtaget en henvendelse fra projektudvikler, der ønsker at opføre en ny større udvalgsvarebutik med et butiksareal på 1.600 m² i erhvervsområdet ved Jernaldervej i den østlige del af Brønderslev. Eksisterende gældende planlægning giver ikke mulighed for etablering af en udvalgsvarebutik i området.

Som udgangspunkt skal detailhandel først og fremmest placeres i bymidterne, hvilket skal sikre levende bymidter med et varieret butiksudbud med god tilgængelighed for alle trafikarter. Med den nye planlovsændring, der trådte i kraft i juni 2017, blev der givet mulighed for, at der i alle byer uden for bymidterne og bydelscentrene kan udlægges aflastningsområder, dog under forudsætning af, at der er et tilstrækkeligt kundegrundlag.

På baggrund af ansøgningen besluttede Økonomiudvalget i november 2018 at sende sagen i fordebat. I december 2018 blev der afholdt fordebat om udlæg af aflastningsområdet. Resultatet af fordebatten har tidligere været behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, der indstillede, at der ikke skulle arbejdes videre med planlægningen af et aflastningsområde og i Økonomiudvalget hvor det blev besluttet sende sagen til fornyet behandling i Teknik- og Miljøudvalget pga. nye oplysninger i sagen. Sagen har også været til drøftelse i Politisk Udviklingsforum og bestyrelsen for Brønderslev Erhverv og Turisme.

Byrådet skal tage stilling til, om planlægningen skal fortsætte i form af kommuneplantillæg og lokalplan samt hvilke forudsætninger, der skal lægges til grund herfor.

Sagsfremstilling

Borgermøde og høringssvar

I forbindelse med fordebat blev der den 13. december 2018 holdt borgermøde, hvor i alt 8 borgere deltog. Derudover er der modtaget 3 høringssvar. Høringssvarene og borgermødet er beskrevet nærmere i vedlagte notat. De primære punkter i høringssvarene er:

 • Butikslivet bør samles mest muligt.
 • Der bør ikke gives mulighed for dagligvarebutikker ved Jernaldervej.

Byrådsmedlemmer Jens Andersen og Lasse Risgaard har desuden fremsat en række spørgsmål og et alternativt beslutningsforslag i sagen. Spørgsmål samt fagforvaltningens besvarelse er vedlagt i bilag.

Drøftelse i Politisk Udviklingsforum og bestyrelsen for Brønderslev Erhverv og Turisme

Udlæg af aflastningsområde ved Jernaldervej har været drøftet i Politisk Udviklingsforum og bestyrelsen for Brønderslev Erhverv og Turisme. Bestyrelsen er positive overfor udlæg af et aflastningsområde, dog ønskes området udlagt på en måde, så der samtidigt passes på detailhandlen i midtbyen. Derfor ønsker bestyrelsen en minimumsstørrelse på butikkerne i aflastningsområdet på 800 m2 og forbud mod dagligvarebutikker. Desuden gør bestyrelsen opmærksom på, at der samtidigt bør udarbejdes en udviklingsplan for Østergade.

Redegørelse for udlæg af aflastningsområde

Ansøger har fremsendt en foreløbig lovpligtig detailhandelsredegørelse for udlæg af aflastningsområdet udarbejdet af COWI. Redegørelsen samt opsummerende notat er vedlagt som bilag. I detailhandelsredegørelsen er der bl.a. foretaget en række beregninger af positive og negative konsekvenser ved udlæg af aflastningsområdet.

Beregningerne tager udgangspunkt i, at der i området etableres 10.000 m2 detailhandel. Hovedkonklusionerne i beregningen er:

 • At Brønderslev vurderes at have det lovpligtige ”tilstrækkelige kundegrundlag” til at etablere et aflastningsområde.
 • At nye butikker i aflastningsområdet vil hente ca. 4 % af deres omsætning i den eksisterende jem & fix, hvilket svarer til en tilbagegang i omsætning for jem & fix på 20 % i 2030. Beregningen afhænger dog af den konkrete sammensætning af butikker i aflastningsområdet.
 • At nye butikker i aflastningsområdet vil hente ca. 25 % af deres omsætning i Brønderslev bymidtes udvalgsvarebutikker, hvilket svarer til en tilbagegang i omsætning for midtbyens butikker på 15 % i 2030. Resultatet er et gennemsnit for midtbyens butikker – nogle butikker forventes derfor at blive ramt hårdere end andre afhængig af butikssammensætningen i aflastningsområdet. Fagforvaltningen bemærker, at bymidten i denne sammenhæng også omfatter en del af Østergade.
 • Da aflastningsområdet forventes at hente en del af sin omsætning uden for kommunen, samt fastholde en større andel af handlen i kommunen, forventes omsætning i Brønderslev Kommune samlet set at stige med 66 mio. kr. årligt i 2030.

Differentiering af varesortiment

Planloven giver mulighed for at lave en vis differentiering af hvilket varesortiment, der tillades i forskellige detailhandelsområder. Der er bl.a. mulighed for at lave forbud mod etablering af dagligvarebutikker i et aflastningsområde. Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø anbefaler, at der ikke gives mulighed for dagligvarebutikker i et aflastningsområde, da placering af dagligvarebutikker er strategisk vigtig i forhold til at kunne fastholde liv og handel i midtbyen.

I forhold til en yderligere opdeling af varesortimentet bemærker fagforvaltningen, at opdelingen kun kan finde sted, hvis der er en saglig planlægningsmæssig begrundelse herfor. Fagforvaltningen vurderer, at der kan ske en vis differentiering af varesortiment mellem et aflastningsområde og bymidten argumenteret ud fra transport og konkurrencehensyn. Det kræver dog nærmere overvejelser og undersøgelser at fastlægge detaljeringsgraden, hvilket kan ske i forbindelse med en eventuel lokalplanlægning.

Derudover er der mulighed for at differentiere butikkerne i aflastningsområdet fra butikkerne i handelsgaderne ved at fastsættes et minimumsareal for butikkerne i aflastningsområdet. Derved sikres, at de små specialbutikker, der traditionelt er placeret i bymidten, ikke kan flyttes til aflastningsområdet.

Scenarier

Stillingtagen til udlæg af aflastningsområdet kan tage udgangspunkt i tre udviklingsretninger, der er beskrevet i nedenstående scenarier.

Scenarie 1 – Der etableres ikke et aflastningsområde

Der etableres ikke et aflastningsområde ved Jernaldervej. I stedet fastholdes Østergade som område til store detailhandelsbutikker, eventuelt med en udvidelse mod øst.

Positive konsekvenser

Negative konsekvenser

Detailhandel fastholdes samlet med størst mulighed for synergi mellem detailhandelsområderne.

Østergade udhules ikke.

Eksisterende butiksområder påvirkes ikke negativt.

Østergade har ikke samme synlighed og trafikflow som området ved Jernaldervej, så området er mindre attraktivt for nyetablering.

Ejendomme kan være sværere tilgængelige og etableringsomkostningerne er større pga. f.eks. omkostninger til nedrivning mv.

Scenarie 2 – Aflastningsområde med størrelsesbegrænsning

Der udlægges aflastningsområde ved Jernaldervej med en minimumsstørrelse for butikkerne på 800 m2 eventuelt i kombination med begrænsninger i varesortiment.

Fagforvaltningen foreslår en minimumsstørrelse på 800 m2 for at sikre en beskyttelse af handelsgaderne i den gamle bymidte. En lavere minimumsstørrelse vil betyde, at der potentielt kan flyttes eksisterende butikker ikke kun fra Østergade, men også fra handelsgaderne.

Positive konsekvenser

Negative konsekvenser

Billigere etableringsomkostninger end i Østergade, hvilket kan tiltrække nye butikker.

Bedre tilgængelighed for kunder, der ikke bor i byen.

Muligheder for, at der kommer nye butikskoncepter, som bidrager til udvidet tilbud til borgerne samt reduktion i handelslækagen til f.eks. Aalborg.

Synergieffekten med den eksisterende by er begrænset.

Der må forventes, at en vis andel af området realiseres af eksisterende butikker, der flytter ud og der er dermed risiko for at udhule særligt Østergade.

Scenarie 3 – Aflastningsområde uden størrelsesbegrænsning

Der udlægges aflastningsområde ved Jernaldervej uden minimumsstørrelse, men eventuelt med begrænsninger i tilladt varesortiment.

Positive konsekvenser

Negative konsekvenser

Billigere etableringsomkostninger end i Østergade, hvilket kan tiltrække nye butikker.

Bedre tilgængelighed for kunder, der ikke bor i byen.

Muligheder for, at der kommer nye butikskoncepter, som bidrager til udvidet tilbud til borgerne samt reduktion i handelslækagen til f.eks. Aalborg.

Synergieffekten med den eksisterende by er begrænset.

Der må forventes, at en vis andel af området realiseres af eksisterende butikker, der flytter ud. Uden minimumsstørrelse må der forventes at der sker udflytning eller nyetablering af butikker, der ellers med fordel ville kunne etableres i handelsgaderne og bidrage til at skabe en levende og attraktiv midtby.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til, om planlægningen skal fortsætte med udgangspunkt i ovenstående scenarier og tager stilling til, hvilke forudsætninger, i form af krav til areal og varesortiment, der skal lægges til grund for området.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 17. juni 2019, pkt. 4:

Udvalget er bekymret for udviklingen af midtbyen, hvorfor det indstilles, at der arbejdes videre med Scenarie 2 under forudsætning af, at

 • der fastsættes en minimumsstørrelse på 800 m2,
 • der ikke må være dagligvarebutikker, og
 • der udarbejdes en udviklingsplan for Østergade.

Økonomiudvalget, 19. juni 2019, pkt. 24:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lone Birkmose Lex (Kim Østergaard mødt)

Steen Søgaard Petersen /Kristian Kristoffersen mødt)

Bilag

Til toppen


18. Endelig vedtagelse af lokalplan 32-T-24.01 og kommuneplantillæg nr. 8 for Solenergianlæg, sydøst for Agersted


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Byrådet godkendte den 27. februar 2019 lokalplanforslag 32-T-24.01 Solenergianlæg, sydøst for Agersted og tilhørende kommuneplantillæg nr. 8.

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 1. marts 2019 til den 29. april 2019. Sideløbende med den offentlige høring er der foretaget høring om nedlæggelse af privat fællesvej inden for lokalplanområdet. I høringsperioden har Brønderslev Kommune ikke modtaget bemærkninger til hverken planforslagene eller om nedlæggelse af vejen.

Byrådet skal tage stilling til, om planforslagene kan vedtages endeligt samt om vejen inden for lokalplanområdet kan nedlægges.

Sagsfremstilling

Lokalplanen 32-T-24.01 Solenergianlæg, sydøst for Agersted giver mulighed for, at der inden for et større areal på ca. 48 ha, beliggende sydøst for Agersted, kan opføres et solcelleanlæg til strømproduktion. Anlægget forventes at producere ca. 32.000 MWh årligt. Formålet med lokalplanen er at fremme en CO2-neutral energiproduktion.

Med lokalplanen stilles en række vilkår til anlæggets placering og udformning, der skal sikre, at anlægget på bedst mulig vis indpasses i landskabet og omgivelserne. Inden for lokalplanområdet kan der opstilles solenergipaneler og tilhørende tekniske installationer. Anlæggene skal trækkes tilbage fra lokalplanområdets afgrænsning for at sikre plads til, at der kan etableres et tæt og afskærmende beplantningsbælte omkring anlægget. Anlægget må desuden ikke placeres nærmere den i området udpegede beskyttet sø og det beskyttede sten- og jorddige end 5 meter. Lokalplanen bestemmer ikke hvilken type af solenergipanelerne, der skal opstilles i området. Ved lokalplanens udarbejdelse forventes, at solenergipanelerne enten opstilles på borde eller med trackermekanisme. Lokalplanen bestemmer, at solenergipanelerne må opstilles med en maksimal højde på 4 meter. Solenergipanelerne skal primært opstilles på lige, parallelle rækker og med en ensartet indbyrdes afstand og hældning, og skal fremstå ens i udseende. Lokalplanområdet får vejadgang via ejendommen beliggende Skelgårdsvej 52-54 mod sydvest.

Kommuneplantillæg nr. 8 er udarbejdet sideløbende med lokalplanen og sikrer den nødvendige overensstemmelse mellem kommuneplan og lokalplan.

Nedlæggelse af vej

Igennem lokalplanområdet er der i matrikelkortet udlagt vej, der er omfattet af tinglyst dokument (30.09.1920), der vedrører gensidige vejrettigheder mellem ejendommene matr.nr. 2a Aså By, Aså-Melholt m.fl. og ejendommene matr.nr. 41a Agersted Fjerding, Voer m.fl. Der er delvist givet afkald på vejrettigheder i tinglyst dokument (17.06.2008). Den private fællesvej, som kommunen har til hensigt at nedlægge, fremgår af kortet vist på bilag. Vejen findes ikke i marken, og det vurderes på baggrund af gennemgang af luftfotos, at vejen ikke har eksisteret de sidste 15 år. Solenergianlægget må ikke opstilles på vejarealet, hvorfor det er hensigtsmæssigt at få vejen slettet i matrikelkortet. Byrådet kan med hjemmel i lov om private fællesveje kap. 11 træffe beslutning om at nedlægge vejen. Inden der kan træffes beslutning herom, skal alle tænkelige vejberettigede høres i mindst 8 uger. Høringen kan foretages sideløbende med lokalplanens offentlige høring.

Tinglysningsretten kan på baggrund af beslutning truffet af Byrådet i henhold til kap. 11 i lov om private fællesveje aflyse servitutten, jf. § 20 i tinglysningsloven. Godkendelse af den matrikulære sag, hvor vejen slettes i matrikelkortet, kan kun ske under forudsætning af, at der ikke er tinglyste dokumenter, der vedrører vejrettigheder.

Projektudvikler har anmodet kommunen om at iværksætte procedure vedrørende nedlæggelse af den del af vejen, der løber inden for lokalplanområdet. Sideløbende med den offentlige høring af planforslagene er der gennemført en procedure for nedlæggelse af vejen iht. kap. 11 i lov om private fællesveje. Brønderslev Kommune har ikke modtaget bemærkninger i forbindelse med høring om nedlæggelse af vejen.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Byrådet

 • godkender lokalplan 32-T-24.01 Solenergianlæg, sydøst for Agersted samt forslag til kommuneplantillæg nr. 8 endeligt, og
 • beslutter at nedlægge vejen inden for lokalplanområdet iht. kap. 11 i lov om private fællesveje.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 27. maj 2019, pkt. 6:

Indstilles til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen.

Jens Andersen var fraværende.

Økonomiudvalget, 19. juni 2019, pkt. 25:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lone Birkmose Lex (Kim Østergaard mødt)

Steen Søgaard Petersen /Kristian Kristoffersen mødt)

Bilag

Til toppen


19. Endelig vedtagelse af lokalplan 03-B-03.01 og kommuneplantillæg nr. 9 for Boligområde Møllevangen, Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Byrådet godkendte den 27. marts 2019 forslag til lokalplan 03-B-03.01 Boligområde Møllevangen, Hjallerup samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 9. Planforslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 28. marts 2019 til den 25. april 2019.

I høringsperioden har Brønderslev Kommune modtaget 5 høringssvar, der vedrører fastsættelse af skel, vej- og adgangsforhold, sti, håndtering af overfladevand, den nye bebyggelses højde og afstand til naboskel samt værditab.

Byrådet skal tage stilling til høringssvarene, og om lokalplan samt kommuneplantillæg kan vedtages endeligt. Byrådet skal desuden tage stilling til, om Byrådet vil foretage ekspropriation i henhold planlovens § 47 til sti, såfremt ejer af matr.nr. 12cb Hjallerup Fjerding, Hjallerup ikke frivilligt vil afstå arealet.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 03-B-03.01 Boligområde Møllevangen, Hjallerup samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 9 blev godkendt af Byrådet den 27. marts 2019.

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 28. marts 2019 til den 25. april 2019. Lokalplanen giver mulighed for, at området kan anvendes til boligformål i form af tæt-lav og etageboligbebyggelse. Den vestlige del af området udlægges til rekreative formål i form af natur. Med i lokalplanområdets afgrænsning er medtaget del af matr.nr. 12cb Hjallerup Fjerding, Hjallerup og udlægges til sti.

I høringsperioden er der kommet 5 bemærkninger fra:

 1. Anette Bregnhøj, Møllevangen 31
 2. Cathrina Kjær Sørensen, Søndergade 73
 3. Ib Skjollander, Møllevangen 10
 4. Andelsboligforeningen Møllevangen 2-16 ved Dorthe Møller
 5. Hjallerup Byudvikling ved Godtfred Pedersen

Høringssvarene har været i partshøring hos bygherre. Brønderslev Kommune har modtaget svar på partshøringen.

Fastsættelse af skel mod Møllevangen 23

Nabo undrer sig over skellets placering mod ejendommen Møllevangen 23. Det skal hertil bemærkes, at kortbilag i lokalplanen viser de matrikulære forhold, som er gældende og optaget i matrikelkortet ved lokalplanens udarbejdelse. Skels nøjagtige placering kan kun fastslås ved opmåling. Bygherre oplyser, at der er afsat nyt skel af en landinspektør. Ved anlæg af sti vil det være nødvendigt at fjerne hækken, hvilket også er i overensstemmelse med det aftalte. Det skal bemærkes, at såfremt der ikke kan opnås enighed om skellets placering, er der tale om et privatretligt forhold, der må afgøres mellem de to parter.

Vej- og adgangsforhold

Beboere på Møllevangen spørger, om der er indtænkt midlertidig kørselsvej for tunge maskiner i forbindelse med anlægsfasen. Og hvis arbejdskørsel skal ske via Møllevangen, hvem der i så fald skal stå for reparation af vejen, hvis der sker skade. Fagforvaltningen bemærker, at Møllevangen er optaget som en offentlig vej, og at det er kommunen, som afholder almindelige vedligeholdelsesomkostninger. Kommunen har mulighed for at aftale med bygherre, at der kan etableres midlertidig vejadgang fra Hjallerupvej.

I forbindelse med byggeansøgning kan I høringssvar stilles spørgsmål til, om Møllevangen kan håndtere den mertrafik, realisering af planlægningen vil medføre. Fagforvaltningen vurderer, at Møllevangen med den nuværende vejprofil kan håndtere trafikmængden. Med lokalplanen gives mulighed for, at der kan udlægges sti henover matr.nr. 12cb og 12k, begge Hjallerup Fjerding, Hjallerup, der sikrer en forbindelse for de bløde trafikanter fra Østergade til Hjallerupvej. Dermed kan de bløde trafikanter adskilles fra biltrafikken. Fagforvaltningen vurderer, at en opgradering af udkørsel til Østergade og Østergade som helhed, ikke vurderes at være nødvendig.

Sti

Kommunen har med hjemmel i planlovens § 47 mulighed for at foretage ekspropriation af fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, til virkeliggørelse af en lokalplan og for varetagelsen af almene samfundsinteresser. Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 20. august 2018, at de har til hensigt, at der med lokalplanen sikres stiforbindelse henover matr.nr. 12cb Hjallerup Fjerding, Hjallerup, herunder at arealet medtages i lokalplanområdets afgrænsning i forslag til lokalplan. Det vurderes, at ekspropriation til anlæg af sti kan gennemføres, idet stien ud over at servicere kommende boliger i området, også har almen interesse for borgere i Hjallerup. Stien udgør en del af forbindelsen fra bymidten til Byskoven nord for Hjallerupvej.

Beboere syd for lokalplanområdet er bekymret for, at etablering af sti henover deres ejendom vil give anledning til øget færdsel, hvilket vil være til gene for områdets beboere ved udeophold. Der henvises desuden til at arealet, hvor stien udlægges ligger højt. Stien vil indpasses i terrænet. Stien er på matr.nr. 12cb udlagt langs bebyggelsernes gavle, og de primære opholdsarealer i tilknytning til boligerne er afgrænset af hække. Det vurderes, at etablering af stien ikke vil give anledning til gener for områdets beboere.

En nabo undrer sig over, hvordan kommunen vil håndhæve brugen af stien. Ifølge lokalplanens § 5.3 er stien over matr.nr. 12cb og 12k for den almene offentlige gående færdsel. Hermed menes ikke, at cyklister ikke er tilladt at benytte stien.

Andelsboligforeningen ønsker inden lokalplanen godkendes, at der stilles sikkerhed for, at stien bliver en kommunal sti samt at der foreligger en aftalt ekspropriation. Lokalplanen giver alene mulighed for, at stien kan anlægges. Med lokalplanen følger ikke en handlepligt. Som udgangspunkt fødes alle veje og stier som private eller privat fælles. Kommunen kan beslutte at optage veje og stier som offentlige i vejfortegnelsen. Idet stien udlægges henover flere matrikler, vil stien som udgangspunkt være privat fælles med adgang for almenheden. Eventuel optagelse som offentlig sti vil blive vurderet i forbindelse med udarbejdelse af stiplan for Hjallerup by. Arealafståelse og jordpris aftales først i forbindelse med ekspropriationsbeslutningen.

Overfladevand

Andelsboligforeningen er bekymret for, om terrænforhold i området vil give anledning til problemer med afstrømning af overfladevand. Tag- og overfladevand skal håndteres på egen grund og afløbssystem skal indrettes herefter. Det vurderes, at der vil være mindre risiko for afstrømning af overfladevand fra de ubebyggede arealer, da realisering af planen vil betyde, at de ubebyggede arealer bliver mindre. Desuden skal bemærkes, at lokalplanen stiller vilkår om, at der ikke må foretages terrænregulering nærmere skel end 2 meter, jf. lokalplanens § 9.4.

Bebyggelsens højde og afstand til skel

Flere bemærker i høringssvar, at de er bekymret for, om den nye bebyggelses højde og placering i forhold til skel vil give anledning til indbliksgener og bemærker, at arealet ligger højere end nabogrunde mod syd. Der henstilles til, at tagterrasser placeres således, at der tages hensyn til naboer og indbliksgener undgås. Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 20. august 2018, at der arbejdes videre med en planlægning for området, hvor der gives mulighed for, at ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager mod naboskel mod syd og øst, mens der alene mod Hjallerupvej gives mulighed for, at ny bebyggelse kan opføres i op til 3 etager. Desuden blev det besluttet, at ny bebyggelse, herunder også altaner og tagterrasser, ikke må placeres nærmere skel mod syd og mod øst end 5 meter. Tagterrasser må alene indrettes på bebyggelsens tagflade, der opføres i 1 etage. Disse forhold er indarbejdet i planforslaget. Fagforvaltningen vurderer, at realisering af planen ikke vil medføre væsentlige indbliksgener for naboerne.

Værditab

Nabo til lokalplanområdet vurderer, at realisering af planen vil medføre et betydeligt værditab grundet forringelse af herlighedsværdien. Hertil skal bemærkes, at planlægning er erstatningsfri regulering.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet

 • afviser indsigelserne,
 • beslutter, at såfremt ejer af matr.nr. 12cb Hjallerup Fjerding, Hjallerup, ikke vil afstå areal til sti, vil Byrådet foretage ekspropriation med hjemmel i planlovens § 47. Ekspropriationsbeslutningen skal foretages inden for fem år efter lokalplanens offentliggørelse – herefter bortfalder ekspropriationsbeslutningen. Afsnittet ”Ekspropriation iht. planloven” i lokalplanens redegørelse konsekvensrettes,
 • vedtager lokalplan 03-B-03.01 for "Boligområde Møllevangen, Hjallerup" og kommuneplantillæg nr. 9.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 27. maj 2019, pkt. 3:

Det indstilles, at

 • indsigelserne afvises
 • Byrådet foretager ekspropriation med hjemmel i planlovens § 47, såfremt ejer af matr.nr. 12cb Hjallerup Fjerding, Hjallerup, ikke vil afstå areal til sti, Ekspropriationsbeslutningen skal foretages inden for 5 år efter lokalplanens offentliggørelse – herefter bortfalder ekspropriationsbeslutningen. Afsnittet ”Ekspropriation iht. planloven” i lokalplanens redegørelse konsekvensrettes. Efterfølgende skal stien overdrages til den kommende grundejerforening,
 • vedtager lokalplan 03-B-03.01 for "Boligområde Møllevangen, Hjallerup" og kommuneplantillæg nr. 9, og
 • at der i forbindelse med byggeriet overvejes midlertidig adgang fra Hjallerupvej

Jens Andersen var fraværende.

Økonomiudvalget, 19. juni 2019, pkt. 26:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Martin Bech er imod ekspropriation.

Fraværende:

Lone Birkmose Lex (Kim Østergaard mødt)

Steen Søgaard Petersen /Kristian Kristoffersen mødt)

Bilag

Til toppen


20. Omorganisering Dagtilbudsområdet


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Byrådet skal godkende implementeringen af områdeledelse på dagtilbudsområdet.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede på sit møde d. 13. november 2018, efter en høringsproces i forældrebestyrelser og MED-system, at der skulle arbejdes videre med områdeledelse, og at følgende temaer skulle belyses:

 1. Flytning af landsbyordningerne til dagtilbudsområdet
 2. Præcisering af forståelsen af begrebet serviceniveau
 3. Præcisering af muligheden for forskellige profiler
 4. Nærhedsprincippet i forbindelse med bestyrelsesarbejdet
 5. En nærmere belysning af økonomien i forslaget, herunder et løft af kvaliteten
 6. Belysning af vikarforbruget

Temaerne er nu blevet belyst og er uddybet i notat II, som er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter og træffer beslutninger om følgende:

 • at der etableres områdeledelse på dagtilbudsområdet pr. 1. januar 2020
 • at udvalget afgør, om man ønsker 1, 2 eller 4 områder.
 • at landsbyordningerne i Thise og Flauenskjold nedlægges og der oprettes en SFO og en børnehave hvert sted. Børnehaven vil indgå i dagtilbudsorganiseringen. Det betyder ændringer i både styrelsesvedtægten for skole- og dagtilbudsområdet.
 • at der etableres en to-delt forældrebestyrelse, således der forsat er et lokalt fokus.
 • at der efter omorganiseringen forsat er plads til børnehavernes forskellige profiler og indsatsområder
 • at der i omorganiseringsprocessen er fokus på serviceniveauet, således normeringen til børnene fastholdes på det nuværende niveau.

Fagforvaltningen har derudover en særlig opmærksomhed på, at serviceniveauet fastholdes.

Tidsplan for etablering af områdeledelse

August-september:

Møder for bestyrelser med fokus på inspiration og afklaring, samt dialog med de faglige organisationer

Oktober/november:

Tilretning i styrelsesvedtægt til udtalelse i forældrebestyrelser og godkendelse i Børne- og Skoleudvalget

Ansættelsesproces af områdeledere

1. januar 2020:

Opstart af ny struktur

Personale

Ledere og medarbejdere i landsbyordningerne berøres, som de eneste, i forhold til en organisatorisk omplacering

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 4. juni 2019, pkt. 5:

Udvalget indstiller godkendt:

 • at der etableres områdeledelse på dagtilbudsområdet pr. 1. januar 2020
 • at der etableres 2 områder
 • at landsbyordningerne i Thise og Flauenskjold nedlægges, og der oprettes en SFO og en børnehave hvert sted. Børnehaven vil indgå i dagtilbudsorganiseringen. Det betyder ændringer i styrelsesvedtægten for både skole- og dagtilbudsområdet
 • at der etableres en to-delt forældrebestyrelse, således der forsat er et lokalt fokus
 • at der efter omorganiseringen forsat er plads til børnehavernes forskellige profiler og indsatsområder
 • at der i omorganiseringsprocessen er fokus på serviceniveauet, således normeringen til børnene fastholdes på det nuværende niveau

Lars Bisgaard var fraværende.

Økonomiudvalget, 19. juni 2019, pkt. 27:

Indstilles godkendt.

Det forudsættes, at det er udgiftsneutralt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lone Birkmose Lex (Kim Østergaard mødt)

Steen Søgaard Petersen /Kristian Kristoffersen mødt)

Bilag

Til toppen


21. Økonomi vedrørende ny dimensionering for SOSU-elever i 2020/21


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK/Fag MED S&V

Fremlæggelse af forslag til finansiering af merudgifter i forlængelse af den nye dimensionering på SOSU-området for 2020-21.

Økonomiudvalget har godkendt Ældreomsorgsudvalgets indstilling.

Poul Erik Andreasen har begæret sagen i Byrådet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget fik på møde den 15. maj 2019 en orientering om den nye dimensionering på SOSU-området, og ønskede i forlængelse heraf forslag til, hvordan merudgifterne herved kunne finansieres.

Brønderslev Kommunes optag af SOSU-elever øges fra 2020 i forlængelse af aftale indgået mellem KL, Regeringen og FOA i starten af 2019. Aftalen gælder for 2020-21. Med aftalen øges det nuværende optag af SOSU-elever fra 14 social- og sundhedshjælperelever (SSH) og 21 social- og sundhedsassistentelever (SSA) til 20 SSH-elever og 40 SSA-elever.

Den nye dimensionering giver samtidig anledning til væsentlige ændrede økonomiske konsekvenser for Brønderslev Kommune, og disse belyses i det følgende ved opstilling af 2 scenarier.

Det første scenarie er ”udgiftsneutralt”, dvs. at der sker en øgning af indregning af SOSU-eleverne i normeringen. Her bliver der tale om en kommunal nettoudgift på 0 kr. for årene 2020-23. I øjeblikket indregnes SSH eleverne med 30 % på frit-valg og med 0 % på plejecentrene. Dette ændres til, at alle elever indregnes med 33 % på plejecenterområdet. Herved vil eleverne kunne indgå delvist i normeringen på plejecentrene, hvor der er øvrige kolleger tilstede, som eleven ved behov kan spørge til råds. Til gengæld udgår eleverne af normeringen på frit-valg, hvorved eleverne ikke i samme omfang står alene hos borger i eget hjem, men i højere grad har mulighed for at følges med en erfaren kollega. I dette scenarie tages der på samme tid højde for kommunens økonomi, borgernes krav på en kvalificeret hjælp og ikke mindst, at eleverne kan opleve en uddannelsessituation, hvor der er mulighed for den nødvendige støtte undervejs.

Det andet scenarie er ”at gøre ingenting”, dvs. at optaget øges, og de eksisterende aftaler om håndteringen af SOSU-elever fastholdes. Her bliver der tale om en samlet kommunal nettoudgift for årene 2020-23 på 16,5 mio. kr.

I begge scenarier forudsættes, at det er muligt at fremfinde det nødvendige antal elever. Det er allerede i dag en udfordring med den lavere dimensionering at få det nødvendige antal elever. Derudover bemærkes, at en del af optaget vil være voksen-elever, som har en højere aflønning end de almindelige elever. Ovenstående scenarier bygger på en 50/50 fordeling mellem almindelige elever og voksen-elever.

Det er muligt at lave andre kombinationer end de to skitserede scenarier.

Indeholdt i den nye dimensionering er en overtagelse af uddannelsesforpligtelsen af 10 SOSU-elever fra regionen. Det forudsættes, at denne opgaveoverdragelse DUT-kompenseres fuldt ud.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget beslutter, hvilket scenarie, der skal lægges til grund for budget 2020.

Personale

Vælges det udgiftsneutrale scenarie, vil det betyde en tilpasning i den faste normering for at kunne finansiere den ekstra udgift til elever. Målt over perioden 2020-2023 indebærer det en udgiftsreduktion på 16,5 mio. kr. svarende til ca. 10 stillinger årligt, som skal fordeles på hele plejecenterområdet. Tilpasningen forventes at kunne ske ved naturlig afgang.

Økonomi

Begge scenarier bygger på, at opsparing fra 2018 på 3,4 mio. kr. anvendes til finansiering af de efterfølgende år.

Budgetmæssigt kan denne sag håndteres på to måder. Følges eksisterende praksis, så vil der blive et yderligere overskud på regnskab 2020, i 2021 passer budgettet, og overskuddet fra 2020 finansierer merforbruget i 2022 og 2023.

Budgettet kan også korrigeres således, at budgettet reduceres med 5 mio.kr. i 2020, igen korrektion i 2021 og budgettet øges med 2,5 mio. kr. i 2022 og frem.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 12. juni 2019, pkt. 3:

Udvalget indstiller det udgiftsneutrale scenarie, og at budgettet korrigeres, således at budgettet reduceres med 5 mio.kr. i 2020 og hæves med 2,5 mio. kr. i årene 2022 og 2023.

Økonomiudvalget, 19. juni 2019, pkt. 31:

Godkendt.

Poul Erik Andreasen begærer sagen i Byrådet.

Karsten Frederiksen og Steen Søgaard Petersen var fraværende.

Fag MED for Sundhed og Velfærd, 24. juni 2019, pkt. 6:

Sundheds- og ældrechef Uffe Vieg Jørgensen orienterede omkring økonomi vedrørende ny dimensionering for SOSU-elever i 2020/2021.

Brønderslev Kommunes optag af elever øges fra 2020 i forlængelse af den indgåede aftale mellem KL, Regeringen og FOA. Aftalen gælder for 2020/2021.

Brønderslev Kommune øger antallet af social- og sundhedshjælpere fra 14 til 21, og socia-l og sundhedsassistenter øges fra 20 til 40 elever. Halvdelen af eleverne forventes at være voksenlærlinge.

Begge foreslåede scenarier blev gennemgået. Uffe Vieg Jørgensen redegjorde for, at der med det fremlagte forslag på samme tid er søgt taget højde for kvalitet i uddannelsesforløbet for eleverne samt sikring af, at borgerne får den rigtige hjælp, og at der kan laves en udgiftsneutral løsning.

Medarbejderne finder det tilfredsstillende, at finansiering af elever overgår fra frit valg til plejecenterområdet, idet elever på plejecenterområdet har større mulighed for at spørge en kollega om hjælp, når der er behov for det.

Medarbejdersiden rejste bekymring for, at der fremadrettet kommer færre fast personale samt flere elever. Det bliver sværere at opnå samme kvalitet i opgaveløsningen, og samtidig vil flere elever, med færre faste personaler, komme til at stå mere alene i flere arbejdsopgaver.

Fraværende:

Pia Kornø, Maria Møldrup Andreasen samt Ann Cathrine Vestergaard.

Suppleant for Ann Cathrine Vestergaard: Line Christiansen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lone Birkmose Lex (Kim Østergaard mødt)

Steen Søgaard Petersen /Kristian Kristoffersen mødt)

Til toppen


22. Godkendelse af Sundhedsaftale 2019


Resume

Sagsforløb: BS/BE/ÆO/SS/BY

I hver valgperiode skal der udarbejdes en sundhedsaftale mellem kommuner og region, som overordnet set fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne indenfor sundhedsområdet. Under inddragelse af bl.a. kommunale høringssvar har Sundhedskoordinationsudvalget udarbejdet en sundhedsaftale, som forelægges til godkendelse.

I forbindelse med godkendelse af sundhedsaftalen er der derudover behov for at udpege politiske repræsentanter til de politiske klynger, som er en del af organiseringen omkring sundhedsaftalen.

Byrådet skal tage stilling til, om Sundhedsaftalen kan godkendes og udpege politiske repræsentanter til de politiske klynger.

Sagsfremstilling

Baggrund

I henhold til sundhedsloven skal der i hver valgperiode indgås en regionalt dækkende sundhedsaftale mellem kommunerne og regionen. Sundhedsaftalen udarbejdes af Sundhedskoordinationsudvalget, som består af politiske repræsentanter for regionen, kommunerne samt Praktiserende Lægers Organisation. Almen praksis er ikke en direkte aftalepart, men er en vigtig aktør i forbindelse med udarbejdelse og implementering af sundhedsaftalen.

Sundhedsaftalen er en politisk aftale, der dækker hele Nordjylland og fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne indenfor sundhedsområdet. Sundhedskoordinationsudvalget har udarbejdet den fremsendte version af Sundhedsaftale for perioden 2019-2023, som fremsendes til godkendelse i de 11 nordjyske kommuner og hos Region Nordjylland. Sundhedsaftalen er bl.a. blevet til på baggrund af input fra de nordjyske kommuner i forbindelse med en høring i december 2018 – januar 2019.

Kommunalt har sundhedsaftalen derudover været behandlet politisk i både Sundhedspolitisk Dialogforum og KKR. KKR behandlede den 26. april 2019 sundhedsaftalen og besluttede at anbefale Sundhedsaftalen til godkendelse i de nordjyske kommuner.

Kort om sundhedsaftalens indhold

Visionen i sundhedsaftalen lyder, at ”Nordjyderne bliver sundere og oplever et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen, der er til for dem”. Der skal arbejdes henimod visionen gennem 5 politiske pejlemærker:

1. Styrket samarbejde med fokus på kerneopgaver og sundhedstilbud tæt på borgerne

2. Bedre forløb og resultater med borgerne som aktive samarbejdspartner

3. Større lighed i sundhed

4. Øget mental sundhed og trivsel er grundlaget for gode leveår

5. Mindre rygning vil give flere raske leveår

Under hvert pejlemærke er opstillet politiske målsætninger, som sundhedsaftalearbejdet skal medvirke til at indfri. I aftalen er der derudover opstillet indikatorer, som vil indgå i den løbende opfølgning på sundhedsaftalen (indikatorsættet vil blive udbygget i løbet af sundhedsaftaleperioden).

Sundhedsaftalens målgruppe er hele den nordjyske befolkning, men aftalen har særlig fokus på tre målgrupper i form af børn og unge med særlige udfordringer, borgere med psykisk sygdom samt borgere med kroniske sygdomme og/eller komplekse problemstillinger.

I arbejdet med at indfri den kommende sundhedsaftale er der i sundhedsaftalen opstillet en række bærende principper. Principperne er den fælles grundforståelse, som parterne samarbejder ud fra. Det drejer sig bl.a. om lokalt ejerskab, en respektfuld samarbejdskultur og bedst mulig ressourceudnyttelse (herunder opgaveoverdragelse).

I modsætning til den nuværende sundhedsaftale opstiller aftalen ikke på forhånd konkrete indsatser, der skal udmønte sundhedsaftalen. Arbejdet med at implementere sundhedsaftalen vil i stedet blive udviklet i løbet af sundhedsaftaleperioden i et samarbejde mellem parterne og med bred inddragelse.

Udpegning til politisk organisering

Sundhedsaftalen fastlægger ligeledes den politiske organisering for sundhedsaftalen. Der lægges op til en organisering, hvor de nuværende lokale politiske klynger bibeholdes men suppleres med et årligt tværsektorielt politisk mødeforum kaldet ”Sundhedspolitisk Samling”.

Da det første møde i den politiske del af organiseringen allerede vil blive afholdt den 20. september 2019, anmodes der om, at der i forbindelse med godkendelse af sundhedsaftalen udpeges politiske repræsentanter til de politiske klynger. Der forventes repræsentation af udvalgsformænd/næstformænd fra social-, sundheds- og evt. beskæftigelsesområdet samt fra den kommunale del af Sundhedskoordinationsudvalget (dvs. i alt 2-4 politiske repræsentanter fra hver kommune).

Videre proces

Når Sundhedsaftalen er godkendt af alle 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland vil Sundhedsaftalen senest ved udgangen af juni 2019 blive fremsendt til Sundhedsstyrelsen. Den nye sundhedsaftale vil træde i kraft den 1. juli 2019. Arbejdet med at implementere sundhedsaftalen vil derefter blive igangsat – bl.a. med en politisk drøftelse på møde i Sundhedspolitisk Samling den 20. september 2019.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender Sundhedsaftalen 2019 og udpeger politiske repræsentanter til de politiske klynger.

Indstilling

Ældrerådet, 7. maj 2019, pkt. 1:

Samlet set finder Ældrerådet, at Sundhedsaftalen er et godt og velbeskrevet redskab. Rapporten er drøftet med følgende bemærkninger:

Ældrerådet har en formodning om, at det sundhedsfaglige personale ved Brønderslev Kommune er indforståede med, hvad Leon-princippet er.

Ligeledes ser Ældrerådet frem til, at de IT baserede værktøjer tages i brug som beskrevet i rapporten, således samarbejdet også styrkes mellem region og andre kommuner.

Hertil gør Ældrerådet opmærksom på, at omkring 20 % af befolkningen endnu ikke har adgang til IT.

Ældrerådet vil følge og være opmærksom på, at der etableres akutstuer, således Brønderslev Kommune er forberedt på tidlig hjemsendelse fra sygehus og ligeledes forebygge indlæggelser.

Knud Jørgensen og Erik Nielsen var fraværende.

Direktionen, 7. maj 2019, pkt. 7:

Direktionen anbefaler forslaget og anbefaler, at alle de udvalg, som er berørt af aftalen, repræsenteres i de politiske klynger.

Ældreomsorgsudvalget, 8. maj 2019, pkt. 12:

Sundhedsaftalen indstilles godkendt.

Udvalget anbefaler, at alle udvalg, som er berørt af aftalen, repræsenteres i de politiske klynger.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. maj 2019, pkt. 8:

Indstilles godkendt.

Udvalget anbefaler, at alle udvalg, som er berørt af aftalen, repræsenteres i de politiske udvalg.

Lars Bisgaard var fraværende.

Økonomiudvalget, 15. maj 2019, pkt. 15:

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Handicaprådet, 21. maj 2019, pkt. 7:

Til efterretning.

Jonna Jacobsen, Margit Chemnitz, Bettina Bøcker Kjeldsen, Peter Baggesgaard og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Suppleanterne Lars Peter Pedersen og Ulla Bech var mødt.

Byrådet, 22. maj 2019, pkt. 13:

Udsat.

Fraværende:

Poul Erik Andreasen (Kurt Kristensen mødt)

Lars Bisgaard (Birger Lyngholm mødt)

Supplerende sagsfremstilling til fornyet udvalgsbehandling:

Udvalget anmodes om at drøfte det endelige forslag til Sundhedsaftale og indstille en politisk repræsentant til de politiske klynger.

Børne- og Skoleudvalget, 4. juni 2019, pkt. 10:

Indstilles godkendt.

Udvalget peger på formanden Lone Lex.

Lars Bisgaard og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 12. juni 2019, pkt. 12:

Sundhedsaftalen indstilles godkendt og Ole Jespersgaard indstilles udpeget som repræsentant til den politiske klynge.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 12. juni 2019, pkt. 10:

Udvalget peger på næstformand Line Vanggaard Pedersen.

Social- og Sundhedsudvalget, 12. juni 2019, pkt. 8:

Sundhedsaftalen indstilles godkendt, og Martin Bech indstilles udpeget til den politiske klynge.

Lars Bisgaard var fraværende.

Beslutning

Sundhedsaftale og udpegninger godkendt.

Fraværende:

Lone Birkmose Lex (Kim Østergaard mødt)

Steen Søgaard Petersen /Kristian Kristoffersen mødt)

Bilag

Til toppen


23. Udpegning af bestyrelsesmedlem til FGU Vendsyssel frem til 2022


Resume

Sagsforløb: BE/BY

Den første, midlertidige bestyrelse for FGU Vendsyssel afslutter sit arbejde snarest muligt efter, at den nye forberedende grunduddannelse (FGU) er startet den 1. august 2019.

Brønderslev Kommune skal nu udpege et medlem til den nye bestyrelse for FGU Vendsyssel, som vil fungere frem til den 30. april 2022.

Byrådet skal udpege et bestyrelsesmedlem.

Sagsfremstilling

Den selvejende institution for forberedende grunduddannelse i Vendsyssel – FGU Vendsyssel – anmoder om, at der udpeges bestyrelsesmedlemmer til institutionens bestyrelse.

Den forberedende grunduddannelse (FGU) har opstart den 1. august 2019. Den nye bestyrelse skal konstituere sig snarest muligt efter uddannelsesstart. Før konstitueringen kan ske, skal den første bestyrelse, der har varetaget dannelsen af FGU-institutionen, fastsætte de vedtægter, som udgør rammen om den nye bestyrelses virke, og der skal udpeges medarbejderrepræsentanter, hvilket tidligst kan ske i august, hvor medarbejderne bliver virksomhedsoverdraget til FGU-institutionen.

Den nye bestyrelses funktionsperiode varer frem til den 30. april 2022. Fremadrettet udpeges bestyrelsesmedlemmer ved en ny byrådsperiodes start med tiltrædelse i FGU-bestyrelsen pr. 1. maj efter valget og for fire år.

FGU Vendsyssels bestyrelse består af 11 stemmeberettigede medlemmer og 2 observatører fra kommuner, arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutioner og medarbejderrepræsentanter. De deltagende kommuner i FGU Vendsyssel - Hjørring, Læsø, Frederikshavn og Brønderslev - har hver et medlem og aftaler sammen udpegning af et femte medlem, som alle er stemmeberettigede. I den første bestyrelse har det femte medlem været fra Hjørring Kommune.

Brønderslev Byråd udpegede den 20. juni 2018 formand for Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, Eskild Sloth Andersen, som Brønderslev Kommunes medlem af den første bestyrelse efter indstilling fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget. Eskild Sloth Andersen blev efterfølgende valgt som formand den første bestyrelse.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet udpeger et bestyrelsesmedlem.

Personale

Ingen

Indstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 12. juni 2019, pkt. 7:

Det indstilles, at Eskild Sloth Andersen udpeges til bestyrelsen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lone Birkmose Lex (Kim Østergaard mødt)

Steen Søgaard Petersen /Kristian Kristoffersen mødt)

Bilag

Til toppen


24. Integrationsrådets Årsberetning for 2018


Resume

Sagsforløb: IR/BE/BY

Formand for Integrationsrådet Frede Hansen har udarbejdet en årsberetning over rådets virksomhed.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Formanden for Integrationsrådet Frede Hansen udarbejder hvert år en skriftlig beretning over rådets virksomhed. Beretningen skal indeholde Integrationsrådets vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet godkender formandens årsberetning, og at Beskæftigelsesudvalget og Byrådet tager årsberetningen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Integrationsrådet, 9. april 2019, pkt. 3:

Godkendt.

Salah-Eldin El-Awad, Kamomo K. Ruhinduka, Peter. H. S. Kristensen og Abeer Abo Kalefh var fraværende.

Martin Bech var fraværende pkt. 1-7.

Simon Mukonkole var fremmødt suppleant.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 8. maj 2019, pkt. 11:

Formand for Integrationsrådet Frede Hansen og afdelingsleder Annie B. Frandsen kom til mødet.

Årsberetningen blev godkendt.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Lone Birkmose Lex (Kim Østergaard mødt)

Steen Søgaard Petersen /Kristian Kristoffersen mødt)

Bilag

Til toppen


25. Takkekort


Resume

Sagsforløb: BY

Jens Chr. Platen - takker for opmærksomhed ved 25 års jubilæum

Ole Holdt - takker for opmærksomhed ved 25 års jubilæum

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Lone Birkmose Lex (Kim Østergaard mødt)

Steen Søgaard Petersen /Kristian Kristoffersen mødt)

Til toppen


26. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning
 • Byggeprojekt Banegårdspladsen
 • Dannebrogsfane

Fraværende:

Lone Birkmose Lex (Kim Østergaard mødt)

Steen Søgaard Petersen /Kristian Kristoffersen mødt)

Til toppen


27. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 27. juni 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer