Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 30. oktober 2019
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 17:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Der er afbud fra Lars Bisgaard Andreasen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Pkt. 14 tages af dagsorden og tilbagesendes til genbehandling i Fritids- og Kulturudvalget.

Lars Bisgaard og Jens Andersen var fraværende.

Til toppen


3. Indkaldelse af stedfortræder for Jens Andersen


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådsmedlem Jens Andersen har meddelt, at han pga. sygdom i en periode på ca. 3 måneder vil være forhindret i at varetage hvervet som byrådsmedlem.

Borgmesteren har derfor indkaldt 1. stedfortræder på liste V, Kim Østergaard til Byrådet i Jens Andersens sygdomsperiode.

Byrådet anmodes om at godkende stedfortræderindkaldelsen.

Sagsfremstilling

I henhold til styrelseslovens § 15, stk. 2 skal stedfortræderen indkaldes til Byrådet, når et medlem i en periode på mindst 1 måned er forhindret i at varetage hvervet som byrådsmedlem pga. sygdom, forretninger eller lignende.

Stedfortræderen udtræder af Byrådet, når medlemmet atter kan varetage hvervet.

Første stedfortræder på liste V er Kim Østergaard.

Udvalgspladser:

Ifølge styrelseslovens § 28, stk. 2 kan den gruppe, der har indvalgt pågældende beslutte, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer.

Valggruppen bestående af C+J+O+V har meddelt følgende omrokeringer i udvalgene under Jens Andersens fravær:

 • Kim Østergaard indtræder i Fritids- og Kulturudvalget
 • Dennis Kvesel udtræder af Fritids- og Kulturudvalget og indtræder i Teknik- og Miljøudvalget
 • Kim Østergaard indtræder i bestyrelsen for Brønderslev Forsyning A/S

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet godkender stedfortræderindkaldelsen samt tager orientering om omrokeringer til efterretning.

Godkendelsen er tillige at betragte som ekstraordinær generalforsamling i Brønderslev Forsyning A/S den 30. oktober 2019, idet ændringer i bestyrelsen for Brønderslev Forsyning A/S skal godkendes af generalforsamlingen (Byrådet) som selskabets øverste myndighed.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Lars Bisgaard og Jens Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende, at 1. stedfortræder på liste A, Ole Andersen, indkaldes til Byrådets møde som følge af afbud fra Lars Bisgaard Andreasen pga. ferie.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Der er til dette byrådsmøde afbud fra Lars Bisgaard Andreasen pga. ferie.

1. stedfortræder på liste A, Ole Andersen, er derfor indkaldt til Byrådets møde og tiltræder byrådsmødet umiddelbart efter Byrådets godkendelse af indkaldelsen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


5. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning
 • Hvordan sikres oprydning på byggeplads ved Erantisvej, Dronninglund (Poul Erik Andreasen)?
 • Hvad gøres der for at få gang i byggeprojekt i Realskolen Dronninglund (Poul Erik Andreasen)?

Fraværende: Lars Bisgaard (Ole Andersen mødt).

Til toppen


6. 2. behandling af budget 2020 og overslagsårerne 2021 - 2023


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Med baggrund i den indgåede budgetaftale mellem Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Borgerlisten og Dansk Folkeparti fremsendes budgetforslag for 2020 og overslagsårene 2021 - 2023 til 2. behandling.

Sagsfremstilling

Efter Byrådets budgetseminar den 10. og 11. oktober 2019 blev der den 11. oktober 2019 indgået budgetforlig mellem Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Borgerlisten og Dansk Folkeparti.

Repræsentant fra O er indbudt som observatør til Økonomiudvalgets behandling af punktet jvf. lov om kommuners styrelse § 20, stk. 5

Grundlaget for Byrådets 2. behandling af budget 2020 er den resultatopgørelse, der fremgik af forslaget til basisbudget 2020 - 2023, som forelå ved Byrådets 1. behandling den 9. oktober 2019.

Resultatopgørelse til 1. behandling

Resultat af budgetforlig

På baggrund af aftaleparternes budgetforlig omkring reduktioner, nye ønsker og anlæg, er der udarbejdet en revideret resultatopgørelse. Her i er også indarbejdet det endelige udmeldte tilskud til særligt vanskeligt stillet kommuner på 16,0 mio. kr.

Resultatopgørelse til 2. behandling

I overensstemmelse med ministeriets konteringsregler, flyttes 2 budgetposter:

 • Posten ”Ekstraordinære indtægter som følge af KMD’s monopolbrud” flyttes fra driften, politikområde 102 til finansielle omkostninger.
 • Indtægten fra HMN GasNet flyttes fra driften til kapitalposter.

Statsgaranti eller selvbudgettering

Byrådet skal træffe bindende beslutning om, hvilken metode der skal anvendes ved budgettering af udskrivningsgrundlag og tilskuds- og udligningsordninger. Valget står mellem at benytte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag (der foretages ikke senere efterregulering), eller selvbudgettere udskrivningsgrundlag (i 2023 foretages der efterregulering på grundlag af de faktiske tal).

Valget af budgetteringsmetode har bindende virkning for budgetåret 2020 og er gældende for såvel skatter som generelle tilskuds- og udligningsordninger.

I budgetforslaget er indregnet de statsgaranterede beløb.

I takstoversigten er de takster der kan pris- og lønfremskrives, fremskrevet med KL’s gennemsnitlige pris- og lønstigning på 2,6%.

Stabsforvaltningen foreslår til 2. behandling i Økonomiudvalget og Byrådet, at:

 • Der træffes beslutning om de politiske ændringsforslag
 • Brønderslev Kommune for 2020 anvender det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
 • Beskatningsprocenten fastholdes på 26,9 %
 • Grundskyldspromillen fastholdes på 31,23 ‰
 • Dækningsafgiften for offentlige ejendommes grundværdi fastholdes på 15,00 ‰
 • Dækningsafgiften for offentlige ejendommes forskelsværdi udgør 8,75 ‰
 • Forslaget til takster og gebyrer godkendes
 • Direktionen bemyndiges til at foretage nødvendige bevillingsmæssige omplaceringer, herunder besparelsen på prisfremskrivning, diverse korrektioner mellem politikområderne.
 • Der frigives 3 mio. kr. fra bygningsvedligeholdelses puljen
 • Der frigives 5 mio. kr. fra anlægspuljerne ”asfaltvedligeholdelse”
 • Økonomiafdelingen bemyndiges til at hjemtage lån, der knytter sig til lånedispensationer for 2020 samt lån med automatisk låneadgang
Indstilling

Økonomiudvalget, 23. oktober 2019, pkt. 3:

Stabsforvaltningens forslag indstilles godkendt.

5 mio. kr. fra anlægspulje til asfaltvedligeholdelse indstilles frigivet fra budgetvedtagelsen.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Beslutning

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget, herunder at yderligere 5 mio. kr. fra anlægsbudget under Vej & Park overflyttes til driftsbudget.

Fraværende: Lars Bisgaard (Ole Andersen mødt).

Bilag

Til toppen


7. Kirkeskat - budget 2020


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet skal fastsætte kirkeskatteprocenten på baggrund af de budgetter, som Brønderslev Provsti fremsender for 2020.

Brønderslev Provsti fremsender et samlet budget på54.034.627kr. for 2020. Dette betyder, at Kirkeskatten skal fastholdes på det nuværende niveau 1,09 %, for at der opnås balance mellem udgifter og indtægter.

Sagsfremstilling

Brønderslev Provstiudvalg fremsender opgørelsen over ligningsbeløb for de kirkelige kasser i Brønderslev Provsti og Provstiudvalgskassen for 2020. Budgettet viser udgifter på i alt 46.684.247 kr.

Kirkeministeriet meddeler, at Brønderslev Kommune er pålagt 7.350.380 kr. i landskirkeskat i 2020.

De samlede udgifter fordeler sig således:

Beregnet beholdning, ultimo 2019 (kommunekassen til gode)

153 kr.

- Kirkelige kasser

41.153.852 kr.

- Provstiudvalgskassen

5.530.395 kr.

- Landskirkeskat

7.350.380 kr.

Udgifter i alt

54.034.780 kr.

Skatteindtægter ved skatteprocent på 1,09 %

-54.038.897 kr.

Nettoresultat 2020 (kirkekassen til gode)

-4.117 kr.

Mellemværende udgør herefter et overskud på 4.117 kr. (kirkekassen til gode).

Stabsforvaltningen foreslår, at kirkeskatten for 2020 fastsættes til 1,09 pct.

Indstilling

Økonomiudvalget, 23. oktober 2019, pkt. 4:

Indstilles godkendt.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lars Bisgaard (Ole Andersen mødt).

Til toppen


8. Konsekvens i budget 2019 ved ændret pris- og lønudvikling mellem 2018 og 2019


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK/BY

Ifølge KL har den faktiske pris- og lønudvikling mellem år 2018 og 2019 været lavere end den skønnede udvikling, der blev brugt til udarbejdelse af budget 2019.

Stabsforvaltningen har lavet en beregning på, hvordan budget 2019 vil se ud, hvis budgettet var dannet på baggrund af den faktiske pris- og lønudvikling.

Byrådet skal tage stilling til, om budget 2019 skal korrigeres.

Sagsfremstilling

Økonomi har lavet en genberegning af budget 2019 baseret på den faktiske pris- og lønudvikling mellem 2018 og 2019 udmeldt af KL.

For Brønderslev Kommune samlet set giver det en mindre pris- og lønfremskrivning på 4,2 mio. kr. i budget 2019.

Heraf vedrører 1,2 mio. kr. lønfremskrivningen og 3,0 mio. kr. vedrører fremskrivning af priser. I budget 2019 er der allerede indarbejdet en reduktion på 2,3 mio. kr. på prisfremskrivningen.

Det fremgår af vedhæftede bilag, hvordan den mindre pris- og lønfremskrivning er fordelt på politikområder og udvalg.

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til, om budget 2019 skal korrigeres for den mindre pris- og lønfremskrivning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Direktionen, 8. oktober 2019, pkt. 5:

Direktionen anbefaler, at der korrigeres for den mindre lønfremskrivning.

Økonomiudvalget, 23. oktober 2019, pkt. 5:

Det indstilles, at der korrigeres for 1,2 mio. kr. i lønfremskrivning og 0,7 mio. kr. i prisfremskrivning (forskellen mellem 3,0 mio. kr. og 2,3 mio. kr.)

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lars Bisgaard (Ole Andersen mødt).

Bilag

Til toppen


9. Regulering vedr. lovændringer fra lov- og cirkulæreprogram 2020, DUT kompensation 2019


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK/BY

På lov- og cirkulæreprogrammet 2020 er der en række lovgivningsændringer, der har konsekvenser i 2019. Brønderslev Kommune modtager 2,370 mio. kr.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal gives en tillægsbevilling til disse korrektioner.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune modtager 2,370 mio. kr. som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2020, der har konsekvenser i 2019.

Konsekvenserne ved de enkelte lovændringer fordeler sig på politikområderne, jf. bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet giver en tillægsbevilling på 2,370 mio. kr. fordelt på politikområderne.

Personale

Ingen.

Indstilling

Direktionen, 8. oktober 2019, pkt. 6:

Direktionen anbefaler, at DUT kompensationen opsamles under de respektive udvalg med henblik på anvendelse til reduktion af overskridelserne på de udfordrede områder i 3. budgetopfølgning.

Økonomiudvalget, 23. oktober 2019, pkt. 6:

Direktionens anbefaling indstilles godkendt.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lars Bisgaard (Ole Andersen mødt).

Bilag

Til toppen


10. Skema B for opførelse af 8 almene boliger - Lemmingsvej / Geråvej, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Sundby-Hvorup Boligforening har sendt skema B til godkendelse.

Byrådet skal tage stilling til godkendelse af skema B med en anslået udgift på 13.605.000 kr. samt tilsagn om grundkapital på 1.088.000 kr. til projektet.

Sagsfremstilling

Byrådet har på møde den 27. marts 2019 godkendt skema A for opførelsen af 8 almene boliger på Lemmingsvej / Geråvej, Dronninglund med en anskaffelsessum på i alt 13.787.000 kr.

I forbindelse med projekteringen er projektet endt på i alt 688 m2 og består af 8 almene boliger.

Sundby-Hvorup boligselskab sender skema B til godkendelse. Skema B viser en cirka udgift på

Skema A

Skema B

Grundudgifter, herunder tilslutningsafgifter m.v.

2.277.000 kr.

2.277.000 kr.

Entreprise udgifter

9.216.000 kr.

9.216.000 kr.

Omkostninger

1.702.000 kr.

1.702.000 kr.

Gebyrer

227.000 kr.

225.000 kr.

Samlet anskaffelsessum

13.422.000 kr.

13.420.000 kr.

Skema A

Skema B

Støttede lån

12.408.000 kr.

12.245.000 kr.

Kommunalt grundkapitallån

1.103.000 kr.

1.088.000 kr.

Beboerindskud

276.000 kr.

272.000 kr.

Samlet anskaffelsessum

13.787.000 kr.

13.605.000 kr.

Huslejen er beregnet til 936 kr. pr. m2 årligt.

Brønderslev Kommune opkræver et støttesagsgebyr på 225.000 kr. for sagsbehandling af sagen. Støttesagsgebyret er indregnet i den samlede anskaffelsessum.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet godkender skema B med en anskaffelsessum for boligerne på 13.605.000 kr. og et grundkapitallån på 1.088.000 kr.

Personale

Ingen

Økonomi

Det fremgår af skema B, at der søges om grundkapital på 1.088.000 kr. mod tidligere 1.103.000 kr. på skema A.

Der er i budget 2019 afsat en pulje på 1.700.000 kr. Dette beløb er afsat til 2 opførelser, hvoraf der er godkendt 617.000 kr. til opførelse af 3 almene boliger i Bredgade, Brønderslev.

Restbeløbet (1.083.000 kr.) af de afsatte midler, kan dække næsten hele grundkapitalbeløbet, som der søges om.

På baggrund af ovenstående har Økonomiafdelingen ingen kommentarer hertil og kan derfor godkende finansieringen m.v.

Indstilling

Økonomiudvalget, 23. oktober 2019, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lars Bisgaard (Ole Andersen mødt).

Bilag

Til toppen


11. Dronninglund Fjernvarme - ansøgning om kommunegaranti


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.a. ansøger om kommunegaranti for optagelse af et lån på maksimalt 35,0 mio. kr. til finansiering af luft til vand varmepumpe.

Byrådet anmodes om at tage stilling til, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.a. har fremsendt anmodning om kommunegaranti på maksimalt 35,0 mio.kr til finansiering af luft til vand varmepumpe.

Anmodningen indeholder et prisoverslag på netto 27,4 mio.kr. Prisoverslaget er før udbud, hvilket betyder, at prisen kan ændres. Derudover er der i prisoverslaget indregnet en indtægt på 4,5 mio. kr. fra Energispareordningen - dette beløb kan blive ændret, dels stopper ordningen med udgangen af 2020 og det kræver derfor, at anlægget er i drift inden da. Derudover kan den indregnede pris på 350,00 kr/mwh være anderledes, hvilket vil påvirke salg til Energispareordningen. På baggrund af ovenstående anmodes der om en kommunegaranti svarende til anlægsudgiften fratrukket indtægter fra Energispareordningen – dog maksimalt 35,0 mio.kr.

Lånet forventes optaget som et fastforrentet lån med en løbetid på 20 år.

Ideen med projektet er dels at forøge den del af den samlede varmeforsyning til Dronninglund, der er baseret på ikke-fossile brændstoffer. Det er endvidere et centralt formål med projektet at stabilisere og reducere prisen på fjernvarme til forbrugerne i Dronninglund.

Varmepumpen placeres i området ved det eksisterende solfangeranlæg og sammenkobles driftsmæssigt med solfangeranlægget, hvorefter forventningen er, at minimum 80 % af varmeforsyningen til Dronninglund kan ske med ikke fossile energikilder.

Teknik- og Miljøudvalget har godkendt projektet i henhold til varmeforsyningsloven samt projektbekendtgørelsen på udvalgets møde den 19. august 2019.

En eventuel kommunegaranti til Dronninglund Fjernvarme A.m.b.a. vil ikke belaste kommunens låneramme, idet investeringsudgiften er omfattet af automatisk låneadgang i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

Kommunen opkræver en løbende årlig garantiprovision af restgælden ultimo året på det bagvedliggende lån. Provisionen er pt. 0,75% p.a.

Brønderslev Kommune har i forvejen stillet garanti til Dronninglund Fjernvarme A.m.b.a. for et lån i Kommunekredit med en restgæld på 71,1 mio. kr. pr. 30. september 2019. Dette lån udløber i 2038.

Stabsforvaltningen foreslår, at der meddeles kommunegaranti til Dronninglund Fjernvarme A.m.b.a. for et lån svarende til projektets anlægsudgift fratrukket indtægter fra Energispareordningen - dog maksimalt 35,0 mio. kr. Kommunen opkræver en løbende årlig garantiprovision på pt. 0,75% p.a.

Indstilling

Økonomiudvalget, 23. oktober 2019, pkt. 8:

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen ønsker, at garantiprovisionen indgår til afvikling af kommunale lån.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lars Bisgaard (Ole Andersen mødt).

Bilag

Til toppen


12. Bemærkninger til Planstrategi 2019


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Planstrategi 2019 har været i 8 ugers offentlig høring fra den 29. april til den 24. juni 2019. Der er kommet 7 bemærkninger i høringsperioden. Fagforvaltningen anbefaler, at disse bemærkninger tages med ind i processen med udarbejdelsen af Kommuneplan 2021.

En del af Planstrategi 2019 omhandler en mulig omplacering af sommerhusområder. Bemærkninger hertil har bl.a. foreslået ændring af afgrænsningen af de sommerhusområder, der kan udtages, for at kunne udlægge et nyt sommerhusområde ved Asaa. På den baggrund har der været en ekstra høringsproces blandt sommerhusejere og naboer i områderne.Der forslås, at der laves en ændring af afgrænsningen af de potentielle udtag og udlæg af sommerhusområder i Planstrategi 2019.

Byrådet skal tage stilling til bemærkningerne til Planstrategi 2019 og om Planstrategi 2019 skal vedtages med ændringer til udpegningen af den potentielle omplacering af sommerhusområder. Byrådet skal tage stilling til hvilke områder, der skal kunne henholdsvis udtages og udlægges som sommerhusområde.

Sagsfremstilling

Planstrategi 2019 har været i 8 ugers offentlig høring fra den 29. april til den 24. juni 2019. Der er kommet 7 bemærkninger i høringsperioden. Der er 6 generelle bemærkninger med ønsker og input, der falder ind under målsætningerne i planstrategien. Fagforvaltningen anbefaler at de generelle bemærkninger tages med ind i processen med udarbejdelse af Kommuneplan 2021. men ikke medfører ændringer til Planstrategi 2019.

I Planstrategi 2019 er der fokus på turisme med temaet Landskab & Turisme. For at fremme turismeudviklingen ved Asaa, peges der på arealer til en mulig omplacering af sommerhusområder. Der er kommet én bemærkning fra en lodsejer med et ønske om, at deres ejendom udtages af sommerhusområdet 33-S-02. Planstrategi 2019 angiver mulighed for, at en del af dette sommerhusområde udtages, for til gengæld at få mulighed for at udlægge et ny sommerhusområde ved Asaa. Potentielle områder til tilbageførsel til landzone og potentielle områder til udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen skal angives i planstrategien, forud for en ansøgning til Erhvervsministreret om omplacering af sommerhusområder.

Høringsproces omkring omplacering af sommerhusområder

På baggrund af bemærkningen om ændring af omplacering af sommerhusområderne har fagforvaltningen har gennemført en høringsproces. Der er foretaget en høring af ejerne af en række landejendomme med helårsbeboelse i sommerhusområdet 33-S-02 samt det tidligere angivet område i 33-S-01. De arealer hvor ejerne har tilkendegivet, at de ikke ønsker arealet udtaget af sommerhusområdet, er ikke med i en efterfølgende naboorientering. Der er foretaget en naboorientering, hvor naboerne har fået mulighed for at komme med bemærkninger til udtagningen af de resterende arealer (se bilag). Der har i høringsprocessen været stillet en række spørgsmål til konsekvenserne af, at nogle arealer kan blive udtaget af sommerhusområdet. Fagforvaltningens besvarelse af spørgsmålene kan ses i bilag.

Angående udlæg af et sommerhusområde har Asaa Camping og Hytteferie anmodet om at få en del af deres areal med i udlægget. Dette vil muliggøre at lave hytter og mobilhomes med eksterne ejerforhold på den del af campingpladsen, som udlægges som sommerhusområde. Dermed er det ønskede maksimale areal til muligt udlæg af nyt sommerhusområde 13,5 ha.

Forslag til omplacering af sommerhusområder

Fagforvaltningen har lavet et forslag til udtag og udlæg af sommerhusområder ud fra følgende kriterier:

 • At ejeren ønsker, at arealet bliver udtaget.
 • At der så vidt muligt udpeges arealer til udtag og udlæg i forholdet 1:1. Det vurderes, at det giver den bedste mulighed at få godkendt en ansøgning af Erhvervsministeriet, samtidig med at der ikke udtages væsentlig mere areal end nødvendig.
 • At de arealer, der udtages af sommerhusområder, har karakter af landejendomme. Det vil sige, at der er ejendomme med helårsbeboelse, som ikke historiske har været anvendt til sommerhuse og ikke anvendes til sommerhus i dag.
 • At der er færreste muligt bemærkninger fra de nærmeste naboer imod at udtage området.

På baggrund disse kriterier foreslår Fagforvaltningen, at der udpeges et 11 ha stort område ved Asaa til potentielt sommerhusområde. Området omfatter del af Asaa Camping og Hytteferies arealer og undlader et skovområde, som i dag er kommuneplanlagt til rekreativt området (se kortbilag). Det forslås, at der udtages et 11 ha stort areal inden for kommuneplanramme 33-S-02, som består af matrikel. nr 9a og 7a ved Gerå By, Aså-Melholt (se kortbilag). Det bemærkes, at ikke alle ejernes ønsker om at blive udtaget af sommerhusområdet imødekommes, men det er en afvejning i forhold til, hvor der er færrest bemærkninger fra nærmeste naboer.

Planstrategi 2019 skal udpege potentielle arealer til udtag af eksisterende sommerhusområder og udlæg af nye sommerhusområder, for at Brønderslev Kommune kan ansøge Erhvervsministeriet om omplacering af sommerhusområder. Ansøgningsfristen til Erhvervsministeriet er den 1. december 2019. Det forventes, at Økonomiudvalget godkender ansøgning om omplacering af sommerhusområder, før denne indsendes.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager bemærkningerne til efterretning og vedtager Planstrategi 2019 med ændringer til udpegningen af den potentielle omplacering af sommerhusområder.

Indstilling

Økonomiudvalget, 14. august 2019, pkt. 5:

Indstilles godkendt.

Byrådet, 4. september 2019, pkt. 15:

Udsat.

Fraværende:

Jan Thaibert (Kim Østergaard mødt)

Poul Erik Andreasen (Ole Andersen mødt)

Christen Bager (Kurt Kristensen mødt)

Økonomiudvalget, 23. oktober 2019, pkt. 10:

Fagforvaltningens forslag indstilles godkendt.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lars Bisgaard (Ole Andersen mødt).

Bilag

Til toppen


13. Endelig vedtagelse af lokalplan 01-E-16.01 og Kommuneplantillæg nr. 15 for et erhvervsområde ved Brønderslev Syd


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Forslag til lokalplan 01-E-16.01 samt Kommuneplantillæg nr. 15 for et erhvervsområde ved Brønderslev Syd har været i 8 ugers offentlig høring. Der er i høringsperioden indkommet 5 høringssvar vedrørende forslag til alternativ placering af dele af erhvervsområdets funktioner, adgangsveje, vejbyggelinjer, skiltning samt anbefalinger om en arkæologisk forundersøgelse.

Byrådet skal tage stilling til behandling af høringssvarene samt endelig vedtagelse af lokalplan 01-E16.01 og Kommuneplantillæg nr. 15.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 26. juni 2019 forslag til lokalplan 01-E-16.01 samt Kommuneplantillæg nr. 15 for et erhvervsområde ved Brønderslev Syd. Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 28. juni til den 23. august 2019. Der er i forbindelse med høringsperioden indkommet 5 høringssvar.

Lokalplan 01-E16.01

Lokalplanen åbner mulighed for at udvikle et erhvervsområde med forskellige anvendelser - både traditionelt erhverv, men også virksomheder og service, der naturligt kan understøtte funktionen som trafikknudepunkt og serviceklynge til motorvejen. I området kan der således indpasses transporterhverv, industri- og værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed, kontorer samt serviceerhverv som tankstation, restaurant, hotel, fritidsanlæg mv. Der tillades virksomhed i miljøklasse 2-3. Butikker tillades ikke.

Disponering

Området disponeres med én indkørsel fra Øster Brønderslevvej. Adgangsvejen forbindes til en central øst-vestgående fordelingsvej, der forsyner alle grunde i lokalplanområdet. Området kan udstykkes frit, men med en mindste grundstørrelse på 2.000 m2. Dette for at understøtte den blandede anvendelse af området. Området er endvidere disponeret ud fra et ønske om at sikre en tydelig grøn struktur med friholdte beplantede forarealer mod både omgivende og interne veje samt nabogrunde. Der vil som følge af områdets udstykning blive etableret et kanaliseringsanlæg. Dette vil ske inden for lokalplanafgrænsningen og omkostningerne til etablering vil kunne lægges til grundsalgsprisen.

Bebyggelse

Bebyggelsesprocenten er fastsat til maks. 50 og bygningshøjden maks. 2 etager/11,0 m. Bebyggelsen kan placeres frit, men under hensyntagen til vejbyggelinierne. Lokalplanen indeholder endvidere bestemmelser omkring bebyggelsens udformning - herunder materialer, orientering, skiltning, belysning, vedvarende energianlæg osv. Dette vil - som en vigtig del af byens ansigt ved den sydlige bygrænse - sikre området en præsentabel visuel fremtræden. I den forbindelse lægges bl.a. vægt på at sikre et godt samspil med motorvejen, så udviklingen af området bliver til gensidig gavn.

Skiltning

Lokalplanen indeholder en række krav til områdets skiltning - dette dels af æstetiske hensyn, men også af trafiksikkerhedsmæssige hensyn og hensynet til naboer. For at imødekomme fastfoodrestauranternes krav om synlighed tillades én skiltepylon i områdets østlige ende med max. højde på 12 m.

Fagforvaltningen vurderer, at de ønskede erhvervstyper som fastfoodrestauranter, tankstation og ladestation til el-biler egner sig særligt godt til denne type område, da det ligger med en kort afstand til en motorvejsafkørsel og samtidig skaber synlighed direkte fra motorvejen. Fagforvaltningen vurderer desuden, at erhvervstyper som hotel, kontorer og lign. servicefunktioner naturligt vil kunne indgå i en serviceklynge til servicering af områdets samt det overordnede vejnet.

Høringssvar

I forbindelse med høringsperioden er der indkommet 5 høringssvar fra Vejdirektoratet, NewSec (udvikler for McDonalds), Ålborgvej 169, Vendsyssel Historiske Museum og BaneDanmark. Høringssvarene omhandler forslag til alternativ placering af dele af erhvervsområdets funktioner, adgangsveje, vejbyggelinjer, skiltning samt anbefalinger om en arkæologisk forundersøgelse. Forsalg til behandling af høringssvarene er vedlagt som bilag.

På baggrund af høringssvarene foreslår Fagforvaltningen, at den max. tilladte højde på skiltepylonen ud mod motorvejen ændres fra max. 12 meter til max. 18 meter. Derudover vurderer Fagforvaltningen ikke, at høringssvarene giver anledning til ændringer i planerne.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager lokalplan 01-E-16.01 samt kommuneplantillæg nr. 15 endeligt med de foreslåede ændringer.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 8. oktober 2019, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Jens Andersen var fraværende.

Økonomiudvalget, 23. oktober 2019, pkt. 11:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt.

Arne M. Jensen og Lene Hansen tager forbehold for højde på pylon.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

A udtrykker stor betænkelighed ved højde af pylonen.

Fraværende: Lars Bisgaard (Ole Andersen mødt).

Bilag

Til toppen


14. Harmonisering af begrebet en haltime i de selvejende idrætshaller


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget har taget stilling til model vedrørende harmonisering af haltimer, og valgt model 1 med udligningsordning over 5 år.

Simon Aagaard har begæret sagen i Byrådet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med overgang til bookingsystemet Conventus, er det konstateret, at tre haller i gl. Dronninglund Kommune har opgjort deres fritidstimer ud fra en regel om, at en haltime er 50 minutter. Denne metode stammer fra de gamle halaftaler i gl. Dronninglund Kommune. Det har ikke været muligt at finde tilbage til, hvornår den opgørelsesmetode blev taget i brug, og hvorfor ikke alle haller i gl. Dronninglund Kommune har anvendt samme metode.

De resterende haller afregnes efter, at en time er 60 minutter. Dette giver problemer i forhold til de tre hallers timeopgørelser i Conventus, som regner med 60 minutter. Der skal således reguleres for dette ved opgørelsen af haltilskud samt opkrævningen af gebyr hos de foreninger, der benytter de tre faciliteter.

Som følge heraf har der været nedsat en gruppe bestående af halinspektøren fra Klokkerholm Hallen, formand for Brønderslev Hallerne samt en medarbejder fra Fritid og Kultur.

Gruppens drøftelser resulterede i en anbefaling af, at alle haller fremover afregnes efter, at en fritidstime i en hal udgør 60 minutter. Dette vil medføre, at de tre haller vil opleve en markant nedgang i deres tilskud. Gruppen var enige om at anbefale, at det tilskud, som hallerne dermed vil miste, gradvist skal reduceres over en periode på 3 år.

Det vil betyde, at harmoniseringen har fuld effekt fra og med haltilskuddet i 2023. Dette for ikke at ramme de pågældende haller for hårdt økonomisk på én gang, og for således at give hallerne en mulighed for at tilpasse økonomien i overgangsperioden.

Idrætssamvirket ønsker dog en hurtigere harmonisering, så man allerede fra 1. januar 2020 beregner haltilskuddet efter en timeopgørelse, der hedder 60 minutter.

Under henvisning til ovennævnte har Fritid og Kultur udarbejdet følgende 3 scenarier:

Model 1 – alle timer harmoniseres til 60 minutter

Modellen tager udgangspunkt i, at alle de selvejende haller, der modtager tilskud for foreningernes brug af fritidstimer, afregnes efter, at en haltime udgør 60 minutter.

Det får betydning for de 3 haller, som dermed rammes økonomisk, idet de mister 10 minutter for hver time, de tidligere har fået betaling for.

På baggrund af haltimerne for 2019, kan følgende økonomiske konsekvenser opstilles:

Tilskud for 2019

Tilskud for 2020

Mindre tilskud

Hjallerup Idrætscenter

2.469.969 kr.

2.321.175 kr.

148.794 kr.

Hjallerup Svømmehal

3.106.890 kr.

3.057.259 kr.

49.631 kr.

198.426 kr.

Dronninglund Hallerne

2.608.445 kr.

2.500.076 kr.

108.369 kr.

Klokkerholm Hallen

893.871 kr.

862.234 kr.

31.637 kr.

338.431 kr.

Ovennævnte eksempel viser, at ændringen vil betyde et mindre tilskud til de 3 haller på 338.431 kr. På kommunens budget vil det betyde en besparelse på 301.204 kr. Samtidig vil de berørte foreninger i de 3 haller spare på det gebyr, som de betaler pr. time. Det betyder, at gebyrkontoen skal reguleres med 105.389 kr., og dermed er den samlede besparelse 195.815 kr.
Fritid og Kultur anbefaler, at det reducerede haltilskud for de tre haller deles ud over 3 år.
Dette vil betyde et mindre tilskud til hver hal på 112.811 kr. årligt i perioden 2020 - 2023.

2020

2021

2022

Hjallerup Idrætscenter

66.142 kr.

66.142 kr.

66.142 kr.

Dronninglund Hallerne

36.123 kr.

36.123 kr.

36.123 kr.

Klokkerholm Hallen

10.546 kr.

10.546 kr.

10.546 kr.

I alt

112.811 kr.

112.811 kr.

112.811 kr.

Det anbefales, at de berørte foreninger allerede fra og med 2020 afregnes efter de 60 minutter. Det betyder, at den mindre gebyrindtægt på 105.389 kr. allerede får virkning fra og med 2020. Det opvejes imidlertid af, at den samlede besparelse på tilskud til hallerne for 2020 udgør 112.811 kr.

Model 2 – alle timer afregnes som 50 minutter

Modellen tager udgangspunkt i, at alle de selvejende haller, der modtager tilskud for foreningernes brug af fritidstimer afregnes efter, at en haltime udgør 50 minutter.

Det får betydning for de haller, der tidligere er afregnet efter, at en time udgør 60 minutter. På baggrund af haltimerne for 2019 kan følgende økonomiske konsekvenser opstilles:

Merudgift til haller (brutto)

711.039 kr.

Budgetmæssigt beløb (netto)

632.825 kr.

Merindtægt på gebyrkonto

171.734 kr.

Det betyder, at der skal tilføres budgettet 632.825 kr. for at kunne imødekomme en timeopgørelse, der hedder 50 minutter. Ud over det pålægges foreningerne en ekstra udgift til gebyr på 171.734 kr. Her kan det bemærkes, at foreningen ikke bruger mere tid i hallen, så der er reelt tale om, at foreningerne pålægges ekstra udgifter for en ydelse, de ikke benytter. Den samlede merudgift vil således udgøre 461.091 kr.

Der er i opgørelsen ikke er taget hensyn til fritidsbrugere, der benytter NIH, de to gymnasier samt de kommunale haller og sale.

Da Conventus ikke kan opgøre timerne som 50 minutter, vil det kræve øget administrativt arbejde at lave opgørelserne. Det både i forbindelse med opkrævning af gebyr to gange årligt, men også i forbindelse med udregning af haltilskud.

Model 3 - der harmoniseres ikke

Modellen tager udgangspunkt i, at de 3 selvejende haller, der i dag modtager tilskud efter at en haltime udgør 50 minutter, fortsat benytter den metode. De resterende haller fortsætter med at blive afregnet efter, at en time udgør 60 minutter.

Da denne model svarer til, hvordan hallerne afregnes i dag, og økonomien vil være uændret.

Uanset hvilken løsning man vælger, vil timerne i Conventus skulle opgøres og afregnes som 60 minutter. En eventuel overgangsordning for de tre haller vil således blive afregnet sideløbende.

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår, at udvalget peger på model 1 og sender forslaget til udtalelse i hallerne og Idrætssamvirket.

Til brug for sagens behandling i Byrådet vedhæftes sagsfremstilling og bilag fra oprindelig sag.

Personale

Ingen.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 22. august 2019, pkt. 8:

Sagen udsat.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Fritids- og Kulturudvalget den 11. september 2019.

Fritids- og Kulturudvalget har på mødet den 22. august 2019 ønsket at se en oversigt over en overgangsperiode på 5 år.


Dette vil betyde et mindre tilskud årligt i perioden 2020 - 2024

2020

2021

2022

2023

2024

Hjallerup Idrætscenter

-39.685

-39.685

-39.685

-39.685

-39.685

Dronninglund Hallerne

-21.673

-21.673

-21.673

-21.673

-21.673

Klokkerholm Hallen

-6.327

-6.327

-6.327

-6.327

-6.327

67.685

67.685

67.685

67.685

67.685

Fritids- og Kulturudvalget fortsætter drøftelse af harmoniseringen.

Fritids- og Kulturudvalget, 11. september 2019, pkt. 6:

Punktet udsættes.

Peter H.S. Kristensen og Dennis Kvesel var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalgets møde, den 3. oktober 2019:

Genoptagelse af drøftelse vedrørende harmonisering af begrebet haltime i de selvejende haller.

Fritids- og Kulturudvalget, 3. oktober 2019, pkt. 4:

Genoptagelse af drøftelse vedrørende harmonisering af begrebet haltime i de selvejende haller.

Udvalget ønsker en harmonisering af haltimer til 60 minutter for foreninger, klubber og haller, som beskrevet i model 1. For de berørte haller ønskes en udligningsordning over 5 år med udgangspunkt i 2019 og start fra 2020.

Forvaltningen udarbejder en overgangsmodel.

De midler, der frigives i udvalgets budget ved ordningen, forbliver i området til yderligere aktiviteter.

Simon Aagaard ønsker, at der harmoniseres til 60 minutter for foreninger og klubber i de selvejende haller. Den mistede indtægt for hallerne i Klokkerholm, Hjallerup og Dronninglund kompenseres med det for hver hal beregnede nettotal af den kommunale udgift med et overgangstillæg, indtil nugældende byrådsbeslutning fra 2015 genbehandles.

Simon Aagaard ønsker derfor sagen behandlet i Byrådet.

Økonomiudvalget, 23. oktober 2019, pkt. 12:

Oversendes til Byrådets behandling uden indstilling.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Beslutning

Tilbagesendt til udvalg.

Fraværende: Lars Bisgaard (Ole Andersen mødt).

Bilag

Til toppen


15. Beslutning om rammeaftale for IV-behandling i kommunalt regi


Resume

Sagsforløb: ÆO/SS/ØK/BY

Intravenøs (IV) behandling i kommunalt regi, har været drøftet lokalt og nationalt igennem længere tid. Regionsrådsformanden og de 11 nordjyske borgmestre ønsker nu, at der indgås en samarbejdsaftale mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner om håndtering af IV-behandling i borgerens eget hjem eller andre steder tæt på borgeren.

Byrådet skal tage stilling til, om rammeaftalen for IV-behandling kan godkendes, herunder en finansieringsfordeling på 70 % / 30 % (region/kommuner).

Sagsfremstilling

Udviklingen i behandlingsformer gør, at nogle former for IV behandling kan foregå borgernært til fordel for patienter og pårørende.

Som udgangspunkt er IV behandling en regional opgave, som foregår på hospitaler under indlæggelse eller som ambulant behandling, hvor borgere møder ind på hospitalet til planlagt infusion. For patienter og pårørende kan det være svært at få en hverdag til at hænge sammen ved flere daglige fremmøder på hospitaler. De fleste foretrækker derfor at modtage behandlingen i eget hjem eller tættere på eget hjem, såfremt behandlingen kan foregå på samme faglige niveau som i hospitalsregi.

Patienten vil ved behandling i eget nærmiljø blive sparet for hospitalsophold eller transporttid, og vil kunne drage nytte af sit sociale netværk. Erhvervsaktive borgere vil derudover have bedre mulighed for at passe deres arbejde.

Region og kommuner har derfor i fællesskab udarbejdet en løsningsmodel, hvor parterne hver især indgår økonomisk i opgaven.

Denne aftale danner den økonomiske ramme for en aftale om IV i kommunalt regi. Parterne er desuden enige om de faglige rammer for håndteringen af opgaven, herunder kommunikation, ansvarsfordeling, kompetenceudvikling etc.

Rammeaftalen fastsætter vilkårene omkring aktivitet, økonomi og opfølgning – og har karakter af en 2-årig forsøgsperiode. Der foretages en midtvejsopfølgning efter 1 år, hvorefter der kan ske justeringer, hvis der er markante overskridelser. Ligeledes tages aftalen op til revision, hvis der sker nationale tiltag på området.

På årsbasis arbejdes med en samlet forventet økonomi på 12,1 mio. kr. Det er denne forventede økonomi, som er rammen for at definere en finansieringsfordeling mellem parterne. Finansieringsfordelingen er i rammeaftalen 70 % for regionen (svarende til 8,5 mio. kr.) og 30 % for kommunerne (svarende til 3,6 mio. kr. for de nordjyske kommuner samlet).

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender rammeaftalen for IV-behandling, herunder en finansieringsfordeling på 70 % / 30 % (region/kommuner).

Personale

Opgaven udføres allerede i et vist omfang af den kommunale sygepleje. Med aftalen øges den kommunale opgavemængde med øget personalebehov til følge. Udgifterne herved forventes fuldt ud dækket af den regionale finansiering. Derudover er der tale om en opgave, som sygeplejen ud fra et fagligt perspektiv gerne vil løse.

Økonomi

Området forventer at kunne rumme opgaven i deres nuværende ramme med finansieringsmodellen 70/30. Dermed vil der ikke skulle tilføres yderligere kommunale midler til at løfte IV behandlingsområdet.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 9. oktober 2019, pkt. 3:

Indstilles godkendt.

Jan Thaibert var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. oktober 2019, pkt. 6:

Indstilles godkendt.

Carsten Ullmann var fraværende.

Økonomiudvalget, 23. oktober 2019, pkt. 13:

Indstilles godkendt.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lars Bisgaard (Ole Andersen mødt).

Bilag

Til toppen


16. Deltagelse i forsøg med Uddannelsesløftsordningen


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY

Med Beskæftigelsesreformen i 2015 blev der indført en ordning for ledige dagpengemodtagere med formålet, at ledige tager en erhvervsfaglig uddannelse, mens de er på dagpenge. Denne ordning hedder uddannelsesløftsordningen. Siden Beskæftigelsesreformens implementering har Jobcentret i Brønderslev Kommune bevilget 10 uddannelsesløft til dagpengemodtagere. En række forhold vurderes at have betydning for, at ordningen ikke er slået igennem hos de ledige.

Den tidligere regering har i samarbejde med KL og Danske Regioner indført en udfordringsret, der giver mulighed for at søge Social- og Indenrigsministeriet om at fravige gældende lovgivning for at vise, at indsatser i bl.a. kommunerne kan indrettes på en smartere måde.

Byrådet skal tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal indgå i frikommuneforsøget og indsende en ansøgning om lempelse af reglerne for uddannelsesløftsordningen i samarbejde med øvrige nordjyske kommuner.

Sagsfremstilling

Med Beskæftigelsesreformen i 2015 blev der indført en ordning for ledige dagpengemodtagere med formålet, at ledige tager en erhvervsfaglig uddannelse, mens de er på dagpenge. Denne ordning hedder uddannelsesløftsordningen. Med ordningen er der mulighed for, at

 • dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, der enten er ufaglærte eller faglærte, men har en forældet uddannelse, kan påbegynde en erhvervsuddannelse allerede fra 1. ledighedsdag,
 • dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, uden relevant erhvervserfaring eller relevant uddannelse, kan tage første trin i en erhvervsuddannelse inden for puljen til uddannelsesløft,
 • dagpengemodtagere,der er fyldt 30 år, der tidligere har gennemført et trin i en erhvervsuddannelse, kan bygge et trin eller speciale ovenpå inden for samme erhvervsuddannelse,
 • man som dagpengemodtager modtager en reduceret dagpengeydelse på højest 80 pct. af den maksimale dagpengesats, med mulighed for at låne op til den hidtidige dagpengesats. Hvis uddannelsen er rettet mod områder med mangel på arbejdskraft, gives der 100% af dagpengesatsen (pt. en forsøgsordning). Der ydes kun dagpenge i den 2-årige dagpengeperiode. Derefter forventes borgeren at færdiggøre uddannelsen på den ydelse, der normalt gives (elevløn, SU eller andet).

Siden Beskæftigelsesreformens implementering har Jobcentret i Brønderslev Kommune bevilget 10 uddannelsesløft til dagpengemodtagere. En række forhold vurderes at have betydning for, at ordningen ikke er slået igennem hos de ledige:

 1. Mange erhvervsfaglige uddannelser kan ikke tages med uddannelsesløftsordningen, da de er for lange i forhold til, at den ledige kan nå at gennemføre uddannelsen inden for dagpengeperioden.
 2. Når en ledig har anvendt sin uddannelse inden for de sidste 5 år, er uddannelsen ikke forældet, hvilket betyder, at den ledige ikke kan komme i betragtning til uddannelsesløftsordningen.
 3. Ledige med et højere uddannelsesniveau har ikke mulighed for at få et uddannelsesløft – heller ikke selvom uddannelsen ikke har været anvendt i de sidste 5 år.

Den tidligere regering har i samarbejde med KL og Danske Regioner indført en udfordringsret, der giver mulighed for at søge Social- og Indenrigsministeriet om at fravige gældende lovgivning for at vise, at indsatser i bl.a. kommunerne kan indrettes på en smartere måde. Formålet er at bidrage til at udvikle nye løsninger i det offentlige og medvirke til at afskaffe proceskrav, dokumentation mv., så der kan sættes yderligere fokus på resultater og skabes rum til god ledelse og større frihed i opgaveløsningen. Udfordringsretten løber i perioden 2017-2021.

For at kunne understøtte, at flere ledige får en erhvervsfaglig uddannelse, der er rettet mod områder med mangel på arbejdskraft, foreslår Fagforvaltningen for Beskæftigelse at lave et frikommuneforsøg med uddannelsesløftsordningen i samarbejde med øvrige nordjyske kommuner, hvor de førnævnte barrierer fjernes og reglerne lempes via udfordringsretten. Forsøget forventes at skabe bedre rammer og muligheder for, at flere bevilges et uddannelsesløft til gavn for den enkelte og virksomhederne. I forsøgsordningen vil måltallet i Brønderslev Kommune være, at der i 2020 og 2021 bevilges 24 uddannelsesløft svarende til 12 om året.

Såfremt Byrådet godkender forsøget, vil Fagforvaltningen for Beskæftigelse fremsende en ansøgning i samarbejde med øvrige nordjyske kommuner. Regeringen vil efterfølgende beslutte, om de vil tillade forsøget. Er det tilfældet, kræver det en lovændring, der skal vedtages i Folketinget.

Forsøg, der er iværksat efter udfordringsretten, skal evalueres. Fagforvaltningen for Beskæftigelse gør Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget opmærksom på, at der i lighed med igangværende forsøg vil være tidsmæssige ressourcer forbundet med evaluering mm.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender, at der i samarbejde med øvrige nordjyske kommuner ansøges om en lempelse af reglerne for uddannelsesløftsordningen via udfordringsretten.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 9. oktober 2019, pkt. 6:

Indstilles til godkendelse.

Jan Thaibert var fraværende.

Økonomiudvalget, 23. oktober 2019, pkt. 14:

Indstilles godkendt.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lars Bisgaard (Ole Andersen mødt).

Til toppen


17. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Intet.

Fraværende: Lars Bisgaard (Ole Andersen mødt).

Til toppen


18. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Status på NCC sagen i Hjallerup.

Fraværende: Lars Bisgaard (Ole Andersen mødt).

Til toppen

Opdateret 31. oktober 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer