Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 18. december 2019
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Lene Hansen og Karsten Frederiksen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Lene Hansen og Karsten Frederiksen var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende evt. indkaldte stedfortrædere i tilfælde af afbud fra et eller flere medlemmer af Byrådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Personale

Ingen.

Beslutning

Peter Stecher indkaldt som stedfortræder for Karsten Frederiksen.

Godkendt.

Lene Hansen og Karsten Frederiksen var fraværende.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning

Ingen.

Fraværende:

Lene Hansen

Karsten Frederiksen (Peter Stecher mødt)

Til toppen


5. Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2019


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2019. Budgetopfølgningen pr. 30. september 2019, viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 14,1 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2019. Der er oprindeligt budgetteret med et overskud på 16,6 mio. kr. Derudover er der budgetteret med pulje til overførsel på 25,0 mio. kr. - samlet set et budgetteret overskud på 41,6 mio. kr.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2019.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Sammendrag af forventet budgetafvigelser:

Forventet budgetafvigelser – serviceudgifter og øvrig drift:

*Justeres der for pulje til overførsel mellem årene på 25 mio. kr., vil der i stedet for en forventet årsafvigelse på 25,5 mio. kr. i merforbrug være en forventet afvigelse på 0,5 mio. kr. i merforbrug.

Samlet resultat

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2019, viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 14,1 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2019. Der er oprindeligt budgetteret med et overskud på 16,6 mio. kr. Derudover er der budgetteret med pulje til overførsel på 25,0 mio. kr. - samlet set et budgetteret overskud på 41,6 mio. kr.

På finansiering forventes et samlet mindreforbrug/merindtægt på 19,8 mio. kr. Beløbet består primært af en forventet mindreudgift vedr. midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet samt merindtægt som følge af overgangsordning pga. tab i udligning.

Driftsområderne under ét - viser et forventet merforbrug på 5,7 mio. kr. I forhold til sidste budgetopfølgning er det en forbedring af driftsområderne på 5,4 mio. kr. og forbedringen skyldes primært et ændret skøn på Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget. Derudover er der via Lov- og cirkulæreprogrammet modtaget 2,4 mio. kr. i 2019. På Byrådsmødet den 30/10-2019 blev det vedtaget, at dette beløb indregnes på de relevante udvalg, og at indtægten skal bidrage til at nedbringe et evt. forventet merforbrug.

Anlægsbudgettet ekskl. jordforsyningen er i 2019 på 69,1 mio. kr. Dette er inkl. overførsel fra 2018 på 29,3 mio. kr. Det samlede netto anlægsforbrug forventes at være på 44 mio. kr. ved årets slutning. Herefter resterer der et restbudget på 25 mio. kr., hvoraf 8,5 mio. kr. vedrører midler afsat til Hedelund. Det øvrige restbudget er både endnu ikke frigivne midler fra anlægspuljer samt anlægsarbejder, der ikke afsluttes i år.

Byrådet besluttede den 21. december 2018 at afhænde sin andel af HMN Gasnet, men de bevillingsmæssige konsekvenser blev ikke indarbejdet. Konkret betyder det, at kommunen i 2019 har modtaget 27.3 mio. kr. i indtægt. Imidlertid skal kommunen afregne 20 pct. i afgift, men denne afregning vil først ske i 2020. Derfor skal der i budget 2020 afsættes 5.5 mio. kr. til betaling af afgift. Det forslås derfor, at disse bevillinger bringes på plads i forbindelse med budgetopfølgningen. Da indtægten er deponeret, påvirker det ikke kommunens likviditet og dermed heller ikke det samlede resultat af denne budgetopfølgning.

En uddybning af de enkelte områder fremgår af budgetopfølgningen.

Direktionen den 5. november 2019

Direktionen fremhæver at det samlede billede fortsat udviser god udvikling i forhold til budget, hvor det samlede mindreforbrug/merindtægt nu forventes at være ca. 14 mio. kr. forbedret i forhold til budget.

Der arbejdes fortsat med at minimere overskridelserne på de områder, hvor der forventes negativt skred i forhold til budgetforudsætningerne. Som ved sidste budgetopfølgning er den største udfordring i budgetopfølgningen merudgifterne på det specialiserede voksenområde. Jf. budgetaftalen for budget 2020 er der indgået aftale med KLK om analyse af området. Udarbejdelse af analyse og efterfølgende implementering forventes at kunne mindske udfordringerne på området fremadrettet. I forhold til udfordringerne på det samlede børn og ungeområde, vil der som aftalt med budget 2020 løbene ske en opfølgning på områdernes indsat på henholdsvis Varige Spor og Investeringsstrategien.

Det samledes overskud kan primært henføres til indtægtssiden og beskæftigelsesområdet og overskuddet på disse områder er opjusteret siden sidste budgetopfølgning. Her især skønnet for midtvejsregulering på af indtægterne ændret, mens ændringer i skønnet til fleksbidrag og integrationsområdet er årsagen til ændringerne på beskæftigelsesområdet.

Direktionen bemærker at kommunens serviceudgifter skønnes til at ligge meget tæt på den udmeldte serviceramme. På landsplan ser serviceudgifterne imidlertid ud til at overskride kommunernes samledes serviceramme. Der vil derfor frem mod lukningen af regnskabet være fokus på om kommunens skøn over serviceudgifter fortsat holder og dermed om der bliver behov for tiltag for at undgå en overskridelse af serviceudgifterne for hermed at mindske risikoen for en sanktion.

Direktionen anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes.

Staben foreslår, at

 • der gives bevilling i forhold til budgetopfølgningen,
 • puljen til overførsel mellem årene på 25,0 mio. kr. 0-stilles,
 • der gives en tillægsbevilling på -27,3 mio. kr. i 2019 vedr. salget af HMN GasNet P/S samt at der samtidig gives en tillægsbevilling på 5,5 mio. kr. i 2020 vedr. tilskudsreduktionen, samt
 • der på politikområde 601 gives en negativ tillægsbevilling på -3,4 mio. kr. i 2019 vedr. dimensionering af SOSU-elever samt at der samtidig gives en tillægsbevilling på 3,4 mio. kr. i 2020 på området
Indstilling

Økonomiudvalget, 11. december 2019, pkt. 3:

Indstilles taget til efterretning.

Udvalget forventer, at der fortsat arbejdes på at minimere overskridelserne i fagudvalget.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Lene Hansen

Karsten Frederiksen (Peter Stecher mødt)

Bilag

Til toppen


6. Godkendelse af kommunekreditlån til AVV's nye ressourcehal


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

AVV har opført en ny ressourcehal, som bl.a. benyttes til omlastning af kildesorteret plast & metal og papir. BY har på møde d. 28. november 2018 godkendt AVV´s optagelse af et lån på 30 mio. kr. til dette formål. Den samlede anlægsramme til ressourcehallen og tilhørende anlæg blev i november 2018 anslået til 42 mio. kr., men det var dengang planen, at AVV skulle egenfinansiere forskellen på 12 mio. kr. Efterfølgende har det vist sig, at der har været et ekstraordinært træk på AVV's kassebeholdning, og derfor ser AVV sig ikke i stand til egenfinansiere de 12 mio. kr., men kun 4 mio. kr. Derfor er der nu behov for godkendelse af kommunekredit til et lån på 38 mio. kr. i stedet for. AVV's bestyrelse har godkendt dette på et møde d. 29. oktober 2019.

BY skal tage stilling til, om det kan godkendes, at der optages et kommunekreditlån på 38 mio. kr. i stedet for som oprindelig godkendt 30 mio. kr.

Sagsfremstilling

AVV har fremsendt anmodning om godkendelse af et kommunekreditlån på 38 mio. kr. til en ny ressourcehal og tilhørende anlæg. De 38 mio. kr. er en forhøjelse på 8 mio. kr. i forhold til en tidligere godkendelse af byggekredit til projektet. Bestyrelsen i AVV har på møde d. 29. oktober 2019 godkendt, at ejerkommunerne anmodes om forhøjelsen fra 30 mio. kr. til 38 mio. kr.

I det følgende er med kursiv gengivet hele anmodningen fra AVV:

Med anbefaling fra AVV's bestyrelse fremsendes hermed til godkendelse i interessentkommunerne forslag til fast-forrentet kommunekreditlån i forbindelse med AVVs nye ressourcehal.

Forslaget er godkendt af bestyrelsen på møde den 29. oktober 2019.

Udgangspunktet for forslaget er opførelsen af en ny ressourcehal, hvor bl.a. fraktionerne fra den kildesorterede indsamlingsordning i de to ejerkommuner bliver placeret og behandlet. Der vil desuden kunne tilføres fraktioner som gips og isolering, som tidligere er blevet behandlet på vores miljøanlæg ligesom der er prioriteret plads til stikprøvekontroller af brændbart affald samt vaskeplads til skraldebiler.

Det fast-forrentede lån erstatter den på bestyrelsesmødet den 13. september 2018 godkendte byggekredit på 30 mio. kr. På dette bestyrelsesmøde var der kalkuleret med en samlet anlægssum på 42 mio. kr., hvoraf AVV skulle egenfinansiere 12 mio. kr. Det har efterfølgende ikke vist sig muligt, da der har været et ekstraordinært træk på AVV's kassebeholdning i forbindelse med indkøb af containere til den kildesorterede indsamling samt indbetaling af indefrosne feriepenge. Disse likviditetsmæssige forskydninger, som ikke vedrører byggeriet af ressourcehallen, kunne ikke forudses da byggekreditten blev vedtaget. Der ønskes derfor et fast-forrentet lån på 38 mio. kr. og ikke på 30 mio. kr. som på byggekreditten.

Det fast-forrentede tilbud AVV den 24. september 2019 har modtaget fra Kommunekredit løber over 20 år og har en hovedstol på 38 mio. kr. med en effektiv debitorrente på 0,07% p.a. Den endelige rentesats fastsættes dog først på optagelsesdagen.

Der er vedlagt referat fra AVV's bestyrelsesmøde d. 29. oktober 2019.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at BY tager stilling til, om anmodningen om kommunekredit til 38 mio. kr i stedet for det oprindelig godkendte beløb på 30 mio. kr. kan godkendes.

Stabsforvaltningen foreslår, at såfremt låneoptagelsen godkendes, sker det under forudsætning af:

 • at lånet optages som et fastforrentet lån
 • at godkendelsen sker under forudsætning af, at Hjørring Kommune godkender låneoptagelsen på lignende vilkår.

En garantistillelse vil ikke belaste Brønderslev Kommunes låneramme, idet anlægsarbejdet ligger indenfor rammerne af hvad der, jf. lånebekendtgørelsen, kan meddeles garanti til

Personale

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 11. december 2019, pkt. 5:

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lene Hansen

Karsten Frederiksen (Peter Stecher mødt)

Bilag

Til toppen


7. Godkendelse af bygge- og kommunekredit til etablering af et nyt areal på AVV's Miljøanlæg Rønnovsdal


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Bestyrelsen i AVV har godkendt byggekredit på 20 mio. kr. til etablering et nyt areal på Miljøanlæg Rønnovsdal. Det nye areal skal bl.a. anvendes til mellemlagring af brændbart affald samt til kompostering af haveaffald. Desuden er det oplyst, at arealet er en nødvendighed for at leve op til de nyeste standardvilkår på området. AVV anmoder om godkendelse af byggekreditten hos ejerkommunerne.

Byrådet skal tage stilling til, om byggekreditten kan godkendes.

Sagsfremstilling

AVV har fremsendt anmodning om godkendelse af byggekredit på 20 mio. kr. til etablering af et nyt areal på Miljøanlæg Rønnovsdal. Miljøanlægget anvendes til deponi for inert affald, dvs. affald, der ikke afgiver stoffer til omgivelserne. Desuden anvendes anlægget som mellemlager og som komposteringsplads for have- og grenaffald.

I det følgende er med kursiv vist anmodningen fra AVV:

Med anbefaling fra AVV's bestyrelse fremsendes hermed til godkendelse i interessentkommunerne forslag til byggekredit hos kommunekredit på 20 mio. kr. i forbindelse med nyt areal på Miljøanlæg Rønnovsdal.

Forslaget er godkendt af bestyrelsen på møde den 29. oktober 2019.

Udgangspunktet for forslaget er etableringen af et nyt areal, som primært skal anvendes til mellemlagring af brændbart affald samt kompostering af haveaffald. Arealet kommer desuden til at fungere som en udvidelse af de eksisterende arealer, hvilket giver mulighed for at samle flere aktiviteter på samme anlæg.

Anlægsarbejdet er ligeledes en nødvendighed, da flere af vores nuværende arealer på Miljøanlæg Rønnovsdal ikke lever op til de nyeste standardvilkår.

Det tilsagn AVV den 23. september 2019 har modtaget fra Kommunekredit, indikerer en rente på 0,00% p.a. Renten er variabel.

Der er vedlagt referat fra AVV's bestyrelsesmøde d. 29. oktober 2019.

Såfremt byggekreditten godkendes af ejerkommunerne, vil der på et senere tidspunkt blive fremsendt anmodning om overgang fra byggekredit til optagelse af et kommunekreditlån.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til, om anmodningen om byggekredit til projektet kan godkendes.

Staben foreslår, at såfremt anmodning om byggekredit vedtages:

 • At det er en forudsætning for meddelelse af garantistillelse vedrørende byggekreditten med kreditmaksimum på 20 mio. kr., at Hjørring Kommune tilsvarende godkender ansøgningen.

AVV I/S har modtaget tilbud på byggekredit fra KommuneKredit med kreditmaksimum på 20 mio. kr. og med variabel rente, der pr. 23. september 2019 udgjorde 0,00 % p.a. Det er ikke muligt at vælge fast rente på byggekreditten. Renten kan ændre sig frem til tidspunktet hvor der indgås aftale om etablering af kreditten.

En garantistillelse vil ikke belaste Brønderslev Kommunes låneramme, idet anlægsarbejdet ligger indenfor rammerne af hvad der, jf. lånebekendtgørelsen, kan meddeles garanti til.

Personale

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 11. december 2019, pkt. 6:

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lene Hansen

Karsten Frederiksen (Peter Stecher mødt)

Bilag

Til toppen


8. Hallund Kraftvarmeværk - ansøgning om kommunegaranti


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Hallund Kraftvarmeværk ansøger om kommunegaranti for optagelse af et lån på 0,5 mio. kr. til finansiering af værkets investering i fjernaflæste målere og ledningsnet.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Hallund Kraftvarmeværk ansøger om kommunegaranti for optagelse af et lån hos Kommunekredit på 0,5 mio. kr. til finansiering af værkets investering i fjernaflæste målere og ledningsnet. Specifikation af investeringsudgiften fremgår af vedhæftede ansøgning.

Lånet forventes optaget som et fastforrentet lån med en løbetid på 10 år.

En eventuel kommunegaranti til Hallund Kraftvarmeværk vil ikke belaste kommunens låneramme, idet investeringsudgiften er omfattet af automatisk låneadgang i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

Kommunen opkræver en løbende årlig garantiprovision af restgælden ultimo året på det bagvedliggende lån. Provisionen er pt. 0,75% p.a.

Brønderslev Kommune har i forvejen stillet garanti til Hallund Kraftvarmeværk for to lån i Kommunekredit med en samlet restgæld pr. 30. november 2019 på 6,5 mio. kr. Disse lån udløber i henholdsvis 2024 og 2041.

Staben foreslår, at der meddeles kommunegaranti til Hallund Kraftvarmeværk for et fastforrentet lån på 0,5 mio. kr. Lånet optages med 10 års løbetid, og kommunen opkræver en løbende årlig garantiprovision på pt. 0,75%

Indstilling

Økonomiudvalget, 11. december 2019, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lene Hansen

Karsten Frederiksen (Peter Stecher mødt)

Bilag

Til toppen


9. Endelig vedtagelse af lokalplan 01-C-26.01 Centerområde ved Torvet i Brønderslev og kommuneplantillæg nr. 12


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Byrådet godkendte den 4. september 2019 forslag til kommuneplantillæg nr. 12 og lokalplan 01-C-26.01 Centerområde, hjørnet af Algade og Torvet Brønderslev.

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 6. september 2019 til den 1. november 2019. Brønderslev Kommune har modtaget en enkelt bemærkning fra Banedanmark, som oplyser, at de ingen bemærkninger har til planforslaget.

Byrådet skal tage stilling til, om planforslagene kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 4. september 2019 forslag til kommuneplantillæg nr. 12 og lokalplan 01-C-26.01 Centerområde, hjørnet af Algade og Torvet Brønderslev.

Lokalplanområdet omfatter et centralt beliggende areal på hjørnet ved Torvet og Algade i Brønderslev midtby og området udgør et areal på ca. 1.540 m².

Lokalplanen giver mulighed for, at der på ejendommen kan opføres ny etageboligbebyggelse, der i stueetage alene må indrettes til parkeringsarealer, og mod Algade skal der indrettes erhverv i form af detailhandel som udvalgsvarehandel, restauration, frisør o. lign. serviceerhverv, der ved åbningstider og vinduesudsmykninger ikke afviger fra traditionelle butikker, for således at fastholde levende og attraktive butiksfacader i bygningens stueetage. På de øvrige etager kan der indrettes boliger og liberale erhverv.

Den nye etagebebyggelse må opføres i maksimalt 5 etager. Inden for et mindre afgrænset område må bebyggelsen alene opføres i 1 etage med mulighed for indretning af fælles opholdsarealer på tagfladen. Lokalplanen stiller krav om, at der i tilknytning til hver boligenhed skal etableres private opholdsarealer, der skal placeres med gode solforhold. For at sikre en indpasning af den nye bebyggelse i det bevaringsværdige bymiljø stilles der i lokalplanen en række krav til bebyggelsens placering, udformning og udseende. Der stilles krav om, at bebyggelsen skal opføres med facade i skel mod Algade og Torvet, hvilket netop kendetegner bebyggelserne langs Algade. Den nye bebyggelse skal fremstå i teglsten, dels i en mørk nuance i stueplan og en lysere teglsten i 1. - 3. sal, mens bebyggelsens 4. sal skal trækkes tilbage fra gadelinjen og fremstå i zink eller lignende materiale. Dermed nedbringes bebyggelsens visuelle højde. Placering af vinduer, altaner oven over hinanden, materialeskift, skyggenot, forskydning af facaden eller lignende skal skabe vertikale linjer og en genkendelighed til de gamle byhuse.

Bebyggelsens samlede etageareal må maksimalt udgøre 4.620 m2, hvilket svarer til en bebyggelsesprocent på 300 beregnet for lokalplanområdet som helhed. Parkering skal etableres i overdækket parkeringskonstruktion. Såfremt det ikke er muligt at opfyldekrav til parkering, kan der indbetales til kommunens parkeringsfond.

Kommuneplantillæg nr. 12 sikrer den nødvendige overensstemmelse mellem kommuneplan og lokalplan.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager kommuneplantillæg nr. 12 og lokalplan 01-C-26.01 Centerområde, hjørnet af Algade og Torvet, Brønderslev endeligt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 25. november 2019, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 11. december 2019, pkt. 8:

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lene Hansen

Karsten Frederiksen (Peter Stecher mødt)

Bilag

Til toppen


10. Behandling af forslag til lokalplan 01-C-27.01 Aflastningsområde Jernaldervej, Brønderslev og kommuneplantillæg nr. 17


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 17 og lokalplan 01-C-27.01 Aflastningsområde Jernaldervej, Brønderslev.

Planforslagene giver mulighed for at placere store udvalgsvarebutikker ved Jernaldervej i Brønderslev.

Byrådet skal tage stilling til, om planforslagene kan godkendes og udsendes i 8 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 17 og lokalplan 01-C-27.01 Aflastningsområde Jernaldervej, Brønderslev.

Planforslagene er udarbejdet for at give mulighed for at udlægge et aflastningsområde til udvalgsvarehandel ved Jernaldervej i Brønderslev, hvor der i dag kun er mulighed for handel med særligt pladskrævende varegrupper. Udvalgsvarehandel skal som udgangspunkt ske inden for de områder, der i kommuneplanen er udpeget til bymidte. Med ændringen af planloven i 2017 blev der dog givet mulighed for, at kommunerne nu kan udlægge aflastningsområder til detailhandel uden for bymidterne, hvis den pågældende by har et tilstrækkeligt kundegrundlag. Efter Jem & Fix' placering i området er der opstået interesse for at udnytte planlovens nye muligheder og placere udvalgsvarebutikker i området - de fremlagte planforslag er derfor udarbejdede.

Kommuneplantillæg nr. 17 og lokalplan 01-C-27.01

Forud for udarbejdelse af planforslagene har der været en fordebat. I fordebatten blev der udtrykt bekymring for aflastningsområdets effekt på bymidten i Brønderslev. For at sikre en differentiering af bymidten (særligt de oprindelige handelsgader) og aflastningsområdet, fastlægges aflastningsområdets anvendelse til store udvalgsvarebutikker med en minimumsstørrelse på 800 m2. Der må desuden ikke placeres dagligvarebutikker i området. Begrænsningerne blev fastlagt i forbindelse med Byrådets behandling af fordebatten på Byrådets møde den 26. juni 2019.

Lokalplanen har derudover til hensigt at sikre en harmonisk og præsentabel facade langs Ålborgvej og Jerslevvej, og indeholder derfor bestemmelser om beplantning og skiltning.

Kommuneplantillæg nr. 17 (digital udgave)

Lokalplan 01-C-27.01 (digital udgave)

Detailhandelsredegørelse

En forudsætning for udlæg af aflastningsområder er, at der gennemføres en redegørelse for områdets forventede effekter på den eksisterende bymidte, nabokommuner mv. Den samlede redegørelse kan ses som bilag i kommuneplantillægget.

De overordnede effekter af aflastningsområdet er i redegørelsen vurderet til:

 • Den årlige omsætning i Brønderslev Kommune forventes samlet set at stige med ca. 66 mio. kr. (svarende til en stigning på 11 %).
 • Nye butikker i aflastningsområdet forventes at hente ca. 25 % af deres omsætning i Brønderslev bymidtes udvalgsvarebutikker, hvilket svarer til en tilbagegang i omsætning for midtbyens butikker på 15 % i 2030. Resultatet er et gennemsnit for midtbyens butikker. I denne sammenhæng består midtbyen både af de små handelsgader i centrum og en stor del af Østergade. Med de bestemmelser, der er indarbejdet om butiksstørrelser, vurderer fagforvaltningen, at det primært er butikslivet i Østergade, der påvirkes af aflastningsområdet.
 • Påvirkning af omsætningen for handelslivet i nabokommunerne vurderes at være begrænset til under 1 %.
 • Handelsbalancen for Brønderslev forventes at stige fra ca. 128 % til ca. 141 %.

Miljøscreening

Der er gennemført en miljøscreening af planforslagene. På baggrund af screeningen vurderes planenerne ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering. Det skyldes særligt, at det område som planerne omfatter i forvejen, er beliggende i byzone og udlagt til detailhandelsformål i form af særligt pladskrævende varegrupper. Ændringen af planlægningen omhandler primært, at der gives mulighed for at etablere almindelig udvalgsvarehandel i området. For at sikre, at dette ikke får væsentlig negativ betydning for den eksisterende bymidte, er der indført en række bestemmelser i planerne om størrelser og anvendelsesmuligheder.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til kommuneplantillæg nr. 17 og lokalplan 01-C-27.01 Aflastningsområde Jernaldervej, Brønderslev og udsender forslagene i 8 ugers offentlig høring.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 25. november 2019, pkt. 6:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 11. december 2019, pkt. 9:

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lene Hansen

Karsten Frederiksen (Peter Stecher mødt)

Bilag

Til toppen


11. Endelig vedtagelse af 7 indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 19. august 2019 forslag til 7 indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Forslagene har været i offentlig høring fra den 21. august 2019 til den 13. november 2019.

Formålet med indsatsplanerne er at sikre den nuværende og fremtidige drikkevandsressource i indvindingsoplandene.

Der er indkommet 2 høringssvar.

Byrådet skal tage stilling til, om indsatsplanerne kan vedtages endeligt, samt om Byrådet vil tilkendegive at ville pålægge dyrkningsrestriktioner med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven § 26a, hvis der ikke kan indgås en frivillig aftale om grundvandsbeskyttelse.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 19. august 2019 forslag til 7 indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Forslagene har været i offentlig høring fra den 21. august 2019 til den 13. november 2019.

De 7 indsatsplanforslag omhandler følgende almene vandværker.

 • Brønderslev Nordre Vandværk
 • Brønderslev Vestre Vandværk
 • Hallund Vandværk
 • Hellum Vandværk
 • Jerslev Vandværk
 • Klokkerholm Vandværk
 • Klæstrup Vandværk

Der er indkommet 2 høringssvar i høringsperioden.

Høringssvar fra borger

Borgeren anfører, at indsatsplanen for Jerslev Vandværk ikke er hensigtsmæssig for den berørte ejendom, da der ikke kan dyrkes hø til heste, som hidtidig. Det indkomne høringssvar fra borger er behandlet i bilaget opsummering af høringssvar fra borger.

Høringssvar fra Miljøstyrelsen (MST)

MST har to bemærkninger til planforslagene. De to bemærkninger er behandlet i bilaget svar til Miljøstyrelsen. De 2 bemærkninger er håndteret i planforslagene og medfører derfor ikke ændringer.

Der har ikke været afholdt et borgermøde midt i høringsfasen, da dette ikke har været efterspurgt.

Der har i forbindelse med tidligere vedtagne indsatsplaner været afholdt borgermøde, hvor indholdet og et total pesticidforbud inden for BNBO er videreformidlet. Indhold og indsatser er de samme for planforslagene omhandlet i dette dagsordenspunkt.

Der har været 4 ugers klagefrist fra den 21. august 2019 til den 18. september 2019 i forhold til afgørelsen om, at forslag til indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse ikke skal miljøvurderes, da screeningerne har vist dette. Der er ikke modtaget nogen klager over "ikke VVM-pligt".

Beregningsmetode

BNBO er bestemt på baggrund af Miljøstyrelsens BNBO-vejledning fra 2007, hvor formler m.m. findes.

I BNBO-beregningen indgår flere parametre, som indvindingsmagasin, magasintype, magasinbjergart, dæklagstykkelse, magasintykkelse, indvinding, transmissivitet, gradient, effektiv porøsitet og analysefrekvens, 1 eller 2 år. Da flere af disse parametre varierer fra vandværk til vandværk, fås BNBO med forskellig radius og areal. BNBO afspejler en sænkningstragt fra den boring der indvindes fra.

Frivillige aftaler

Der er vedhæftet dagsordenspunktet et overblik over udbredelsen af BNBO for hvert vandværk samt hvori der også er anvist erstatningsnøgletal for sprøjtefri dyrkning (ingen brug af pesticider). Overblikket er lavet med baggrund i Cowis BNBO-rapport fra 2013 og indsatsplanforslagene.

Det er vandværkerne, der skal forsøge at indgå en frivillig aftale med den berørte part og blive enige om en erstatning. Myndighedsudøvelse i forhold til tilsyn med overholdelse af dyrkningsrestriktionerne tilfalder Brønderslev Kommune.

Hvis indsatsplanforslagene vedtages endeligt, må der fra 25 meter zonen og ud til grænsen af BNBO dyrkes og gødes, men der må ikke bruges pesticider. 25 meter zonen vil fortsat uanset være gældende.

Pålæg af dyrkningsrestriktioner

I henhold til Miljøbeskyttelsesloven § 26a kan Byrådet, hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale mod fuldstændig erstatning, pålægge ejeren af en ejendom rådighedsindskrænkninger eller andre foranstaltninger, som er nødvendige for at sikre nuværende eller fremtidige drikkevandsinteresser mod forurening med nitrat eller pesticider.

Pålæg af dyrkningsrestriktioner efter Miljøbeskyttelseslovens § 26a svarer til en ekspropriation.

Fortjenesten, der er indvundet ved modtagelse af en erstatning i anledning af ekspropriation, er skattefri efter § 11, 1. punkt i Ejendomsavancebeskatningsloven. Reglen om skattefritagelse gælder efter lovens § 11, 2. punkt, også for fortjeneste ved salg til en erhverv, der efter formålet med erhvervelsen opfylder betingelserne for at ekspropriere ejendommen. Der er således ikke et krav, at der er foretaget en formel ekspropriation af den pågældende ejendom.

Det følger af meddelelse fra SKAT, at betingelserne for at ekspropriere ejendommen skal være opfyldt på aftaletidspunktet. SKAT oplyser, at der skal foreligge ekspropriationshjemmel til det pågældende formål, og det må kunne påregnes, at ekspropriation vil ske i mangel af frivillig aftale.

Ekspropriationshjemlen er til stede, når der er vedtaget en indsatsplan for området, mens viljen til ekspropriation kræver en byrådsbeslutning.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Byrådet godkender, at indsatsplanerne vedtages endeligt og at det tilkendegives, at Byrådet vil pålægge dyrkningsrestriktioner med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 26a, hvis der ikke kan indgås en frivillig aftale om grundvandsbeskyttelse.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 25. november 2019, pkt. 13:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 11. december 2019, pkt. 15:

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lene Hansen

Karsten Frederiksen (Peter Stecher mødt)

Bilag

Til toppen


12. Energirenovering af gadebelysning


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Byrådet har under budgetforhandlingerne for 2020 godkendt, at den sidste halvdel af gadebelysningen i Brønderslev Kommune skal energirenoveres ved udskiftning til LED-armaturer i 2020 og 2021.

Energirenoveringen skal lånefinansieres med 17.300.000 kr. over årene 2020 - 2021.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal frigives anlægsbevilling til energirenovering af kommunens gadebelysning for 2020 på i alt 8.650.000 kr.

Sagsfremstilling

Byrådet har under budgetforhandlingerne for 2020 godkendt, at den sidste halvdel af gadebelysningen skal energirenoveres ved udskiftning til LED-armaturer i 2020 og 2021.

Energirenoveringen skal lånefinansieres med 17.300.000 kr. over årene 2020 - 2021.

Byrådet har den 9. oktober 2019 besluttet at udnytte sin option i den nuværende gadebelysningskontrakt med SE og dermed forlænget kontrakten med 2 x 1 år gældende for perioden 2020 og 2021.

Kontrakten omfatter udover drift og vedligeholdelse også energirenovering af gadebelysningsanlægget. Kontrakten har været udbudt som et begrænset udbud med prækvalifikation i henhold til Udbudsdirektivet (EU-udbud).

Det er et ønske at energirenoveringsprojektet gennemføres indenfor en periode på 2 år og indenfor eksisterende aftale mellem Brønderslev Kommune og SE, da en udvidelse af anlægsperioden kan medføre at hele eller dele af projektet skal sendes i udbud.

Brønderslev Kommune har i perioden 2016-2019 fået energirenoveret 3.877 gadelamper med LED-armaturer. Disse lamper havde enten kviksølvpærer eller lysstofrør.

I 2015 blev der registreret i alt 8.443 gadelamper og der resterer således i dag 4.566 gadelamper, der ikke er energirenoveret til LED-armaturer.

Projektet omfatter udskiftning af i alt 4.566 armaturer til LED-armaturer inkl. nye sikringsindsatser med transientbeskyttelse (jordforbindelse). 232 stk. skal samtidigt have udskiftet masten fra træ til stål, som en følgeudgift på grund af manglende jordforbindelse i træmasterne. LED-armaturer er følsomme overfor lynnedslag og derfor er det nødvendigt at etablere sikringsindsatser med transientbeskyttelse på samtlige lysmaster.

Udskiftning til LED-armaturer medfører ligeledes følgeudgifter til nedlægning af tændsteder / energimålere, idet energiforbruget fremover bliver væsentligt lavere, og derfor skal der ske en tilpasning af antallet af energimålere.

Budgetkonto for vejbelysning reduceres med 750.000 kr. fra år 2022, svarende til de fremtidige låneomkostninger, og resterende del af energibesparelsen, ca. 950.000 kr., anvendes fremadrettet til investering i vejbelysning (opgradering af gamle anlæg, udskiftning af gittermaster, kabellægning af luftledninger mv.).

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver en anlægsbevilling på 8.650.000 kr. til gennemførelse af energirenoveringsplanen for kommunens gadebelysning i 2020.Desuden reduceres budgetkonto for vejbelysning med 750.000 kr. fra år 2022, svarende til de fremtidige låneomkostninger, og resterende del af energibesparelsen, ca. 950.000 kr., anvendes fremadrettet til investering i vejbelysning (opgradering af gamle anlæg, udskiftning af gittermaster, kabellægning af luftledninger mv.).

Personale

Ingen.

Økonomi

På anlægsbudgettet i 2020 er der afsat 15 mio. kr. til jordforsyning og energirenovering af gadelys. Frigives beløbet på 8,65 mio. kr. til energirenovering af gadelys, er der 6,35 mio. kr. tilbage i puljen 2020.

På anlægsbudgettet i 2021 er der tilsvarende afsat 15 mio. kr. til jordforsyning og energirenovering af gadelys.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2020 blev det besluttet, at der skulle igangsættes energirenovering af gadebelysningsanlæg og den forbindelse var forventningen også, at beløbet kunne lånefinansieres.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 25. november 2019, pkt. 14:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 11. december 2019, pkt. 16:

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lene Hansen

Karsten Frederiksen (Peter Stecher mødt)

Til toppen


13. Anlægsprojekt "investering i fremtidige driftsbesparelser"


Resume

Sagsforløb: ÆO/SS/ØK/BY

Anlægsprojektet ”Investering i fremtidige driftsbesparelser”, som omhandler bygningsmæssige tilretninger på Stenumgård og afhændelse af botilbuddet Vibevej, viser på nuværende tidspunkt en overskridelse af anlægsbevillingen.

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af 600.000 kr. fra anlægspuljen ”kapacitetstilpasning på ældreområdet” og flytning af 150.000 kr. af bevillingen til anlægsprojektet ”Organisering af fremtidens socialpsykiatri” til ”Investering i fremtidige driftsbesparelser”.

Sagsfremstilling

Byrådet frigav den 30. januar 2019 2,5 mio. kr. til finansiering af den vedtagne flytning mellem Cassiopeia og Stenumgård samt til salg af botilbuddet Vibevej. Heri ligger etablering af botilbuddet Bogfinkevej, etablering af specialtilbuddet Stenumgård og etablering af Poplen i Dronninglund.

Der forventes en budgetoverskridelse på anlægsprojekter vedrørende Stenumgård og salg af Vibevej hvilket skyldes blandt andet en dyrere indfrielse af lånet på Vibevej samt en lavere salgspris for Vibevej end forudsat i budgettet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at en del af den forventede overskridelse kan finansieres fra ikke prioriterede midler fra anlægspuljen ”kapacitetstilpasning på ældreområdet” med 600.000 kr. og med restbudgettet på 150.000 kr. fra anlægsprojektet ”Organisering af fremtidens socialpsykiatri”. Det udgør tilsammen 750.000 kr.

På nuværende tidspunkt forventes en overskridelse i størrelsesordenen1,9 mio. kr., som med ovenstående midler kan reduceres til ca. 1,15 mio. kr.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet frigiver 600.000 kr. fra anlægspuljen ”kapacitetstilpasning på ældreområdet” og flytter 150.000 kr. af bevillingen til anlægsprojektet ”Organisering af fremtidens socialpsykiatri” til ”Investering i fremtidige driftsbesparelser”.

Økonomi

I anlægsbudgettet for 2019 er der 1,1 mio. kr. i anlægspuljen ”kapacitetstilpasning på ældreområdet”, hvoraf det er muligt at disponere over 600.000 kr. Puljen er overført fra tidligere år.

Anlægsbudgettet i 2019 indeholder 350.000 kr. til anlægsprojektet ”Organisering af fremtidens socialpsykiatri”, som blev frigivet af Byrådet den 16. februar 2011. Her er det muligt at disponere over 150.000 kr.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 5. december 2019, pkt. 8:

Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

Udvalget noterer sig, at ejendommen på Vibevej er solgt billigere end forudsat.

Ældreomsorgsudvalget, 4. december 2019, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 11. december 2019, pkt. 18:

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lene Hansen

Karsten Frederiksen (Peter Stecher mødt)

Til toppen


14. Etablering af rehabiliteringscenter på Hellevadlund


Resume

Sagsforløb: ÆO/Fag MED Sundhed og Velfærd/ØK/BY

Byrådet har med vedtagelsen af Budget 2020 afsat midler til etablering af et rehabiliteringscenter på Plejecenter Hellevadlund.

Byrådet anmodes om at frigive anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. samt frigive 0,5 mio. kr. fra anlægspuljen ”kapacitetstilpasning på ældreområdet”, tidsplanen for projektet samt flytning af den tilbageværende faste beboer i de boliger, hvor der skal etableres rehabiliteringscenter.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af Budget 2020 blev der afsat 0,5 mio. kr. til etablering af et rehabiliteringscenter i stueetagen samt i de to mindste boliger på 1. sal på Plejecenter Hellevadlund.

Etablering af rehabiliteringscentret vil samlet koste 1,0 mio. kr., før centret er indrettet, så det understøtter borgerne bedst muligt i rehabiliteringsprocessen, så de derved får det mest mulige udbytte af forløbet. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår derfor, at der frigives yderligere 0,5 mio. kr. fra anlægspuljen "kapacitetstilpasninger på ældreområdet".

I de dele af plejecentret, der nu skal omdannes til rehabiliteringscenter, bor én fast beboer. For at kunne etablere rehabiliteringscentret, foreslår Fagforvaltningen, at der indledes en dialog med beboeren, hvor vedkommende tilbydes en anden ældre- eller plejebolig, evt. et andet sted på Hellevadlund Plejecenter.

Som et led i arbejdet med etablering af rehabiliteringscentret har Fagforvaltningen udarbejdet en tidsplan for projektet. Rehabiliteringscentret vil kunne være klar til drift ultimo september 2020.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender,

 • at anlægsbevilling i Budget 2020 på 0,5 mio. kr. frigives,
 • at der frigives 0,5 mio. kr. fra anlægspuljen ”kapacitetstilpasning på ældreområdet”,
 • at der indgås en dialog med plejeboligbeboeren i stueetagen på Hellevadlund Plejecenter med henblik på at finde en anden passende ældre- eller plejebolig til vedkommende, samt
 • tidsplan for etablering af et rehabiliteringscenter på Plejecenter Hellevadlund
Personale

Ingen.

Økonomi

I anlægsbudgettet for 2020 er der afsat 0,5 mio. kr. til et rehabiliteringscenter på Hellevadlund.

I anlægsbudgettet for 2019 er der 1,1 mio. kr. i anlægspuljen ”kapacitetstilpasning på ældreområdet”. Puljen er overført fra tidligere år. 0,6 mio. kr. af puljens beløb er disponeret til anlægsprojektet "Investering i fremtidige driftsbesparelser". Der resterer således 0,5 mio. kr. tilbage i puljen.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 4. december 2019, pkt. 3:

Indstilles godkendt.

Fag MED for Sundhed og Velfærd, 9. december 2019, pkt. 6:

Henrik Aarup-Kristensen orienterede omkring etablering af rehabiliteringscenter på Hellevadlund.

Processen fra start til slut anslås til ca. 40 uger, og rehabiliteringscentret vil kunne være klar til drift ultimo september 2020.

Fag MED Sundhed og Velfærd havde følgende kommentarer til processen:

 • Der efterspørges en projektbeskrivelse for rehabiliteringscentret, herunder
  • Hvem er målgruppen, klientellet?
  • Er der døgndækning?
  • Hvor meget læner rehabiliteringscentret sig op ad Mou Centrets model?
 • Der spørges også ind til snitfladerne i forhold til kommunes øvrige træningspersonale, der skal tage over på borgerne efter ophold på rehabiliteringscentret.

Ellen Lykke og Mette Brændskov Andersen var fraværende.

Økonomiudvalget, 11. december 2019, pkt. 19:

Det indstilles, at det aftalte budgetbeløb på 0,5 mio. kr. frigives.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lene Hansen

Karsten Frederiksen (Peter Stecher mødt)

Bilag

Til toppen


15. Prioritering af anlægsmidler på dagtilbudsområdet


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Byrådet anmodes om at frigive anlægsmidler på 870.000 kr. til udvidelse af børnehavekapaciteten i Jerslev.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget har på udvalgsmøder i maj, august, september og oktober 2019 drøftet udfordringer med kapaciteten på børnehaveområdet i Hjallerup, Jerslev og Øster Brønderslev.

I budget 2020 er der afsat 2 mio. kr. over en toårig periode til udvidelse af børnehavekapaciteten i Jerslev og Øster Brønderslev.

Børne- og Skoleudvalget skal træffe beslutning om, hvorledes midlerne skal prioriteres mellem de to områder.

Børne og Skoleudvalget har fået forelagt muligheder for udvidelse af børnehavekapaciteten i Øster Brønderslev og Jerslev i et notat fra Bygningsafdelingen, som var bilag til mødet i Børne- og Skoleudvalget den 20. august 2019.

De prognoser, der blev fremlagt for Børne- og Skoleudvalget den 7. maj 2019 viste, at der allerede fra januar 2020 ville være kapacitetsudfordringer i forhold til børnehavepladser i Jerslev.

Beregningerne har vist sig at holde stik, idet der aktuelt er indskrevet 80 børn i Børnehaven Livstræet og pr. 1. maj 2020 stiger dette til 85 børn. Børnehavens normering er 78 børn, mens den fysiske kapacitet er beregnet til 96 børn. Fagforvaltningen vurderer, at der ikke er plads til 96 børn i de to bygninger, der udgør børnehaven Livstræet. Der er b.la. kun garderober til 79 børn i Børnehaven Livstræet. Der er som følge af de aktuelle kapacitetsudfordringer i Jerslev, lavet en midlertidig plan fra 1. januar 2020 frem til sommerferien, hvor en skovbørnehavegruppe fire dage om ugen skal være i en lejet spejderhytte på Bakkevej.

For Øster Brønderslev området viste beregningerne tidligere på året, at der fra juni 2020 ville være kapacitetsudfordringer. Børnehaven Troldehøj har en normering på 50 børn og en beregnet fysisk kapacitet på 59 børn. Der er aktuelt indskrevet 43 børn i børnehaven. Dette stiger til 56 pr. 1. maj 2020 og der er indtil videre 1 barn yderligere på venteliste til start i børnehaven pr. 1. juni 2020.

Idet kapacitetsudfordringerne således på nuværende tidspunkt er størst i Jerslev, foreslår Fagforvaltningen for Børn og Kultur, at der i første omgang prioriteres anlægsmidler på 870.000 kr. til udvidelsen af kapaciteten i Jerslev, jævnfør bilaget til mødet i Børne- og Skoleudvalget den 20. august 2019.

Fagforvaltningen vil få udarbejdet et forslag til imødekommelse af kapacitetsbehovet i Øster Brønderslev.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget træffer beslutning om prioritering af anlægsmidlerne til udvidelse af børnehavekapaciteten i Jerslev og Øster Brønderslev.

Efter udvalgets beslutning vil fagforvaltningen gå i dialog med bestyrelserne for de to børnehaver om udmøntningen af midlerne.

Økonomi

På anlægsbudgettet i 2020 og 2021 er der i begge år afsat 1,0 mio. kr. til ”Børnehaverne i Jerslev og Ø. Brønderslev”.

Frigives der 0,87 mio. kr. til udvidelse af børnehavekapaciteten i Jerslev, er der 0,13 mio. kr. tilbage på budgettet i 2020.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 3. december 2019, pkt. 7:

Projektet til 870.000 kr. på Livstræet indstilles igangsat snarest.

Økonomiudvalget, 11. december 2019, pkt. 20:

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lene Hansen

Karsten Frederiksen (Peter Stecher mødt)

Til toppen


16. Beskæftigelsesplan 2020


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY

Kommunerne udarbejder årligt en beskæftigelsesplan med mål for beskæftigelsesindsatsen og en beskrivelse af den strategiske prioritering på beskæftigelsesområdet.

Fagforvaltningen har udarbejdet et udkast til Brønderslev Kommunes beskæftigelsesplan for 2020, som også har været sendt i høring.

Byrådet skal tage stilling til, om udkast til beskæftigelsesplan for 2020 kan godkendes.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år en række mål. Med afsæt i de udmeldte ministermål samt de udfordringer, der opleves på både nationalt og lokalt plan, har Fagforvaltningen for Beskæftigelse udarbejdet et udkast til Brønderslev Kommunes beskæftigelsesplan for 2020.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har på et fællesmøde den 13. november 2019 drøftet første udkast af beskæftigelsesplanen med Det Lokale Arbejdsmarksforum (LAF), Handicaprådet og Integrationsrådet. DA og LO har i fællesskab fremsendt input beskæftigelsesplanen. Første udkast har derudover været fremsendt i høring med svarfrist den 25. november 2019.

Med afsæt i de fremsatte bemærkninger på fællesmødet og input fra DA og LO har Fagforvaltningen for Beskæftigelse justeret beskæftigelsesplanen og fremsender nu 2. udkast.

Beskæftigelsesministeren har udmeldt 3 mål for 2020:

 1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
 2. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
 3. Flere personer med handicap skal i job

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har valgt tre lokale mål, der danner rammen for Brønderslev Kommunes beskæftigelsesplan for 2020:

Mål 1: Virksomhedernes skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Beskæftigelsen har de seneste år været stigende i Danmark, og selv om udviklingen på arbejdsmarkedet sker i et langsommere tempo end tidligere, forventes fortsat en positiv udvikling på arbejdsmarkedet. Den stigende beskæftigelse og deraf faldende ledighed udfordrer virksomhedernes rekruttering af særligt faglig arbejdskraft.

Job- og UngeCentret spiller en stor rolle i forhold til at formidle den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft til virksomhederne. I 2020 vil Job- og UngeCentret fortsat have fokus på, sammen med de øvrige aktører på arbejdsmarkedet, at understøtte virksomhedernes behov for rekruttering og målrette opkvalificeringsindsatsen til brancher med mangel på arbejdskraft.

Mål 2: Flere unge skal i uddannelse og job

De kommunale ungeindsatser (KUI) fik med en ny lov i august 2019 det fulde ansvar for at koordinere de unges forløb frem mod uddannelse eller job. Et centralt element i denne sammenhæng er samarbejdet med den nye forberedende grunduddannelse (FGU), som UngeCentret vil have fokus på at udbygge i 2020. I lyset af behovet for faglært arbejdskraft vil fokus på ungeområdet også være at styrke de unges valg og gennemførsel af erhvervsfaglige uddannelser.

Mål 3: Borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet

Brønderslev Kommune vedtog i marts 2019 en investeringsstrategi for de borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet. Ved hjælp af begrænsede sagsstammer og en håndholdt, virksomhedsrettet indsats vil Job- og UngeCentret arbejde målrettet på, at flere borgere på kontanthjælp, uddannelseshjælp, ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse opnår en tilknytning til arbejdsmarkedet gennem lønnede timer på enten fuld tid eller færre timer afhængig af den enkelte borgers situation.

Øvrige fokusområder

Med afsæt i ministerens mål vil Job- og UngeCentret foruden de ovennævnte mål have særligt fokus på følgende områder i 2020:

Indsats for borgere med handicap

Job- og UngeCentret vil søge at åbne flere arbejdspladser for borgere med handicap gennem øget viden om og brug af de kompenserende ordninger. Job- og UngeCentret vurderer, at der især er et potentiale i forhold til mulighederne for personlig assistance.

Indsats for flygtninge og familiesammenførte

På integrationsområdet har Brønderslev Kommune de seneste år haft succes med at bringe flere borgere i job og uddannelse. I marts 2019 trådte en ny lovgivning i kraft, som har fokus på, at flygtninges ophold i Danmark er midlertidig, og de forventes at rejse hjem, når forholdene i hjemlandet tillader det. Job- og UngeCentret vil i 2020 udbrede kendskabet til repatriering og fortsat arbejde målrettet med den virksomhedsrettede indsats, hvor fokus især vil være på at øge kvindernes tilknytning til arbejdsmarkedet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender udkast til Beskæftigelsesplan 2020.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 4. december 2019, pkt. 6:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 11. december 2019, pkt. 21:

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Lene Hansen

Karsten Frederiksen (Peter Stecher mødt)

Bilag

Til toppen


17. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Intet.

Fraværende:

Lene Hansen

Karsten Frederiksen (Peter Stecher mødt)

Til toppen


18. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Realdania og Hedelund.

Fraværende:

Lene Hansen

Karsten Frederiksen (Peter Stecher mødt)

Til toppen

Opdateret 19. december 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer