Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 29. januar 2020
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Der er afbud fra Martin Bech, Bettina Bøcker Kjeldsen og Niels Vestergaard Salling.

Beslutning

Martin Bech, Bettina Bøcker Kjeldsen og Niels Vestergaard Salling.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Martin Bech, Bettina Bøcker Kjeldsen og Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende, at 1. stedfortræder på liste V, Kim Østergaard, indkaldes til Byrådets møde som følge af afbud fra Martin Bech pga. ferie.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Der er til dette byrådsmøde afbud fra Martin Bech pga. ferie.

1. stedfortræder på liste V, Kim Østergaard, er derfor indkaldt til Byrådets møde og tiltræder byrådsmødet umiddelbart efter Byrådets godkendelse af indkaldelsen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Kim Østergaard og Ole Andersen godkendt

Martin Bech, Bettina Bøcker Kjeldsen og Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning
 • Markedsføring/branding af kommunen, hvem har besluttet, og hvordan analyseres resultat af kampagne? (Hildo Rasmussen og Karsten Frederiksen).

Fraværende:

Martin Bech (Kim Østergaard mødt)

Bettina Bøcker Kjeldsen (Ole Andersen mødt)

Niels Vestergaard Salling

Til toppen


5. Omkonstitueringer


Resume

Sagsforløb: BY

Orientering om omkonstitueringer.

Sagsfremstilling

Jens Andersen er genindtrådt i Byrådet efter sygemelding.

Valggruppen bestående af C+J+O+V har meddelt, at der i forbindelse med Jens Andersens genindtræden i Byrådet foretages følgende ændringer:

 • Jens Andersen indtræder i Fritids- og Kulturudvalget
 • Dennis Kvesel udtræder af Fritids- og Kulturudvalget og indtræder i Teknik- og Miljøudvalget
Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Martin Bech (Kim Østergaard mødt)

Bettina Bøcker Kjeldsen (Ole Andersen mødt)

Niels Vestergaard Salling

Til toppen


6. Indstilling af kandidater til skatteankenævn og vurderingsankenævn


Resume

Sagsforløb: BY

Indstilling af kandidater til skatteankenævn og vurderingsankenævn.

Sagsfremstilling

Der er udstedt ny bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse og vurderingsankenævnskredse.

I henhold til denne inddeling skal Byrådet indstille:

 • 1 kandidat og 1 stedfortræder til Skatteankenævn Nordjylland. De pågældende indstilles for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2022.
 • 1 kandidat til Vurderingsankenævn Nordjylland. Den pågældende kandidat indstilles for perioden 1. januar 2021 til 30. juni 2022

Byrådet har i møde den 30. maj 2018 indstillet H. C. Holst og Johannes Trudslev som henholdsvis medlem og suppleant til Fællesankenævn Vendsyssel. Fællesankenævnene nedlægges pr. 31. december 2020. Byrådet kan vælge at lade de nuværende kandidater fortsætte perioden ud. Hvis Byrådet indstiller de nuværende kandidater til Skatteankenævn Nordjylland, skal der indstilles ny kandidat og stedfortræder til Fællesankenævnet for perioden indtil 31. december 2020.

Det er i henhold til habilitetsreglen i skatteforvaltningslovens § 22 ikke muligt at være medlem af - eller suppleant i flere ankenævn på samme tid.

De kandidater, der indstilles, skal opfylde visse krav for at kunne udpeges. Dette fremgår af bilaget 'Betingelser, forhold og hensyn ved indstilling af personer til medlemskab af skatte- og vurderingsankenævn

Personale

Ingen.

Beslutning

Skatteankenævn:

Johannes Trudslev (suppleant Carsten Ullmann Andersen)

Vurderingsankenævn:

Hans Christian Holst

Det undersøges, om der skal udpeges nyt medlem til Fællesankenævn.

Fraværende:

Martin Bech (Kim Østergaard mødt)

Bettina Bøcker Kjeldsen (Ole Andersen mødt)

Niels Vestergaard Salling

Bilag

Til toppen


7. Oplæg til Budgetproces og tidsplan for Budget 2021


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Orientering om forslag til budgetproces og tidsplan for budget 2021.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet oplæg til budgetproces samt forslag til tidsplan for budget 2021.

Set i forhold til måltallet "overskud på driften" på 50 mio. kr., jf. Brønderslev Kommunes økonomiske politik, er der en udfordring på ca. 11. mio. kr. i budget 2021.

Inden budgetarbejdet sættes i gang, foreslås det, at der indarbejdes reduktionen af prisfremskrivningen. Puljen udgør 2,6 mio. kr. mellem 2020 og 2021 baseret på KL's skøn for september 2019. Hermed reduceres det resterende krav til besparelser til ca. 8,6 mio. kr. eller ca. 0,5 % af serviceudgifterne. Jf. budgetprocessen foreslås det, at hvert udvalg i de respektive møder i august skal fremsætte forsalg til råderum på 0,5 %.

Der er som de tidligere år mulighed for, at større og principielle beslutninger evt. kan træffes udenfor budgetprocessen, hvor der samtidig er politisk enighed om, at resultatet herfra kan indregnes i budgettet.

Staben foreslår, at Økonomiudvalget drøfter oplæg til budgetproces og tidsplan for budget 2021.

Personale

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 22. januar 2020, pkt. 3:

Jf. budgetaftale pålægges udvalgene at igangsætte en proces for at finde råderum for budget 2021, dette kan være via nye metoder, omlægninger, investeringer, effektiviseringer, besparelser o.l., med henblik på at fremlægge forslag/overvejelser på Byrådets temamøde i april.

Udgangspunktet er, at udvalgene vil blive godskrevet, såfremt der iværksættes initiativer i perioden.

Økonomiudvalgets overordnede målsætning er, at alle 4 ”trafiklys” skal være grønne, samt at nye ønsker skal være finansieret indenfor denne ramme

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende:

Martin Bech (Kim Østergaard mødt)

Bettina Bøcker Kjeldsen (Ole Andersen mødt)

Niels Vestergaard Salling

Bilag

Til toppen


8. Skema B for opførelsen af 3 familieboliger - Bredgade 79, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Kuben Management A/S har sammen med Fredensbo afd. 25 har sendt skema B til godkendelse. Skema B for projektet har en samlet totaløkonomi på 6.056.000 kr.

Byrådet skal tage stilling til godkendelse af skema B med en anslået udgift på 6.056.000 kr. samt tilsagn om grundkapitallån på 606.000 kr. til projektet.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 28. november 2018 skema A for 3 familieboliger i Bredgade, Brønderslev. Den samlede anskaffelsessum i skema A var 6.166.000 kr. og grundkapitallånet på 617.000 kr.

Kuben Management A/S og Fredensbo har holdt licitation på arbejdet i forbindelse med opførelsen af de 3 familieboliger og fremsender skema B til Byrådets godkendelse.

Udgifterne til det samlede projekt falder 110.000 kr. i alt. Det skyldes et fald på 42.000 kr. i de samlede grundudgifter, samt et fald på 67.000 kr. i de samlede entrepriseudgifter. Som følge af de samlede mindre udgifter falder grundkapitallånet med 11.000 kr.

Boligarealet i skema B er på gennemsnitlig 99 m2, og huslejen er på 932,81 kr. pr. m2 pr. år, hvilket er et lille fald fra skema A til skema B. Det lille fald skyldes de marginalt mindre etableringsomkostninger.

Anskaffelsessummen for boligerne er opgjort til 6.056.000 kr. og fordeler sig som følger

Grundudgifter

884.000 kr.

Entrepriseudgifter

4.125.000 kr.

Omkostninger

935.000 kr.

Gebyrer

112.000 kr.

I alt

6.056.000 kr.

Finansieringen fordeler sig som følger

Realkredit

5.329.000 kr.

Grundkapitallån

606.000 kr.

Indskud beboer

121.000 kr.

I alt

6.056.000 kr.

Brønderslev Kommune opkræver støttesagsgebyr på 15.000 kr. for behandling af sagen.

Staben foreslår, at Byrådet godkender skema B for 3 almene boliger i Bredgade 79, Brønderslev med en anskaffelsessum på 6.056.000 kr. og samtidig godkender grundkapitallånet på 606.000 kr.

Personale

Ingen.

Økonomi

I skema A blev der søgt om en grundkapital på 617.000 kr. Dette er jf. skema B blevet ændret til 606.000 kr. i grundkapital.

Der er i budget 2019 afsat en pulje på 1.700.000 kr. Det ansøgte på 606.000 kr. kan dækkes af det budgetterede.

Indstilling

Økonomiudvalget, 22. januar 2020, pkt. 6:

Indstilles godkendt.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Martin Bech (Kim Østergaard mødt)

Bettina Bøcker Kjeldsen (Ole Andersen mødt)

Niels Vestergaard Salling

Bilag

Til toppen


9. Frigivelse af anlægsmidler 2020 på Vej- og Parkområdet


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er på anlægsbudgettet for 2020 afsat i alt 11,8 mio. kr. til forskellige anlægsopgaver på Teknik- og Miljøudvalgets område.

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev der frigivet 5 mio. kr. af ovenstående anlægsmidler til prioritering i 2019, hvorfor der mangler at blive frigivet 6,8 mio. kr. af rådighedsbeløbet.

Ud over de resterende 6,8 mio. kr. på anlægsbudgettet, er der afsat 5 mio. kr. på driftsbudgettet. Der er således i alt 11,8 mio. kr. tilbage til prioritering i 2020.

Byrådet skal tage stilling til, om den resterende anlægsbevilling 6,8 mio. kr. kan frigives.

Sagsfremstilling

Der er på anlægsbudgettet for 2020 afsat i alt 11,8 mio. kr. til forskellige anlægsopgaver på Teknik- og Miljøudvalgets område. Herunder blandt andet asfaltvedligeholdelse, trafiksikkerhedsprojekter/-kampagner, mindre renoveringsprojekter og grønne områder.

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev der frigivet 5 mio. kr. af ovenstående anlægsmidler til prioritering i 2019, hvorfor der mangler at blive frigivet 6,8 mio. kr. af rådighedsbeløbet.

Ud over de resterende 6,8 mio. kr. på anlægsbudgettet, er der afsat 5 mio. kr. på driftsbudgettet. Der er således i alt 11,8 mio. kr. tilbage til prioritering i 2020.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver anlægsbevilling på 6,8 mio. kr. til anlægsprojekter på Teknik- og Miljøudvalgets område.

Bevillingen foreslås finansieret af det rådighedsbeløb, der er afsat til formålet på budget 2020.

Personale

Ingen.

Økonomi

I anlægsbudgettet i 2020 er der afsat 11,8 mio. kr. til anlægsarbejder på Vej- og parkområdet, hvoraf 5 mio. kr. blev frigivet i forbindelse vedtagelsen af budget 2020. Der er således 6,8 mio. kr. tilbage.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 13. januar 2020, pkt. 12:

Indstilles til godkendelse.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Økonomiudvalget, 22. januar 2020, pkt. 8:

Indstilles godkendt.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Martin Bech (Kim Østergaard mødt)

Bettina Bøcker Kjeldsen (Ole Andersen mødt)

Niels Vestergaard Salling

Til toppen


10. Frigivelse af rådighedsbeløb til udvikling af landdistrikterne


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

På budget 2020 er der afsat 1 mio. kr. til udvikling af landdistrikterne.

Byrådet skal tage stilling til, om rådighedsbeløbet kan frigives.

Sagsfremstilling

Der er på budget 2020 afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til udvikling af landdistrikterne.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 6. maj 2019 at prioritere følgende byer som fokusbyer i de kommende år:

 • Flauenskjold igangsættes som fokusby i 2019. Første informationsmøde med byen er holdt.
 • Der arbejdes med Klokkerholm som fokusby i 2019 - 2022. Første informationsmøde med byen er holdt.
 • Agersted igangsættes som fokusby i 2020.
 • Asaa igangsættes som fokusby i 2020, dog igangsættes et specifikt byrumsprojekt allerede nu. Fokus bliver primært på havnen.

Der afsættes op til 500.000 kr. til hver fokusby.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver rådighedsbeløbet på 1 mio. kr. til udvikling af landdistrikterne.

Personale

Ingen.

Økonomi

På anlægsbudgettet i 2020 er der afsat en pulje på 1 mio. kr. til udvikling af landdistrikterne.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 13. januar 2020, pkt. 13:

Indstilles til godkendelse.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Økonomiudvalget, 22. januar 2020, pkt. 9:

Indstilles godkendt.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Martin Bech (Kim Østergaard mødt)

Bettina Bøcker Kjeldsen (Ole Andersen mødt)

Niels Vestergaard Salling

Til toppen


11. Frigivelse af rådighedsbeløb til nedrivning af bygninger 2020


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

På budget 2020 er der årligt afsat 1 mio. kr. til nedrivning af bygninger.

Byrådet besluttede på møde den 26. juni 2019 konkrete retningslinjer for anvendelse af midler fra landsbypuljen. Teknik- og Miljøudvalget har prioriteret 11 ejendomme, hvor fagforvaltningen skal igangsætte nedrivningssager.

Byrådet skal tage stilling til, om rådighedsbeløbet kan frigives.

Sagsfremstilling

Der er på budget 2020 afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til nedrivning af bygninger.

Statens andel udgør 60 %, og kommunernes andel udgør 40 %.

Byrådet besluttede på møde den 26. juni 2019 konkrete retningslinjer for anvendelse af midler fra landsbypuljen. Teknik- og Miljøudvalget har prioriteret 11 ejendomme, hvor fagforvaltningen skal igangsætte nedrivningssager.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver rådighedsbeløbet på 1 mio. kr. til udvikling af landdistrikterne.

Personale

Ingen.

Økonomi

På anlægsbudgettet i 2020 er der afsat en pulje på 1 mio. kr. til nedrivning af bygninger.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 13. januar 2020, pkt. 14:

Indstilles til godkendelse.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Økonomiudvalget, 22. januar 2020, pkt. 10:

Indstilles godkendt.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Martin Bech (Kim Østergaard mødt)

Bettina Bøcker Kjeldsen (Ole Andersen mødt)

Niels Vestergaard Salling

Til toppen


12. Helhedsplan for Ryå


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Helhedsplan for Ryå er resultat af en proces, der blev startet i 2018 i et samarbejde mellem Jammerbugt og Brønderslev Kommuner og med aktiv deltagelse af en række interesseorganisationer. Formålet med Helhedsplanen har været at kortlægge de mange forskellige interesser, der knytter sig til vandløbet, og danne grundlag for at så mange af disse interesser som muligt kan tilgodeses, når der etableres løsninger på forskellige problemstillinger. Limfjordssekretariatet har stået for projektet, der er finansieret via Interreg (EU).

Byrådet skal tage stilling til, om Helhedsplan for Ryå kan godkendes.

Sagsfremstilling

Helhedsplan for Ryå er resultat af en proces, der blev startet i 2018 i et samarbejde mellem Jammerbugt og Brønderslev Kommuner.

Baggrunden for arbejdet går tilbage til 2016/2017, hvor kommunerne gennemførte en kortlægning af mulige løsninger til forbedring af afvandingsforholdene som følge af store oversvømmelsesproblemer langs vandløbet. Kortlægningsarbejdet viste, at det ikke er helt enkelt at løse afvandingsproblemerne - at det snarere er en kombination af flere løsninger, der skal tages i anvendelse.

Samtidig er udfordringerne på afvandingsområdet ikke de eneste udfordringer, der knytter sig til vandløbssystemet. Miljømålene er ikke opfyldt i store dele af vandløbssystemet, og kommunerne arbejder løbende på at gennemføre indsatser, der skal sikre målopfyldelse.

Ryå munder ud i Limfjorden, der heller ikke opfylder miljømålet, og hvor indsatsen er en reduktion af især landbrugets kvælstofbidrag gennem etablering af vådområder. Landbrugets CO2-udledning skal nedbringes gennem bl.a. udtagning af humusrige lavbundsjorder. Der er store naturinteresser knyttet til arealerne langs store dele af vandløbet og dermed gode muligheder for også at give et tiltrængt løft til en dansk natur under pres.

Der bliver generelt mere og mere fokus på øget adgang til bynær natur og muligheder for forskellige rekreative udfoldelser i de bynære områder. Helhedsplanens formål er at danne et grundlag for at tænke så mange som muligt af de forskellige interesser ind i løsninger af fx afvandingsproblemer, klimaproblemer, miljøproblemer m.v. og sikre, at de løsninger, der sættes i værk arbejder med hinanden og ikke imod.

Helhedsplanen fastlægger ikke deciderede handlinger, men skal ses som et supplement til fx kommuneplanen og øvrige planer på det grønne område. Der er i planen nævnt en række handlinger indenfor de forskellige temaer. Det er handlinger, der enten er igangsat som følge af processen med helhedsplanen eller som følge af andre projekter/anden lovgivning. Derudover er der nævnt opmærksomhedspunkter, der udspringer af bemærkninger fra processen i arbejdsgruppen.

Centralt i processen har været en arbejdsgruppe med deltagelse af en række interesseorganisationer. Derudover har der været involveret lokale grupper i forbindelse med to konkrete projekter. Limfjordssekretariatet har ledet processen, som er finansieret via Interreg (EU).

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender Helhedsplan for Ryå.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 13. januar 2020, pkt. 9:

Susanne Mortensen fra Limfjordssekretariatet kom til mødet og præsenterede helhedsplanen.

Indstilles til godkendelse.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Økonomiudvalget, 22. januar 2020, pkt. 12:

Indstilles godkendt.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Martin Bech (Kim Østergaard mødt)

Bettina Bøcker Kjeldsen (Ole Andersen mødt)

Niels Vestergaard Salling

Bilag

Til toppen


13. Høring om Regional Udviklingsstrategi 2020-2023


Resume

Sagsforløb: DIR/TM/ØK/BY

Regionsrådets forslag til Regional Udviklingsstrategi 2020-2023 er i offentlig høring frem til den 31. januar 2020.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal fremsendes et høringssvar til strategien.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har sendt den første regionale udviklingsstrategi, med titlen "Mulighedernes Nordjylland", i høring. I strategien har Regionsrådet formuleret en overordnet vision for Nordjyllands fremtidige udvikling "Vision - Nordjyllands vækst og udvikling": Nordjylland er i 2025 anerkendt for sin unikke evne til at skabe bæredygtig udvikling, sammenhæng og balance i hele regionen og for i høj grad at have udnyttet globaliseringens muligheder og de regionale styrkepositioner. Nordjylland skal nå sine mål gennem internationalt udsyn, åbenhed og samarbejde og skal vise vilje til at gå nye veje og afprøve innovative idéer og løsninger til gavn for regionens borgere og virksomheder.

Herunder har Regionsrådet formuleret tre indsatsområder, der tager afsæt i Nordjyllands særlige udfordringer og muligheder:

 • Et sammenhængende Nordjylland
 • Et kompetent Nordjylland
 • Et attraktivt og bæredygtigt Nordjylland

For hvert indsatsområde er der peget på to kerneinitiativer, der vurderes som centrale for Nordjyllands udvikling. Samlet set udgør kerneinitiativerne:

 • Etablering af en 3. Limfjordsforbindelse
 • Optimering af regional togdrift
 • Teknologipagt om stærke tekniske kompetencer
 • Styrkelse af uddannelsesmuligheder og kompetenceudvikling i alle dele af Nordjylland
 • Cirkulær økonomi
 • Strategisk energiplanlægning

Udover kerneinitiativerne er der formuleret en række andre initiativer, der skal bidrage til opfyldelse af visionen.

Til orientering kan det oplyses, at der er offentligt møde om den regionale udviklingsstrategi onsdag den 15. januar kl. 17.00-19.00 på Vrå Højskole, Vrå.

Fagforvaltningen for Teknik & Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til, om der skal fremsendes høringssvar til strategien.

Personale

Ingen.

Indstilling

Direktionen, 7. januar 2020, pkt. 6:


Forslag til RUS ligger fint i tråd med de planlagte initiativer, som Brønderslev Byråd vil tage i forbindelse med implementering af ny vision og dens pejlemærker, planstrategi samt budget 2020 aftaler omkring bæredygtighed og verdensmålene.

Direktionen vil derfor foreslå, at RUS anbefales.

Teknik- og Miljøudvalget, 13. januar 2020, pkt. 5:

Fremsendes til drøftelse i Økonomiudvalget.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Økonomiudvalget, 22. januar 2020, pkt. 13:

Indstilles godkendt.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Martin Bech (Kim Østergaard mødt)

Bettina Bøcker Kjeldsen (Ole Andersen mødt)

Niels Vestergaard Salling

Bilag

Til toppen


14. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Intet.

Fraværende:

Martin Bech (Kim Østergaard mødt)

Bettina Bøcker Kjeldsen (Ole Andersen mødt)

Niels Vestergaard Salling

Til toppen


15. Lukket punkt: Orientering


Beslutning
 • Brev til ministeriet vedr. skorstensfejningsregistrering
 • Tak for buket fra Lene Hansen

Fraværende:

Martin Bech (Kim Østergaard mødt)

Bettina Bøcker Kjeldsen (Ole Andersen mødt)

Niels Vestergaard Salling

Til toppen


16. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Martin Bech (Kim Østergaard mødt)

Bettina Bøcker Kjeldsen (Ole Andersen mødt)

Niels Vestergaard Salling

Til toppen

Opdateret 30. januar 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer