Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 26. februar 2020
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Der er afbud fra Jan Thaibert og Jens Andersen.

Beslutning

Jan Thaibert og Jens Andersen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Jan Thaibert og Jens Andersen var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende følgende stedfortræderindkaldelser:

1. stedfortræder på liste V, Kim Østergaard for Jan Thaibert

2. stedfortræder på liste V, Knud Larsen Pedersen for Jens Andersen

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Der er til dette byrådsmøde afbud fra Jan Thaibert pga. ferie og fra Jens Andersen pga. kursus.

1. stedfortræder på liste V, Kim Østergaard og 2. stedfortræder på liste V, Knud Larsen Pedersen er derfor indkaldt til Byrådets møde og tiltræder byrådsmødet umiddelbart efter Byrådets godkendelse af indkaldelserne.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Jan Thaibert og Jens Andersen var fraværende.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning

Ingen.

Jan Thaibert og Jens Andersen var fraværende.

Til toppen


5. Frigivelse af anlægsbevilling til tagrenovering på Brønderslev Bibliotek


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om frigivelse af en anlægsbevilling på 410.000 kr. til gennemførelse af tagrenoveringsprojekt på garageanlæg ved Brønderslev Bibliotek.

Sagsfremstilling

Bygningsafdelingen har ved besigtigelse af Brønderslev Biblioteks garageanlæg registreret utætte og nedbrudte tagplader med synlige skader af vandindtrængen på tagkonstruktion og

opmagasineret materialer tilhørende Brønderslev Bibliotek. Ligeledes er der registreret utætte tagrender, nedløb og inddækninger samt kraftig begroning på ydervægge, begge dele

foranlediger opfugtning af ydervægge med nedbrydning til følge.

Med baggrund i ovennævnte har bygningsafdelingen udarbejdet et renoveringsprojekt med fornyelse af tagbelægning og tilhørende tagkonstruktion, tagrender, nedløb og inddækninger samt udfræsning af nedbrudte fuger i murværk med et samlet anslået budget på 410.000 kr.

Renoveringsprojektet har været udbudt i underhåndsbud mellem tre bydende entreprenører, og med frigivelse af anlægssummen kan arbejdet umiddelbart igangsættes.

Staben foreslår, at Byrådet frigiver 410.000 kr. af anlægsbudgettet 2020 til bygningsvedligeholdelse for kommunale ejendomme til gennemførelse af renoveringsprojektet på garageanlægget ved Brønderslev Bibliotek.

Personale

Ingen.

Økonomi

Anlægsbudgettet til bygningsvedligeholdelse inkl. forventet overførsel af restbudget fra 2019 udgør i budget 2020 7,975 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. er reserveret til trådløst netværk og 3 mio. kr. blev frigivet i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. Der er således 4,475 mio. kr. i anlægspuljen i 2020.

Frigives beløbet på 0,410 mio. kr. til tagrenovering på Brønderslev Bibliotek, er der 4,065 mio. kr. tilbage i puljen i 2020.

Indstilling

Økonomiudvalget, 12. februar 2020, pkt. 4:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Jan Thaibert og Jens Andersen var fraværende.

Til toppen


6. Frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger. 2020


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om at frigive rådighedsbeløb 4.000.000 kr. til fortsættelse af arbejdet med gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i kommunale ejendomme i 2020.

Sagsfremstilling

I det kommunale anlægsbudget for 2020 er der afsat 4.000.000 kr. til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i kommunale ejendomme.

For at kunne arbejdemed energibesparende foranstaltninger – som både udspringer af energimærker, energistyring, energitiltag i forbindelse med APV, der typisk kan være belysning, varmestyringer, isolering samt klimaskærm på skoler, børnehaver og andre kommunale bygninger, hvor energitiltag vil være relevante – vil det være nødvendigt med frigivelse af rådighedsbeløb 4.000.000 kr. for 2020.

De besparelser der opnås, indgår i den årlige klimarapport, som en del af aftalen med Danmarks Naturfredsforening.

Staben foreslår, at Byrådet frigiver rådighedsbeløb 4.000.000 kr. til fortsætte.se af arbejdet med gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i kommunale ejendomme i 2020.

Personale

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 12. februar 2020, pkt. 5:

Indstilles godkendt.

Der ønskes oversigt over udførte og planlagte projekter

Beslutning

Godkendt.

Jan Thaibert og Jens Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Anlægsregnskab for om-/tilbygning af Dronninglund Bibliotek


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for udførelse af om-/tilbygning af Dronninglund Bibliotek.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 5.015,20 kr.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter en tilbygning til eksisterende bibliotek med inddragelse af gårdrum til én sammenhængende Biblioteksbygning i Dronninglund.

Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Staben fremsender anlægsregnskabet til godkendelse.

Anlægsbevilling (Byrådet den 30. januar 2019)

3.500.000 kr.

Forbrug

3.494.985 kr.

Mindreforbrug:

5.015 kr.

Staben foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomi bemærker, at det opstillede anlægsregnskab er korrekt i forhold til bevilling og forbrug.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 6. februar 2020, pkt. 8:

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 12. februar 2020, pkt. 6:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Jan Thaibert og Jens Andersen var fraværende.

Til toppen


8. Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2019


Resume

Sagsforløb: BE/IR/HAR/BY

Byrådet godkender hvert år en beskæftigelsesplan. Planen indeholder Job- og UngeCentret strategier og mål for året.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en opfølgning på Beskæftigelsesplan 2019 for året.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en opfølgning på Brønderslev Kommunes beskæftigelsesplan for 2019.

Resultatopfølgningen viser:

  • Et fald i det samlede antal modtagere af midlertidig offentlig forsørgelse, mens der har været en stigning i antallet på permanent offentlig forsørgelse (fleksjob og førtidspension)
  • Et velfungerende virksomhedssamarbejde med mange rekrutteringer
  • Et lavt niveau af uddannelseshjælpsmodtagere sammenlignet med øvrige kommuner i Region Nordjylland
  • Arbejdet med den nye strategi for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, er igangsat.

Færre personer på offentlig forsørgelse

I oktober 2019 var det samlede antal modtagere af offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune på 4.163 fultidspersoner. På midlertidig offentlig forsørgelse var der 2.037 fultidspersoner, hvilket er et færre antal fuldtidspersoner end samme måned året før. Faldet ses på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse (tidligere integrationsydelse), kontanthjælp og ledighedsydelse. På de permanente ydelsesgrupper (fleksjob og førtidspension) ses en stigning over det seneste år. Det skyldes, at flere borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, bliver ansat i et fleksjob, og flere borgere bliver afklaret til en førtidspension. På førtidspensionsområdet er der en stigning som følge af tilbagetrækningsreformen, hvor pensionsalderen til folkepension hæves. Udviklingen i antal fleksjobansatte og førtidspensionister betyder også, at der samlet set er en stigning i antallet af offentligt forsørgede i Brønderslev Kommune, men på de midlertidige ydelser er der et fald.

Kvalificeret arbejdskraft

Job- og UngeCentret har et godt samarbejde med virksomhederne i Brønderslev Kommune. Målet med samarbejdet er at sikre, at virksomhederne har den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. Måltallene for 2019 var 175 rekrutteringer til ordinære stillinger og besøge 100 nye virksomheder/iværksættere. I 2019 har Job- og UngeCentret gennemført 142 rekrutteringer til ordinære stillinger og besøgt 73 nye virksomheder/iværksættere.

Et af de vigtigste redskaber til at få ledige i job er de jobrettede og motiverende samtaler hos rådgiverne i Job- og UngeCentret. Job- og UngeCentret har i 2019 haft fokus på at få holdt alle de lovpligtige samtaler. For de jobparate kontanthjælpsmodtagere ligger Job- og UngeCenter Brønderslev over regionsgennemsnittet for afholdelse af de jobrettede samtaler og på regionsgennemsnittet for dagpengemodtagere i november 2019.

Unge i uddannelse og job

I Brønderslev Kommune har ungeområdet været særligt prioriteret siden januar 2014, hvor UngeCenter Brønderslev blev etableret. Antallet af fuldtidspersoner på uddannelseshjælp er hen over de seneste år faldet. Målet i 2019 var, at der i gennemsnit maksimalt skulle være 200 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp i Brønderslev Kommune. I 2019 har der i gennemsnit være 204 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp. For de aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere har et andet mål for 2019 været, at 20 % skulle være i virksomhedsrettet indsats og lønnede timer. I 2019 har 25 % af de aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere i gennemsnit været i en virksomhedsrettet indsats og 1 % i gennemsnit haft ordinære løntimer. Data for de ordinære løntimer kommer med nogle måneders forsinkelse, hvorfor seneste data er fra oktober 2019.

Udsatte ledige

Økonomiudvalget godkendte den 20. marts 2019 en ny investeringsstrategi for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet. Formålet med den nye strategi er, at flere borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, får en tilknytning hertil. Arbejdet med den nye strategi er igangsat og fortsætter frem til udgangen af 2022.

Set over hele 2019 har 27 % af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere været i en virksomhedsrettet indsats og 5 % af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i lønnede timer i gennemsnit. For borgere i ressourceforløb har 31 % i gennemsnit været i en virksomhedsrettet indsats og 1,9 % i lønnede timer i gennemsnit i 2019. Data for de lønnede timer kommer med nogle måneders forsinkelse for begge ydelsesgrupper, hvorfor seneste data er for oktober 2019. På ledighedsydelsesområdet ligger Brønderslev Kommune over regionsgennemsnittet målt i andel fuldtidspersoner af befolkningen (16-66 år). Fra oktober 2018 til oktober 2019 har der været et fald på 12 fuldtidspersoner på ledighedsydelse.

Samlet set viser resultatopgørelsen, at Brønderslev Kommune har levet op til målsætningerne i Beskæftigelsesplan 2019.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 5. februar 2020, pkt. 7:

Indstilles til godkendelse.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Jan Thaibert og Jens Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Plan for forebyggelse af ungdomskriminalitet i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: DIR/BS/BE/FK/BY

SSP-gruppen i Brønderslev Kommune har udarbejdet en plan for forebyggelse af ungdomskriminalitet i Brønderslev Kommune.

Formålet med planen er at prioritere det kriminalitetsforebyggende arbejde i kommunen og sikre sammenhæng i indsatsen på tværs.

Sagen fremsendes til Byrådet til godkendelse.

Sagsfremstilling

SSP-styregruppen i Brønderslev Kommune - som består af repræsentanter fra skoleområdet, UngeCentret og lokalpolitiet - har udarbejdet en plan for forebyggelse af ungdomskriminalitet. Kommunerne er ifølge serviceloven forpligtet til at udarbejde en plan for forebyggelse af ungdomskriminalitet.

Den udarbejdede plan tager afsæt i Brønderslev Kommunes Sammenhængende Børnepolitik fra 2017 og visionen om at sikre det gode børne- og ungdomsliv i kommunen. Med planen sættes fokus på at sikre, at børnepolitikkens mål også gælder for børn og unge, der er i risiko for at udvikle eller allerede har udviklet en kriminel adfærd.

Forebyggelse af ungdomskriminalitet er en tværorganisatorisk og tværfaglig opgave. Det betyder, at forebyggelsen ikke er forankret i en enkelt afdeling, og at ansvaret for forebyggelsen er et fælles ansvar, der går på tværs af afdelinger og enheder. Det fælles ansvar er forankret i en række samarbejdsflader og tværgående organiseringer og strategier. Det gælder for eksempel kommunens investeringer i en tidlig og fremrykket indsats for udsatte børn og unge (Varige spor for de 0-14-årige børn og investeringsstrategien i UngeCentret for 15-18-årige), "PPR på sporet" og ikke mindst samarbejdet mellem skole, sociale myndigheder og politi (SSP).

Den tværgående indsats for forebyggelse af ungdomskriminalitet er opdelt i tre niveauer:

  • Opbyggende niveau
  • Forebyggende niveau
  • Indgribende niveau

Socialstyrelsen anbefaler en tidlig indsats i forebyggelsen af ungdomskriminalitet, hvilket Brønderslev Kommune følger med tiltag i børnehaver og op igennem folkeskolen, der sigter på at styrke trivsel og social kapital hos kommunens børn og unge. Planen angiver derudover en række tiltag, som træder i kraft på det indgribende niveau, når børn eller unge har begået kriminalitet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender planen for forebyggelse af ungdomskriminalitet i Brønderslev Kommune.

Personale

Ingen.

Indstilling

Direktionen, 21. januar 2020, pkt. 6:

Godkendt.

Henrik Aarup-Kristensen var fraværende.

Børne- og Skoleudvalget, 4. februar 2020, pkt. 6:

Godkendt. Børne- og Skoleudvalget vil på et senere møde følge op på de konkrete tiltag, planen afstedkommer.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 5. februar 2020, pkt. 6:

Indstilles til godkendelse.

Det foreslås, at ungdomskriminalitet drøftes på et temamøde i Byrådet.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Fritids- og Kulturudvalget, 6. februar 2020, pkt. 10:

Indstillingen sendes videre til godkendelse. Udvalget vil på et senere møde følge op på de konkrete tiltag planen afstedkommer.

Beslutning

Godkendt.

Jan Thaibert og Jens Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Ændring af vedtægter for Landsbyrådet


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Landsbyrådet ansøger om ændring af Landsbyrådets vedtægter. Ændringerne handler om måden, hvorpå Landsbyrådets formandskab konstitueres.

Byrådet skal tage stilling til, om vedtægtsændringerne kan godkendes.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for og Teknik og Miljø har fra Landsbyrådet modtaget forslag til ændringer af vedtægterne for Landsbyrådet.

Ændringerne vedrører vedtægtens § 4 omhandlende forretningsudvalgets konstituering og valg af formand. Som konsekvens af ændringen vil det i fremtiden være forretningsudvalget, der vælger formanden. Årsagen til ændringen skal ses i lyset af, at Landsbyrådet mistede den tidligere formand midt i en valgperiode.

Gældende § 4:

Landsbyrådet vælger blandt medlemmerne, hvert år i januar måned - og med virkning fra 1. februar til 31. januar - en formand samt 6 medlemmer til et forretningsudvalg. Derudover vælges 2 suppleanter samt 1 bilagskontrollant. Forretningsudvalget konstituerer sig med. næstformand, kasserer og sekretær.

Ændres til:

Landsbyrådet vælger blandt medlemmerne, hvert år i januar måned - og med virkning fra 1. februar til 31. januar - 7 medlemmer til et forretningsudvalg. Forretningsudvalget konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Fagforvaltningen har ingen bemærkninger til ændringerne.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljøudvalget foreslår, at Byrådet godkender forslag til vedtægtsændringer for Landsbyrådet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 3. februar 2020, pkt. 12:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 12. februar 2020, pkt. 9:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Jan Thaibert og Jens Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Indstilling af suppleant til Fællesankenævnet


Resume

Sagsforløb: BY

Indstilling af suppleant til Fællesankenævn Vendsyssel.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i møde den 29. januar 2020 at udpege Johannes Trudslev til Skatteankenævn Nordjylland.

Da Johannes Trudslev er suppleant til Fællesankenævn Vendsyssel, der nedlægges pr. 31. december 2020, skal der udpeges en ny suppleant til Fællesankenævnet for perioden 1. juli til 31. december 2020.

Personale

Ingen.

Beslutning

Steen Søgård er valgt.

Jan Thaibert og Jens Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Nyvalg til Taksationskommissionen og Grundlisteudvalg


Resume

Sagsforløb: BY

Valg af nyt medlem til Taksationskommissionen og Grundlisteudvalget.

Sagsfremstilling

Brønderslev Byråd har i sit konstituerende møde den 1. december 2017 valgt Knud Erik Sørensen til Huslejenævnet og til Taksationskommissionen efter

vejloven for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Valggruppen C-J-O-V indstiller, at Jonna Holdorf udpeges til Grundlisteudvalget og at Svend Højer udpeges til Taksationskommissionen for den resterende del af indeværende valgperiode i stedet for Knud Erik Sørensen, der er afgået ved døden.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Jan Thaibert og Jens Andersen var fraværende.

Til toppen


13. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Intet.

Jan Thaibert og Jens Andersen var fraværende.

Til toppen


14. Lukket punkt: Overdragelse af kontrakt vedrørende gadebelysning


Beslutning

Godkendt.

Jan Thaibert og Jens Andersen var fraværende.

Til toppen


15. Lukket punkt: Orientering


Beslutning
  • Udligningsstatus
  • Pjece med Nabokarma, hvem har fået denne ide?

Jan Thaibert og Jens Andersen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 10. marts 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer