Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 1. april 2020
Lokale: Lokale 318 + hjemmearbejdspladser (virtuelt)
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende evt. indkaldte stedfortrædere i tilfælde af afbud fra et eller flere medlemmer af Byrådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning
 • Overholdes retningslinierne fra Sundhedsstyrelsen på vores plejehjem? (Poul Erik Andreasen)
 • Er det kutyme, at kritik fra ansatte fører til bortvisning? (Poul Erik Andreasen)
 • Hvorfor ønsker Poul Erik Andreasen at fremsætte denne kritik? Har han andre oplysninger? (Karsten Frederiksen)

Til toppen


5. Regnskab 2019 for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK/BY

Økonomiafdelingen fremsender Brønderslev Kommunes regnskab 2019 med henblik på fremsendelse til revision samt bevillingsmæssig godkendelse, herunder bevillingsmæssige overførsler fra 2019 til 2020.

Sagsfremstilling

Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Social- og Indenrigsministeriets retningslinjer og budget- og regnskabssystem for kommuner. Nedenstående regnskabsopgørelse viser det endelige regnskab og afvigelser på de enkelte hovedposter.

Det samlede resultat for regnskabsår 2019 viser et overskud på den ordinære drift på 84,7 mio. kr. I det oprindelige budget for 2019 blev der budgetteret med et overskud på ordinær drift på 16,6 mio. kr. Derudover blev der budgetteret med en pulje til håndtering af overførsel mellem årene på 25 mio. kr. – et samlet budgetteret overskud på 41,6 mio. kr.

De samlede nettodriftsudgifter under ét er stort set på samme niveau som det oprindelige budget – såfremt der korrigeres for puljen på 25 mio. kr.

Nedenfor er nævnt de væsentligste årsager til forskellen på regnskabsresultatet i forhold til det oprindelige budget for 2019.

 • På finansloven for 2019 blev der vedtaget en overgangsordning for 2019 og 2020 for kommuner med udligningstab. Dette giver Brønderslev Kommune et ekstra tilskud på 8 mio. kr.
 • Midtvejsreguleringen af tilskud og udligning blev mindre end forventet, svarende til ca. 6 mio. kr. Derudover indtægt som følge af Lov- og cirkulæreprogram på ca. 3 mio. kr.
 • Selskabet HMN GasNet, som Brønderslev Kommune er en del af, blev i 2018 solgt. I 2019 blev provenuet for salget udbetalt. Brønderslev Kommunes andel var 27,3 mio. kr. Heraf skal der betales 20% af beløbet i statsafgift og resten af beløbet – 21,8 mio. kr. deponeres. Det deponerede beløb frigives over en 10-årig periode. Regnskabsteknisk påvirkes driftsresultatet med 15,2 mio. kr., mens den resterende del nedskriver Brønderslev Kommunes ejerandel af HMN GasNet på status.
 • På skatteindtægter er der en merindtægt primært som følge af færre tilbagebetalinger af ejendomsskatter – ca. 3 mio. kr.
 • På driften er der et mindreforbrug på overførselsudgifter på Beskæftigelsesområdet. Serviceområderne på Social- og Sundhedsområdet, Ældreområdet og det samlede Børne- og Ungeområde viser et tilsvarende merforbrug.

På anlæg inkl. Jordforsyning blev der oprindelig budgetteret med et netto udgiftsniveau på 39,1 mio. kr., og det faktiske forbrug endte på 60 mio. kr.

Samlet set viser regnskabet for 2019 et overskud på det skattefinansierede område på 24,7 mio. kr.

Staben foreslår, at:

 • Brønderslev Kommunes regnskab for 2019 godkendes og oversendes til Revisionen
 • Afvigelser mellem budget og regnskab godkendes
 • Byrådet godkender genbevilling i 2020 af uforbrugte driftsmidler med i alt 42,5 mio. kr.
 • Byrådet godkender genbevilling i 2020 af uforbrugte anlægsmidler med i alt 34,5 mio. kr.
 • Mindreforbrug 1,2 mio. kr. på politikområde 103 (drift) genbevilges og overføres tilanlægsprojektet Klokkerholm Skole, Kloakseparering
Indstilling

Direktionen, 10. marts 2020, pkt. 5:

Direktionen konstaterer, at regnskabet udviser et samlet overskud på driften på ca. 85 mio. kr. Hvis der ses bort fra effekterne af salg af HMN Naturgas, er det samlet set på niveau med det, der blev forventet efter 3. budgetopfølgning. Samtidig udtrykkes tilfredshed med, at servicerammen er overholdt.

I forhold til det oprindelige budget 2019, har der især været fokus på følgende områder:

Det specialiserede socialområde har været udfordret primært pga. flere og dyrere sager. Der har været stor fokus på at forsøge at minimere overskridelsen, og bl.a. har KLK været involveret i området. I forhold til 2020 forventes budgetudfordringen at være betydeligt mindre som følge af et øget budget og de forskellige tiltag, der arbejdes med.

De af Byrådet besluttede investeringer i forøgede indsatser indenfor udsatte børn og unge har betydet et fald i udgifterne på områderne fra 2016 til 2019, men udgiftsniveauet er forsat over det samlede budget på området. Direktionen anbefaler derfor, at der på begge områder fortsat skal være fokus på at minimere udgifterne og der vil som aftalt med budget 2020 løbene ske en opfølgning på områdernes indsat på henholdsvis Varige Spor og Investeringsstrategien.

Økonomiudvalget, 31. marts 2020, pkt. 3:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Etablering af Destination Nord


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Godkendelse af aftalegrundlag, vedtægter samt udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Destination Nord.

Sagsfremstilling

Aalborg, Frederikshavn, Brønderslev og Læsø kommuner blev i juni 2019 enige om at arbejde henimod etablering af et fælles destinationsselskab, som fremadrettet skal stå for destinationsudvikling og turistservice i Nordøstkystaksen.

Principperne for etableringen af selskabet blev godkendt i Byrådet den 26. juni 2019.

Etablering af Destination Nord er en udløber af aftalen om forenkling af erhvervsfremmesystemet og herunder at skabe stærkere og større turismedestinationer, der blev indgået mellem den daværende regering og Dansk Folkeparti i 2018. Målet med aftalen var at skabe bedre sammenhæng i turismefremmeindsatsen og danne 15-25 destinationsselskaber i Danmark inden udgangen af 2020.

Forberedelsesarbejdet med at danne Destination Nord er foretaget af følgende:

 • en Interimbestyrelse med deltagelse af de fire borgmestre og de fire kommunaldirektører
 • en Arbejdsgruppe med deltagelse af en udpeget leder/medarbejder fra hver af de fire kommuner
 • en Interimleder tilknyttet Interimbestyrelsen og Arbejdsgruppen

På baggrund af dette arbejde foreligger nu et aftalegrundlag og vedtægter til etablering af Destination Nord, som er til politisk behandling i de fire kommuner i marts 2020.

Destination Nord kort fortalt

 • Destination Nord etableres som en forening med Aalborg, Frederikshavn, Brønderslev og Læsø kommuner som medlemmer og stiftere
 • Kommunerne forpligter sig til at indgå i Destination Nord til og med 2022
 • Der ansættes en direktør for Destination Nord med eksternt opslag i foråret 2020
 • Direktøren får to primære arbejdspladser i henholdsvis Aalborg og Frederikshavn kommuner. Derudover skal direktøren være synlig for aktørerne i henholdsvis Læsø og Brønderslev kommuner. Foreningens hjemsted er Frederikshavn, og hovedkontoret placeres i Aalborg
 • Målet er at skabe et nyt og fælles strategisk udgangspunkt for hele destinationen, gøre Destination Nord til en af de mest attraktive og førende destinationer og skabe en stærk akse mellem Aalborg i syd og Skagen i nord og hele det mellemliggende ø- og østkystprodukt
 • Destination Nord skal være en samarbejdsorganisation. Ambitionen er at være en aktiv og foretrukken samarbejdspartner for turistforeninger, erhvervsaktører, lokale aktører, kommercielle aktører, kommunerne m.fl.
 • De to stærke indsatsområder i destinationens arbejde bliver:
  • Storby-, Erhvervs- og Mødeturisme
  • Krydstogt-, Kyst- og Naturturisme

Udpegning til bestyrelsen

Der sammensættes en bestyrelse for Destination Nord, hvis rolle er at være strategisk sparringspartner for direktionen. Dertil skal bestyrelsen sikre formålet med den nye destination, som er en professionalisering af destinationsaktiviteterne på tværs af kommunegrænserne, og at gøre destinationen større og stærkere sammen.

Der sammensættes en bestyrelse af ni personer, der dels kan sætte rammerne for turismeindsatsen og dels har kompetencer til at løfte organisationen mod sine mål og øge den samlede destinations markedsandele.

De fire borgmestre udpeger i fællesskab en professionel formand. Formanden forventes at lægge en del timer i formandsrollen og være en arbejdende formand, der har tæt dialog med direktøren.

Bestyrelsens erhvervsrepræsentanter udpeges for en periode på 2 år. Borgmestrene samt formanden vælges for en hel byrådsperiode.

Borgmesteren er født medlem af bestyrelsen. Derudover skal Byrådet udvælge en erhvervsrepræsentant samt en stedfortræder for henholdsvis borgmesteren og erhvervsrepræsentanten.

Økonomi:

Det samlede årlige budget for Destination Nord er 16.410.000 kr., hvoraf Brønderslev Kommune bidrager med 450.000kr.

Den videre proces

Såfremt aftalegrundlag og vedtægter godkendes i de fire byråd i marts 2020, igangsættes processen med at ansætte en direktør og der indkaldes til stiftende generalforsamling, hvorefter Destination Nord etableres som juridisk enhed.

Kommunaldirektøren foreslår,

 • at Byrådet godkender aftalegrundlag for etablering af Destination Nord
 • at Byrådet godkender vedtægter for foreningen Destination Nord
 • at Byrådet udpeger en erhvervsrepræsentant til bestyrelsen
 • at Byrådet udpeger stedfortrædere for henholdsvis borgmesteren og erhvervsrepræsentanten til bestyrelsen
Personale

Ingen.

Økonomi

Beslutningen var at turismeprojektet er støttet med 100.000 om året både fra kommunen og BRN i perioden 2018-2020 (som så blev forskudt, da det startede senere end planlagt).

Der er ikke flere frie midler i BRN, da de fra 2020, bruges til at betale EU-kontoret.

Kommunen har reelt set en samlet udfordring på 100.000 fra BRN i 2021 og 200.000 i 2022 (BRN + kommunen).

Kommunaldirektøren foreslår, at der reserveres yderligere 300.000 kr. af Økonomiudvalgets opsparede puljer til senere udbetaling til Destination Nord.

Indstilling

Økonomiudvalget, 31. marts 2020, pkt. 4:

Indstilles godkendt som foreslået af kommunaldirektøren.

Som stedfortræder for borgmester indstilles viceborgmester.

Udpegning af erhvervsrepræsentant og stedfortræder udsættes til næste møde.

Beslutning

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget.

Bilag

Til toppen


7. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr.17 og lokalplan 01-C-27.01


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Byrådet godkendte den 18. december 2019 forslag til kommuneplantillæg og lokalplan 01-C-27.01 Aflastningsområde Jernaldervej, Brønderslev. Planforslagene er udarbejdet for at give mulighed for at udlægge et aflastningsområde til udvalgsvarehandel ved Jernaldervej i Brønderslev, hvor der i dag kun er mulighed for handel med særligt pladskrævende varegrupper.

Planforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 19. december 2019 til den 13. februar 2020. Fagforvaltningen har modtaget 2 høringssvar. Et, hvor der ingen bemærkninger er, og et, hvor indsiger ønsker arealet på den modsatte side af Ålborgvej inddraget i planerne.

Byrådet skal tage stilling til, om planforslagene kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 18. december 2019 forslag til kommuneplantillæg nr. 17 og lokalplan 01-C-27.01 Aflastningsområde Jernaldervej, Brønderslev.

Planforslagene er udarbejdet for at give mulighed for at udlægge et aflastningsområde til udvalgsvarehandel ved Jernaldervej i Brønderslev, hvor der i dag kun er mulighed for handel med særligt pladskrævende varegrupper.

Udvalgsvarehandel skal som udgangspunkt ske inden for de områder, der i kommuneplanen er udpeget til bymidte. Med ændringen af planloven i 2017 blev der dog givet mulighed for, at kommunerne kan udlægge aflastningsområder til detailhandel uden for bymidterne, hvis den pågældende by har et tilstrækkeligt kundegrundlag.

Efter Jem & Fix' placering i området er der opstået interesse for at udnytte planlovens nye muligheder og placere udvalgsvarebutikker i området.

Forud for udarbejdelse af planforslagene til kommuneplantillæg nr. 17 og lokalplan 01-C-27.01 har der været en fordebat. I fordebatten blev der udtrykt bekymring for aflastningsområdets effekt på bymidten i Brønderslev. For at sikre en differentiering af bymidten (særligt de oprindelige handelsgader) og aflastningsområdet, fastlægges aflastningsområdets anvendelse til store udvalgsvarebutikker med en minimumsstørrelse på 800 m2. Der må desuden ikke placeres dagligvarebutikker i området. Begrænsningerne blev fastlagt i forbindelse med Byrådets behandling af fordebatten på Byrådets møde den 26. juni 2019.

Lokalplanen har derudover til hensigt at sikre en harmonisk og præsentabel facade langs Ålborgvej og Jerslevvej, og indeholder derfor bestemmelser om beplantning og skiltning.

I forbindelse med forespørgsler om fortolkning af servicefunktioner, foreslår fagforvaltningen lokalplanens § 3.1 ændret for at forklare, hvilke typer servicefunktioner der må etableres i lokalplanområdet. Den oprindelig § 3.1:

§ 3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til:

 • Engrosvirksomhed
 • Servicevirksomhed
 • Detailhandelsformål samt
 • Mindre værksteder i tilknytning til detailhandelsvirksomhed.
 • Detailhandel må kun etableres i form af udvalgsvarebutikker, herunderbutikker, der alene handler med særligt pladskrævende varegrupper. Der må ikke etableres dagligvarebutikker.

Fagforvaltningens forslag til ændring af § 3.1:

§ 3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til:

 • Engrosvirksomhed
 • Servicevirksomhed i form af tankanlæg, vaskehaller og lignende funktioner
 • Detailhandelsformål samt
 • Mindre værksteder i tilknytning til detailhandelsvirksomhed.
 • Detailhandel må kun etableres i form af udvalgsvarebutikker, herunderbutikker, der alene handler med særligt pladskrævende varegrupper. Der må ikke etableres dagligvarebutikker.

Høringssvar

Der er modtaget 2 høringssvar til planforslagene. Det ene er fra Banedanmark, der oplyser, at de ingen bemærkninger har til forslaget. Det andet er en indsigelse fra Landinspektør Nord A/S på vegne af TKL Ejendomme A/S, som ejer flere ejendomme på den modsatte side af Hjørringvej fra lokalplanens beliggenhed. De vil gerne udvide lokalplanens afgrænsning, således at den også omfatter deres ejendomme.

Plangrundlaget for det pågældende område ved Drachmannsgade og Industrivej er under revision. Fagforvaltningen anbefaler derfor, at ønskerne i stedet henvises til denne proces, og ligeledes medtages i overvejelserne om revision af kommuneplanens detailhandelstema.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager kommuneplantillæg nr. 17 og lokalplan 01-C-27.01 Aflastningsområde Jernaldervej, Brønderslev endeligt med ovenstående præcisering af § 3.1.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 2. marts 2020, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Økonomiudvalget, 31. marts 2020, pkt. 5:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


8. AVV - kildesortering af affald ved etagebyggerier


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Der er fortsat planer om at etablere yderligere nedgravede fællesløsninger til kildesorteret affald i både Brønderslev og Hjørring kommuner i forbindelse med etagebyggeri. Den samlede anlægsinvestering for AVV beløber sig til 1,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udrulning af kildesorteringen i Brønderslev og Hjørring kommuner er det blevet klart, at der er væsentlig større behov for nedgravede fællesløsninger i de to kommuners bykerner, end først antaget ved budgetlægningen.

Behovet viser sig især ved etagebyggerier og boligforeninger i byerne, hvor der ofte forekommer praktiske udfordringer i forhold til placering af containere. Disse ejendomme efterspørger derfor en fællesløsning, der er nedgravet, let tilgængelig og centralt placeret.

Der er ikke afsat midler i det tidligere godkendte budgetforslag for 2020 til denne anlægsinvestering.

Anlægsbudget for de nedgravede fællesløsninger:

Løsning

Estimeret enhedspris inklusive nedgravning

Samlet beløb

4 stk. nedgravede fællesløsninger (model lille Tårs)

150.000 kr.

600.000 kr.

14 stk. nedgravede fællesløsninger (model stor Tårs)

170.000 kr.

2.380.000 kr.

Anlægsinvestering i alt:

2.980.000 kr.

AVV's andel (50%) af anlægsinvestering:

1.490.000 kr.

I Brønderslev Kommune er det 6 stk. af model stor Tårs der nedgraves.

Staben foreslår,

 • at Brønderslev Kommune godkender tillægsbevillingen til anlægsbudgettet for 2020 for AVV I/S
 • at godkendelse forudsætter, at Hjørring Kommune samtidig meddeler sin godkendelse til projektet
Personale

Ingen.

Økonomi

Området er takstfinansieret og vil indgå i den fremtidige takst.

Bilag

Til toppen


8. Anlægsregnskab for byggemodning i Nordbyen, Brønderslev, etape 2


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for byggemodning i Nordbyen i Brønderslev, etape 2.

Byrådet skal tage stilling til, om anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger kan godkendes.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter udførelse af stamvej, fordelingsvej og boligveje vedr. 17 grunde på Vrangdrupparken (boligvej 2) samt 5 udsigtsparceller og 2 skovparceller i den nye udstykning ”Udsigtsparken”.

Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Staben fremsender anlægsregnskabet med anmodning om godkendelse.

Byrådet har meddelt følgende anlægsbevilling:

Byrådet 31. januar 2018

8.700.000 kr.

Det endelige forbrug er fordelt således:

Entreprenør

4.740.125 kr.

Arkæologiske undersøgelser

816.884 kr.

Geotekniske undersøgelser

76.000 kr.

Landinspektør inkl. udstykningsgebyr

443.615 kr.

Rådgivende ingeniør

257.962 kr.

Landskabsarkitekt

100.800 kr.

Byggemodningsbidrag spildevand

756.168 kr.

Byggemodningsbidrag vand

264.802 kr.

Byggemodningsbidrag el

333.600 kr.

Beløb tilbageholdes til slidlag, afmærkning og arkæologi *)

900.000 kr.

I alt

8.689.956 kr.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på

10.044 kr.

*) Det afsluttende slidlag er ikke udlagt. Dette sker typisk først et par år efter, at byggemodningen er færdig, da vejen skal have tid til at sætte sig, hvilket sker gennem frost- og tøperioder. Derudover er det hensigtsmæssigt, hvis de fleste grunde er bebygget på grund af maskiners og lastbilers slid / ødelæggelse af vejen i forbindelse med opførsel af boliger. Efter udgravning af arkæologi skal der afholdes udgifter til arkæologisk beretning og kulturhistorisk rapport, indføring og magasinering samt konservering og naturvidenskab.

Staben foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 2. marts 2020, pkt. 13:

Indstilles til godkendelse.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Økonomiudvalget, 31. marts 2020, pkt. 11:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


9. Principper for økonomistyring


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen har ajourført principper for økonomistyring samt tilhørende bilag.

Byrådet anmodes om at godkende revisionen af principper for økonomistyring og bilag 6.1 ”Finanspolitik for Brønderslev Kommune”.

Sagsfremstilling

Den nuværende godkendte udgave af principper for økonomistyring blev vedtaget i Sammenlægningsudvalget den 28. november 2006.

Økonomiafdelingen har ajourført principper for økonomistyring samt tilhørende bilag.

Principper for økonomistyring og bilagene udgør et samlet hele, der regulerer Brønderslev Kommunes samlede økonomiforvaltning.

Principperne for økonomistyring skitserer de grundlæggende principper, mens bilagene mere detaljeret beskriver retningslinjer for den praktiske udmøntning af principperne. Bilagene er således underordnet principper for økonomistyring.

Ændringer af principper for økonomistyring skal godkendes af Byrådet via Økonomiudvalget. Redaktionelle ændringer af principper for økonomistyring godkendes af direktøren for staben. Ændringer af bilagene til principper for økonomistyring godkendes ligeledes af direktøren for staben.

Dog skal ændringer til bilag 6.1 ”Finanspolitik for Brønderslev Kommune” godkendes i Økonomiudvalget og Byrådet.

Staben foreslår, at Økonomiudvalget godkender revisionen af principper for økonomistyring og bilag 6.1 ”Finanspolitik for Brønderslev Kommune”.

Bilag

Til toppen


9. Anlægsregnskab for Energirenovering af gadelys 2016 - 2019


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for anlægsprojektet vedr. energirenovering af gadelys i perioden 2016 – 2019.

Byrådet skal tage stilling til, om anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger kan godkendes.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter udskiftning af 3.900 stk. gadelysarmaturer til LED. Brønderslev Kommune indgik kontrakt med Nyfors om udskiftningen til en licitationspris på 10.766.000 kr.

Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Staben fremsender anlægsregnskabet med anmodning om godkendelse.

Byrådet har meddelt følgende anlægsbevilling:

Byrådet 16. december 2015

2.400.000 kr.

Byrådet 29. marts 2017

2.291.000 kr.

Byrådet 31. januar 2018

2.291.000 kr.

Byrådet 27. februar 2019

3.791.000 kr.

I alt

10.773.000 kr.

Forbrug i alt

10.220.701 kr.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på

552.299 kr.

Mindreforbruget skyldes, at der er blevet udskiftet 145 stk. færre armaturer til LED end kontraktens tilbud på 3.900 stk. Dette skyldes, at disse allerede var skiftet inden kontraktens ikrafttrædelse.

Staben foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø bemærker:

Anlægsregnskabet for energirenovering af gadebelysningen i Brønderslev Kommune for 2016-2019 udgør et mindreforbrug på 552.299 kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø kan oplyse, at lyskilderne ved fodgængerfelterne, som er monteret inden i færdselstavlen E17 (de blå mænd) og toronto blink (de gule blinkende lygter), ikke har været omfattet af energirenovering af gadebelysningen.

Udskiftningen af lyskilderne til LED i vejudstyret ved fodgængerfelterne vil kunne øge trafiksikkerheden betydeligt, idet fodgængerfelterne vil fremstå markant tydeligere.

Prisen for energirenovering af vejudstyret ved fodgængerfelterne udgør:

Fodgængerfelter med 2 x E17-tavler = 20 stk. á 25.000 kr. =500.000 kr.

Fodgængerfelter med torontoblink = 5 stk. á 9.000 kr. =45.000 kr.

Ud over fodgængerfelterne er der p.t. 2 hovedstier, der mangler stibelysning

 • Sti til BI-centret fra Spangbroen til tunnelen på Agdrupvej, 40 stk. á ca. 8.000 kr. = 320.000 kr.
 • Sti i vestbyen fra Mossøparken til Løvparken, 20 stk. á ca. 8.000 kr. = 160.000 kr.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter, om mindreforbruget på energirenoveringen af gadelys 2016 - 2019 kan anvendes til udbedring af nogle af ovenstående projekter.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 2. marts 2020, pkt. 14:

Det indstilles, at restbeløbet prioriteres til:

a) Sti til BI-centret fra Spangbroen til tunnelen på Agdrupvej, 40 stk. á ca. 8.000 kr. = 320.000 kr.

b) Fodgængerfelter – trafiksikkerhed 232.000 kr.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Økonomiudvalget, 31. marts 2020, pkt. 12:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


10. Anlægsregnskab for projektet ”Investering i fremtidige driftsbesparelser”


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for projektet ”Investering i fremtidige driftsbesparelser”.

Byrådet skal tage stilling til, om anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger kan godkendes.

Sagsfremstilling

Projektet omhandler flytningen mellem Cassiopeia og Stenumgård samt salget af botilbuddet Vibevej. Heri ligger etablering af botilbuddet Bogfinkevej (tidligere Stenumgård) samt etablering af Poplen (tidligere Cassiopeia).

Anlægsprojektet er nu afsluttet, og Staben fremsender anlægsregnskabet med anmodning om godkendelse.

Byrådet har meddelt følgende anlægsbevillinger:

- Byrådet 30. januar 2019

2.500.000 kr.

- Byrådet 18. december 2019

750.000 kr.

I alt

3.250.000 kr.

Det endelige forbrug er fordelt således:

Forbrug:

Bogfinkevej (tidligere Stenumgård) – Ombygning

1.321.870 kr.

Poplen (tidligere Cassiopeia) – Renovering *)

533.976 kr.

Vibevej – Køb

3.436.186 kr.

Vibevej – Salg

-799.713 kr.

I alt forbrug

4.492.319 kr.

Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på:

1.242.319 kr.

*) Sundby-Hvorup Boligforening, som ejer Poplen, har betalt en andel af istandsættelsen. Det anførte beløb er alene den kommunale udgift.

Merforbruget skyldes primært en lavere salgspris for Vibevej samt en dyrere indfrielse af lånet på Vibevej end forudsat i budgettet.

Staben foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 5. marts 2020, pkt. 6:

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 31. marts 2020, pkt. 13:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


11. Årsberetning fra 2019 for Integrationsrådet


Resume

Sagsforløb: IR/BE/BY

Formanden for Integrationsrådet Frede Hansen fremsender årsberetning 2019

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Formanden for Integrationsrådet Frede Hansen udarbejder hvert år en skriftlig beretning over rådets virksomhed. Beretningen skal indeholde Integrationsrådets vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet godkender årsberetningen, og at Beskæftigelses- og uddannelsesudvalget og Byrådet tager årsberetningen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Integrationsrådet, 6. februar 2020, pkt. 4

Godkendt.

Pia Uth, Abeer Abo Kalefh, Martin Bech var fraværende.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 11. marts 2020, pkt. 10:

Formanden for Integrationsrådet Frede Hansen kom til mødet og orienterede om årsberetningen.

Årsberetningen blev taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


12. Kvalitetsrapport 2018-19 for skoleområdet


Resume

Sagsforløb: BS/BY

Byrådet skal drøfte og godkende kvalitetsrapporten samt ny fokusområder for skolevæsenet.

Sagsfremstilling

I kvalitetsrapporten for 2019 ses der tilbage på skoleåret 2018-19. Formålet med kvalitetsrapporten er bl.a. at give byrådet et indtryk af, hvordan skoleåret har udformet sig.

Med denne kvalitetsrapport har Fagforvaltningen for Børn og Kultur lavet et nyt design for både processen og selve kvalitetsrapporten, hvor inddragelse af elever, medarbejdere og skolebestyrelser skal stå tydeligt. På den baggrund iværksatte fagforvaltningen i 2019 en plan for mere inddragelse i forhold til nye fokusområder. Principperne er følgende:

 • Elevernes stemme skal være tydeligere
 • Skolebestyrelserne skal tættere på arbejdet med kvalitetsrapporten
 • Skolerne skal have et større ejerskab over kvalitetsrapporten

Samlet helhedsvurdering af kvaliteten på skoleområdet

På baggrund af data i kvalitetsrapportens bilag samt løbende dialog med skolerne, er det forvaltningens samlede vurdering, at skolerne i Brønderslev Kommune leverer en høj kvalitet for de ressourcer, der anvendes på området.

På langt de fleste områder, der er målfastsat i skolereformen, ligger skolerne i Brønderslev Kommune på niveau med landsgennemsnittet eller bedre. Dette må bl.a. tilskrives en meget stor arbejdsindsats af både ledere og medarbejdere i skolevæsenet.

Samlet set er det tilfredsstillende, at der generelt set leveres gode resultater, uanset om der er tale om:

 • Karaktergennemsnit ved afgangsprøverne
 • Elevernes resultater ved de nationale tests
 • Udviklingen i kompetencedækning
 • Elevfravær

Forslag til fokusområder/skolepolitiske mål

Børne- og Skoleudvalget besluttede i 2019 at sammenkoble de skolepolitiske målsætninger med kvalitetsrapporten. Det betyder, at de tre skolepolitiske mål; læring, trivsel og den varierede skoledag fortsætter som rammen for det fælles kommunale skolevæsen. Med udgangspunkt i data og dialog med elever, medarbejdere, ledere, skolebestyrelser samt politikere har fagforvaltningen udpeget et fokusområde under hvert af de skolepolitiske mål.

 1. Læring – læse- og skrivekompetencer

Data fra skoleåret 2018-2019 samt Nationale Test i læsning viser et fald i andelen af elever med gode læseresultater i indskolingen og på mellemtrinnet i sammenligning med landsgennemsnittet. Konklusion på data fra læse- og skriveevalueringer er derfor, at elevernes læse- og skrivekompetencer i alle fag skal højnes. Dette skal også ses i lyset af, at en stor del af kommunikationen mellem mennesker i dag foregår via skriftsproget, hvorfor det er vigtigt for eleverne at tilegne sig gode læse- og skrivekompetencer – både for at kunne klare sig i skolen og uddannelsessystemet, da sproget og læsning er et redskab til læring, men også for at blive aktive og deltagende medborgere i et moderne samfund.

Målet er at øge elevernes læse- og skrivekompetencer i alle fag ved at arbejde med sproglig udvikling i fagene i form af en mere varierende og ligelig fordeling af lytte-, læse-, skrive- og taleaktiviteter i forbindelse med at forstå fagenes tekster.

 1. Trivsel – elevinddragelse i forhold til elevernes læring

Efter en gennemgang af de obligatoriske trivselsmålinger konstateres der en lille nedgang i forhold til faglig trivsel, social trivsel og støtte, og inspiration, at resultaterne ligger lidt under landsgennemsnittet. I efteråret af 2019 besøgte elevrådene forvaltningen til en drøftelse af den gode skoledag. Under denne proces gav eleverne entydigt udtryk for, at de ønsker mere indflydelse på undervisningen i hverdagen.

Målet er, at eleverne i endnu højere grad trives gennem elevernes aktive deltagelse i egen læring.

 1. Den varierede skoledag – tilrettelæggelse af en varieret undervisning

Under forvaltningens proces med elevrådene kom det frem at eleverne generelt synes, at undervisningen og hverdagen er for ensartet. Den varierede skoledag handler for eleverne ikke blot om fysisk aktivitet i timerne, men om at undervisningsformen kan være mere inspirerende. Dette kalder på en bredere drøftelse af skolernes hverdag, arbejdsform og organisering. Innovation og entreprenørskab er et tværgående tema i Folkeskoleloven, som der skal arbejdes med i alle fag. Innovation og entreprenørskab vil være et vigtigt afsæt i forhold til at variere skoledagen og styrke elevernes kompetencer til fremtidens arbejdsmarked.

Målet er, at skoledistrikterne styrker elevernes læring gennem eksperimenterende og innovative tilgange, og dermed understøtter en skole, der åbner op for en varierende tilrettelæggelse af undervisningen.

Med de tre ovenstående fokusområder har fagforvaltningen sat fokus på nogle specifikke temaer, velvidende at læring, trivsel og den varierede skoledag indeholder mere end det som der sættes fokus på. De tre specifikke fokusområder vil bl.a. være med til at binde skolevæsenet sammen de næste to skoleår og danne grundlag for en fælleskommunal opfølgning.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur vil følge op på ovenstående initiativer løbende frem mod næste kvalitetsrapport ved dialog med ledere, medarbejdere, elever og skolebestyrelser.

Udtalelser

Kvalitetsrapporten har været til udtalelse i skolebestyrelserne samt MED-udvalg i perioden 15. januar til 17. februar 2020.

Her følger nogle af de mest centrale udsagn fra skolebestyrelserne:

 • Der bakkes op omkring de forslået fokusområder i kvalitetsrapporten
 • Mål- og indholdsbeskrivelse af SFO-området inkluderes i kvalitetsrapporten
 • Enighed omkring at elevernes stemme skal være tydeligere
 • Kvalitetsrapporten kan ikke stå alene i forhold til at måle kvalitet i skolevæsenet
 • De fysiske rammer og ressourcer vil være en hindring for opnåelse af målene

Fagforvaltningen tilslutter sig tankerne om at tilføje mål- og indholdsbeskrivelse på SFO-området til kvalitetsrapporten. Beskrivelsen vil komme til at indgå som en del af bilagsmaterialet til kvalitetsrapporten.

Under høringsprocessen har flere tilkendegivet, at de er usikre på, hvordan der skal arbejdes med de nye fokusområder i distrikterne og hvordan rollefordelingen i det kommende arbejde. Til det foreslår fagforvaltningen, at det skal drøftes i Fælles Rådgivende Organ i løbet af foråret. Arbejdet med opfølgningen på kvalitetsrapporten er en del af den kommunale pædagogiske tilsyn jf. folkeskolelovens §40 stk. 2.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet drøfter og godkender kvalitetsrapporten for skoleområdet, og bakker op om de foreslåede fokusområder skitseret i sagsfremstillingen.

Personale

Ingen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 3. marts 2020, pkt. 5:

Kvalitetsrapporten og de foreslåede fokusområdet indstilles til godkendelse i Byrådet.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


13. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Intet.

Til toppen


14. Lukket punkt: Anlægsbevilling til byggemodning


Beslutning

Godkendt.

Til toppen


15. Lukket punkt: Ekspropriation


Beslutning

Godkendt.

Til toppen


16. Lukket punkt: Anlægsbevilling


Beslutning

Godkendt.

Til toppen


17. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Orientering om Corona-/Covid19 situationen ved direktør Henrik Aarup-Kristensen.

Til toppen


18. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 2. april 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer