Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 29. april 2020
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende evt. indkaldte stedfortrædere i tilfælde af afbud fra et eller flere medlemmer af Byrådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning

Hvornår kan vi åbne op for fysiske møder i fagudvalg og byråd? (Poul Erik Andreasen)

Til toppen


5. Fremrykning af anlægsarbejder


Resume

Sagsforløb: ØK

Drøftelse af dagsordenpunkt fra udvalgsmedlem Lene Hansen.

Sagsfremstilling

Lene Hansen har anmodet om optagelse af følgende punkt på Økonomiudvalgets dagsorden:

Der ønskes en oversigt over, hvilke afde anlægs-, renoverings -ogvedligeholdelsesarbejder, der er vedtaget i budget 2020, der ikke er iværksat. Hvis der er arbejder fra budget 2019, der ikke er iværksat, ønskes disse medtaget.

Dernæst ønskes en drøftelse af, om det vil være muligt at fremrykke iværksættelse af disse anlægsopgaver.

Personale

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 31. marts 2020, pkt. 17:

Forvaltningen anmodes om at udarbejde oversigt over anlægsarbejder, det er muligt at fremrykke til start i 2020.

Genoptages på næste møde.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 22. april 2020:

Med baggrund i Økonomiudvalgets beslutning er forvaltningen i gang med at udarbejde et notat om muligheder for fremrykning og opprioritering af anlægsarbejder til start i 2020. Notatet vil blive eftersendt.

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 7:

Drøftet.

Der udarbejdes konkret oplæg på projekter, der kan fremrykkes indenfor en ramme på 20-25 mio. kr.

Oplæg fremlægges på ekstraordinært økonomiudvalgsmøde

Lene Hansen mener, at lånefinansierede projekter skal være udover den aftalte ramme.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 27. april 2020:

Med baggrund i Økonomiudvalgets beslutning er forvaltningen i gang med at udarbejde konkret oplæg på projekter, der kan fremrykkes indenfor en ramme på 20-25 mio. kr. Oplæg vil blive eftersendt.

Økonomiudvalget, 27. april 2020, pkt. 3:

Indstilles godkendt med følgende ændringer og tilføjelser:

 • Der afsættets yderligere 5 mio. kr. til asfaltarbejder
 • Vinduesprojekterne udvides til også at omfatte skoletoiletter, og beløbet udvides med 1 mio. kr.
 • ”Byggemodnings- og forgrønningsprojekter ved stadion….” ændres til ”Forgrønnings- og retableringsprojekter rundt om i kommunen”

Der igangsættes ansøgning om låneadgang til alle projekterne.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Hjallerup Fjernvarme - ansøgning om kommunegaranti


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Hjallerup Fjernvarme ansøger om kommunegaranti for optagelse af et lån på 7,0 mio. kr. til finansiering af udskiftning af fjernvarmerør på Kærholtvej og Søndermarken i Hjallerup.

Byrådet anmodes om at tage stilling til, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Hjallerup Fjernvarme ansøger om kommunegaranti for optagelse af et lån hos Kommunekredit på 7,0 mio. kr. til finansiering af udskiftning af fjernvarmerør på Kærholtvej og Søndermarken i Hjallerup.

Lånet forventes optaget som et fastforrentet lån med en løbetid på 20 år. I renoveringsperioden ønsker Hjallerup Fjernvarme at gøre brug af en byggekredit, der efterfølgende erstattes af selve lånet.

Hjallerup Fjernvarme ønsker at udskifte rørene på Kærholtvej og Søndermarken, da disse er nedlagt i 1970'erne og nu skal erstattes af en ny type fjernvarmerør.

En eventuel kommunegaranti til Hjallerup Fjernvarme vil ikke belaste kommunens låneramme, idet investeringsudgiften er omfattet af automatisk låneadgang i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

Kommunen opkræver en løbende årlig garantiprovision af restgælden ultimo året på det bagvedliggende lån. Provisionen er pt. 0,75% p.a.

Brønderslev Kommune har i forvejen stillet garanti til Hjallerup Fjernvarme for 10 lån i Kommunekredit med en samlet restgæld pr. 31. marts 2020 på 89,8 mio. kr. Disse lån udløber i perioden 2022 til 2045. Låneoversigt er vedlagt sagen som bilag.

Staben foreslår, at der meddeles kommunegaranti til Hjallerup Fjernvarme for en byggekredit og efterfølgende et fastforrentet lån svarende til de faktiske udgifter til projektet - dog maksimalt 7,0 mio. kr. Lånet optages med 20 års løbetid, og der opkræves en løbende årlig garantiprovision på pt. 0,75%.

Personale

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 8:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Tilskud fra anlægspuljen 2020


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgninger til anlægspuljen 2020.

Byrådet anmodes om at frigive rådighedsbeløbet

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget skal behandle ansøgninger til anlægspuljen 2020, der er modtaget inden ansøgningsfristen den 1. april 2020.

Af hensyn til behandling af ansøgninger, skal følgende krav være opfyldte:

 • Ansøger skal bruge ansøgningsskema
 • Ansøgning indeholdende en uddybende beskrivelse af projektet
 • Detaljeret budget med bl.a. oplysninger om budgetmæssige forudsætninger
 • Forslag til finansiering og dokumentation herfor
 • Oplysninger om ejerskabet evt. vedtægter
 • Eventuelle tilladelser, leveringsaftaler og tidsplan for projektet
 • Foreningens seneste reviderede regnskab

Ved ansøgningsfristens udløb, var der modtaget 21 ansøgninger. Det samlede ansøgte beløb er i alt 5.927.023,25 kr.

Ansøger

Projekttitel

Ansøgt beløb

Asaa Boldklub

Ny gavlbeklædning til klubhus

59.243,75 kr.

Asaa Boldklub

Nye projektører til træningsbane

101.250,00 kr.

Brønderslev Golfklub

Overdækning af buggyplads

278.803,75 kr.

Brønderslev Hallerne

Børne- og Seniorliv i sund balance

50.000,00 kr.

Brønderslev Idrætsforening

Udskiftning af vinduer

40.000,00 kr.

Brønderslev Rideklub

Etablering af udendørs multibane

800.000,00 kr.

Brønderslev Skytteforening

Fremtidens Skytteforening

300.000,00 kr.

Dronninglund Borgerforening

Kulturhuset Hjørnet - etablering af elevator

250.000,00 kr.

Dronninglund Golfklub

Udvidelse af trænings-/indspilningsbane

150.000,00 kr.

Dronninglund Idrætsforening, Fodbold

Etablering af Multibane/Kunstgræsanlæg

423.000,00 kr.

Flauenskjold Idrætsforening

Lysmaster til træningsbane

300.000,00 kr.

Hjallerup Borgerforening

Stensætning ved søen i Anlægget

50.000,00 kr.

Hjallerup Markedsforening

Hjallerup Kunst, bevægelses- og naturpark

150.000,00 kr.

Manna-Thise Multihus

Udvidelse af Manna-Thise Multihus, tilskud til foldedøre

314.400,00 kr.

Nordjysk Islandskhesteforening HEKLA

Erhvervelse af ny sekretariatsvogn

40.000,00 kr.

Præstbro Borger- og Gymnastikforening

Historiske stier i Østkystens guld

50.000,00 kr.

PSI Serritslev

Overdækket terrasse ved klubhuset

20.000,00 kr.

Sterup Borgerforening

Renovering/ombygning af forsamlingshus

2.337.500,00 kr.

Thise Idrætsforening

Trampoliner på Thise Stadion

50.000,00 kr.

Ørum Kultur- og Forsamlingshus

Energioptimering og forbedring af Ørum Kultur- og Forsamlingshus

75.000,00 kr.

Ørum Sportsforening

Depotrum til fitnessafdeling i Ørum Sportsforening

87.825,75 kr.

Økonomi:

Det korrigerede budget for anlægspuljen 2020 svarer til 1.046.413 kr.

Budgettet er sammensat af det fastsatte budget for 2020, samt overførsler fra tidligere år. I budgettet er der desuden taget højde for allerede øremærkede beløb. Der henvises til vedlagte bilag for nærmere opgørelse.

Udover de 21 ansøgninger til anlægspuljen, er der modtaget ansøgning om anlægsmidler fra Hjallerup Idrætscenter i forbindelse med behandling af budget 2020. Ansøgningen vedrører tilskud til opførsel af en tredje hal i forbindelse med Hjallerup Idrætscenter. Der blev ved forhandling af budget 2020 ikke fundet midler til projektet.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur forslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager stilling til de indkomne ansøgninger, samt sender indstilling omkring anlægstilskud til udvalgte ansøgere videre til frigivelse ved Byrådet.

Personale

Ingen.

Økonomi

På anlægsbudgettet i 2020 er der afsat 906.100 kr. i anlægspuljen ”Fritids- og Kulturfaciliteter”. Herudover overføres der 555.312 kr. fra tidligere år, hvoraf 415.000 kr. er prioriteret. Der er således 1.046.412 kr. til prioritering i 2020.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 15. april 2020, pkt. 4:

Følgende ansøgninger godkendes:

Ansøger

Projekttitel

Ansøgt beløb

Bevilget tilskud

Asaa Boldklub

Ny gavlbeklædning til klubhus

59.243,75 kr.

59.243,75 kr.

Brønderslev Hallerne

Børne- og Seniorliv i sund balance

50.000,00 kr.

25.000,00 kr.

Brønderslev Idrætsforening

Udskiftning af vinduer

40.000,00 kr.

25.000,00 kr.

Brønderslev Rideklub

Etablering af udendørs multibane

800.000,00 kr.

100.000,00 kr.

Brønderslev Skytteforening

Fremtidens Skytteforening

300.000,00 kr.

150.000,00 kr.

Dronninglund Borgerforening

Kulturhuset Hjørnet – etablering af elevatorlift

250.000,00 kr.

50.000,00 kr.

Dronninglund Golfklub

Udvidelse af trænings-/indspilningsbane

150.000,00 kr.

25.000,00 kr.

Dronninglund Idrætsforening, Fodbold

Etablering af Multibane/Kunstgræsanlæg

423.000,00 kr.

300.000,00 kr.

Flauenskjold Idrætsforening

Lysmaster til træningsbane

300.000,00 kr.

75.000,00 kr.

Hjallerup Markedsforening

Hjallerup Kunst, bevægelses- og naturpark

150.000,00 kr.

50.000,00 kr.

Nordjysk Islandskhesteforening HEKLA

Erhvervelse af ny sekretariatsvogn

40.000,00 kr.

20.000,00 kr.

PSI Serritslev

Overdækket terrasse ved klubhuset

20.000,00 kr.

20.000,00 kr.

Thise Idrætsforening

Trampoliner på Thise Stadion

50.000,00 kr.

25.000,00 kr.

Ørum Sportsforening

Depotrum til fitnessafdeling i Ørum Sportsforening

87.825,75 kr.

40.000,00 kr.

Det indstilles, at anlægstilskuddet til ovennævnte projekter frigives.

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 6:

Indstilles godkendt.

Forudsætning er at projekterne gennemføres.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


8. Renovering af Blåbærhaven Dronninglund -Skema A


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Boligforeningen Sundby-Hvorup har indsendt ønske om renovering af Blåbærhaven, Dronninglund afd. 82. Det drejer sig om en renovering, der er omfattende og som er fremskyndet til nu jf. retningslinjerne fra Landsbyggefonden i forbindelse med Covid-19 situationen.

Byrådet skal tage stilling til, om renoveringen fremskyndes til 2020.

Sagsfremstilling

Boligforeningen har indsendt ønske om renovering af Blåbærhaven, Dronninglund. Det drejer sig om en renovering, der er omfattende og som er fremskyndet til nu jævnfør retningslinjerne fra Landsbyggefonden i forbindelse med Covid-19 situationen.

Den samlede begrundelse for renoveringen og ønsket om at rykke den frem til 2020 er vedlagt som følgebrev fra boligforeningen til dagsordenspunktet.

Renoveringen af Blåbærhaven dækker blandt andet renovering af byggeskader, nedbrudt tagtegl, skader og svigt af undertag og konstruktionsrevner i facaderne. Den samlede tilstandsvurdering for byggeriet er lagt ved som bilag til dagsordenspunktet.

Forvaltningen har vurderet det indsendte ønske og har ingen bemærkninger i forhold til forbedringerne af byggeriet med baggrund i tilstandsvurderingen og det fremsendte billedmateriale fra afdelingen samt den beskrivelse af renoveringen, der er sendt til lejerne. Forvaltningen bemærker, at Landsbyggefonden opfordrer til at fremrykke renoveringer og lignende i den nuværende situation.

Staben foreslår, at Økonomiudvalget godkender skema A til renoveringen og giver tilsagn til en kapitaltilførsel på 100.000 kr. til renoveringen.

Personale

Ingen.

Økonomi

I "følgebrev til skema A - helhedsplan" fremgår det, at Landsbyggefonden har vurderet en kapitaltilførsel til projektet på 500.000 kr. Dette finansieres efter 1/5-ordningen. Kommunens andel på 100.00 kr. finansieres som rente- og afdragsfrit lån.

Der er ikke afsat budget til kapitaltilførslen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 4:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


9. Skema A - Ombygning af Margrethelund


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK/BY

Byrådet forelægges skema A for ombygning af Margrethelund til godkendelse.

Sagsfremstilling

Byrådet har i budget 2020 afsat anlægsmidler til ombygning af Margrethelund, og på Byrådsmødet den 27. november 2019 blev det besluttet, at der skal ske en fuld ombygning af Margrethelund, svarende til det fremlagte scenarie 3. I forlængelse heraf forelægges skema A for henholdsvis boligdelen og servicearealerne, som er det formelle grundlag for den efterfølgende detailplanlægning og udbud af ombygningen.

Skema A for boligarealerne

Den samlede økonomi for projektet ser således ud

80 plejeboliger til en samlet udgift på 106,2 mio. kr., som finansieres således:

Støttet lån

93,4 mio. kr.

Grundkapitalindskud

10,6 mio. kr.

Beboerindskud

2,2 mio. kr.

I alt

106,2 mio. kr.

Skema A for servicearealerne

Samlet ombygningssum 23,0 mio. kr. inkl. moms.

De kommunale nettoanlægsudgifter

Nedenstående skema viser de samlede kommunale nettoanlægsudgifter ved ombygningen:

Kommunal grundkapital (10 % af anskaffelsessum)

10,6 mio. kr.

Servicearealer ekskl. moms

18,4 mio. kr.

Grundsalg

-19,7 mio. kr.

Servicearealtilskud (40.000 x 80 boliger)

-3,2 mio. kr.

Inventar, træningsredskaber, uforudsete udgifter

1,9 mio. kr.

Nettoudgift i alt

8,0 mio. kr.

I den oprindelige del af Margrethelund vil der efter ombygning være 80 pladser fordelt således:

 • 17 boliger á 65 m²
 • 3 boliger á 66 m²
 • 48 boliger á 50 m²
 • 12 boliger á 56 m²

Sammen med tilbygningen fra 2007/08 på 20 stk. 2-rumsboliger vil Margrethelund efter ombygning rumme 100 boliger.

Huslejen for de nye boliger er beregnet til 4.419 kr./måned for de mindste boliger og 5.375 kr./måned for de største boliger. Herfra skal trækkes boligydelse, der reducerer huslejen for den enkelte beboer. Derudover er der taget højde for, at der skal være mulighed for i særlige tilfælde at fastsætte en husleje på ned til 500 kr./måned i 2 af boligerne på 50 m², såfremt der er borgere med en meget anstrengt økonomi, der har behov for en plejebolig.

Efter godkendelse af skema A kan rådgiver gå i gang med at detailplanlægning og efterfølgende udbud. Byrådet bliver forelagt skema B, når udbudsrunden er tilendebragt. Dette forventes at ske i foråret 2021.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender skema A vedrørende 80 plejeboliger og skema A vedrørende servicearealer.

Personale

Ombygningsperioden vil strække sig over flere år, og der vil være behov for fleksibilitet fra såvel personale som beboere, idet dele af plejecentret vil være under ombygning, mens de øvrige dele af centret er i normal drift. Den konkrete planlægning af ombygningen vil blive tilrettelagt i samarbejde med personalet, ligesom afdelinger under ombygning vil være afskærmet bedst muligt fra resten af plejecentret.

Økonomi

I budget 2020 er der afsat anlægsmidler til finansiering af "ombygning af Margrethelund". Kommunens andel af grundkapitalen finansierers derfor af bevillingen for 2020. jf. ovenstående skema "de kommunale nettoanlægsudgifter".

Økonomiafdelingen har ingen yderligere kommentarer hertil.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 15. april 2020, pkt. 6:

Indstilles godkendt.

Den konkrete faseopdeling af byggeriet vil blive forelagt Ældreomsorgsudvalget til godkendelse.

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 3:

Indstilles godkendt. Skema B ønskes fremskyndet mest muligt.

Der tages ikke stilling til specifikke huslejer.

Der stilles spørgsmål ved oprettelse af 2 speciallejligheder.

Poul Erik Andreasen er imod, da nytteværdien er for lille i forhold til investeret beløb.

Beslutning

Godkendt.

Poul Erik Andreasen er imod, da nytteværdien er for lille i forhold til investeret beløb.

Bilag

Til toppen


10. Højere sommertakster for erhvervsaffald til energiudnyttelse hos AVV


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

AVV ønsker at hæve taksten for forbrænding af erhvervsaffald i sommerperioden for at tilpasse sig priserne i andre energianlæg. Der foreslås uændrede priser i vinterperioden og en noget højere pris (15 - 24 %) i sommerperioden mellem 1. juni og 30. september. Baggrunden er, at der i sommerperioden er mindre behov for forbrænding som følge af mindre forbrug af fjernvarme. Flere andre energianlæg anvender differentierede sommer- og vintertakster. Hvis ikke AVV gør det samme, vil det medføre en øget tilførsel om sommeren som følge af den lavere pris hos AVV.

Byrådet skal tage stilling til, om de sæsondifferentierede priser kan godkendes.

Sagsfremstilling

AVV ønsker at hæve prisen for forbrænding af erhvervsaffald i sommerperioden. Det skyldes, at der i sommerperioden er behov for mindre affald til energiudnyttelse, og at andre energianlæg også anvender sæsondifferentierede priser. De højere sommerpriser er godkendt af AVV's bestyrelse på møde d. 14. april 2020. AVV har fremsendt følgende markeret med kursiv:

I sommermånederne, typisk fra maj til og med september, er kapaciteten på AVV’s Energianlæg større end varmeaftaget i Hjørring og Hirtshals. Dette betyder, at Energianlægget skal køres på reduceret last for ikke at producere mere varme, end der kan aftages, og dermed undgå, at varme skal bortkøles. Selvom Energianlægget køres på reduceret last og dermed brænder en mindre mængde affald, vil tilførslen af affald være uændret. Dette medfører, at der i sommermånederne er behov for at køre en del affald på mellemlager på AVV’s Miljøanlæg uden for Hjørring.

De ekstra omkostninger, der opstår til håndtering af affaldet på mellemlagret evt. balletering af affaldet og den efterfølgende transport ind til Energianlægget, dækkes i dag som en ”almindelig” driftsomkostning. Denne problemstilling er kendt på andre energianlæg, og flere steder har man indført differentierede forbrændingstakster i vinter- og sommermånederne, blandt andet hos Reno-Nord i Aalborg, hvor taksten er hævet med 100 kr./ton i sommerperioden.
Dette kan medføre, at noget affald vil strømme fra Reno-Nord til AVV’s Energianlæg i sommermånederne, da takstforskellen er væsentlig højere end den øgede transportudgift. AVV vil dermed få tilført mere affald i den periode, hvor vi har ekstra omkostninger til mellemlagring, da Energianlægget ikke har kapacitet til at brænde den tilførte mængde affald.

For at modvirke denne potentielle ekstraudgift anbefales det derfor, at AVV også indfører differentierede forbrændingstakster i vinter- og sommermånederne.

Perioden med sommertakster vil som udgangspunkt være fra 1. juni til 30. september. Der vil dog kunne opstå særlige forhold, som fx specielle varme og kolde somre eller ændring af perioden hos andre nordjyske forbrændingsanlæg, som vil kunne resultere i en justering af periodens længde.

Økonomiske konsekvenser

AVV’s mellemlager må ikke modtage restaffald, og det er derfor kun erhvervsaffald, som vil blive berørt af en differentieret takst.

I nedenstående tabel fremgår de nuværende takster på nordjyske forbrændingsanlæg:

Taksttype

AVV 2020

Reno-Nord 2020

Fr. havn 2020

Aars 2020

Thisted 2020

Restaffald

615 kr.

840 kr.

?

500 kr.

?

Restaffald, sommerperiode

615 kr.

840 kr.

685 kr.

Småt brændbart, erhverv

500 kr.

550 kr.

520 kr.

500 kr.

600 kr.

Småt brændbart, erhverv, sommerperiode

500 kr.

650 kr.

520 kr.

685 kr.

600 kr.

Stort brændbart, erhverv

654 kr.

660 kr.

770 kr.

600 kr.

Stort brændbart, erhverv, sommerperiode

654 kr.

760 kr.

770 kr.

785 kr.

Det anbefales at indføre følgende takstændringer gældende fra 1. juni 2020:

Restaffald, hele året: Uændret 615,00 kr./ton

Erhvervsaffald, småt, vinter: Uændret 500,00 kr./ton

Erhvervsaffald, småt, sommer: En stigning på 120 kr./ton fra 500,00 kr. til 620,00 kr./ton

Erhvervsaffald, stort, vinter: Uændret 654,00 kr./ton

Erhvervsaffald, stort, sommer: En stigning på 100 kr./ton fra 654,00 kr. til 754,00 kr./ton

Ovennævnte takststigninger vil, med baggrund i modtaget mængder i 2019, medføre en øget indtægt i 2020 på:

Erhvervsaffald, småt, sommer: 5.900 ton x 120,00 kr. = 708.000 kr.

Erhvervsaffald, stort, sommer: 950 ton x 100,00 kr. = 95.000 kr.

Merindtægt i sommerperioden 2020: ~ 800.000 kr.

Ud fra AVV´s forslag kan der beregnes følgende prisstigninger om sommeren i %:

Erhvervsaffald, småt: 24 %

Erhvervsaffald, stort: 15 %

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til, om de højere takster for erhvervsaffald til energiudnyttelse om sommeren kan godkendes.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 20. april 2020, pkt. 11:

Hildo Rasmussen, Poul Erik Andreasen, Johannes Trudslev og Carsten Ullmann indstiller, at taksterne hæves som foreslået af AVV’s Bestyrelse.

Karsten Frederiksen, Dennis Kvesel og Simon Aagaard indstiller, at taksterne fastholdes uændret.

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 16:

Taksterne indstilles fastholdt uændret.

A indstiller, at taksterne hæves som foreslået af AVV’s bestyrelse.

Beslutning

Taksterne godkendt hævet som foreslået af AVV efter følgende afstemning:

 • For: 14 (A, O, Jens Andersen)
 • Imod: 13

Til toppen


11. Ansøgning fra AVV I/S om kommunekreditlån til udskiftning af affaldskran


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Brønderslev Kommune har den 14/. april 2020 modtaget henvendelse fra AVV I/S om optagelse af byggekredit på 16 mio. kr. ved Kommunekredit til brug for udskiftning og optimering af silokran og indfyringssystem på AVV's energianlæg.

Når anlægsopgaven er tilendebragt, konverteres byggekreditten til et fast forrentet lån ved Kommunekredit.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for henvendelsen er en levetidsundersøgelse foretaget i 2017, som viste, at silokranens levetid er overskredet. Undersøgelsen anbefalede en totaludskiftning inden for få år.

Da dette vil medføre en lang udetid på hele energianlægget, blev projektet inddelt i to faser, hvor fase 1 blev udført i 2019.

Fase 2 foretages i 2020 og vil bestå af udskiftning af selve affaldskranen samt etablering af et nyt nødfyringssystem.

I anlægsfasen optages en byggekredit på 16 mio. kr., som efterfølgende konverteres til et fast forrentet lån med en løbetid på 15 år.

Staben foreslår, at låneoptagelsen ved godkendelse, sker det under forudsætning af:

 • at lånet optages som et fastforrentet lån
 • at Hjørring Kommune godkender låneoptagelsen på lignende vilkår

En låneoptagelse vil ikke belaste Brønderslev Kommunes låneramme, idet anlægsarbejdet ligger indenfor rammerne af, hvad der, jf. lånebekendtgørelsen, kan meddeles garanti til.

Personale

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 18:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


12. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Intet.

Til toppen


13. Lukket punkt: Ny børnehave i Hjallerup


Til toppen


14. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


15. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 30. april 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer