Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 27. maj 2020
Lokale: Virtuelt møde via Teams
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Peter H. S. Kristensen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende evt. indkaldte stedfortrædere i tilfælde af afbud fra et eller flere medlemmer af Byrådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ole Andersen godkendt som suppleant.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning
 • Har der været dialog med Norlys i forbindelse med samling af aktiviteter i Aalborg? (Bettina Bøcker Kjeldsen)

Peter H. S. Kristensen var fraværende (Ole Andersen mødt).

Til toppen


5. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2020


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2020.

Direktionen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2020.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 16,8 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2020. Der er oprindeligt budgetteret med et overskud på 43,8 mio. kr. inkl. pulje til overførsel mellem årene.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgninger til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet.

Sammendrag af forventede budgetafvigelser:

Forventede budgetafvigelser - serviceudgifter og øvrig drift:

Samlet resultat

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 16,8 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2020. Der er oprindeligt budgetteret med et overskud på 43,8 mio. kr. inkl. pulje til overførsel mellem årene.

Denne budgetopfølgning er på alle udvalgsområder, i mere eller mindre grad, præget af usikkerheden i forhold til Covid-19 situationen. På det enkelte udvalg er der på de efterfølgende sider nævnt de væsentligste områder, der er direkte påvirket af Covid-19. I budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 er det dog stadig få udgifter, der er afholdt pga. Covid-19 - udgifterne viser sig de kommende måneder.

Der forventes en kompensation til dækning af nettomerudgifter vedrørende Covid-19. Kompensationen forventes som en generel kompensation til kommunerne under ét.

På finansiering forventes et samlet mindreforbrug/merindtægt på 18,3 mio. kr. Der er budgetteret med en forventet udgift på efterregulering/midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud m.v. på ca. 9 mio. kr., men der forventes ved seneste prognose en positiv regulering af området på ca. 9,0 mio. kr.

På driftsområderne under ét er der stort set balance. Der forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr.

Nedenfor nævnes de væsentligste årsager til afvigelsen på driftsområderne.

På Økonomiudvalgets område forventes der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som vedrører et forventet mindreforbrug på administrationsbidraget til Udbetaling Danmark.

På Børne- og Skoleudvalgets område forventes et merforbrug på 2,9 mio. kr., som hovedsageligt skyldes et forventet merforbrug på Børne- og Familieområdet på 4,2 mio.kr. Derudover forventes der et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. som følge af færre klasser i skoleåret 2020/2021.

På Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets område forventes der balance, men der er dog stor opmærksomhed påudgifterne til forsikrede ledige som følge af Covid-19.

På Ældreomsorgsudvalgets område forventes der et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Beløbet blev fejlagtigt indarbejdet i Budget 2020, da kommunen samtidig modtager midlerne via finansloven i 2020 og 2021.

På Social- og Sundhedsudvalgets område forventes der et merforbrug på 3 mio. kr., som primært skyldes tilgang af dyrere sager.

Direktionen den 28. april 2020, pkt. 5:

Direktionen bemærker med tilfredshed, at der ved udgangen af 1. kvartal er et driftsoverskud på ca. 17. mio. kr. Dette specielt i lyset af de store økonomiske udfordringer kommunen kan forvente i den kommende tid pga. ”Corona-/Coved-19-stituationen”.

Selv om overskuddet primært skyldes ændringer på finansieringssiden er der tilfredshed med, at der ved udgangen af 1. kvartal forventes balance i driftsudgifterne. Denne balance vil blive meget kraftigt udfordret af de økonomiske udfordringer, som ”Corona-/Coved-19-stituationen” forventes at give kommunen de næste kvartaler. Dette især på beskæftigelsesområdet, ældre- og sundhedsområdet, rengørings- og ejendomsserviceområdet, og dagtilbuds- og skoleområdet

Den positive situation på finansieringssiden kan bidrage i forhold til håndtering af de kommende økonomiske udfordringer.

Da kompensationen fra statslig side er udmeldt som blivende fordelt efter bloktilskudsnøglen, betyder dette, at der ikke skal forventes en 1:1 kompensation på de ekstraudgifter Brønderslev Kommune afholder, men at kompensationen gives til kommunerne under et.

Direktionen anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes samt at der foretages omplaceringer af følgende tilpasningspuljer:

 • At der sker en udligning af tilpasningspuljen på 3,0 mio. kr. mellem Økonomiudvalget og Social- og Sundhedsudvalget
 • At der sker en udligning af tilpasningspuljen på 5,0 mio. kr. mellem Økonomiudvalget og Ældreomsorgsudvalget, samt
 • At anlægsbevillingen til ”Organisering af fremtidens socialpsykiatri” på 0,2 mio. kr. flyttes til driften vedr. Rusmiddelcenteret, jf. ØK den 31. marts 2020; pkt.14.
Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 6. maj 2020, pkt. 5:

Til efterretning.

Udvalget ønsker forelagt en sag om en mere hensigtsmæssig sammensætning af medarbejderressourcer på plejecentrene.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 7. maj 2020, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Fritids- og Kulturudvalget, 7. maj 2020, pkt. 3:

Budgetopfølgningen taget til efterretning.

Jens Andersen var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, 7. maj 2020, pkt. 5:

Til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget, 11. maj 2020, pkt. 9:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Børne- og Skoleudvalget, 12. maj 2020, pkt. 3:

Budgetopfølgningen taget til efterretning.

Økonomiudvalget, 20. maj 2020, pkt. 3:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Peter H. S. Kristensen var fraværende (Ole Andersen mødt).

Bilag

Til toppen


6. Frigivelse af anlægsmidler til ny legeplads ved Rusen 5, Asaa


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Børne- og Skoleudvalget anmodes om en anlægsbevilling på i alt 300.000 kr. fra puljen Særlig indsats på skoleområdet(Politikområde 103), til etablering af en ny legeplads ved Rusen 5, Asaa.

Skole- og dagtilbudschef Carsten Otte deltager under punktets behandling.

Sagsfremstilling

I forbindelse med sammenlægningen af Asaa skoles SFO og Asaa børnehave (strukturtilpasning i Asaa), er legepladsen ved Rusen 5 blevet renoveret.

Den tidligere legeplads var udateret, den var ikke egnet til børnehavebørn og flere af legeredskaberne blev kasseret ved tilsyn af legepladsen.

Af de grunde blev det besluttet at etablere en ny legeplads som både henvender sig til børnehaven og SFO´en.

Der burde fra projektets start have været afsat midler til etablering af en ny legeplads ved Rusen 5 i forbindelse med sammenlægningen af SFO’en og børnehaven. Dette var desværre ikke tilfældet.

Grundet en presset tidsplan, var det vigtigt at legepladsen stod klar til børnehavens flytning fra Bolværksvej til Rusen før påsken, så anlægsmaskinerne var færdige inden indflytningen.

På vedhæftede bilag er legepladsen visualiseret. Legepladsen består af en parkourbane, et stort område med i alt 5 gynger, et legetårn med underlag af gummimåtter, 2 sandkasser, samt en svævebane.

Staben foreslår, at Børne- og Skoleudvalget frigiver 300.000 kr. til etablering af den nye legeplads.

Personale

Ingen.

Økonomi

På anlægsbudgettet i 2020 er der 2 mio. kr. i anlægspuljen "Særlig indsats på skoleområdet" - dette er inkl. overførsel af 1 mio. kr. fra budget 2019.

Frigives beløbet på 0,3 mio. kr. til ny legeplads, er der 1,7 mio. kr. tilbage i puljen i 2020.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 12. maj 2020, pkt. 5:

Børne- og Skoleudvalget ser sig nødsaget til at frigive midlerne, da byggeriet af legepladsen er påbegyndt. Udvalget rejser en kritik af sagsbehandlingsforløbet.

Økonomiudvalget, 20. maj 2020, pkt. 6:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Peter H. S. Kristensen var fraværende (Ole Andersen mødt).

Bilag

Til toppen


7. Provenu for salg af ejendommen Paukjærvej 15, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiudvalget skal tage stilling til overdragelse af provenu for salg af ejendommen Paukjærvej 15, Brønderslev til MOSS Museum for Forsyning og Bæredygtighed.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde den 10. april 2019, at der kan tages stilling til anvendelse af provenu, når der forelægges et konkret projekt fra Museum for Forsyning og Bæredygtighed (MOSS).

MOSS har tidligere fremsendt anmodning om at provenu tilfalder museerne, således det kan anvendes ved etablering af nyt Vildmosemuseum i Brønderslev by.

Leder af MOSS oplyser, at den endelig projektudvikling afventer tilsagn om den kommunale opbakning bl.a. i form af provenu fra salg af Paukjærgaard. Tilsagn skal anvendes som grundlag for en nærmere forhandling med PN Beslag om køb af bygning til etablering af nyt Vildmosemuseum.

MOSS oplyser, at der de senere år er sikret midler til museumsprojekter, og det ikke vil være urealistisk med et projekt til ca. 30. mio. kr. Der nævnes følgende eksempler:

 • Tirpitz (ca. 150 mio. kr.)
 • MOMU (350 mio. kr.)
 • Rock Museet/Ragnarock (50 mio. kr.)
 • Flygtningemuseet (100 mio. kr.)
 • Heksemuseet (25 mio. kr.)

Det kan bl.a. nævnes, at fonde hvert år bidrager med mange hundrede millioner til de danske museer, eksempelvis bidrog Augustinus Fonden alene i 2018 med over 300 mio. kr. til opbygning, ombygning og udvikling af de danske museer. Fondene bidrager ikke, hvis der ikke er en stærk kommunal opbakning, som her vil være overdragelse af provenu fra salget af Paukjærgaard. Det kan oplyses, at museumsbyggeri eller udvikling af danske museer som udgangspunkt opnår fondsmidler og tilskud til projekterne, dog vil fonde ofte være med i processerne og udviklingen af det færdige projekt.

Med det kommunale tilsagn forventer MOSS at kunne etablere samarbejde om projektudviklingen, og derfor kan der ikke på nuværende tidspunkt fremvises et detaljeret projekt.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at et eventuelt tilsagn om overdragelse af provenu gøres betinget af, at Vildmosefonden donerer deres formue til samme formål, samt at museumsbestyrelsen indgår aftale om køb af bygning ved PN-Beslag. Ved evt. ophør af museumsvirksomhed skal provenu eller bygning tilbageføres til kommunen.

Personale

Ingen.

Økonomi

Nettoprovenu ved salget af Paukjærvej 15 var 1.489.345 kr.

Indstilling

Økonomiudvalget, 15. maj 2019, pkt. 6:

Økonomiudvalget har til hensigt at give tilsagn om overdragelse af provenu betinget af, at Vildmosefonden donerer deres formue til samme formål, samt at museumsbestyrelsen indgår aftale om køb af bygning ved PN-Beslag.

Inden endeligt tilsagn kan gives, skal der fremsendes skitser over indretning, adgangsforhold, anvendelse og p-forhold m.v.

Ved evt. ophør af museumsvirksomhed skal provenu eller bygning tilbageføres til kommunen

Karsten Frederiksen og Arne M. Jensen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 31. marts 2020:

MOSS har fremsendt fornyet anmodning om udbetaling af provenu, da museet nu har finansieringsplan og -tilsagn klar, således museet kan købe PN-bygning 3 (vedlagt som bilag).

Økonomiudvalget, 31. marts 2020, pkt. 16:

Udsat.

Der afholdes temamøde om business case og projekt.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 20. maj 2020:

Der blev afholdt temamøde i byrådet den 29. april 2020, hvor planerne for et nyt Vildmosemuseum i PN’s bygning 3 blev fremlagt.

Økonomiudvalget, 20. maj 2020, pkt. 11:

Indstilles godkendt at provenu overføres til MOSS til køb af ejendom.

Ved ophør af museumsvirksomhed, eller hvis projekt ikke bliver gennemført, da skal provenu eller bygning tilbageføres til kommunen.

Karsten Frederiksen og Steen Søgaard Petersen er imod overførsel, da det først skal ske i forbindelse med, at projektet sikres gennemført.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

C og J er imod overførsel, da det først skal ske i forbindelse med, at projektet sikres gennemført.

Peter H. S. Kristensen var fraværende (Ole Andersen mødt).

Bilag

Til toppen


8. Bemyndigelsesplan for Teknik og Miljøområdet i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Byrådet godkendte den 25. januar 2012 bemyndigelsesplan for Teknik og Miljøområdet i Brønderslev Kommune. Bemyndigelsesplanen definerer rammerne for, på hvilket niveau i organisationen de forskellige beslutninger kan træffes.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til justering af bemyndigelsesplan for Teknik- og Miljøudvalget kan godkendes.

Sagsfremstilling

Det er i bemyndigelsesplanen, at kompetencefordelingen imellem Byrådet, fagudvalg og administration fastlægges.

Bemyndigelsesplanen bidrager til at skabe et overblik og ensartethed over de sager, der afgøres i henholdsvis Byråd, udvalg og administration. Samtidigt afgrænses de sager, som skal afgøres i henholdsvis Byråd, udvalg og administration. Bemyndigelsesplanen skal ligeledes:

 • sikre en bedre borgerbetjening ved, at afgørelser kan træffes hurtigt,
 • fritage det politiske udvalg for rutineprægede sager, således at der bliver bedre tid til at drøfte overordnede linjer for udvalgets arbejde,
 • øge den enkelte medarbejders trivsel og udvikling gennem tildeling af ansvar og indflydelse på opgaveløsningen.

Fagforvaltningen har gennemgået bemyndigelsesplanen for at afklare, om beslutningerne træffes på det niveau, der blev aftalt i 2012 samt afklare behovet for eventuelle justeringer og tilpasninger gældende lovgivning.

Bilag viser forslag til revideret bemyndigelsesplan, hvor alle justeringer er tydeligt markeret, og bilag indeholder en beskrivelse af alle ændringer.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø forslår, at Byrådet godkender forslag til ændringer af bemyndigelsesplanen.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 2. marts 2020, pkt. 15:

Udsættes til næste møde.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Teknik- og Miljøudvalget, 20. april 2020, pkt. 12:

Blev gennemgået og drøftet. Punktet behandles igen på næste møde.

Teknik- og Miljøudvalget, 11. maj 2020, pkt. 10:

Indstilles til godkendelse med den ændring, at udvalget træffer beslutning om vejnavne – bemyndigelsesplanen ændres til B (TM) F (ADM)

Poul Erik Andreasen ønsker, at der også laves bemyndigelsesplaner for de øvrige fagudvalg.

Økonomiudvalget, 20. maj 2020, pkt. 12:

Indstilles godkendt som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Poul Erik Andreasen ønsker, at der også laves bemyndigelsesplaner for de øvrige fagudvalg.

Peter H. S. Kristensen var fraværende (Ole Andersen mødt).

Bilag

Til toppen


9. Omkonstituering, Børn- og Ungeudvalget


Resume

Sagsforløb: BY

Godkendelse af omkonstituering i Børn- og Ungeudvalget.

Sagsfremstilling

Valggruppen V, C, J, O anmoder om godkendelse af, at Karsten Frederiksen pr. 1. august 2020 indtræder i Børn- og Ungeudvalget i stedet for Line Vanggaard Pedersen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Peter H. S. Kristensen var fraværende (Ole Andersen mødt).

Til toppen


10. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Intet.

Peter H. S. Kristensen var fraværende (Ole Andersen mødt).

Til toppen


11. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Intet.

Peter H. S. Kristensen var fraværende (Ole Andersen mødt).

Til toppen


12. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Beslutning

Godkendt.

Peter H. S. Kristensen var fraværende (Ole Andersen mødt).

Til toppen

Opdateret 28. maj 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer